Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makale



Katalog


«
»

JfcTI CUMHURİYET 21 Ejiul 196i 8«J BİR CS TOZ OLJTVI BA ORHAN KEMAL Şehvar'm tepesi iyice attı, açtı ağzını: lş sarpa sararsa, « Görmedim, Pis bunagın sözüyle postayı bilınem, duymadım, haberim yok. kestin öyle mı? Aşk olsun sana! Hem ne, ben lokantacıdan beşyllz Sunu iyi b!l ki, bakkal efendi ben, meşyüz de almadun!» Kudret'in bugüne bugün nikâhlı XVI. kansıyım. Anasının üzerimizde hıçbır hukukl önemi yok. KapunŞehvar, kalın siyah çerçevell da Allah nzası için tutuyonım. Ka gözlüğü, gözlük ardında âdeta bufamı kızdınrsa vallahi de, billâhi run köklerine akmış gözleri, gene de kolundan tutar kapı dışan edi bir genç kızı batırlatmak isterceverırim! sine aşın boyalı dudaklanyla semt bakkalına geldi, Jçeriye her Kpnuşurken gözleri burun kökzamanki çalımıyla girdi: lerü\e büstrütün akıyor, yüz çar Pazar ola bakkal başı! pılıyordu. «Bakkal başı», otuzla otuz beş Ardmı getirdi: arası, dinç, semt kızlanyla daha Pis, seciyesiz, ftdi insanlar.. çok da semtin faktr kadınlannın Kadm misafir dediği, ftdi oğhmun elinden hemen hemen pusulayı şamârifeti. Bir köşelerde kıvnlıp şırmış bir adam, yüreği hop edekalmazsa nasıl olsa gelecek, sorarek, çirkin olmaktan çok ac&ıp caklarım var ondan. Kadın kendikadına baktı: sıyie ilgilı kendısıyle! Buyursunlar hamfendi... Sonra sakınleştı: Bizim kocakarı'ya neden ls Spn şımdi ver bana ıkı şışe tediklenni vermediniz? v:skı daha. . Bakkal joıtkundu, güldU, sonra Bakkai yutkundu. ciddileşh: Neden vernuyorsun? O kadın gerçekten beyefendi' Ellerini ovalıyarak: nin annesi mi? Vallahi hamfendi, dedi. Borç Bunu lâf olsun diye sormuştu. biraz aştı da.. Malumu âliniz, baş Yıllardır dükkâna pek uğramasa ka müşterilere de veresiye fazlada, blliyordu Kudret beyin annesi ca takıldı.. olduğunu. Lâf olsun diye daha Ben başka müşteriler gîbi doğrusu çirkin karının bombardımiyim? manından kurtulmağa yarar diye Onu demek istemedim efensormuştu işte. dim. Yalnız, Tekel'e para yatırÇirkin kadm şaştı: mam Ifizım. Tüccara, vergiye Aa . Hadi hadi. Bu gece değilse O maksatla sormadım efenyarın gehr, borçların temizlerur. dim. Bılıyorum annesi olduğunu Sonra, a. . ne ayıp! Biz her zaman ama, çok pısınk. Sonra bir bayli bnyle veresıyeler yapmaz mıyız de geveze! Akif efendi? Ben senden bir az da para isteyecektim! Çirkin kadının gbzleri dört açıldı: Bakkal Âkif, tezgâhı yanındaki Yoksa dedikodu mu yaptı? ahbabma hazın hazin baktı: Efendım, lâf ararnızda, ebe Kaabil değil hamfendi bu seHayrıye hannnlara bir misafir gefer, dedi. Vergi ve Tekel'e yarın tirmişsiniz, genç bir kadm.. doğ para yatırmıyacak olsam kolaydı ru mu? ama. Çirkin kadmın dikkati büsbütün Peki pekı . ver viskilerimi! arttı: Bakkal Âkif istemiye istemiye Onu ne alâkadar edermış? nskıleri getirdi vordi. Şehvar al Mesele burada işte. Dıyor ki: dı, dükkândan çıktı. Daha pirzola Oğlumun kesesinden gene viski^•aptıracaktı kasaptan, manavdan ler içiliyor, pokerler bezikler oydomates. havuç falan alacaktı. nanıyor. Emirgân gezileri, Sipahî Bakkal ardmdan : ocagı atlan, otomobiller gırla. Bu Allah belasını versin böyle saltanatm sonu bakahm nasıl gekannın! dedi. lecek, diyor. Ben de .. Kırkuı üstünde ahbap: 52 BEMDEM BtRCESJM LATMAN/11 Niye? Kocası fazla açılırlarsa postayı kesersin dedi. Halbuki bunlar . Veresiye defterini sinirli sinirli çıkardı, açtı: Şuna bak birader. îki bine yaklaştı. Adam teftişe gıderken. bıni aşmasın diye tenbih etmişti. Karıya lâf anlatanuyorum ki. . Bu sırada Kudret Yanardağ'ın kızı Alev, dükkândan îçeri bomba gıbi girdi: Bana bir paket çiklet, on llra para! dedi. Bakkal çiklet paketini yanuıdaki vitrtnden alıp verdi. Para yok.. Alev çiklet paketinin kâğıdmı yırtmıştı bile: şimdi kafana bir şey indirirlm ha! Anneniz dedi ki .. Uuuuf, annemden başlatacaksm şimdi. Hadi be! Tepinıp duruyordu. Bakkal yanındaki ahbaba baktı. Ahbaba göre, «değil bir onluk, msan bu yavruya beş, on, jrüz onluğu feda eder, dUşünmezdi bile!» Ver, ver, veeer! dedi. Küçük hammı boş çevirme. Kimbilir, bel kı de sinemaya gidecektir.. Alev dudak büktü: Sinemaya para vermem ki. Demir fibi'nin canı sağ olsun... Bakkal tertemiz, gıcır gıcır bir onluk çıkarıp uzattı. Genç kız parayı kaptl, dükkândan çiklet çiğniyerek, hoplıya zıp hya çıktı Bakkalın da, ahbabının da akıllan gıtmişti. Ulan Âkif, dedi ahbabı. O çir kın karıya iki şişe viskiyi verdin de, bu yavruya on kâğıdı mı çok gördün?.. Ulan canımı istesin vereyim be! Bakkal göz kırparak: Camm, dedi, dallandırma. Sen varsın diye biz de agız yaptık. Şu arka deponun dili olmalı da... Aîlahını seversen? Ohooo Kız değil mi? Kız, kız ama, anasının kızı! Bakkalın ahbabının aklından 1 çeriki depo, depoda az önceM kızın savrulmus etekleri geçti. Bakkal: En az yarım düzüne sevgilisl var, dedi. Karşıda Universiteli talebeler oturur. Geceleri, gündüzleri. yanına arkadaşlannı da alıp oğ lanlara .. Ne yapıyorlar? Eteklerini kaldınp bacaklannı gösteriyorlarmış da, kasap slnirlenmiş, geldi bana dert yandı... Dert mi yandı? Genç kız bacaklarına mı sinirlenmiş enâyi? Canım herif yetmişlık. Bunlar değil yetmişlık, öiUytt canlandırırlar be! Gülüştüler. Sonra ahbap: Peki, dedi. Oğlanlar ne yapıyor? Ne yapacak? dedi bakkal. Bu semt çok verimli bir semttir. Bu çocuklar, Anadolu'nun şurasmdan burasından geliyorlar üniversiteye. Üçü beşi birleşip kat, oda &ralıyorlar. Anlarsın TO? Vallaha bu zamanda talebe ol mak varmış! Dükkâna başka müşteriler gelip Eidiyorlardı. Semtin en azmdan kırk yıllık bakkaUydı bu dükkân. Otuzluk bakkal, babasuıın sağlığında da gelir gider, çevrenin genç kızlan, daha çok da yoksul kadmlanyla kaynatırdı ama, babası on yıl önce ölüverince, dükkâna temelli yerleşmiştl Hiç değilse günün on beş, on altı saatini burada semtin çeşitll dedikodulannı dinlemekle geçiriyordu. Ahbap sordu: Bu kızın babası ne iş yaptyor? Müfettiş falan mı? Bunca yıldır o da gerçek işinl bilmiyordu Kudret Yanardağ'm. Enine, boyuna, kapı gjbi adam. Kocaman bıyığıyla semt kadınlan, daha çok da kocası öleli yıllar olmuş, ölürken mal, mülk, akar bırakmış hamfendiler pek Ugileniyorlardı. Bir tfakat hanım vardı, altmışlık.. Eski valilerden blrinin on beş yıllık dul hanımı. Ne za • man dükkâna gelse, Kudret bey'in çirkin karısını sorar, «onra da başlardı: ^ (Arkan var) KJÜP .1 OU^O İ S T A N B U L 6 25 Açılıs 6.30 G u n a y o ı n 7 M Turkuler ve oyun havaları 7 30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hav» durumu 7 55 Istanbulda bu gun 8 00 Ş a r k ı l a r 8.15 Kuçuk llAnlar 8 20 Bu sabah sizlnle 8 40 İstanbulun sesi 9 00 Viyolonsel soloları 9 15 T ü r k u l e r 9 30 Ekrem Kongardan s a r k ı l a r 9 50 Ev k a d ı n ı n ı n lstekleri 10.10 Sonat sanfi 10.30 Kısa haberler ve Kuçuk ilanlar 10.35 Mandollnle Nftpoliten parçalar 10 55 Sabah konseri 1125 Turkuler 1140 Çalı«ırken muzik İS.OO Nadlr Fı'.ka' Çulbadan şarkılar 12 20 Kuçuk orkestre 12.35 K ü ç ü k ilanlar 12.40 Meflıaret Yıldırımdan şarkıUrr 13M Haberler ve hava d u r u m u 13 20 Haftf müzlk 13 30 Bir r e k l â m 13 40 Konçerto saat; 14 00 Türkiiler 1415 Saz eserlerl 14 30 Dan» muzlğl 15 00 Kısa haberler, k a p a n ı s . 16.55 A ç ı h ş 17 00 Boğazıçi top'uluğu 17 20 Türküler 17 40 Çocuklar içın 18 00 Erkekler fas'ı 18 25 Kuçuk llânlar 18 30 Volkanlar topluluğu 18 45 Nıda Turekçiden türkuler 19.00 Reklâmiar geçidi 20 00 Haberlcr ve hava dunrnıu 20 40 Küçük İlanlar 20 45 Unutuirmyan yorumcLilar 21.00 Guzide Kasacıdan şarkılar 21.20 Kadyo kitaplığı 21.30 Ş»n soloları 21 45 Arif Saml Tokerden şarkılar 22.00 Reklâmiar geçıdı 22 40 Haftf muzik 22.45 Haberler ve hava d u r u m u 23 00 Radyo senfoni orkestrası 23 30 Dans muzıği İSTANBUL İ L RADYOSU 17.57 A ç ı h ş 18.00 Muzihli d a k i kalar 18 30 Minyatur müzik 19 00 Sevdıkleriniile başbaja 39 30 Bale muzjği 20.00 Hafıf Batı m'Jzığı 20 15 Günumuzun melolleri 21 00 Gece konseri 22 00 Caz saati 22.30 Sololar 22.45 Haflf Batı müziği 23.00 B a r o k m ü z i k 23 30 Caz albümleri 24.00 ÇejttU muzık 00 30 Dans mfizlği 1 00 Kapanış. A N K A R A 6 2i Açıhş (, 30 Günaydın 7 00 Koye haberler 7.05 Sabah muzıği 7 30 Saz eserlerl 7 45 Hab«rler ve hava durumu 7 55 Ankarada bugtm 8.00 Sabah konserı 8 15 Kuçük Uânlar 8 20 Her telden 9 00 Melodıden meloaıyc 9 30 Ev kadınının istekleri 9 50 Kemal Karaauleymanoğludan tür kuler 10 05 Turizm 10 10 Kev«er Tanrıkut ve Taner Senerden şarkılar 10 30 Kısa haberler 10 33 Hafıf muzik 1100 Nezahat Bayramdan Turkuler 11 15 Oyun havaları Şarkılar 1145 Konser saatı 1215 Kıbrıs saatı 12 25 Kuçuk ilanlar 12.30 İki «olist soyluyor 13 00 Haberler ve hava durumu 13 20 Öğie konseri H 45 All Candan turkuler 14.00 Çocuk bahçesı 14.15 Şarkılar 14 35 Dans müziği 15 00 Kısa h«bprler, kapamç. 166 55 Açıhs 17 00 Fikret Kozinoğludan jarkılar 17.20 Almanyadan melodiler 17.45 Tarla dönüjü 18.10 Kuçuk konser 18.2S KUçük ilanlar 19 00 Reklâm program'arı 20 00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kücuk ilanlar 20 45 üykudan önce 20 50 Emel Saymdan jRTk'lar 21 05 Dede Korkut destarüarı 21 35 Klasık Turk müziği korosu 22.15 Sevilen melodüer 22.30 Nuri S«sigüzelden turkuler 22.45 Haberler ve hava durumu 23 00 Her hafta bir yorumcu 23 45 Gece yarıüina dogru 24 00 Kapanış. Sevgili okuyucular! Yarın bu sutunîarcia MALKOÇOGLU nun yeni bır macerasına başlıvacağı/ : SON DÖGÜŞ. Tabıi bu. Malkoçoğlu'nun son döğüşü denek değıldır Bugun bu sutunlan okuyucu mektuplarına ayırmayı uygun bulduk. Her gpcen gun okuyuculardan gelen mektuplann artması, romanımızın gorduğü alâkanın canlı bir dehli olarak bızlerı sevındırmektedir. Bugüne dek bu mektuplann cevapsız kalması resımli romanın belirli çerçevesi içinde mektuplara yer ayırmanın pek de hoş kaçmıyacagt korkusu oldu. Böyle bir şeyı istemiyenler olabilirdi. Bu yuzden, yerimizın darlığı sebebıyîe isim zikretmeden mektuplann müşterek taraflarını ele alarak cevaplandırmaıa ve boylece nispeten herkesi ılgılendiren bir yazı haline getirmeyi düşündük. Şöyle ki : Fatıh Sultan Mehmet, Bayezıt II ve Yavuz Sultan Sehm devrınde yaşamıştır. Dcğum tarıhini bulamadım. ölum tarihı ve yerı bellidır. Fakat biz romanımızda onu öldürmeyi dusunmedığımiz için burada zikretmiyeceğiz. Muhterem R. C. Ulunayın bahsettiği Gebzedeki mezar, bizîm kahramanımız Maikoçoğlu Tur Alı'nin değil, aynı sülâleden Malkoçoğlu Kırgızlı Mehmed'ındır. Tur Alı, mfshur akıncı Maikoçoğlu Bâli beyın küçuk oğludur Ağabeysı Alı de Sofya akmcı beyıdir. Tur Alı ıle Yahya Paşazâde, Lelustan'da Vıstül Nehri yakınlarına kadar ıierliyerek Prevorsk'u almışlardır (Uzunçarşılı Tarıhi, s. 185). Demek oluyor ki, Avrupa topraklarında en uzak akınlan yapan bu akıncıdır. Yavur Sultan Selım'in kardeşi Şehzade Ahmedı Amasyadan kovahyan da gens Maikoçoğlu Alı'dir. Yavuz Sultan Selim'le birhkte Çaldıran sefenne gıttıği ve yararhklan (Hammer Tarihi C. IV., S. 302: Taeü't Tevarih C. II., S. 268; Haydar Çelebi Ruznamesi, Feridun Mtinşeatı C. I . S. 41) de kayıtlıdır. Mektuplarda Maikoçoğlu ıle ile:li soruların muşterek taraflarının cevaplan bunlar. Bır de romanın re^samı olarak beni ilgüendiren t3raflar var. Şöyla ki : 0 Malkoçoğlu'nun resmi, bugunlerde, resım ıstemek lutfunda hulunmuş olanlann eline varacaktır. Malkoçoğlu'nun resmım ıstemiç olanlara teşekkür ederim. Bu bir resimli romancı ıçm mukâfatların en büyüğudür. Elimde hâlâ resim var. Istıyenlerın şu günlerde bana bıldirmesıni rıca ederim. 9 Her yeni maceranm bir öncekinden daha iyı olduğunu yazanlar var. Boyle olduğuna sevindım. Okuyucularıo ilgısi beni daha ijılerini yapmaya götürecektır. 0 Romanımızı kesip biriktirenler ıçın eksik sayıları buimak ımkânı maalesef yoktur. Ancak mecraua ve kıtap halınde çıktığı zaman buna bir çare bulacağız. Romanımızın yurt içmde gorduğu alâka ajanslann da dıkkatım çekmiştir. Bu meyanda NPA A]ansı aracılığı ile INVINCIBLE SWORD (Yenilmez Kılıç) adı altında bazı ufak tadilâtlarla dunyaya dağıtılması içın değışık dillere tercümesi yapılmaktadır. Müspet sonuç alınırsa romanımız CUMHURİYET'le birîikte aynı günde dünyanın muhtelif gazetelerinde yaymlanacaktır. Yarın bu sütunlarda yeni bir macerada buluşmak üzere hoşça kahnız.. Ayhan BAŞOGLU IŞ SAATLERI ANKAKA tL RADYOSU 17 57 Açıhs 18 00 PlakJar a n snda 18.30 Diskoteğımizden 13.00 Akşam konseri 19.30 Serge Gamsbourg'dan melodiler 20 00 Günün melodUeri 20.30 Çağdaş Fransıı muzıkçıleri 21 00 Dilek pınarı 22.00 Üç yayında bir oper» 22 40 lld «olist 33.00 Dünya dansediyor 24.00 Geç yatanlar içln 1.00 Kapanı;. tştah ilâcı içmek zorıuıdaysan «likör kadehi» yerine bir kaşık kullanmak teklifime ne dersin?.. Âdi Tasfiye İlânı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İs Yurtlar Müdürlüğünden: 1 i t * 4 42 Danıelle ıçınden geçenlen anlaraıyordu. Kendır.i zorlı yarak bakışlarını başka yone çevirdi. Ya^lı dostu, kareJi bır mendille gozlüklerini siliyordu. Başkan ikinci tanığı çağırttı; giren garip bir insandı. Yüksek boyu biraz çökmüş, üzerinde bir rahıp cubbesi, ayaklarında çivili pabuçlar vardı. Bu siyah elbisenln yegâne süsü, mavi yakası idi. Kırmızı yanaklı, yuvarlak bir yü zu çevreleyen bembeyaz saçlan vardı. Gözler demir renginde idi. Bu görünüşün insana yaptığı i!k tesir, büyük bir ivılik, belli bir utangaçhktı. Onu fazla incelemeden bile, insanlarm iyı yönleri üzerinde duran, çirkınlıklere bak mayan temiz ruhlu bır insan olduğunu anlamak kolaydı. Kalın, köylü elleri arasında mahçup bir tavırla şapkasını çeviriyordu. Ken dini tanıtu: Yvon Rodelec. 3 ekim 1875 de Quimper'de doğdum. Sanac'taki SaintJaseph Enstitüsü Müdüruyüm. M. Rodelec, Jaccjues Vauthier hakkındaki bilginiz ve düşündüklerinizi anlatır mısmız? Bundan onyedi yıl dnce, Jacques'ı Enstitümüze gotürmek üzer« Parise geldiğimde, onu bir apartmamn arka odasında, karanlık bir yerde buldum. İçeri girdi YALNIZ Vazan: G. Des Cars Zurdçesi: Berin Kurtbay ğımde bır masarun başında ıdı. hıleri arasında, sinirli bir hareketle çevirdiği, kumaş parçalarmdan ya pümış bir bebek vardı. El hareketleri, onun yaşadığmı belirten tek canlılıktı. Parmaklan doymayan bir istekle durmadan bebeğın üzerinde dolaşıyordu. Karşısında, kendinden az büyiık, gözlerini Jacques'a dikmiş, ondan sırlarını soran bir bakışla Jacques"ı inceleyen Solange oturuyordu. Bu ilk karşılaşmada iki çocuk arasında sıkı bir bağ olduğunu anlat mıştım. Solange'ın dudakları tat lı kelımelerle titriyordu. Oğlanın ağzı yarı açık duruyordu. Dudaklan cansızdı. Yüzu bir hayvanrnkini hatırlatıyordu. Ben içeri girince küçük kız ayağa kalkmıştı, Fakat Jacques yerinden kımıldamadı. Ne ses, ne gürültü.. hiç bir şey duymuyordu. Oda pek bü yuk değildi. Fakat tertemizdi. Kü cük kızın ona dikkatle baktığı bel lı idi. Çocuğun kendi de temizdı. Yüzü iyice yıkanmış, ellerinde tek bir leke yoktu. îşte, sayın Başkan, eğitimi ile iligleneceğim on uvkuzum.u çocukıan aıaığun ı.k tepki budur. Biraz sustuktan sonra, yaşlı ra hıp tath bir sesle yeniden konuştu: Ben, oğlanı daha iyi ınceliye bılmek üzere, iki çocuğun arasına, masaya oturdum. Önce kapah göz lerini açmaya çahştun. Elierimi viizünde hissedüıce irkildi. Homur danarak başını gerıye çek'ı. İsrar ettiğimi anlaymca homurdanması kızgınlığa döndü. Elleriyle masaya yapışmış, bütün vücudu sinirden titriyordu. Olduğu yerde tepiniyordu. Küçük kız yardımına yetişti. O da ellerini Jacques'ın yüzune uzattı, tath bir hareketle göz terini, yanaklarım okşamaya başladı. Arkadaşı bu hareketten hoşlanıyordu.. Hernen sustu. Ben de oğlanı bırakarak kızla konuşma,\a koyuldum. Yaşını, adını, Jac(ques'la ne zamandan beri arkadaş lık ettiğini sordum. cüç sene» dive cevap verdi. «Onu artık iyice tanımaya başlamışsmdır» diyince • Evet..» dedi. «Hiç bir sey görmedi ğınden, duymadığından, hiç konu ^amadıgından kesm j.öi'ak emın misin?» diye sordum. «Eğer başka türlü olsa idi çoktan anlardım», dedi. Bu üç senedir yanından hiç a>Tilmadım. Sözlerine inandım, oğ lanı çok seviyor görünüyordu. «Ya o seni seviyor mu?» üzüntülü bir yuzle «Bilmem, diye cevap verdi.. gö'steremiyor.. ıllerde bir gün beklediğini görebileceğini anlattım. Sonra da ekledim: «En büyük dostu olduğunu bir gün Jacques sana soylerse sevinir misin?» Bir an parlayan gözleri hemen söndü. «Olamıyacak şeyleri neden söylüyorsunuz? Bildığim bir şey var.. O beni herkese tercih ediyor. Yü zünü başkasınm okşamasına bırak mıyor.» dedi. «Annesine de mi?» •Annesine de.. ve birden başını kal dırarak: Siz kimsiniz efendün?» diye sordu. Ben mi? çok çocuklu bir aile babası.. Üç yüz çocuğum var.. ne dersin? Hepsini seviyor musunuz? Normal değil mi? (Arkaa var) Lokantalar İsletmeye Verllecektir 1 Çemberlitaş kız. Vezneciter Site v« Behoeköy Orman Fakültesi Erkek Öğrenci yurtlarmdaki lokantalar işletmeye verilecektir. 2 Yemekler kalite ve gramaj bakımından İstanbul Beledıyesi 2. sınıf lokanta tarifesi ayannda ve gramajı üzerfnden olacak ve 3. sınıf terife ttz«rinden teklif edilecek, flat tenrilâtlan SneeKkle tasreih «ebebi oUcaktır. 3 Isteklilerin her yurda aat işletme için 780. TL. geçM teminatı Cağaloğlu Hamam sokak 10 numaralı İstanbul Yurtlar Müdürlüğü Muhasebesi veznesiııe yatırmaian; bu işle ilgili Genel ve Özel şartlara ait dosyayı tetkik ettikten sonra tekliflerini kapab zarfta Müdürlüğümüz genel evrak kısmıns vereceklerdir. 4 Müracaatlar 22/9/1965 gunü saat 17.30 a kadar kabul edilecek. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmıyacaktu. Şahsen müraoaat edilmesi gerekmektedir, Müdürlüğümüz işletmeyi dilediğine vermekte »erbesttir. (Basm 17255 11267) Istanbal 2. Iflâ» Memurluğundan: Dosya No: 965/67 Müflisin adı, soyadı v« ikâmetgâhı : Tevfik Azakoğlu Beyazıt, Çarşıkapı, Tiyatro Caddesi Azap Ap. No: 55. tflâsm »çıldığı tarih : 19/7/1965 gunü saat 16.30. tstanbul 4. Ticaret Mahkemesince iflâsına karar verilen yukanda «dı ve soyadı yazüı müflis hakkında ÎJJL nun 219. maddesi uyarınca tasfiyenin sundilik âdi setdlds yapümasına karar verilmi» olduğundan: 1 Alaeaklılann ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunlarm dayanağı olan belgeleri veya ömeklerini bu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Memurluğumuza kaydettirmeleri ve tevdi eylemeleri, S Müfllse borçlu olanların ayni süre içinde kendilerini ve borçlannı bildirmeleri, aksi halin cezai sommluluğu gerektireceği, 3 Müflisin mallarmı her ne suretle olursa olsun ellerinde baltmduranlann o mallar üzerinde kanuni haklan sakh olmak gartiyle bunları ayni süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etzneleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacaklan v» ruçhan haklanndan mahrum kalacakları, 4 29/9/1965 Çarşamba günü saat 11 de ilk alacaklılar toplantıaı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefülerinin ve borcu tekeffül eden sair kımselerin bu toplantıda hazır bulunmağa haklan olduğu ilân ve teblıg olunur. 17/9/1965. ^ ^ Cumhuriyet 11269 i i # i Adana Belediye Başkanlığından: \ 1 Cumhuriyet Mahailesi Sanayı Çarşısında Karataj Caddesi üzerinde ll"0 ada dahilinde muhtelif parsel numaralarmı taşıyan d."kkân srsalarının satıç bedeli iki taksitte ödenmek üzere müıkiyeti kapalj zarf usuliyle ve artırma suretiyle 5/10/965 salı günü saat 14.3(1 Je Eelediye Encümeninde satllacaktır. 2 Satışa arzedilen 1508, 1526, 1532. 1533 ve 1539 parsellerin muhammen bedeli <4<^ lira. 1509, 1510, 1519, 15Î7, 1528; 1537 ve 1538 parsellerin muhamnıen bedeli (350) lira, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1529, 1530, 1531; 1534; 1535 v« 153S parsellerin muhammen bedeli (300) liraciır. 3 Geçicl temmatı akçesi muhammen bedelin H T,5 u nısbetindedir 4 Şartnames! her gün Hesap îşleri Müdürlüğünde görülür. 5 Isteklilerin teklif mektuplarmı ihaleden bir saat önce Belediy Encümenine vermeleri lâzımdır. Postadı gedkmeler kabul edllmeı. (Basın: 214 16806) • 11266 27. Eylül 1965 Pazartesi sabohı öğretime başhyacağından öğrencilerin 26. Eylül. 1965 Pazar günü »aat l".30 da Okulda bulıınmaları rica olunur. Chımhuriyet 11283 Kadıkdy Gazl Mustafa Paşa İlkokulundan aldığım dlpımamı kaybettim. Hükümsüzdür Hatice Vtirnaz 113T1 KAYD? Sungurlu Nufu» Idareslnden alrnış ollduğum cflzdanı kaybertim. Hukumsuzdür. 1 Huao Vaıol ' OunânalT* İUM , Darüşşafaka Okulu •••••••••••••••••••••••••••••••••••BHiBaa^ İstanbul Tepebaşı Meşrutıyet Caddesinde kâin «PERA PALAS OTELİÎI namı ile maruf otel ve müşterailâtı kiraya verilecektir. Isteklilerin, otel idaresinden sartname ve mukavelenâme örneği alarak tekliflerini en geç 30.9.1965 akşamına kadar imza mukabili' tevdi etmeleri lüzumu ilân olunur. MİSBAH MUHAYEŞ TESİSİ İDARE KURULU Pera Palas Oteli Kiraya Yerilecektir Ş Denizli'nin en mutetia semtinde, parka nâzır, 4 katlı ve 61) odalı 10» yataklı her türlü konforu haiz, kaloriferli, asansörlü mefruşatlı otel ve lokanta 1.10.1965 tarihinde kapalı zarf usulü ile kiraya verilecektir. Otel her zaman pöıülebilır. Tâliplerin uygun şartlan ihtiva eden kiralama şartnamesıaı görebilmeleri icin aşağıdaki adreslere müracaatlan ilân olunur: 1 Ankarnüa Sosyal Sıgortaiar Kurumu Genel Müdürlüğü Emlâk ve BakLn Işieri Müdürlüğü, 2 DenizJi'de Sosyal Sigortalar Kurumu Hastahanesi Bastabipliği, 3 lzmir ve Avdırj Sosyal Sigoiıalar Kurumu Şube lludürlükleri. 4 îstanbulda Fındıkh Sosyal Sıgortalar Kurumu Emlâk ve înşaat Müdürlüğü Kiralık Otel ve Lokanta bâneuıks 869» 11274 .••••••••••llBSk.* £ A iL SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın: 16917 A 11218) 11268
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog