Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

î l Eylul 1965 CUMHURtYET mı SATTTFF RFS Finlâııdiyalı iki doktorun dikkale değer incelemesi Doğumdan önce bebeklerde kalb bozukluklanna yol açan sebepler L. Hirvonen ve T. Peltonen adlanndaki iki Finlandiyalı profesör, yeni doğan bebeklerdeki kaib ve dolaşıra sisternlerini incelemektedirler. Bu koruda tıbbın bilgiye çok ihtiyacı vardır. Profesörler. erken doğan bebekler suni ana rahimlerine konduktan sonra onların kalb atışlarım ve dolaşım »istemlerinı devamlı olarak kontrol altında tutarak arastırmalar yapmaktadırlar. Araştırmaların ortaya çıkardığına göre, bir bebek ana rahminde geçirdiği embriyo devrinin üÇÜncü ayında anormal kalb gelişmeleri ve kalb bozukluklan tehlikesiyle karşı karşıya kaîabiimektedir. Buniara doğumu yapacak olan annelerin mikrobik hastalıklara yakalanmalan sebep olmak tadır. Ayrıca fazla toksin alan ve bazı radyasyonlara mâruz kalan annelerin bebekleri de doğmadan önce kalb bozukluğu tehlikesiyle karşılaştıkları tahmin edilmektedir. Butun bunlara rağmen, daha ana rahmindeyken bebeklerde kalb bozukluklanna yol açan sebepler tamamen bilinmemektedir. Bu konuda araştırmalar yapan doktorlardan bir kısmı, üstlerinde deney yaptıklan yavrulamak üzere olan hayvanların yavrulannda, daha doğmadan önce suni olarak kalb ve dolaşım sistemi bozuklukları yaratmayı denemişlerdir. Bu konuda büyük bir başarı sağlayan doktor, Prag Üniversitesi profesörlerinden Z. Rychter'dir. Prof. Rychter. embriyo halindeki civcivlerin dolaşım sistemlerinde suni olarak bozukluk yaratmayı başarmıştır. Bütün bu arastırma lar, doğumdan önce bebeklerde meydana gelen kalb bozukluklarının tedavisinde yararlı olacaktır. Dojan her 1000 bebekten beşinde, doğumdan önce meydana gelen kalb bozukluklanna ra«lanmaktadır. Bu kalb bozukluklannda bebegin doğdugu bölgenin coğr&H şartlarının çok büyük bir rol oynadığı tahmin edil mektedir. Meselâ, kalblerinde bir delıkle doğan «m»vi bebek» Iere daha çok alçak irtifalı yerlerde raslanmaktadır. Bu bebekler yüksek irtifalardaki okaijen azlığına dayanamayıp hemen ölmektedirler. ö t e yandan, temiz kan damarlanndan pis kan damariarı tamamen aynlmamıı olarak doğan bebeklere i»« yüksek irtifalı yerlerde raslanmaktadır. Bebeklerde doğumdan önce meydana gelen bu kalb bozuklukları oldukça ciddl bir problemdir. Yakm bir zamana kadar kaib bozukluğu i!e doğan 10 bebekten yalnızca 3'ü yaşamaya muvaffak olabiliyordu. Bu yaşayanlar da hem fizik hem de zekâ bakımından diğerlerinden geri kalarak yaşamak lorundaydılar. L. Hirv<m«n ve T. Peltonen adındaki Finlândiyaiı proiesorlerin devamlı olarak kontrol altında tnttuklan erken doğmus bir behek Günümüzde, kalb hastası olarak doğan bebeklere operasyonlarla yapılan müdahaleler birçok bebeğin hayatını kurtarmakta ve onlara diğer bebekler gibi normal geüşme zemini hazırlamak tadır. Ergenlik çağındakı çocukiarda görülen kalb rahatsızlıklarına, vücudun ani olarak gelişmesi, hormon ifrazatının değişmesi ve çocuğun psikolojik problemleri sebep olur. Bu devrede görülen kalb ve dolaşım rahatsızlıkları (amldıkları gibi hastalık değillerdir. Psikoterapi ve teskin edici ilâçlar bu rahatsızhklann çabuk olarak geçiştirilmelerini sağlar. Yalnız kalb hastası olarak, doğmuş olan çocukiarda ergenlik çağı oldukça büyük bir problem teşkil eder. Bu devrede çocuğa ihtimam gösterilmesi ve âni sargıntılardan korunması gereklidir. Çünkü bu devrede çocuğun kalb hastahğı kritik olarak nüksedebilir 21 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Lahey'e gidecek heyetimîz i: : • •• ••*' • •«I Hiilya Koçyiğit ile Cüneyt Arkın «Seveim ve Gururum» da SINEMA • •ı •a • •I l lürk Sinemasmda yeni hir çiît doğuyor Amenkada ve bizde filimciler başkadın ve erkek aktörlerden en çok birbirlerine yakışanı aynı filimde oynatmak isterler.. Ve bir «ideal çift» i seyirciye kabul ettirmek isterler.. Böylece filimlerin daha çok rağbet etmesi sağ lanır.. Bizde bir ara Cahide Sonku, Ferdi Tayfur; Muzaffer Tema, Mesıha Yelda'nın lilimleri halk tarafından çok tutuluyordu.. Aradan birkaç sene geçince Belgin Doruk, Göksel Arsoy; Ayhan Işık, Belgin Doruk ideal çift oldular.. Göksel Arsoyla Belgin Doruk' un bir ara filım çevirmemesi bir çiftin yok olmasına sebep olmuştu.. Ayhan Işık, Belgin Doruk çiftine de prodüktörler fazla rağbet göstermiyorlardı.. Bunun ba^lıca iki sebebi vardı.. Belgin Dcruk'un bir ara Bırsel Film haricind» başka fırmalarda çalış maması ve yüksek ücret alan Ayhan Isık'ın yanında prodüktörlerin ucuza çalısan erkek artistleri oynatmaları... Bir ara filimciler Ayhan Işık'la Türkân Şoray'ı beraber oynatmaya başlamışlardı.. «Acı Hayat», «Küçük Beyin Kısmeti», «Ayşecik Canımın Içi» filimleriyle yeni bir çift meydana gelmişti.. Ancak Ayhan Işık'ın Türkân Şorayla filim çevirmeme karan bütün hesapları altüst etmişti.. Fakat çehresi değişen, daima yenilik istiyen Türk sinemasında yeni şöhretler halk tarafından büyük ilgi görmeye başlayınca, yeni çift'.er de meydana çıktı.. Türkân Şoray Izzet Günay, Turkân Şoray Tarr.er Yiğıt. Fatma Gırik Izzet Günay... Bunların Türkân Şoray'la Cüneyt Arkın' ın beraber çevirdikleri ilk filim olan «Gözleri Ömre Bedel» büyük halk kitleleri, bilhassa kadınlar tarafından beğenilince Türkân Şoray Cüneyt Arkın çifti romantik filimler için biçilmiş kaftan oldu.. Kemal Film, çifti iki filim için angaje etmiş. Arzu Film de «Sürtük» filminde onları beraber oynatmıştır.. Erman Film de tamamen renklı çevrilecek filimde onları beraber oynatmayı düşünüyordu.. Fakat Türkân Şoray'la Erman Film anlaşmazlığı yüzünden bu çift cHıçkırık» filminde beraber oynıyamıyacak.. Böylece bu senenin en çok beraber filim çeviren çifti Hülya Koçyiğit Cüneyt Arkın oluyor.. Geçen sezon «Ayşecik Çıtıpıtı Kız», «Hepimiz Kardeşiz». «Serseri Âşık» filimlerinde oynıyan Hülya Koçyiğit, Cüceyt Arkın bu seneki filimleri ile yeni bir «ideal çift» yaratacak lar.. Duru Film, Muazzez Tahsin Berkand'ın aynı isimli romanından alınan «Sevgim ve Gururum» filminde beraber oynattı.. Bu filim biter bitmez çift, Birsel Film'in Ülkü Erakalın rejisinde yaptığı Reşat Nuri Güntekin'in «Dudaktan Kalbe» filminde oynamaya basladı.. Bu filim biter bitmez de çift gene Muazzez Tahsin Berkand'ın aynı isimli romanından alınan «Aşk ve întikam» filminde oynuyor.. Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın çifti bundan sonra da Birsel Film' in «İki Kadın Arasında» adlı filminde gene beraber oynıyacak. Bu arada bir iki filimde daha beraber oynarlarsa saşmamak lâzım.. Zira şirketler filimleri beğenilen ve gayet iyi iş yapan bu çifti filimlerde oynatmak için uğraşıyorlar.. Böylece 1965 66 mevsiminin «tdeal Çifti» Hülya Koçyiğit Cünevt Arkın olacak.. • III >•>• Aauye Vekı.ı Mdümut fcsat Bey bugün öğle trenı ile Anka radan şehrımıze gelecektir Mahmut Esat Beyin yanınd? Devletler Hukuku profesöriJ Cemil Bey de bulunmaktadır Vekil Bey şehrimizde bir gür kaldıktan sonra beraberlerınd» Yusuf Kemal (Tengirşenk l. Ce mil (Büsel), Veli ve «L'echo d« Turquie» gazetesi başyazarı Re şat Nuri (Drago) Beyler olduğı. halde Lahey'e hareket edecek lerdir. Heyetimiz Lahey'dek «Lotüs» dâvasında Türk tezin1 savıınacaktır. Dâva. Teşrinıev evel (ekim) ayı ortalannaa baı lıyacaktır. LOTÜS KAPTA.M GlTTt öte yandan Lotüs vapurunuı kaptanı dün akşam vapurlı memleketi olan Fransaya hare ket etmiştir. • •II •••• Sırbistandaki Türk emlâki Adlive Vekili Mahmnt Esat Bey Diğer taraftan son ısyan ha • reketinin mürettip ve müşevviklerinin muhakemelerine bugün başlanacaktır. Tahkikat sona ermiş olup, bu konuda Basvekil General Kondilisin de, malumatma müracaat olunmuştur. arasmda Fatma Gırık Izzet Günay çifti basarıh bir netice verdi ve bugüne kadar devam etti. Bu sene de filimciler yeni çiftler deniyorlar.. Türkân Şoray Ediz Hun, Türkân Şoray Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit Cüneyt Arkın... Türkân Şoray'la Ediz jjjj Hun «Seven Kadın Unutmaz», : : ; : «Garip Bir Izdivaç», «Sarmaşık ii" Gülleri» filimlerinde beraber oy : : . : nuyorlar.. •.:: Belgrad Ortaelçimiz Hikmet :::: • • • (Bayur) Bey dün Ankaradan •• • •• •••• şehnmize gelmıştir. Sırbistan••«• •••« daki Türk emlâki hakkında sorulan suallere Hikmet Bey şu ••f • cevabı vermiştir: « Ben, Belgradda Türk te•«•a • ••• •••• baası emlâkine el konulan du• >•• • ••• rumu kaldırmaya çalı^acağım. .jaa •«•• •••• Sırp hükümeti bu haczin kaldı•••• rılacağım vaad etmiştir.» i!!! iiii SPOR Mısır takımı gaiıp geldi Bulgaristan dönüşü şehrlmize uğrıyan Mısır şampiyonu Elittibat fntbol takımı, dün Taksim stadyomunda Fenerbahçe Galatasaray mahteliti ile bir mao daha yapmıstır. Bu maçı Mısırlılar, nfıra karşı iki sayı ile kazanmıslardır. Ceneral Panagolos Türkiye ile harbi düfünüyormuf! Atına 20 (a.a.) Giritte bulunan eski Yunan :jjj mevkuf ::;s diktatörü General Panagalos bir gazete muhabirine beyanat ver jjjj miş ve mevkii iktidarda kalsa idi, Yunanistanı Türkiye aleyhine harbe götüreceğini söylemiştir. Çingeneler kongresi Roma'da toplanıyor 26 Ağustostaki Büyük Âyin e Papa 23. Piıs da dâvet edildi ROMA, ( u . ) Dünyaıun bir çok yerinden gelecek 3.000 çingene bu hafta Roma yakınında Pomezia'da çadırlannı kurarak bir toplantı yapacaklardır. Papanın, 26 Ağustosta çadırların kurulduğu yerde hazırİanacak mihrapta üç çingene din Çingeneler Papayı karşılamak iadamı ile beraber «büyük âyini» çin bir dans ve şarkı programı idare etmesi için teşebbüse gehazırlamaktadırlar. îspanyol çinçilmiştir. Çoğunun Fransa, Algenesi Luisillo ve kabilesi menmanys, Holânda, Ispanya, îngilsuplan tncilden alınmış bir kotere ve Şiliden gelmesi beklenen nuyu. dansla temsil edeceklerdir çingeneler 23 Eylülde başlıyacak ve dört gün sürecek bir toplantı yapacaklar, böylece halkın dikkatini kendl meslekleri, bilhassa modern topluma girebilmeleri U «erine çekmeye çahşacaklaıdır. Geçen yıl Papa Paul yaptığı bir konuşmada çingeneleri imanlarından dolayı övmüş ve peygam ber Ibrahimin Allahın sözü üzerine yollara düştüğiinü, bu göç sırasında kendisine, örnek imanın geldiğini söylemlştir. Frankfuct'un yeni mettosu FRANKFURT Frankfurt'un, hıç bir zarnan bozulmayacağı, hıç rötar yapmayacaiı soylenen yeni metrosunu Herbert Spiess inşa eımektedir. Herbert Spiess. Frankfurt'ta iş saatleri sonunda caddelere dolan kalabahğm evle'ine gıtmeK için vasıta sıkmıısı çekmelerinin bir problem halini almasına, Frankfurt'un eski metrosunu plânlayanların, nüfus trtışını hesaba katmayarak sebep olduklarını söylemekte ve her feyin iyi bir plânlama ile hal ohmacağını sözlerine eklemektedir. Yeni metronun ilk dört kilometreük in^aatı iki yıldan beri devam etmektedir. Spiess, yeni metronun 1968 yılında kısmen hizmete girebileceğini iddia etmektedir. Araa yeni metronun tamamı 40 kilometre olan yer aitı yolu ancak 19Î7 yılında tamamlanabilecektir. Bütün yeni metro sistemi 220 milyon dolara mal olacaktır. Spiess, «Bir hatta, 30,000 kişi taşıyabileceğimizi sanıyorum. Bu, bugünkü ihtiyacm tam üç mislidir. Yeni metroda herkes oturabilecek va gazetesini oku mak imkânma sahip olabilecek tir. Yeni metro ile, itiş kakış, balık istifi gibi dolmus vagon lar, yolculann kalabalıkUn bunalması tarihe kanşacaktır.» de mektedir. Spiess, yeni metronun, büyük mağazaların ve Frankfurt'un alış veriş mahallerinia yakınındaki duraklarda durarak, yolcu lann hem kolay alif veris yap malarını, hem de ellerindeki paketlerle uzun bir yol yürümemelerinin »ağlanacağını »öylemektedir. Bir çeşit yasa veya tüzük, binanın kısımlarından. 7 «Bir esasa göre düzelt!» msnasma karma bir emir. 8 Küçük suçluların haklı olarak bekledikleri, tyavru sahibi hortuırüu disl hayvan» karsılığı iki söz. 9 Almanlar ıRenj nehrine böyle derler, eezif kudreti keskin. VIKAI'.IDAN AŞA&IYA. 1 Yurdumuzun bir kısmının da üzerinde bulunduğu yarım adadakl sıra dağlar (coğul). 2 «Konutun ayrıldığı kısunlardan birinin dahili» mânasına iki söz, nota. 3 Eşya konulmak üzere japümış tertibattan, her hangi bir kurul üyesl. 4 Bir edatın kısaltılmıs ve kahnlaştırümışı, evliyaya bir şeyler vadeden. 5 Vilâyetlerimizden biri (karma söz). 1334S6789 6 Tekrar'.anın SOI.D/5.N SAĞ A: ISlull V vl^ ca bazı böcek2İ"« u • R lerin ötüşü beli1 Piyasada hisse senetlerl ve döviz R 1Ç l f R rir, tersi bir çealım latıraı işl yapan kişl. 2 «Etrafı 4|WT h A L y nm Y şit oyun vasıtasu ile çevrili kara parçası Umi» karşı5fe)A rr K\W£r° N f. fipajN E sıdır. 7 Bir lığı iki soz. polisin suclulardan kala6İLÖ 1 * f A renk, terazi gönını arayıp bulmaya çalıştığı. 3 syİM r 5 ;'»di 1 ' * zü. 8 «Çift saAğzı kaiabalıkların durmadan söyleV A yıda küçük çodikleri, yakın yerde defil. 4 Bir takı, kendisne yolculuk yapmak tçin IIIIIIKII ouımaeanın cuk ayakkabısı» çırpındığımız peykimiz, bir »oru edatı, hnllrdtlmlj «ekü an'.armna iki soz. 5 Midesi boş kişi (iki söz), Hristiyan 9 Bitki usaresi, parlak olmı>ran duhalkının dini başkanının yarısı. 6 rumda, bir sıfat takısı. 123456789 AKÖ SANAYiiNDE Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden HRBB model Cummlns motörü için satın aiınacaK 1 Kalem yedek parça kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 22.335 lira 10 kuruş olup geçicı teminat 1.675 lira 13 kuruştuı. îhalesi 8/10/1965 cuma günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daim! Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname DaımJ Encümende şörülür tstekülerln belirli gün saat 10 a Kadar temınat makbuz veya mektubu ve 1965 yılına ait ticsret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlanmı, Kapalı zarflannı makbuz rnukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vâkl olacak gecikmeler kabul edilmez (Basın 17081 A. 11310 11262) MNIY Osman SedenHulki Saner bozuştular Dört ay önce gazetelere ilân vererek 18 filimlik ortak listelerle birestiklerini ilân eden iki büyük • is rejisörü ve prodüktörü» Osman Seden'le Hulkl Saner ayrıldılar. Şimdi 18 lik listeyi doldurabilmek için iki eski kurt sinema adamının sahibi olduklan Kemal Filim ve Saner Filim Şirketleri fabrikasyon usulü filim yapıyorlar. Hulki Saner iç içe filim çekiyor. 12 günde iki filim birden bitiriverdi. «Horoz Nuri» ve «Turist Ömer»i. İikinde Vahl öz, ikincide Sadri Alışık başrolde... Osman Seden de iki filim yapıyor ama, ağır gittiğinden filimler bir türü bitmek bilmiyor. Muallâ Sürer'in başrol ojnadığı «Çapkın Kaynana» filimlerden ilki. Fatma Girik ve lzze* Günay'ın oynadığı «Şeker Hafiye» de ikincisi... Knveyt Emirinin eşi, Emirin sekreteri Ma kaçtı BETRÜT, (a*.) Kuvejt Emi rinin eşlerinden biri Emirin Sek reteri ile kaçmıştır. «Orient» gazetesirun açıkladığına göre Emir, durumu Lübnan makamlanna bildirmiş ve sekreterini suçlamıştır. Gazete, genç prensesle sevgilisini bulmak için yapüan araştırmalann şimdiye kadar hiç bir sonug alınamamış olduğunu belirtmektedir. Diyarbakır Levazım fimırliği Sat. Al. Eom. Bşk. hğından Levazım Amırllğl ihtiyacı ıyın aşağıda cıns ve mıkları yazılı yiyecek maddelerınin kapalı zarf ıhalelerı hızalarında gösterilen gün ve saatlerde komısyonda yapılacaktır tsteklılerin teklıf mektuplarını ihale saatinden bır saat once Komısyon Başkanlığına vermış olmaları şarttır Postadakı vakı olacak gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesı tstanbui An kara Levazım Amirliklennde vç komısyonda görülebıhr CINS1 P.Pirinç Makarna Şehriye Miktan 60 Ton 60 Ton 12 Ton M.bedeli 240.000 Lr. 132.000 Lr. 26.400 Lr G.tetninatı Ihale cün ve saati 1325ü Lr. 7850 Lr. 1P80 Lr 11111905 2101965 21 fM 965 11.00 11.00 11 00 Afrikada 103 kıratlık bir mx\ elmas İNiJlMdll Johannesburg. (a.a.) iki genç Afrlkalı Batusoland'da Mothoklong bölgesinde 103 kratlık bir rr.avi elmas bulmuşlardır. Afrika lılar bu elması 20.000 sterline (ya nm milyon TL.) satmışlardır. STASYONER Garanti, Telefon santralları için 5 yıl Yük kaldıraçları için 3 yıl (1571 Basm 16975 U264) 15 Ay garantilidir Tam kapasite, uzun ömür, ilk hareket sembolümüzdür MARDİN VALILIĞINDEN 1 Mülkıyetl ö z e l Idareye aıt Uerık llçeâindekı eski ü r taokul binası 80.000 lira bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile ve taksıtle satışa çıkarılmıştır. İhale 4/10/1965 Pazartesi günü saat 10 da İl Daımi Komısyonunca yapılacaktır. M u v a k k a t teminatı 5250 iiradır. 2 Isteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatları ile birlikte müracaatlan yayınlanır (Basın 16972) H265 3 trafik kazasında 3 kişi öldü ADANA Üç kişinin ölümü ile sonuçlanan üç trafik kazası olmuştur. Hüseyin Yıkılmaz'ın idaresindeki kamyon Pozantıda 4 yaşında Hüseyin Ak'ı, Hikmet Maraş' ın kullandığı kamyon da Misisde 7 yaşındaki Hasip Teke'ye çarparak öldürmüştür. Rahim Doğan isimli bir pamuk amelesi de pamuk yüklü römorkten düşmüş ve beyni parjalanarak ölmüstür. G Kakiki DRY CHARGE'ı yalnız £45 imal eder TUDOR GARANTİDE TEK SEMBOLDÜR EAS Ebonit ve Akümülatör sanayiı A. Ş. Yakaak Kartal Tel. : 534320534346 (M07) 11284 T T ••••••••••«•••••••••••••••••••••••••a 2 ADET ELEKTRO MOTOR ALINACAK Son teklif verme tarihi 15.10.1965 günü akşamına kadaıdır. Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN temin edilebilir. Dosya No: 965/3061 DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. (Basın 17047) 11277 Hem ış hem de balayı ^ R ^ ^ v.dim Romay. gitmis ı j ı 1 Veni evlenen Jane Fonda ve reji • lerdir. Roma'da hem balaylarını geçlrmekte bera de yeni yapacaklan «Bernarella» adındaki filmln hazırlıklannı yapmaktadırlar. Resfande yeni •vU fttt Vla Venete'da bir paytonla g«fMrl«rkaa förülüyor. (TRA) »•••»•••••••••••••••• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog