Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

İSAHİFE DÖRT CIJMHURİYET 21 Eylul 1965 Şehirde ve Şehirde ve Yurtta SEplM SEÇİM mgmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmammmmmmmf Hapisfen çıkiıkfan 4 saat 1 sonra yiııi tıırsızlık y.iplı Selâhattin GÜLER Aşk uğruna sabıkalı olmuşttı... SEÇİM Partilerin tutumu fldana işçilerini darılttı Listelerde işçi adaylara yer verilmemesi yüzünden iştirak nisbetinde düşüklük bekleniyor ADANA (öıeröztep bildiriyor) Adanadakı ışçılerm için ıçın gıriştıklerı haklı mücadele, ıkı sıyası partıyı çok guç bir durumda bırakmağa başladı. 40 bin sıgortah ve sendıkalı ışçı ıle bunların ortalama ıkiser kışıhk aıleleriyle 80 bin ov, şu anda bu ıkı partıye kâbuslar \asatı\or Sebebı gavet basıt .. Sıvası partiler, «Ön Seçım» lerın mahmur luğu ıçınde, genel merkezlerine hâkım clamadıkları için kontenjandan bile ı«çı adayı gostermedıler de onun ıçın.. TÎP'ın hancmde Adanada lıstesinde ısçı bulunan tek partı ı "k OYNANAN BİR KOMEDÎ . ön seçımlerden once, îna«ı partıler, bunyelerıne ışçı lıderlerinı alabılmek ıçın bazı teşebbuslere gırıstıler. Bu arada Türktş 4. Bolee Temsılcısı Halıl Yener'ın etrafını saranlar oldu . Sıyası hayata geçmek ıstemedığını ıfade eden yılların sendıka lıderinı en sonunda A P 'lıler kandırdı ve kendısıne. A.P. lıstesinde kontenjan adaiı olarak gostereceklerıne daır soz verdıler Yener «Tek'.ıf benim defildir, sizindir. Sonunda bir oyun olmasın.. Zira ısrar edivorsunaz. fakat genel merkezinize hâkim olamazsınız, isçi üzerinde aksi tesir yapar» riedı. A P.'lıler. kati olarak so? verdıler.. Verdıler ama, A P. Genel Merkezı Yener'i ekarte etti ve kontenjandan Turhan Dılligil'ı gosteriverdı «BlZE YER VERMEK HESAPLARINA GELMEZ.» tste oynanan bu komedı, Adanada ortalama 80 100 bin oy'un sahıbı ışçılerı bır anda küsturdu. Ve A P.'nın aleyhıne çeviriverdı. Sendıka lıderlerı ve işçiler, kendılerını «istiskal» edenlere karsı birleşiverdı. Buromuzu zıyaret ederek uzuntulerinı belirten işçiler şoyle dıyor : «CHP ve AP'nin listesini kontrol ettifiniz takdirde işverenle ceklerdir.» rin, toprak agalarının, çiftçilerin T.l.P. GENEL MERKEZİNtN ekseri>eti teskil ettigini görürsüHATASI nüz. Bu yiizden de bizlere ver Işçıler ve iıderlen, TÎP ın ha SEÇİM r tasını da atfetmemek durumundadırlar «Lıtede 6 ışçı arkadasımız var, fakat hepsı a't sıralardadır Bunuo aa hatalı ol Sevgillsinl gezmeye götürme Uğruna cezsevinden çıktıktan dört saat sonra otomobil çalarken yakalanan Ahmet Unal, yeniden nezaret altma ahnraıştır. Izmit cezaevinde 35 glınluk cezaEinı dolduran 17 yaşındaki sabıkalı, sabah saat 9 da tahlıye olmuş, saat 13 de de 63 model Chevrole marka otomobil çalarken suçustü yakalanmıştır. ONUN İÇİN Denlzliden ikl yıl önce tstanbula gelen ve Kasımpaşada teysesinin yaıunda kalmaya başhyan Ahmet, 16 yaşmdaki S. ıle tanışmıştır. Esmer gnzeli S. ye delıce âşık olan Ahmet; «Her şeyi onun için yapıyorum. Söyledikle rini yerine getirmek için ölümii bile göze alabilirim. Çünkfi seviyorum!» demlştir. OTOMOBİL MERAKI Sevgılisinin öğTencı olduğunu re otomobile buyük bir merakı bulunduğunu sözlerıne il&ve e den Ahmet: «tkl sy önce idi. (S.) otomobille gezmeye gitmemizi söyledi. Yanımda par» yoktu. Çalmayı düşündüm ve yaptım. Sevgilimi yaıuma alarak tzmite gittim. S. ile bir lokantada yetnek yerken polis bizi bastı. Otomobil hırsızlığından tevkif edildim. Cezaevinde bulunduğum iirada S. Ue mekruplaşıyorduk. Dun cezaevinden çıktnn. Hemen S. yi Şislideki evinde aradım. Evde idi. Emirgâna gideceğimiri ve hemen hazırlanmasını söyledim. Otomobille kendisini gidip evden alacaktun. Şisli civarmda liiks bir otomobil aramays başladım. Nihayet sevgiliml gezmeya götüreceğim otomobili çalarken vakalandım ve gördüğünüz gibi buraya düştüm.» şeklınde konuşmustur BtLtTOR Marangoz çırakiığı yaparken «aşk uğruna» hırsız olan 17 yaşındaki Ahmet Ünal'm başka hır sızlıklan olup olmadığı araştınl maktadır. Ahmet: «S. artık benim hırsız olduğumu bilivor. Fakat yine de birbirimizi delice seviyoruz» diyerek cebındeki fotoğrafı çıkanp göstermiş ve «tşte onu daima yanımda taşıyorum!» demıştır. Ahmet Ünal Emnıyet Müdürlüğü nezarethanesinde dün 30 hırsız «hesap verm«ı saatini beklemistir. Şehirde soygun yapan ve bu sebeple de halkın huzunınu kaçıran hırsızlarla şıddetli bir şekilde mücadeleye karar veren Emniyet Müdurlüğü Hırsızlık Masası ekipleri. sabıkahlan gördükleri yerde yakatamaya başlamışlardır. 30 hırsız yakalandı Seçun kampanyasının başladığı s'i günlerde söylenen lâflar yine havada kalacağa benzemektedir. Resimde çalışmak için Denizzliden Turgutlu'ya gelen fakat iş bulamadıkları için \akitlerini «Gönilmemış kalkınma ... Herkcse iş...» sozlerini dinleyerek eeçiren işçilerden bir gnıp goruluyor. Foto: Cumhurıyet Turgutlu vermek işlerine gelmedi. Çünkü, isçi ile patronnn avnı listede görmcJe, bizi istismar edenlerin tahammülü yok, «SEMPATtK MASKE ALTINDA... Aneak, politikacıların »nnn bil meleri lâıımdır ki, artık isçi uyanmıstır. İşçi, kendilerine gösterilen «gülen yüzler» in sempatik maske altına gizlenmis hileli bir gulusten baska bir şey olmadı^ını anlamıstır. Ve bu yönden de mucadelesine baslamıştır. Şunu da ifade edelim ki, TürkIs'in afişe ettiği, isçiye cepbe alanların sayısı 9 değil, 99 dan bile çoktur. Zamanı gelince ber sey anlasılacak ve siyasi partiler istiskallerinin cezasını göre Tehnih okuUartn öğrenci kapasitesi arttırılacah Lise girış sınavlarmda başan gosteremiyen 639 öğrenclnln dışarıda kalmamalan için tl Milll Eğitim MUdürlüğü ilgilileri, teknik okulların kapasıtelerınde bazı de ğişiklikier yaparak öğrencilerin bu okullara kayıt olabilmelerinl sağlamak üzere çalışmalara baslamışlardır. Bilindigl Uzere ayın 17 sınde şehrımizdeki 18 ayn lisede yapılan giriş sinavlanna, aday kayıtlannı vaptıran 5687 öğrenciden an cak 5530 u katılmış ve bunlar arasından puvan durumu lyl olan 4891 öğrenci esas kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerlne başlamışlar dır. Dün, imtihanda başan gosteremiyen öğrencilerin durumlan İle ilgiU olarak kendısi Ue görüstüğümüz Milll Eğltim MUdürU Halıs Kurtça özetle şunlan söylemiştir: «Sınavda başan gösterememlş olan öğrencilerin 241 i kız, 398 i erkektir. Bu çocuklann dışarıda kalmamalan veya öğrenimlerine ara vermemeleri için kendilerinin teknik okullara devam edebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu okullann da kapasiteleri dar olmakla beraber yaratılacak imkân lann öğTencilerin lehinde olmasına çalışılacaktır » IIIIIU duğunu soylıyelım. Zıra Adana ısçı«ı CHP ve AP'nın bu tutumu karşısında tamamen TlP'e kayacak ıken TÎP Genel Merkezının liste başına getırdığı ıki kısl, bu sansı azalîtı Adanalılar tanıma dıklan kımielere pek oy vermezler..» tSCİLER O î KILLA\>UYACAK MI? Sendıkacılık bağı bakımından dıyebıhnz kı. Türkıyede bırbırlenne en çok bağlı ısçı kitleıi Adanada buiunmaktadır. Bu bakımdan sendıka lıderleri ıstedik len takdirde ışçılerinin ortalama vuzde 81 ıne tesir edebılecek kuvvettedır Eğer lıderler bir araya gelıp, seçımlerde oy kullandırmama kararı alırlarsa kı bugunku havaya gore muhtemel goruluyor • sıyası partıler çok müşkul durumda kalacaklardır «Sosval adalet anlayısının k»rsısında olanlara, ortanın »olnnda bulnnduğunn söyleyip fiiliyatta işçinin kuvvetini inkftr edenlere biz de knvvetimizi fbsterecegiz Ve onlara lâyık «Idukları dersi vereceğiz» dıyor ışçıler... Bekliyelım... •••••••• ı Z/yo NEBİOĞLU ialıkesir 1950 1954 1957 PARTİLERİN ALDIGI OYLAR VE 0 Y YÜZDELERI DP 142 297 % 58.47 163.265 " o 62 59 143 738 S 5 4 76 CHP 101035 D .o 41.52 91.329 o 3 5 01 CMP HP YTP MP rıp Bağımsız 0 "o 6.241 2 39 9Î.C51 " . 3 5 07 4.248 •a 1 6 1 •Î EÇ*66 855 AP 1961 1963 n G Mec CKMP 101784 r o35.7 100 484 ° o 3 7 58 ,DEEP FÜRROW» BUGUN BAŞLIYOR NATO cDeep Furrow» tatbikatı bugün başlıyacaktır. Resimde Türk Hava Kuvvetlerine mensup bir F84 uçağına tatbikat için cephane yüklenisi görülmektedir. 167 088 'o5851 163 750 c o6125 11933 •/. 4.2 4 670 "o 1 6 1.634 "i 0.63 1.456 •/. 0 5» İ Ticaref Lisesi İ mezuntarının İ bir dileği mevad ımâl ve istimal eden mues seselerin haftanm başka bir gununde istirahat etmelenni serahaten zikretmiş bulunmaktadır. Bu gıbi açık muesseselerde gerek Belediye ve resnıi memurlar ve ge rek derneğın araştıracağı cıhetın bu olma'i ıcap etmektedır. Istıra hat keyfıvetı tetkık edılmeden ka pama iddıası yersız ve abes olur. Bütün medeni memleketlerde ha zır gıda (.Sarküterı) mağazalannın gunün 24 saatında açık bulun duğu bir devırde ve Türkiyenın turızm dâvasını ele aldığı bu zamanda ve lstanbul gıbi yegâne tu rıstık bir şehirde haftanın en ıh Postahanelerden verilen para tıyaçlı gününde kapalı bulundu yollama makbuzlarında yazılı fıat rulmasınm bu konuda selâhıyetli la (ucretle) alınan para ayrıdır. makamat tarafından açıkîanması Meselâ 1000. liradan vukarı ıki Bız Ticaret Lisesi mezunlan nı saygılarımızla istirham evlenz. bin hraya kadar 625 kuruş alınİsim tnahfuı her zaman olduğu gibi yıne ılması lâzımken 650 kuruş alıp, 625 gısizliğin kucağına atılmış bukuruş yazıyorlar. Sebebinı sorlunmaktayız. Iktisadl Tıcar! îdum pul parası dediler. Peki mak limler Akademisinden başka bir buza 1 liralık pul yapışmış olduokula devam imkânı olmıyan ğunu gordum. Eğer pulda ise kebınleree Tıcaret Lisesi mezunu râmet 725 kuruî alınması lâzım, size v e ilgilılere sesleniyor. açıklanmasını ilgilılerden bekler, saygılanmı sunarını. 1 Diğer lıselerın otuz bin bğ rencismm aday kaydı mektupÖjfretmen H. Keskin 1 tupla yapılabıîiyor da Tıcaret Adapuan ; I;tanbulca munteşır ga/eteler hsesı mezunlarınınkı niçın ya de bu sene Mılli Eğıtim Bakanpılamıyor? Bızlenn aday kaydı hğınca 13 ilde gece orta okulu için de Ankara ve îstanbula ra açıhp tedrisata başlıyacağını oKöpekleri öldürmedi E hatça gıdebileceğımızı kım garantilemiş? 400 lıra maaş alan kudum. Bu aydın yuvaların bir bir işçinin çocuğu sırf aday kay tanesınm felâket goren Erzin diye işten çıkanlmış!.. E dını yaptırabılmek için Ankara can vılâyetıne isabet etmemesi îlgili makamlan ışgal eden E ve îstanbula acaba kaç lira har bu nimetten savın Bakanımızın mahrum koyması bizleri Ozmüs «ağduyu sahiplenne seslenıyo = car? rum: 8.8.1965 tarıhlı Cumhurıyet 2 Hiç otmazsa bizler aday ka tur. gazetesınde cKöpek zehirlemi E Çünkü malum olduğu üzere yen çöpçü; işten çıkanldı» bas E yıtlarımızı okul kanah ile veya 1939 senesinde büyuk felâket ge lıklı yazıyı teessurle okudum. A = o şehirlerde bulunan tanıdıklarımıx vasıtası ile yaptıramaz mı çırmiş bulunan ve bu çağda or dapazarı ılimize bağlı Geyve il = yız? ta okul tahfili yapacak Erzincan çemızın Belediye Başkanı sayın 4 Ankara ve lstanbul Ikti hlann bu felâketin yaptığı mağ Mehmet Balkan, Mustafa Gün = sadî Ticart llimler Akademıleri duriyet karşi'inda okuyamamıs doğan adındaki bir temizlik iş = arasında ne fark vardır ki bir tır ve hattâ kazalarında dahi or çısıni «köpek zehİTİemediği için» E yere eşit diğer yere muadıli li ta okulun geç açılması sebebiy işten çıkarıyor. Üstelik bu te se mezunlan fazla alınıyor. On le binlerce okuma hevesinde bu mizlık işçısinin iki gözü kör ve = lann bir imtihan ile bütun fa lunan biz Erzıncanlılar bu aydm karısı iie üç çocuğunu geçındır kultelere girme şansı vark»n bl hk nimetinden yoksun kılmı? mek zorunda. zim aday kaydı için çektiğimiz olduğumu7dan bu sebeple gece Bu sahsı; nasıl lşt*n çıkarıyor E müsküller gorülmüyor mu? bir orta okulun açıldığında bin4 Acaba ilgıliler sırf aday lerce memur ve işçilerin istifa lar, dort kişilık bir aileyı nasıl ^ kaydımı yaptırabilmem için be de edeceği aşikâr bulunduğun ortada aç bilâç bırakabiliyorlar? = = nim şu 300 liralık isimi dahi bı dan bu hususun sayın Bakanımı Bu. ne biçım vicdandır? Bır kere, bir belediyenin te • E rakmak zorunda olduğumu bili za duyurularak Erzincanda bir mızlik işçisi bir tane değıldır. E yorlar mı? Hem Ankara ve hem lstanbul için bana izin veremi gece orta okulu açılması için ıız Şu halde bu işı bir başka işçi = E yecefini açıklavan âmirlerim lerin tavassutlarını rica ederim. pekâlâ yapabilır. M. Ta»ar Tnrh»n Bugün bir taraftan yeni yeti E hiç de hakstz degill«rT Refahive »en çocuklara hayvan sevgisini = M ı n Oademir aşılamaya çalışırken, diğer ta ~ raftan hayvan öldürmedi diye E zavallı bir körii işinden çıkar E Hafta tâtili günlerinde kanunen kapalı bulunmaları mecburıyeti, bakkallan sayısı yüze varamıyan raezecilere karşı on ikibin gibı çoğunlukla ve menfaat düşüncelerini maskelemek bahanesiyle meslekdaşların istırahaü mucip se bep gösterilmektedir. Mevzuubahıs 394 s»yılı hafta tâtili kanununda bozulacak mal (mutesanuliesat) Bakkalların kapalı kalması... temsil usulüne göre yapılan seçimlerde 11 millet vekilli|int, C.K.M.P. ve Y.T.P. barajı aşacak kadar oy toplıyamadıkları için A.P. ile C.H.P. kendi aralarında paylaşmışlardır. A.P. nin " milletvekilliği ne karşı C.H.P. 4 milletvekili çıkarabilmiştir. Bu defa 11 milletvekilliği için Balıkesirden A.P. • C.H. P. • C.K.M.P. • M.P. T.t.P. • Y.T.P: olmak üzere 6 parti ve 2 de bağımsız adav seçimlere katılmaktadır Buna rağmen Balıkesirde çok vönlü bir çekişme verine, mücadelenin A.P. • C H.P. ikilisi araPolis muhafazası altına alınan Se\gi «solda • Hasan \e Zehra , maceralarını anlatırken sında çeçmesi Dormaldir. BALIKESİR : ^bj vıldanberi almakta olduğu\.P. ve C.H.P. nin 15 ^donmuş ovlar, diğer partilerin doğrudan dogruya milletvekili çıkarmalarına fırsat vermiyecek durumdadır. C.KJV1.P. Genel Baskanı Aipaslan Türkes'in Bandırmada bulunan. sendikaci kızkardeşinin, C.K.M.P. ovlannın artısına tesir edeceği. ve T.l.P. in gelişmekte olduğu gözonüne alınırsa; miUi baldveden seçUecek milletvekili sayısının 1 ile 2 arasında değişmesi beklenir. 10 Ekim seçimlerinin normal neticesl \.P.: 6 C.H.P.: 4 M.B.: l seklindedir. Para yotlama makbnzları Evlenmek, okumak ve gezmek için evden kaçtılar İzmir polisının aradığı 13 yaşındaki Zehra Çalın, dun îsianbul polisine gelip teslım olmuştur. Izmir Gültepe Mahallesinde oturan Zehra, Îstanbula kaçış sebeplerini şöyle anlatmıştır: •Annem ve babamı tanimıyonun. Ben doğduk tan kısa bir süre sonra bir birlerinden aynlıp baska, başka taraflara gitmişler. Bir kadının yanmda bu yaşıma kadar büyüdüm. Artık bana bakacak durumlan yok. Ben de kaçtım. Izmir polisi beni arıyormuş. Ben burada polise tes lim oldum. Okumak istiyorum. Be ni bir jiırda yerleştirsinler.» IKİNCISİ . Poliste dün, yaşı küçük çocuklar arasında ikincı bır kız daha po hs soruşturmasma girmiştır. 1 6 yaşındaki Sevgının bir süre önce Atatürk Yeti^tirme yoırdundan ayrıldığı tesbit olunmuştur. Sevgi: Ben kaçmadım. TurrUn evlen mek üzere aynldım» demiştir. NEREDE AKŞAM ORADA SABAH! Soruşturması yapılan kayıp çocuklardan üçüncüsü, Lüleburgazlı 13 yaşında Hasan Yılmazdır. Ha san Yımaz Istanbulu görmeğe ve eğlenmeğe gelmiştir. Ancak yolunu kaybeden çocuk, belirsiz yer lerde yatmaya başlamış ve nihayet dün gece Aksarayda bulunmuştur. Hasan: N'erede sabah orada akşam, nerede akşam orada sabahı ediyordum!» dıye ifade vermiştir. Polis, üç çocuğun aıleleri için bilgi toplamaya başlamış tır. Çankırı 1950 1954 1957 PARTILERiN ALDIGI OYLAR ve 0Y YÜZDELERI DP 47 857 •'. 6104 CP H 20.013 ' i 25 52 23.711 "o 31.74 30.184 °'o 37.52 CP M 0/ H P YTP M P rıp Bağımsız 6.348 •/, 8 09 4.186 o 5 34 42.992 •/. 57.55 2854 •» 35.41 / 7.992 •o 10.70 / 19.789 % 24 59 1.986 «'o 2.47 Erzittcaıta bir AP 1961 1963 tl O. Mec. CKMP 20.910 "o 23.2 14.608 •« 18.70 / 56 166 •o 62.4 200 % 0.2 12.741 •» 1 4 ' ' gece orta okulu 25.293 V» 30.50 20.326 H 17.53 2.429 •/. 2.95 27^63 % 30^0 Nehtap seyreden bir gençle kız arkadaşım dövdüler Bu>ükdere Kalender sırtlanndan otomobil içinde mehtap seyreden Kâzım Avşar ile kız arkada?ı Suzan Gereçyan, meçhu! kişilenn tecaviızüne uğramış ve dövülmüşlerdir. lsviçrede öğrenimde bulunan Kâzım Avşar, gece Kurtuluşta oturan kız arkadaşını otomobiline alarak saat 00.2 de Kalendere mehtap seyrebneğe git miştir. îç lâmbalan sdndürüp etrafı seyreden Kâzım ile kız arkadaşı, beş kışinin otomobillerine el feneri sıktıklarını görmüşlerdir. Meçhu 1 kişiler: «BuTadan hemen gidin yoksa kanşmayız. şekinde konuşmaja ve tehdıde başlamışlardır. Bu sebeple Kâzımla meçhul kişiler arasmda münakaşa çık mış, döğüş başlamıştır. Yanındakı kız arkadaşım korumak isteyen Kâzım, beş kışi ile mücadele etmiş, fakat bir hayli hırpalanmış•ır. Kavgadan sonra mutecavizler kaçmış, dayak yiyenler ise sanık ların bulunması için karakola hasvurmuşlardır. 1961 de nisbi temsil usulüne göre yapdan seçimlerde, A.P. C.H.P. barajı aşacak kadar oy toplıyamadıkları için 4 milletvekilliğinden 4 ünfi de C.K.M.P. almıştır. Bu devre 4 milletvekilliği için Çankından A.P. • C.H.P. C.K. MP. • MP. olmak üzere 4 partl ve bir de bağımsız aday seçimlere katılmaktadır. C.K.M.P. • M.P. bölünmesi Çankında derhal tesirini göstermiş, 1963 mahalli seçimlerinde oylann çoğn A.P. ye kaymıştır. MP. hariç diğer partilerin doğrudan doğ ÇANKIRI ruya çıkaracaklan milletvekili önörafizdetd günlerde yapacaklan çalışmaya bağlı bnlnnmaktadır. Bununla beraber doğrudan doğrnva çıkanlacak mllletvekülifi konusunda A.P. Ue C.K.MP., CH.P. ye nazaran daha şanslı durumdadırlar. AP. ve C.K. MP. nin birer milletvekili çıkarması, 2 milletveküliğinin milli bakiyeden secilmesi, veya A.P. • CH. P. • CJIJVI.P. nin birer milletvekilliği alması, 4 flncfl milletvekUliğinin millî bakiyeden seçilmesi söz konnsudur. Çorum 1950 1954 PARTİLERİN ALDIGI OYLAR ve 0Y YÜZDELERI D P 89.416 % 65.49 92.317 % 64.23 71.159 H 45.53 CP H 47.105 V» 34.50 51.403 °/o 36.76 53.465 "/. 34.20 CP M H P 11? M P rıp Saqım3)z = Tek dersten sınıfta kalanlar .WX MU.O.UM . . . . . . U « . « . . . » . üsf sınıfa devam elmelidir... t Bir İranlımn arabasında 200 bin liralık kaçak eşya yakalondı Şehrimizden transit olarak geç mekte olan tran uyruklu D. Z. Massoudinia adlı bir turistin arabasında, 200 bin llralık kaçak eşya ele geçirilmişitir. Sının geçerken transit işlemini yaptırmıyan tranlı, yatmakta olduğu Cağaloğlundaki otelde, kendıslnden arabasını soran güm rukçülere önce «\rabam kayboldu!..» demiş, daha sonra da normal formalite icabı bu sorunun sorulmuş olduğuna Inanarak, bir garajda saklı bulunan arabasını ?ostermiştır. Gümrükçüler, gizlenen arabada vapılan aramada, 15 elektrik siı pürgesi, 100 radyo, 25 oto radya su, teyp ve bir çok kadın glyim eşyasmı ele geçirmlşlerdir Kaçak eşyalar müsadere edilmiş ve kacakçı tranlı adliyey* sevkedılmljur. 1957 27.731 % 17.74 3.945 •o 2.52 / AP 1961 1963 tl G Mec. CKMP 50.563 V, 29.6 66.809 •• 38.94 / 27.502 •» 16.1 / rad\Sü ^mTkfedır ^ " 1 Günün konulan arasında tlgisiz kalamıyacağıma bir hutns vardır. Öğretim sistemimiz, mnhtelif tntumlar bakımından bilhassa önem kazanmaktadır. Birçok öğrencl tek dersten sınrfta kalmış veya beigelenml«tir. MiIH Savonma Bakanlığı, bütün askerî okullarda, bo dunıma düşmüj klmselere yeni blr jans tanımıj v« lmtihan tarihleri dahi tesbit edilmiştir. HattA kıt'aya gönderilen »ğrenciler, Okula davet olunmaşlardır. Askerî OkuIIar, diğerlerinden farklı rtarflye ttbi değildlrler. Bu sebeple Millî Eğithn Bakanlığına bağlı okullarda da aym imkânın verilmesi için ineelemelerde ve tekliflerde bulnnmak gerekir. (tsmi mahfuz) Bugün her yerde köpeklerle z: mücadele var. Bu zavallı hay E vanları ise yarar hale sokmak E tan zıyade onları yok etm^Şe ça = hşıyoruz. Her seyden evvel bu 3 hareketimiz tasvip edilecek bir hareket değildır. Kopeğin sadık E bir bekçi olduğu, herkesç» ma r: lum. Başıboş kbpekleri sadık bir E bekçi yapmak da pek zor olmasa E gerek. Fakat biz basıbos köpek = lerle basa çıkmaya çahsmayıp, E onları zehirliyoruz, bazı zarar ~ Eylul 21 Cemaziyelevvel 25 larmı gözonüne alarak bu kara ^ a» e S •a ra boyun eğebilinz. Fakat bir ~ B A kör işçiyi bu isi yapmalı dive ğ 3 O > • O nasıl işinden çıkarabiliriz, bu= vcdansızhk clmaz mı? V 5.44 12.07 15.34] 13.09J19.40] 4.01 H. KESRÎYELİ E E. 11.33! 5 56 9 23 12 00 1.31| 9.51 89.903 •» 52.6 / 99.288 % 57.17 2.741 V« 1.7 877 •» 0.5 / 5.696 •A3.34 ^ıııııınııııııiHiııııııııııııımııııııııııınııııııııııııııııuıııııııııııuıııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııi; '' milletvekilliği alması, 1 milletvekilliğinin milll 1961 seçimlerinde 7 milletvekilliğinden 4 bakiyeden seçilmesi normaldir. Geriye kalan 1 milünü AP., 2 sini CJ1.P., 1 ini CJCJM.P. almıştır. letvekilliği için tahmin vürfitmek oldukça erüçtür. Çonımun çıkaracağı 7 milletvekilliği için seçimlere 7 nci milletvekilliği A.P. OH.P. C.K.MP. den AP CHP CKMP • MP • ¥TP olmak üzere 5 parti birisine, hattâ milli baklyeye kavabilh". ve 2 de bağımsız aday katılmaktadır. C.K.M.P. • MP. bölünmesi A.P. ve C.H.P: YARIN nin aleyhine olmuştur Bununla beraber CJ4JWP. • Y.T.P. • MP. ve bağımsızların toplıyacağı oylar daha ziyade A.P. nin doğrudan doğruys Çanakkale • Diyarbakır . Denizli çıkaracağı milletvekili sayısına tesir edecek yöndedir. 10 Ekim «pçimlerinde AP. nin 3. C.H.P. nin IIIIIIIIIIIBIUIIIIIIIIIIII ÇORUM Ikındl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog