Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

1965 CUMBÜRİTB* SAHtFE ÜÇ AJANSLAR • RADYOLAR * ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Seçim Alman siyasî yapısını değiştiremedi Hristiyanların sandalye saytst 39 Sosyalistlerin ise 12 artU Mukayese/i sonuçlar AMERİKA SAYGON HÜKÜMETİNDEN OZUR DİLEDİ SAYGON (a.a. A.P.) illilll IİIIM'İI camartesj liiiııii sürgiiııden Evham ıliiııiiyıır R irlespE Amerikanın Güney Vietnamdaki Büyüfc Elçlsi, üç gün önce Amerikan uçağının Meclisteki yanhşlıkla bir hükümet karakoOy sayısı sandalye Oy yüzdesi Iunu bombalayıp 30 kişinin ölmesine sebep olan olay için Güney 1965 1961 1965 1961 1965 Vietnam hükümetinden öziir dilemistir. Bilindiği gibi geçen hafta Hristivan bir Amerikan askeri uçağı, Güney242 245 % 47.6 Demokratlar 15,377,544 % 54.3 Kuzey Vietnam hududunda komü «Ba bir seçim afişinden çok Amerikaya yapılan bir ihtara benziyor» nist mevzilerini bombaladığı sıSosyal rada yanlışlıkla bir hükümet ka% 39.6 190 202 [ehilin üç gün nzatıl Demokratlar 12,697,992 % 36.2 rakolunun üzerine de bomba atmış ması, Kızıl Çin ültimsı Hür ve 20 polisin aileleri ile birlikte I tomnnnn knru tehditl Demokratlar % 9.5 69 49 3,058,880 % 12.8 ölümüne sebep olmuştur. Aıneriten baska bir değeri olkan uçaklan bnna benzer yanlısmadığı ümidinl knvvetlendirir I lıkları daha evvel de yapmıj ve BONN (a.a. A.P. Radyolar) niteliktedir. I birçok sivilin ölmesine sebep olaeeki giin yapılan Dcinci Diinya Savaşından sonrakl beşinci genel seGenellikle gözden kaçan bir • muştur. ;imler, Batı Almanyanın siyasi yapısına önemli bir değişiklik getinokta da, Hind Başbakanı Şas • Öte yandan birkaç haftadır Virememjstir. Hıristiyan Demokratlarla, Hür Demokratlardaa kunılu trinin bir gerileme sayılabilecek I etkonga karşı harekâtmı şiddetlen şimdiki koalisyon, Ba^ı Berlin Belediye Başkanı Brandt'ın önderli jindekl nnırda ortak teftişe hazır oldn " diren Amerikan ve Güney VietSosyal Demokratlara bir hayli oy kaptırmıj, fakat Federal Temsilciler gu yolundaki demecinin Pekin I nam Hükümet Kuvvetlerinin son Birleşmi» Milletler (N. T.) (a.a. AP • Radyolar) tarafından kesinlikle reddedil I Meclisinde sağlam bir çoğnnlnğu elde tatmaya devam etmiştir. harekâtı kendilerine pahahya mal mesidir. Halbnki Pekin bngüne ' Dün bir demeç veren Hıristiyan olmuştur. Ba kuvvetlerin sadece kadar dört defa, «sınırın Çin ta • ların lideri Erhard, «Hür Demokdünkü harekât sırasmdaki malzerafında Hindistamn gayrimeşrn I ratlarla koalisyon halinde çalışma me kayıplan şöyledir: Beş hcliolarak ve saldın amacıyla inşa koptcr, iki gcmi, dört motorlu bir ya devam edeceğiz» demiştir. ettiği askeri tesisler» hakkında I C130 uçağı ve Güney Vietnam Ha ortak teftiş teklif etmiş, fakat I Erhard ayrıca, «Alman demokva Knvvetlerine ait bir «SkyraiTeni Delbi, hiçbirini kabnle ya a rasisi bu seçimler sononda büyük HARTUM, (a.a.) Sudan «der» uçağı. naşmamıştı. • bir zafer karanmıstır. Fikrimce çakları, Uganda »ınırı içinde bnBu arada iki Amerikan hava tü bu seçimler, aorumlusa bulunduDoğuln ve Batıh başkentlerde, I lnnan bölgeleri bombalamıslarmenine bağlı birlikler, Vietnam'm ğum siyasetin de tasvip edilmekdünyayı telâş ve endişeye veren • dır. Kampala Hükümeti ba koorta yaylalanndaki ormanhk bir te olduğuna ispat etmektedir« şek ültimatomnn arkasında gizlenen • na i l e Hgili olarak Sndan Hübölgede, gecenin karanlıklarmdan linde konuşmuştur. Erhard genel gerçek niyetleri bnlup çıkarmak I kümetine §ert bir nota vermiçistifade ederek izini kaybettiren seçimlerin aynca, aşın hareketazmiyle kafa yorulmağa devam «r. kuvvetli bir Vietkong birliğinin pe lerin iktidara geçme şahsına sahip edilmektedir. I MiUetlerin 20 ncl şine düşmüşlerdir. olmadıklannı meydana çıkardığıÜltimatoman Çinin Pakistana I Sudan Basbakanına vekâlet etKurul toplantısı Lefkoşe (a.a.) Kıbrısta sivil İki gün önce başlayan bn harebugiin hajlıyacaktır. Günbir dolaysız diplomatik ve askenı söylemiîtir. mekte olan Abdullah Nagdala bu Rumlar ve özellikle Makarios takât sırasında, Son Kon vâdisinde deme göre ilk otnrumda Genel ri desteği olduğn, fizerinde ea I konu hakkında basma bir deGerek hıristiyanlar, gerekse raftarlannın tasarrufunda buluKnro) Başkanlığı seçinü yapıVietkong çetecileri tarafmdan safazla ittifak edilen tezdir. Pe I meç vererek Sudan'ın Uganda başlıca rakipleri sosyalistler, nan silâhlar konusunun Rum yölacaklır. Aday olarak şimdilik nlan 101 inci Hava Tümenine bağ kin, Teni Delhinin dikkatinl kn ' topraklannı ihlâl etmek niyetinparlâmentodaki sandalya aayınetimi ile Rum ordusu yetkililerl İtalyan Dışişlerl Bakanı Aminlı bir birliği takviye etmek üzere zeye çekerek, Hindistamn Pakis • lannı arttırmışlardır. Fakat hıde olmadığını söylemiş ve «Kamlore Fanfani ile Yugoslavyamn arasmda yarattığı gerginlik son bölgeye biriııcl Amerikan Hava tan üzerine icra ettiği baskıyı I ristiyanlar gene mutlak ekseripala Hükümeti ile iyi komşnlnk eski Dışişlerl Bakanı Koca Fohaddinl bulmuştur. Bilindiği gibi tümenine mensup paraşütçüler hafifletmek istemektedir. Zaten | yeti sağlıyamamışlardır. Maamapo\iç'in islmlerinden balısedilmünasebetlerimizi devam ettirRum saldırüarmın başlamasmdan sevkedilmiştir. Vietkong, zırhh aHindistan, Çinin sürekli tehdidi • fih Sosyalistler, daha büyük bir mektedir. me*e kararlıyız. Olayla ilgili oönce Kıbnsın Rum köy ve kasa raçların da desteğini görerek iler yüzünden silâhlı knvvetlerinin ilerleme kayd«tmislerdir. Birleşmiş Milletler çcvrelerine haIarak resmî soruştarma açılmışbalarında eski EOKA'cılardan kuliyen Amerikan Kuvvetlerine rağ vansını Himalâyalara bağlamış I kılırsa başkanlığa en kuvvctli aday rulu gruplar özel olarak silâhlan tır. Uganda toprakları ve semaARA SEÇİM men ormanhk arazi içinde ceriyip dnrnmdadır. Eğer Teni Delhi I Fanfani'dir. Yapılan hesaplara jröre dınlmışlardı. Bu gruplar, cemaat lan ihlâl edilmişse bnnun bir Genel seçimlerde küçük partikaybolmuştur.» Hiraalâya ordnsunn daha fazla • Italyan Dışişleri Bakanı en azından lerarası çarpışmalarda Rum polis yanlışlık eseri oldnğunu temin lerin büyükler lehinde kayba takviye yoluna giderse, Çinin ı 60 oy alarak Başkanlığa seçilecektir. Amerikan uçakları da Kuzey ve ordusunun yanında faal bir ederim» demiştir. uğradıkları göze çarpmıştır. GayGenel Kurulun 115 üyesl varrlır. 1962 deki gibi yeniden güneye I Vietnama akmlarma devam etrol ojTiamışlardır. Bir Rum kayri resmi sonuçlar, halkın Alman sarkmasına liizum kalmadan, • Öte yandan Genel Kurul toplantısı mektedirler. 109 Amerikan avcı Nagdala, konuşmasma, soruşnağı, Rum Temsilciler Meclisinin için Birleşmiş Milletler üyesi devletültimatom hiç değilse askeri a • mucizesinin mimarı 16 yıllık bombardıman uçağı, dün Kuzey turmanın sonucu belli olur olİçişleri ve Hukuk Komitclerinin Hıristiyan Demokrat iktidardan lerin Dijişleri Bakanları New Yorka landa gayesine erişmiş olaeak I Vietnama 15 akın yapmıstır. Uçak maz bir bildiri yayınlanacağım onümüzdeki günlerde bu konuyu gelmeğe başlamışlardır. Dün frelenciddî bir sikâyeti olmadığı götır. ' Iann hepsi, Kuzey Vietnam L'çak belirterek son vermiştir. ele alacağını açıklamıştır. Grivasın lerin arasında Türkiye Dışişleri Barüşünü doğrulamıştır. Fakat basavarlarının ateşine rağmen, üsleemri ile harekete geçcn Rum or j rine dönmüşlerdir. Ültimatoman zamanmın diplo I kanı Hasan Işık ile Sovyet Dışişleri zı çevrel«r, Hıristiyanların cnüBakanı Andrei Gromlko bulunmakdusu makamları, geçtiğimiz hafta [ matik açıdan da iyi seçilmiş ol | müzdeki genel «eçimlerde Sos tadır. Gromiko New Yorka varıjında içinde de birçok sivil Rumu silâh du|n şüphesizdir. Güvenlik Konyalistler karşısında dayanamıyaRu» heyeti. Birleşmi; Milletler sızlandırmıştır. Ancak silâhlan sevi, 17 yıldır »avsakladığı Keş I caklarım ileri sürmektedirler. Genel Knruluna harışl konımak için •oplanan Rumların daha ziyade mir sornnnnnn önem ve ciddi | îki adayın ölümü sebebiyle iki hükümetin verdij^i kesin dlrektifMakarios taraftarları olması dikyeti hakkında böylece ikaz edilbölgede önceki gün »ççim yapılerle gelmistim demiştir. AıiisAbaba (a.a.) AdisAkati çekmektedir. mektedir. I lamamıştır. Resmi «onuçlar, söz BARIŞÇI YOL babadaki Afrika diplomatik kayMARACAİBO (Venezuella). konusu bölgelerde 3 ekimde ara ültimatomun yarattığı ilk so | Genel Kurulun gittikçe artan milÖte yandan Rum rejimi, Kıbnaklanndan öğrcnildiğine göre, (AP) Fanny Espinoza adlı bir seçim yapıldıktan sonra beîli nuç şndar: Kisa tarinKftrinin en letlerarası gerginlik içinde toplanarıs sorununun Birleşmiş Milletler simdiye kadar 20 Afrika iilkesi, kadın hayvan terbiyecisi, buraolacaktır. cağına işaret eden Gromiko, i'Diinsıkışık devresinde Pekinin gür I Genel Kurulunda müzakeresi ile Afrika Birliği Teşkilâtı Zirve da bir sirkte numarasını yaptığı yanın bir çok yerinde barıj çejitlt liyprek gelen dolaysız destegi, | ilgili hazırlıklarını tamamlamıştoplantısının 21 ekimde Accra'da KATILMA ORANI: % 86.8 anlaşmazlıic ve savaslarla ihlâl edilsırada üç'yaşındaki bir aslan tazâlim eşitsizlikler içinde iavalardır. Makarios Hükümeti, New yapılmasını kabul etmiştir. Gemiştir. Onun için de bütün ülkeler rafmdan fena halde hırpalanmışGenel seçimlerde 33,101,550 seçsan Pakistanlıların gönüllerini | York'ta kuvvetli bir kadro ile tem şimdt her ramandan daha fazla memen oy kullanmıştır. Bu duru rekli çcşunluğun yani Afritır. Sırtından ve iki bacağından fetfretmeğe yetmiştir. | sil edilecek, bu arada bazı Türksuliyetlerinl idrak ederek anlaşmazma göre katılma oranı "o 86.8 ka Birliği Teşkilâtı üye sayısmın Asâb bozucn ültimatom, belki derin pençe yaralan alan kadın ler «l:der> olarak gösterilerek lıklan banşçı yollarla halle çalıs üçte ikisinin sağlanması için dir (1961 d« 87.7). Kayıth seçde çift maksatlıdır: I hastaneye kaldınlmıştır. Rum Heyetine alınacaklardır. şimdi sadece 4 oya ihtiyaç var maktadırlarn demiştir. Kennedy hava men sayısı 38.132,852 idi. Hindistan. 1963 ten itibaren sa | alanında Ingilizce yazılmı; bir dedır. vunma, biitçesini iki misline çımeç okuyan Gromiko Birleşmiş Diğer partilerin aldıkları oy kararak Amerika, îngiltere ve I sayısı şöyledir: Milletler üyelerini milletlerarası gerginligin azalması Için yardıma çağırRusya tarafından da beslenen 5 I Banşçı Birlik Partisi: 431.651 mıştır. yıllık bir «Askeri Kalkınma Plâoy Oy yüzdesi °' 1.3 ,o nını» yiirürlüğe koymnştn. Kızıl I Gromiko bildirisine devamla göyle Milliyetçi Demokrat Parti: Cin. hatıda Pakistan ile savaşan, I demiştir: 657,330 oy, oy yüzdesi Ç 2. o kuzeyde de kendisi ile dövüşme« Barışı sa£lamlaştırmak ve Los Angeles (a.a.) Amerikaye zorlıya'cağı Hindistamn aske I Sonuçlar, aynı zamanda Hıri?savaj tehlikesini ortadan kaldırmak daki okul sistemleri üzerinde inri ciicünü. hov atıp gelişmesine | tiyanların zıtlaşan iki üderinden celemelerde bulunmak üzere Los için samimiyetle çalışanlarla işbirliil vapmaya haıırız. Sovyet heyeti hakimkân vermeden imha etmeyi Erhard'ın Adenauer'e karşı bir Angeles'e gelen 23 eğitimci, Güların früvenli£inl pmniyelc alma düsünüyor olabilir. Hindistamn I zaferi olmuştur. Gözlemciler. ney California Üniversitesinde açı vollarını araştırma çabalarında aynı batıya saldmrken de «istilâ de | «Adenauer çagından sonra Batı :an bir seminere katılmışlardır. Kaye İçin çalışan dişier ülkelerin Jil, Pakistanın askeri gttcünü teAlmanya kesin olarak Erhard heyetleri ile hirlikte çahşmaya ha12 ülkeye mensup olan öğretsirsiz hale getirmek» gerekçesi I çagına girmiş olmaktadır» gorümenler arasında Türkler de bu nrdlr • ni ilpri Mİrmesi. kaderin bir cil | nü ileri sürmektedirler. lunmaktadır. Öğretmenler, Güney 20 nci Genel Kurulun gündeminde vesidir. Teni Delhinin mantığıKıbrıs meselesi de bulunmaktadır. Califomia Üniversitesi ve Dışişlena çöre, askerî çücünü kaybe I ri Bakanhğı tarafmdan ortaklaşa drcek bir Pakistan, Hindistana I hazırlanan bir program gereğince karsı yeni tecavüz emelleri besCalifornia'da üç ay kalarak incelemekten vazçeçecektir. I lemelerde bulunacaklardır. Arkasında saklı gerçek niyet I Amman (a.a.) Ürdün Kıralı re olnrsa olsun, Pekinin miidaHuseyin, Lübnan Silâhlı Kuv halesi, Güney Asyadaki çalış I vetlerine 40 tank hediye etmıç • mayı sadece bir Pakistan Hin • tir. Resmi bir kaynaktan öğredi^tan savası nlmaktan çıkara • r.ildiğine göre, bir Lübnan a?rak vüs'atini eenişletmiş ve va I keri heyeti. tankları teslim al TELAVİV (a.a.) Bir İsratl sozhim bir safhaya sokmuştnr. Çi I mak üzere dün Amman'a gelmışrusünun dün Babah atıkladığına nin süneye sarkmağa kalkışma • tır. Itöre, trdünden gelen (rcrülalar önKinm özellikle Batılılarda yara I ceki gece İsrael topraklarına ıçirerek Kıral Hüseyinin ağustos ayıntacafı tepkiyi, Pekinin çöstere " da Lübnana j'aptığı ziyaret so Taberiye gölü civarındakl Hamldiye ceei mnkabil tepkiyi ve böyleee I de bulunan bir an pompa istasyonubirbirini izliyecek tepkileri ta • I nunda. Ürdünün Lübnana 40 tank no dfaıamhle bavaya uçormaya tevereceği haberi bazı Lübnan gasavvnr bile, insanın tüylerini ' şebbiis eünişlerdir. Sözcü, İsrael'in zetelerinde yaymlanmış, fakat diken diken ediyor. • olayı Birleşmiş Milletler MüUreke bu haber resmen teyit edilme Komisyonu nezdtade protesto ettiğinl Kayhan SAGLAMER ' mişti. bildirmiştir. B Pekin'in niyeti Işılc New York'ta B. M. 20 nci Genel Kurul toplantısı bugün başlıyor Kıbrıs'ta Makarios taraftarlarının silâhları toplanıyor Sudan uçakları Uganda'yı bombaladı B Afrika ülkaleri Zirve Konferansı Bir aslan sahibesini yaraladı Türk öğretmenler Los Angeles'le sktiyle «Mülâyim Pehllvan» adında bir pehlivan. vardı. Kendisi Arnavut asbndan idi. Pek de mülâyim adam değildi.. Gene birini tanırdım Adı Âkıl idi^ Pek »tallı çıkmadı.. Sabri isminde scelecl kimseler, Hakkı adınds huknka ri»yetsizler de görülmüştür. Denecek odnr ki insanla adı arasında bir münasebet yoktur. Ba isimler vaktiyle ya ana baba tarafından birinin adı veya büyük bir CARACAS adamın ismi olnr; yahnt çocnğnn a.a. A.P. Radyolar babası oğlnnda görmek istediği vasıfları sipariş eden mânada bir esmen bildirildiğine göre, es kelime bulur: Taşar, tffet, tsmet, ki Dominik Başkanlarmdan Zeki gibi isimler daha ziyade ba Juan Bosch, cumartesi günü endişelerle konmuştnrlar» MübaSanto Domingo'ya dönecek ve Baj rek günlerde doğanlana da o günkanlık seçimleri için hazırhklara lerin isimlerini aldıklan gibi.. Kad başlıyacaktır. ri, Recep, Şaban, Muharrem, MevJuan Bosch, 1963 yılı 15 eylülün lut, Sefer gibi. de şimdi Dominikin Miami Başkonsolosluğuna atanan sağcı OrgeBu isimlerin dediğim gibi, sahineral Wessin önderliğindeki askeri junta tarafından iş başrndan bi üzerinde bir tesiri olmadığı kauzaklaşünlmasından beri San Ju dar, sahibinin de bn isimlerde bir müdahalesi olmamıştır. Doğan çoan'da oturmaktadır. Sürgun süresi cumartesi günü cuk, adına ne kadar kanşabilmişse, adı da ona o ksdar tesir etmişson bulmaktadır. Öte yandan Amerikan Devlet tir. tsmim «Hnlki» dir diye iyi huy leri Teşkilâtı (OAS) yabancı as lu, Zekidir diye akılh, Hayridir keri birliklerin ne zaman Dominik diye hayırlı, Nizamidir diye kanuCumhuriyetinden çekileceklerini, na, nizama saygılı olmuş kimso muhtemelen perşembe günü Was hatırlamıyorum. Ama bizde soyadhington'daki Genel Merkezinde bir ları kannnn çıkınca iş değişti.. Ta karara bağhyacaktır. Dominikte ailenin eskiden beri mevcnt ismihâlen OAS'ın 11.00 mevcutlu bir ni aldılar ya bnlandagn yerin ya barış gücü görevlidir. hut yaptığı işin adını takındılar. Barış Gücü 9.400 Amerikalı İle Bn arada bSyle bir münasebet buBrezilya, Paraguay, Costa Rika, lamıyanlann ço|n gönüllerindo Honduras ve Nikaragualı askerler yatan arslanın adını edindiler. den kuruludur. Bnnlar beşeri tntomlardır; olabiBarış Gücünün hizmet süresinin lir. Talnız şayanı dikkat tarafı ba kararlaştınlması OAS'a bırakü isimlerin hep vnrnp kırma, kesip mıştı. Geçici Cumhurbaşkanı Hec biçme, sertlik ve hnşunet ifade etor Garcia Godoy, bu arada, seçim lere kadar memleketi idare ede der olmaları idi. Bilhassa siyasilecek bir hükümet kurmaya calış rimizin ve liderlerimizin soyadlan garip bir tesadüfle hep ba endişe maktadır. ile konmuşa benzemektedir. Maddî, mânevî iddialı isimler. Rastgele alıyorumSüleyman Demirel.. Syle bir adam değil diyorlar. Ba adı da ken disi koymn? Demirel deyince benim aklıma vaktiyle Almanyada seyrettigimis bir robotnn eliyle, Meksiko City (Meksika) (AP) Jül Vern'in romanlannda kolFilipinler Cnmhuriyetinin bnra suz bir îngilizin çengel şeklindedaki Büyükelçisinin oğla Acta | ki takma eli geliyor. Ne ise vio Maloles bir piyangodan ken | kendi bileceği şey, güle güle sine vuran 425,000 pesoyu (yakşık olarak 340,000 Türk liran • kollansın.. Arkasından rahmetli ikinci bir talih eseri olarak ele Gümüşpala» Ne olaeak yani.. Pala «ecirebilmiş ve bunn Meksika ne ki, gümüş ne ola!.. Daha sonra Iıların geleneksel namuskâr i Tahtakılıç! Hadi kılıcı anlarım.. Iıklanna borçla oldağnnn söy Tahtası neye yarar canım! Bizira Kemal Satır.. Ardından Tahsin lemiştir. Maloles geçen hafta aldıği Balta.. Ne bileyim Çelikbaş.. Tani 19630 numarah bir millî piyango birer acayip iddialar bnnlar.. Nabiletine sadece amorti çıktığı i sıl oldn da seçtiler bunn?. Neden nancı ile bileti satıs yerinin gi daha yumuşak, daha mnnis, daha şesine uzatmış ve bunun yeni akla yakın adlar seçmedilcr anlabir biletle değiştirilmesini iste ı madım da bnnn hep gönüllerde yamişti. Gişede çahşan Candelaria ! tan arslanın üstüne atmak istedim.. Cabera Ramos adlı bir genç kız, Şimdi bir kannn çıksa da insanlara bilete bir göz atmış, ağzı hay bir ay içinde hiç bir mnameleye, retten açık kalmış ve genç ada harea masrafa haeet kalmadan soy ma biletinin sadece bir amorti adlannı değiştirmek hakkı verilse degil, büyük ikramiyeden bir kimbilir neler çıkaaar?.. ve kimbihisse kazandığını söylemiş, bile lir kaç kişi adını değiştirir?.. ti Maloles'e iade etmiş ve kendisini büyük paraların ödendiği gişeye göndermiştir. Filipin BüGaliha bnnlan alırlarken birçoyükelçisinin oğlu parasını tahsil ğn «Evham.a kapılmışiar.. öyle g3 ettikten sonra kıza, yüklü bir rüyomm.. bahşiş vermiştir. Siz de tanıdıklarımza, soyadlannı bildiğiniz meşhnr kimselere bakınız Pek çoğnnnn adı haline uymaz.. Uymaz ama adam kendisine yakıştırmıstır. Haaa! Benimkine gelince; Soyadı kannnn çıktığı zaman «Felek» benim yazılanmda knllandıgım takma ad idi. Tadırgamamak için onu ediniverdim.. Kambnrluk hevesinden değil!. Amorti istedi büyük ikramiyeyi verdiler • Ağnstos sonlannda «Kilyos. da açılan bir seminer vardı. «Ekonomik ve Sosyal Konferans Heyeti» tertiplemişti. Konn Türkiyede ve dünyada «Karma Ekonomi» meseleleri idi.. Her yandan ve her yönden yerll yabancı ilim ve ij adamlan kahlmışlardı. Pek istifadeli bir toplantı idi. İki defa pidebildim» ikinci gidişimde karma ekonominin bir «doktrin» olnp olmadığını |münakaşa ederlerken bnnun geçici oldnğnnn ve Ister istemez devIetçiliğe döneceğini savnnanlardan bir profesöre bir genç dinleyici 5j zel gektörden devlet sektörüne bir «teşebbüs» ün nasıl lntikal edebileceğini ve bnnnn mlsaUerini »ordn.. Snale mnhatap olan profesör ya bilmiyordn, yahnt orada zikretmek istemedi. Başka yere gitmeye hacet jyok! Bnnnn bizde pek acı bir misali vardır: Şirketi Hayriye.. BİIdiğiniz gibi bn şirket bütün Boğazın vapnrla yolcn nakliyatmı yapmak üzere knrnlmnş, hisse senetleri tamamiyle halkm elinde pek güzel işliyen bir milli şirket idi. Galiba AIi Fnat Paşanın Bakanh] ğı zamanında Seyrisefain (Denis Tollannın eski ismi) bnna göz koyda. Bn şirket paranın düşmesi sebebiyle biletlere bir knrnş zam istedi, vermediler. Zarara girdi. Dayanamadı. Hükümete bir buçnk milyon gibi cüz'i bir para ile satmaya mecbur oldn. Ve halk ziyan etti. Hâlâ bu şirkete ait vapnrlar çalışmaktadır. Pek montazam bir idare idi. letmiş sene kadar dayandı.. Sonra anlattığım sebeple hükümetin eline geçti ve bükümet alır almaz biletlere zam yaptı idi. Şimdi adı sanı kalmadı. Sadece şirketin ilk müdürü olan «Hüseyin Hâku efendi merhnmnn adını bir j araba vapnrnna koydnlar.. gidip i geliyor.. ; Diyecek şn ki hükümet bir işe el atmak istedi mi ondan kurtnlmak güçtür. Kimden kime şikâyet edeceksiniz. Kaadıy ola dâvaci ve muhzir dahi şâhit.. Ol mahkemenin hükmüne derler mi adâlet?. B. FELEK Ürdün Lübnana 40fank hediye etti Ürdünlii gerillaların İsraeldeki faaliyeti ÖĞRENCILER TEŞEKKUR Çok kıymetli Elraalı'h aüe reİEİrniz hastalığı esnasında hazakatleri yanında büyük insanlık gösteren Dr. Abdürrahim ALATLI'ya, Dr. Esat ALPAYKAÇ'a, Dr. Muzaffer Aksoy'a ve Amerikan Hastanesi mensuplarma minnet ve şukranlarımızı sunar, cenaze nıcrasimine iştirak etmek lütiunda bulunan, çelenk gönderen, başta Istanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Celâl Sarç olmak üzere butün Üniversite meıısuplarına, vefakâr Marif ve Parlüi ark^daşîarına, kıymetli vaîdenci dostlarına ve Bankalar mensuplarına, aziz akraba, dost ve yakmlarına, telefonla, telgarfla ve evimize kadar gelerek acımızı paylaşan bütün tanıdıklarımıza pek çok teşekkür ederiz. AİLESİ Cumhuriyet 11280 NİYAZİ AKSUnun Kalorifer Tesisatı Malzeıtıesi Alınacaktır Manisa Fabrikamız ihtiyacı 35 kalem kalorifer tesisaü malzemesi kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Buna ait dosya Müessesemiz AL/1 Servisinde görülebilir. Kapah teklifin üzerine 16613/Man. yazılarak en geç 27.9.1965 tarihine kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemızdeki alım teklif kutusuna atılması lâzımdır. Teklifler aıasından şartlarımıza ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. Tükenmez renkli kalemlerinizi ...J Sinirlenmeyiniz! Radyonuzunthiç * bir s kusuru * yok. Kullanacağınız PERTRIX transistor pilleri en uzak istasyonlan dahi tam randımanla duymanızı sağlar. Radyonuzda uzun ömürlü ve yüksek kaliteli PERTRIX transistor pillerini kullanın. Aylarcairahat edecek ve radyonuzu»kıracakıhalleredüşme« yeceksiniz. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basın 17344) 11288 Racumin Hazıf fare yemi ~ Neş'e ile kullanınız BflYER IIRIM Her yerde bulabilirsiniz Evlerde, depolarda larelerle mücadelede Racuroin • 57 hazır lare yemi kat'i tesir göslerir. yüksek kalite pilidir CIHAN KOM. O R T . SultanhamamKatırcıoğluhan kat 6 Istanbul Tel: 27 36 51 İiâncılık: 61o4j 11273 DOKTOR Bu bir RES SANAYİ mamuiüdür. llâncüık: 8666 11275 Tank Z. Kırbakan \ Den, Saç ve Zührevi Hastaüklan MUteltassısı tstliiaj Oad ParmaüJîapı No: 66 Tel; 44 10 73 Yıldız: 1560 11281
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog