Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ANSİKLOPEDtK TÜRKÇE SÖZLÜK Kcmal IıEMIRAY Rn$en ALAYLIOĞLU E«kı kelımeler açıklanmış, fak»t kullanılmalarını öplemek ıçın eskiliklerine işaret ohırmutur Eşanlamlı ve ııtanlamlt kelimelerden açıklajnalar sırasında iaydalanılmıştır. Okul kıtaplarında rastlanan terimlerin : a arm belıtümıstir. Açıklamalarda an dil kv.i!a'iı!mıştır Nefıs cıltli. ç;ft sutıınlu 590 orta boy sayfsda 23 000 kelıme ve deyıra 15 LtRA İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Ilancılık: 8338 11204 umhuriyet KÜRUCUSÜ TUNL'S NADt 42. yı! soyı '4777 Telgraf v e m e k t u p a d r e s ı : C u m h u r i y e t [sianbuı Posta K u t u s u : İ s t a n ö u l N o 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozartesi 20 Ey!u» '965 SECİM KAMPANYASI BASLADI S. Demirel Erzurumda, A, Türkeş Ankarada, tanıdıflı M.Aybar Istanbulda, Satır Trabzonda konuştu DEMÎREL ERZITIIM'DA Hindistana mehili " 3 gun uzattı PEKİN a.a. eni Çin Haberler Ajansınm bildirdiğine göre. Pekin rejimi, Çin • Hint sıııırındaki askerî tesislerin sökülnıesi konusunda Hindistan'a verdiği ültimatomun süresini 22 eylüle kadar uzatmıştır. Dun Pekin'deki Hınd Maslahatguzarma verilen notada, Huıdıstana tesısleruı kaldırüabılmesl için vakit kazandırmak amacıyla üç günlük bır süre daha tarundığı büdinlmektedır. [Bağımsızlar • ralarında Bnıversite öğre** tım uyeleri, yazarlar, senatorler. sendıkacılar, sanatçılar, gazetecıler, gençlık te«ekkullerı mensupları bulunan partıler diM vatandaslar, olayların son I gelışımı uzerıne bır araya gelerek uyarma mtelığinde bır bıldırı yayınlamıslardır. Bıldıri, «Cumhuriyet taribimizin önemli bir dönemini yasıyoruz» diye başlamakta ve seçımlere gıdıldığı şu günlerde İ «dogrnların söylenmesinden ve halkın bilinçlenmesinden korkan kaba ve karanhk kuvvet taraftarlarının, çücünü yeni Anayasamızdan alan toplnmsal gelismemizi baltalama davranıslannın» arttığı belirtilmekİtedır. Bildıri, Anayasadakı temel ılkelere karpı olan ve «esas gücü» nü nluslararası sermaye emIperyalizminden alan» etkenlerı Joyle sıralamaktadır : 0 Dıs politikada uvdnlnkla van sömürge durumuna düşImek 0 Çıkarcılık Q Büyiik kitlenin yoksulI l u g a mahkum edilmesi OSomürücü üretim biçiminde direnme Q Çıkarcılıfı yok edecek ve yoksulluğu kaldıracak araılırma ve yaratma gtieiinün enIgellenmesi © Din sSmiirücülüŞSü £Ynrdun yeraltı \e vrrI i ı s t u kaynaklannın ve bunlarla sağlanan gelirin bir azınlık tekelinde kalması, devietin bir I h a l k devieti olacagı yerde bir zümrenin çıkan yönünde işlemesi. Bjldırıde, bu tutucu davrani";lara karşı direnmenin Anayasa sereğı olduğu belırtilmekte ve bu davranışların artması karI ^ ı s m d a durumu halk oyuna sunacak bır uyarma sayılmaktadır. Parti ıçi ve dısı çevrelcıd» • sjenı 5 yankılar uyandıran bıldı<Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ı I I • bildirisi I MOCADELE ZORLU 0L4CAKT1R Mücahit BEŞER Erzurumdan bildiriyor ir kere daha anlaşıldı ki, seçim öncesinde dürenlenen mitingler, seçim sonuçlan hakkında önceden fikir vermekten pek uzaktır. Yoksa, iktidara koalisyonsuz olarak • adaylıgım koymaş bulunan koskoca Adalet Partisinin, kampanyayı açmak için seçtifi ve günlerden beri hazırhğını yaptığı «maazzam» açık hava otplantısmın, boyle mutevaıi bir topluluk tara/ından lzlenmesini başka turlu açıklamaya irakân var mı? I I I 40 yıldır ortanın solundayız S. Arif TERZİOĞLU bildiriyor TRABZON CHP'mn seçım kampanyasını açmak üzere Trabzona gelen. CHP Genel Sekreteri Kemal Satır, dün Atapark meydanında yaptığı konuşmada, AP lıleri ve onun yöneücılerini son derece ağır bir dille tenkit etmiş ve: «Adalet Partisi, Demokrat Partinin devamı mıdır? AP, 27 Mayıs'ra mahkum ettiği insanlann intikamını almak icln kurulmuş bir kan gützne cemiyeti midir? . » diyerek sormuştur. Ayrıca CHP'ye yoneltılen ithamlan da cevaplandıran Satır, CHP'nm ıktisâdi politikasını da açıklamı» ve bu konuda «40 senedir taki)l ettiğlmiz bn iktfeadi palttika, ortanın solu politikasıdır > demiştlr. Kemal Satır, daha sonra, <Va. tandaş. memleket meselelerine eğilmiyen, halktan yana olmıyan AP'ye oy vermiyecektır. AP'liler bunu bildikieri içindir kı, 27 Mayısta yıldırım isabet etmış sakat bir beygirden medet ummaktadır...> demiş ve konuşmasına devamla şunlan sdylemiştir: « Beraber ^alıştığımır. partiler, rejimin tehikeye sirdiği zamanlarda avuçları patla.Mncaya kadar liderimizi alkışlayıp. eteğimize yapıştılar. Rejimi tehdit edeıı unsurlar ortadan kalktıktan <Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) B Y Gözide Başbakan Parti tarafından 35 bin lira harcanarak tutulan ve dolaydaki koylere, kasabalara sahnan yuzlerce otomobıl, kamyon ve otobüse; caddelerde dolastınlan hoparlorlü çığırtkanlara, dağıtılan bınlerce çağrı borşürune, kırat amblemli rozetlere rağmen böyle bir ügısızhk, A.P. nın muhalıfleri tarafından bile onceden tahmin edılemezdı. Cevad Önder'ın balka «tstikbalin müreffeb hökümetinin güzide Basbakanı» olarak takdim ettiği Süleyman Demirel'ın, hemen bütun parti ileri gelenleri ıle birlikte özel bir uçakla Ankaradan kalkıp buralara kadar gelmesi dahi sonucu değiştirmeya yetmemıştı. Erzurumda karşılanıyor ••«• •••a •••• •••• CKMP, davullo /ıınıııİL \ii/lı TÜRKEŞ KONUŞTü I TATİL BİTTİ I Orta dereceli okullar, 196566 ders dönemine bugünden itibaren başlamış bulunmaktadır. Orta okul ve liselerde yeni ders yılma başlanması dolayısiyle çeşitli törenlcr düzenlenmiştir. Resimde, şehrimizdeki liselerden birimle yatılı okuyan öğrencilerin, dün ailelerince getirilen yataklan ve tatil süresince birbirlerini görmiyen iki arkadaşın kucaklasmaiarı görülmektedjr. Gövde eösterisi hava alanında basladı. Bir kısmını «10 yas ; j ; ; larındaki roeraklı çocuklann teşkil ettiği 3 3 bin kişilik bir ka • • •• labahk, Genel Baskan Demirel'i karşılamak için şehre 7 kilometre j j j ; nzaklıktaki NATO Hava Alanına sayısı 160 i bnlan çesitli araçla jjjj tasınmıstı. l'çalc saat 12,45 te alana inerken kırat »mblemli bay jjjj raklarla donatılmış araçlar, verilen bir işaret üzerine hep birlikte : : : : kornalarını çalarak Demireli selâmladılar. l'çaktan önce eşi indi, jjjj sonra kendisi. Bir hücum: Demlrel omuzlarda.. g>Ş Ancak. yeni Gelen Baskan, blrinci kır atçüar gibi bu konud» Rİf yeterH tecrübeye sahıp olmadığmdan, bu durumu hayli yadırgamışa ! î î ! benziyordu. Buna rağmen yuzünde&i «beşus» ifadesinin k»ybol {ıjl maması için de gayret sarfedıyordu. Bu arada geçicl hoparlörden ââjâ şoyle anonslar yapılıyordu: jjB «Bazı arkadaşlarımızm ceplerindeki p a r a l u kaybolmuştur. BB Üjj lanlann getirip teslim etmeleri rica olunur.» §Ü Konvoy, alandan Erzuruma doğru yol alırken en önden gıden î ! ! ! gazetecilere ait otomobil Gezköy önünde toplanan bir grup kar jjjj şılayıcı tarafmdan «olağanüstü» ılgi gordüler. Köy ağasının Demirel jjjj için hazırladığı kurban da bu arada yanhşhkla gazeteciler için ke İ:İ: Kurban kesiliyor |İ| jjjj "Maliye Bakanı fiyat arttsının önemini ttiiyiik pariilerde i takdir edemiyor,, unun ANKARA. Gürcükapı Camıinin yanındaki alanda düzenlenen miting, ha jjjj va alanı kadar rağbet gormemişti. Köylerinden özel surette getıri s;:s len bazı AP lilerin nutuk dinlemek yerine şehirde dolaşmayı tercih :::5 ettıkleri anlaşılıyordu •;;; ilk sözu alan Sanayi Bakarı Ali Naili Erdem, «Cenabı hak», ••:: «tnsallah» gıbi deyimlere sık sık yar verdığı konuşmasmda bırçok â::! vaadlerde bulundu. Bu a r a d a Plâncıları «Ayaklan t o p r a ğ a değme Şâââ m i ş . m a s a başı i n s a n l a n » olarak tarif e d e n B a k a n . sozünü «Allaha • • •• sildi emanet olunur» diye bitırdı. ılıınıııı (Cumhuriyet Bürosu) s Seçim konuşmaları basladı. Aslında a>lardanberi devam ediyordn ama bunlar daha çok pesrev ya da deneme niteliginde idi. Şimdi ise basa güreşenler, kendilerine ozgü naralarla er medanında boy ^österiyorlar. Türkiye çesitli oyunları 10 Ekime kadar sevredecek. Mitingler. rad>o konuşmalan, kapalı salon toplantılarında partilerin ne yapmak istediklerini, ya da neler yapacaklarını anlı\acağız. Gcrçi dört yıl ırinde Meclisteki sıyasi tesekküllerin davranısları. buııların gelecekte nasıl bir tutum gösterecekleri hakkında asağı yukarı bir fikir vermiştir. Şu var ki, özellikle büyiik partilerin bir reviıyonizm çalkantısı çeçirdikleri açık elarak çörülmektedir. Meselâ CJI.P. merkez partisi anlayısından ortanın soluna kaymıstır. İlk zamanlarda çeşitli yorumlara yol açan ortanın soln hikâyesi bngün eski tepkisini kaybetmiştir şüphesiı. Ama snlann simdilik dorulması parti içindeki çaikantılan tamamen dordurmustur deneme/. Dısarna ak«etraese bile, Halk Partisinin temelinden gelen baskının vnkan kademeleri de etkilediği gerçektir. \itekim C.H.P.'nin son seçim «Bildirg» sinde, baskımn \e etkinin belirtileri hissediliyor. Sivrilikler. zoraki de olsa, törpulenneğe, ya da cümleler arasında yumusak gSsterilmeğe calışılmıstır. Kısacası C.H.P. re\izyonizmı benüz kendini bulmus değildir. Seçim sonncuna göre ve seçim sonucnnda alt kademelerden gelecek seslere göre anlayısın değisiklige n^raması beklenmelidir. Adalet Partisine çelince; Dıs görünüsü ve bükümette balunan üyelerinin ters davranıslanna raşmen yönetim kademesindekilerin tamamen bn ters da\ranısların arkasında oldugnnn söylemek imkânsudır. A.P. içinde, C.H.P.'deki kadar keskin ve kararb bir revizyonist akım gelismemiş olmakla beraber, çerek program ve gerekse nygnlamaıuıı asırı sağ anlayış yeriııe daha ortaya yakın bir anlayısa uvdurulması tikri yavas yavas isbasında bulunanları etkilemeee başlamıstir. 6u arada az çelismislikten kurtulmanm sadece belirli çıkarlara hizmet etmekle mümkün olamı>acağını anlayanlarııı parti icinde çaba gösterdikleri belli olu»nr. Gerci honlar henüz azınlıktadırlar ve parti su sıralarda iktidar cezbesi içinde sağına soluna bakmadan yürümeğe çalısmaktadır. Gerçi çıkar grupları partinin etradnı sarmıs. onun yanında 27 Mavıs'a karşı hareket akimlan, değisiklik akımıın bastırmıstır. Su var ki. geleceğin bö>le devam edemiyeceğıni hattâ çogunluk saflansa bile parti kaderinin hiç de iyi olmıyacağını görebilenler bir şeyler yapılması gerektiğinin farkındadırlar. Seçim sonuçlan herhalde parti içindeki revizyonist çalkantıları ön plâna çıkaracak. ve özellikle simdiki sanrsuzluk ve cezbe hali geçtikten sonra sapkalarını önlerine koyup düsfinenlerin saMSi artacaktır. Denilebilir ki, tek başına iktidara gelecek kadar çoğunluk sağlarsa A.P., böyle bir değisiklige neden ihtiyacı olsun? İlk bakısta bn soru dogru görülebilir. Ne var ki, kısa bir süre sonra sadece fazla oy alıp iktidara gelmenin tneselelerin halli için veterli olmadığı ortaya çıkacak ve hele gerceklere karsı direnmenin âkıbeti kendısini bütfln sartlarivle hissettirecektiı*. Bn sartların baskısı karsısında ise tutulacak iki yol vardır: Ya revbryonist akım hâkim olacak ve parti Anayasanın esprisine nvmak 7ornnlagunda kalacaktır. Ta da göçüp çidecektir. Görünrn köy kılavaı istemez. \i alıye Bakanı İhsan Gursan'm «Enflâsyonist baskı» konusunda verm di*ı bır demeçce, «fiat arti!>lannın varlıçını» kabul etmesi ve «bu artısı geçen yıl dnrgunluk sırasında abnan tedbirlerin bir sonucu olarak göstermesi» çeşitli yankılara yol açmıştır. Devlet Plânlama Teşkılâtına yakın çevTeler Gursan'm bu demecl hakkındaki düşuncelerini ozetle şu noktalarda toplamaktadu;lar: [|Maliye Bakanı Gursan'm fiat artışım kabul etmesi kendisi adma olumlu bır harekettir. Ancak, bugün Komisyonunda muhalefette bulunduğu bır sırada yaptığı konuşmada fiatlann yüzde 3 4 oranında artışını makul gören Gürsan'ın kendisine göre 1965 yılındaki yüzde 7, bize göre yüzde 8.2 oranındaki fiat artışmın önemini takclir edemeyişi düşündürürüdür. BBugünkti Cat artışlannın geçen yıl görülen durgunluğun giKastamonu Belediye derilmesi sırasında alman tedbirlerin sonucu olduğu iddiası ve seçimini CHP kazandı bu yıl fiat arttıncı herbangi bir tedbire başvurulmadığı şeklindeKASTAMONU Dün Jehrimbkı Gursan'm gorüşü hatalıdır. Durgunluğun gıderümesı konude japılan Belediye Başkanlık se sunda alman tedbirlerin etkısi çimiııi 6S oy farkla CHP adayı cvardır. Ancak, bu yıl Üat arttıncı mekli albay Yasar Karaca kazanyeni tedbirlerin almmadığı iddiamıştır. sı varit değildır Müteahhitlere ve nlen avansm yüzde lO'dan yüzde 2ö'e çıkanlması, hazınemn Merkez Bankasından aldığı kısa vadeli avansın yüzde 5'ten 10'a çıkarılması, tabıl fiatlarma ve destefe leme mübayaası amacıyla diğer maddelere yapılan zamlar bu yıl alman tedbirlerin bazılandır. BönUmüzdeki aylarda fiat artışı şeklinde bir gelişme Ue kar^ılaşılması haünde gereken tedbırlerm alınacağını soyleyen Gur ' çan'ın, bu kararları bugünkü du ' ruma rağmen almavışı ve onümüz dekı ayları beklemesınden sonra • «i& işten gecmiş» olacaktır. | TİP'in kampanyası açıldı f'Tiiııı liiiiiiıihi/ bir ıııılilihii isiiv firıı/.. K AYBAR KONUŞUYOR B.M. koridorlarında deıanı eden yoğun bir kulis faali>eti arasında. Hindistan • Pakistau silâhaaaa Iı uyuşmazlığının çozünıu için ge çici tedbirler peşinde koşan Güvenlik Konseyi üyeleri, tarafla(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) rın kabul edebilecekleri bir karar metni üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Beş maddeden ibaret karar metnmin şoyle olduğu bildirilmektedir: •••a ••»• •«•a O Konsey, taraflan. . (belirii •••• bir saat) saatte ateşi kesmeye ve birliklerini, muhasematm 5 ağustosta patlak vermesinden ön •••• ceki mevzilerine çekmeye dâvet eder, A Ateş kes ve geri çekilme içio •••• B.M. gereken yardımı yapacaği•••• nı bildirir, O Bütün ülkeleri (Komünist Mitıngde konuşanlardan Muzaffer Çin'i hedef tuttuğu anlaşılan bir Özdağ: «•Bir zaptiye devletine karşıhüküm) Hindistan ile Pakistan urulduğundan bu yana ilk TIZ. Eskiden bir padişahtan şikâvet arasındaki durumu vahimleştireederdik. Şimdi beş.vüz padişahımız olarak genel seçimlere katıvar. Sectiğiniz insanlar sizin gibi ya ' cek hareketlerden kaçınmaya ça« lan T.t.P., seçim kampan>aşaıualıdır» demiştir. ı Sirır, sını dün Spor ve Sergi SarayınMiting yeri yakınmdan TlP'lılerle j O Ke?mir uyuşmazlığının siyasî da açmıstır. •• • • yuklu bır kamyon geçmiş, ve kala. • ••a bir çözfime bağlanabilmesi için Sergi Sarayında saat 14 te bas ; ! ! ! balık «Yuh» çekmiştir. Bu arada tedbirler alınmasını tavsiye e> Özdag «Sevjri, Sevgi, Sevgi... diyeder. hyan Türkiye İşçı Partısmin ilk • • rek halkı yatıştırmağa çalışmıştır. •; t büyuk seçım toplantısı, geniş ilgı ••!! Gokhan Evliyaoğlu ise yaptığı ko ı (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) i::: nu^nasmda politikacıların durumuna değinmis, bazı koylerde «politikacı:::::::::::::::::::::::::::••• lara yasakv levhasının asılmasına isaret etmiş ve su şekilde konuşmuştur: «Kendimizi affcttirmek mecbu ' rijetindeyir. Türk miUeti Uder buh ı ranı gecirmektedir» demiştir. ı Kastamonu Mılletvekili Ismail Hak ' kı Yüanlıoğlu ise: Milli BirHktem i bshisle Bizi birbirimize kenetlijecek roânevi tutkal kurumuştur» denıistır :::: ANKARA (Cmnhnriyet Boıosn) CKMP'nın dün Yenifehir pazarın» da >aptığı davullu, zurnalı, sazlı va marşh mıtinginde konuşan Genel Baskan Alpaslan Türkeş: «Tıırkiyeyi atom ve ta» çağntia olastırmak karanndayıx > demiştir. 10^0 da başllıyaa mitıngde konujmaların arasında teypten marslar dınletümıj, bır ara AU Bıza Yuksel, üç kişilik saz ekipl Ue kursuye çıkıp türkü sdylemiştir. Konuşmalar bittikten sonra kürsüde davul zurna çalınmıstır. •. pöslan Turkej Oîetie şunları > »otlenuştır: aMıllete hizmet ctmek Istıyen, halkı ıçindc bulunduıiu bakımsı» durumdjin hızla çekip çıkarmak, n o ılırn uvgarlığa ulaştırmak istKen memleket çocuklan, TurkıyrTl kimspre avuç açnudan yaşıyan rcldhlı bir hnzur devieti haline getirrark istiyen vatan çocuklan, beni dinle>iniı. Önömurde cehalelc, kirli cmellen, aJçakç» menfaatlere bağlı vurgnncu şebekelerl, eşkıya gnıplan çeşitli kıhklarda dikileceklerdir. Bun lan yenmenin kolay ve kesn'rme yolu daima akla dayanarak korkusuı ve cesur olmaktır. > Türk rdilleti çevresinde durmadan Uerliyen ve gelişen milletlrrüı ortasında geri bırakılmıy, yoksnl ve bakımsız bir durumdadır. Bu dnrum kendisinin bir cksikHğLndeıı ileri gelmis değildir. Başına geçen çeşitli idarecilcrin yetersiz ve kodretsiz olu••ıındadır. ıııiliıııi yaptı marşlı bir Ancak, «Yenı Çin» ajansı, Hindistan Başbakaru Şastrı'yi parlâmentoda, Pekin'in verdiği ültima tomun yalnız iki paragrafını okumakla suçlamış ve şu vaymı yapmıştır: «Başbakan Şastri, cuıııa günü Mecliste yaptığı konuşmada, Hindistan'ın Çin • Hind sınırında giriştiği sızma ve tahrik hareketlerini inkâr etme>e çaüşmış ve taat tâ Çin ile savaşmaya hazır oldnğunu söylemiştir. Suçlama Rus tutumu Çının Hindistana verdığı muh leti uç gün daha uzatmasının tepkılerı devam etmektedir. Bu arada Sovyet delegasyonurıun bir yetkilisı kendisi ıle gorüşen bir muhabıre ozel olarak şunları söylemiştir: «Çin'in bu ültimâtomunn pek ciddiye almıyoruz. Amerika'ya da o kadar çok ihtarda bulundular, fakat bir sey olmadı.» Ote >andan iyi haber alan kay naklardan bildirildiğine göre, Kosigin, Sastri ile Mareşal Eyüp faan'ı özbekistan'ın baskenti Taskent'te balnsmalarını teklif etmiştir. Karar mctni iijj Simdiki padişahlar lll,aHtHI,MlH,IIHH(tllN Eskişehir Voli muavini Adliyeye verildi j ••••••••••••••••••••••••a Ecvet GÜREStN • •••••••»•••••••••••I AKHİSAR Bir haftadanberi aralıkh olarak duyulan yersarMntıları dün ilçede hasarlara sebep olmustur. Pa7artesi günü saat 23.35 de duyulan ilk depremden sonra aralıklı olarak günde 35 defa du\ u!an depremler, önceki aksam «aat 24 55 ıle dun 13 35. 1556, 16 05 \e 17.40 da dıpten eelmıs ve 25 «anıve arasında devam etmıstır. Bılhassa 1556 da vuku bulanı çok şiddetli olmus, Akhisarda 50 den fazla evin ve binanın duvarları çatlamış, bacaları yıkılmıstır. Bu arada bırçok binanın da camlan kmlmıjtır. Akhisar'da deprem duvarları çatlattı İZM1R Teksif Genel Kurul toplantısında konuşan işçiler, vergi kanunlarını tenkit etmişlerdır. İşçiler, Turk ışçisınm ayda 300 £SKİSEHİR Ekışehııe vaplıra maaşla çalıstığını. buna mutığı gezı sırasında birlikte yernek kabıl senede 500 ııra vergi veryedığı ve Ertuğru! Gazı turbesıdiğini, halbukı.' bır avukatın 60 ni zıyaret ettiği ıçın A.P.'lilerm liralık vergı ıle hükümete borcusıkâyetiyle hakkında yönetim sonu ödediklerini sandıkjaruu söyru^turması açılan CKMP Genel lemişlerdir. Bu arada işçilerdea Baskanı Alpaslan Türkes'in 25 bir kısmı da hukümetin çok çoyıllık arkadaşı Vali Yardımem i cuklu isçilerden hiç vergi almaOsman Gümrükçüoğlu Adalete ması gerektiğinl ileri sürmüşlerverilmiştir. 1 dir. Teksif Genel Kurulunda vergiler tenkid edildi Amerikan Uzay Adamlvı Islanbulda BİR RUM KENOİNİ SÜNNET EIÎİ Islâmiyete karşı. bteden beri sempati besliyetı Yani Papazoğlu adında bir Runı vatandaş, dün sabah kendi kendisini siinnet ^derek müslüman olmustur! Kalyoncu Caddesi 162 numarab evdie oturan 47 yaşındaki Rum vatandaş, sünnet olaymdan sdbra, Ilk,*YJardım Hastanesme bızzai giderek tedavisini yapbrmıştır. * ' Hastanede, ilgililere \erdiği Uadede, «Eskiden beri müslütnan OİmaJc ictiyordnm... tslânüığa karşı meylim vardı. Kararımı verdim •• kendimi sünnet ettim..» demiştir. beraberlerinde çocukları ve eşlsri olduğu halde, dun sabah Yeşilköye ınmışlerdır. Alanda gazcteeüer ve USIS mensuplan tarafından karşıl?nan, uzay adamlaıı spor aıabalara bindirilerek Londra asfaltı üzerinden, Sultanahmet ve Karakoy yolu ile Taksime çıkmışlardır. Daha sonra, Hilton Otelinde düzenlener. bır basm toplantısuıda aatronotlar, Gemiii5'in yollanmasındaki gayenin, sadece fezada sekiz gün kalabümek olduğunu belircmislsrdir. Saat 16.10 da Ankaraya giden astronotları Gürsel kabul etmiştir. Aynca uçuş ile ılgiE bir film de basm mensuplanna gösterilmiş, Cooper bu arada izahat vermiştir. Resimde. astronotlar Topkapıdan şehre girerken görülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog