Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

REFİK HALİD KARAY'ın En son basılan eserkn; Surgun Memleket hıkâyeleri Dişi Örümeek Bu, bizim hayatımız Minelbab Minelmıhrab Kadmlar Tekkesi Sonuncu Kadeh 600 500 500 500 750 M00 500 İNKlLÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 8858 umhuriyet ': TTTNÜS NADİ ^RÜYALAR Hay^mızm üçte birini uyktola geçiririz. "Uykubnnuz da rüyalarî% dohıdur. Ne<fir ruya? Niçin rüya gdrürüz? Bazı rüyalar bilim bakınundan Soesa taşır BH. BütVı bu konulan erune boyuna işliyen birNritap işte elinizdedir. Dr. İbrahim Türek'b*. haarladığı bu kitaba psücanaliz'in yarâfccöi Dr. Freud'tı» rüyalar •üzerine 10 aeneme adlı eseri de çevrilerek alınmıştır.\yarlık Yaymbn, 5 Ura\ 42. yı! sayı (4759 T«lgr*f ve tnettup «dresl: Cumhuriyet lstanbul Posta Rutusu: tstaebu] Ko 344 r: 22 42 90 S 4296 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Perşembe 2 Eylul "965 \ Onseçim partileri güç duruma soktıı Biri Alman olan 5 kişi nezarete alındı "Yolumuıa kimse monî Gfiçlü olamaz Meclis rmirde gazetecüerle yaptığı kısa bir görüşmede Başhakan Haya Urgv.pl ü. vakl»,an seçimlerden söz ederek \alandasın ve üderlerin tntumunu ÖTmüş ve 10 Ekirade güçlu bir r.ieelis kurulacaçına dair sars'lrraı inancını belirtaıi'jnr. Sayın Urgüplü'cun "sarsılmaz Iuancında yanıhnamış olmasını yürekten dileriz. Zira, çok partili kayata geçtiğindenberi Türkryenin en büyük eksiği gâçlü, istikrarlı. tam mânasiyle vatamlaş güvcnine dayanan bir yönetimdir. Demokrasiyi bunun için istedik. Yirmi yıldır bunun için didınip duruyoruz. Ne var ki istemek. özlemek başka, istedifine ve özledifcine kavuşmak da yine baskadır. Simdiye kadar yapılan seçimler sonunda halkın güvenini kazanmış güçlü bir yönetim kurma ortamlan bulamadık denemez. Fakat başlakiler dcmokrasinin en büjük düşmanı olan deraagojive ve o volla zümre eğemenliğinp sapmaktan kendilerim alanıadıfcları için rarattığunız ortaım yinr kendi elimizle bozduk. Kika tamauda utasça kalkmıp ilerüyeceğimizi umarken tersine hep rrriraizde gavdık, battâ geriledik. Aldatılan vatandaş zaman caman bezginliğe uğradı, karşısına teçip adam çpkiştirmek ve 009 vaadlerle çene çatmaktan başk* bir şey vapmıyan politîkacıya artık inanmaz oldu. Sa\ın Ürgüplü'nün iyimserliğini yüzde yüz paylaşmak için tuttuğumuz bu yolla demokrasiden bize iyilik gelmiyeceğini bütün politikacılar, bütün partililer bir »rada nihayet anlamış ohnamız gerekirdi. Ovsa, biz ortada rjövle bir anlayış havası göreınîvoruz henüz. Geçen pazar günü yapılan onseçimler. C.KJVI.P. basın sozcüsü Sayın Evliyaoğiu'nun da belirttiği eibi bir takım çevrplerde hâlâ bir intikam ve eslme özlem havası estiğini açikça eösttrrii. Bunların karşısında hiç de azunstayamiTacağıınız dimdik kuvvptler buJunduğunn rine önse^imiere bakarak görüyoruz. Ç>şitli rsiliraler velpazesini sağdan sfia açtıçımız zaman 10 Ekim eri sonunda halk çoennlır ğıına davanan. hedef olarak pözlerini düne de?il yanna çevirmiş eıiclü. dinamik ve istikrarlı bir ydnetim kuruJabilecetı epevce şuphetidır. Yine kavgalar vın? çiirültülcr, vine ard arrta kurulup bozulan ış çöreraez karma hiikümetlerle bır dört vıl daha mı harcanıp pidecek? Çözüm bekliyen hunca vurd dâvası düiflm üstiine düğünı yumak halinde ^ünden sün<* kabarıp ıbıın ken b'7 hâlâ mı hirbirimizi vemeve desarn edeceğİ7? Demirel, A.P.* yi desteklemiyenlerin tarihîvebal altına gireceklerini söyledi Müyonluk Soygun'un îaillerinden ikisi İstanbul'da yakalandı StlShattm GULER Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) M rrkez kontenjan adaylannı tesbit için dün de çalışmalanna devam tdcn siyasî partilerin yetkili yiıksek organlan, bu tesbit işinde çesitıi güçlüklerle karşılaşmışlardır. Güçlükler, parti tl Başkanlarınin ve onseçim listelerinde ilk sıraian alanlarm listelerde değişiklik yapıln.aması konusunda giriştikleri tazyik, konUnjandan gösterilmesıni isteyenlerin çoklnğu ve önseçlmde liste dışmda kalan miUetvpkillcrinin talepleri vüzünden doğmaktadır. Başbakan Ürgüplü tnönüile göriiştii; D iyarbakır Elânğ yola azerinde vukua gelen 2 milyonluk »oygunuB faillerinden İkisi dün Beyoğlu Çnkurçesme sokak 16/2 sayılı eve polisin yaptığı Ikl baskm sonnnda yakalanmı^lardır. Gangster filimlerindekl gibi baslajan soygun olayı aynı tilimlerdcki gibi sonuçlanmıştır. İstanbul'da Dün saat 14 gıralannda Taksim Çukurçeşme sokağmdaki bir evde sarhoş ve sinirli bir adam ehndeki «Karabin» otomaük silâhı sağa sola gezdirerek: «3K bln liranuı bulundugn bavul nerede? Paralanmı geri vermezseniı hepinizi temizleyecegim.» diye bağınp sağa sola ates etmeğe başlamıştır. Soygunu yapan ganster çebekesinin iki anh elemanı lstanbulda karargâh kurduğu polism yaptığı baskm sonunda anlaşılabilmıstir. Ali Ünver Acar'ın evinde panj.i>on olarak kalan gangster Mahmut Zeler Mayer sabah içki aleminden döndüğü zaman içinde 300 bin lira bulunan bavulun yerinde yeller estiğini görmüstür. Sarhoş gançster, otomatik «Karabin» silâhı kapınca, Ali Cnver Acar ve Cengiı Akıncıys çevirmiştir: «Nerede bavul. Paralarım nerede? Çabuk löyleyin yoksa hepinizi temizleyecegim^ dive baçırıp ateş etmeğe baslamıstır. Bn sırada Mahmıt, evde ııöbetçi olarak bıraktıgı kardesl Ferit'in evde olmadıgtnı görmüstür. Cengizin baıdeşleri elaa \«.ral ve Mehmet: «Pmrsyı kardrsin alıp bactı^ demiflerse d» «angster bn »Sjlere Insnmamiftır. Kardeşinin yaptığı soygun parasını çalan Ferit bu hareketi ile gangster sebekesini bir birine duşurmüştür. Taksim Çukurçeşme sokak 16/2 sayılı evde silâhlann patlaması üzerine Beyoğlu Emniyet Âmirliği ekiplerini olay yerıne sevketmiştır. Ev kordon altına alınmıştır. Bu arada kapıdan fırlayan Cengız polısle re: «Içerde silâhlı ıkı adam var bır bırlerıne ateş edıvorlar.» de miştir. Kapıyı kırıp içeri giren polısler, korıdorun hemen dıbınde Mahmutla namlu namluva gelmişlerdır. Mahmut, yakalanacağını anlayınca pencereden atlayıp kaçmak istemis fakat kısa bir boğusma sonunda çenesine yediği yumrukl» yere yığılıp kalmıs, Ali Ünver Ac»r da teslim olmuştur. Gerçek adı Vili Goherman olan gangster şebekisinin ikinci adamı nin Sakızağacı caddesinde nisanlısı Irma Küçükarslanın evinde saklandığını tesbit eden polis huraya da âni bir baskm yapmıştır. Poliste verdigi ifadesinde adının Richard Şinayder olduğunu söy(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) CKMP den istifalar Uğrenıldiğine göre, kontenjandan listeje alınması için AP ye başvuranlar 350 kişi, CHP ye basvuranlar ise 200 iin üstündedir. Bu arada Merkez adaylannın tesbiti konusunda çıkan ibtilâflar üzerine CKMP Genel Iıîarc Kurulu Üyesi Mehmet Kılınç ile 7 i$çi temsilci dun partıden istifa etmiştir. Diğer taraftan AP Temsilciler Meclisi de dün Genel Başkan Suleyman Demirel'in başkanlıgmda toplanmıştır. Merkez aday larının tesbiti için toplanan Mec liste bir konuşma yapan Demirel, 10 Ekim seçırnlerinde AP yi desteklemiyenlerin tarihl vebal altına gireceğini belirtmiş ve parti polıtikastnı izah ederek «Yolumu za kimse mâni olamıyacaktır» de mıştır. AP Temsilciler Meclisi İ\iiiıılııırıliil\i İP, lilerin iıinı/ı ri'dıli'ililıli Ankara, (Comburiyrt Bıirosu) • Başbakan Ürgüplü dün akşara CHP Genel Başkanı tsmet tnöna ıle göruşmüştür. Ürgüplü, îndnü ile yaptığı göruşmeden sonra gazetecileşe «Sayuı tnönü'ye Ru^ya gezim hakkında maruzatta bulundum, kıymetli mütelâalanm lütfettıler, başka konulara temag rimedik.» demıştir lsmet İnonu de, gorüşme ile ügılı olarak şunlan soylofltiştir: • Başbakan lütfetti bilgi verdi Tamamıyle avdınlandım, çok onemli basanlannı tekrar, tekrar tebrık ettim.» tTRGtTLÜ ITGENAL» GÖRÜŞMESİ Öteyandan Başbakan Suat Hayri Ürgüplu. dun saat 18'd«, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Refet Ülgenalp'ie bir gorüşme yapmıştır Ürgüptü, bu gdrüjmede^ Kurui venlık Ktırulu toplantısı ve fiindemi hakkında bilgi almıştır. Sarhoş gangster AP Uderi, 1965 seçımlerınin •Kiıçük bir olay» değil «Büyük bir olay» olduğunu belırterek söz lerıne başlamış ve şunlan sovlemiştir: «Çok mühim bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. 10 Ekim büyük Tiirk miUetinin bir kader savaşıdır. Büyük milletiraiz bu savaşı ka/anaraktır. Kazanmasıııda biivıık menfaati vardır. 10 Ekimden sonr» bizi büyük çörevler beklempktedir. Memleketin büvük meselelerinin halli için seçimi kazan mamız lâzımdır.» «eçimlere katılan Mehmet Alı Yalçın, Mustafa Gürpınar ve Faruk Ilgaz'ın tasnıfm yeniden yapılması için tl Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz reddedilmiştır ll Seçım Kurulu, düa lopıünarak AP adaylannın yaptıklan iti razı incelemı^ ve «Delil» yetersiz liği sebebıyle reddetmıştır Ote yandan. AP adayı Orhan Ce mal Fersoy da Ilçe Seçim Kurulundan gelen neticelerin toplamında hata olduğunu ılen sürmüştür. Orhan Cemal Fersoy'un itırazını II Seçım Kurulu yerınde gdrmus ve toplama vpnt'mi'ş'ir (Arkası S. 7, Sü. 4 de) Milli Güvenlik • Kurulu toplanıyor Ankara (Cumhuriyet Bürosn) Mıllı Güvenlik Kurulu, bugun Başbakan Suat Hayrı Ürguplunun başkanhğmda toplanarak gundetnmde bulunan «Kıbrıst*ki son gelişmeler karsısında alınacak nibai tedbirler» konusu nu muzakeıe edecektir. KASMA EKONOMI SEMINERİ Almanın nijanlısı Ekonomik ve Sosyol Elüdler Konferons Heyeti Plân, özel sektiiriiıı daha iazla yaiırını yapınasıııı ğerekliriyor Oy'la gelip oy'la gitme «Demokrasiye candan inanmış memleketlerde yeçâne yol hükümetlerin ov'la çelip ov"la gitmesidir. Aksi halde sosyal ve ekonomik dâ^alarımızı haUetmeye ioıkân vokhır. Bu jçerçeğe inanmak i^temivpnler hüsrana mahkum olacaklardır.» Demirel DU arada, demokrasıye ıinnmıs insanlarm seçilmeyı ve ••eçılmemeyi gayet tabii karşılama si gerektığini, hıç bir şeyin müşterek çaiışmayı önlemeraesi ıcabet tığinı, seçımlerde hislerin bir ta lafa itilmesi lâzıra geldiğını belirt mis ve söyle devam etmiştır: •Hislerin. kırgınlıklann bir tarafa atılmasmın lâzım geldiği za manı yasıyoruz. thtilâtlara. tabam mülümüz yoktur. Partimizin ka7anmasına vardımı olmayanlar ta rihi \ebal altına gireceklerdir. Mut laka ka/anaoağız.» fhle sorunüvor ki bu *ıale vıırdtımu/un tahammülü ;it»itle azalmaktadır. Belkı de 10 Ekim seçimleri. demokratik usull^rie bosa dönmeden <ŞIT. verimli bir ibnetim kurmak TOIUD.1I soıı denemc olacaktır Hük keidı adına pala saUıvanUnn gercekte ortara palavradan has«a bir srv çıkarmariıklarını förürse valnrz cirkin politikacılara değil. 'iim si«teme de ku^üp sırt cevirebilir Bu tchlikeli ıhtımalı önlemek için clbirliei ile eavrpt barcamaImz. Aydınlarımız. özelKKİe bafım<iiz avdmlanmız bu u^arda üzprlerine dıisen îörev unııtmamalıdırlar. Bizün gihî olıışum halindekı memleketlerdf sandık haşına eidip ov vermekıf a^dının görevi bitmis olmaz Sımdive kadar eöreı lerini ihmal ?ılenler. önümiizdeki bir bac haf'a ıoinde. tıpkı partili pnlitikaeılar ç.bi calışmalı. didinmeli ve ceırplerine ışık serpmeve bakmalırtırlar. Yönümüz diın dejil. varınd'r lürkivpvi kurtaracak kadro rürkivenin dertlerine dünün c»k tecriibe edilmis, başarısızlıeı mpvdanda hasmakalın ve cıkaroı proıe%i ıle (İprınan arıvan kadro olamaz Türkiyenin dâvalarını Ata.'iirkün çizdişi voldan vüriiyerefe halkçı. devletçi ve devrimci bır eıUle ele almasını bilen genç, dinamik kadrolar çözebilecektir Oniımiiıdfki Meclist? bunların sesi ne kadar çür v<ka:*sa 10 Ekim seçimleri de o nlcüde başarılı olmuş sayılacaktır. AP Genel Baskanı bu arada, par *ı>e turlu kaynaklardan maksadı heürli ithamlar yapıldığım, bunların devam edeceğmi. bu gibi hücumlann AP yi ve yöneticılerıni memlekete hızmet savaşından geri koyamıyacağuu bildirmuj ve bu hücumlarm sadece güç ve arımlerin] artırdığma ışaret ettıkten sonra şoyle konuşmuştur: «Bunlar tezvirdir. isnattır. ıfti radır. Ve hepsi de gayri mesul sahıdardan gelmektedir. ithamlar GENÇ SUBAlLAREVnZ VE KOMUTANLARI Genel Kurmay Başkam Orgnl. Cevdot Sunay Harp Okulundan mezun olan genç subaylanmız serefıne bir çay vermiştir. Resimde, mezunlardan bir grupla tanışan Sunay ve Tural gorulüyor. Petrol şirketleri yüzde 20 den az indirim teklifetti H Mıhlandı Bir gazetede başlık: Tttrkiye nereve gidiyor? Bu, aereye gitmeli? oünalıydı. Çünkü, nereye gider Tirrkiye? Ervelâ biraz ileriye gidiyor. Sonra biraz geriye çidiyor. Daha sonra yine biraz ileri. Hemen arkasından biraz daha geri. Yani. kısacası, Türkiyenin bir yere gittiği yok, netice itibariyle, olduğu yerde dnrnyor! D. N. Mes'ul sesler *Mesul addedilebilecek yönlerden de sesler gelmektedir. Ve maale«ef bu sesler Türki>enin hukuk du zeni ile ilgilidir. Türkiye bir kanıın devletidir. Kanun devletinde vatandaşın haklan vardır. Hiç kimse bu haklan artırmaya. eksilt meve tefrik vapmaya yetkili değildir ve böyle bir kuvvetin sahihi değildir. Bu itibarla ba seslerde Rayri ciddilik vardır. 12î senedir yaptığımız hürriyet, havsiyet ve millî hakimbet miiea delesine yeniden baslanılmasma luıvük Tiirk milletl zorlanamaz. Buna kimsenm gücü yetmez \e »etmiyecektirj» II.I . nin Tahkikal Koıııisyonıı Başhanı A. lliiııııli Sancar llciııirerie üöriisıii E "Yolumuza mani olunamıyacak Daha sonra Demirel, seçıme 40 zun kala, efkârı umunuyenin bu.andırdmak istendiğini, fakat Türk mılletinin hür bir düzen içinde yurumeye kararlı olduğunu söy(Arkası Sa. 7, Sü. S te) NADİR NADİ Ankara. (Cumhtrrbet Bürosu) anı Petrol ithâl fiatlarmda mdirim sağlanma<ı konusunda yabancı Petrol Şirketleri ile bir sureden beri japılan müzakerelere dün de Ençrji Bakanbğı Müsteşarı İbrahfan Deriner'in başfcanlığmda devara edilmiş, ancak nihai toplantı olarak ilân edilmesine rağmen herhangi bir sonuca nlasılanıamıştır. Enerji Bakanlığmda yapılan goruşmelere sırasıyle ve ayrı ayrı olarak Shell ile başlanmıs Mobil ve B P. ile devam edilmiş, öğleden sonra ıse hep beraber topla nılmıştır. 16'da başlıyan toplu goruşme beş dakika devam etraiştir. 'ı 20 den aa Öteyandan, sızan haberlerden anlaşüdığına göre sirketler prensip olarak indirimi kabul etmışler, ancak farklı indirim oranlan teklif etmislerdir. Ayrıca, bu oranlarm yüzde 20 nin altında olduğu da öğrecllmiştir. Bu bakımdan, toplantılara katılan hükümet temsilcileri oranı yetersiz bulrnuş lardır. Heyetteki teknisyenler bu Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) gün ktndi aralarında bir toplantı ski D.P. milletvekili ve meşmesyaparak Enerji Bakanı Mehmet Tankikat hur Tahkikat Komlsyonu Baş Baş Turgut'a durumu bildireceklerdir. kanı Ahmet Hamdi Sancar Turgut, gerekli gördüğü takdirde dun A.P. Genel Merkezıne gıdehükümete konuyu intikâl ettirerek Sıileyman Demırel'le goroşrek yetki istiyecektir. Bundan son muştür. Sukan. Bılgehan, ve Özra cuma günü saat 15'te şirketkan'ın da katıldıgı goruşmpnin lere hukiımet kararmı bildirecek konusu hakkında bilgi edıtulemeve bir anla^ma olmadığı takdirde mişüı. müzakerelere devam •dileccktir. 1 Ekonomik ve Sosyal Etudier Konierans heyeünin tertip ettıği Karma Ekonomi seminerinde dün Fransa Plânlama Komisyonundan M. Philippe Bemard «Sanayi ve işçi teşekküllcrinin devlet pl&nlamasraa katılmısi Milletlerarası tecrübe» konusunda bir konujma yapmıştır. Bemard konuşmasında ozctle junları soylemıştir: •Fransada plân, genellikle on yılhk devreler için hazulaıunaktadır. Projeler hanrlanuken çalışan nüfusun artması, verbnlilik, hesaba katılmakta. projelerin tahakkuk safhalannda getirecekleri kârlar, bugunkü değere irca edilerek değerlendirilmektedirler. Ko mlsyonlarnı çalışmalarından sonra projeler topyekun bir plânda birlestiriliyorlar. Devlet plânlama çabşmalarmda işçi teşekküllerinin temsilcilerine yer vermek istiyor. Fakat su bir hakikat ki İşçi teşekkullerinin plânlama komisyonlanna veref ek kalitede eleman ları yok. Bu arada konuşmacılardan Dr. îbrahim Ongüt ise: cPlânh Karma Ekonomıde Özel Sektöre Rehberhk, Türkiyedeki tecrübeler» ko nusunda söz almış ve: •Plân, özel sektörden daha faz la yatınm yapmasını, yatırımlarım verbnli olmayan alanlardan verimli alanlara kaydtrmayj ve verimli alanlardaki yatrrımlan plânda belirtilen sahalara yöneltmesini beklemektedir. Plânda özel sektör için istenilen hedeflerin gerçekleşmesi, özel sektörün mev cut olan veya plânlı kalkınmamız süresinde meydana gelecek fırsat lardan istifade kabiliyetme bağlıdır» demiştir. Alman yakalamyor Öldüıülmek lstenen Cengiı Hint Pakistan orduları arasında savaş başladı HEPBİR: «Ulkeyi bu hâle getirenler işverenlerdir» T urkıye Petrolİş Sendikası " Başkanı Zıya Hepbir, Battnan grevi ile ilgili yaptığı toplantıda: « Memleketi bu hale getirenler, işçiler, sendikacılar defil, işveren lerİD bizzat kendileridir.» demış, ve Türkıye petrollermm başında bulunan ıdarecılere sıddetle çatmıştır. Sendıkasının 13 Eylulde Batman, Türkiye Petrollermde yapacağı grevle ılgılı olarak •apılan ıthamlara barşı cevap vermek ^ macıyla Türkıve Gazetecıler Sendıkasmda dün saat 11 de bır basın toplantısı yapan Hepbır Türkıye Petrollerı ıdarecılerınin ve hukuk müsavırlennın: «grevin ka nuusuz ve memleketin vfiksek meuıaatleıine a; kırı» olduğu ıddia laıım reddetmıstir Genel Başkan. Sendısının «vatan haını» olduğu ıddıalannı da cevaplandırdıktan sonra Tıirklye Petrollennm. «endıkalarını par çalamak taictığıni ?uttügxtaü ve ısçılerı ıstediğı gıbı çalıştırmalc istediğını ılerı surmüs ve şunlan sövlemiştır « Yöneticiler kâr hırsı ile çabsan (i?e) kapitalistler cibi bareket etmekte. devlet kapitalizminiD en kötü ve tehlikel] biçimini deneyerek sendikalarm cpphe abnaktadır.» H Dış Haberler Senisi indistan ile Pakistan arasında 1947 yılından beri süregelen Kcşmir anlaşmazlığı dün gece tam bir savaş halini almıştır. 'Hür Keşmir= kuvvetlerinin saflarında yer alan Pakistan pijadelerı, ateşkes hattını geçerek tanklarm himayesinde Hind topraklarının 8 mil içine girmişterdir. Bu arada Hınd ordusu, tayyarelerm de yardımıyla karşı koymaya çalışmaktadır. Pakistan hukumeti sozcüsu «Bun dan bovle biz de işin içine girdik» demış, Huıd Başbakam Şastri ıse kabineyı olağanüstü toplantı>a çağırmıştır. Savaş bütün şiddetiyle devam etmektedir. Son dakıkada aldığımız hrr'ere gdre dört Hindistan uçağı düşurülmuştur. Rusk: Türkiyenin derdi bizim derd'mizdir Washington (AP Radyolar) ürkiyeye tayin edilen yeni Amerikan Büyük elçisinin yemin töreninde, Dışişleri Bak» ru Dean Rusk bir konuşma yaparak Türk • Amerikan dostluğua» değinmis ve «Onların dertleri bi»im dertlerlmızdir» demiştir. T Kemerleri gevşeteceği»!.. Kemerleri sıkacağız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog