Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

.Ve gyni uçakla yurda döndüler BRÜKSELDEN FOTOĞRAFLAU Maçtaa önce kızlardan kurulu bando ekipi parçalar çalarak halkı eğlendirmişti. İşçilerimiz büyiik ümitlerle maça gelmişlerdi ama • Arlık eğri gemiden doğru sefer beklemiyelim Maçtan önce gösteriler yapan palyacolardaıı biri kaleci Hazım'a iyi şanslar temennisinde bulunmuştu. alnız futbolda değil. bütün sporlarda bjzlanan gerileme artık âyân beyan görülüyor ki. panik halini aldı. Meselâ futbolda maçtan önce rakibe kasaba takımı diyorlar, o kasabalılar çıkıyor bizim şehirli yıldızlara öylesine bir ders veriyor ki şampiyonlarımıj sıratlan bir köy takımı kadar biie varlık gösteremiyor. Bir Belçika şampiyonu çıkıyor. büyüb isim. büyük kuvvet değil diyoruz. bizimkilerin alabildiğine şişirilmiş balonunu öylesine söndürüyor ki sudan çıkmış balığa dönüveriyoruz. Demek ki benüz ne Avrupa futbolunu tanıyor, ne de eksiklikleri azaltacak tedbirleri bulacak. nygulayacak eücümüz var. Çünkü bir değil, iki değil geçirdiğimiz bunca acı deneyler rağmen bir türlü doğru yolu kabul edip kendimizi uzun vadeli bir çalışmaya ayarlıyamıyoruz. Lzülerek kaydetmek zorundayız ki işin hep alâvişiudo. fiyakasındayız. Fazla değil. üç gün sonra futbolumuzn maskaraya çeviren hezimetleri bemen unutur. şimdi yerdiklerimizl göklere çıkarır, >ildızlara boğar. Karmalara seçtirir, kendilerine hayaü transferler yaptırırız. Ne edelim sporda kaderimiz böyle tecelli ediyor. Biri çıkıp da «arsada metodsuz. bilgisiz öğrendiğimiz futbolu Batı anlamına çevirmemiz miimkün değildir. Ölçüsüz harcadığimız emeklere. paralara yazık oluyor. temelsiz kurmak istediğimiz binalan sel alıp götürüyor. gelin. uzun vâdeli bir plân hazırlayın ve be$ sene sonrasım düşünün» diyecek olsa, efendim. biz o devirleri çoktan aştık. öyle zahmetli çahşmalara ne lüzum var. takıram elemam mı yok? Etrafa bir bakar. göze çarpanlara parayı sayar. takımı knruveririz. Cevabı hazırdır: İste bizdeki yöneticinin bu kökünden yanlış davranışı yok mn, sporda ilerlemeye set çeken ve gerilemeyi hazırhyan başlıca sebep budur. Resmi teşkilâtta da ileriyi gözeten plânlı bir hamle yoktur. Gânünü gün etmek politikası maalesef her devirde daima itibar görmüştür. Totodan önce denivordu ki devletin bütçeden spora büyük ya* tırımlar yapması beklenemez hele bir toto faaliyete geçsin o zaman göreceksiniz neler olacak. neler.. İşte beş >Tİdanberi toto, Beden Terbiyesine milyonlar yağdjrıyor. karşılık olarak ortaya. vaktinde kullanmaya elvcrişli, eksiksiz, sağlam tek bir tesis çıkanlabildi mi? Bakıyorsunuz çoğu ya çürük, ya ruhsatsız ve yahut da yapılanın yeri o kadar isabetsiz seçiliniştir ki başka maksatlar için kuUanıbnaktadır. Demek oluyor ki spora hizmet için daha ne yapmamız ve nereden başlamamız lâzımdır. onu bile henüz tâyin etmiş değiliz. Kırk yılda kendimize uygun bir rota çizemedikten sonra hangi spor dalından ne bekliyebiliriz. «Eğri gemi doğru sefer» sözünü artık spora uygulamaktan hele bir vazgeçelim o zaman beşlik olmaktan kurtulabiliriz. Birol maçtan önce bir palyoço ile. Belçiha basını "F. Bahçe Hndetlecht'e göte bit tahip değildi,, diyot ve devam ediyot Isviçre gazeteleri ise Yıkılan Fenerbahçe takımının en iyi oyuncularından biri olan Ziya'nın yardımı ile Hazım bir topu bloke ediyor. Van Jlonst ın bir atağı önlenirken. Y F. Bahçe sadece centilmendi! FUTBOL FEDERASYOyi BAŞKAM APAK DEDL Kİ: \«Galatasaray gerçelden "2 takınt da hatalı teşkil edilmiştir,, | Ekrem KARPAT \ vrupa Kupa Galiplerinde ve Şampiyon Kulüpler Turnuvasmda Galatasaray i!e Fenerbahçenin 51 gibi ağır bir yenilgiye uğramaları spor çevrelermde büyük üziintü ile karşılanmıştır. Dün kendisi ile konuştuğumuz Futbol Federasyonu Baskanı Orhan Şeref Apak, çifte hezimet ile ilgili olarak düşüncelerini şu şekilde acıklamıştır. Bu iki yenilgiye de üzülmemek kabil değildir. Kanaatimce bu netîcelerin meydana gelişinde baıı sebepler aramak gerekir. Gerek Fenerbahçe, gerekse Galatasaray, bu raaçlara iç anlaşmazlıkları sebebiyle iyi hazırlanamamışlardır. Her iki kulüpte de zaman laraan patlak veren iç anlasmazlıklar bu neticelerin meydana gelmesinde birinci derecede ıol oynamıştır. Öte yandan kupa maçlaıma hazırlanan iki takımunız da hâlâ oturmuş bir kadro tesbit edememişlerdir. SporToto Turnuvası başlar ken Fenerbahçe ve Galatasaray Kulübü temsilcilerme SporToto maçlarında takımlarınm durumlannj kontrol etmelerini, yedek oyunculara yer vemıelerini ve kupa maçları için nihai onbire gitmelerini tavsiye etmiştim. Fakat seyrettiğim maçlarda bilhassa Fenerbahçenin elinde bol eleman varken kati tertibi yapa raadığını gördüm. Bunuıı yanınd?. son maçtaki kadrolar hatah teşk edilmiştir. acız hir takım» diyor flydm DEMİRDflG bildiriyor BÜRUKSEL ün yayınlanan beili başlı başkent gazeteleri. Fenerbahçe Anderlechl ınacına daha ziyade kendi takımları zaviyesinden geniş yer vermişler ıe Turkiye Şampiyonu için hayli istihzah bir dil kullanmışlardır. Bolçıka'nın en büyük spor gazetesi olan Le Sport. 51 lik ağır hezimetin t^hüliru yaparken Fenerbahçe, dünkü maçta futbolun ne demek oldueunu öğıendi» diye yazmakta ve ezcümle şöyle devam etmektedir: Anderlecht kolaylıkla Fenerbahçeyi yeadi. Farkı. Anderlecht'in güzel oyuııu kadar. Fenerbahçenin sistemden mahrum gelişi güzel futbolu temin ptti. Tüıkiye Şampiyonu bütün maç boyunca hep topun peşinden koştu. rinrdu. Fenerbahçe Anderlechfe rakip olacak bir hüvivette görünmedi. Macın goLsüz başlangıcında takımlarınt hararetle teşvik eden. ckscrisinı işçiVrin ve öğrencilerin teşkil ettiği birkaç yiız Türk seyircisi daha sonra kendilerini Anderlecht'in gerçekten güzel oyununa kaptırdılar vc sustular.» Diğer taraflan Belçikanın i'ıeri gelen gazetelerinden Ladstri Nimvs'te 5apıi'>.n kritikte. Fenerbahçenin centilmen bir îakım olduğu belirtilerek şunlar yazılmaktaydt: «Tyrk takımı. doğru dürüst bir oyun rıkaranıadı. Raşlangıçta atılan bir goliiıı netire drırtek olduğunu kabul etmcmeliydiler. Anderlecht eııternasyonal fut bol piyasasında bugünkü mevkiinin cnk üstüne cıkacağını dünkü macU gösterdi. Daha fazla gol atabilirlerdi. fakat olınadı. İlk golü attıktan sonra Anderlecht çok hızlı bir tempoyla maçı götürdü ve golleri sıraladı.» Gazetelerin l.emen hiç biri Fenerbahçenin oynadığı oyun üzerinde durmamakta. hepsi dç Anderlecht'in çıkardığı oyunun üzeıınde durarak. takımlannı ö\re öve göklere çıkarmaktadırlar. Maçın kritiğini yapan hemen bütün îZazetelerin birleştikleri nokta. karşılaşmanıtı besmci dakikaında Fenerbahçenin golu yemesi ıle saciece bir centilmenler ekibi olarak oyunu götürmeğe gayret ettikleri merkezindevdi. oI A Öneeki gün Dünya ve Avrupa Kııpa?ı maçlan iîe Fuar Şehirleri maçianna devam edilmiştir. DÜNYA KUPASI OSLO Çarşamba gece?i Oslo'nun .Ulieval» Stadında 35.000 seyirci önünde yapılan Dünya Kupa?ı eleme maçında, Fransa millî futbol takımı. Yııgoslavya galibi Norveç'i 10 msğlup etmiştir. AVRITA SAMPİYON KULÜPLF.B KUPASI DUBLİN Çarşamba gecesi burada oynanan Avrupa Sampiyon Kulüpler Kupası maçmda, Serbest İrlanda Şampiyonu Drumcondra. DoBU Almanyanın Vorwaerts takunını 10 mağîup etmiştir. AVRUPA KUPA GALİPLERİ TURNUVASI MADRİD Kupa Galipleri Turnuvasının ilk tur maçında. İspanyan:n Atietico Madrid takımı, Yugoslavyanın Dinamo Zagreb takımına • galip gelmiştir. Atietico Madrid. 10 iki hafta önce. Anderlecht'i 41 yenen Partizan takımına 50 galip gelerek Fas Kıralı V. Muhammed Kupatinı kazanmıştır. FUAR ŞEHİRLERİ TURNUVASI oynanan kupa maçları •SİON'A DİKKAT EDİN DEMİŞTİM» Futbol Federasyonu Başkam daha sonra bu gibi maçlarda rakip takım ların iyi tanınınadığına i$aret ederek junları söylemiştir: Takıralarımız rakipleri hakkıııda fazla bilgi öğrenmemişlerdir. Ozcllikle Galatasaray bu yolda çok hatalı hareket etmiştir. Ankarada ver diğim beyanatta Sioıı'a çok dikkat etnıek lâzım demiştim. Sion'a bir ka saba takımı gözü ile bakılmış ve oyuncularda ııasıl olsa eleriz gibi bir hava belirmişti. Sarıkırmızılı idare rilerin Sion'un bir kasaba taknnı olduğunu değil. İsviçre futbolunu ;.akından tanıyıp öğrenmeleri gerekirdi.» «TALİHSİZ DEVREDEYİZ. Daha sonra sözlerine devam eden Apak, iki takımın da tâlihsiz bir dev rede olduğunu belirttikten sonra söz lerine şu şekilde devam etmiştir: « Futbol olarak Avrupa takımları ile aramızda büyük fark var. Fakat her şeye rağmen iki maçta da bu ka dar büyük farkı kabul etmiyorum.» O. Şeref Apak. mütaakıben takım lai'.n bugünkü durumunun normal olarak Millî takıma da sirayet edeceğini ifade ederek önümüzdeki Dünya Kupası maçları için « Artık durumumuzu takdir edersiniz. Biz de sihirbaz değiliz. Gerek kulüp ola rak. gerek Millî takım olarak programsız çalışıyoruz. Hiç bir takımın iskeleti yok. Halbuki bundan 5 sene önce program da vardu iskelet de... Yoksa 5 sene öncesine nazaran fntbolda gerilediğimizi kahul etmiyorum.• demiştir. ULVİ YENAL NE DEDİ? 51 Uk yenilgilerle ilgili olarak Teknik Komite Başkanı Ulvi Yenal ise sözlerine: « Hayal fcırıklığına uğ radık» diye başlıyarak şu şekilde konuşmuştur. « Bu neticeler muhakkak ki çok İİ7ÜCÜ. Böyle neticeler beklemiyorduk. Ben şahsen Fenerbahçenin 1 veya 2 farkla mağlup olabileceğini, Ga İatasarayın ise bir beraberlik kopara bileceğini tahmin ediyordum. Doğrusu Türk futbolunun dışarı sahâlarda başka türlü ternsil edilmesini isterdim. A Millî takımı kadrosunu bugüulerde açıklıyacaktık. Fakat bu yenilgiler dolayısiyle daha isabetli bir seçim yapabilmemiz için A Millî takım kadrosunu bir haftalık gecikme ile tesbit edebileceğiz.» Öte yandan Ulvi Yenal. 26 eylülde Belgradda yapılacak olan Balkan Ikincileri Turnuvası toplantısmda ha za Kııiıınmafc üzere Belgrad'a gidecektiz. Şampiyonlar Şampiyonu İnter Şampİ3'onlar şam )iyonu unvanını fcoruyan İtalvaaın şöhretli takımı ln;°r Lrr: .. . ı I (.13IRÜKTE Bir hayli üzgün söi'ünen Sarı Iâcivertli futbolcular gümriikte sıralarını beklerlerken söriilüyorlar. İ. üluğ 5 l'i normal buluyor Ural AYBERK bildiriyor INDEPENDİENTE İLE 2. MAÇTA YENİŞEMİYEN İNTER UNVANINI KORUDU BUENOS AİRES Çarşamba gecesi (Avrupaya göre perşembe ^a'oahı) burada 100.000 seyirci önünde oynanan Dünya Kulüpler Kupasının rövanş ınaçında Arjantinin İndependente ve İtalyamn İnter takımları 00 berabere kalmıştır. Geçen hafta Milânodaki ilk maçı. Mazzola (2) ve Peiro'nun golleriyle 3 0 galip bitiren İnter, üstüste ikinci defa sampiyon olmuştur. Türkiye saati ile 3 de başhyan müsabakamn büyük kısmanda hâkim oynıyan İndependente, bütün gayretine rağmen, 433 şeklinde sahada dizilen İnter defasını bir türlü aşamamıştır. 7 nci dakikada solaçık Savoy'un çektiği şimşek gibi şutu kaleci Sorti kurtarmış, devrenin bitmesine bir dakika kala Facchezzi topu boş kaleden çıkarmıştır. Kontrataklarla neticeye gitmeye çahşan İnter de zaman zaınan çok tehiikeli olmuştur. Peru'lu Yamasaki'nin idare ettiği maçı taraflar şu kadrolariyle oynamışlardır: INDEPENDİENTE: Santoro (7> Pavoni (7), Navarro (7) Accevedo (8), Guzman (7ı, Ferreiro (6'ı Bernao (7). Mura (5>, Rodriguez (6), Avallay (61, Savoy <1). İNTER: Sarti ı"8> • Burgnich ı'6). Facchetti (8) Budin (7), Guarneri (6). Picchi (6» Jair (7). Mazzola (6), Piero (6>, Suarez (8), Corso (9). Dünya Kulüpler Kupasını Brezilyanm Santos <2>, İtalyanın İnre i2). İspanyanm Real Madrid ve Uruguay'ın Penarol takımları kazanmışt;r. • ir PARIS Uk Avrupa Mılıeüer Atletizm Kupasını, tek puan farlda Rusya kazanmıştır. Final müsabakalarının tasnifi şoyledir: 1 Rusya 86 puan, 2 Batı Almanya 85. 3 Polonya, 4 Doğu Almanya, 5 Fransa. 6 İngiltere. * SAN SEBASTİAN Dünya Bisiklet Şampiyonası pazar günü sonuçlanmıştır. 4 kilometrelik takmı takip yarışmda Rusya Italyayı mağlup ederek şampiyonluğu küiianmıştır. Çekoslovakya üçüncü, Alrrtanya da dördüncü olmuştur. * DJURGARDEN Pazar gecesi burada oynanan Avrupa Sampiyon Kulüpler Kupasının maçmda, İsvecin Djurgarien takıraı, Buigarisîan şampiyonu Levski'yi 21 maâ lup etmiştir. * HAAG Holândalı meşhnr kn yüzücü Ada Kok 200 metre kelebekte 2.25,3 ile kendisine ait dünya rekorunu yenUemiştir. * ROMA Can Bartu'nun takımı L^zio pazar günü Torino ds geçen yılın dördüncüsü Torino ile yaptığı maçta 22 berabere kalmıştır. Ma.m ilk golünü Merroni vasıtasiyle Torino atmış, Lazio buna PRAG Çekler Türkiye. Portekiz ve Çek futbolcularının kısırlığı idsreCkjvernato ve Ciccolo'nun sayıları ile mukabele etmiştir. Maçın sonîa Romanya ile yapacakları Dünya Kupası cileri îazlasiyle düşündiirmektedir. rına doğru solaçık Simoni, Torıno' eleme maçlarına önemle hazırlanmak Pa^ar günu oynanan lig maçlarının cun beraberlik golünü atraısnr. tadırlar. Çarşamba gecesi oynanan haBaltaiinJ ve Sivori'nin takımı Ka zırlık maçında, Çek millî takım nam gol oıaııı çok düs\ık olmuş, her kartaJtunını 5C poll, Cafonl»'yı 41 yenerek liderli letleri, Cabon Slovan \lillı laltiınımızııı rahibi lıazırlık ııiiinııılii illialip yelıli StON ala'asaray'ın 51 lik mağlubiyetinden sonra Isviçre'de çıkan »azeteler, Sion"un galibiyeîini «Zafer» olarak nitelemekte ve bütün gazeteler ince ince Galatasaray ile alay etmektedırler. Gazeteler, Sion'un Galatasaray karşısında beklenmedik bir zafer kazandığında birleşmekte ve Zürich MÜNİCH Fuar Şehirleri Turnu karşısında şördükleri Sarı Kırmıvası maçmda. Çaykovski'nin çalıştır zıh takımda bir değişiklik görmemakta olduğu Almanyanın Münich Sezai PAKER diklerini belirtmektedirler. takımı, İsveç'in Malmö takımuıı 30 ün gece saat 20 30 da Yeşilköy hava alanına inen bir uçak. bir önce yenmiştir. • Samain Sportive» gazetesi, 1. devki gece Brüksel ve Sion'da ağır yenilgilere uğrayan Fenerbahçe ve re G. Saray için i>i geçti. 2. yarıda Galatasaray takımlarıru getirdi. BELGRAD 50.000 seyirci önünde yoruldular ve Sion'un birbiri ardınUçaktan inen idareci ve futbolcuların ylizünde hezimetin ifadesi açık yapılan karşılaşmada Itaîya'nm Fiodan patlayan tabanca gibi gollerine ça okunuyordu. Hepsi son derece üzgündü. 51 lik skorları kolay kolay ıentina takımı. ev sahibi Kızıl Yılmâni olamadılar. Zürich sağbekini et hfıfızalanndan silemiyeceklerdi anlaşılan.. aızı 40 mağlup etmiştir. rafında döndüren Uğur silindi girti. VMİDİMİZ KAYBOLMADI Turan ile Bahri bize konıik geldi. Her Galatasaray takımının antrenörü halde bu futbolcular lâubali bir gün Gündüz Kılıç şöyle konuştu: deydiler» şeklinde yazarken ^Tribune De Lozan. ise 12.000 se «51 lik mağlubiyeti hafifletmeğe yircinin nefeslerini kesen bir maççahşrnak gülüııç olur bence. İlk olarak vâsıflandırdığı müsabakada yirmi dakikada bir çabalama devGslatasaraydan alaylı bir lisanla bah resi geçirdikten sonra açılarak 55 sederek: «Türkler geniş omuzların inci dakikaya kadar oyun insiyatidan istifade ederek Bülent'in önün fini elimizde bulundurduk ve bu den Naci ve Talât vâsıtasiyle uzun gayretli çalışmanuı neticesi olarak toplar attılar. Fakat buıılar kiıne atı beraberliği temin ettik. Fakat bunyersiz bir lıyordu. Şimdi İstanbul cehennemi dan sonra takımımıza ne gidiyoruz. An rak Sioıı burada tur güvenin gelmesi maçın kaderini tâyin etti ve bu esnada yediğimiz atladı» diyordu. Sonucu zafer oiarak niteleyen ikinci gol bizi yıktı. Fizik ve kon«D'Avis» gazetesi ise Galatasaray disyoıı bakımından üstün olan raiçin «Oynncular topun etrafında kiplerimiz, seri açıklarıyla defansıdönerek vakit kaybediyorlar. Maıı mızı yararak, kazanacağımız bir tula'mn sihirli değneği ile hare maçta bizi farklı yenilgiye uğrattıket eden Sion artık tur atlamıştır. lar. Fakat hemen şunu ilâve edeBu matematik bir gerçektir. Hiç yiın ki. Galatasaraytn tur atlama bir .şekilde bozulmaz ve Sion bu ümidi kaybolmamıştır. Onların ora oyunu ile birkaç merhale daha a da yaptıklarını bizim burada yapşar.» şeklinde bir j'azı yayınlamış manuz pekâlâ mümkündür.» İ. ULUĞ NE DEDI? tır. Üç eksikle gelen (Hold, Ahmet «La Suisse» gazetesi «Sansasyor ;el Galibiyet» baş!;ğı altında şun Erol ve Eşref Aydm malzeme ile birlikte kaldı) Fenerbahçe kafilesi!arı yazmaktadır. « İstanbuldaki yazanmız Gala nin başkanı İsmet Uluğ ise intitıatasarayın bu sezon zayıf bir durıım larını şu şekilde açıkladı: «Fenerda olduğunu yazmış. Fakat biz bu bahçe Brflksel'e en kötü zamanınna Sarıkırmızılı takımın entemas da gitti. Fakat en iyi zamarunda yonal tecrübesini gözönünde tula gitse netice pek farketmezdi. Şahrak inanmamıştık. şimdi gcrçekten siyata dayanan, demode olmuş ve âciz bir takım olduğu anlaşüdı. Bu kale önünde randıman alamıyan takım ile Galatasaray ne kupadan, bir sistemin; delici. kollektif ve ne de tnemieketinde iştirâk ettiği modern futbol karşısında banna t ö U R VE NACİ F. Bahçe ile aym uçakta gelen G. Saray fntbolculajampiyonadan başarı elde edemeı. mıyacağı bir defa claha anjaşüdı.» rmdaa Uğur ve (ocuğu tarafındau karşUanan Naci uçaktan inerlerken. G "FORMDA DA OLSAK NETİCEDEĞİŞMEZDL Gündüz Kıhç «Tur atlama ümidimiz kaybolmadı» dedi A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog