Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYel B A SIN A H LÂK YASASINA l ' Y M A Y l T A A H H Ü T EDER •¥ Sahibi: NAZİME NADİ •• Genel Yayın MüdürO: ECVTT * GÜRESİN * Sorumlu Yazı tjleri Müdürü: EROL DALL1 • Basan ve yayan: CUMHURİYET Matbaacüık ve Gazetecilik T.A.Ş. . Cağaloğlu Halkevi sokak No. 3941 Vfeydanı, Edirne Hanı Adana Telefon: 4550 • ANKABA: Atatürk Bulvari Tener Ap. . Yenişehir Telrfon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 *"iZMİR Gazi Bulvan No. 18 Tel: 31230 SÜNET tLLERt: Küçüksaat BÜROLAR BON SeneHk S «ylık 3 ayhk E v e İLÂN Türkiye 75.00 40X0 22.00 Harid 150.00 80.00 44.00 flaçlık (Maktu) 2 3 4 5 lnci sahilelerd» (santbnl) t 7 nd sahifeler Nişan. Nikâh. Evlenme, Doğum (Maktu) Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kelimes» 175 40 35 75 90 1 Ura » » » > » SAY1S1 25 KURUŞ (Baştarafı 1 Inci sabitfde) Bununla beraber, cAffedersiniz beyefendi. Burası Etibank. Ben de Genel Müdür Tahsin Yalabık» demek gereğini duydu. Karşısındaki sinirli şahıs, bu kere sesini yükseltmişti : « Tahsin bey, Tahsin bey.. Sizin siz olduğunuzu biliyorum. Size açıkça soruyorum : Bana karşı olan garazınızın sebebi nedir?» Bu sozler üzerine Yalabık'ın şaşkınlığı geçti. Biriki saniye içinde kafasından : cHerhalde yanından boraksçılar ya da baz: madenciler yeni ayrılmış olacak» diye geçirdikten sonra. Bakana şunları söyledi : «ŞAPKAMI ALIRIM» « Ben bu makama görev yapmak ve hizmet etmek amaciyle geldim. Eğer, görevimde bir kusur ya da aksama görüyorsanız, size fırsat vermeden, şapkamı alır, çıkar giderim. Bir genel müdür olarak ?izde ters bir kanaat uyandırdıysam ve aksamalara sebep olduysam, birlikte ve huzur içinde çalışma diye bir durum ortada kalmaz. Eğer, aynı kanaati hâlâ muhafaza ediyorşanız lutfen çekinmeden söyleyiniz. Size de allahaısmarladık, demeden çeker giderim. Böylece güç bir durumda da kalmazsınız.» Turgut, bu sert. ke.«in ve açık cevap karşısında gerilemek zorunda kaldı. Ancak, kısa bir süre sonra aynı sözleri, makamma çağırdığı Yalabık'a tekrarladı. Genel Müdür. pabuç bırakacak cinsten değildi ve Turgufun «blöfü» nü görmekte gecikmedi. «lstifaya zorlama komplosu» nu yutmamıştı. Aynı sert ifadelerle Bakan gerilemek zorunda kalmıştı. RAM\ BENİM madeninde ocak mühendisi olarak atıbnıştı. 10 yıl süreyle başmühen dis ve İşletme Müdür Muavinliği yapmış ve 1953 de Zonguldak kömür madenlerine atanrmş, ancak üç ay devam eden bu gorevinden sonra Etibank'ın Merkez Etüd Dairesi Linyit Başmühendisliğine getirilmisti. îstifa etmeden 15 gün önce, zamanın İşletmeler Bakanı olan Fethi Çelikbaş, Yalabık'a Ge nel Müdür Yardımcılığı görevini vermiş ve sonra da aynlmıştı. 1959 yılı sonuna kadar bu görevde kalan Yalabık, DP devrinde çeşitli Bakanlarla çahşmış. en ufak bir anlaşmazlığma rastlanmamıştır. Bu görevi sırasmda Etibank'a bağlı olarak Küre Pirit leri Işletmesi, Halıköy Civa tşetmesini kurmuştu. Boraks Şirketinin Tükendi» dediği b'r zamanda Emet Kolamanit İşletmesini kurmus. îtalyanlara 20 bin ton ih raç imkânı saşlamış ve yer'.i mü teşebbislerin de bu alana girmesi fırsatını yaratmıştı. İşte, bu çaba sı ve sonradan sermayesini artırma isteğinde bu'unan Boraks Şirketine Odalar Birliği temsilcisi olarak bulunduğu komisyonda Kenan Onat ile birlikte gereken ona yı vermemesi. şimşekleri daha o zamandan üstüne çekmesine sebep oimuş*u. Vatan Cephesi Etibank Ocağma girmesi istenince. şapkasını başına geçirdiği gibi solueunu Etibank' ın dışında almıstı. Bakana, Allahaısmarladık» büe demeyi gerekli görmemişti. Perakende fiatlar 1963 Temmuz ortalaması Krş. (1 kilo) 98.50 Ekmek 950. Koyun eti 820. Sığır eti 253. Bahk 127. Yaş sebze 1610 Hayvanî yağ 96. Patates 220. Pirinç 188. Bulgur 94 Soğan 750 Beyaz peynir 180 Meyve ZEYTtNYAGl, FASüLTE, N O H I T Bunlara karşıhk 1963 te yapılan ıhracatın 1964 te durdurulması dolayısiyle geçen yıl zeytinyağı fıyatları bir miktar gerilemiş; re kolte fazlalığı dolayısiyle ise kutu fasulye v e nohut "olO civarında ucuzlamıştır. Fakat zeytinyağı geçen yılın temmuzundan bu yana yeniden 718 kuruştan 796 kuruşa vükselmiştır. •••••••••••••••••••••• Maddeler (Bsştarafı 1 inci sahifede) 1965 Temmuz ortalaması Zam Krş. Yüzde 113. 14.72 1060. 11.57 938. 14.39 390 54.15 167. 31.49 1832 13 78 110. 14 58 552. 15090 216. 14.89 116. 23.41 855. 1100 258. 43.33 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Izmirde yaptırılacak 979.575.91 lira keşif bedeUi Bölge binası inşaatı kapalı zarC usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Geçici teminatı 42.933.04 liradır. 2 Teklif zarfları 27.9.1965 pazartesi günü saat 16.00 da Ankarada Ulus Işhanı A Bloku kat 1 deki Malzeme Müdürlüğümüzde topianacak Komisyon huzurunda açılacaktır. Tekliflerin en geç ajnı gün saat 12.00 ye kadar aynı binadaki Muhaberat Müdürlüğümüze makbuz mukabili verilmiş olması şarttır. 3 İâteklilerin benzerı işler yaptığına dair eksiltme şartnamesınde istenilen beigelerle birlikte 23.9.1965 perşembe günü saat 12.00 ye kadar Muhaberat Müdürlüğümüze müracaatla Fen tşleri Müdürlüğümüzden yeterlik belgesi almalan şarttu". 4 Eksiltme dosyalan Gcne) Müdürlük Malzeme Müdürlüğü ile İzmir ve İstanbul Bölge Müdürlüklerimizden satın alınabilir. Fiatı 50. ıiradır. 5 Belgesiz ve lelgraila yapılan müracaatlar nazara alınmaz. 6 Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığı için belge verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. ıBasın: 17138) 11052 Ticaret Bakanlığı İçticaret Genel Müdürlüğünden 30 kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sennayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiyede çahşmasuıa izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Banka Komerçiyale İtalyana'nın Türkiye umumî veküi Bakanlığımıza başvurarak İdare Meclisinin 15 nisan 1965 tarihli karan gereğince Banka adma yapılacak işlerden doğacak dâvalarda 'lâva eden, dâva edilen ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bulunma* üzere Lombardini Raffaele'nin İstanbul merkezine Müdür Mııavinliğine, Tubino Rinaldo'nun 2 No. lu büroda murahhas vekilliğe tâyin edildiklerini ve Beyoğlu 2 No. lu Şehir Ajansı murahhas vekili Privilegglo Faustin ile İzmir Şubesi murahhas vekili Sirel Sami Arifın de imza yetkilerine son verüdiğüa bildirmis ve gereken belgeleri vermiştir. Bu işe ait belgeler incelenerek mevzuat hükümlerine uygun görüldüğünden ilân olunur. Pullar, Rcsmî Mühiir Tarih ve İrma Cumhuriyet 11055 İmalât kontrolunda çalışmak üzere bir İ L  N (Baştarafı 1 incı sahifede) kurulmasını kararlaştırmış ve bu yolda çalısmalara başlamıstır. CHP'NİN NAKAVT GÜNt' KASTAMONU Pazar günü yapılacak Beledıye Başkanlığı seçimi için ciüzenlenen A.P. mitinginde konusan Genel Başkan Yardımcısı Talât Asal. «10 ekim CHP'nin nakavt jfünödür» demiş tır. Oemirel Bahalılık ! (Baş tarafı 3 cü sayfada) 1959 yıhnın sonunda istifa eden Yalabık. bundan sonra Türkiye Odalar Birliğinde Maden Yardım Komisyonunu kurmakla görevlen dirilmiştir. Kısa bir süre sonra 27 Mayıs ihtilâli olunca. Etibank Genel MüdürlüŞünü tedvire dâvet edilmiştir. Sekiz ay devam eden bu görevinden sonra tekrar birlikteki işinin başına dönmüştür. Ancak. Bakanlık yetkililerinin BARDAGI TAŞIRAN ' isteği üzerine 1964 ün son aylarınSON DAMLA... da, Etibank Genel Müdürlüğüne Bundan sonra, Bakanın ufak tegetirilmiştir. fek bazı tâyin ricaları geldi. Gereğine uyanlar yapıldı, uymayan SÖMÜRÜCÜLCĞE PAYDOS lar geri gönderildi. Ancak, Yala ' Fabrika Müdürlerinin haksız ye bık dört fabrika müdürünün gö ; re uzaklaştınlmaları için verilen revlerinden ahnması teklifiyle şifahi emri uygulamıyan ve Boraks karşılaşınca. o ana kadar kurma I sömürücülüğüne paydos, diyen, dığı cepheyi kurmak zorunda ka I Tahsin Yalabık hakkında, kendilıyordu. Bu cephe. «görevindcn i sini iyi tanıyanlar şöyle konuşistifa etmemek suretiyle Bakamaktadırlar: nın bu haksız tasarruflarına kar• Madencilik konusunda gerek şı direnme ve emrindeki değerli Türkiyede ve gerek Dünyada dökişileri ezdirmeme çabasına ginen dolapları ve oyunları Yalabık risme» şeklinde özetleniyordu. çok iyi bilir. Bu ölçüde deneyi oYalabık, bu konuda zaman zalan bir insan bulmak olanak dışıman çok yakınlarına şöyle didır.» yordu: YARIN: Perrol Ofisi ve ora« Geniş bir kitlenin tamdıŞı daki oyunlar. ve sevdiŞi bu müdürler, 20 25 yıl mesleklerinde basarılı hizmetlerde bulunmuş, bugün» ka dar en ufak kusurları görülmemiş ve hattâ pek çok kereler takdir edilmiş kişilerdir. Bunla rı, bakanın şifahi emri üzerine Senelerce çekmckte olduğum görevlerinden almam, bu *opböbreklertmdelci hasialığı teshis ve &ylarca bir baba çefkatiyle raklara ve bu halka ihanet oMenkulün Satış İlânı tedavi e<lip hayatı bana kazandılurdu. Bunu yapamazdım.» Kadıköy İcra r»n Haydarpaşa Nümune HastaTurgut'un, Yalabık'a ilk emhsnesi Bevliye Kliniğinin tecrüri şöyleydi: Memurluğundan: bell ve kıymetli hocası 9651176 T. « Bu müdürlerin görevleri ÜROLOG OPERATÖR il» ilgili olarak müfettısler gön Bir borçtan dolayı mahçuz MUAMMER NURİ deriniz. Teftış süresınce de bu olup satılmasına karar veriGÜNVER len cem'an 4750 lira muham mudurlerı uzaklaştınnız.» hazik elleriyle Tesvikiye Sağlık men kıymetinde bir adet OAncak, müfettişlerın çatışmaEvinde yapmış olduğu prostat bodin marka Buziolabı, bır ları sonucunda bu müdürlerin amcliyatı ile beni tam bir sıhhaadet Hoover çamaşır makıgörevlerinden ahnmalarına dair te ksvuşturan bu asil insana sonnesı, bir adet Zenıth marka en ufak bir kusur ya da nksasuz hürmetlerimi ve minnetlerimi ayaklı dikiş makinesi, 2 adet ma görülmediği rapor halinde sunarım. Isparta halısı, 1 adet Sando Sayın Osman Güçer'e. Asistan kendisine iletildiği zaman, bamarka Radyo, 1 adet PortDr. Ssbahat Dereli, Asistan Dr. kan kızıyor ve Yalabık'a şu emİlhan Ergene, Narkozitör Cezmi manto, 6 adet yemek sandalri veriyordu: Kınoğlu. Dr. Yüksel Zorlutuna, yesi, 1 adet yemek raasa'i ve « Nasıl olur efendim? Siz bir Dr. Aylâ Özsoy. Dr. Nacize Sa1 adet Isparta halısı Kadıbakanın emrini yerine getirmez dık. hemsire Sevitn. Birsen. Haköy Göztepe Istasyon caddesiniz? Bu adamları görevlerintice ve Adviye hanımlara cansi 34 numarada satılacaknr. den derhal uzaklastıracaksınız.» dan alâkalanndan dolayı savgıBırincı arttırmanın 22/9/ GEREKÇELER ]»rımı sunmayı bir borç büirim. 965 günü saat 12,30 • 13 de ya Turhan Turhanoğlu Yalabık ise bakana şu gerekçe pılacağı, mezkur günde kıylerle bu «şifahî emrin» yerine metlerinin "'a 75 ine istekli getirilemiyeceğini bildirmek zo Cumhuriyet 11096 bulunmazsa 23/9/965 de aynı runda kalıyordu: yer ve saatte ıkincı arttırma 1 Bu müdürlerin alınması iile en çok fiat verene satılaçin ortada en ufak bir sebep cağı ve beledıye resimlennin yoktur. İSTANBCL 12 Cl İCRA alıcıya ait olacağı ilân olu2 Çalışkan ve başarılı olduk MEl>nJRLlîGUNDAN: nur. ları müfettiş raporuyla da orta1965/2298 Kadıköy İcra Mm. ya konulan bu müdürler, uyguMüflis Zeki Ertürkraen ve (Basın 17127) • lanacak bu işleme müstahak dekili Avukat Cezmı Kıralp'a, ğillerriir. satış bedeli bakiyesı 4846 li3 Görevlerinden almmaSarı ra 29 kuruş ve masraflar ölcktlari halinde yerlerine hemen yeni demeye borçlu Şehzadebaşı kolıyc» cıkın mörtkkep müdürlerin bulunması mümkün Mahmudiye Çeşme sokak No. olamıyacağından önemli aksak14, kat 2 de Fazıla Bolgüllıklar ortaya çıkacaktır. müş'e ödeme emrinin ilânen Cumhuriyet 94309430 İlâncılık: 8316/11069 tebliğine karar verilmiştir. Reşal 1500015100 «ÖZÜR DtLERtM» Hamit moo11300 Bu ilânın neşri tarihinden 15 Oysa, Turgut, bu müdürlerin Aziz 97009750 gün sonra başlamak üz.ere 7 yerine atanacak müdürleri ve Napolron 96009700 gün zarfmda borcu ödemesi, hattâ Etibank'ta Vatan Cephesi 24 A.var külçe 14001402 borca ve takibe bir ıtirazı kuran kişilerden bazılannı geİLÂN ••••••••••••••••••••••I varsa bu müddet içinde Dainel müdür adayları olarak tesremize bildirmesi ve aynı bit etmiş ve parti yüksek kadeİst. 13 üncü İcra müddet içinde 74 ncü madde melerine sunmustur. gereğince mal beyanında bu Bakan, genel müdürün göster Memurluğundan: lunması aksi halde hapisle diği bu gerekçelere rağm«n, Eine Frauleın, dass Deutsch tazyik edileceği gibi ayrıca «bir idarî tasarruf olarak bu de und Englisch weiss und zu den Dosya No: 965'86 cezalandırılacağı ve cebrî icğişikliğin yapılmasını» israrla Kindern hiaft, die in der österMahcuz olup satılmasına ka raya devam edileceği tebliğ istemesi üzerine şu cevabı alıreichische Schuhle studıeren. rar verilen 2550 lira değerde yerine ilân olunur. yordu: = İstüvlâl Cad. 65 Optıker Emgen. muhtelif cins ev eşyası, yei !••••••••••••••••••••• « Beyefendi özür dilerim. Ben mek masası, pikap, gardrop, (Basın 17130) • 11075 i İlâncıhk: 8639 11098 bu şifahi emrinizi yerine getiretuvalet, komodin, be,şli avi!•••••••••••••••!).. .mauw miyeceğim.» • ze, altıh avize, iki kişilik aBu sözler üzerine Turgut, kenğaç karyola, çaykoltuğu, yadisinden geçip geçmediği belirsiz tak takımı, iki kişilik sombir ifade ile şöyle konuşuyordu: yamn birinci satışı 27/9/965 < O halde ben sizden özür diPazartesi günü saat 12.3013 lerim. Sizin yapmak istemediğiniarası Gümüşsuyu caddesi Bol zi elbette yapacak bir başkası buâhenk sok. Kısmet ap. zemin lun ur.» katta satılacaktır. ATILAN ZARLAR O gün verilecek bedel muBakan Turgut ile Genel Müdür 500 litre kesif boğmaca aşısı satın alınacaktır. hammen kıymetin "o 75 ini / Yalabık arasında bu konusmadan Şartnamesi Ankara Genel Müdürlükten, İstanbul Kızılay Mübulmazsa ikinci satı^ı 28/9/ sonra ip kopmuştu. Genel Müdür 965 Salı günü aynı yer ve sadürlüğünden temin edilebilir. lüğe bağlı dört müdür hakkında atte yapılacaktır ve en çok idari tasarrufta bulunmayan YaTeklifler 27.9.1965 tarih ve saat 16 ya kadar Genel Müdürlüğe arttırana peşin para ile ihalabık, kendisi hakkında da aynı verilmiş olacaktır. le edilecektir. tsteklilerin tasarnıfu yâni görevden ayrılmamezkur gün ve saatte mahalyı düşünmez olmuştu. Çünkü, zar "«•«••••••••••••••••••••••••••••••••••• lindeki memurumuza müralar bir kere ortaya atılmış, daha »••••••••••••••••••••»••••••»•••••••»•»•••••• caatları ilân olunur. önce olmıyan cepheler belirli ha le getirilmisti. Bunun üzerine Enerji ve Tabil (Basın 17125) 11083 Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut, Etibank Genel Müdürü TahKAYIP T.C. Merkez Bankasının sin Yalabık hakkmda bir kararna 14.12.1963 tarih ve 2495 sayılı 65. me hazırhyarak kendisini, Bakan Dolarlık ithal müsaadesinin G nüshası Kara birlikleri ihtiyacı için 2000 ton Linyit Kömürü lığın Maden Dairesi Müşavirlıği zayi edilmiştir. Yenisi alınacağından gibi bir geri hizmete çekmeğe ça satınalınacaktır. Tahmini bedeli 240.000 lira olup geçici eskisinin hükmü voktur. hştı. Ancak, bu teşebbüs koalis Tüfkiye Seker Fabrikaları A Ş. teminatı 13.250 liradır. İhalesi 25/9/965 günü saat 11 de yondaki dört Bakanın müdahaleCumhuriyet 11093 kapab larf usulü ile Balıkesir As. Sat. Al. Komisyonunda siyle akinı kalırken, Bakan Turyapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda, Ankara ve gut'un da ne kadar güç durumlaKAYIP Işık Lisesi Fen Koİstanbul Lv. Âmirîiklerinde görülebilİT. Teklif tnekttıplara düştüğünü gösterecek örneklelundan 963 • 964 haziran döneminre son günlerin olayları arasında rının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda de almış olduğum lise diplomasık sık rastlanıyordu. bulundurulması şarttır.. sını kaybettim. Hükümsüzdür. TALABIK KİMDİR? Erden Mısırlı > » • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • » • : Tahsin Yalabık. meslek hayatı(Cumhuriyet 11099) (1523 Basın 16551/11038) na 1943 yılında Tunçbilek kömür fa eden kalırsa! j Gerçi bir memlekette ekonomik faaliyet arttıkça alış veris olur. Ama bu alıs veris snn'î yollarla, meselâ para hacmini arttırmak yani enflâsyona çitmekle ol| maraalıdır. öyle olunca felâket o!lur. i Ihtilâlden bu yana hükümftler yeni «emisyon» lar çıkarmıştır. Fa' kat türlü sebeplerle taalk parasını yanında saklayıp bankalara ve piyasaya dökmedigi Için bu emisyonlar enflâsyonist tesirler yspBay Mayk Artar, bay ve bamamıstı. Şimdi snlaşılan Dernirej'an Aris Cabi Akman ve ev lin dediği gibi para ortaya çıktı, lâtları, bay ve bayan Yetvart ve enflâsvon başladı. Bana böyle Artar bırakmak mı lâzımdır? Ben bunSevgili eşi, anneleri ve bü dan birkaç yıl önce Malive Bak3yük anneleri nı iken Şefik tnan beye bu saklı BAYAN paralar ortaya çıkarsa ne olnr? diHERMİNE ARTARın ye sormuştum. vefat ettiğini teessürle bildi Bizde onun makinesi vardır. rirler. Hemen pompalar, fazlasını çekeCenaze merasimi (yarınki) riz. cevabını vermisti. Neden dorcumartesi, 18 eylul 1965 saat düncü koalisyon bn para ayarla15^0 da Beyoğlu Balıkpazar, masını yapmıyor?. Üç Horon Ermeni kilisesinde Dejil beyefendller!. Siz hüküicra oiunacaktır. , met olarak şu veya bu zümrenin İşbu ilân dâvetiye yerine şu sıralarda yaptıSı aşırı kazançkaimdir. I lara ilişmek isteraiyorsunuz. BuOnaze İsleri Ser\isi | gün flyatlann yükselişinin bir seBecidyan ' bebi de fivat tanzimi işine ehemTelefon : 44 12 29 51 69 60 I miyet vermemenizdir. E^er bunun aiâncıhk : 8656) 11100 la ciddî şekilde ugraşacak olsa idiniz, pirinç ithali kararnamesini gebırakmazdınız. Türkiyede vak tiyle «yüksek fivat politikası» diye bir iktisadî politika tatbik edil mis ve felâketle neticelenmiştir. Devlet adamlarımızı, partilerimizi ve politikacılarımı/ı bundan siddetle ve hiddetle kaçmaya dâvrt ederiz. Bir depoda mal durup dururken pahalılandı mı o memle kette iktisat, o memlekette ahlâk, o memlekette rahat ve binaenaihtiyacınız ıçın leyh o memlekette hükümet yok demektir. Mutabık mıyız?. B. FEI,EK •••••••••••••••I YEFAT Ankara Elektrik, Kavagazı ve Otobüs İsîetme Müessesesi Umum Müdürlüğünden: Otomobil Telsiz Cihazı Satın Alınacaktır 1 Müessesemiz ihtiyacı ıçin 16 adet seyyar Telsiz cihazı • teklif alına usulü ve Türk parasiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname, müessesemiz Ticaret İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 3 tlgililer şartnamesine göre hazırlıyacakları tekliflerini teklif fiatlan üzerinden yatıracakları % 7,5 muvakkat teminatları ile birlikte 28/9/965 salı günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Umum Müdürlüğüne vereceklerdir. Teklifler bu tarihten itibaren 30 gün opsiyonlu sayılacaktır. 4 Kısmi sipariş yapılabilir. 5 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 6 Müessesemiz siparişi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 17164 A 11360) 11073 Kimyager veya Eczacı aranıyor. STERLİNG PRODUCTS IND. INC. Türkiye Şubesi Kabataş, Karaabalı sokak 22/2 Tel: 44 65 30 Üâncılık: 8643'1109T IİNiiiiıı Fakültesi Dekanlıdından 1 BALE SMti • Tır ihi Eşyanın çeşidi Köhne eşya satışı 69 kalem (hurda 2.740 00 411 00 27.9.1965 pazartesi 14 demir. oto lastik) Orman Pakültesinde mevcut böhne eşya açık arttırma üe satışa çıkanlmıştır. tsteklUerta tatü günleri hariç her gün Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Pakültesinde eşyalan ve şartnameyi görebilirler. Yukanda yazılı teminatı tstanbul Üniversitesi Muhasebe MUdürlügüne yatınlarak alacaklan makbuzu ibraz eden arttırmaya girebilecekleri ilân olunur. (Basın 17140/11051) kıymeti Lira krş Mnvakkat teminatı Lira krş ••%. ^ • • * . •*'».•* *^». •»*.».•».•».•«>. ^ 4 MARGARİNYOĞURTDONDURMAREÇELvs. İMALÂTÇILARINA: SIHHÎ UCUZ PLÂSTİK KABERIT kapiar imalâta başlanmıştır. ••••••••••••••••••I Tel.: 44 03 22 TEŞEKKÜR | GÜNEY LÂBORATUARI OSMAN GÜZEL va MACİT HACİHANl FIOĞLU Kol Şti Tel: 7] 69 09 Üâncılık: 8601/lll«7 HAVA KUVVETLER1 KOMUTANLIĞINDAN 19651966 ders yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına İstanbul Teknik Üniversitesi ile Orte Doğu Ieknik Üniversitesinin muhtelif sınıflarindan TayyareöektriJr ElektronikMakineİnşaat branşlarında ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a istonbu! Totbiki Güzel Sanatlor Yüksek Okulu Müdürlüğünden 1> Okulumuzun Mobüya ve tçmimarlık, Grafik Sanatlar, Dekoratif Resira, Tekstil Sanatlar, Seramik Sanatlar Bölümlerinin ı. devrelerine aday öğTenci kaydı 15 Eylül sabahı başlıyacak 30 Eylül 1965 günü saat 17 de kapanacaktır. 2) Okulumuzun Bölümlerine Kız ve Erkek Sanat Enstitüleri, Yapı, Kimya Sanat. Mensucat Sanat EnstitUleri, Matbaacıhk Okulu, Kız ve Erkek İlk Ögretmen Okulu, Ticaret Liseleri Mezunları ile bu okullara denkliği kabul edümlş bir okul mezunu olan veya lise onbirinci sınıfa dogrudan doğruya geçmiş bulunanlar imtihana alınırlar. 3) Girişe ait vize imtihanları 1 ve 4 Ekim, seçme imtihanlan 6, 7 ve 8 Ekim günleri okulda yapılacaktır. 4) 19651966 öğretim yılı 18 Ekim saat 9 da başlıyacaktır. 51 Fazla bilgi için, Beşiktaşta okul binasındaki ilân yerleri ve öğretim bürosuna müracaat edilebilir. 6) Okulumuzun 1. devresini bitiren ve adaylıklan ilan edüenlerin II. devre seçme imtihanları okulda aynca ilân edilecektir. (Basın: 17104 11077) ÖĞREiSClLER ALINACAKTIR İsteklilerin Hava Kuvvetleri Komutanhğma bizrat veya yazılı olarak müracaatları rica olunur. (Basın 16737 A. 11013/11048) Makina Yüksek Mühendis.eri veya Makina Mühendisleri Alınacaktır 1 Türkiye Ziraî Dcmatırn Kurumu Genel Miidürlüğünde çahştırılmak üzere fiili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunan, Makina Yüksek Mühendisleri veya Makina Mühendisleri ahnacakür. 2 İş merkezi Ankara olup kendilerine 4/10195 sayılı Yevmiyeli Teknik Personel Talimatnamesine eöre yevmiye verilecektir. 3 Taliplerin 40 yaşını geçmemiş olması şarttır. 4 İsteklilerin. hal tercümesi »e tahsil durumlannı ihtiva eden dilekçeleriyle (TJ2.D.K. Genel Müdürlüğü Ankara) adresüıe müracaatlan ilân olunur. (Basın 16890/11044) I L A N İSTANBUL DEFTERDARUG1 (SATIŞ ÎLÂ1S1) Cinsi 15 beygir kuvvetinde motörti İle beraber, çahîir vaziyette Şiîonez makinesi.. Yüdırım Kardeşlerin îstanbul Defterdarlıgı Gider Verglleri Dairesine olan gider vergisi borcundan dolayı Rami Topçular Demirkapı Cad. No. 19/11 de hacaedilen yukanda cins ve evsafi vazılı eşyasımn mezkur mahalde 6183 sayıl) toıme alacaklannm tahsil usulü hakkmdaki kanun hükümlerine eöre 28.9.1965 tarihfnde saat 14 de birinci ve yine 5.10.1965 tarihinde saat 14 de de ikinci arttırması yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır. Fazla malumat almak istiyenlerin Karaköy Necatibey caddesindeki Gider Vergileri Dairesi Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. Adet 1 (Basın: 17168 U093) GESUCHT" ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SATINALMA KOMİSYONU BASKANLIĞINDAN: Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalıştınlan Huber Warco 4D75 greyderler için tahmini 4.000. dolar tutarında yedek parçalar Amerikadan AID usulüne göre ithal suretile satın alınacaktır. Hariçten dogrudan doğruya gönderilecek veya mümessiller vasıtasiyle temin edilecek proforma fatura ve teklif mektuplarının 25/10/1965 pazartesi günü aksamına kadar Komisyon Başkanlığma verilmesi lazımdır. Bu işe ait İngilizce idarî ve teknik şartname ile parça üstesi Ankara, İzmir Orman İşletme Müdürlüklers ile İstanbul Orman Yedek Parça Depoo Müdürlüğünde ve Komisyon Başkanlığında (Tünel caddesi 38 Kuthan kat: 2 Karaköyİstanbul) görülebilir. Keyfiyet ilgililere duyurulur. (Basın 17169/11081) TURKIYE KIZILAY DERNEGINDEN Balıkesir As. Sat. Alm. Konı. Baskanlığından: Ankara Vilayeti Daimî Encümeninden HRBB model Ojmmins motörü için satın alınacak 7 kaıem yedek parça kapalı zart usulü ile eksiltrneye çıkanlmışr ır Muhammen bedeli 22.335 lira 10 kuruş olup geçici temilat 1.675 lira 13 feuruştur. İhalesi 8/10/1965 cuma günü saat 11 de Vilâyet Konafında Daimî Encümen topiantı salonunda apılacaktır. Şartname Daimî Encümende gCrtUür. tsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mektufcu ve 1965 yüma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre hazırlanrnı, kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vfiki olacak gecikmeler kabul edilmez. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN 1965 1966 Ders yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına asağıda yazılı Yüksek Okul ve Fafcültelerin muktelil smıılanndan hizalannda gösterileo mıktarlar kadar ÖGREMCİ ALLNACAKTIR. İsteklilerin Hava Kuvvetleri Kornutanlıfına blztat veya yazılı olarak müracaatlan rica olunur. B t l D f l l T Tıp Fakültesi Bışçılık Okulu Eczacılık Fakültesi Dil Tarib ve Coğrafya (Ingilizce) Devlet Konservatuvan Kızılay Hemsire Okulu Fen Fakültesi (Fizik Lisansı) • > (Kimya Lısansı) Alınaeak Miktar 15 3 3 1 2 S 2 2 (Basın 17081 • A. 11310 11076) (Basın 16736 A. 11012/11047)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog