Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

fAHİFE A! CUMHURİYET 17 Eylul 1965 ORHAN KEMAL 48 Yok. Yok ama... öyle kızıyorum ki şu kocakarıya! Ağabeysi de Tunç'un az iri bir başka modeliydi ki, ikisı de baba iarının hıh demiş, burnundan duş muçlerdi. Onun sırtmda da beyaz cizgıli kahverengi bir kostum. Bu kostumlerin kumaşlarmı Kudret Yanardağ, bir arkadaşının kefaletiyle bir taksitçiden almış, üç kos tumün üçü de aynı taksitçinin terzisinde. ayda belirli taksitler kar«ılığında diktirilmişti ki, şimdiye kadar bir tek taksidi bile ödenmeraişti. Tunç'un iki yaş büyüğü Yalım, kardeşinin « Yok. Yok ama. . Öy 'e kızıyorum ki şu kocakarıja!» demesiyle ilgüenerek sordu: Niye? Yazıhanedeydik. Bir karı geldi ki gorme, şerefsizim Mariluı Monro hıltetmiş yanında! Atıyorsun? Allah belâmı versin ki ha! Nerden gelmiş? Peder bey teftiş sırasmda ayar Ismış. öyle anlaşılıyor. İdris amca dan babamı sordu. Aksiliğe bak. Kocakarı bombok oldu tabi. Ben d'şardaydım, bir geldim, Allah.. çarpıldım! Sonra? Sonra, çıktık ordan, taksiye bındık. Karıya kesıliyorum. Görsen bıtersin. Beni öne oturttu. Vardır va hani boktan numaralan.. genç kadın, genç kız oldu mu bize çıkı şır falan. Gene öyle. Öne geç, önüne drin... Karıyı ebânım teyzeye mi gö turdü? Oraya gotürdü. Bırden gözüne tâ karşı kaldırımdski hoppala kız kardeşi ilişti: Bak bak, dedi, Alev'e bak! Yalım baktı, güldü: Ulan ne hergele kız be! Şerefsizim tam sekiz oğlan arkasında! Boşver. Demek karıyı? Ebânım teyzeye göturdü. Maksadı bizden kaçırmak .. Nâmuuuuuus! Yalım «Nâmus»a söğdü. Ben Aksaray'a iniyorum.. Haminne evde mi? Evde. Kayıntı var mı? Öyle acıktun ki.. Yalım karşıhk vermeden, karşı kaldırmaa beş, altı adımda geçtı. Vızır vızır gelip geçen taksı, dolmuş, otobüs, kaptıkaçtı, troleybüslerin arasından çevik zikzaklarla sıyrılmıştı. Kız kardeşiyle karsılaştı: Eve git! dedi. Oğlanlar YaLım'ı görünce bozulmus gerilemişlerdi. Alev: Sana ne? dedi. Bir tane atarsam? Anlamadım? Yaiım sözde \nıracak gibi Gstiine yürüdıi. Alev çevreyi baktıran bir çığlıkla oğlanlara tutunarak arkalanna kaçtı. Delikanhlar yay garaya benzeyen kahkahalarla gül duler. Içlerınden biri: Yaşa Alev! dedi. Alev, ağabeylerini hatırlatır kalipta, ama çok güzel bir kız, İstan bul Kız Liselennden birinin hâlâ orta son smıfmdaydı. Bu yıl da kalırsa belge alacaktı ki umurunda bile değildi. Oğlanların gevezeliği yemden başlamıştı: Alev, sist Alev! Bu ne çalım be? Boşveriyor şerefsizim. Ben olsam . Ne olurdu? Alev şıp, durdu. Önünden akmakta olan taşıt kalabalığım gözleriyle tarttıktan sonra, az önce ağabeysinin çevik davranışlarını hatırlatarak apartmanlannın buîunduğu karşıya geçti. Kıl payıy la kurtulmuştu bir dolmuşun çamurluğundan. Şofdr klâksona kuv vetle bastı. Araba vahşi bir hayvan gibi bağırdı. Sofdrün kaba küfıirüne nanik 3a pan Alev, küçük ağabeysinin yanına gelmiş, soforii de, arabasını da unutmuştu. Kuçük ağabeysi «O oğlanların. kim olduğunu sormadı. Aklından bile geçmedi. Semt delikanlüanydılar. Kız kardeşleri vardı onların da. Tunç da, Yalım da onların kız kardeşleriyle dalga geçer, şakalaşırlardı. Kayıntı var mı kayıntı? Alev omuz silkti: Babamdan haber var mıymış? Yokmuş ama, kocakan..l. Asabeysine anlattığı kadını kız ksrdeşme de anlattı Alev: Demek çok güzel? Yaşadınız.. peder beyse tabî avucunu yalıyacak! Tunç göz kırptı: Valdânım'dan fırsat bulabilirse.. Yanlış anlıyan Alev: Tuh. dedi. Terbiyesiz.. Ben ehânım teyzeye gidiyorum.. Tunç'un karnı gerçekten zi! çaIıyordu Su moruk da ne dıye man gır yollamazdı sanki? Apartm^ndan içeri daldı Otomatiği yaktı. Yarı karanhk merdivenler aydınlandılar san sarı Mangır yollasaydı gider Çiçekpa7armda iki kadeh atardı kocakarmın şu aynasızhğı üzerine Ulan ne inek kanydı be annesı Babası genç kadmı her halde biçimlemiş olacaktı. Karının nâmusunu korumak ona mı düşmüşrü'' Bırden birirci katın kapısı açıldı. gür bir ışık seli ofomatifin hafıfçe. san sarı aydmlattıeı merdıvenleri yıkayıp sıldi âdeta. AHmışa yakın. kırış kırış ama sürme si rastığı, dudaklanrun boyası yerinde Dürdâne hanım teyze, genç bir kadmmısçasına kırıtarak: Tunç paşa.. ne haber? dedi. Kocakarı'nın yiyecek gibi bakısı, zaman zaman pişirdiği tatlıları ya da yemekleri ikram etmek için ağabeysinden gizli bir cağırışı, parası falan olup olmadığını sorusu. «kartala kaçmış> olmasa iyi ama, haminnesi yaşındaki kadını da... îylik be Dürdâne hanım teyze.. Bey babanızdan ne haber? Valla bu sefer teftis uzadı bir az .. Karnın aç mı? Teşekkür ederim! Gençlık özentisi içindeki kocaka nnın hayran bakışları ardında sürükliyerek ikinci, sonra fiçüncü, kendi katlarma çıktı. Zile uzun uzun bastı. Babaannesi yarım saat önce Tahtakale'deki tuzcunun yanmdan, çuval dikmekten gelmiş, çok yorgun olduğu için odasında, sedirin ayak ucuna çökmüş, hemen de kendinden geçmişti. Zilin liçüncü mü, dördüncu mü çalınışmda uvanıp, ağır agır kalktı, gıtti kapıyı açtı. Tunç baruttu gene: Ne o kocakarı? Gene kulağuıa kurşun mu aktı Mutfağa hızla yürürken babaannesinin vereceği karşıhğa kulak bi le asmadı. Babaanneyse, ne olursa olsun çok sevdiği ortanca tonınunu cevapsız bırakamazdı. Paşa dedesi, sonra da pasa babasınm konağjnda böyle görmuş, böyle alışmıştı. tşten döndümdii de ya\Tum, sedirin ayak ucunda gözlerim çöy 'e bir kirlenivermiş . Tunç. buz dolabmı falan karıçtır mı? jivecek bir •=eyler bulamamıştı Öfkeyle dışan çıktı: Yiyecek bir şey yok mu yahu? Babaanne gene şaşırmıştı, mutfa Sa seğirtti. Sağa baktı, sola baktı. Buz dolabını açıp kapadı. Onu öfkeyle seyretmekte olan ortanca to ntn gene parîadı: Saşkm ördek gibi ne dönüp duruyorsun mutfakta be? Yaşlı kadın büsbütün şaşırdı: Sana yiyecek arıyorum yavrum • Baktık. yok. Yalancı pehlivan gibi sen de.. Mangınn var mı man gırın? Babaanne tuzcudan aldığı paray la geçinirdi. Günde. sabahm sekizinden, akşamm dördüne, beşine, bazan iş olursa altısı, yedisi, hattâ sekizine kadar çuval dikmek tuz psketlerinin ağızlarını kapamak işinde altı lira gündelikle çalışır, pek pek üçünü yer, geriye kalan uçünü de saklardı. Çünkü «Yedi denizın dışarı attığı» gelin, aydan aya ondan oturduğu küçücük odanm kirası olarak elli lira ahrdı ki, oğlu. « Sağ olsun, taş deyi tuttuğu altın olsun, Kudret'çiği «bu elll lirayı karısmdan gizli verirdi annesine. Gelinin odayı, odadaki • Hırı hırtı» kanştmp para ara mak âdeti olduğunu bildiği için, biriktirdiklerini köşe bucak saklar. zaman zaman torunlanna verirdi. (Arksa rsr) TEBLtĞ İLÂM LA$2 DfcMlA {2A1UVT ÖNEMLI İSTANBUL S.25 Açıllj 6.30 Kur'anı Kerin ve saz eserleri 77 00 Hafif müzik 7.15 Günaydm 7.45 Haberler ve hava durumu 7 55 İstanbulda bugün 8.00 Şarkılar 8 20 Bu sabah sfeinle 8.40 îstanbulun se^i 9.»0 Harp soloJan 9.15 Turkiiler 9 30 Kadın ve ev 9 50 Mu^ik kutusu 10.19 Sirkılar 10.30 Kısa haberler \e küçük ilân ar 10 35 Ev kadınmın jstek'cri 1100 Akile Artundan jarrı'ar 1' 15 Konçerto saatt 11 40 Calı='"ken müzık 12 00 Bul^nt Ora!dan şarkılar 1220 Darvaş çalıyor 1". 35 Kücük ilânUr 12 40 Şukran Doruktan sarkıtar 13 00 Haberler ve hfcva duruırfiı 13 20 Haflf müzık 13.30 Bir reklâm 13.40 Orkestra muziği 14 0J Türküler 14 K Dans ımızigi 14.10 Sarkılar 15.00 Kısa haberler, kapanış. 1S.55 Açüıj 17 00 İlhana Gençer oriçtstrası 17 20 Nurten Innaptan turkuler 17.40 Çocukisr için Î8 00 Karma faslı 18 30 Kuçük ılânJar 18 30 Hafif müzik 18 40 Sami Oöğuşten jarkılar 19 00 Hek lânııar gcçidi 20 00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kuçuk üânlar 10.45 Saıkılar 21.05 Lied saatı 21.30 Kiâsik Turk musikisi koıosu 22.00 Reklâmlar geçidi 22 40 Hafjf rcüzik 22 45 Haberler ve hav« durumu 23 00 Caz dunyasmdan istekler 23.30 On yıl once dın ledıklerimiz 24 00 Kapamş. ANKARA 6 25 Açıhj 6 30 Kur'an, Turkçe açıklaması ve saz eserleri 7 00 Gun aydın 7.30 Şarkı ve saz 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarada bugün 8 00 Sabah konseri 8.15 Küçük üânlar 8.20 Her telden 9.00 Melodiden melodiye 9.30 Ev için 9.50 Nurettin Dadaloğludan türküler 10.05 Dikkat trafık 10.10 Semahat Özdensesten şarkılar 10 30 Kısa haberUr 10 33 Hafif ır.uzık 11.00 Nıda Tufekçiden turkuler 11.15 Şarkılar 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12 25 Küçük ilânlar 12 30 Beraber ve solo sarkılar 13 00 Haberîer ve hava «fuTmnn 13.20 Öğle torîcrl 13 45 Niyazl Yılmazdan turküler 14 00 Çocuk bahçesi 14 15 Şarkılar 14 35 Dans muziği 15 00 Kısa haberler, kapanıj. 16 55 Açılış 17 00 Aliye Akkılıçtan türküler 17.15 Cevdet Bolvadinden şarkılar 17.35 Caz muziği 17.55 Ayten Zenger ve Kemal Öncandan sarkılar 18 25 Kuçük üânlar İS 30 Yurttan sesler 19 00 Rek'âm programları 20 00 Haberler ve hava durumu 20 40 Kuçuk Uânlar 20 45 Uykudan once 20 50 Muzehher Guyerden şarkılar 21 15 Gece konserl 22.00 Ahmet Sezginden türkuler 22.20 Muzikli dunya turu 22 45 Haberler ve hava durumu 23 00 Haftamn bastecisl 23.45 Gece yansına doğnı 24.00 Kapanıs. İsfanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 1964/68 Dosya: TEBLİĞE MUHATAP: Katina Benderli Bilinen sdresi: Şişli Hanımefendi Sokak No: 3 Feyzullah Aslanoğluna borçlu Niyaâ Özey'in ipotekli ve 75.000.00 TL. kıymet tahmin edilen Fatih Neslişah mahallesinin Sofabçeşme sokağında kâin 136 kapı, 3007 ada ve 34 rwrsel sayılı 103,70 M2. lik altında 2 dükkânı olan kârgir apartmanın İstanbul Adliye Sarayı satış mahallinde 2/11/1965 «alı günü saat 15 ten 16 ya kadar, tehiri halinde on gün sonra ayni yer ve saatte satılmasına, borçluda olan alacağınız karşılığında iş bu gayrimenkul 2. derecede lehinize ipotek tesis edilmiş ve tapuya bildirdiğiniz adrese çıkanlan tebliğat bu adreste tanınmadığınızdan iade edilmiş ve zabıta tahkikatı da semcre vermemiş bulunduğundan muamelenin ilânen tebliğme karar verilmiştir. Tebliğ yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. İst. 9. İcra M.M. 11895 (Basın 17124/11084 611 konu ve resim: Ayhan Başoğlu ADSIZ KAHRAMAN •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü Müdürlüğünden Enstitümüz Nükleer Mühendislık tedrisatına 1965 • 1966 ders yüında (20) öğrenci alınacaktır. Adayların, Mimarlib Pakültesi hariç tstanbul Teknik Üniversitesi fakültelerinden mezun olrnası veya eşdeğer bir tabsil yapmış olmalan, kimya yüksek mühendisi ve Fen Fakültesi Fizü lisansına sahip olmalan lâzımdır. İsteklilerin Gümüşsuyu binasındaki EnstitU Müdürlüğüne veya 48 22 50 den 198 No. h telefona müracaatları ilân olunur. İSTANBIX ÎL RADTOSU ANKARA İL RADYOSÜ 17.57 Açıhs 18 00 Müzikli dakl17.57 Açıhs İS 00 Plâklar arakalar 18 30 Senfonik konser 19 00 Dans muzığı 19.30 Akşam sında 18 30 Diskotegimızden konserı 20 00 Hafif Batı muzıgi 19 00 Oda müzlğı 19.30 Frank 20 15 Plâklar arasında 2100 Pourcel orkestrasından hafif muzik Muzik sozjuğü 21.20 Opera saati 20.00 Gunun melodıleri 20 30 22.00 Caz saati 22.30 Sololar Akşam konseri 21 00 Dilek pınarı 22 45 Hafıf Batı muziği 23.00 Ku 22 00 Gece konseri 23 00 Rock'n uk konser 23 30 Gece ve nruızik Roll Kıral ve Kıraliçesi 23 30 24 00 Caz alburaleri 00.30 Ha Dunya dansediyor 00.30 Geç yafif muzik 1.00 Kapanış. tarjar için 1.00 Kapamş. •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• (Basm: 17154 11074) Gayrimenkul Satış llânı İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN Dosya No: 1963/1046 Frangül Levent İPA. 924 hesap No. lu borç senedi ile Sandığımız Üsküdar Şubesinden istikraz ettiği paraya karşılık; Üsküdar, Selâmiali mahallesi, Kerpiçhane sokağmda, eneski: 37, eski: 45, yeni: 67 kapı No. lu seneden arsa, mahallen kârgir dükkânlı evin tamamını Sandıgımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tapudan gelen kayıtta, işbu gayrimenkul; Üsfcüdarda Selâmiali mahaUesinin, Kerpiçhane sokağında, eneski: 37, eski: 45, yeni: 67 kapı, 97 ada, 4 parsel sayılı 275.00 M2. miktanndaki mülk arsanın (halen dükkânlı evin) tamamı Kirkor oğlu Frangül Levent adma kayıth olup tamarmmn Sandığrmıza birinci derecede ipotekli oîduğu anlatılmıştır. Dosyalarımırdaki vesikalara göro mnum eahası 275.00 M2. olan işbu gayrimenkulün ekspertiz raporuna göre, bina 75.00 M2. Ozerinde kârgir olarak inşa edilmiş çatı örtüsü ahşap, bir nonnal kattan ibarettir. Bu katta bir dükkân, iki oda, bir sandık odası, bir sofa, bir feoridor, bir mntfak, bir WC; bir banyo, bir balkon vardır. (Gayrimenkulde elektrik ve terkos mevcuttur. Borçlu hakkmda yapdan kanunl tâkip üzerine 3202 numaralı kamınun 40. maddesine göre yukanda evsah yazüı gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre vapılmaktadır. Artırmaya girmek lstiyenler bunlan ve herkese acıi bulunan tapu sicil kayıtlannı tetkik ederek gatıhğa çıkanlan işbu gayrimenkul hakkında her şeyi ögrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek tstıyenleı (4125.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek Banka temmat mektubu vermesi icap eder. Birikmîş bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve taviı bedeil ile ipoteklerin terkin h a r a borçluya; ihale pulu ve tapu tescıl harcı ile varsa şerefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 27/10/ 1965 tarihinden iübaren açık bulundurulacaktır Birinci açık artırma 4/11/965 perşembe günü Cağaloğlunda kâin İstanbul Emniyet Sacdığmda saat 14 ten 15'e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesl tcap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacagını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranın taahhüdü bakl kalmak şartiyle lâ/11/1965 cuma günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır Haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı bususiyle faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarihinden ttibarer yirmi gün içinde evrakı müspiteleriyle beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin 1963/1046 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk tşleri Servisine müracaat etmelerl lüzumu ilân olunur. / L Â JV ÂZOT SÂNÂYİİ T. A. Ş. 6ENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN •••••••••••••••• ö Z Ü R •••••••••••••••* J • Treyler Çekicisi 30 ilâ 35 Tonluk Kamyonln Vinç ve 4 adef Otobüs Sasisi Safııtalınacaktır ŞirketimL ihtiyacma binaen, 1 Dövizi tarafımızdan temin edilmek kaydiyle bir adet treyler çekicisi ile bir adet 30 ilâ 35 tonluk kamyonlu vinç, 2 Yurt içinden ve bedeli Turk parası olarak ödenmek şartiyle 4 adet otobüs sasisi satmalmacaktır. Mezkur vasitalara ait teknik ve idar! şartname, Şirketimizin Ankara Ziya Gökalp caddesi 4. İşkur HandaM Merkezi ile İstanbuldald Kardeşim Sokak No: 56 ÇBS İş Hanındaki Büromuz Müdürlüğünden temin edilebilir. Şirketimiz şartname hükümlerine uymıyan veya şartname dışında kalan hususlan ihtiva eden teklifleri nazan ıtibare alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. AZOT SANAYÖ T.A.Ş. (Basın 16914 A. 11213/11045) Ankara Lv« A. 4 No. lu Sat, Al. Kom. Başkanlığından: Kapah zarf usulu ıle Hv. K. K. ;htı\acı içın 85 kalem inşaat malzemesi satınalınacaktır. Tahrrün bedeli 234.556.42 lıra olup geçicı teminatı 13.000.00 liradır. İhalesl 7/10'1965 perşembe günü saat 15.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gun Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğınde görülebılir. Talıplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklıf zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabılinde Komisyon Başkanlığına vermeîeri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edılmez. (1584 Basın 17090 11053) M <ıYalnız> isimli tefrikamızı bugün neşredemedik. Okuyuculan• mızdan özür dileriz. İst. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından: 1 Kapah zarf usulu ile 15.000 adet izolebant sa'ın almacaktır. Muhammen bedeli 20.700 lira olup geçici teminatı 1940 lira 63 kuruştur. 2 Şartnameler KomisyonumuzdB, M.S.B. Ankara Lv. Âmirliğinde ve İzmirde Denız Satınalma Komisyon Baskanlığında bedelsiz görülebilir. 3 İhalesi 6 Ekim 1965 günü saat 11.30 da Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 Isteklilerin ihale günü saat 10.30 a kadar tekliflerini Komisyomımuza vermeleri. (Basın: 16723 11080) •••••••••••••••••••••••••••••••a •••* • • •• Sağlık ve Sosyai Yardım Bakanlığı FLORENCE NİGHTİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜGÜNDEN; Okulumuz'. 19651986 ders yılı için öğrenci kaydına başlamışür. Lise mezunu yat:lı, yatısız veya burslu kız öğrenci kabul edilir. Tamamlayıcı bilgi için Okulumuz Müdürlüğüne sözlü veya yazüı müracaat yapılabileceği gibi diğer VilâyeÜerde Sağlık Mudurlıiklcrine başvurulabilir. Adres: Abidei Hurriyet Caddesi Şisliİstanbul Tel: 47 55 77 •«•••.••^••••••••••••••••••••••••••••••••••••' j TÜRKİYE HALK BANKASI Bankamız işletme ve tersanelerinde birıken 5 ton ve bir yıl ıçınde bırikeceğı tahmin olunan 275 ton demir, dokum, toma talaşlariyle, ufak ebattakl demir, saç ve zımba artıklan kapatılmış zarf içinde tekiıf almak suretiyle s?tılacaktır. Bu satış için son teklıf verme tarıhi 27/9/1965 dir. Fazla malumat ve şartnamesi Bahcekapı 27 Mayıs handa Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. DENİZCİIİK BANKASI T.A.O. SATIŞ İLANI 5 • • J • p TASARRUF MEVDUATINA EN YÜKSEK FAİZ VE EN ZENGİN İKRAMİYE TÜKKİYE HALK BANKASINDADIR LİMİT İÇİ TEMİNAT MEKTÜPLARINDA EN ZENGİN İHTİYATA SAHİP OLAN TÜEKİYE HALK BANKASI, HER TÜRLÜ BANKACILIK FAALİYETLERİNDE HALKIMIZIN HİZMETİNDEDİR j TÜRKİYE HALK BANKASI A. •••••••••••••••! n«grr~"""~"~~"rr ••••••••••••••••••••••••••••••• (Basın 17146/11049)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog