Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

17 Eylul 1965 CUMHURÎYET SAHTFF RFS Prodüktör •dediğin Turhan GURKAN ı harcamayla ucuz füun yapıp, çok para kazanma sevdası yalnız bizım prodüktörlerdedir. Dunyada en ucuz, en çıbuk, en sudan fllım çevıren yapımcılan Türkıyede bulabüırstnlz. Produktor her hangı bir tüccar değıldir. Her şeyden once sınemayı ço's. ıyı bümesı ge reklıdır. Br rejısor, blr senarıst, bır operator kadar da sorumludur ortaja çıkan yapıttan . Ama bızde hep, herhangı bır tıısret olarak ba kılmıştır sinemaya . Oysa bu «herhangi bir» tıcaretın de kuralları ol ması gerektır. Bızde ticaretm bıle geleneğı yoktur arasamz. llerı, raodem anlamda bır tıcaret toresı yoktur. Standart pı/asa koşullannı yerıne getiren tuccar parmakla gosterılecek kadar azdu. Genel tıcaret torelen kurulaımyan ülkede sinemaya atılan produktcrlenn de kotu lügu katmerll oluyor bu yuzden. > lar. Nasü mı" Garet kolay . İşlet Sınema önce sanat, sonra ticaret, daha sonra da endustrl sa mecıyle anlaşıyor Aralannda bır Mahmutpaşa pazarlıgıdır başlıyılıyor. Fakat mall yon hep ağır yor. Bugun bır lunıcıyı batıra bastıgından herhangi bır tıcaret, cak da, yuiselteceic de ışletmecıya da endüstn goruşü olan kışı dır. l:?te o ışletmscıyle ışbırlığı kolaylıkla sokuluyor sinemaya' yapıyor. örnegın 5 bın lıraya saC Bunu herhangi bır ticaret saydıtılacak fılmi ışleıınecıye 25 bm ğından da içine girlnce apışıp ka lıraya satıverıyor Gemısını yuru lıjor Işın yabancısıdır. Bir şaştuyor . kinlık doneml geçırıyor ve bu so Duna kadar gidiyor. Butun bu uğraşmalara gore produktorluğun malı yonunun NERDEN GELİR BCIfLAR? çok parlak olduğu sanılır. Hıç de Prodüktorler çok garıp iş alanoyle samldığı gıtı değıl . Sezalarından gelıyorlar sınemaja. rın hakkını Sezara vermek geBaşka ülkelerde de gelıyor ama, rek Çunku Turi sıneması daha bızimkı kadar garıp alanlardan çok ışletmecılerle artıstlenn elıngelenı az. Bızdekılerın yuzde 90 ı dedir. Baş rol oynıyan ıki yıldız fılımle hıç ılgısı olmıyan meslek 2040 bın lira arasında degişen «ahıpleri. Marangoz, terlıkçi, tuz artıstlık ücretıyle zaten kazancın kaçakçısı, gayri muslim pastırma yarısmdan çoğunj çekıp gotürucı, gaz bayıi, patatesçi, tornacı, vermıştır. Bu yuzden produktor kursantaj memuru, terzı, kuyumlerin elmde de pefc bır şey kalcu, mamfaturacı, yag tuccarı, esmaz Işletmecıden gelen parayı kı polıs gıbı. Bunların çoguStar sıstemının kurbanı olanun genel kulturu duşuk oldugu rak artıste kaptrnr. Posta gıgıbı, sınemayla da uzaktan \aşesı gıbı bir şey olur kından ilışıği olmıyan kışılerdır. Elınde fazla kâr kalmıyan proProduktor once edebıyat bıleduktor ıster ısterrez kısıntıya gı cek . Klasık ve modern edebıjader. Çok kotu b.r produksıyon tı Doğu, hem batı edebıyatını hazırlar. Kamera Brkası kadro en iyi şekilde bılmekle gorevlı suyla en kotu fılmı ortaya koyar. sayacak kendıni. Prodüktorluğun Yüda dort fılım yapan bır proçartı bu .. Bizdekı produktorun duktorun ehne (ortalama bır fıledebiyatçı dıye tanıdığı ad, ev mın 250 bm lırays. çıkacağı dude kalmış bır takım kızların, tüşunulurse) 1 mılyon lıra geçer berkülozlu kadınlann yazdıgı ağFakat çeşıtlı masraflarla elınde lamaklı pıyes romanlarından oancak fılım başına 10 bın lıra (4 teye gıdemez. Turk edebıyatını fılımde 40 bın lıra) kalır Oysa bılmez bunlar Dunya edebıyatını sadece bır artıst 3 4 gun çalışır. hıç bılmezler. Turk minyatürunü, 40 bın hrayı alıp gıder Produk resmını tanımazlar. Evınde tabtor de dostlar alış verışte gor lo olmıyan bır produktorun seçsun dıye bu zıLete dayanıyor t ğı foto dırektorü de en ilkel foBoyuna millî sermEyeden yıyor to dırektörudur. Bugun sınema erudustnsınm ( ! ) Produktor dedığın müzıkten kurulu bulunduğu Yeşılçam, Al anlıyacak . Guzel sanatların buyans, Ahududu sckagında ora tun kollarını çok ıyi bılecek . Sı dan aldığını buraya veren bır rıemaıun tarihıni yutmuş olaprodüktor komı=yoncu sınıfı ya cak . En onemlısi zevkı bulunaşıyor cak. Bunu ortaya koyabılecek gü Y\RIS ATI cu gosterecek. Teknık bılmıyen, optık tanımıjan, negatıften anlaTurk sınemasırüB bütun pro mıyan bır produktor, 200 bın 1 duktorler kendılerju ıyı jokey 1 ra vatırdığı bır fılmı herhangi bır sanır Hangı rejıscrun atına bı negatıfle çektığı içın en kotu nerse, o ıyıdır der Tanmmamış gorüntülü sonucu alır da yıne abır rejısorun sırtıada bıle kendı kıllanmaz Produktor çok kültur jokejhğıni gosteraoeye kalkar lu, yaptıgım büen, belırlı bır dun Tabıi tra yanşlarm hepsinin so ja goruşu taşıvan, yurdunun* ne nuçlan kottl btter. ffiıfleld ptoistedığını çok ıyı anlamış bır ruduktor, rejısorunj kıskanma çaha sahıp sanatçı kımliğinı taşıvan ğını aşamamıştır henüz. Bılınç dır Boye prodüktör kaç tane altında hep rejıscru kıskanma var Turkıyede? duvusu yatar. Yası elverişli olan lann hepsi de r° ısorluğe jelteMAHMUTPAŞA PAZARLIĞI nırler Senaryo vazar, baş rolde oynarlar. Bır karışmadıkları alan Pıjasayı dolduran produktoroperatorluk, foto dırektorluğulerm çoğunun sermayesı, kuru dur. O da teknık aır ış olduğunlu bır tesısı, malı mulku, studyosu, bankada kredısi yok . Ama dan, anlamadıklarından Boyledır bizdekı proauktorler yme de produktorlak yapabılıyor HABERLER Yaprak Dökümü Dent ı aıacaK oıan auneyı uenızcının solisti şımdüık belli değıl. A Kış sezonunun başında olduğu muz bugünlerde orkestralarımıtın bir kısmı yurt dışına çıkarken bir kısmı da lokallerle anlaşmalar yapıyorlar. Ancak 23 toplulıık dağüma tehlikesi içindeler. Kanat Gür • Ergun Özer derken solisti Selçuk Ural'ı kaybeden ve diğer şarkıcısı Ayla Dikmen'in show artisti olarak çabşma arzuIU üzerine bır orkestratnız da bocalıma devresine girdi. Bakalım ileriki cünler neler gosterecek. îbrahim Solmaz Almanyadan yaz sezonunun başında yurdumuza donen îbrahim Solmaz orkestrası leniköy Boğaziçi otelinde çalışmasına devam ediyor. 15 Kasıma kadar Istanbulda kalacak olan topluluk tekrar Almanyava dönecek. Bu arada lokal değiştirmesi de bahıs konusu. 17 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Başka bir Süheyl... Orkestra 6 nın kurucusu kıy metlı davulcu Hayrt Çelık'ın geç tığımız hafta ıçınde bır oğlu dun yaya geldı Süheyl adı konan yav ruya uzun omürler dıler, HajTi Çelık'ı tebrık ederız • • ••• ••• Süheyl Denizci Hılton Roof üe caz çalmak şartiyle bır yıllık anlaşma ımzalıyan Suheyl Denızcı orkestrası elemanlan arasında bır değışıklık oluyor. Eski orkestradan Tuncer Tanyol Ümit Aksu Attılâ Er Bir konser Yann akşam Sinema 63 de Silüetler topluluğunun konsen var Altın Mikrofon ücuncüleri Sç avrı soliste eşük edecekler. Sadık Bütünley Sabi \e Muzaffer Gür. Kış sezonunun ilk konseri bu, bakalım iyi konserler vercn Sinema 63 bunda da başanya ulaşacak nu? Turkıve Cumhurıyetı armasının tesbıtı ıçın Meclıs Reısı Kâzım Paşanın rı>asetınde topianan heyet. açılan musabakava geîmış bulunan 70 kadar projeyı tetkık etmıştır. Toplantı hıtamında heyet şu kararı vermıştır «Numunelerden hıçbırı tadıl ve ıslah edılmeden Turkıye Cum nurıjetının armasmı temsıl edemez Içlennde arma mefhumuna uygun terkıplerı kısmen ıhtı\a eden eserler \arsa da, bunlar, eserın sahıbı olan jurı âzasından bulunan sanatkarlarm reje ıstırak etmemelerı şartıyle ıntıhap olunacaklardır Intıhap sonunda eserlen kabul olunan sanatkarlar 20 gun zarfmda yenı nurauneler japacaklardır. Bugunku seçımde Namık Ismaıl, Muhsın Rıfat ve Lutfu be\lenn numunelerı en çok re% alanlar draaindadır » Türkiye Cumhurıyeli Arması • Yurdumuzda Italjan orkestraları \e solıstleri de «lgi çekmektedirler. Bursadaki Çelik Palas Oteli taradndan angaje edilen Italyan Franko Farina Orkestrası, nmulduğundan çok kaliteli muzik yapıyor. Istanbulda olsa buyuk ilgi nyandıracağı muhakkak olan orkestranın §antozu Givliana, sesinin guzelliği ile olduğu kadar tekniğe hâkimiyeti ile de dikkati çekmektedir. 1 Sı jetaıs sur Marc Aryan 2 Cryıng ın the chapel Elvis Presley 3 Au revoır mon amour Rıcbard Anthony 9 4 Kızücıklar oldu mu Tülây German 5 Satısfactıon Rolling Stones 6 Elle \damo 7 Kathy Marc 4ryan 8 Quand revıent la nuıt Johnny Hallyday 9 Lıke Strangers Charles Aznsvour 10 Rock and Roll musıc Beatles +Une echarpe, une rose Chantal Goya lıstelerde 15 numaraya çıktı Hayati Kafe Istanbulda Uç yıl evvel Ismet Sıral orkestrası ile Isveçe gıdıp orada kalan genç şarkıcı Hayati Kafe haf ta ıçınde 15 gun kalmak ıçın îs tanbula dondu Stockholm'de Carl Henrık orkestrasımn şan torlugunu yapan bır yandan da muhendıslık tahsüinı yuruten Kafe, bır de plâk doldurmuş Îs veçte: My Curly Headed Baby When you wısh upon a star « Bu kadar yıl sonra kendimi Isveçe kabul ettirebildim» diyen genç şarkıcı, genellıkle îngılız muzığinın tesınnde çalıştık lannı, ttalyan müzığıni hıç çalmadıklannı sözlerine ilâve edıyor Konyaya dikıtecek Gozi heykeli Hevkeltraş M Krıppel, Gazı Hazretlerının muşır (mareşal) um'orması ile bır heykehnı yaprrıştır Konva Vılâyetı ıçın yapılmıs o'an hevkel dun muavene ve kabul olunarak Konva Be'edıve Reısı Kâzım beve tes1 m edılmıştır Turkıyede hevkel dıkılmesı fıkrı ılkonce Konyada uvanmış ve bu hususta Beledne Reısı Kâzım bev tarafından Gazı Hazretlennden musaade almmıstır >••• Namık Ismail Bevın çızdiği arma nümnnesi Beyneımılel Masonlar kongres; Belçrad, 16 (Hususı muhabırimızden) Bevnelmılel Mason Teskılatı Belgrad'da olağanustü bır kongre akdetmıştır Bu kongreve 18 mılletın murahhaslan katılmıslardır Toplantıda Turkıvevı ustadı âzâm mebuslarımızdan Dr Fıkret bey, ustadı âzâm muavını Prof th=an Abıdın, eskı ustadı âzâm Servet Yesan ve eskı Nazırlardan Ra* şıt beyler temsıl etmışlerdır. 1 LA N Tıp Fakultesı Serıriyatl Aklıye Muderrıs Muavıni Bımarhane Ruhıyat Lâboratuvarı Şefı Dr Fahrettın Kerım asabî ve ruhî hastalarını çarşamba ve curnadan maada her gun 2 30 ile 6 arasında Babıâlı Caddesi Nallı Mescıt karşısındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. Rudolf Valentino'nun vasiyetnamesi İngılız gazetelerı, dunjanın en sevımlı ve guzel erkeğı olduğu ıddıa edilen ve olumu ile dunj a kadınlarını buyuk bır veıse garkeden artıst Rudolf Valentino'nun vasıyetnamesını neşretmışlerdır Bu vasıvetnameye gore unlu aktor 200 bın lıra tutanndakı servetı ile bırçok otomobıl, vat ve mahUânelennı 2 numarah zevcesının halası ile kendı Llraderı ve kızkardesıne bırakmıstır. 2 ncı zevcesı Nataşa'va yalnız 1 dolâr bırakan Valentıno ı'k karısı Treza'va hıçbır şey bırakmami'îtır • ••• • ••a • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• *••* iiii KIMLIK KARTI FRANCE GALL Doğum tarıhi. 9 Ekim 1946 Fiziki durumu: Kumral, 1 59 bovunda Muzık hayatı France Gall muzısyen bır aılenın kızıdır Dedesı unlü bestekâr Paul Benthıer, babası ıse gene bestecı Fobert Gall dır Gall ısmım babasının unlu esen La Mamma ile çok ıyı tanıdıgımız genç şarkıcı annesınm ıstememesıne rağmen şarkıcılık meslegıne daha çok kuçuk yastan ıtıbaren I>aşlamıştı. Fakat ilk anlaşmasını 1963 de yapabıldı Phılıps şirketıne doldurduğu plâğından sonra J C Avertj'nın «Les Raısins Verts» adlı TV. programına çıktı. 1964 yılında Montreuz'de, «Krıtıkler armağanı» nı kazandı. 20 Mart 1965 de ise France Gall'ın en muhım gunu oldu ve Evrovısıon (A\rupa şarkı yanşmasında) Lukmsemburg'u temsıl ederek 1 lıgı aldı Aynı >rarışmada Fransayı M Noel temsıl etmesıne rağmen dereceye gıremedı. Artık şohret kapıları açılmıştı Butun sarkı lıstelerı, TV kameraları, mecmua kapakları France Gall ıçın çalışıvorlardı Evroısıon bırıncısı Poupee de Gıre. Poupee de son şarkısı butün ülkelerde uzun sxlre lıstelerde kaldı Özel hayatı Babasına çok duşkündur Ikız kardeş lerı Phılıppe \e Patnce'ı de çok seier Gece hayatı joktur Sade gıjımden hoşlanır Tanınmış şarkıları: Sacre Charlemagne N'eroute pas les ıdole Pense a moı Dis a ton Ca pıatame Chrıstıansen Çalışması: Muzık dırektorü Maurıce Tere ve me nejerı Claude Deffes nın nezaretınde her gun devamlı çalışır Başka dülerde plak doldurmak ıçın Ingılızce \e İtalyanca ogrenmeje başlamış ve hattâ Italyanca bır plâk bıle doldurmuştur Tahsili: 9 sınıfta 3 sene arka arka\a kaldıgı içın Paul Valery lısesınden ayrıld1 Sevdiği crkekler: Beyaz, açık mavı Se^dîği şarkı: Poupee de Gıre, Poupee de Son BEATLES Taht simdilik onların . Bİ L:'" SİLÂHSIZ HARB •V'dllkAIIII *• • • « • • • • • • • • ^ • • • • • • • •• • • • •#••****••««* • *• • * • • • • • •• • • « • • • • ' • • • < • '• • •• • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • •• • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • « • • a« « a> B « • • « • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • p *Ba « B B• • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • E LH A MR A ISTANBUL TIYATROSU Yarın Akşamdan ifibaren EVLENNE TARİFESİ NOT(Komedı 3 Perde) Pazartesı harıç her akşam 2115 te Çarşamba, Cumartesı, Pazar matıne 15 «e Bıletler satışa arzedılmıştır. Bu ovunda fazla gulmeden dolayı olacak anzalardan tıvatromuz mesulı\ et kabul etmez ReklarıcutiK 3592 11065 Hangı ulkede olursa olsun gençlığm se\dığı ve tuttuğu toplu!uk en gozde topluluktur. Çüriku plâk aücısı olarak tanınan, konser seyırcısı olarak bılınen hep gençlıktır. Başka bır deyımle isterlerse orkestraları batınr veya yukselürler. . Amenka, Ingıltere daha çok kendı çıkarttıklan orkestraları yabancı ulkelere tanıtarak ışe başlarlar. Son yıllarda bunun en canh orneğiii gorduk. Ingılız grupu Beatles Avrupada Amenkadan daha sonıa tanmdı. Beatles'la beraber bır suru 4 lu veya 5 lı topluluklar muzık piyasasına atıldılar Hepsı de aslında taklıt olmaktan başka bırşev değıller. Ama vaptıkları muzık «Gençlık tahtm na yerleşmelerı ıçın ellenndekı fn mukemmel sılâh Rollıng Stones An mals Dave Clark Fıve Kuıks Moodv Blues Herman's Hermıfs Who Searchers Zombıes Manfred ders Garry Le»ıs and the Paceımk«>rs Beach Bojs Beatles".n verleştığı taht ıçın mucadele eden ışte bır suru topluluk. Şımdıhk Rollınz Stones Herman's Hermıt's Anımals Kınks dığerlerıne nazaran daha şanslılar. Plâklan lıstelerde daha çok yer alıyor, Stonc» un konser biletlen haftalarca once bıtıyor. Anımals fılım çevırme teklıfı aldı . ,\xra belh olmaz 2 gun sonra çıkacak yenı bır topluluk hepsını bastırır Gençbk tahtı ıçın yapılan bu sılâhsız harbı kazanacak orkestrayı mılyonlarca alkış ve mılyonlarca lıra beklıyor. Ve Beatles'ın kazandığı unu hepsi de kıskanıyor . 123456789 vır bu çıçeğın adı ile anılır, Allaha ısmarladık deme harek^tı. 9 Akdenız kıyısmdaki vilâyetlerimizden bırının halkı (çoğul) YLKARIDAN AŞAGlYA: 1 İzmır ile Afyon demır yolu arasındakı hat uzerınde bulunan bır kasabamızın halkından. 2 Metod, o olmadan teknık ışler uz«rınde çalışılamaz 3 Yolcuların vuklerının toplandığı yerjn adı, çullanan, ya • bancı. 5 Etrafı d.uvarla çev rılı eskı ilk ça» SOLDAN SAGA: ğul). 6 «Bas» 1 Italyada son gunlerde bırm yansı, doktoçok jerlerde zarara ve ınsan olurun hastayı ı\ımune sebep olan tabıat felâketı leştırmeğe ça(karma soz). 2 «Sınırlı valde» lışması ışı 7 anlamına ıkı soz. 3 Bır çok kımTersı châtıra» seler bunların mânasını bılmeden paralamaya kalkarlar, eskı Turk demektır, tatlı ıstek. 8 Tırıng gruplarından bırının mensubıı. 4 para sayma suretıyle (eskı terım), «Hörhangı bır yajın vasıtası ile soyle 9 llışiğı ve alâkası olan, herkese bıldır'» karşılığı ıkı sozlu gece eğlentı Iokallerınden bır emır, bır çekımın kısaltılmısı. 5 Bır kadın adı, başlıca gıdalanmızdan bın. 6 Nota, bır soru e KAYÎP TRA 115206 sayılı pasadatı 7 Buyukçe çapta, fazla ıs portumu zayi ettım Yenısıni alacagırarar karsısında dayanamayıp t«slım dan eskısının hokmu yoktur Fıkrek Kızılçeç olma hah. 8 Tarıhımzıde bır deCumhunyet 1108S 123456789^ Bınnrndautzerın7 Altınyıldız'ın yenj bir çeşidi: Altmyıld Simdiye kadar Türkiye'de imal edilen en sahane kışlık erkek kumaşı DÜNYAYA NAM VEREN TÜRK TİC4RETH4NESJ Ilâncılık: 8513/11068 20 Ton Kiilçe Ginko Alınacaktır 1 Bir mikior piyasaya dağıtümışür Avıupada aranan Y*rli kumaslaı En geç teklıf verme tarıhı 28/9/1965 dır, Şartnaroesi MALZEME Ş MTJDURLUGU veznesınden teır.ın edılebılır ğ DEN1ZCILIK BA.VKASI T.A O. g (Basın. 16366 11079) i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog