Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAJÜFE DÖRT CUMHUR1IET 17 EylOI 1965 Şehirde Şehirde SEÇİM SEÇIM SEÇİM SEglM îf SAMSUNDAN ERZURUMA ERZÜRUM'DA D £ DIN İSTİSMflR EDİLİYOR bugune kadar tutan ve kuçümsenemiyen oya sahip «Alevîleri» de partilerine kırgın gördüm.. A'.eviler, kendi adaylarının listeye girmeyişi bir yana, «Kızılbaş» diye ayınm yapılmasına da oldukça sı Yazıyor nırlenmişler Bir Alevî dedesi. DADAŞLAR dıyân Erzurumun, «Bu seçimlerde. bizden CHP ye particiler huzurunu kaçırmış, bu zor rev çıkar.. Hic bir parti>e rey lunuyor. Bu serhat şehrinde YTP vermiyeceğiz!.. Dini parselleyip 'yi yutan AP'nin sırt.vcrdiği dağ satıyorlar sanki dedi. Fakat. bu lara, ön seçimlerden sonra kar slogan henüz Aleviler arasında lar yağmaya başiamış!. yayıîmadığmdan büyük bir tehDoğu'nun yıkılmaz AP kal'esi» like yok. Zira, Tekman ilçesi Aleolarak soylenen Erzurum'da, bü vîlerinden Hamit ve Hasan Cevyük bir seçmen kitlesi son günler lân Kardeşler ise: Biz ne kötülük de AP'ye karşı cephe almaya yö gorduk ki, CHP >i tutmı>ak.. Biz nelmıs.. Bu buyuk seçmen kitle Atatürkcüyüz, CHP'yi de bu yıi7 si, YTP'yi 1961 de güçlendiren ku den tutanz!... dediler. zey ilçe vatandaşlarıdır.. Bu vaÖte yandan. AP içındeki karıtandaşlar, kendılerıne Kürt diyerek «kafatasçılık. yapan AP'Ii şıkhktan ve kuzey ilçe seçmenleri arasındaki huzursuzluktan yöneticileri affetmıyecekler' . faydalanacak bir ikınci ve en öBu benım on yargım değıl Zinemli parti de. •Bölııkbaşı Partira sokaktaki adamdan tutun, tüm si MP gelmekte . Liste bası olan poljükacılann düşünceleri de bu.. Av. Necati Güven, sompatik bir «MİLLETİ İKİ KAMPA ki<;i . Türkeş'ın son dakikada CKMP liste ba'jina Erzurum'uların AYIRMIŞLAR!..» tanımadığı bir sahsı merkezden Çat. Hınıs, Tekman ve Karaya pöstermesiyle çöken CKMP'nin, zı ilçelerinde yaşıyan vatandaşları MP'sine çok yaradığı ileri sürülü•Kiirtlükle damgahyan AP'Ii yo yor. Necati Güven. «CKMP geneticiler, bu ilçeleri temsil ede cen seçimlerde bütün yöneticileri cek bir adajT listelerine almamak istifa etti&i halde 2 milletvekili Ia, aşiretlerin "kinini» üzerlerine cıkardı.. Simdi CKMP vok savılır!. >IP var.. Zaten halk Bölüktoplamış bulunuyorlar Nitekim. bu ırk ayırımında en başı'yı tanıyor. AP icindeki kavbüyük üzüntüjoı duyanlarm ba naşma bize cok yaradı. 6 jip elşmda. Fethullah Taşkesenlioğlu i de ettik. Her kazada 15 jrün kaiır le Atık Palandöken gelmekte.. Ön sa bu jipler artık perisini siı diiseçim mücadelesinde. yukarda an şünün!..» dedi. ••••••••• Ziya NEBIOGLU Erzurum Alaeddin Bılgi Adana 1950 1954 1957 PARTILERIN ALDIGI OYLAR VE 0 Y YUZDELERl DP 91.178 "İ53 09 107.447 "o49.29 CHP 77.049 »'o44 86 99.741 •'r.45.75 125 014 »o55 13 CMP o HP UP MP TIP Bağımsız 8.178 •/o3.75 3 515 'o2.O5 2.618 •İIİO 4.896 «o2.16 96 122 •o42.4O »•0 30 Yeniköydeki pislik yuvası Turistik Boğaz'ın en güşgl yerlerinden bıri sayılan Istinyede, koy içınde, bır dere bulunmaktadır. Bu dereye pislik ler atılmakta ve sularda bazı kimseler plâj safası sürmektedirler. Hiç bir ilgili, tstinyenin yesillıkleri arasındaki bu derenin, temizliği, suyu ve suytınun içine girenleri görmemektedir. îki büyük fabrikanm ve evlerin önünden geçen bu derenin pisliğinden ve kokusundan herkes şikâyetçi olmaktadır. İlgililerin bu konu üzerinde durmaları istenmektedır. Minibüs rekabeti arbedeye yol açtı Aksaray Zeyttnburnu arasında çalışan minibüs şoförlerinin trafik kurallanna uymadıklan grörulmektedır. Bu yüzden Zeytınburnunda gorevli trafık polisi Hüseyın Yaman 34EC987 plâka sayılı minibüsü durdutup ce• AP CKMP 108 161 «o43 9 O 1961 1963 H G Mec 126.365 •o51.2 129.740 »o54 29 10 347 o42 1.027 «'»0 68 1 687 •'t 0.7 3.067 •o 1.27 O 103.039 o43.01 1.775 «İ0 69 295 kilo esrar ele geçirildi ADIYAMAN Merkezin lndere (Zey) köyür.un Hasıpepe mezramda Hacı Mermer ıle kar deşi Abdurrahman Mermer 295 kilo esrarla yakalanmışlardır. Jandarma Kumandan vekıh Abdullah Ülku'nun yonetımindeki 17 kjşılık birlık tarafından yapılan baskın sonunda elde edılen esrarlar musadere edılmis tir. Mermer kardesierın, yurd dışına esrar kaçıran bir sebeke ıle irtıbatlan bulunup bulunma dığı arastırılmaktadır. İzmir'den 7 bin 31 1 fcçi yurt dışına gitti İZMİR Iş v e îşçi Bulma Kurumu Iztnir Şubesi kanah ile ^ şimdiye kadar yurt dısına çalışi mak uzere 7 bin 31 işçı gonderılrniştir. Bu işçılerden 6.254ü Batı Al•\ manya, 274u Belçıka, 227'si Ho: lânda, 275'i Avusturya, l'ı de Isvıçre'ye gonderılmistır. za yazmak ıstemiş, fakat şoför Murat Özel kaçmak içm gaza basmıstır. Minıbüsün kapısına ta kılan polis bir süre süniklenmiş tır. Sanık şoför yakalanmıştır. SİLÂHLI ÇATIŞMA Ümraniyede minibüs işletmecılıği yapan Ahmet Demir ıle Zekı Erenoğlu arasında ış rekabetınden munakaşa çıkmıştır. Mınıbuslerle yolda karşılaşan iki tarafm adamları sopa ve taşlarla birbirlerıne saldırmışlardır. Bu arada Ethem Demir tabancasını çekmiş ve sağa sola 10 el ateş etmiştir. 15 kişının katıldığı arbedede 4 kışi hafLf yaralanmıştır. Bir tesadüf, kurşunlar kımseye isabet etmemiştır. Olay yerini Üsküdar Jandarması kordon altına almış ve sanıkları yakalamıştır. J ' * " re yapılan seçimlerde 12 mılletvekılhğır.den 7 sini AP., 5 ini CHP almıstır. Adananın çıkaracağı 12 milletvekilliği ıçın seçımlere 6 parti ve bir de bağımsız aday katılmaktadır. Buna rağmen Adanada çok yonlü bır çekışme yerine ikıli bir mücadele söz konusudur. 12 mületvekilliâinin 6 sını A P., 5 ini CHP, AF\ AKI A 1961d en l s p i terosl1 usulune go alabılır. Geriye kalan 1 mılletvekıllığının dıger partilerden herhangi bırı tarafından doğrudan doğruya çıkarılabilecegini soylemek ise biraı güçtür Neticeyı A.P. CHP ikilisi dışında kalan partılenn onümüzdeki günlerde yapacağı çahşmalar tâyin edecektır. Şimdilık, 1 milletvekilliği içın TJ P. şansh görülmektedır Belge alan öğrencı öğretmeni yumrukladı ADANA Erkek Lisesi öfrencılerinden Metın Yucel, okulun kapısında karşılaştığı Fransızca öğretmeni Bedriye Erdoğan'ı yumrukladıktan sonra kaçmıştır. tMuhtelif derslerden sınılta kal dığı için belge alan Metin Yücel. babası ile okula gelmi? ve Fransızca öğretmenini tehdide yeltenmiştir. Bır gun sonra da okulun kapısmda ögTetmenlni yumruklamıştır. Vali Mukadder Öztekin, ögretmenini yumruklama cesaretini gosteren öğrenci ile, kendisini teşvik eden babasının yakalanıp adalete teslimi içın bızzat polise emır vermiştir. 7300 MARK BULUNDU Eylul 17 Cemaziyelevvel 21 o O 1 Ikin S • 3 t S 5 S •a 5.40 12 08 15 38 18 16] 19 48 3 57 E. 1 1113' 5 51' 9 21 12 001 132 9 39 Almanyada isçi olarak çalısan ve dün nçakla tstanbula gelen Mehmet Dinç'in üzerinde beyan dısı 7300 Mark ile 21009 Türk lirası hulunmıışlnr. Gümrükçüler tarafından yakalanan Mehmet Dinç, Türk Parasını Kornma Kanununa muhalcfetten hakkında koğuşturma açılmıstır. Kiralık Ote! ve Lokanta Denizü'nın en muteı>a semtinde, parka nâzır, 4 katlı ve 60 odalı 108 yatakh Ler tiırlü konforu haız, kaloriferli, asansorlu, mefruşatlı otel ve lokanta 1.10.1965 tarıhinde kapalı zarf usulu ile kiraya verj Itcekür. Otel her zamnn pörülebilir. Tâliplerin uygun şartian ihtiva eden kiralama şartnamesini görebilmeleri içiu aşafıdaki adreslere müracaatları ılân olunur: 1 Ankarsda Sosyal Sıgortalar Kurıımu Genel Müdürlügü Emlâk ve Bakı.n Is'eri Müdürlüğü, 2 Denizli'de Sosval Sıgortalar Kururau Hastahanesi Baştabipl'ği. 3 Izmır ve Ayoın Sosyal Sigortalar Kurumu Şube Müdürlükleri. 4 Istarhulda Fındıkh Sosyal Sıgortalar Kurumu Eralâk ve înşaat MudiirlujHi lattığım nedenlerden dolayı, !ıstenin son sıralarına düşen Atık Palandöken, evınde kendisiyle yap tığrnı ozel konuşmada, bana bu durumdan uzun. uzun dert yandı ve sunları soyledi: • Milleti iki kampa avırmışlar.. Bazı siyasi bezirgânlar kendi cıkarlarına (?öre hareket ediyorlar.. Güya Kürtler bu memleketin öz evlâtlan değilmişler gibi, kendilerine oephe alıyorlar.. O>sa ben. bu ınemlekette bir KurtTürk a.Mrımı tanımıvorum.. Ne demek Kürt?!.. Bana gore aşiret var. Kürt diye ayırım yaptık U n vatandaşlar da bu memlcketin insanı ve vatanseveridir. Onlar ki bende onlardanım kanını bu vatan için akıtrnıs. her saldırna RÖğsünü siper ptmiştir. Benim ba batn. bu aşiretlerden birinde albaydı.. O. aşiretiyle az mı düşman la çarpıştı bu vatan için!.. Şimdi, slyasî bezirgânlar AP içinde milleti ikiye ayıran bir yol tutmuşlar.. Fakat bu tuttuklan yol onlara zarar verecektir.. Aşiretler kendileri için >apılan tefriki unutmıyacaklardır.. Ben şalısen. Adalet Partisinden i^tifa cdeceğim.. Bunu >azabilir<iniz.. Ve şunu da soyliyeyim ki. AP bu durumda Erzurumdan 3 milletvekili ror çıkaracaktır...» Gerçekten de üç hafta öncesine kadar CKMP, özeUikle «Hür Si)Zgibi etkili bir yayın organını Erzurumda elinde bulundurduŞu için kuv\etli idi. Ne var ki. bu ea zetenin sahibi Ahmet Polat, Kemal Tamer'in merkezden liste ba şı gösterilmesine sinirlenerek, ay ni gazeteyi CKMP aleyhine bir araç olarak kullanmaya başlamıs bulunuvor. Örneğin f4 eylül) tarihli Hür Söz'ün manşeti şu: CK MP adaylan tnptan istifa etti İhanetten vazsecin! Millî iradc. >e hürmet etmiyenlerin liste«inde bulunmak teşUilâta hiirmetsizlik v.b...» Artık. boyle bır durumda. CKMP'nin san^ı ne olur?. • AP ve CKMP'nin bu durumundan favdalanacak başka bir parti de. YTP denilebilır YTP milletvekili Nihat Diler'in liste başı olduğu bu parti. tüm umitlerini AP listesine giremiyen aday adaylarına bağ'.amış.. Diler'in kuzey ilçe lerinden oy alması da sürpriz olmıyacak. Ve boylece AP. Er?urumda, kendi içindekilerle bir \andan mücadele etmek zorunluğunda buîunurken. diğpr yandan da. CHPMP ve YTP üçlusü i'e nasıl baş edecek?.. Doğrusu bunu simdiden kestirmek gıiç.. Adıyaman 1950 1954 1957 PARTİLER N ALDIGI OYLAR ve 0Y YUZDELERl D P 36.561 •o58.27 44.497 'İ60.24 37 865 »o49 78 CHP 26 183 »/041.72 29.314 »i>39 69 28 698 " o37 73 C P M HP YTP MP TIP Bağımsız 43 «İ0 05 253 »50 3 9.235 0İ2.14 AP 1961 1963 İ! O Mec 2 372 °/o2 9 21.516 o25.28 31 034 «o37.5 36 590 ' 42.47 CKMP 8 881 •blO.7 40.423 »M8 9 23.168 o31.96 c e ADIYAMAN 1!<61 de nıspi temsil u r ulüne gore yapılan seçimlerde 4 mılletvekıllığının 2 sını CHP, 2 sını YTP almıstır. Bu devre 4 milletvekilliği ıçın seçımlere A P. CHP TİP YTP olmak uzere 4 parti ve 3 de bağımsız aday katılmaktadır Çekışmenın A P CHP YTP arasında geçmesi, bu uç partının bırer mılletvekıllıgı alması. 4 uncii mılletvekıllığinın Mılli Bakıye'den seçılme^ı normaldir. Adana ve Silifkede muhtor seçimleri var SİLİFKE Pazar günü ilçeml7in Kavak, Gündüzler, Muru, Çay bucağı ve Demırcigil koylerinde muhtar seçimi yapılacaktır. Siyasî partiler bunları bır nevi göv de gosterısi olarak kabul etmektedır. ADANA Şehrimizde Yeşilevler mahallesiyle Buyuk Dıkili, Kerlik, Cotlu ve Sarıhuğlar köylerınde pazar gunü yapılacak muhtar seçimi A.P. ve C.H.P. nin çekişmesi halinde geçecektir. BU DURUMDAN FAYDALANACAK PARTİLER HANGİLERİ OLACAK?.. DEV ENİN YULARLM KlR ATA BAĞLAMlŞLAR!.. Aydın 1950 1954 1957 C PARTILERIN ALDIGI OYLAR ve 0Y YUZDELERl D P 79 209 'Ü54 94 CHP 62508 "o43 63 5Î85C °o33.28 0 C P M D H P YTP : • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basm 16917 A. 11218 11046) ıyı jnnım••••••••••• • • ı ı ı m ı • •(^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M • . j Gayrimenkul Satış llanı ÎSTANBUL EMNtTET SANDIĞINDAN m I • • • • • m Dosya No: 19631210 Sabiha Mızrak İPA 958 hesap No. lu borç senedi iîe Sandığımız Bakırköy Şubesinden istıkraz ettiği paraya karşılık; Bakırkby Kartaltepe mahallesi, İncirli sokağında (Yeni: Çağlıyan sokak) üzerinde 4 kapı No. lu seneden bahçeli kârgır ev, mahallen kârgir evin tamamını Sandığırruza birinci derecede ipotek etmişti. Tapudan gelen kayıtta, işbu taşınmaz malın Bakırkoyde, Kartaltepe mahallesinin, İncirli sokağında, 25 pafta, 825 ada, 120 parsel sayılı 385.00 M2. miktarmda bahçeli kârgir evin tamamının, Abdurrahman Hilmi' kızı Sabiha Mızrak adma kayıtlı olup. Sandığımıza ipotekli olduğıı anlatılmıştır. Dosyamızdaki vesikalara göre, işbu taşınmaz malın umum sahası 385.00 M2. olup; ekspertiz raporuna göre bina; 67.00 M2. üzerinde inşa edilmiş; çatı örtüsü ahşap; iki normal kattan ibaret kârgir apartmandır. Birinci katta üç oda, bir sofa, bir koridor, bir mutfak, bir WC; bir hamam: bir taraça; ikinci katta ise üç oda; bir sandık odası; bir koridor; bir mutfak; bir WC; bır hamam; blr balkon vardır. Gayrimenkulde elektrık ve terkos da mevcuttur. Borçlu hakkında yapılan kanunî takip üzerme 3202 numaralı kanunun 40. maddesine gdre yukanda evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istıyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlannı tetkık ederek satılığa çıkarılan işbu gayrımenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek istiyenler (6750.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesl icap eder. Bırıkmiş bütün vergilerle belediye ve tellâliye rüîumu ile varsa vakıf ıcaresı ve tâviz bedeli ile ipoteklerın terkın harcı borçluya; ihale pulu ve tapu sicil harcı ile varsa serefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 27'10/1965 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık arttırma 4/11/965 perşembe günü Cağaloğlunda kâin İstanbul Errmiyet Sandığında saat 15 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması ıcin teklif edliecek bedelin tercihan Sdenme=i icabeden gayrimenkul miikellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü bâki kalmak şartıyle 19/11/1965 cuma eünü aynı jer ve ajTiı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstüne bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit, olmıyan alâkadarlar ve irtıfak hakk' sahiplerımn bu haklannı, hususiyle faiz ve masarife dair id dialarını ilân tanhinden itıbaren yirmi gün içinde evrakı müs biteleriyle bera>> Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelınin pa'.''aşmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek is+iyenlerin 1963/1210 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk İşleri Scrvisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. fBasın 17147/11050) g Erzurumda «okaktaki adamın duşüncesi çok enteresan . Bir çay bahçesınde. tesadufen masama oturan Çat ilçesınin Lezeıbaş koOncelikle şunu be'.ırtmehyim ki, yunden Sule\Tnan Emer. seçimCHP de. böyle bir KürtTürk a ler konusunda tarafsız bır vayırımına raslamadım . AP'nin ak tandas.. Fikirlerini bir kürtçe besine. «Kurtçe» konuşan seçmen le yitle dıle getirdi: rin oyunu alacak milletvekili Gı«Evsarı de\'e â\etine pareke yasettin Karaca. liste başı olmuş.. kerr'e Karaca'nın bu durumu, AP'ye da Acep ker merriyân dibe ko?...« nlan aşiretlerin CHP'ye yönelnıeTürkçesi: sine yaramış.. Boylece CHP, Er «Devenin yularını eşeğin semezurumda, son iki hafta içinde tah rine bağlamışlar. minler üstünde b:r gelişme sağlaAcaba e v k in^anlan nere>e mış bulunuyor.. Ancak, CHP'yi götürüyor?...» Su'.eyman Emer, bu şekilde baş ladığı konuşmayı. «İşte beg, şim di de. devenin yularını kır atın somerine bağlamışlar.. Acaba kır at bu milleti nereye götürecek?» diyerek bitirdi. Güzel, düşündürü cü bir buluştu.. Başka da bir şey denilmezdi.. Hersey, anlıyana idi. Ancak. ön seçımlerde bazı AP li delegelerin, Kır at amblemme bakarak «\eden bu atın gözü yok?. diyerek safsaf soruşlanna kurnaz politikacılarm: «Siz onun eözünün yok oluşuna bakmayin!. O nereye gideceğini bilir!.. şeklinde cevaplar verdiklerini de unutmamak gerekir. MP TIP dagımsız 2.ÜU7 46 ''0.03 •'«1 43 O ıua 43y o64.62 3.511 •'o2 09 4.136 0 112 97ü o60.53 65^)45 ı35 01 »'«2^1 4 lltJ °o2 20 AP 1961 Iı O Mec 0 CKMP 59.587 "«30 9 56 899 »c32.95 7.32b °o3 8 1 790 "=0.9 %OJSU 1 130 124.272 o64 4 1963 116 650 «İ66.24 1961 de nıspi temsıl usulune gore yapılan seçimlerde 8 mılletvekıllığının 6 sını A.P., 2 sını CHP almıstır. A.P. C.H P. M.P. T.Î.P. nın katıldığı bu seçımlerde de 8 mılletvekıllığımn 1961 de olduğu gıbı 6 AP., 2 C.H.P. şeklınde paylaşılması normaldir. A y r \ iK| YARIN ANKARA AĞRI ARTVİN '••••••••••••••••••••••••••••••••••MBBBBI •••••••••• ' «ATATÜBK'ÇÜYÜZ BİZ» Pos bıyıklariyle Alevî olduklan ilk bakısta hemen anlaşılan Tekmanlı Ceylân kardeşler, «Atatürk'çüyüz biz.. CHP'yi onun için tutarız...» diyorlar. Resimde, Ceylân kardeşler görülüyor. (Fotoğraf: A. BİLGİ) Malatya As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan * * * Malatya Garnizonu Hv. biriikleri içüı a$ağıda cinai, miktarı, muhammen bedeli ve geçici temınatlan yazılı iki kalem yiyecek maddesı 23. eylül. 1965 tarihinde saat 11.00 de Kapalı zarfla ihale edilecektir. îki kalem yiyecek maddelerinin tamamı bir ıstek'Jye ihale edilebıleceği gibi cins cins a y n a y n ısteklilere de ihale edilebihr. Evsaf ve şartnamesi Aakara, tstanbul Lv Amirlıklerınde ve Komisyonda görülebilir. Isteklilerin ticaret ve'îıkalaruu havı teklü mektuplarını ihale saatinden bır saat evvelme kadar makbuz mukabüinde komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz, CİJJSİ Miktan Muhammen Bedeli G. Teminatı Yoğurt 20.000 Kg. 25.000 TL. 1875 TL. Yumurta 16.000 Ad. 4.800 TL. 360 TL (1463 Basm 16176/11040) İnşaat İlâııı TQ. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş Aşağıda isim ve ilk keşif bedeli yazılı hizrnet binalan tadilât ve tevsii inşaatıdır. İsün ve Maballi İlk kejif bedeli Geçici teminat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•""••••• İstanltul Sağlık ve Sosyal Yardım MüdiirSüğü Satınalma Komisyony BAŞKANLIĞ1NDAN Asağıd? isimleri, cinsi. keşif bedeli, geçici temınatı, ıhj.e gjn ve saatleri gösterilmiş olan 3 sağlık kurumundan 2 sıum onorım ıjleri 12'9/1965 tarihinden itibaren 15 gün müddet:e kapah zarf ve birinin açık eksütme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Kapah zarf ile eksiltmesi yapılacak onarımlar için istekiılerin 2490 sayılı kanunda açıklanan şartlara uygun hazırlıyacnklrrı ve eksiltme gününden tatil günleri hariç 3 gün evvel Vılâvetten alacakları ehliyet belgelerini havi kapalı zaTflannı ihalenin yapılacağı İstanbul Sağlık Müdürlüğiindekı komisyon Başkanhğma ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı vermeleri şarttır. Posta gecikmeleri dikkate almmaz. Açık eksiltme için keza ehliyet vesikası ve geçici teminat belgesi şarttır. SartnEmeler Ankara, îzmir Sağlık Müdürlüklerinde ve Komisyonumuzda gorülebıür Kurumun adı Onanmıa clnsi Keşif bedeli 39999,25 39999,42 25649,60 Geçici Temınatı 3000, İhale gün ve saati § • • • • • • 1 Adapazarı Şubesi hizrnet binası tadilât ve tevsi inşaatj 256.525,71 2 Erbaa Ajansı hizmet binası tâdil ve tevsi inşaatı 100.180,80 14.011,03 6.259.04 istanbul Bayındırlık Müduriöğönden: 1 (16.000.) lira keşif bedelli müteahhit namıhesabuıa yaptırılacak Şişli Çocuk Hastanesi OKSİJEN ve AZOT TESİSAT1 onarmu işi 23/9/1965 perşembe günü saat (15 ?fl) da İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü binasında açık eksütmesi yapılacaktır. 2 İstekliler, bu işe ait mukavele ve eksiltme evrakı ile Bayındırlık işleri umumî ve hususl îartnamelerini, keşif ve projeleri ve buna müteferri ~^t evrakı dairesinde '4^rebilirler. 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek için tâliplerin 1.2(KJ lira ( ) kuruş muvakkat teminat yabrmış olmalan, 1965 vılına ait Ticaret Odası belgesi ibraz etmeleri, eksiltme gününden tatil günleri hariç üç gün evvel tlden ehliyet vesjkası alıruş olmalan, bu işe ait evrakı imzalamalan sarttır 1 (Basm 16272/11041) 2 Eksiltme 1/9/1965 cuma günü saat 16. da A n karada Genel Müdürlük binasında toplanan İnsaat İhale Komisyonunda j'apılacaktır. 3 Bu işe ait eksiltme dosyaları Ankara'da İnşaat Müdürlüğünde, İstanbuJ KarakSy, Adapazarı, Tokat Şubelerimizde ve Erbaa Ajansımızda bedelsiz olarak görülebileceği gibi arzu edenler bu dosyalan (50.) elli lira m u kabilinde Ankara'da İnşaat Müdürlüğünden satın alabileceklerdir. 4 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı bulunan ş a r t l a n hâvi belgelerini 27/9/1965 pazartesi günü saat 18 e kadar bir dilekçe fle Bankamız İnşaat Müdürlüğüne vermeleri şarttrr. 5 Postada olacak gecikmelerden dolayı istekü bîr hak iddia edemez. 6 İstekliler tarafmdan tevsik edilen evrak Belge Komisyonunda inceler.dikten sonra eksiltmeye girebilecek olanlara iştirak belgesi verilir. 7 Kcmisyon Iştirak belgelerini verip vermemek hakkını haizdir. S Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih hakkını kullanmakta serbesttir. (Basm 16916 A. 11215/11043) Haydarpaşa Nümune hastanesi 2. ci Dahiliye seırisi onanmı Heybeliada Sanatoryomu erkekler kısmı mutfak onarımı Beykoz Çocuk Tüberkülozu hastanesı Baştabip lojmanı bması ile mutfak ilâvesi onarımı 4//10/1965 Pazartesi saat 10,30 K. zarf 4/10/1965 2999.96 Pazartesi saat 11 K. zarf 4/10/1965 1923,72 Pazartesi saat 11,30 A. eksiltme (Basm 16547/11039) ••••••••»••••••••••••••••••«SHHHUUMM i•••••••••••••••••••••UMHMUUHHUUMH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog