Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

17 Eylul 1965 CUMHURÎYE SAHtFE 0 0 AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Ben Bella meselesi Arap liderleri Stefanopulos kabine Konferansında kurmak için çalışıyor ATİNA, a*. tduamn başlangıcmdan bu yana iki ay geçmesi ve arka arkaya iki hukümetin Parlâmentoda çoğunluğu sağlryamaması, Atinadaki siyasî durumda herhangi bir değişiklik mejdana getirmemiştir. Gözlemciler, Yunanistanm yakın ve gelecekte istikrara kavuşmasının pek muhtemel ohnadığını ve hükümeti kurmak için harcanan çabalar bir Bonnç verse dahi, çözümfl güç sorunların, bununla ortadan kalkmıvacağını söylemektedirler. Geçen 15 Temmuı akşamı, Pa^ pandreu'nun istifa etmesinden B. MİIIetlerdekİ Ingiltere yeni bir devreye giriyor Ödeme dengesi sağlanacak sanayi teşvik edı/ecefc ifgücü açığı kapanacak B vası, Kıral Konstantin'in önünde Başbakanlık yeminl etmekteydi. Yeni hükumetin Uk karşüaştığı sorun ise çoğunluğu saglamaktaki güçluk olmuştur. Stefanopulos ile arkadaşlarımn İse, bu yönde fcüçük bir Uerleme kaydettikleri ileri sürfilüyor. Ger çekten de, genellikle, flRİli tarafIarın, yani «Ulusal Radikal Birlik» ve «ilerici» partüer ile «Merkez Birliği» nden ayrılanlarm, bir hükümet formülü üzerinde bu irün va da yarm anlaşmaya varmalannın mümkün olduğu kanısı hâkimdir. Bu formül, bir karma bükümet, yalntz «Merkeı Birliği» nden aynlanlardan kurulu bir hükümet ya da ikisinin bir birleşimi şeklınde olabilir. Fakat sorun bununla da çözülmüş olmıyacaktır. Zira hükumetin fikibcti, 810 «Merkez Birliği» milletvekilinin tutumuna bağlı ka« lacak ve en iyimser tahminle. sağlanan çoğunluk 2 • 3 oyn geçmi yecektir. Istıkrarsızlık ve güvensizlık, buhranın bu üçüncü ayında, iktisadl ve mali durum gittıkçe b o zulur ve düzeni muhafaza için buyuk bir çaba harcamak gerekır ken, ansızın tehlikeli bir hai alabilır. bır saat sonıa, Atennasyadis No IİTflV M w* f |*"IW«MII nİlfltiflM Atina'ya geldi Atina (a.a.) Malletlerarası 16. Uzay Konferansı munasebetıyle Atınaya gelen Sovyet uzay pilotlan Aleksi Leonov ve Pavel Belyayef, Atına Belediye Başkanı ta rafmdan jehrın anahtarlan verilmisür. Dün sabab aılelen üe birlıkte buraya gelen Gemım5 pilotları Gordon Cooper ve Charles Conrad'a da Atinanın anahtarlan bugun sabah özel torenle veruecektır. KAZABLANKA, (a.a. Radyolar) rap ülkeleri üçüncü Zirve Konferansına katüan liderlerden bazılan Cezayir Başkanı Albay Bumedyen'den düşük Cumhurbaşkanı Ben Bella'nın serbest bırakılmasını istemişlerdir. Irak Cumhurbaşkanı Arıf tarafından yapılan ılk teşebbüse dığer Arap devletleri Başkanlarırnn da katıldıgı bıldırümektedır. Buna karşı Albay Bumedyen, Ben Bella'mn sağ ve sıhhatte olduğu hakkında teminat vermiştir. Bu arada Ben Bella'nın dostlanndan Tunuslu Doktor Hafıd Ibrahım dun, Fas Halk Kuvvetlerı Bırhğinın organı olan «Kurtuluş» gazetesınde yaymlanan bir açık mektubunda, Ben Bella'nın kulağmda bir rahatsızlıktan mustarip olduğunu ve amelıyat edılmesi gerektiğıni bıldirmiştir. Bu açık mektup yüzünden adı geçen gazete satışa çıkanlmadan toplatılmıştır. A B. Almanya ülkeleriyle kuracak Doğu Avrupa sıkı ilişki Jahnson'un iki donışmanı istifa etti WASHİNGTON, (aj.) eyaz Saray sözcüsü, Baskan Johnson'un danısmanlarından ikisinin istifa ettiğini açıklamıştır. Buniar, Başkan Johnson'un milletlerarası güvenlik meselelerindeki danısmanı McGeorge Bundy'nin yardımcısı Horace Bnsby ile Johnson'un nntuklarını kaleme alan ve buna ilâveten medenî haklar meselesinden Lâtin Amerika işlerine kadar çeşitli konnlarda Başkana danışmanlık eden Richard Goodwin'dir. B Norveçte kabineyi Liberaller kuruyor Öte yandan Zirve Konferansında dün Filistinin tekrar ele geçirilmesi plânlan görüşülmüştur. Bumedven, Filistin meselesini Fı listinlilerin balletmeleri zarureti uzerinde ısrar etmiş ve bir gerilla birliğinin kurulması teklifin de bulunmustur. Bu arada konferansta Şerıa sularınm saptırılması meselesi de ele alınmıştır. Arap Devlet Başkanlan, meselcnin askerî, siyasî \e teknik veç heleri ile ilgili çeşitli raporları incelemişler, bilhassa Birleşik Arap Komutanlığı meselesi üzerinde durmuşlardır. Bazı haberlere gore, ev\eiki Zırve Konferansında, Şeria suları m saptırma çalışmalarrna yenıden başlandığı zaman, İsraelden . gelecek bir tepkiye, Arap Birlığının kuvvete başvurarak mukabele etmesi için ısrar eden Suriye, bu defa tutumunu yumuşatmıştır. Esasen Mısır da, Yemen meselesinin üzerine yüklediği kulfetten kurtulmus oldnğu balde böyle bir taahhüde girişmeye yanaşmıştır. NEW TORK <a.a.) ederal Almanya Dışışlerı Ba kanı Gerhard Schroeder, Amerıkan tForeıgn Affaıres» mecmuasında yayınlanan bjr ma kalesınde, Almanya'nın Dogu Avrupa ulkelerıne karşı sıyasetıni değıştırebileceğıni yazmakta ve şoyle devam etmektedır: «Bu ülkelerden bazıları ile diplomatik münasebetler kurul masına karşı ileri sürülen itirazlarııı artık modası geçmigtir. 1956 Macar a.vaklanmasından ve Polonya olavlarından berl durura defişmiştir. Ayrıca bu ülkelerin gerek Sovvet Rnsya gerek Batı dünyası ile münasebetIerinde de büyük değisiklikler kavdedilmistir. «Almanya'nın Doğu ülkeleri ile munasebetlerini normalleştirmesine, Nazizm devrinde kbk salmıs bir korku ve itimatsızlık dnygusu sebep olmaktadır. Bu dnygnyu silmek ve ba saretle Avrnpadaki gerginliğin azaltılmasını sağlamak için gayret sar fetmekten geri kalraayacağız.» F Bırleşmış Mılletler (New York) (a.a.) merika Birleşik Devletleri hükümeti, Komünist Çiniıı bnndan önceki yıllarda oldu ğu gibi, bu yıl da Birleşmiş Mil letler'e kabul edilmiyeceğinden etnin gbrUıımektedir. Bununla beraber, «Upi» ajansınin 114 delegasyon arasmda yaptığı bır anketin sonuçları bu ıvimserliğı biraz golgelemektedır. Anketin sonuçlanna gore, 51 ulke Mılliyetçi Çm'ı 49 ulka de Komünist Çın'i tutmakta, geri kalan 14 ulkenin tutumunun ne olacağı ise şımdılık bilinmemektedir. SURİTE öte vandan, Suriye de Komünist Çin'in B. M.'e kabul edilmesi yolnndaki önereeyi hazırlıyan ülkelere katılmıştır. Bu sekilde «Çin Halk Cumhnriyetinin B. M.'deki haklarının saelanması» maddesinin Genel Kurul gündemine alınmasını istiyen ül keler sayısı 11 e yükselmis olmaktadır. Öte jandan Italja Dışışleri Bakanı Amintore Fanfanı ile Yugoslavya'nın eski Dısisleri Bakanı Koca Popovıç, 1965 Gencl Kurulunun başkanlığma dun re«men aday gosterılmışlerdır. Genel Kurolun açılmasına 6 gun kala, bu iki ada\dan biri fe ragat etmediği takdirde, 21 eylül günü yapılacak toplantıda ov lamaya başvurulacaktır. Popoviç'in ovlamayı kazanması kuvvetle muhtemeldir. 49 delegasyon İŞÇİ PaHİSİ 5 yilllk K. Çin taraftarı YODII Vietnamda kara harekâtı dün de devam etti Bahalılık eçim sırasmda konnşulan sözlerin pek an samimidir. Çünkü herkes herkesl batırmaya, herkes seçmeni kandırmaya bakar. Ama seçim atmosferinin dısmda yasayanlar ger çekleri daha rahat gorürler ve rahatça düşünüp hükme varabiür» ler. A S OSLO, a.a. osyalistlerin seçimi kaybetme si üzerine, Norveçte, dört sağ cı partmin liderleri koalisyon için pazarlığa başlamışlardır. Kabineyi Liberal Parti Parlâmento Grupu Başkanı Bent Roeseland'ın kurması muhtemeldır. İyı haber alan kaynaklara göre hükumetin yapısı üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılacaktır. Muhafazakâr, Liberal Hırıstıyan ve Çiftçi partilerin Parlâmento Baçkanı üzerinde de anlaşmaya vardıklan söylenmektedır. | Müşterilerinin kuilandıkları L M j A U E R KÖmür sobaları Bütan sobaları IDIItltlHINI A U E P Bürangazı ve havagazı küizinyerleri ve IIIRIIIimilllltllll AUER iı •••• ••• ••• AU E R Ocakları ile her zaman u 2 tayfun Japonya'yı tehdit ediyor TOKYO, (AP) Çok şiddetli yağmurların büyük hasar yaptıgı Japonyaya doğru dün iki tayfunun yaklaştığı bildirilmek tedir. Japon meteoroloji istasyo nu, fırtınalar aynı istikamette ilerlemeye devam ettikleri takdirde «îrix» ve Virginia isimli tayfunların geceye doğru Japon sahillerine varacakları bildirilmiştir. | İLGİLENMEK 1 İ | | İSTER | I | | AUEP |\illiTi\OMM$İRkETİ BAKIMLAİLGİLİ herhangi bir { MÜRACAATIN oşağıdaki telefon numaralarına yapılmasını rica eder İstanbul'da 21 59 59 Bakım Servisi, Ankara'da 17 58 0 0 Izmir'de 23 781 miH«»ııi(iıııııııutıııııııııııııııııııı»ınıufiıtıı tııtııiııiıııııııııııııtıııiıııifiiftııııı tıııııiMfiıtıtıııiııtııııtıtııııııı«fnıııtııiıuıtuııtHUiıtııııuıtauııııııutfiıı»ııtuıtıınıı»i İlâncılık: 8606/11089 Londra (a.a.) S ngilterenin ekonomik bünyeshU temelinden değiştirmeye ve istih Türkiyede başka memleketlere | sali yüzde 23 arttırmayı ön gören ilk beş yıllık iktisadi plân dün nazaran hayat ucuzdur; bizim kazanç seviyemize göre ise pahalıarıklanmıştır. İşçi Hükümet buna ödeme den dır. Bizde de ne ticaret âleminin gesıni önemli şekilde sarsmadan, kendi kendini kontrolü, ne devlet îngıltereye dunyadaki itibarını, kontrolü, ne de fiyat tanzimi gıbi kazandıracak uzun vâdeli bir organizmalar mevcut olmadığınplân nazarıyle bakmaktadır. İşçi dan fiyatlar bes on toptancının arliderler plânın, ajnı zamanda par zusuna göre yükselmektedir. Bunun en canlı misalini «pirinç»tiye yeni bır canlılık vereceğini ve gelecek genel seçimde kazanma de gördük. Pirinç Türkiyede bu se Saygon <a.a.AP) Saygon'un şansmı artıracağmı ummaktadır neki kadar pahalı satılmamıştı. kuzeyindeki ağaçlık bir bölgeyc tyi bir pirinç bakkallarda 8 liralar. yapılan indirme harekâtı sırasmda ya kadar satıldı. Anormal bir şeyPlânın başlıca hedefini, 1970 yı di; çünkü pirinç bu memleketin Avusturalja ve Yeni Zelânda birlına kadar istihsalin yüzde 25 artı mahsulü ve bu halkın başlıca gıliklerinin «hafif» kayıplar verdirılması teşkil etmektedir. Bu te dası idi. Anormal olan pirıncin bir ği bildirilirken, Guam'dan çağnmcl hedef çevresuıde gozetilen takım spekülâtif rivayetlerle palan dev B12 bombardıman uçakuç gaye şunlardır: Ödeme dengesi halılanması oldu. Gerçi pirinç mah lan da indirme bölgesinin birkaç ni sağlam bir duruma getirmek, sulü geçen mevsim alâkalıların mil kuzeyindeki bir Vietkong yu sanayi teşvik etmek, iş gücü açı rivayetine göre bir çeyrek kavasıııa tonlarca bomba yağdırmışğuu kapamak. lardır. dar eksik.. Ama fiyatlar yüzde Bu arada, paraşütçulerin >ere Bu uçlu gayeyi gerçekleştirmek yüz arttı. Demek ki mübalâğa var inmesinden sonra iki Amerikan için hazırlanan prograrnda ise şun dı.. Buna hükümet müdahale etbirliğinin ateş teati etmesi üzerilar yer almaktadır: medi. Edemedi demiyorum, etmene ilgili makamlarca bir soruşturO Savunma masraflarmı ve di. Bakkallann vaktinde ikazına ma açılmıştır. İki birlik, birbirlegelişmekte olan ülkelere yardımı rağmen pirinç ithal etmediler. llat rini Vietkong sanarak birkaç datedricen kısılması (savunma masraf tâ 10 bin ton pirinç ithali için kakika sure ile hafif silâhlarla mulan hâlen yılda 2 milyon sterlin rarname çıktığı halde nedense bu harebeye tutuşmuşlar ve askerler da tatbik ettirilmedi. Pirinççiler 50 milyon liradır.J arasında yaralananlar olmuştur. gittiler hükümete tesir ettiler. (î) Uzuıı vâdeh deniz aşın SÖte yandan Vietnam Hava Yoltşte hükumetin kosuru bnradazel sermaye yatırımlannm kısıtlaruıa ait bir C47 yolcu uçağı dır. Hele şimdi seçmeni kırmıyalanması dün Quang Ngai hava alanından O Dahilde devlet harcamala lım, diye satıcıları ve mutavassıtkalktıktan hemen sonra bir pirinç rındaki duzenin değiştirilerek, tek ları hoş tutarlar; ama hayat pahatarlasına düşerek yanmıştır. ııik gelişme ve insan gücü eğiti I lanır, çünkü ne derseniz deyiniz Uçakta bulunan 40 kişıden kurbizde hâlâ ticaret ahlâkı verlesmis mine hız verilraesi. tulan olmamıştır. Ölenler arasmda değildir ki; tüccar ve esnat halkın Güney Vietnam'ın Imar Bakanı da O Scndika liderleri ile an zararma fazla kâra tamah etmebulunmakta idi. laşmaya varıldığı gibi, verimi art sin! tırmak için fiat ve ücret artışlaıuıda istikrar temini. Ben bakıyorum.. seçim münasebeti ile herkes nazariyeler etraSAYtN " DOKTOR ve ECZACILARA fında dolasıp duruyor. Ortanın solu ne demekmiş? Sosyal adalet ne imiş?.. Cretim kaynakları.. kimin elinde olmalı imiş?.. Bunlan Türkiyede battâ söyliMANİLA, (a.a.) yenlerin bir kısmı dahi iyice bilhe Philippines Herald» ga mez» Bunlar havaiyat dostlar. baLOURDE zetesi Filipin Silâhlı Kuv vaiyat!Vatandas pazara gittiği zaman HVDRATfiE vetleri haber alma kaynak larına atfen Komünist Çin ile soğanı yüz kurnşa aldı mı gözfî fal Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir. Endonezya'nm, Batı îrian açık taşı gibi açılıyor Eğer nebati vağlarında su altında bir atom bom lar ve dondurulmus marçarın \asCARLU FKBA bası denemesi yapmak üzere an ları olmasa idi, yag bakımından da halimiz harap idi. lasmaya vardıklannı iddia etBilmek lâzımdır ki bir vatandamektedir. Reklâmcılık 3557/11063 sın bir hükümetten istedigi ve bek lediği şey ncnz geçinmek ve rahat TAKSİTLE SATILIK uymnaktır. Bütün o nazariyeler bu iki lâfın içindedir. Onnn için bize, bizim anlayacağımız gibi konnşmak gerek. Biz hayatı yüzde 2S ucuzlatacagız.. diyebiliyor musunuz? üi2 oda, çıft balkon, hol, mutfak, tuvaletrluş, bahçe, kumsal, deniz, su, elektrık, butun masrafyebilmek birşey degil bunu vapalar dahil 12 000 hrası peşin ustü taksıtle 28 000 liradır. 12.000 hra 2 şer ay ara ile 3 defada ödebiliyor musunuz?. O zaman sana nebilir. Peşm 23 000 liradır. 23.000 lıra 3 er = y ara ile 3 defada ödenebilır. » da; 4 EKİMDE FİATLARA KATÎ OLARAK ?0 20 ZAM YAPILACAKTIR. Pardon!. Ama ortanın solnndayıra, solunAvrupa'yı Türkiye ve bütün Asy^ menıleketlerine bağlayan tek kara yolu Londra asfaltı Ü7edasın, solundalar, solundayız, solun rınde, Turıstık mıntıkada bulunan ve mıktarı her hafta azalmakta olan luks dairelenn, fıatları her dasınız,, solundalar» Ba bir nevi an yukselebilır. Tapu, anahtar derhal verilır. siga tasrifi olur. Sen ortadasın da GELİR: Muşteri daıresıni pansiyon olarak kiraya verirse senede 8000 liraya kadar gelir ne yaptm?sağlar. Müşteri dairesini müessesemıze terkettiği sene için borcundan 4000 lira kira bedeli düşulür. Demirel Süleyman beyin pahaGIDİŞ: Pazar günü saat 10 da Tepebaşı'ndan kalkan ücretsiz fıotobüslerle gidip görmek için lılık hakkındaki sözlerini de • nabir gün evvelden gıdiş fişi alınması rica olunur. çizane • beğenmedim.. Pahahlık, sıhhat alâmetidir, diyor. O halde hayat pahalılandıkça memleket ekonomisi saflamdır. Ama pahalıbğa davanabilen Nasrettin Hocanın eşeği gibi ömrii veîumhuriyet 11057 (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) MAGIV^SIE CALCIN^E Çin Endonezya atom denemesi T HAZIR YALI DAiRELERi KUMBURGAZ PLÂj SİTESİ Tepebası Meşrutiyel Caddesi No. 107 Başar Pasajı Kat I Telefon: 44 38 56 ^ ^ s ^ a a s ^ ÇAMAŞIR MI YIKAYACAKSINIZ ? UNUTMAYJNIZ!... VAKİT, NAKİUİR. HOOVER ÇAMAŞIR 3,5 KİLO ÇAMAŞIRI 4 DAKİKADA YIKAR ANCAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog