Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Anayasa Nizamı ve Parlâmento Seçimleri lle İlgili Teme! Kanunlar Seçim havası içinde aradığınız her bilgiyi bulabileceğiniz kitap. Fiatı: 10 Lira. ÖDEMELİ GÖNDEKİLİR Dağıtım: BİLGİ KİTABEVİ Sakarya Caddesi No. 8 YenişehirAnkara Tel: 17 74 03 Reklâmcılık 3500 11058 umhuriye KÜRUCUSD TÜNUS NADt yayunlarıan Cüzü çık(Sencsr), (Seyyid madâeleri ü urulan bu c ütün kiiapçıla maktadir. 42. yı! sayı 14774 Telgraf v e m e k h ı p T e l e f o n l a r : 22 42 adresi: C u m h u r i y e t Ist^nbul Posta K u t u s u : İstanbul N o 246 90 2 2 4 2 9 6 22 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 17 Eylul 1965 T. M. G. T. CENEL BAŞKAN1NIN İDDİASI DEMIREL, SEÇIM ERZURUMDA KAMPANYASIN AÇIYOR ' TELEFONLAR DİNLENİYOR POLİS TAKİP EDİYOR.. ANKARA, (Cıunhuriyet Bürosu) T ürkiye Millî Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanı Alp • Kuran dün yaptığı basın toplantısında «Polis tarafından takip edildiklerini ve telefonlannın dinlendiçini iddia etmiş ve vatanseverleriıı takip edilmesine derhal soıı verilmelidir» demiştir. TMGT Genel Başkanı, Enerji Bakanı Mehmet Turgut'un istifasıru ıstemiş, Tiirk Yüksek Öğrenim Gençligi temsücileri hakkında adli ko vuşturma açılmasının infialle karşılandığım söylemiş ve özetle şöyle konuşmustur : "Olaylar, 27 Mayıstan öıtceki isberaber bir hareket doğması kuvtikametlerde gelişmek istidadını vetle muhtemeldir» demiştir. üiısteriyor. Mehmet Turgut'un sakim davrauışlan ve vatanseverleÜrgüplü ne diyor? re karşı girişilen son takibat karŞehrimizde bu'.unan Başbakan çısında Tiirk gençliği Erzurumdan Suat Hayri Ürgüplü, «Enerji ve İzmire kadar galeyan halindcdir. Tabiî Kaynaklar Bakanı MehSerimlerin arrfcsinde bulunduğumuz şu günlcrdc aziz yurdumuzmet Turçut'un petrolle ilgili koda huzur ve sükunun hâkim olanıısmalarıııı nasıl buluyorsunuz"» bilmesi için Mehmet Turgnt'un Ba Mirusunu. «Bakanlar, kendi selâkanlıktan istifa etmesi şarttır. hiyetleri ve mesuliyetleri içinde Mrhmet Turgut'un mevkiinde kal çalısırlar. Bu mesuliyetlerini BamaM. Tiirk gençliğini harekete ge kanlar Kuruluna ve Meclise karrirebilir. Rejim tehlikcye diişebisı izah etmrk durumundadırlar. lir.Takdir kendilerinindir» şeklimie cr vaplandırmıstır. Kuıan, gençlik temsiicilerinden gnsteride bulunmamaları için riBaşbakan. «polemikten kaçınca ettiklerini büdirmiş. «bnnunla dıeını», şahsi meseleler yerine memleket meselelerine egilmeyi tercih ettifini aoıklamış ve «Eıırrji Bakanı Mehmet Turgut a üzerinde petrol şirketlerine ait armalar ışlenmiş avukat cübbe^i gönderen gençlik teşekkülleri temsücileri hakkında Adliye Bakanınırj emriyle tahkikat açılmapını r.ası! karşıîıyorsunuz?» sorusuna da şu revabı vermistir: Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) « Savcılara ve Adliyeye A 3 Eylül tarihinde bir bildiri yanayasaya jöre karışamayız. Ayınhyarak Anayasayı korumak dalet Bakanının kanuni hakları yolunda bütün teşkilâtındaıı «gevar. Banun içinde calısır.» reken müdahale»vi ışîiyen TiııkÜrgı'iplü daha sonra f;a! vükseİşin Yönetim Kurulu Başkanı lişlerine deeinerek: Fiat yükseve üyeleri bugün Ankara Savcılılişinin hükumeti br enflâsyona ğında ifade vereceklerdir. götüreceği konusunda bir tehtike Bildirir.in yayııılanmasından on görmü\ orum. Fiatların daha çok tiç gün sonra harekete geçen Anyükseleceğine kani değilim. Yükkara Savcılışuvn ıf'.rip v"i:ivye seliş. vatanda^larm satın alma gü dâvet ettigi Türkİş yonetimcicünün arünası neticesj iş« endişe lerinin savısı 2J tür. etmemek gerekir» demişti''. Perakende fiatlat hızla arfıpot .1963 E GÖRE ARTIŞ PÎRİNÇTE YÜZDE 150, SEBZEDE YÜZDE 31, BALIKTA YÜZDE 54, MEYVADA YÜZDE 43 Mücahit BEŞER Viyecek maddele:i fiyatlarında. son bir ay içinde göıe çarpan başdöndürücü yük.ehler, değışmez gelirlilenn 27 Ma yıs devrirainden sonra sağladık iarı bütün ücret zamlarını tama men ortadan kaldıracak ve orta sıruf halkın bütçesinde büyük sarsıntılar uyandıracak ör.emde, ciddî bir rnesele olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Sad» yurttaşın çarşı ve pazarda hergün karşı karşıya bulundıığu bu düşündürücü gerçek. istatistiklerin dilı olan çıplak rakamlara dayandığı zaman daha da ürkütücü bir hal alrnakta ve böylelikle yabancı gözlemcilerin. hemen bütün irısanlarırr:!zm yüzlerinde okudukları hüzünh'i ifadenin neder.i ortaya çıkmaktadır. Istanbul Ticaret Oda<ı İstaustik Müdürlüğü tarafından vapılan incelemeye göre, değişmez pelirlilerin önemli bir kısmın' teşkil erlen memur ve hizractiilerin aldıkları yüzde onbeş oranmdakı son zamdan bu yana seçen ıki yıüık süre ıcinde. oellı başlı yiycek matirieleri fiyatl?rında beliren artışlann riiikümi: şöyledir: ( Arkası Sa^ 7. Sü. 3 te) Feyzioğlu: iktisadi keşmekeş yeniden baş kaldırmamalı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) ropaganda rionemınin başlıyacağı 19 eylül pazar tarıhıne yaklajP tıkça partılerde gezı hazırhkiarı hızlanmaktadır. CHP Genel Başkanı tnönü'nün yapacağı gezi belli olduktan sonra dün de A.P. Genel Başkanı Demirel'ın gezı programı resmen açıklanmıştır. Demirel 19 eylül pazar günü Erzurum'a giderek yapacağı bir konuşma ile AJ.' nin seçim kampanyasını açacaktır. A.P Genel Başkanı Demırel'in D.P.'nm 1954 ve 1957 seçimlerinde yaptığı gıbı, seçim kampanyasını Erzurura'da açmasına karşılık, CHP de Erzurum'a bir ekip (tönderecektir. Sabah yapılacak A.P. mitinginden sonra CHP'nınki başlıyacaktır. CHP mıtingıne Nıhat Erim, Emin Paksüt, Mahmut Vural ve Fikret Ekinci katılacakfır. A.P.'nin miting saatlerini değiştirme teküfi CHP tarafından reddedilmiştir ıVıALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPAGAK M aliye Bakanı thsanıieGürsan bugün bir bildiri nüku metın «EnHâsyon tehlikesi» Uonusundakı görüşünü açıklıyacak tır. Kendısı lle konuşan bır muhs bırıraıze Gürsan şunları soy!emekle yetinmıştıı : «Knflâsyon tehlikesi olduguna dair haberleri okudum. Bakaıılığın ve Hükümetin bu Kotıuda ki kesin stfrüşünü yarın (bugün) bir bildiri ile açıklıyacağım. Bu gündeıı herhangi bir açıklamada bulunmak istemiyorum.» Malıye Bakanlığınrian .ızm haberlere göre bugün yapıiacak açıklamada «her fiyat artışı olayının enflâsyon ya da entlâsyonit gelısme ve genişleme» ievreıntiç olduuu belırtılecekıı:. Partizan gidiş Kayseri CHP İl Merkezmde bır konuşma yapan Prof. Turhan Feyzioğlu, hükümetı partizanhkla itharn etmiş ve «Demokratik idarede Bakan (astıfeı astık, kestiği kestik) bir kişi değildir. Partizanlık ve enflâsyoncu çîdisin doğuracağı pahalılık ve iktisadi kesmekes yeniden başkaldırmamalıdır» demısMr Fcyzıoğlu konusnıasında ozetle ?unlan söylemıştir : « tdarede huzur bırakmıyan partizan tâyinler dpvam edip eit mektedir. Bazı Bakanlar devletin menfaatlerini ve milletin mcselelerini bir tarafa itmişlcr, parti hesaplariyle devlet teşkilâtını altüst etmektedirler. Bu arada cn köklü hukuk kurallan ve yerlesmiş gelenekler hiç sayılmakta dır. «FNFLÂSYON VAR DKNEMEZ» Türkİş'in 24 yöneticisi bugün if ade verecek Kızıl Cin Sıkkım bölgesinden çekılmesi için : mişlerdir. Bu münasebetle ilkokullarda yapılan çeşitli törenlcrdt' okul müdıirleri öğrenc^lere yeni ders yılında baiarılnr ciiltmişlerdir. Dört aylık bir dinlenme tatilinden sonra öğrenciler eski arkadaşlarma tekrar ka\ijşmuşlar ve bu itrada birinci sınıia kaydolan yeni ösrencilerde okula alışabümek .cin oyıtncaklariyle sınıfa girmişlerdir. Yukardaki resımde, Şişli Dost İlkokuluna yeni başiıyan 7 yaşındaki bir öğrenciyi de oyunrak t;<banca?ı ik okulun bahçesinde görmektesiniz. İlkokuüar İlkokullar açıldı 196566dün sabahtan iîibaren öğrenim yslına Ç'i Hindistana üç günmühlet verdî unun Kendimizi { aldatmayalım! DIŞİSLER! BAKANI IŞIK, İSTANBULDA tikokullar busün açıldı. Digerleri birkaç ?üne kadar öçrenimp baslıyaeak. Verilen bilşiye göre, bu yıl Istanbulda liselere şirecek öğreneilerin sayısı 5.682; kapasite ise 4.891 dir. Demek bi, 7H1 çocuk tekııik okullara ya da özel okullara çitmek zorunluğunda kaiacak. Ocvlet Plânlama Teşkilâtının beş vıllık plânda öııeördüğü eğitim hedcflerine görç, Türkiyede öğrençiler klâsik öğrenimden teknik öğreııime zamanla kaydırılacaklar ve böyleçe teknik perso • nel yetersizligi belirli bir deıre sonunda önlenmiş olaeaktı. Mil J li Eğitim lîakanlısı plâua uyarak orta öğretime alınacak öğren { ei sayısmı dondurmuştur. Ne var ki, bir yandan klâsik öğrenim • yapan okulların alacağı sayı dondurulurken öte yandan teknik • okullar geliştirilmemiştir. Meselâ bu yıl tstanbulda 791 öğrençi ; li!«eye giremiyecektir. Bunların nazarî bakımdan teknik okulla • ra çeçeeeği düşünülebilir. Oysa yine tstanbuldaki sanat okulla 5 rının kapasiteleri sadeee 200 öğreneiyî alabilmeğe miisaiUir. De " mek ki, 500 den fazlası özel okullar» gitmek zorunlnğunda kala Ş eaklar. • îyi güzel gitsinler, diyemeyiz. Zira bu çocukların hepsi varlıklı aile • çoeukları değillçrdir. Ayda eu azından 200 lirayı bulan okul tak J sidini veremîyecekler çoktur içlerinde. " Bir diğer önemli nokta da su : • Klâsik öğrenimdeki yoğunluğu azaltmak. teknik personel yçtiş • tirmek şüphesiz gerekli. Ne var ki, Millî Eğitim Bakanlıgının, • ögreneileri teknik öğretime kaydırmak için izlediği metot pek • saçma. 5600 küsur çocuk teste tâbi tutuluyor ve arkasından ka J zananlar liselere alııııp. kaybedenlere buyur sanat oknluna * deniliyor. Klâsik öçrenim için yeterli nlmayan bir öereneinin I teknik alanda başarı kazanacağıua nasıl hükmedebiliriz? Ve da • ha kötiisü, teknik öğretim kurumlannı sadeee başarısızların dol • durulacağı okullar olarak kabol etmeyi maııtıkla nasıl izah ede ; biliriz? ; Bir çoeuğu alaçaksınız. tornacı. tesviyeci. marangoz, elektrikçi v.b. • yetiştireeeksinifc. Hepsi birtakım yan ve alt bilgilere dayanma J sı sereken sanatlar bunlar. Matematikle ilgileri var, fizikle il J gileri var. velhasıl çesitli teknikbilim dallariyle ilgisi var. Aoa Z ba klâsik öğrenim okullarına eiremiven öirrenci bu dallarda ba • sarı kazanabilecek midir? * Aslında bugünkü kesmekesin baslıca iki nedenine değinmek gerek; S Birincisi, Türkiyede teknik öğrenimin önemi hâlâ kavranmamıstır. ; Daha doğrusu sanatkâr yetiştiren, tekniker yetiştiren oknllara î genellikle fakir çocukların ya da ortaokulda, lisede başarı gös • teremiyen öğreneilerin oknlları olarak bakmaktan kendimizi S kurtaramamışızdır. Esefle söyliyelim ki, sadeee halkta deçil bu • anlayış, çoğunluk Millî Eîitim mensuplarmda da yerleşiktir. • tkineisi ise müzmin derdimiz, dostlar alışverişte görsüncülügümüz. • Beş vıllık plân, teknik öğrenime kaydırmayı öngördüğü için. • klâsik öğrenim yapanların sayısını dondumr, geri kalanları yi • n e sadeee sayı bakımından teknik yöne aktanrsak, hem plâna J uyduğumuzu. hem de görevin yerine getirildiğini farzediyoruz. ! Oysa kendi kendimizi aldatmaktayız. Nitekim her yıl artan sı S kıntılar bu aldanışı göstertnektedir. S • 'Türkiye, Pakistanın r BİR 2 çıplak = 1 hamam barış arzusuna yardımcı olacaktır,, DAKIKA: 6 TOKYO. (AP) Komünist Çin. Hindistan'a Sıkkım hududunun Çin'e ait olduğunu iddıa ettigi bölgesinden çekilrnesi için 3 gün mühlet verrniş ve Yeni Delhi hükümetinin bu çağrıya uymarnasın dan rvahim neticeler riosabileceğini söylemi^Tİr. Çin bu kuvvetli ihtarını. dip'.o l matik alanda pek olağan sayılma [ yan bir şekilde. Pekin'deki Hin ! distan elçiliği maslahatgüzarlığı | na gece yarısından bir saat son i ra Hariciyeye çağırtmak suretiyle yapmıştır. Gümrük ve Trkel Bakar.ı Ah mel Topaloğlu • Bugün için enflâ«yon vardır denpmez» demiştir. Belediye salonunda çazeteoilerle kısa bir süre görüsen Teke! Bakanı, Devlet Plânlama Teşkilâtının fiat artışları bonusunda Bakanlar Kuruluna verdigi Taporla ilgili olarak soruları cevaplandırmış ve şunları sövlerniştir: « Yüzde beş nıspetınde fıat artışı vardır. Hükümetin şimdiye kadar enflâsyonist bir bareketi olmamıst;r. Para bastırılmamıs. kredıler arttınlmamıştır. Reeskont hadlerınde de hır Heğişiklik yoktur.» Öğretmenler Federasyonu sınıflondırma istemiyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Ögretmen Dernekleri Millî Federasyonu 2. Başkanı Tahsin Saraç, dün diizenlediği ba sın toplantısında, Milll Eğitim Ba kanlığı içindeki bazı «çıkarcı grupları» Devlet Personel Dairesini etkiliyerek «töfretmenlik sınıf tüzüğü» nü öğretmenleri bölücü mahiyette hazırlamakla suçlamış ve «soruvoruz Savın Bakan bu ovunlardan haberli midir?» demiştırSaraç konusmasında Personel kanunu nazırlanırken çeşitli grup lar adma çeşitli menfaat oyunları oynanmakta. dolaplar çevrilmekte oldugundan Dahsetmiş ve büyük çogunluğu teşkil eden ilkokul öğretmenlerinin haklarırun vok olacagına dikkati çekmiştir. CLMHLRİY'ET GAZETESİ YAZl İŞLERİ M Ü D C R L C G C NE ISTANBUL Gazetenizin 14758 sayılı nüshasında çıkan îs" parta AP İl Merkezinde, adayüğı kaybeden Mustafa Raşit Cesurun bir süre ağladığı, sonra istıfa ettiği haberi, yalandır; sansasyon yaratması için gazeteniz muhabiri uydurmuştur. Tekzip Olunur. îsparta AP İL Başkanı Y. Müh. Şevket Demirel Y. Kabibayın sözleri SIVAS Ilçeleıde gezmekte olan CHP adayı Orhan Kabibay. Genıerek ilçesınde bir konuşma yaparak. «Milletin sırtından milyonlar vurnıak devri çeçti. Buna teşebbüs edecekler tepetaklak sideeeklerdir» riemıstır. SAKARYA Sakarya'da ıncelemelerde bulunan YTP Genel Başkanı Ekrem Alican, dün verdigı bır demeçte. 1955 yılı yatınm uygulaması konusuna değınmiş ve merkezden idare edilen yatmmlann kendi hallerıne terk edilmiş o'duğunu söylemıştir. Öte yandan CKMP Genel Başkanlığı bir «Gdlge Kabine» sinin (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) L Ecvet GÜRESİN [ •niHIHnHUmHIIIHIUIIHnillHHIIIHIIHinill n akistan temasları hakkında Başbakan'a bUgi vermek üzere dün • 18.30 da uçakla şehrimize gelen Dışişleri Bakanı Hasan Işık, «Türkiye. Pakistanın banş arzusuna bütün imkânlanyla yardımcı olacakMuş Atatürk flkokulu'nun tamitır.» demiştir. Gazetecilerin çeşitli konulardaki sorulannı cevaplanri sırasında bahçesindeki Atatürk ciıran Işık, «Pakistan. Hind kıtasmda harb istememektedir. Komşulabüstü de örtü ile kapatılmıs ve rıyla iyi geçinmek istemektedir. Kendi için bir millî dâva telâkki üzerine de «Tamirat dolayısiyle rttiği Keşmir meselesine bir hal çaresi bulunamamasının ızdırabı içinkapalıdır» yazılmıştır. Resimde dedir. Bugünkü halin dondurularak bir çözüm yoluna bağlanacağina büstün durumu ve asılan levha inaumamaktadır. Elindeki bütün imkânlarla topraklarını sonuna görülmektedir. kadar savunmaya kararhdır. Türkiye'den de bu genel çerçeve ieinde yardım istemektedir. Türkiye Pakistaıım arzu ettiği sulh ve luızuru getirmek için yardımcı nlacaktır.» demiştir. Kızıl Çin'in müdahalesi ihtinıali konusunda sonılan bir soruya Işık. «Başka memleketler arasındaki ihtilâflardan kendilerine menfaat sağlarnak istemeyen ınilletlerin barışa yardımcı olınalarını düşünmek icap eder.» ^pklinde cevap vermiştir. Ghzetecilerle konuşmalarından •onra Basbakan. Pakistan temaslan hakkında bilgri almak üzere Dışişleri Bakamnı evine dâvet ederek geç saatlere kaöar göruşmüştür. Dış Haberler Servisi Dün. •pphenin bir çok kesiminde «nisbi bir sükünet» olduğu bildirilmiştir. Savunma Bakanhğmda bir sözcü, Sialkofun kuzeyinde çarpışmalann devam ettiğini, fakat bütün diğer raıntakalarda duru ınıın daha sâkin olduğunu söyle miştir. Öte yandan Şastri, Parlâmentı da yaptığı bir konuşmada, Paki? tan Reisicumhuru Eyüp Eten'ır barıştan bahsetmekle yalnızciı dünyayı aldatmayı düşündüğünii Rirlini °nceki akşam Onaran gemisiyle yurda dönen Kıbrıs Deve Pakistanın çarpışmaya devam D i r i l y l ğiştirme Biriiği mensuplan izinli olarak memleketlerine arzusunda olduğunu söylemiî, gitmeğe başiamı§lardır. Resimde bhiiğimiz tskenderuna indikten sonra görülüyor. Hint halkının zorluklara göğüs gerrnesîni istemiştir. Fenerbahçe Belçikada, feci bir şekilde, yenilmis: 5 1. Galatasaray da İsviçrede, aym feci şekilde, yenilmis: 5 • 1. Ve herkeste bir üzüntü. Hezimet diyen var, rezalet diyen var. bozgun diyen var. Halbuki, bir bakıma, iki şampiyon futbol takırnımız, Avrupada berabere kalmışlar demektir. Ne var bunda nzülecek? D. N. Enerji Bakanıyla Yalabık'ın , mücadelesi nasıl başladı? mühendıs getirilmıştı. Partısi, kendisinden çok şeyler ümit ediyordu. Partısimn bu açık ümitlerınin dışında, Turgut'un bu göreve getirilmesinden dolayı gördüklerı rüyaları gizhyen bazı çıkar eruplan da vardı. Görevine başlar başlamaz ilk ısı, Bakanlıga bağlı gcnel müdürier ile tanışmak oldu. Kendilerıni övdü. Bütün arkadaslarla gönül huzuru içinde çalışmaması için hiçbir sebebın bulunmadığını söyledı. Işlerı, memieket menfaatlenne göre bırlikte yürüteceklerdi. Ölçü. memieket menfaatierı olunca. aralarında horhangi bir anlaşmazlık sözkonusu olanıazdı. ubat lrttjo tc dordüncü koalısyon hükümetı kurulmuştu. Enerji Ş ve Tabıi Kaynaklar Bakanlığına da Mehmet Turgut adlı genç bir Ahtapotun kolları Ne var kı, Turgut, bu sözlerini hatınnda ançak üç ay tutabildi. Çünkü boraksçıların ve diğer dev şirketlerin görünmez kollkn, etrafındaki çemberi daraltmaya başlamıştı. Bunların telkın ve etkileri, Turgufun genel müdürlere verdiğı sözlerde zamanla deği^iklik yapmaya başladı. Çember gittikçe daralıyor ve Bakan, bir dev ahtapot ıle karşı karşıya kaldıgını anlamaksızın sank! onunla şakalaşıyordu. Kuşkulu bakan Mayıs ayının sunlarına doğru, Etıbank Genel Müdürü Tahsin Yalabık'ı telefonla aradı. Sesı oldukça sertti ve Genel Müdüre damdan düşercesine şöyle diyordu : « Bana karşı olan garazınız nedendir? Açık konuşun, bana karşı niçin bir cephe kurdunuzV» Soğukkanlı Yalabık, şaşırmışlı Acaba. Bakanın Özel Kalem Müduru bır yanhşhk yapıp, telefonu bir ba=kası yerine kendiMne mi bağlarmştıî . fl ( A r k a s ı S a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog