Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriVet BASIK A H L A K Y A SA SI N A UYMAYI T A A H H Ü T E D F. R tt •¥ •¥ Sahibl: MAZtME NADİ * Genel Yayın Müdürü: ECVET GÜRESİN •• Sorumlu Vazı İfleri Müdürü: EROL DALLI * * Basan ve yayan: CUMHUHİYET Matbaacılık ve Gazetecilik T A.$. Ca|aloğlu Halkevl sokak N'o. 3941 BÜÎÎEY tLLEKİ: Küçüksast vfeydanı, Edirn* Hanı Adana Telefon: 4550 * \NKAKA: Atatürk Bulvarl Taner Ap. Yenışehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 •• İZMİR Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 * BÜROLAR A B O N E Sentlik ( ayhk 3 ayhk vc Türkiy» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Hartei 150.00 80.00 44.00 Başlık (Maktu) 3 3 4 5 tncl sahifelerde (saattmi) 6 7 ncl aahifeler Nlaan. Nlkâh. Evlenme. Dogum (Maktu) Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kelimesi) 175 40 35 75 90 1 Llra • > » > > SAY1S1 oc ITTTT»»TO RÜRUŞ (Üçüncü sayfadan devam) na değmedi» hikâyesi.. ama durum değişmiyor.. işler kötüye gidiyor.. işte Balkanlar canım! Devletse bizim sporu da devlet idare ediyor... Para ise.. bu memleketin verebilej ceği kadar para veriliyor. Ben 13 ' sene Federasyon Reislifi yaptım... Biitün ölçülerini muhafaza etmek 1 şartiyle bizim zamammızda buRÜnkü spor bütçeleri hayal de değil.. âdeta fantazmaçorya idi. Bugiin nıilyonları var (ederasyonların.. bir kanıp acıyor.. 300 bin lira sarfediyor.. 300 bin • 500 bin.. rakamlar bunlar. Bütün bu mâkus neticelere rağmen hükümet ve Meclisten de bir tek adara çıkıp: Bu neden böyle? demiyor; çünkü oldum olası Türkiye hükümetleri ve Türk siyasileri sporu. sporun önemini ve milli bünyedeki vazifesini anlamamıştır. Ve bunu anlamadıklannı da anlamamıslardır. Ku sura bakmasınlar.. bu hükme varmak için 27 sene bekledim.. müşa, hede ettim.. her defasında aynı hatanın tekrar edildğini (çördüm. He1P son zamanlarda koalisyon vüzünden kabinede sayıları çoğalan Devlet Bakanlarına iş dağıtırken formasyonu ana islerp müsait olmıvan l a n spora verdiler. Onlar da istedil.leri çibi ovnadılar durdular.. | Bu hastalık şudur: ' Bir kere sporu devlet idare edeAsla caiz değildir mez. Spor amatör zevkine ve hırsına dayanan bir beserî faaliyettir»' Birinci nokta açısmdan raporbunu idare etmek de ayrı bir zevk \ da ulasılan sonuç soyledır : tir. Devlet idareleri ise profesyonel c yabancı sermayenin bor müesseselerdir. Oradaki memurlar cevheri istihsal ve ihracı için eel geçinmek için çalışır, aylık alırlar» | mesine Iüzum olmadığı gıbi bu bunu asla yermek için söylemiyo. sekilde faaliyetlerin ekonomi \e rum! Ama işte her şeyi para ile yerlı te^ebbüsler yönünden bır idare etmeye kalkınca işler böyle favda değil, 7arar husule getıolur. Ve Türkiyede spor ölür.. ve 51 receği. vabancı sermayenin bor mektedir. Bütün spor bakanlarına^ mamulleri sanavıınde yöneltilspor müsabakalarına.. beden terbimesi ve inhisar ettirilmesi halınyesinin muazzam ve pahalı teşkide ancak ekonomik bir favda lâtına.. böl.^elere, ajanlara.. sahalaENFLASYON saelanabıleceği kanaat ve snnura rağmen spor Türkiyede ölmekıBaşlarafı 1 inci Sahifede) cuna varılmıs'ır » tedir. Ve bunu devlet öldürmekteNıtekım. Hazınenın. Merkez dir. Devlet deçil de şimdiye kadar Bankasından aldığı kısa vâdeli En önemlisi iktidara gelmiş, geçmif bütün siavans, geçen yılın sozkonusu tayasiler ve siyasî partiler. İkinci nokta yâni tediye muvarihinde 669.236.000 lıra olduğu zenesi açısından da şu sonuca uB. FELEK halde bu yıl aynı tarihte 1 millaşılmakfadır: yar 118 mılyon 187 bın liraya 1 Madenin istihsali ton başıyuk'elmiştır na 14 dolârdır. 2 Türkiyenin bugünkü satış Siyasal etkiler * Okul Büro. Pabrtka her lşe • fiatı 27 dolârdır. 4 Kıbrıs o l a y l a n ve ıktıdar ^ elverlall. Levent, Bczacıbaşı • 3 Yerli tesebbüsler bu satışı da bir değişiklik olması kişilerin # yanında 5 kat 34A0 M2 inşaat J yaptıkları takdirde. Türkiye'ye • toplamı ayrıca 9081 M2 arsası. ^ paraya bağianma eğılımlennı boraks ıhracatmdan ton başma 27 T Kalortfer, asansor, 150 kllovat • değıştırmış ve lıkıdıtede bır gedolâr gırecektır. ,, cereyan, telefon. T nişleme görülmüştür. Ekonomi D akistan ve Hındıstandaki te4 Bu ihracatl bu yabancı fir Buyükdere Cad. 141 • maslarını tamamlıyan Uma yaptığı takdirde Türkiyeye 27 dısı bu unsurların, istikrar üze 4 • Mftracaat: 49 37 «1 Thant, dun Yeni Delhiden N e w dolâr getirecektır. Ancak, kârını rındekı etkısı de belirtilmekte]* îlâncıhk: 8596 11014 York'a hareket etmeden once, transfer etmek mecburiyeti dola dir. •••••••••••••••••••»•• «Savasları durdurmak mümkün yısiyle, 13 dolârlık kânnı dışarıya Bütçe'de farklılık olmasa bile, bütün iyi niyetli götürecektir. Boylece Türkiye. ton insanların atesin kesilmesini başma 27 dolâr yerıne sadece 14 5 Bütçe gelirlerinin, harcasaglamak için gayret sarfetmek dolârlık doviz kazanmı? olacakmalara nazaran düsük olmasının ten vazgeçmeleri gerekmez» tır. Oğlumun dlrsejlndflcl çok teh da ekonomi üzrrinde bazı olumşeklinde konuşmuştur. UThant, Ukell kırık dolayı.ilyle en yakın ÜUZ etkiler yarattıt< ileri sürülBoraks ağaları iki tarafta da meseleyi bs^ış yo Alaka vc yardımlannı gördüjflm mekledir. luyla bir çare bulmak aızusuÇapa Ortopedl Kllnlg) Ş«fl 8a. Raporun bu sekilde şirketin anun arttığı goruşunu ılerı sure yın Hocam OrdUnaryUs Proıesör D.P.T. nin hükümete verdiji leyhinde, buna karşılık memleket rek ivimserliğıni belirtmiş, d»ekonomisine uygun bir sekilde raporda bu tedbirlere de geniş Miinür Ahmet ha fazla konusmıyarak, «Hindisyazılması, Londra'daki bir takım sekilde yer verilmiştir. Bn tedbir SARPYENER'e tan • Pakistan ihtilâfı hakkınadamları kızdırmıştır. Bunun solerin rtzelliklr sn üç noktada topProfesör Cevat Alpsoy'a ve muda da ancak Güvenlik Konseyinin rumlularına en şiddetli cezanın Iandıti belirtilmelidir : haleyl bayrete a&y&n bir mahaaçıklama yapabilecegini* belırtverilmesinin Sirket yöneticileri ta retle başarmsya muvaffalt ola1 Mali poütıka alanında, raıstır rafından karar nltına ahnması ve rak oilumu mutlak bir salcatsürath bır sekılde gelir artırıcı bu konuda Türkiyede gerekli tePakıstan Devlet Ba?kanı Eyup lıktaa kurtaran genç *• değerll . kararlar alınmalı. ya da bütçeşebbüslere geçilerek uygun zama Han fla dunku basın toplantısmmeslekdasım Baa Asistan Dok ; de özeilıkle cari harcamRİarda tor Kut Sarpyener'le ysrdımcısı S nın kollanması en tabiî sonuç hada. bır «ates kes» antlaşmasının tasarrufa gidilmelidir. Doktor Akan'a deıin mlnnet ve • line gelmiştir. Keşmır hakkında serefli bir çoteşekkarlerlmln duyurulmanna 2 Para poiitikası konusnnda züm yolu ihtiva etmesı gerektşte, böylesine bir zararı önüise Merkez Bankasının Hazinetıği yolundakı noruşünde ısrar yen raporvın yazarı olan üç ki«.irımla rica ederlm. y e kısa vadeli avansları i l e banetmiştir. Eyup Han ayrıca, Başden ikisi kimdir, bilir misiniz'' BuBuna Ana re Çocnk ka kredileri üzerinde tedbirler kan Johnson'ın daha aktıf bır çün. Enerji Bakanı Mehmet Tur. Sathti MERKEZİ alınmalıdır. tutum izlemesinin, meseleye el gııt'un gorevlerindon almak iste. Doktor Taiılr SAYMAN Ş koyarak nufuzunu kullanması3 Dış ticaret alanındaki diği iki Genel Müdür. yâni. biri o nın. Pakistan Hindistan ihtidengesizliği gıdericı çareler, yüzamanın Odalar Birliği Maden Ko (Cumhurtyet 11022) lâfının hallınd^ faydalar sağlarurlüğe konulmahdır. Bu arada, mitesi Başkarı ve bugünün Etiyabıleceğıne işaret etmıstir. Mu Maliye Bakanlıfı yetkililerı, dış bank Genel Müdurü Tahsin Yalahabirler vukarıdaki sözleri, ticarette alınan yüzde 5 oranınbık, d:ğerı ise o zamanın maliye «Başkan Johnson'a açık bir aradaki damga resminin yüzde 10 a temsilcisi olan Hazine Genel Mübuluculuk teklif i» olarak yorum çıkarılması halinde. gerek devdür Yardımcısı ve bugunün PetAlle RplFlmiz İ lamıslarciır. let gllirlerinde artıs sağlanacarol Ofisı Genel Müdüriı Kenan Sını ve gerek dıs ticaret a!anınOnat... NAZİF ERGtN'in Savaş ö!ü noktada da ba7i duzenlemelere imkân YARIN: Asabi nir Bakan elim itaybı münasebetiyle acı. Hint Pakıstan savası olu m kvereceSını, bildirmıslerdir. sorinkaıılı bir Genel Mudıır mızı payla$an ve unutulmaz taya varmıştır. Karası'de yayımyardımlarını eslrgemeyen Türk lanan resmi bir bildiriye göre, «Kolay zengin olanlar Ticaret Bankasının muhterem 43 saatten berı önemlı hıçbir haiçin pahalılık elbette mensuplanna, İçlşlerl Bakanı, rekâta raslanmamıstır. lsta.nbul Vallsl, Beledlye Baska. sağlık alâmetidir» Harekâtın bu sekilde duraklanı, PTT Genel Müdürü ve muhAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) masını ele alan gozlenıciler. bunterem şahıslarında teşkllât men. Kıbrıs'da nöbeti devreden deEuplarına yardımları geçen sa Marmara Bölgesinde bir geziden dan. Lahor'u 24 saat içinde e l e ğiştirme birliğimiz, dün saat 17.15 yın doktorlar, hemşlreler, hasta geçirmeyi uman, daha sonra Si j dönen CHP Genel Sekreter Yarne personellne: cenaze törenlne 'de, Onaran gemisi ile Sarısekı dımcı?ı Suphi Baykam, dün yaptıalkot'takı Pakıstan mevzilerıne blzzat Istirai eden ve telelon, iskelesıne gelmiş, tdrenle karşığı basın toplantısmda, gezı izlebuyük kuvvetlerle saldırıya getelgraf, mektup ve zlyaretle bis. lanmıştır. nimlerıni anlatmış, bu arada «Orçen Hinthlerin yıldırım savaçıTrabzon Teknik ÜnivcrsHesi Temel Bılimler, Mınıarlert teselllye çalıçsu »krab», mn başariMzhkla sona erdiği so j tanın «nlu, milli bir slogao olmuj dost ve arkadaşlara teçekiürü hk ve Inşaat Fakülteleri içüı her bölümden asistan aluıatur. CHP güclenmiştir ve iktidaborç blllrlz. nucuna varmaktadırlar caktır. ra gelecektir» demiştir. AİLESİ k noktası hava İsteklilerin hangi dılden imtihana gıreceklerini bçür(Cumhuriyet 11033) Baykam «Demirel, pahalılık, harekâtına yöneldi ten bir dilekçe ile 2. Eiim. 1965 tarihinde saat 10 a kadar Cumhuriyet Ata sağlık alâmetidir, diyor, ne di »4.30 94.50 Kara savaşının duraklaması İstanbul Universitesi Fen Fakültesi Dekanlığına müracaatR'şat llra 150, 151, yorsnnnz? Sorusnna «iktidar üzerine simdi bütün güc, hava Bamit lira 112, 113, ! ları ilân clunur. partisinin ve bfikfimetin başınKAYTP Çorlu Nüfuı Memurlujunharekâtı üzerinde toplanmaktaAziz lira 97, 97.50 cuzdammı kayda kolay yoldan zengin olmns dan aldığım nüfua Fr. Napolvon dır. Pakistan uçakları Hint top9«. 97, (Basm 16814/11007) bir müteahhit hnlnnnrsa elbet bettim. Hukümsuzdür. 24 ayar kulçe 13.98 14, raklarındaki birçok hava üssüne te pabalılık, sağlık alâmetidir» Talçın BAYER şeklinde cevap vermiştir. • • • • • • • • • • » •••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••H akınlar yapmıştır. . • • • • • • • • • •» (Cumhuriyet 11027) Öte yandan, Karaşiden bildiril diğine göre, Pakistan uçakları dün gece de Hint hava üslerini 3 Yeni ders yılı. İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, MUHASEBE ve SPOR bombalamaya devam etmislerdır. ] Dersleri için kayıt'ara başlanmıştır Bombalanan üslerin Srinagar, 1 Jodhpur, Halvara ve Jazanpur ol! duğu bildirilmektedir. Uçaklar bu ' ' akınlar sırasında yerde bulunan 1 Kurumumuz ihtiyacı olan 1 adet Hava Kompresörü ! iki Hint uçağını tahrip etmlşlersatın alınacaktır. | dir. 2 Şartnameler, Bahçekapı, Yeni Valide Han K»t 5 te i İki Ulke arasındaki savaşa rağ ! men Pakistanm büyük şehirlerinBolge Mudürlüğümuzden bedelsiz ahnabilir. SULTAN AHMET de hayat normal seyrini taklp et3 îsteklilerin sartnsme gereğince geçici teminat ve tekmektedır. Karaşide sinemalar, olıf mektuplannı 2/10/1965 günü saat 10.00 a kadar Mü• OKULA DEVAM ETMİYE>X£R İÇİN teller ve gece kulüpleri, karartdurluğümüz Yazı ve Arşiv Servisine vermeleri veya • Her gün öğleye kadar devam eden İNGİLI2CE, FRANSIZCA; ALMANCA, DAKTİLO ve MAmaya rağmen iş yapmaya devam bu tarihte elimize geçecek sekilde postalamalan lâ• TEMATİK dersleri seçkin Türk ve yabancı öğretmerJerin idaresinde, az mevcutlu sınıflarla yakınetmektedirler. Benzın satışı da zımdır. Postadaki gecikmeler dikkate almmaz. p da derslere başlanacaktır. serbest bırakılmıştır. 4 Kurumumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine • SulUnahmet Alemdar Cod. 23 Tel: 22 17 37 Öte yandan Hint uçaklannın yaprnakta serbesttir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Peşaver ve Kohat'ı bombardımanı sırasında 60 sivihn öldüğü aİlâncılık: 8620,11010 çıklanmıştır. Pakıstan radyosu, ET ve BALIK KURUMU I ölenlerin yanmda yaralı sayısının I da kabarık olduğunu haber verİSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ mektedır. \ (Baştarafı 1 ıncı sahifede) yedekı ilgıli makam'.ara başvurarak yabancı sermaye k a n u n u na göre TÜRKİYE BORAKS Milli Pıyangonun 15 Eylül 1965 MADENCİLİK ANONÎM ŞİRçekilişi dün Ankarada saat 13.30 KETİ'nin sermayesinin 2,5 mılda yapılmıştır. İkramiye kazanan yon liradan 25 mılyon liraya çınumaraları aşağıda bildiriyoruz: karılması ıçin gereken iznin ve1.000.000 lira kazanan numara rılmesıni istedi. Her müracaat 203258 gibi bu da Yaban:ı Sermayeyi 300.000 lira kazanan numara J Teşvik Komitesine gönderildi. 059146 ' Komit^, incelemesmi yaptı v e 300.000 lira kazanan numara meseU>i Odalar Bırliğine hava232687 le ettı. 100.000 lira kazanan numaralar B,rlıkte kurulan =lt komite u000591 159342 240495 323740 zun v e cıddî bir raporla, «Bu is50.000 lira kazanan numaralar tegin, yerli teşebbüslerin duru085760 118550 124645 173432 191597 mu. memleket ekonomisi v e te 277036 288039 331974 334490 388736 diye müvazene^ı bakımından 40.000 lira kazanan numaralar mahzurlu mütalâa edildiğini» 005497 043490 081673 100127 127413 bildirdi. 134315 149361 159953 171173 182516 Sonucu bu sekilde olan rapo226789 242615 303467 363564 376849 > run. ikınci bolumu «genel açık30.000 lira kazanan numaralar lamalar, incelemeler v e netice021139 063502 066359 095420 100793 leri» ba<;lıklı idi. Ücuncü bblum 106339 118665 124313 127522 136779 ise «başvurmanın memleket »150482 179814 182026 184866 241056 konomisi v e tedıye müvarenesi 266745 297196 316673 340573 388067 bakımından tahlılı> ıdi. 10.000 lira kazanan numaralar Raporun ikinci bölümü, su a010093 010394 015149 060747 062176 na kadar anlattığırr.ız hîkâyeyı tum olarak kapşıycrdu. Zaten, 069742 087051 099054 112567 112932 şu ana kadar olan hikâyemız de 11S390 129564 13S159 146942 146987 bu rapordan duzenienmişti. Bu 186400 186644 213073 215805 245557 sebeple bız üçüncü bölüme bu247981 254117 287286 292319 300708 rada yer vermeden once rapor303876 310357 339915 348428 395939 da ikınci bolumde goze çarpan 5.000 lira kazanan numaralar bır kaç ilginç noktayı almakla 000117 008612 008636 029140 039617 yetineceŞız. 043616 049770 050659 051895 061133 074743 075102 076059 083792 094534 Bir kaç nokta 096615 102552 107056 113155 120570 1 açıklanan vak'alar. bu 129150 138546 154777 156559 157462 şirketın 100 yıldan bu yana 165108 168821 171557 174069 183165 ı memleketimizde çalıstıfı halde 191644 200197 206212 209097 219488 ı ihracı yukseltici tedbirleri fıi228798 233241 254045 269480 290285 len ıhmal ettiği kanaatini v e r 315857 319532 333509 346365 350892 mıştır. Güney Amerıka misali 365056 371560 382511 390380 390568 ise (dun anlatılmıştı) bu konu3.000 lira kazanan numaralar da çok dikkatli olmamız bakı 0T?9H 004Î1" Iİ053"! 007685 Mİ1907 mından e h e m m i y e t h bır örnek 012004 013685 016873 018555 020543 teşkıl etmektedir. Bu şirkeiin 020856 021805 025221 025958 026731 sermayesini tezyid. ıstıhsal ve 026997 032557 032597 034006 034278 ihraç faalıyetıne kaulma kara ıı, Türk madencilerinin memle(134968 038062 039775 041571 044185 ket rezervının buyükluğünu tes044573 047134 047736 048111 051020 bit eden çalıçmalarının ve ıspat 053391 054501 058761 059756 060756 ettikleri ihraç imkanlannın fii061654 063229 074541 075426 076065 len kıymet ıktışap etmesınden C77248 078209 079342 083879 084973 sonra vaki olmaktadır. 090443 090503 092769 093706 094013 2 Bu sırket, dsha simdiden 094058 097026 101442 103254 103678 haiz bulunduğu ticari hâkimiye103865 104422 106659 108391 109741 tıne dayanarak, mustahsillerı110007 11C775 112554 113353 116547 mizden bazılarını tesirı altına 132937 135111 142849 145044 153411 almaya muvaffak olmuş v e bu155221 157330 159538 160710 162098 nu monopola doâru genîşletmek 165611 16S375 167726 168341 168625 için yüzlerce sahava arama mu170114 170951 172084 174150 174867 racaatında hulunmustur, 176734 178638 179484 179505 180441 1S177R 1»1995 l«2'iq.î 1835P9 184743 Mr. Ely'nin tasarısı 184946 185111 185179 185865 186031 Rapordan aldığımız bu nokta187919 188682 193201 194105 197267 200288 201968 204345 207418 211577 , lara özellikle üçüncü noktaya 214253 214655 215057 215470 221784 ! şunları eklemek zcrundayız: Şirket, yerlı ozel mutesebbis230371 238467 239931 240208 240597 lerı de baskısı aitına almaya 242691 244936 245551 254316 256609 başlıyarak Türkiyenin 380 yerın257500 258221 258597 258926 258948 de maden arama izrıi »lde etmiş259837 254916 260595 260685 281311 tir. Buna karşılık Etıbankm e 266703 267620 268029 268088 269877 linde bir ikı arama yeri bulun2700P3 270752 275341 275875 276831 maktadır. Eğer, maden uzmanı 2T9704 270775 280713 281654 284655 Mr. Ely'nin hazırladığı maden 285056 286215 287842 288894 290690 kanunu tasarısı kabul edılirse 291810 293302 295678 296441 296976 , söyle bir durum ortaya çıkmak303044 3ÎM473 304460 305954 306205 tadır: 307577 307931 308182 312908 3138?8 ' «Bır sirkete Turkıyede beşten 31«760 318467 318503 320051 328943 ' fazla arama ıznı v e n l e m e z . An, 333690 340148 341062,342203,348951 cak, kanun yürürluğe gırdıgı ta351303 354204 355213 359708 363287 rihe kadar elinde beşten fazla365335 367037 370502 373977 377292 ruhsat bulunanlardan da ba hak 377720 378425 379833 379899 384246 gerı alınamaz» sek'.inde bır hu387735 390708 392932 395452 398012 kum, Mr. Ely'nin tasarısında yer 1.000 lira kazanan numaralar : «lmaktadır. Yanı bu durumda So:ı dort rakamı (1630, 2849, 3070, sirket bugüne kadar 380 arama 3354, 4553, 5041. 5933, 6500, 7186, ruhsatı elde ettı^ıcden, bunlnrı 9634) ıle nıhavet bulan 400 numabese ındıremıyecek buna karsıra biner lıra. lık Etibank, elindeki bır ıkı *a300 lira kazanan numaralar : ! hayı hiçbir sekilde bejin ü«tune çıkaramıyacaktır. Son uç rakamı (355. 654. 667) ıle nihayef bulan 1200 numara ikiRaporun üçüncü bolümünde şervuz lıra. iki noktadan yapılan değerlen dirmenın sonuçlar:nı göruyoruz. 100 lira kazanan numaralar : Birinci nokta, «memleket ekoSon iki rakamı (33. 44) ıle nihanomisi bakımınrian goruşlerdır» yet bulan 8000 r.urr.ara yuzer hra ve özetle söyledır50 lira kazanan numaralar : 1 B C.L. nin 1955 yılına kaSon rakamı (3. 5) ıle nıhavet bjdar istihsal ve ihraç faaliyeti, lan 80 000 numara eli.ser lıra dünyadaki inkişaf seyri istikaikramiye alırlar. metinde geliştirmeye matuf bir çalışma olmamıştır. 2 Ancak, yerli teşebbüslerin araştırmaya başîamasından sonra maden sahası satın almak suretiyle bu kaynnkları eline geçır mek v e kendısıne hasretmek yolunda teşebbüslerde bulunmuştur. 3 B C L. 100 bin sterlin (2.5 milyon lira) lik ayni sermave getirmek taahhüdüyle Turk Boraks Madencılik A.Ş.'ni kurmus tur. Sonradan bu taahhüdünu 80 bin sterlıne ındırmiş v e 20 bın sterlinı nakdi sermayeye çevirme izni almıstır. 4 Şırket aynî sermayeyi, ancak kuruluşundan iki yıl sonra getirmeye ba^lamıs ve aradan 8 yıl (rapor tarihine göre) geçmesine rağmen, aynî sermaye taahhüdunde halen 40 bın sterlinlık bir açık kalmıştır. 5 Nakdi sermaye de aynı gecikmelere mâruz kalmış ve ayrıca 5 bın sterlin de eksiktir. Raporun bu kısmında ayrıca. daha bnce belırttiğımiz fint kırma mekanizması genis olarak anlatılmakta ve bunun da memleket ekonomisine aykırıhŞının su goturmez bir gerçek o'.duğu belırtilmektedir. M. P.yango dün çekildi i KAM \ BEN1M 27 senelik hayal , yemeğin lezzeti midenin dostudur. Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğüne İmtihanla İstimlâkçı Alınacaktır Müdürlüğümüz Batı Anadolu Şibekesî Tesis Başmühendisliği (Izmir) emrinde çahştırılmak üzere en az Orta Okul mezunu, İstimlâk ve Tapu işlerine vakıf, askerliğini yapmış bulunanlardan imtihanla yevmiyeli Istimlâkçi alınacaktır. İmtihan 28 Eylül 1965 günü saat 14.00 de yapılacaktır. Taliplerin 27.9.1965 aksamına kadar durumlarını bildirir birer dilekçe ile (Selânik Caddesi, İşkur Han kat 1) Ankaradaki Müdürlügümüze müracaat ederek imtihana giriş fişi almaları gerekir. İmtihanda muvaffak olanlardan işe almacaklara Imtihanda aldıkları puvan durumuna göre yevmiye verilir. imtihan için Ankaraya hariçten geleceklerin imtihana geliş ve dönüş için yapacaklan bütün masraflar kendilerine ait olacaktır. İlân olunur. (Basın 16894 A. 11158/11020) UThant, Ateşi kesemeden New York'a döniiyor t Bu Bina Kıralıktır | TEŞEKKÜR I LA N İst. 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 964/470 İstanbul Belediyesi tarafından İdrıs Çalışkan aleyhine açılan alacak. Dâvalı olup Aksaray, Park içinde 1. inci blokta 6. No. lu dükkânda oturmakta iken burayı terk ederek 3emti meçhule gittiği ve esas adresini de bilen olmadığı gelen zabıta yazısmdan anlaşılmakla ve dâvalı İdrta Çalıskan'a gazete ile dâva arzuhali tebliŞ edilip gelmediğinden bu sefer pyap karannda gazete ile tebliğine mahkemece karar verilmlş olduğundan "iuruşmanın bırakıldığı 8/10/965 gününden evvel fiaat 9.45 de mahkemeye bizzat gelmeniz veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi halde gıyabuıızda duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ve müddeti Uânen 20 gün olması ilân olunur. 16/8/965 (Basın 17058/11001) TEŞEKKÜR I •••ı !••••••••••••••••••••••• Degiştirilen Kıbrıs Birüğimiz yurda döndü Korodeniz îeknik Universitesi Rektöriüğünden Çelik Aliminyum İletken 1 Satın Alınacaktır Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobiis İsletme Müessesesinden: 1 Müessesemiz ihtiyacı için, aşağıda miktar ve evsafı yanh çelik aliminyum hava hattı iletkeni teklif alms usulü ve Türk parasiyle satın alınacaktır. 2 İlgililer hazırlıyacaklan tekliflerinl teklif fiatlan üzerinden % 7.5 geçici teminatları ile birKkte ?l/9/1965 salı günü saat 1750 a kadar Müessesemiz ümum Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. Teklifler bu tarihten itibaren 15 gün opsiyonlu sayılacaktır 3 Kısml sipariş yapılabilir. 4 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 5 Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 20 ton 477.000 MCM ÇelikAlimmyum Havahattı (Hawk) S 4 2 . HİZMET YILI I • AMERİKAN DERSHANESİ Bor Askerî Satınaima Komisyonu Başkanlıgından 180 veya 102 m / saat Hava Kompresörü Satın Alınacaktır (Basın 16637 A. 10963/11002) HÂVA KUVVETLFRÎ KOMUTANMĞINDAN 19651966 ders yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına İstanbul Teknik Universitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinin muhtelif sınulanndan TayyareElektrik ElektronikMakineİnşaat branşlannda Lv. Ana Bak. Tam. Fb. Md. lüğü ihtiyacı içm kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı malzemeler satın alınacaktır. Evsaf ve çartnamesi mesai saatleri içinde komisyonda Ankara • İstanbul Levazım Atnirliklerinde görülebilir. îsteklilerin kanunî sekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı komısyon başkanlığma vermeleri şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edılmez. C I N S t Yuvarlak detnir (12 m m ) Çelik çember (0,5X16) mm Çelik y a y (12 Spirlik) Çelik y a y (9 Spirlik) Elektrod (3,25X350) mm. Demir perçin (8X16) mno. M8 civata somunlu 25 mm. Miktan 35000 Kg. 42000 Kg. 180C0 Kg. 13000 Kg. 180000 Adet 2000 Kg. 50000 Adet Tamamının Mubammen fiatı Krş. S n 220 450 325 325 22 450 34 Geçici teminatı İ h a l e Lira Kurnş Gün saat yeri 5100 00 8337 50 4175 00 2943 75 2970 00 675 00 1275 00 23478 25 KAYIP 3 7 1963 tarihinde İstanbul Belediyesl Hesap İ*lerl MüdürlüğUntin 21 390 sayı:ı para makbuzunu kaybettlm. Hükümsüzdur. HİSEYİN CANDELEN tCumüurlyet 11036) KAYIP YeFilrurt Özel aldığım tasdlknatnem) kaybettlm. Hükumsüzflür. , 154 ALİ GÜRSOY (Cumhuriyet 11032) Guzin Mergen adma tanzım ettlğim bir adet L . bia otuz llralık 10 fcasım k1 1965 vadell, Mehmet Mergen adıns tan zim ettığım bir adet İki bin liralık, 5.12 1963 yadell bir adet bin dokuzvüz kırk dört llra yetmiş kuruşlufe 31.12. 1965 vadelt bonoiarl imzası ekslk cla < rak kaybettim. Hukmtt yokmr. ÜyüncU şahıslara duyurulur CaTİt BE9ORAK 11028J l ÖĞRE1SCİLER AL1NAC4KTIR İsteklilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya yazıh olarak müracaatlan rica olunur. (Basın 16737 A. 11013/11004) 1 L A N İstanbul İS. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 964/527 Faruk Çetin Ankara Sümerbank Genel Müdürlüğü IDşaat Bölumünde çalıçmakta iken halen adresi meçhul: Dâvacı İşçi Sigortalan üraum Miidürlü&ü tarahndan aleyhinize açılan tazminat dâvası müna^ebetiyle aramalara ra§men ikâmetgâh ve iş adresiniz meçhul bulunduğundan *ebliğat icrası mümkün olamamıştır. Mahkemece tebliğatıru ilânen yapılmasına karar verilmi^ oldugundan 19/10/965 günü saat 9 30 da mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekil maıi.'ctile kendınizi temsil ettirmeniı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur 14'9/1965 (Basın 17071/10996) (Basın: 17122/11018) Kongreye dâvet T.G.S. İstanbul Şubesi OLAĞANÜSTÜ Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 8 Ekim 1965 cuma günü saat 10 da Cağaloğlu Basın Sarayı kat 2 de, o gün ekseriyet sağlsnamadığı takdirde 15 ekim 1965 cuma £ünü saat 10 da aynı yerde yapılacaktır. Şu'oeye kayıtlı üyelerimizin belirtilen günde OLAĞANÜSTÜ Genel Kurul toplantısmda hazır bulu alan rica olunur. Türkiye Gazeieciler Sendikası İstanbul Şubesi Yönetim Knrulu GÜNDEM : 1 Açıhş ve Başkanhk Divanı seçimi, 2 Sendikanın genel tutumu ve meseleleri üzerinde görüşmek, 3 Kapanı? Cumhuriy«t 11025 7.10.1965 Saat 15.00 askerî gazinoda ZAYİ BONO (1583 . Batuı 1709710M8) İi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog