Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURİYET 16 Eylul 1965 ,9 CANLI ADAM dır cebimde! Benim köroğlu doğuracak, Kocaman elli ayaklı adam, içini bekle diyonım Kudret âbin teftiş çeken İdris'e baktı: ve tahsilâttan dönsün! Îdris gene içini çekti: Ne o? Niye içini çektin? Evıne de yollamamış, dedi. Fıkara Müfetti} bey aklur.a Baksana, Şehvar canavar gibiydı.. geldi de.. Oğlanlar? Oğlanlar ya? Niye? Niyesini bilmem ama, Şehvar Kız? bir çorap öreceğe benziyor fıkara' Fakat bırader Kudret'inki de nın başına! ha^'at değil çerefsizim. Bir yanBandlanmıs gazetelerin üzerlerı dan kenef kan, öte yandan oğlanni yazmakta olan yeşile çalan ma lar. kız... Milyon geçmeli eline ki, vj gozlü, kırkbeşlik adam: belki! Ne gibi? dedi. Kocaman elli ayaklı adam: Ne gibisini de bilmem. Du Milyon sreçse ehne gene harum Müfettiş bey için hiç de iç a va, dedi. Degil mi ki o karımn değil. Karı gene şipsak bır pokerı, beziği, sevicilıği var? Bıplân hazırlamış olacak, Kudret bu rak! raya uğrarsa, bu kadından bahset Dogru. meyin dedi! Deve dişi gibi adamı aîmış Kocaman eili. ayaklı adam u a\"ucunun içine! mursuzca güldu: Ona da mıistahak. Neden git Anlamıyacak ne var buru? *i rip paşazadedır dıye vedı deniGenç kadını kocasmdan kiâkandı. zin dışarı attığmı aldı? Çeksin Ebemn evine zula edecek' p^vevenk! Oradakilerin akıllarma yatım=İdris: tı: Yoook. dedi. Bakın bunda 1 Sâhi ha dedi biri. günahım aldınız adamın. Ben için Öteki ekledi: deyim evlenmesinin. O, ensesıne Hiç dujünemedık. Doğru .. vur, ağzından lokmasını al annesi Kocaman elli ayaklı: yok mu annesi? Pakat kan da kıyak karı ha! O mu sebep? Şehvar ineklik etmese de... Ben biliyorum, içır.deyım de Degil mi ya? dım ya! Bütün seoep o. Neymış? Kocaman elli ayaklı: Soy, sop, hesap, nesep sahibiy Ben o maksatla söylemedim, nıiş. Koca Anadolu şehrinde bır dedi. tâlibi çıkmamiş da, zavallı Kudîdris: ret'e daskalladılar! Ya? Kocaman elli ayaklı: Bu yazıhaneye bir kadın lâ Almasaydı efendim, dedi. Alzım değil mi? rr.asaydı! Teftişlerde mi? Olur mu yahu? Annesi. Son Tabi! ra bılirsıniz annesine ne kadar îdris'in aklına «Teftişîer» Relınduşkün olduğunu! ce. kaç vakıttır Anadolu içlerinde Kaç para? Şehvar bu. Anne dolaşıp duran, elbette «Tahsilâta manne dinler mi? yapan Kudret Yanardağ'ın bunca O da doğru.. zamandır neden para yollamadı Lâf aramızda, şuraya geldl ğıru hâtırladı. ni ben bile korkuyorum! Yazıhane kirası, benim ev ki Şerefsizim ben de. rası, bakkal borcu... şerefsizim Ya ben? eve hangi sokaklardan gideceğimi Ödüm kopuyor anatn avraşaşırdım gene! dım olsun.. Kocaman elli ayaklı adam: Ya ben? dedi. Cağaloğlu durağında, Tunç: ötekiler de hemen hemen ayni Dolmuşa binelim anne, dedi. durumdaydılar: Şehvar kalm çerçeveli gözlüğü Annemin reçetesi bir hafta nün ardmda oğluna öyle bir bak : 47 ORHAN KEMAL Kadın kızdı: E... mi? Sen de be miî Kes yahu.. Hırsla önüne döndü, tA Tepebası'va kadar bir daha arkaya bakmadı. Genç kadın, ya da kızlann yanında kendini kaybediyordu annesi. Babası mı vardı karşısında? Ona bağırır, çağırır, ortahğı süpürtür, kap yıkaur, çöpçüye çöp ter.ekesini koştururdu ama, Tunft babası Kudret Yanardağ değildi! Tepebaşında otfilin Snünde durdular. Semâ arabadan çabucak indi, koşarak otel merdivenini çıktı, kapıda kayboldu. Tunç arabanın arkasuıdaki annesine döndü: Bakıyorum gene kendini kaybettin karının yanında? dedi. Kart kan gözlüklerinin ardında kıpkırmızı kesildi: Elin kansına yiyecek gibi bakıyorsun. Ayıp değil mi? Karının yanında bana fiyaka yapmak ya? Kes îimdi de evde konuşurua bunları! Şoför güldü: Yaşa delikanlı! Semâ valizi, bavuluyla geldi. Şofor bunlan arabanın bagajına soktu. Sonra hareket ettiler. Trafik gereğince araba Galatasaray'a, ordan Tarlabaşı'na geçecek, sonra Aynalıçeşme önünden Tepebaşı, Şişhane, Unkapanı... Cadde üzerinde, sıra sıra, kocaman apsrtmanlardan birinin önünde durdu araba. Şehvar: Sen eve git Tunç, dedi. Tunç hırsla sordu: Sen nereye gidiyorsun gene? Ebânun teyzea» uğrıyacağua bir az... Ebânım teyze, ebânım tejrze... Araba tam hareket etmişti, otuı duklan apartmandan ağabeysi çıktı. Vay, Tunç.. nerde kocakan? Tunç alıp ahp veriyordu zaten: Bırak yahu, dedi. Niye? Ebânım teyze, ebânım teyze.. Babamdan haber yok mu? (Arkssı var) «••»•••«•••«••••••••a ETMECGN ŞU TBEN M4MI2 İZİMİZI BELLİ OM2CS.İMI BUU tı ki, delikanlı yuttu. Taksiü Kapkara, kocaman bir taksi önlerinde durdu : Evet? Bizi Tepebaşı'ya götüreceksin. Bir otelden bavulumuzlfl valizimizi alacağız. Ordan da... İstanbulun Maçka, Şişli, Nişantr.sı falan gibi eski ve çok ünlü ?pmtlerinden hemen sonra gelen bir başka büyük semtinin adını soyledi. Şoför, kart karının pazarlık ede reğini sanmıştı. Gdtürelim bayan, dedi. « Kaç nara vereceğiz?» denmesini bekledi ama, kart kan sormadı. Arabanın arka kapısını açtı, yanındaki genç, güzel, cıvıl cıvıl kadma kibarca: Buyur şekerim! dedi. Genç kadın arabaya gırerken, gpnç universiteli de annesine çak tırmadan genç kadına bakıyordu. Arabaya girerken eğilmiştl. Etegl kalkmış. bacağının büklüm yerinden yukarısı bir an bembeyaz meydana çıkmıstı. Genç Universiteli orasını dişleyebilmenin hasretiyle yandı. Her yanı gerilmiş, kam damarlarında laırşun gibi dolaşmağa baslamıştı. Annesi de girdi arabaya, oğluna : Sen öne geç! dedi. Şoförün yanına geçerken içl içini yiyordu. Anne manne, ne inek kanydı şu be! Araba yürüdü. Genç kadın. gudubet karının solundan öndeki genç üniversiteli'ye bakıynrdu gözucuyla. «Gözucuyla», çünkü anlamıştı sevici annesinin kendisini oğlundan kıskandığını. Demek sizin bilezikler, küpeierle otelcinin karısmdan aldıklan onda? Evet. Peki. Bana rastladığıniî çok iyi oldu.. Arabanın içine doğru yarırfl sol yapmış, genç kadına yiyecek gibi bakmakta o'.an oğlunun bakışını yakalıyarak kan tepesine çıkü: Onüne dön! Genç adam fena bozularak: E .. sen de be, dedi. İzmir Levazım Âmirliği Satın Alma Koinisven Bafkanlığtsdan: İNSAATİLÂNI 1 İzmirde yapılaeak 429432.12 TL. keşif bedelli 10 000 kapasıteli ekmek fabrikası kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Geçici teminatı 20928 lira olup ihale 2O'Eylül/19fi5 günü saat 11 00 de Hilâlde bulunan Levazım Âmirliği Satın Alma Komisyonu Başkanhgında yapılacaktır Teklif mektuplarının ihale saatindpn bır saat evvel Komisyona verılmış olması şarttır. Türkiyede ilk defa Self Service Serbest Satış sistemi ile alış veriş yapacağınız mağaza konu ve resim: Ayhan Başoglu ADSIZ KAHRAMAN 3 Isteklilerin ihaleden en az 3 gıin önce (tatil günleri hariç) Bajindırhk Bakanhğı yeterlik belgesi yönetmenliğinin 4 üncü maddesinde belirtüen belgeler ile birlikte Hilâlde As. İnşaat Emlâk Müdürlüğüne müracaatlan ile yeterlik belgesi almalan lüzumludur. 4 Bu işe ait keşif ve şartname her giin Ankara Istanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. O486 Basm 16308/11005) yakında arılujoı istiklâl Caddesi 150 ı'£sA; Japon Magazasının yerinde) Yeni Ajans 523T'lı):f)3 M Antmlya Belediye Baskanttğından Toptancı Hâl sahasında yaptırılacak 61.077,62. llra keşifli 4 adet smbalâjlama yeri inşaarı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait proje ve şartnameler Encümen Kaleminde görülebilir. İsteyenlerin adreslerine 3.05 lira mukabilinde Bönderilir. İhale 8 ekim 1965 cuma eünü saat 16.00 da Belediye Encümeninda yapılacaktır. Geçici teminat 4303 88 liradır. Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odası belgesile Bayondırlık Müdürlüğünden bu miktar iş yaptığma dair almacak belgenin ibrazı şarttır. Zarfların ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanhğına verilmesi ilân olounur. (Basın 170981100O) HAVA KUVVETLERİ KOMÜTANLIĞINDAN 1965 • 1966 Ders yılında Hava Kuvvetlerı Komutanlığına aşağıda yazılı Yüksek Okul ve Fakultelenn muktelıl sınıflarındao hızalannda gösterilen mıktarlar kadar ÖGRE.NC1 ALINACAKT1R, îsteklilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığma bizzat veya yazılı olarak müracaatları rıca olunur. Almacak Miktar Tıp Fakültesl Dışçilik Okulu Eczacıhk Fakültesi DU • Tarih ve Coğrafya (Ingilizce) Devlet Konservatuvarı Kızüay Hemşıre Okulu Fen Fakültesl (Fizik Lisansı) » » (Kimya Lisansı, 15 3 3 1 2 5 2 2 S#fl.Y\ ^ V P 1 RAKI \ORJJ <t v (Basın 16736 A. 11012/11003) ISTANBUL 6 25 Açılış 6 30 Gunaydın 7 00 Turkuler ve oyun havalan 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava dururau 7.55 İstanbulda bu gün 8.00 Saz eserlerl 8.15 Kı!çük K.înlar 8.20 Bu sabah siziile 8 40 Şarkılar 9.00 Keman soloları 0.15 Türküler 9 30 Sarkılar 9 50 Müzik kutusu 10 10 Oda nııuiğ! 10.30 Kısa haberler ve küçuk ilânlar 10 35 Morton Gould orkestrası çalıyor 10 55 Solodan soloya 11 25 Şükran Akın'dan şarkılar 11.40 Çahşırker. mıizik 12.00 Tacettin Uygundan şarkılar 12.20 Öğle tatili 12.35 Küçük ilânlar 12.40 Nesrln Sipahiden sarkılar 13.00 Haberler ve hava durumu 13.20 Hafif muzik 13 30 Bir rekJâm 13 40 Konçerto saati 14.00 Nurinlsa Toksözden türkuler 14.15 Saz eserieri 14 30 Haftanın bestecisl 15.00 Kısa haberler v» kapams. 16 55 Acılıj 17.00 Eğlencelt muzik 17 20 Dort ses, dört sazdan tjrkuler 17.40 Çocuklar İçin 18.00 K?dınlar faslı 18.25 Küçuk ilânlar 18.30 Küçük orkestra 18 45 Saz eserlerl 19 00 Reklâmlar geçidi 20.00 Haberler ve hava durumu 20.40 Küçük ilânlar 20.45 Gülseren Güvenliden jarkılar 21 00 Kadyo tlyatrosu 22.00 ReHâmlar geçidi 22.40 Hafiî müzik 22.45 Haberler ve hav» dururau 23.00 Senionlk müzlk 23 45 Hafü müzlk 24.00 Kapanıs. İSTAKBÜL th KADTOSU 17.57 Açüıs 18.00 Muzikll dakıkalar 18.30 Kuçük konser 19.00 Hafif Batı Muziği 19.30 Sololar 20.00 Hafif müzik 20.15 Her zaman sevüen plâklar 2100 Gece konserl 22.00 Caz »aatl 22.30 Sololar 22 45 Hafif Batı muziftl 23 00 Bal* müziğl 23.35 Dmn« mOzlgi 34 00 Hafif Batı mU sl|1 100 A N K A R A 6.25 Açılıj 6.30 Gunaydın 7 00 Koye haberler 7.05 Sabah muziği 7.30 Saz eserleri 7.45 Haberler ve hava d u r u m u 7.55 Ankarada bugun 8.00 Sabah konserı s 15 Küçük İlânlar 8.20 Her telden 9 00 Melodiden m e lodiye 9 30 Ev k a d ı n ı n ı n isteMeri 9 50 Ülku Yörükoelııdan türkuler 10 05 Turizm 10.10 Vcdat Gürselden şarkılar 10.30 Kısa baberler 10.33 Hafif müzik 11.00 Bağlama t a k ı m m d a n oyun h a v a l a n 11.15 So!ı«!er geçidi 1145 Kor.ser saati 12.15 K ı b r ı s saati 12.25 Küçük üânlar 12 30 İki sollst söylüyor 13 00 Haberler ve hava d u n r a u 13 20 Öğle konseri 13.45 Turhan Karabuluttan t ü r k u l e r 14.00 Çocuk t'ahççsl 14 15 Şarkılar 14 35 Dans müzigi 15.00 Kısa haberler, kapamş. 16 55 Açıhs 1V.00 Nevin Demirdı>venden şarkılar 17.20 Caz m ü ziği 17.40 Sohbet 17.50 Tarln dnntfsü 18.10 Küçük krmser IS.25 Kuçük ilânlar 18.3ı) Incesazdan Bcyatiaraban fssll 19 00 Reklâm programları 20 00 Hab^rler ve hava durumu 20 İ0 Küçük üânlar 20.43 Uykudan 8nce 20.50 Necdet Tokaüıoğlııdan garkılar 21.10 Tarihten seslsr 21.20 Erkekler topluluğu 21.45 Sevllen rîıelodüer 22.05 Şahln GüJtekinden t ü r k u l e r 22.20 Salete ç a g n 22.45 Haberler v e hava d u r u m u 23.00 Gece konseri 23.45 Gec» y ı r u ı n » doğru 24 00 Kapanı». ANKARA İL RADYOSD 38 Ya az önce, en yakın dostlarından birinin sözlerini dinlerken boğazrndan çıkan o tuyler ürpeıtıci ses? O hiddetle çıkan biı ses değildi.. Öyle olsa idi dinlıyjciler arasında bbyle bir tepkı yaratmazdı. Daniel'.e bıle onu ışıJacques'ı her zaman nıek içın Sanac'a gidince yapır.15 tince ürpermişti. Bu ses, derin sa oısun olduğu ilerlemeler beni şaşırttı. •yavıum» olarak anacağun. bir acıdan doğan bir sesti. Önce üzeıinde durmak ıstedı Daha da şaşırtan bana karşı aidıYazıyı telleyince mahkeme saJı tavır oldu. Bu muameleyi size lonuna koşarak dondu. Yerıne he s.m bir nokia var: Rue Cardincf rnlatamam. Oğiumu beklediğim ta deki evimizde bizımle beraber nuz geçmışti ki. kaprdan içeri sa geçırdiği on sene suresinde yav .1 na M. Rndelec de gelmişti. Bavunmanm tanıklarından birincisi rum sınirlı, hassas, huysuz ve hiç n» oc.umun zekâsmm onu nasıl gırdi. Elli yaşlarmda, uzun boylu rnesut olmayan bir çocuktu. O za cvindırdığ:ni anlaüvor, ilerleme ştk, siyah tayyörlü, zârif bir kadın manlar derdıni lcrini bana övüyordu. Çok sevınanlatamıjordu dl. Ama anne kalbim Jacques'ın acı mıştım. O aralık kapı açıldı. JacBaşkan söz aldı: çektığıni hissediyordu. Çok iyi cıues içeri girdi. Çok değişmiştı Burada buîunmanın sizin için bir baba, çok iyi bir eş olan zaval Boyu uzamış, omuzları genişlemi; ne kadar acı olduğumı anlıyoruz, Iı kocam, beniın bu üzüntümü an li. Karşımda dimdık duruyordu. Madame. Bütün gayretinizle bize lıyor, onu benimle paylaşıyordu Bastonsuz ve tereddütsüz, gözlerı oğlunuz Jaccjues hakkında bılgı Çocuğumuzun hayatına az da ol •îorüyormuş gibi bana doğru iler vermenizi rica ediyoruz. Bir an sa düzen verebi'mek için elimiz :edi. Rahat adımları normal bir nenin sözlerinin önemini bilirsi den geleni yaptık. Her yola baş çocuğunkine benziyordu. Bir yı. pir Hee kızınız ve damadınızm vurup, ümidimizi kestikten son önce eşyalara çarpmadan ilerleye göylediklerinden sonra, bunun ö ra, onu Sanac Enstitüsüne gönde; nıiyen oğiumu bu durumda gb'ınemi daha da artıyor. meyi kararlaştırdık. Jacques'tan mek beni son derece sevindirdi. Simone Vauthier son derece he ayrılmak kalbimi parçalıyordu. Ft Çok heyecanlanmıştım. Yanımö yecanh bir sesle: kat M. Rodelec'in aydın bılgisinın Biliyorum, cfendim.. diye ce onu dünya ile temaa ettireceğinı ' aklaşınca, ona kollanmı açacak kuvveti zor buldum. Onu ağlıyavap verdi. düşünerek teselli oluyordunı. rak kalbime bastırdım. Fakat ay O halde Madame, sizi dinliyo Demek kocanız da, siz de M. nı anda, benim anne sevgimden rut. Rodelec'e karşı tam bir güven du kaçmak ister gibi irkiidi. Başmı KISIM m yuyordunuz? gerüetti. Şaskına dönmüştüm. M. Leyhte tanıklar: Basında böyle.. Aynldığımız Rodelec hemen yardımına yetişti. Oğlumun mahkemesine gel dan bir M U aoon, Jaeauea1! «ör Elortaden tutarsk. bana yüksek banim için çok aor.. Ne olur YALNIZ • Berin Kurtbay azan G. Des Cars Zür&çesi sesle söyledıklerini ona da temas la anlatmaya çalıştı: «Jacques bu >aptığın doğru değil. Ne zamandır beklediğın annen sonunda karşında.. Seninle ondan ne çok konuşmuştuk..> Oğlumun yüzü 1 enksiz, kapanıktı. M. Rodelec, bek ediği cevabı alamayınca, onun clini yiizüme götürrnek istedi. O ıtrıda içimden geçenleri hiç bir za nıan unutmıyacağım. Titrek el, is terniyerek, alnımı ok§adı, kaşlarımın üstünde dolaşh, bumumu izııyerek dudaklarıma indi, yanasımdan akan bir adamla yasın üstünde durdu. Jacquea biraz jaşır mış gibi idi.. Nemli parrnağıru a | z na götürerek, annesinin göz ya sını tutmak istermiş gibi bir hare ket yaptı. Birden yüzü karıştı ve feci birsesle bağırdL Evde iken, ıkşamlan onu öpmek için odasına ^irdiğim vakit beni karşüayan •es.. Istemiyerek kollarım gevşeıııişti. Jacques bunu fırsat bilcii, koşarak salondan kaçtL Bir ke hma »öyliyecek halde değüdhı. ( â r k a n •«) İŞ SAflTLERİ 17.577 Açıhş 18.00 Plâklar artsır.da 18 30 Diskoteğimizden 19 00 Senfonik konser 19.30 Glen Gray orkestrasından hafif müzik 20 00 Günün melodilerl 20.30 Akşartı konserl 21.00 Sevdiklerinlz ve «evecekleriniz 22.00 Gece konserl 23.00 Franc» Gall ve Charleı Aznavour'dan Fransızca melodller 33.S0 Dünya dansedlyor 00.30 Geç vptanlar İçin 1 00 Ksnsnıs. Çok sık arandığı için masasından telefonu kaldınlan birisini telefona çağıramayacağun için özür
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog