Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

18 Eylul 1965 CUMHURÎYET SAHTFF »IIIItlITIIIflflIirilIltlllflllllIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIllIflllllIlllin SON YILLARDA NİÇIN HAKİKİ BIR YAZ MEVSİMİ GÖREMİYORUZ? • Almanya'da seçime 3 gün kaldı VVILLY BRANDT SOSYAL DEMOKRAT PARTÎ ADATI JOSEPH STRAUSS HIRtSTİTAN DEMOKRAT PARTİ ADATI • ••• • ••• • 16 Eylül 1926 tarihli Cumhuriyet'ten •••* •••• •••• •••• 1 Yunonlılann müracaatları ve Hahambaşı (••• ve tabiatile deniz mevsimin hasreüe bekliyen kimseler yaza doyama = dan kış bastırmakindır. Ş Fi*at bu kotü havalar yalnız Türkiye'ye rnünhasır değildir. Bütün Avrupa ve birçok ülke ayni neviden şikâyetlerde bulunmaktadır. Bilgin ler fcurün, dünya'nın ısı mekanizmasında bir «arıza. o^up olmadığını s ciddiyet'e arastırmaktadırlar. ~ N edense son yıllarda ve bilhassa yaz aylarında havalar sevin gitmekte = LUDWIG ERHARD HIRİSTÎYAN DEMOKRAT PARTÎ ADAS1 ERICH MENDE LlBERAL PARTİ ADAYI ATOM BOMBASI Birkaç yı! ediyorduk. Aslında bozulmasını patlatılan atom balarına mal önceEİn; kadar havanın ması kuvvetle muhtemeldir. bombu doğru bir tahmin değildir. BUZ DAĞLARI Çünkü ufak bir fırtına için bile, Meteoroloji'nin gelişmesini bek birkaç Btom bombasınm yaratacağı enerjiden fazla kuvvete ihlerken yer kabuğu fizikçilerini tiyaç vardır. Bugün atom denemeşgu! eden, kötü havaların bir ırıelerinin de yapılmadığı bir sıizah şek'i, tekrar aktüel hale gelrada Avrupa'da ve yurdumuzda miş*ir: Yavas yavaş ısınmakta iyağan yağmurları, Vietnam'da ken yer yüzü kabuğu son yıllarKeşmirde pathyan bombalara ham da tekjrar soğumaya m l basamıjletmek saçmadır. tır? Jeolojik zamanlara gitmeden, Mantıken düşünmek gerekirse yüz yıllar boyunca yer yüzünde kötü havaiann sorumiusu uzaya büyüİc 15i deeişiklikleri oldutu atılan sun'i uydular da değildir. bugün srtık bilinmektedir. XII Atmosfer dışında seyTeden sun'I yüyılda Greenland adası ekilebiuydular hiç bir sekilde atmosfer lir tarıma elverişli. Ingilterede de olaylanndan meydana gelen meüzüm bağları yetiştirilmekte idi. teorolojik şartlan değiştiremezler. Bugünkü duram nedir? Çeyrek Peki bu «bozulma» nasıl izah asırdanberi dünyanın ortalama ıeriilebilir? Meteoroloji henüz tam sısı yavaş yavaş yükselmekte idi. bir ilim değildir. Bu yüzden, alKutup buzları da azar azar kutup çak ve yüksek basınç alanlartnın lara doğru çekiliyor, daha sıcak ol mevsimlere göre ayni yerde kalduğu için de büyük oranda erimamalan ve anormal bir şekilde yorlardı. ycr değiştirip yaz mevsimi ortaHalihazırda ise, bunun aksi olsmda havaların soğuyarak sağmaktadır. Son olarak Iskandinavnak halinde yağmurlann yağmaya'nın kuzeyindeki buzlarda insı sebebi anlaşılamamaktadır. Bu celeme yapan bilginler çalışmaladüzeünsüzlüğü izah için bilginler rını yeni bitirmişlerdir. Bunların farklı ipotezler ileri sürmektedir müşahadelerine göre buzlar arler. tık geri lçekimemektedir. Son iki Bazılan. meselâ. uzaydan yer yu kışın karları. eskiden yaz aylarmziine doğru gelen toz halindeki da olduğu gibi ayni süratle erime gök taşlannın bol yoğmur yağma mektedir. sına sebep oldufunu ileri sürmek Tabiatile daha kesin bir sonuca tedirler. Diğerleri, ki Hollandalı varmak için mevsimlik ve yıllık Srhuurmans gibi biİE^nlere göre, ısı farklarmı ve aysberglerin erigüneşteki büyük patlamalar sonu melerini yıllarca incelemek gerek cu meydana gelen elektronlar, atmektedir. Ancak bundan sonra mosferin basıncını değiştirmekte yer kabuğunun soğuyup soğumave böylece tadile uğrayan rüzgâr dığı meydana çıkacaktır. ların rejimi kötü hava'.ara yol açFakat bugün için Avrupanın ve maktadır.. Türkiyenin buzlarla kaplanması bahis konusu değildir. Değişiklik Atmosfer tabakası içine göndeaeır ağır yer alacak ve soğuma rilen rasat füzelerinin pek yakın 50.000 vıllık bir devrede olacaktır. da bu türlü sorunlara cevap bul | j= Parti Genel Kurmayları tarafından angaje edilen •uzmanlar şu veya bu partinin siyasî görüşünü çamaşır sabunu veya sigara satar gibi satıyorlar •••• •••• •••• Ondokuz eylül tarihinde yapılacak olan bu defaki seçimlere ka tılacak 14 partinin «üç büyük>ü (yani CDU, SPD ve FDP) seçim kampanyasuıı sıkı bir şekilde mer kezden idare ediyorlar. Bu üç par ti seçim savaşı alanlarmı bılimsel bir şeküde araştırmakta ve hare~ Sosyal Demokrat (SPD) Partisi sekiz veya oniki yıl öncesine na ket tarzını buna gore tesbit et^ de, adaylarına seçim kampanyazaran, çok farklı bir faaliyet gö mektedir. Sosyal Demokrat Par= sı sırasmda nasıl hareket etmerülmektedir. Seçimin baş aktörü tisi daha 1963 yılı başından itiba leri ve nasıl giyinmeleri lâzım gel olan hatibin nutukları bu defa ren, 248 seçim bölgesinin sosyolodiğini bütün teferruatıyla izah oldukça sınırlandınlmıştır. Halk jik özelliklerini, yüzlerce istatiseden bir broşür dağıtmıştır. oyu ve propaganda psikologlann tik uzmanı ve bilgin vasıtasıyla Her iki broşür Alman partiledan kurulu bir uzmanlar grubu, araştırmıştır. Bu uzmanlar hastarinin 1965 yılı seçim mücadelesin hatibin hemen hemen her sözünü ne ve ihtiyar yurtlarını saymışdeki stratejileri bakımından tipik ve her jestini sufle etmektedir. lar, toplumun bünyesini ve arzubirer • örnek teşkil etraektedir. Parti politikası, mal reklâmlarm sunu, endüstrinin bu bölgelerGerçi 38,5 milyon Alman seçmeni. dan elde edîlen tecrübcleri, bu deki rolünü tesbit etmişler ve bu Federal Alman Cumhuriyetinin defaki seçimlerde geniş ölçüde arada rakip adayların kuvvetli ve kurulduğu 1949 yılından beri, be kullanmaktadır. Parti genel kur zayıf taraflarını not etmeyi de uşinci defa olarak, rakip adayların mayları tarafından angaje edilen nutmamışlardır. Bu faaliyetin nehitabet yarısına şahit oluyorlar uzmanlar, şu veya bu partinin sı ticesini şimdi Sosyal Demokrat amma, bu defaki seçim savaşı sah yasi gorüşünü, çamaşır sabunu ve Partisi'nin Bonn'daki Genel Merkezinde görmek mümkündür. Bunesinın ku'isleri arkasmda. dört. ya sigara satar gibi satıyorlar. IİIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIİ1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMİIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII = E 5§ E ^ = Hıristiysn Demokrat Partisinin (CDP) adayları bu defaki seçimlerde, seçmenlerin karşısma çok şık bir şekilde çıkmıyacaklar, fazla basit ve kravatiiz kıyafete de bürünmiyecekler ve hiç bir suretle «yakası devrik sveterier» gİyemiyeceklerdir. Halen Hür Demokratlar (FDP) ile koalisyon halinde ıktidan ellcrinde tııtan Hıristiyan Demokratların seçim kampanyası uzınar.ları 'Seçim kampanyası için yirmi tavsiye» adı altında yayınladıklan bir broşürde, adayların seçmen karşısına fazla göze batmayan sade bir şehir elbisesiyie çıkmalarını tavsiye ediyorlar. Muhalif rada, muazzam tablolar ve haritalar üzerinde. 248 seçim bölgesinden her birinin bütün özellikleri tesbit edilmiştir. Seçim kam panyasını idare eden parti genel karargâhı mensupları bu tablo ve haritalara dayanarak propagandalarmı her bölgenin özelliklerine göre ayarlamakta ve buna gâ re talimat vermektedirler. Sosyal Demokrat Partisi diğer taraftan da, resimli propaganda broşürlerini de, her bölgenin özelliklerine göre bastırmıştır. Tabiî bütün Almanya'ya şamil broşürlerin miktarı da az değildir. Buna karşılık Hıristiyan Demokrat Partisi de telefonlu reklâmlara büyük bir önem vermektedir. Her iki parti bu yıl, ailelere yapı lan ziyaretleri de çok sıklaştırmıştır. Hıristiyan Demokrat Partisi, bu arada, az gelirli insanların yaşadıkları sosyal meskenlers yaptığı ziyaretlere ön plânda yer vermektedir. !••• • •• Lozan muahedesinın akdi sırasında memleketimizde bir takıra dini kanunlar mevcuttu. Yabancılar buradaki ekallıyetin (azınlığın) an'ane ve âdetlerinin muhafazası için Lozan mııahedesine bir takım ahkâm (hükümler) koydurmuşlardı. Bıiâhare memleketimızdeki inkılâplar ve dünyanın en yüksek kanunu olan Isviçr» Medeni kanununun kabulü ile herkese din ve âdetlerin muhafazası serbestisi tanınmıştır. Bu kanunun kabulünden sonra ekalliyetîer artık başkaca kanun vaz'ına lüzum görmediklerini bildirmişlerdi. Şimdi haber aldığımıza göre. Yunanhlar Lozan muahedesi^d^n bahisle Cemiyeti Akvama müracaatta bulunmuşlardır. Bu hususta fikrine müracaat edilen Hahambaşı Bercarano efendi şunları söylemiştir: c Dünya yıkılsa biz sözümüz den dönmeyiz. Bir arzumuz olursa onu hükümetimize söyleriz. Yabancıların tavassutunu ia temiyoruz. Biz Cumhuriyet ka^unlarına tâbiiz.» Bercarauo efendi (ngiltere Hükumetini dâva edenler Kaptanlar oldular mahkum Mütareke senelerinde tngilizler tarafından Maltaya sevkedılmiş olanlardan büyük bir kısmı muhtelif mahkemelere müracaat ederek îngiltere hükümeti aleyhine dâva açmışlardır. Bu meyanda Göz Tabibi Esat ve Çürüksulu Mahmut paşalar ile bazı tanınmif eçhas da bulunmaktadır. Otobüs işletme izini vreilmcdi •••• •••• »•a • »«• • ••* •••• •••• • ••• •••• • •>• •««• • ••• • *•• • ••• Tramvay şırketi şehirde otobüs işletmeye de karar vermiş ve bu hususta hükümete müracaatta bulunmuştur. Ancak Tramvay şirketinin bu talebi hü kümetçe kabul olunmamıştır. Günlerden beri heyecanla takip edilmekte olan «Lotüs» dâvası dün sona ermiş ve MidilH açıklarında Bozkurt vapurumuzun batması, sekiz Türk denizcisınin de boğulmasıyla neticelenen dâva karara bağlanmıştır. tstanbul Ağır Ceza mahkemesi, Lotüs gemisi süvarisini 2 ay 20 gün, Bozkurt'un kaptanını da 4 ay hapse mahkum etmif tir. Mahkemenin kararı kendisina tercüman Fuat Resat bey tarafından tercüme edildiği zaman Fransız kaptanının rengi atmıştır. Reis, arzu ettikleri takdirde karann bir hafta içinde tem yiz edilebileceğini bildirmiştir. 16 YAŞINDA BİR ÇOCUK 7 METRELİK BlR TEKNE İLE DÜNYA TURUNA CIKTI Honolulu (a.a.) Lee Graham admda 16 yaşında bir çocuk, tek başına dünya turunun ikinci merhalesi olarak 7 metre boyundaki «Kumru» adlı teknesi ile dün Güney Pasifiğe açılmıştır. 40 gühlük su ve yiyecekle yola çıkan «Kumru», Honoluludan Föniks adalarına gidecektir. Graham, bu yolculuğun 10 gün sürece.Şini, arada muhtemeten Kanton adalarına uğrıyacağını, beraberinde Kaliforniadan Ha vai'ye geürken kendisine re;"a kat eden «Suzette» ve «Joliette» adlı iki kedisinın de bulunacağını açıkiamıştır Grahan Föniks adalanndan Tonga'ya gideceğini ve yağmur mevsimi geçinceye kadar orada bekliyeceğîr.i söylemiştir. Graham arada Fiji, yeni Ka ledonya, Avustralya, Endonez ya ve Singapura uğradıktan sonra Hint Okyanusu, Süveyş Ka nalı, Akdeniz yoluyla Atlantiğı a kanalından geçerek Havai'ye dönmeyi tasarlamaktadır. Delikanlı bu yolculuğun iki yıl süreceğıni tahmin etmektedir. Tİ 123456789 «•••••••••»•(••••••••••••••••(»••••••••••••••a İSTANBUL • m Iktisadî ve Ticarî llimler Akademisi Reisliğinden: 1 5000. lira keşif bedelü Akademimiz binasının onarım işinin açık eksiltmesi 10 gün müddetle uzarjtmıştır. 2 İstekliler, bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün mesaî saatleri dahilinde, Akademi idaresinde görebilirler. 3 Eksillme 24 eylül 1965 cuma günü saat 15 te İstanbul Okullar Saymanlığında yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak edebilmek için isteklilerin 375 lira muvakkat teminatı eksiltme saatinden ev\el tstanbul Okuliar SajTnanlığma yatırmış olmaları, 1965 yılına ait Ticaret Odası belgesi ve ehliyet vesikası ibraz etmeleri gerekir. (Basın 1709910997) Bir haremde dört kadın» Sorrento'daki filim feslivaline kahlıyor Napoli (a.a.) 18 24 eylül gun'erı arasında Napoli körf»zmdeki Sorrento'da yapılacak filim festivaline katılacak ülkeler arasında dört Akdeniz ülkesi de bulunmaktadır. Bu dört ülke, Türkiye, Fa?, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Lübnandır. Adı geçen ülkeler festivale, bilgi verici filimlerle katılmaktadır. Jüri, Türkiyeden «Bir Haremde Dört Kadın», Birleşık Arap, Cumhurıyetinden «Bir Aşk Teşebbüsü», Fastan «Endülüs Geceleri», Lübnandan «Kınk Kanstlar» adlı filimleri ıestival için seçmiştir. 9 DÜNYAYA N4M VEREN TÜRK TiCARETHANESJ ^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B« Yayın Hayatı GERCEK YAYlNEVİ • AZ GELtŞMIŞ ÜLKELER VE SOSYALİZ1M. Hazırlayan: Fethi Nacı. 7,5 lira. # EMPERYALİZM NEDtR? Hazırlayan: Fethi Naci. 6 üra. # ÖDEMELİ ISTEME ADRESİ: P.K. 655 İstanbul. *** Yazan : Saıd Arif TERZİOGLU. 1358 sayılı Tebliğler Dergisi ile lise ve ortaokullara tavsiye edilmiştir. Ödemeli gönderilir. Atatürk Bulvarı Yener Apt. "9, 3 Kızılay . A n k a r a T^ •$* *T» SOLDAN SAĞA: 1 Eyiulün ikinci günü bütün partiler tarafından adları Kçim kuruluna bildirilen kişiler (çogul). 2 «Giyün eşyasm» ait yenl rnodeller yaratma u hası» anlamına iki söz. 3 Her hangi bir emre bazır durumda, iskambilde bir kâğıt. 4 «Geçmis zaman» ın yarısı, oradan çıkan duman ocafın tüttüğünü belirtir. 5 Belediye sınırları içlndeki zabıta kuvveti. 6 İstanbulun yazlık orurraa ve gezintl yerlerinden (çoğul), bir edat. 7 tEİindekini makine adama uzat!» karşılıtı iki lözlü bir emir. 8 Sert. 9 Dünyanın onda yedisini kaplıyan, «büyükçe çapta ağaç ve bitkl « p u anlamına iki söz. 1UKARIDAN AŞAĞ1YA: 1 Hayatta erisilmek istenllen gayerler (çogul). 2 tBo« halde kalma!» minasına bir emir, rtezgâhta bez haliDâncılık: 8513/11017 n« getir!» mânasına baska bir emlr. 3 Havva annemizin kocası (iki söı). 4 Kanun. Türklere dost eski hir Fransız yazan. 5 Kâbede İslâmlıktan önce bulunan putlardan, tekrarlanınca gü riiltü tarif eden bir söz belirir. 6 Bir deniz taşıtının altüst olması hali. 7 Eski bir Mısır Tanrısı, bir renk, umaniD tekrarlanınca ör• «eklt deklerin bağırtısı belirir. 8 Bir kadın adı. 9 »Boyu fazla olmıyan ve imamların fejlerinin etrafına tardıklan bezi« antan iki söz. İSTANBUL' DAKI UN FABRiKASI iÇiN Ustabaşı Aranmaktadır 24 saatte 130 ton tapaötell AL man yapısı (M1AG) marka pneumatlk bir değlrmenl İdare edebl. lecek, tecrübell bir ustaoaşı a. ranmaktadu. TaJipIerin: P.K. 256 Şişli adresine Teya 49 94 00 telcfon» müracaatUn. lUâncüık: 8603 11011 \V İZLEM YAYlNLARl • OYUN Türkiye'nin tek tiyatro dergisi 25. sayısuıda, Sermet Çağan'la Özdemir Nutku'nun yazdıkları, Almanya'da büyük başarı kazanan «Savaş Oyunu>nun tam metni, aynca bir çok ilginç yazı. Tanesi 250 krş. (Pul göndererek isteyin.) İZLEM YAYlNEVİ, Beyazsaray, Beyazıt *** Okul. fabrika, hastahane ve resmi daireler için hazıılanan, • SİVİL SAVUNMA MEVZUATI ve LÜZUMLU BİLGİLER lçişleri Bakanlığınca tetkik ve tavsiye edilmiştir. 750 kuruş ödemeli gönderilir. KONYA: Yıldız Basımevi. *** CAVİT BİNBAŞIOGLUNUN •ÖGRETMEN MESLEK KİTAPLARI. • Öğretim Metodu ve Kr. Uygulama 1900 • Egitim Psikolojisi (4 kitap) 2000 • 1. Gelişim Psikolojisi 500 • 2. Öğrenme Psikolojisi 500 • 3. Ruh Sağhğı Bilgisi 600 9 4. Ölçme ve Değerlendirme 400 0 Uygulamalı llkokul Idare Rehberi 500 0 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Rehberi 200 Baş.ıca kitapçılarda bulunur. Katalog isteyiniz. Adres: Cavit Binbaşıoğlu, Akıncılar Sokak, No: 13/14 Maltepe Ankara *** • AÇIKLAMALI KAT MÜLKİYETİ K.'INUNU. Dr. Aydın Aybay Av. Nezihi Sanal. Fiatı 5 lira Ismail Akgün KitabevıAnkara Caddesi No: 4. *** DÜNYA DİLİ • ESPERANTO. 5 lira. Hayrettin DURAL. P.K. 671 Ankara CELAL ÇUMRALI • SÜRİN GELECEGt. Şiir ı o runlarını ınceleyen 30 yazı. Bütün kitabevlerinde b u l u n u r . BETA YAYlNLARl Geliştirme ükokulları için m ü zik kitabı. • İLK MLZIK ÖGRETIMİ VE FLLT METODU. Yalçın Yüreğir Saadettin Ünal. Fiatı: 3 lira okul kooperatiflerine % 20 indirim yapılır. P.K. 228 Adana. MAZOT, FUEL •• DOKUM KALORIFER KAZANLARI YÜKSEK RANDIMANLI ÇOK EKONOMİK GARANTİLİ UZUN ÖMÜRLÜ T OIL, LİNYİT, KÖMÜR VE KOK K Ö M Ü R Ü İÇİN MUHTELİF TİP VE BOYLARDA • TÜRK ORDLSÜ TÜRK ORDUSU TÜRK ORDUSU İKTİDAR ADAYLARI J İFFET ASLAN Oy'unu bilinçle kullanmak istiyenlerin aradığı rehb^r. Partilerın gerçek hüviyetle.rini ortaya koyan kitap çıktı. 168 sayfa 7,5 lira Bütün kitapçılardan veya yayın merkezinden isteyiniz. 14, Tursatreis caddesi,. Tandofan • Ankara Telg.: GERÇEK Ankara Tel: 13 18 26 4 ' % w ' Ç ? lr Para Psikoloji yöniinden REENKARNASYON Adana ve çe\Tesinde EVVELKİ tL\YATLARINl hatırlayanlar Spiritüalizm Aktüalite ve Kritikleri. Yazan: Reşat Bayer P.K. 33 Karaköy, İstanbul. Fiatı 6 lira denet I MALİ BlLGtLER DERCİS» •17 BİN LİRAYA YERÜ 0T0 MU? Bütün mali sorunlar için tek organ, en yararlı rehber, Ticaret Han 33. Hacıbayram Ankara Tel: 11 32 35 Her Eve Lüzumlu Şükrü Canal'ın 1 Temel Biçki Fi7«tı Biçki Kitapları İS Llrm Bütün kadın elbUelerinİB nasıl biçilip dikileceğini metotlariyle öğrettn ani kitap 2 Gömlek ve Pijamalar Fijatı 7,5 Ltıa İıtenüen Idtapların brdeli Zij» C*na! tsUnbul P.K. 973 adreaine rbudtrildiîinde derhal taahhütlu olarak fönderiliı. ödcmeli Istendiğinde poıta ücretl üive ediliı. TLKK DEIHIR DCKLM FABRİKALARI A. Ş. Sipsn'ş ve Satış Merkezlcri: Beynelmilel normlara uygun olarak ve Almanyanın meşhur kazan Fabrîkalanndan Rheinstahl Efsenwerk Hilden A. G. patentl Ue iroal edilmiştir. SAYISI ÇIKTI ııımız %^^ KOÇTAŞ T İ ( A R E T A . Ş . : İ s t a n b u l , K a r a k ö y , Fen««>nen1er 00, Tel.: 49 17 62 MERKEZ TlCARET A . Ş . : A n k a r a , U l u s M e j d a ı ı ı , Koç H a n , T e l . : 11 04 50 X«Bİ Aj«a» 52SS/1Û9M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog