Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHTTRtYET 16 Eyiul 1965 le vı • Şehirde SEÇIM SEPİM Şehirde ve Yurtta Yeni bina bulunmazsa LT.IA öğrencileri boykotyapcıcaklar Istanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği ve Iktissdî ve Ticari îlimler Akaderr.isi Talebe Birüği Başkanları dün müşterek olarak yaptıkları basın toplantısmda, Sultanahmetteki Akademi binasmın ders yapılamıyacak kadar harap olduğunu ve Milii Eğitim Bakanlığı tarafından yeni ders yılına kadar başka bir bina temin edılmediği takdirde süresiz olarak boykota gireceklerini açıklamışlardır. Bu arada Bayındırlık Müdürlüğü tarafından bina hakkında verılen raporları gösteren gençler öretle şunlan söylemişlerdir : «1965 196$ ders yılına gireceğimiz so günlerde 83 senelik mariye sahip oknluranzan 3 bin ö$rencisi her an meydana gelebileeek bir tehlikenin dataa doğrusn facianın knrbanı olmakla karşı karsıya bnlanmaktadırlar. Bn konndaki iddialarımızı Bayındır Iık Müdürlüfüntin resmî raporl a n ile de tesbit efmiş bnlunnyoruz. Bn arada Ankara Izmir Eskişehir Akademilerinin insa halindeki binalarına nakdi yardımda bnlnnan AID Teskllâtı iltri gelenlerinin arsa bnlundnğn takdirde bina yapımının kendilerine ait olduğunu bildirmelerini de .Milli Efcitim Bakanlıiı bu?üne kadar ele alınmıyarak ihmal edilmiştir. Fakat yeni ders yılına kadar yine aynı ilgisizlik devam edecek olnrsa, 3 bin Akademili süresiz olarak boykota girmeye kararlıyız.» SEMBOLÎK KİLtT öte yandan gençler dün yaptık ları toplantıdan sonra Milli Eğitim Bakanına okulda herhangi bir kaza meydana gelmeden kapıları kapatması için kilit göndermişlerdır. Bu arada l.Y.O.T. Birlıği Ba = kar.ı Dinçer Şekerci. «Eğer kapıvı bn kilitle kapamıyacak olurlarsa 2 nci kilit bizdedir. Bit kapatarafız» demiştir. «Doğu çıkarcıların elinde bugünkü duruma düşmüştür» Çıkarcılar kimi zaman ağa, kimi zaman şeyh kılığmda görünür rinci aday AdiJ Sağıroglu Sünni' dir.. İkinci aday Hasan Çetinkaya da Alevî.. Böylece denge sa|lamyor!.» « Ya AP. YTP nin durumu?.» « Onlar mı, diyorlar. AP nin Yazıyor listesinde bnlunan ön sıradaki Doğu'nun insanları mert, ce adayların ikisi de Sünnî'dir.. Ale sur, konukseverdir.. tnandıgı bir viler onlara rey vermez!.. YTP kişi veya fikirden zor vazgeçer.. nin yaşlı adayı (Hüseyin Aksu) ise Alevî'dir.. Sünnîlerden oy ala O bir defa herhangi bir şeye inanmaz!..» maya görsün.. Bir şeye bel bağlamaya görsün.. Artık onu, fikirden ve kişiden «ölüm» bile zor CHP nin Erzincan'da Alevilerayınr.. Bu, Doğu insanlarının den alacağı oylan kısmen parçabenliğine işlemiş haslettir.. Ancak bu vatansever lnsanla lıyacak bir bağımsız aday var: Gündogdu!.. Denildiğinn, tek kusuru okumamış olma Zeynel landır.. Daha doğrusu okuya ne göre, Sünni • Alevi meselesini cak okul, bilgi verecek ögretmen ilk defa ortaya atan bu aday, ön kendi bulamadıklan için, hurâfelerle seçimler sırasında bizzat kafaları doldurulmuştur!. Aynca oyununa gelmiş ve CHP listesinyüz yülardır, kendi kaderlerine de baş taraflara geçemeyince de terkedildiklerinden, yirminci as istifa etmiş!.. Seçimlerde CHP' nn sorüannda, hâlâ ortaçagı ya den 56 bin oy koparacak güçte Zeynel Gündofdu'ya, şamakta, dogmatik fikirlerle ya görülen CHP listesinde ikinci olan Hasan Çetinkaya, partilileri arasında Erzincan Alaeddin Bılgı •••••••• Z/yo NEBİOĞLU Boykot kararı açıklanırken D u yazı dizimizde «10 Ekim Milletvekili seçimlerinde nerede, ne olabilir?» sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Bu cevaplama^T yaparken seçime katılmış ve katılmakta olan partilerin 1950. 1954, 1957, 1961 milletvekili, 1963 İl Genel Meclisi seçimlerinde aldıklan oylan, oy yüzdelerini esas a'mış ve bunlan son" gelişmelerin ışığı altında obiektif olarak değerlendirmeye gayret etmiş bulunuyoruz. İKARAER CETESİI Antalya 1950 1954 1957 o PARTİLERİN ALDIGI OYLAR VE 0Y YÜZDELERl D P 67.749 o64^7 CP H 37.162 •':35.42 46.852 %36.20 52.730 /'o40.8l C P M H P YTP MP TIP Bağımsız Kendini göstermek isteyen giizel Vali ile görüşemedi Türkiye güzellik yarışmalarında temsiledemiyeceği bildirilen, «Türkiye Güzellik Kıraliçesi!» Sevtap Eti, kendini beğendirmek f istediği Vali} e dün de görüne• memiştir. Vali Niyazi Akı'nın; Yenikapıdaki bir gazinoda, toplama güzelierle! yapılan yarışma sonun da seçilen güzellik kıraüçesinin Türkiyeyi terasil edemiyeceğini, bunun için pasaport veremiyeceğini bildirmesinden sonra, Sevtap Eti, Vilâyete müracaat ederek kendisini göstermek ve anlatmak istemiş, fakat Vali i!e görüşmeye muvaffak olamamıştır. Dün Vilâyet salonunds Vali ile görüşmek istiyen güzel: « Kendirni suçlu hissetmeye başladım. Neden beni bırakmazlar» diye söylenmiştir. Vali yardımcılarmdan biri ile görüşmesi istenen Sevtap ile babası: « Biz, idarî bakımdan görüşmek istemiyoruz. Valinin sozlerıne karşı bizim de sözümyz var» demişlerdir. Yakalanan Karaer Çetesi ve çaldıklarından bir kısmı şantılanna yön vermektedirler... Bu durumun nedenlerini burada açıklamak çok uzun sürer.. Sadece bir tek cümleyle bunu açıklamak gerekirse, şunu diyebilirim: Doğu, Osmanlı devrinden bugiine değin «çıkarcıların» elinde bu duruma düşmüştür!.. Dogu'da çıkarcı, kimi zaman ağa, kimi zaman bey, kirni zaman da şeyh veya «dede» olarak ortaya çıkmaktadır.. Ancak, çok partili düzene girildikten sonra. bütün bu çıkarcı grupların üstünde bir veni çıkarcı grup daha bslirmiştir ki. o da «politikacı» lardır!.. Politik çıkarcılann Doğu 'ya kötülüğü, diğerlerinden daha etkili olmuştur.. Zira politik çıkarcı. gerektiğinde, ağayı da, beyi de, şeyhi de, kendi emellerine âlet olarak kullanmıştır ve kullanmaktadır da!.. 82.553 »i.63.79 65.963 °,o51.O5 c 1.414 Vol.09 9.095 »,o7.04 AP 1961 1963 11 G Mec. r CKMP 51.952 »İ35.1 49.314 •'o36.9« o 90.614 cı61.1 90.948 o56.64 5.56U /o3.8 7.508 %3 64 3 KflRDEŞ EURDUKLARI ÇETE İLE 38MAGAZA SOYDU ESKİŞEHİR Üç küçük kardeşten kurulu cKaraer« çetesi polisin takibi sonunda yakalanmıştır. Yaşları 15 ilâ 17 arasında olan Satnan, Ibrahim ve Ahmet p 3.660 »İ273 Refahiye'deki oylan toplayacağı sanılan CHP adayı Mustafa Tıldırım CHP listesinde en büyiik rakibi olan Hasan Çetinkaya: «12 ye 5 kala eelen aday!..» diyor. Gerçekten de, çoğu yerde milletvekillerinin (Gündogdu gibi) ön seçimlerde kazanamayışlannm birinci sebebi de bu: «12 ye 5 kala adaylıjhnı kovtnak!..» ANTALYA 1961 de nispi temsil esasına göre yapılan seçimlerde 7 mılletvekillığinin 5 i AP, 2 si CHP arasında bölüşülmüştür. Bu devredeki 7 milletvekiüiği için AP. CHP, CKMP, MP, TİP olmak üzere 5 parti, 2 de bağımsız aday seçimlere gir Ustasını falçata ile öldürdü Beyoğlunda Topçular sokağında kunduracılık yapan 40 yaşlarında Artin Dalga bugün kalfası Niğdeli Ahmet tarafından falçata ile vurulmustur. Bir alacak yüzünden meydana geldtği bildirllen olsfy sonunSa koma halinde ilk yardım hastanesine kaldırılmak istenen Artin. kan kaybından yolda ölmüştür. Olaydan sonra kaçan Ahmet aranılmaktadır. Kömür depoları arttınlacak Kömür Satış ve Tevzi Müdürü Ismail Karadağ, jehrimizdeki depo meselelerini görüşmek üzere, dün Ankaraya gitmiştir. Kömür Satış ve Tevzi Müdürü Karadağ, halkın daha kolaylıkla kömür ala bilmesi için depoların ve kapasitelerin artırılması konusunda ilgi lilerle temas edecektir. Okur adlarındaki kardeşlerin çeşitli zamanlarda 38 mağaza soyduklan ve 100 bin lira değerinde eşya ve para çaldıkları tesbit edilmiştir. Ele geçirdikleri paraları Istanbul ve Ankarada sefahat âlemlerinde yediklerini söyleyen «Karaer çetesi» mensubu kardeşler bu arada Eskiçehirin bazı zenginlerine tehdit mektupları göndermek suretiyle para sızdırmaya kalkıştıklarını da itiraf etmişlerdir. «Elimize toptan para geçseydi iyi çocuklar olacaktık» diyen Okur kardeşler, yapılan sorguiari' .. nı mütaakm tevkif edilmişlerdir. mektedir. Bu seçimlerde de 4 milletvekilliğıni AP nin alması normaldir. Gerıye kalan 3 milletvekilliğinden 2 sini CHP normal olarak alabilir. 7 nci milletvekilliği için diğer partiler ve bağımsız adaylar pek şanslı görülmemektedirler. Bununla beraber tophyacakları oylar 7 nci mılletvekilliğinin milli bakiyeden seçilmesine sebep olabilir. ÇOK ACI B(R KAYIP EmeiH Bnb. Vetr. Heklm T« E. E. S. Bakery Müdürlerlnden, Önretmenler Sendıkası Istanbul Şubesi kuruldu Devlet Personea Sendikaları Kanursu hükümlerine göre kurulan, merkezi Ankara olan v e bütün Türkiyeyı kapsıyan Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın l?tanbul Şubesi kurulmuştur. Şube kurucuları tarafından yayınlanan bildiride, Türkiye Öğretmenler Sendikasınm. öğretmenlerin "o95 ini temsil eden Ö. D.M.F. na paraîel bir kuruluş olduğu beiirtilmekte, öğretmenleri böiücü hareketler takbih edilmektedir. Eylul 16 Cemaziyelevvel 20 Ikmdl m & C :3 ü V. E a % < Öğle â n > J 9.36 5.39 12.09' 15.39 18.18119.50 3.5i »ni bir kalp krtzl netlcesl 14.J. 1965 günü ebediyen aramıadan aynlmıştır. Cen»zesl 16.9.1965 perşembe gü nü öğle namazmı ınutaakıp H(u cıbayram Csmltnden kaldınlmıştır. Aliah rahnıet eylesln. AİLESİ Her U Fteklâm: 2080 11035 A. BESİM ATILGAN ] 11.20 5.49 9.20 12.00 1.32 Atatürk devrinde ağza almmıyan bir «Alevl Sünnî» sorunu, şu anda Erzincan'da günün konusu.. Bütün politik meseleler, 19fil seçimlerinde AP Erzincan' «Ale%i Sünnî» açısından ele ahda sadece 3 bin 725 oy alabilmiş.. nıyor.. Birisi bir partiden aday YTP ise 36 bin 099 oy almış.. mı olmuş, tek sorulan soru şu : CHP nin aldığı oy: 39 bin 438.. «Alevi mi, Sünni tni?..» Ne var ki, bu seçimlerde duBirisi, birazcık kendisini gös rum tamamen tersine.. Yani termeye mi baştaroış?.. Akla ge YTP nin yerini tamamen AP allen tek soru: «Sünnî mi, Alevî mış bulunuyor.. Yalnız, YTP ada mi?..» yı, AP iİ8 mücadeleye girişmiş Evet, böylesine bir ortam için durumda.. Pakat bütün şans, ulu de seçim mücadelesi de elbet, sal artığa kalmış artık.. «Alevi Sünni» çatışması şeklinZira, Bayındırlık Müdürlüğü sıde cereyan edecek.. Nitekim par rasında köy köy dolaşan ve r> ti yerine, bu dinî inançların isim lumlu yatırımlarda bulunan Haleri daha çok geçiyor Erzincan' san Çetinkaya, Alevilerin oylarıda.. nı alacak tek aday.. Bu yüzden Örneğin, adayların kudreti ve Zeynel Gündogdu yu bir yana bıseçilme şansı da, bu iki mezhep rakacak olursak, CHP nin bu seten birisine bağlı olmasında ve çimlerde 4 milletvekülikten 3 ünetkili olmasmdan ileri gelmekte.. cüsünü ulusal artıktan kazanmaÖn seçimler bile bu hava içinde sı mümkündür, denilebilir! yapılmış.. Delegeler, adaylannı Ancak. seçimlerin Erzincan'da bu ölçüyle listelerinde sırala kaderini yine de, politik çıkarmış!. cılar tayin edecek.. Mezhep çatış masını istismar ettikleri ölçtide « CHP Erzincan'da daha çok kazançh çıkacaklar.. Şimdilik oy alır!.» diyorlar. «Neden?» di kaderi bu.. Partileye sordugumda da, hemen ilâve Erzincan'ın rin tüzüklerine. programlarına ediyorlar: « Çünkü, CHP listesinde bi ise sldıran vok!. ÜIIIIIIIIU AMASYA 1950 1954 1957 PARTİLERİN ALDIGI OYLAR ve 0Y YÜZDELERİ D P 42.199 •o54.16 49.014 °o54.48 42.581 »/o46.25 CP H 35.707 °o45.83 36.625 •'»40.71 41.551 ^45.14 C P M H P YTP M P TIP Bağımsız 4.324 °/Ü4.81 6.83Ö •/o7.42 1.085 •/ol.lB AP 1961 1963 '1 O. Mec. 55.548 «o53.9 48.09« '•oöl.lS 39.940 Vo38.8 45.160 «O46.47 CKMP 7.469 »b7.3 4.885 »o2.36 olmak üzere 5 parti, bir de bağımsız aday seçıme katılmaktadır. çekişmenin AP ile CHP arasında clması 2 milletvekiliiğini AP nin, 1 milletvekiliiğıni CHP nin alması normaldir. 4 üncü milletvekiliiğini CHP nin doğrudan doğruya ahp alma ması diğer partilerin çalışmasına bağlı bulunmak AMASYA 1961 yıhnda nispi temsil usulüne göre yapılan seçimlerde 4 milletvekilliğinin 2 si AP, 2 si CHP arasınds paylaşılmışür. Bu devrede çıkarılacak 4 milletvekilliği için AP, CHP, CKMP, MP, TİP E.IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ekonomik hamleler ve temaslar Türk Sovyet ticareti gelişiyor S zmu Enternasyonal Fuarınd» bugün Sovyet Rusya günü kutlanI maktadır. Bu münasebetle Fuardaki Sovyet Rusya pavyonunda bir kabul resrai düzenlenecek ve iki memleketin birbirleri için karsıIıklı olarak sahip oldukları iktisadi ve ticart imkânlar üzerinde bir kere daha durma fırsatı doğacakUr. Izmır İki memleketin devlet adsmları arasında son zamanlarda temaslann sıklaşmakta olması ve bilhassa zel firmalan arasında temaslar Fuannda ekonomik konularda yeni prokurulması, iktisadi ve ticarî he büyük jelerden bahis açılması, Fuar yetlerin karşılıklı ziyaretleri ve ziyaretçilerinin bu sene Sovyet Sovyetler Birliğinin İzmir En alâka Rusya pavyonuna geçen yıllarternasyonal Fuarına muntazam dan da fazla bir ilgi göstenneolarak katılman gibi hususlar gören yer almaktaydı. lerine yol açmaktadır. Sovyet 1960 yıhnda varılan bir anlaş Hakikatte, TürkSovyet ticarl ma ile, iki memleket arasındaki Pavyonunmünasebetleri uzun yıllan içine ihracat ve ithalât faaliyetleri, alan bir tarihe sahiptir. 19201930 mevcut ticaret ve tediye anlaş dan bir arasında iki memleket arasındaması çerçevesi içinde imzalanan ki ticaret canlı bir gelişme göspörünü;.. protokollere ve bu protokollerde termiştir. O yıllarda Sovyet her madde için ayrı »yrı tesbit Rusya Türkiyeye taş kömürü, petrol maddeleri, çimento, hu edilen kontenjanlara göre yürütülmeğe başladı. bubat, şeker, dokuma ve daha başka bir çok maddeler satıyor, mukabilinde Türkiyeden pamuk, yün, ham deri, canlı hayvan, narenciye ve ceviz gibi maddeler alıyordu. Ayrıca Türkiyenin sanayi hamlelerinde Sovyet Rusya n;n destekleyici gayretleri görülmekteydi. 19341939 yıllarmda Kayseri ve Nazillide iki dokuma kombinasının kurulması ve donatılmasında Sovyet kredilerinden faydalanılmıştı. Son yılların ortaya koyduğu gerçek, TürkSovyet mal mübadelesinin gittikçe artmakta olduğu şeklindedir. 1959 da mal mübadelesi hacmi 9.300.000 rubleden ibarat iken, geçen yıl bu rakam 17.200.000 rubleye yükselrniş bulunmaktadır. Bununla be raber taraflar, ticaret hacmini bu seviyesinde de yetersiz görmekte ve yeni gelişme imkân!arı aramaktadırlar. Halen Türk dış ticaretinde Sovyet Rusyanm 1937 de Ticaret ve Seyrüsefer hissesi yüzde ikiyi aşmamaktakonularında imzalanan andlaşma dır. Sovyet dış ticaretinde Türi!e Ticaret ve Tediye anlaşmakiyenin sahip olduğu hisse ise sı. iki memleketin ticarî müna1963 te sadece yüzde 0.1 den ibasebetlerini düzenleyen esaslar ret kalmıştır. olarak bugüne kadar hayatiyetFakat son zamanlarda bu nislerini devam ettirdi. betleri daha jüksek yuzdelere tkinci Dünya Savaşından sondoğru ge'.iştirmek için müsait ra Türkiye ile Sovyet Rusya ara bir atmosfer yaratılmış bulunsındaki ticaret, yeniden canlanmaktadır. 1964 Kasımında Türk dı. Dışişleri bakanının Moskovaya Ekonomik münasebetlerin geyaptığı ziyaret esnasında, karlişürilmesi için alınan tedbirler şılıklı ticaret hacminin arttınlsrasmda Sovyet Dış Ticaret teşekküileri ile Türk resmi ve ö ması için anlaşmaya varılmış, bu AFYON 1950 1954 1957 PARTİLERİN ALDIGI OYLAR v e 0 Y YÜZDELERl DP 81.491 •/o56.93 89566 •'o58.23 CHP 48.353 •/o33.78 40.872 ••i.26.45 45.271 °/o29.92 CMP 13.289 1o9.28 23.652 •/ol5.31 33.201 •/o21.94 HP YTP MP TIP Bağımsız 72.809 •/«48.13 AP 1961 1963 t O Mec. 47.715 •/o28.4 67.321 •,043.89 42.032 •İ25 41.879 •İ26.83 CKMP c 76.349 /o45.4 1.972 t'ol.2 1.816 %1.15 5.959 •/o3.77 31^16 «•«13.88 16.699 »/Oİ0.44 AFYON 1961 yıhnda nispi temsil usulüne göre yapılan eçimlerde 7 milletvekilliğinin 2 si AP, 2 si CHP, 3 ü CKMP arasında paylaşılmıştır. 7 milletvekilliği için Afyonda, 6 parti, 2 de bağımsız aday çekişecektir. YTP ile TİP nin bu çekişmeden kazançh çıkmaları pek söz konusu değildir. Milletvekillerinin bu defa AP, CHP, CKMP, MP böiünmesi CKMP nin şansını zayıflatmıştır. AP 3, CHP 2, CKMP 1 milletveküi çıkarabilirler. 7 n d milletvekilliği için MP nin şansı hiç yok denemez. Buna mukabil 7 nci miUetvekilliğinin millî bakiyeden seçilmesi de söz konusudur. YARIN AYDIN, ADANA, ADIYAMAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••••••••••••••••••• .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••' nu takiben bu yılın 18 şubat ve 22 mart tarihlerinde de karşıhk lı mal mübadelesinin arttırılmasını öngören iki anlaşma imzalanmıştır. Türk ithalâtının yüzde 40 mı teşkil eden yahrım malzemelerinin, Sovyet Rusya tarafından daha geniş ölçüde kar şılanabileceği ve bu yüzden Sov yet yatırım maddeleri için daha büyük kontenjanlar ayrılabileceği hususunda, tam bir görüş birliği mevcuttur. 1964 Aralık aymda Türk devlet ve özel sektörlerini temsil eden bir heyetin Sovyet Rusyada yaptıkları m celemeler, böyle bir anlayıs havasmm doğuşunda muhakkak ki çok müessir o'.muştur. Halen Sovyet Rusyanm Türkiyeye ihraç ettiği maddeîer arasmda demirçelik, petrol mad de'.eri, kereste, sellüoz, kâğıt, kimyevî maddeler, ayrıca çeşitli tüketim maddeleri, meselâ saat, fotoğraf ve sinema makineleri, motosiklet ve diğerleri önemli yer tutmaktadır. Buna mukabil Türkiyenin Sovyet Rusyaya ihracat listesinde ön sıraları da pamuk, yün, tütün, narenciye, kuru meyve, ceviz, zey tinyağı canlı hayvan, ham ' derı gibi maddeler işgâl etmektedır. Önümüzdeki devreler zarfında, Sovyet yatırım malzeme'erinın Türkiye tarafından daha geniş ölçüde ithal edilmesi ve mukabilinde Türk ziraî mahsullerinin Sovyet Rusyaya daha büyük miktarlar hâlinde ihrac olunması, ku\*\etle muhtemel bir ge lişme olarak görü'mektedir. Sovyet yardımı ile kurularak bir kaç yıl evvel faaliyete geçen Cam fabrikası, Türk sanayi hamlesine Sovyet Rusyanm iş'.irakini gösteren başarıll bir örnek olmuştur. Ayni şeküde biı krom ve magnezyom fabrikasınin inşaası, ayrıca Arapçayınd^ birlikte bir barajın kurulmas1 yolunda verimli konuşmalar y^ oılmaktadır. Bugün İzmir Enternasyonal Fı arında kutlanmakta olan Sovyei gününün, iki memleket arasında ki ticari ve iktisadi bağlann ge lişmeğe başladığı bir devreye rastlaması, en dikkate değeı özelliğini teşkil edecektir. (Cumhuriyet: ı ı n ı n ı Gelîbolu 2 nci Kor. Sat. ÂI. Kom. Bşk. lığından Cinsi Gelibolud» erat Miktan 1 adet 1 »det Keşif tutan Lira krş. 50000 00 G. leminatı Lira fcra. 3750 00 thale tarihJ ve saaö yemetoanesı 24 EylUl 1965 cuma saat 11 70000 00 4750 00 Malkarada erat yemekhanesl 34 BylUl 1965 cuma saat 1530 1 Yultanda ctns ve mlttan yanl] lnşaatlar kapalı zart usulü Ue yapünlacaktır. 2 thalelerl hizaiarında gösterilen gün TO saatte Komlsyonumuzda vapılacakür. 3 Bu ışe alt thale dosyalan ANKARA ve tSTANBÜL Levazım Amlrllklert Ue Komlsyonumuzda mesal saatlert danilinde ner gün görülebillr. 4 Yeterlik belgelerl ttaale tarlhlnden en az 3 gün önce GELtBOLO tnsaat Emlik MüdürlUgündet) alınabülr. 5 Teklil zartlanmn lhale saaönden bir saat önce 1965 yüı öcaret odası vesikası Ue birlikte Koverilmesl. Postaaa vâki gecikmeler kabul edilmez. (1464 Basın: 16177/11006) ııumnınııııumıııııiNiıuHiııııııınıııııınuııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog