Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

1(5 Eylul 1965 CtMHllKİYK'f RAHİKK AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ DÜNYADA Zirve Nâsır ile Hâfız çatıştılar KAZABLANKA (a.a. • AP • Radyolar) Arap Zirve Konferansuıın dünkü toplantısında, Mısır Başbakanı Nâsır ile Suriyeli Lider Orgeneral Emin El Hafız arasında Filistin meselesi üzerinde şiddetli bir çatışma olmuştur. Buna rağmen Kazablankada iyimser bir hava hüküm sürmcktedir. Bir kaynağa göre, Cezayir îhtilâl Konseyi Başkanı Albay Bumedyen, tsraelde Arap çete savaşının tatbiklni teklif etmiştir. Bumedyen, bu tip savaşın tsrael dışında, belli bir savaş plânı olmıyan bir orduya bel bağlamaktan daha başanlı olacağını soylemiştir. Arap Hıikiimdar ve Cumhurbaşkanları, «Araplararası dayamşmayı sağlamlaştırmak. istikbalde bu dayamşmayı muhafaza etmek için gereken bütün tedbirlere başvurmaya» oybirliğı ile karar vermişlerdir. Zirve Konferansı çevrelerinden sızan haberlere göre, Arap liderler, birbirlerine karşı her çeşit radyo ve basm kampanyasını durdurmayı ka rab Zirve Konfenaa. Kahire T« tskenderiyeden Bonra ilk defs ola'rak Mısınn dışmds blr •ehirde, Kazablankad» p»lı«m»lsrına devam edijor. Nâsır ile Kıral Faysal, Kazablankaya, Kahirede yaptıklan müzakerefleri tamamlayıp kol kola ve ceplerind* Yemenle ilgili bir andlasms olduğu balde gelmişlerdir. Andlaştnanın uygnlanma şansı şüpbeli olmakla beraber, Zirve Konferanslarını bokg ringine çeviren Araplararası kan dâvalanndan birlsi, hiç değilse şimdilik bertaraf edilmistir. Başt», yılan hikâyesini andıran dikenli Filistin meselesi vardır. Burgibanın Arablarla Tahudilerin b»nş içinde beraber yaşamalarım öngören gerçekçi teklifini «ihanet» geklinde damgalayıp kıyametleri koparan Nâsırın, aslında Isratllle savaşmak riskini yakın bir gelecekte göze almağa bazırlıkiı olmadığı son giinlerde açıkça sezilmek tedir. lahudilerin savaş yoluyla denize dökülmesi tezinin şampiyonn Nâsır, politikasındaki 180 derecelik dönüşün goramlnlnğvnu, Burgiba ve Şamdaki Baaa rejiminin bölflcü davranıslarına yüklemeğe çabalamaktadır. Halbnki Nâsınn Temendeki 50.000 tara teçhizaUl birli^ini anavatana çekmesiyle birlikte îsraele daha fazla yüklenmesi beklenmekteydi. Mısırlı liderin, Temendeki bir avuç tmamcı çapulcn karşısında nğradığı hezimetten sonra, hayatında cafer yüzii görmeraiş şanlı Mısır or dusunnn gücü hakkında daha iyl bilçi sabibi haline feldiği anlasılmaktadır. Taptaze bir Ihtilâf konnsn, gene Nâsınn A rab Dünyası liderliğini tanımıyan Bnrgiba tarafından ortaya atılmıstır: Arab Birliği Tasası ve Teşkilâtının değiştirilmesi... Tnnnsnn dina mik lideri, üyelerin iç işlerine banşmaktan vazgeçmedikçe ve Mısınn üstiinlük kurma eğlii roinin bir fileti olmaktan kurtarılmadıkça Arab Birliği ile işbirliği yapmıyaca|ıııı resmen aeıklamıştır. Zirve Konferansına katılmıyan Bnrgiba, umduÇu destefi ilk olarak, diğer bir Mağ ripliden, Fastan bulrouştur. Arablan birleştiren konolarin bölen konnlardan çok daha az olması karşısında, Zirve Konferansımn fivasko ile sonuçlanması pek az sürpri» yaratacaktir. I Kayhan SAGLAMERI Arab Uderleri birbirlerine karşı her türlü basm ve radyo kampanyasmı durdurmaya harar verditer rar altına almışlardır. öte yandan Lübnan basınının çoğunluğunu, Zirve Konferansını boykot eden Tunusun Cumhurbaşkanı Burgiba'nın Nâsınn izlediği siyaset ve Arap Birliginta durumu hakkında verdiği söylevi desteklemektedir. Fransızca vayınlanan «L'Orient» demektedır ki: «Burgiba, birlik antlasması iiye ülkelerin eşitliei. başkalarımn iç işlerine karışmama ilkesi ve nthayet karşılıklı savgı konuları da belirli esasları savonurken, Lübnanın tutumunu savunmaktadır. Biz, onu nasü desteklemelyiz?» «El Safa» da şdyle diyor: «Burgiba Arap dünyasınuı son 10 yılda edindiği tecrübevi özetledi.» Kahire gazeteleri lse Tunuslu lldere saldırmakta. «El 4hbar», «Burgiba Arap ülkelerini Mısıra karşı dikilmeye kışkırtmak istiyor» diye yazmaktadır. Arap basını Güney Vietnamda en biiyük kara harekâtı başladı G Fıratın suları ile ilgilî toplatttı başladı Bağdat, (a a. Rad'.olari Türkiye, Irak ve Suriye snlama nzmanları dün Bağdatta toplanarak Fırat mlannın nasıl knllanılacağı ve her ülkenin ne kadar ihtiyacı oldnğunu miizakere etmeye başlamıslardır. Yetkili kaynaklar 9 gün sürecek toplantının geçen yıl Türkiyede yapılan gördsmeleri tamam layıcı mahiyette olacağını söylemektedirler. Geçen ay üç ülkeyi zijaret eden bir Dünya Bankası heyetl, Türkiyenin Fırat üzerinde inşayı tasarladığı Keban Bara.jınm Irak ve Suriyenin tarıra jırojelerine ne şekilde tesir edeceçini çörüşmek üzere müşterek bir toplanti yapılmasını teklif etmişti. Türkiyeden çıkıp Suriyede aktıktan sonra Irakta denize dökülen Fırat Nehri havzasmda 3 milyon Irakh yaşamaktadır. Nehir halen Irakta 6 milyon ddnümlük bir alarn sulamaktadır. Aliııada lioalisyon yiırliilılrrli lnir\ılii\lı nıliiiliin 1 Fransız aydınlarr Ben Bella için endişe duyuyorlar Paris, (ajt. Radyolar) Aralarmda François Sagan ve JeanPaul Sartre da bulunan bir grup Fransız yazan, dünya kamu oyuna eski Cezavir Cumhurbaşkanı Ben Bellanın hayatımn korunması için çağrıda bulunmuştur. Fransız yazarları yayınladıkları bir bıldiride, tevkıf edıldiğinden beri geçen üç aydan beri Ben Belladan hıçbir haber alınmadığma işaretle, âkıbetinden şüphelendık'.erıni belırtmektedır ler. Bildiride. Ben Beüaya. en ılkel insan haklarının garantı edılmesi, zıyaretçı kabul etmesı, doktoru tarafından muayene<u. istediei avukatlann kend:sıni savunması istenmektedır. Bıldiriyi imzalıyanlar ara=ınria Yves Montand, Sımone Sıgnorpt. romancı Claude Roy ve Natha'.ıe Sarrute, filim vapımcıları Louıs Daguin, Resnaıs bulunrr.aktadrr. Y ATİVA (AP) ıınan siyasi krizine son verıtıek İçin gösterilen çabalar, parti liderlerinin yeni bir koalisyon kabinesi kurmak için anlaşamamalan yüzünden yeni güç lüklerle karşılaşmış bulunmaktadır. Kıral Konstantinin Stefanopulosu Başbakanlığa getirmek ıçın kendisini Parlâmentoda desteklıyecek olan çoğunluk, kesin bir şekilde belirmesinı beklediği bildırılmektedir. Diğer taraftan Stcf.ınopulos da dünü Papandreu'nun karşısına çıkacak mebuslarla gizh toplantılar ve temaslarla geçirmiş bulun maktadır. Diğer taraftan sabık Başbakan Papandreu'nun da Büliın haskılara rağnıeıı» hâlâ 133 mebusun kendhine sâdık kalmakta oldueunu ve 45 gıin içînde genel seçimlerin yeııilcnmesinrien başka blr çıkar yol hulunmadığını ilerl siirmektedir. r^ fitfen şöyie önfimüze, ardV 1 f mıza bakalım: JLTkBizim, isim yapnu?.. Od öp *^>™ spor bransımıı vardır, Fnv bol, güreş.. koşnlar son zamanlarda bisiklet.. kayak.. flst taıatı ç » rez. Fntbolda yülardır bocalar duruLa Jolla California (a.a.) okuz «su altı adamı» İH ruz. Futbolu ileriye götürmek va hafta altmış metre derin amatörleri kurtannak için «profeslige daldınlmış bir su al yoneUiği kabul» ettik. O günden butı kapsülünde kaldıktan son güne yavas yavas futboldald kulüp amatörlük ra dün normal hayata dön ve takım aşkı yanl gayreti ortadan kayboldu.. en bemüşlerdir. EMİN EL HÂFIZ cerikli ve en pahalı oyunculardan Dokuz uzman, insanın su altın kurulu talnmlar yabancı rakipleriyda yaşıyabilme şartlannı araştır le başa çıkamamak söyle dursun, mak maksadiyle 28 Ağustos gü kendi liglerinde bir gömlek zayıf nü uzay adamı Scott Carpenter takımlara yeniliyorlar.. sut atamıile birlikte takrıben 18 metre b o yor, koşamıyor.. koşmuyor gol yayunda ve 200 tonluk olan «Sea pamıyorlar. Ama gayet güzel çalab2» kapsülü ile daldınlmıştı. lım.. gayet ince paslasma var.. na Vzmanlaı pazar günü, kapsü fayda? bu takımlann madde olarak lün daldınlmış olduğu bölgede hiç bir şeyleri eksik değil. Saygon, (a.a. AP Radyolar) demirli bulunan «Berbone» geOyuncnlannın transfer bedeliyla üney Vietnamdaki Amerikan, Avustralya, Güney Kore ve misine çekilmişler ve normal ha hnkümet kuvvetleri dün Başkent Saygon*un 30 kilometre va basmcma intibak ettirilmek bir apartıman satın aunabUir. Vakuzeyinde Vietkong çetecilerine karşı büyük bir kara hareüzere «basınç odasına» aunnuş li kadar aylık alırlar. Ama görül iyor ki futbol, bizde < • lardı. kâtına girişmişlerdir. Harekât şimdiye kadar Güney Vietnamda komünist çetecilere karşı girişilen en biiyük kara harekâtıdır Gemide gorevli bulunan deniz lerliyemiyor. Atletizm?.. Atletizm gerçi bizda Kara birliklerinin bir kısmı ualbayı George Bond, basınç odaVietnam siyasetinde, bu meseleye sından çıkanlann ilk istedikleri pek parlak değfldi. Ama 1930 da cak ve helikopterler tarafından hal çaresi bulunması için ne gi şeyin açık havada nefes almak Balkan sonuncusu iken 1940 da Bal diişman hatlannın gerilerine inbi değişiklikler yapüması gerek olduğunu, sigara içenlerin ise he kan birincisi olmuşruk. Şimdi Baldirilmişlerdir. tiği üzerinde dnrulacaktır. men sigara istediklerini açıkla kanlarda umumî tasnifi bırakın, bir Öte yandan bir Amerikan astek şampiyonluk alamadık.. ea parmıstır. kerl bildirisinde, dün 89 Amerilak adamlanmız.. beynelmilel klâs> Dokuz «su altı» uzmanından ta saydığımız atletlerimiz... 4 fincü, kan bombardıman uçağınm KuEarl Murray, kapsülde bulunan 5 inci oluyorlar... zey Vietnamdaki hedefleri bomların hepsinin «kafa dengi» olduk balamak üzere 27 akında bulunBisiklet... Daha yeni! Doğnuuna lannı ve ilk günü, işin eğlencell dugu açıklanmaktadır. yönünü düşünerek gülmekle je isterseniz şahsî gayretiyle parhyorHücunüann, kuzey batıda Diyarın öbür gün iş genişleyince bunçirdiklerini söylemiştir. en Bien Fa, güneyde ise De Vinh'e yapıldığı, köprü, askerî yapı, deJay de Skidmore ile Thomas da da tökezlemeler olacaktrr. Çünmiryolu gibi hedeflerin bombaParis (a a t Fransa, 5 ara Clarcke, balıklan seyretmekten kfi bugünkü gayretler şahısla kaimlandığı bildiritanektedir. büyük zevk aldıklarını ve saat dir.. sistem işi değil... lıkta yapılacak Cnmhurbaşkanı Bakımz son Balkan oyunlannda» lerce buna devam ettıklerini ifaGüney Vietnamda son 24 saat seçimlerinden bir kaç RÜn önce güreşin iki stilinde de şampiyon ode etmiştir. içınde 3 Amerikan uçağı düşmüş nzaya ilk pmkini göndermeyi lamadık... Bulgarlar aldılar.. Haltür. İlk iki uçağın pilotları kurtasariamak tadır. buki biz bu Balkan güreşlerine 193S tanlmışsa da, havada pathyan U Uzay Ajansı yetkilılenne cöda İstanbulda başladığunız zaman çüncü uçağın pilotu ölmüştür. re, hava kuvvetlerine ait Al güreş tutmasım bile bilmiyorlardı. DtŞÜNtRLERİN TOPLANTISI kapsülü kasım ayı sonlarma dogSonuncu olmnşlardı... 6 sene fist Amerika ve yabancı bir çok ru büyük çöldeki Hammaguir üste Balkan şampiyonu olmostuk. din adamı, hümanist ve profeussünde bulunan «Diamant» itiSonradan harb Balkan spor faalisör, Vietnam meselesine bulunaci roketine yerleştirilecek tir. yetlerini sekteye uğrattı. Tekrar hilecek hal çareleri konusunda New Orleans (Loulsiana) (AP) başladığunız zaman Batkanlılana Michigan eyaletinin Ann Harbor IMississippi Nehrinin bulanık su hepsi İMnd Cihan Harbinden çıkşehrinde bir konferans akdetlan, aranmakta olan Klorin yük mış idiler yalmz biz harbe girmemektedirler. lü batık tankerin bulunmasma bn miştik. Biz atletizmde sonuncuyuz^ Bu konferansa katılanlar aragün de imkân vermemiştir. DOĞUM güreşte de Bolgarlar şampiyon.. hesında Nobel mükâfatı almış olan Bu arada kasırgadan sonra mey le grekoromende bir tek sampiyon TURAN Te SABAHAT Linus Pauling, Amerikan tiyatro dana gelen su baskınlannda sn Iuk bile alamayışınuz şayanı dikSL'MBÜL yazarı Arthur MUler, Japon yaların yükselmesi devam etmiş ve kattir. Oğullarl, zan Makato Oda ve Fransız yadurutn hakkında New Orleans AYDIN'm doğumunu »kzan Jules Roy da bulunmaktaBelediye Rcisi «Felâketin zirveraoa TB dostlarma müjŞimdi her türlü kulüpçulük, devdır. delerler. , sinde bulunuyoruz» demiştir. letçilik, particilik, şahısçılık gibi te18 Eylüle kadar devam edecek •Betsy» kasırgasının sadece New sirlerden kendimizi kurtanp şöyle olan konferansta, Amerikanın (Cumhurlyet 11023) Orleans'daki kurbanlan da bu a bir bakalım.. rada 73 kişiya çıkmış bulunmakHer başansızlıkta.. blrbirimize tadır. DİKKAT, RESMİ DAİRE VE BÜROLARA hücum.. adam değiştirmek.. yeni feYetkili çevreler de maddî zara derasyon. ruı bir milyon dolân asacağnn Seyrek muvaffakjyetlerde.. el öptahmin etmektedirler. Makineleri için gayet ucuz ve garantili kâğıt gelmıştir. 500 Sigorta şirketlerinin temsilcile türün parsa toplamak.. derken yeni adetlik paket toptan 225, perakende 275. ri. Baton Bouge Bölgesi.nde en az bir başansızlık... Geçen sefer koTel: 44 59 İS Eski Gıimrük Sok. 2/A Akbank yanı Karaköy 300 milyon dolârhk zarar ödemek vulan adamlan tekrar çağırmak™ durumunda olduklannı açüda Nasrettin Hocanın «buna değdi, buftâncılık: 8577/11013 mıştır. (Arkaaı Sa. 7, Sü. 4 te) Su altında hayat çok eğlenceli inıiş 27 senelik hayal D İlk Fransız peyki kasımda atılacak New Orleans kasırga felâkeünin zirvesinde btıltınuyor Jt X Türkiye'de en çok petrolü Kısa zamanda büyük gelişme» Bu gelişmede sizin payınız büyüktür... Zfra ıvari» •radı^ma YOksefc oktanlı TOrfc b«nzlnl Ihttyacını karşılamak İçin h«r çOn b*nlerce mühendls ve işçl slzler tçln çalısıyor. Bu artan teveccüh yeni geüfnıeiere yol açmaktadır. çıkartır! 1955 1964 yılları arasında Türkiye de üretilen ham petrol Olğer ^ şlrketterin topiamı 4 Milyon 563 Bln Ton TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog