Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE tKf CUMHTRİYET 16 Eylul 1965 BARIŞ GÖHÜUÜLERİ ÇIKMAZI B Koalisyonsuz iktidctr »••• >••• • ••« «••• • ••• Üniversite gençliğine! Bav Mehmet Turgut a bır ciibbe hediye etmiş Cniversite gençliği .. Cübbcnin üstünde yabancı şirketlerin markalan varmış. Hocanın yüzlerce yıllık hikâyesini bilirsiniz. Merdivenlerde bir gürültü duynp telâslanan karısına Nasrettin Hoca, önce, Cübbem düştü... demis. Ayol cübbe bu kadar sriirültü yapar mı? üsteleme hanım. içinde ben vardım. İnsan bazan cübbenin içinde düser, bazan da cübbenin dışında .. Yabancı şirketlerin avukatlığına kadar düşen Bay Mehmet Tnrjut'a düştüeü > erde cübbeyi yetistiren Üniversite gençliğine aşkolsnn. Üniversite gençliği Atatürkün büyük nutkundaki güvene lâyık bir uvaıııs içindedir. Seçimlere şunun surasında yirmi beş fün kaldı. Oy hırsıyla dumanlanan gözler, Türkiyenin ne kadar tehlikeli bir alana eirdiçini çoktan unutmuslardır. Oysa Türkiyenin bngünkü hesaplasması. partilerle partilerin değil, vatanseverlerle karşısındakilerin besaplaşmasıdır. üniversite gençliği Türkiyenin bu çok tehlikeli ortamında çok Oyanık ve hazırlıklı olmak lorundadır. Türkiye iç ve dış politikasında bir dönüm noktasındadır. Cydu' luk politikasına son vermek zorundadır Türkiye... Ba karar, millî duyçularımızın ilici eücüyle yürütülecektir. Ama Türkiyenin iktisadi sartlarının doğurduğu akılcı bir karardır bu! Yarı açlar ve açlar iilkesi Anadolu. \e her üç yılda bir ilinin topraklarını kaybeden Anadoln, ancak bu sartlann d.sına çıkabilirse kurtulacaktır. Petrolüraüzde, madenlerimizde, eiitimimizde, tarımımızda, yabancı sermaye ilişkilerimizde. ancak onlann istemedikleri, hoslanmadıkları kararları alabilirsek kurtulacafız. Türkiye bu dunımda olan tek millet dejildir. Bu dnrnmda olan az eclismis milletlrr çoktur. Ancak bu durnmdan kortulmak isteyen ar »elistnis ülkelerin hasına çelecek tfhlikeler de çoktur. Hanei ülke u\dııluktan kurtulup ba.Timsız kararlara eitmek istemişçe basına vcrden ve eukten bir <iirü belâ inmistir. tranda milliyetçi Musaddık. petrolleri millilestirmek istedifi için Amorikan eİ7İi servisi (CTA) nin hazırladı^ı bir komplo ile devrilmistir. Kongo'da milli haçımsızlık kahramanı Lnmnmba enaperyalistler tarafından öldiirülınüü. Çombe'nin kukla hükümeti kBrulmus: kiralanmıs ücretli askerler memleketin her yanına ates saçmıslardır. Brezilva. empervali.stlerin hosuna fitmiyecek reformlara eirismek istemis, ama hükümeti yabancılarla isbirlijine çiren knvvetler de\ irerek ko^koca ülkevi sonu eelmez bir karanlıjs sürüklemislerdir. Dominik biraz kıpırdamak ve sosyal reformlan gerçekleştirecek bir yone dotrulmak istemis. memleketin üatılmıslarivle isbirliji vapan Amerikan birlikleri derhal müdahale etmislerdir. Bueün Vietnamda Amerikan askerleri en korkunç silâhlarla savasmaktadır. Vietnamlılara akıl almaz iskenoeler reva çöriilmektedir Sin^apurda Amerikan kapitnlislleri Basbakana rüsvet teklif etmislerdir.. Son olarak Pakistan bagımsız bir dıs politika ve buna parale! bir İç politika yoluna eirmek istemis. ama nereden tahrik edildiSı bilinen bir belâ içine düsmflstür. Hindistan'ın baksız tecavüzü karşısında CENTO'nun ve SEATO'nun aldığı tavır, darbenin nereden gelditini göstermektedir. Batımsız politika yolnntı tutmak İsteyen Eyüp Han'ı devirmek için içten ve dıştan meseleler yaratılmaktadır. Türk çençliği bütün bu Relismeleri dikkat v e ilfiyle iılemelidfr. Türkiyede bafımsız politika yoluna eirmek isteyen Ismet Pasa dtisüriilmüş. verine dıs çevrelerin temsilcisi politikacılar feçmislerdir. Burün Üniversite eençliçinin Bakana hediye ettikleri markalı cübbenin recek anlamında bu çok genif siyasi (elişmtnin sonucu belirmektedir. Ve bugün seçim alanında \e seçim ovonlarında dönen paranın haddi hesabı yoktur. Türkiyede parayı elinde tutan kurumlann yanında ver aldıkları cephe. petrollerimizi, madenlerimizt. millt kâynaklarımızı yahancılara pcskes çekmek isteyen cephedlr. Millivctci sençlik uyanık hulunmr.h, Atatürkün gençiige hitabesini bir daliika aklından çıkarmamalıdır. Bugün yabancı sirketlerin avukatlıgmda cühbe kusananlar varın seçimlerde oy aldıkları zaman mrmleketi büsbütün satmağa hazırlanmaktadırlar. Perva•üzhklan da dısardan aldıkları desteklere güvenlerinden doÇmaktadır. Toksa Vtatürk Türkiyesinde nefes almaları bile kendilerine haram olurdu Doç .Dr. Cavit Orhan TÜTENGiL arış gönüllüleri, fikrinin olganlasıp gerçeklesmesi Jobn Kennedy'nin başkanlık dönemine rastlar. Bn örjütün amaçları 1 Mart 1961 tarihinde Kennedy'ye sunulmnş olan raporda şöv le öıetlenmistir: «Banş Gönüllüleri kritik bir durumda olan memleketlerin kalkınmasına yardım edebihr... Milletlerarası işbirhğini ve Amerika'ya karşı iyi niyet hissini meydana getirebilir. Aynı zamar.da Amerika'nın eğitimine ve Amerika'nın dünya meselelerine daha zekice iştirakine de yardım edebilir.> 1961 Eylülünde kanunnn Konşrre tarafından kabolü fizerine bir hükümet kararı ile kurnlmns olan Banş Gonüllüleri örgütü yeryüzünün az gelismiş ülkelerinde faaliyet göstermeğe başlamıstır. On binden fazla •bans gönüllüsu» nün bulunduğn 48 ülke arasınd» Türkiye de vardır. başvnran banş gonüllüleri! îşte, Türkiye'nin dramı buradadır. öylerimizdeki barış gönüllülerinden birinin çalısmaları, nyanık bir eğitimci olan M. Başaran'ın yazısında sadeee <humour> olmakia kalmıvarak bir balyoı özellifi kazanıyor. Tabiî yurt sorunlarına eğilene, bn toplumnn çilesiırî çekene. Genel durorann da bir özeti gayabilecegimiz «Sapı U.S.A. h Kazma» baslıklı yazının 8azı bölümlerini birlikte oknyalım: «Bsns g<>r.üllusü deneme yapacak onu bekliyoruz. Yaman bir gâvur ha!.. Durup durup bir şeyler çıkarmağa çalışıyor.. Neler anlatıyor görsen.. Boyuna resim çekiyor, bir makinası var seslerini alıyor bizirakilerin... Topraktan briket yapacak şimdi de.. K Toprak kazıldı, elendi. V 10 oranında çimento o ile kanştırıldı. Üç briket yapılıp kururun diye Türkiye'ye ilk banş gönüllüsü jjrubnnun Ekim tas duvar üzerine bırakıldı. Bacak Mustafa: 1962'de geldiği biliniyor. Başlangıçta 39 olan ba Abe Doglas dedi, ne ise yanyacak bunlar? n ş gönüllüsü sayısı geçen yıllarda 350'ye çıkmış Kurnyacak. çatlamadı. ev yapacak çiz.. tır. Amerikadakinden sonra Colleçe'deki e£itim Yahn ev yapacak kadar param oldu mo nflerini de tamamlayarak kasaba ve köylerimizde rasmam ben bunnnla. Bizim Sutus Ali iyi kerpio hizmete giren 300 yeni banş gönüllüsü tle bu sakeser, gel Ali a | a derim.. Daha güçlüysem Turgvtyının hayli kabaracağı anlaşılmaktadır. Türkiye' bey'ia altında tngla ocagı var, Pınarhisar'da tas.. ye 2 yıl için gelmekte olan banş gonüllüleri özelGönüllü aldırıs etmedi: Çatlamadı, olacak likle tngilizce öğretmeni olarak ortaoknl ve lisehem ucuz. hem sağlam.. lerde ödev almakta, geçen yılın Ekim ayından beDoknz aydır köyümdeydl. Ne yaptığını bilen ri de kövlerdeki «toplum kalkmması» programlayokto... rına katılmaktadırlar. «Haîktan halka programı» Binlerce kilometre ötelerden grlip burada caadı da verilrn bu ralısmalann Amerikan Haberler lışmayı göze aldıklarına göre hayli ülkücü kisiler Merkezinin yayınladığı bir dergide şöyle nitelenolmalıydılar.. Razıları: (Adamlar gerçekten takdirildiğini görmekteyiz: «Her Bans Gonüllü«ü dire lâyık. gelip koyümuzde oturabiliyorlar. Bisyrı bır Amerıkah sahsiyettir. Kendisi ile birlıkte kültürünü. an'anesini ve havat tarzını da ge zim aydınlar utanmalı bundan) divordu. Her halleriyle ilginçtiler doğrusn. Fırsattan tirraektedir. Türkiye'de değişik bir kültüre, an'Istifade biraz konuşayım dedim.. sneye ve hayat tarzına sahip şahıslarla tanısmak Hydrik deneyine ne diyorsnnm? Belli bir tadır. Bir görev alan «tipik» bir Banş Gönüllüsü toplumsal çevreye ancak o toplnlukta yetisen kibir Türk ailesinin yanında veya Türk meslekdaşsilerin etkill olacağını, onun dısından gelenlerin l a n ile aynı evde kalmaktadır. Bu suretle içinde yararlı olamıyacağım söylüyor Hydrik.. yaşadığı iilke ve haîkı hakkında bizzat bilgi edinmektedir.» (1) Siz çok sornyor... Ben anlamıyor... Bacak Mustafa gülüyordn: Sıkıstınp dnrma ans Gönüllüsü olarak bir ülkeye gönderilmeberifi yahn dedi, görüyorsnn lste. kazma sapı gösden önce, istekli üniversite mezunu veya Sğtermege gelmiş o bize. rencilerinin «goreve hazırlarna» kurslarından .. Köyüme traktörii. harman makinasını. Köy geçirildiklerini görüyoruz. Kars pragramlarının Enstitüsü çıkıslı bir arkadasım getirmisti. O simyarısı görev alacakları ülkenin diline, '» 4O'ı o ülkenin tarihine. kültürüne, siyasi bayatına. "• 10 di Almanyada işçi.. Görüyorsnnuz yeri de boş kalmıs değil. *u da heden eğitimine aynlmaktadır. Bir okuyucu Briketler mi? Ha onlar çatladı.. (3). sorusuna i]rrt 1 ilerin verdigl cevaptan öîrendiğimize göre Türkiye'deki barış gönüllülerine Amerikan Hükümeti tarafından ayda 865 TL. ödenmektedir. (?). Bu düsük ücretin Türk halkının vaarış gonüllüleri adı altında yürütülen calısşama sevivesine uyçun bir hayatı bans gönüllülemaların • zekice. bir buluş oldugnna, <ülke ve rine yasatmak amacı güttüğü muhakkaktır. halk hakkında bizzat bilgi edir.meğe» yaradığı na hiç şüphe yoktur. Üstelik ba çalısmalar meskenet içindeki az gelişmiş ülkeler yöneticilerini v e aydınlarını uyararak silkinip uvanmalarına da ya anş gönüllüleri konnsu bizi kiiltür tarihimirayacaktır. Çünkü dökme su ile de|irmenin dönzin bir sorunu ile karsı karşıya getiriyor. î düğü, hele kültür alanında ve ülkücülük yolunçinde bulunduğumuz koşnllar kültür plânında, hiç görülmemistir. Etkitepki mekanizmasının da da bir «hirleşik kaplar» dü?eni yaratmıstır. Saişlemesi bazı ülkeleri nyanış döneminin eşi^ine hip çıkmadığımız, koruyamadığımız, el atamadıgetirirse kazançların en büyü|ü elbette bu olağımız yoksul çocuklannııza ve köylcrimize.. kucaktır. cak açan «aonüllü»Ier rahatlıkla akmaktadırlar. Bir yanda De£ü llleriode gtirev almak istemediğini bildiren yüksek ögTenim görmüş 613 genç ögret(1) Son Çağ, S. 19, s. 11. Yaz 1965. men öte ysnda hiç kftnsenin görev almak Isteme(2) Bk. Müliyet gazetesi.J Ağustos 1966, aJ. diği bolgelerde Ingilizce öğretmenliğl yapmak için (3) Varhk, S. 652, ı. 7, 15 Ağustos 1965. ••• !••• >••• • •• !•*• • •• • •• • •• ayın Prot. Armaoğlu'nun 8 eylul tarihli gazetenizde neşredilen «Koalisyonsuz tktidar» baslıklı yazısını okudum. Yazdıklarınrn tamamı teorik olarak: doğru. Lâkin tatbikattakl görünüşleri itibariyle, Prof. görüşünden ayrılıyorum. Sayın Armaoğlu özetle, «koalisyonsuz iktidar sözünden 27 Mayıs öncesini habrlatması cihetiyle ban kimseler korkmaktadır. Halbuki bu korku yersizdir; zira 1942 anayasasmın fert, hak ve hürrijretlerinin teminatı açısından görülen boçlukları 1961 anayasası ta rafından doldunıunuştur» diyorlar ve yine «tktidar erkini hiçbir iktidarın kötüye kul'anrnası mümkün değildir zira ... maddeler, bir fren vazifesi görmektedir» şeklindeki nazariyatta dogru Uadelerfnden sonra da; S I .ımm B Sonuç Türkiyenin durumu B •••• •••• •••• :: B •••• :::: • ••• u» • ••• • aa* [••«•«••«•••••• •••••••••••••• '•••••••••••••* •••llllllllltl :::::::::::: ••rııiıılıiMiıını ••••••••••••••!>•• •İSiISaiiiiü.SSiiSSSSiS TOS sanayide önder takım tezgâhlannı iftihurla takdim eder MAS SKODA Izmir Fuarındaki Çekoslovak Pavyonunu ziyaret ediniz «Bugün en çok muhtaç oldnğumuz şey istikrardur» demekteler ve istikrarsızlığı meydana getiren sebebin koalisyonlar olduğu ve nisbl temsll esasının çok sivrileşOrdu'nun Şahincili kötirilmiş şekli olan «milll bakiye yünden Galip KALKAN sistemini» de tekrar koalisyona Kundura işçisi doğru gldişe sebebiyet vereceği * ** mülâhazası ile suçlamaktadırlar Kanaatimizce, istikrarsızhğın gerçek sebebi koalisyonlar degil, oturmuş diye kendimizi avutmaya çalıştığımız, halbuki oturmaGazetenizin 8 eylul 1965 tarihli mış olan demokrasimizdlr. Otursayısında Oğuz Kâzım ATOK'un, muş bir demokraside seçim müca Araç Kazalarını önlemek için yazdelesi aldatmaca oynamak degildıklanna şu ilâvelerle katıhyodir. Hele yeni yeni uyanmaya başrıım: layan halkı eski uyku devresine 1 RADAR İLE KONTROL itmeye çalışmak hiç değildir. OBu âlete şimdilik bütün memleturmuş bir demokraside partiler. keti içine alacak bir gözlemci ıiseçim emniyeti sağlamak gerekçemidi ile bakamayız. Onun bölgesiyle, Iktidan devirmezler. Niteler arasında, trafiğin kesif olduğu kim IV. koalisyonun programı gösahalarda sağlıyacağı fayda şüphe rüşmeleri esnasında koalisyon orgörürmez. Radar cihazının memtaklarmdan C.KJJJ». nin o zaleket sathına yayılabilmesi uzun manki Başkanı Ahmet Oguz III bir zamana ihtiyaç göstereceğinKoalisyonu devirmelerinin hera den trafik ekiplertnden daha şüde bütçe vüzünden sebebinin mullü bir şekilde istifade etmeseçime güven içinde girebilmek miz daha doğru olmaz mı? olduğunu söylemiştl. Zamanında yapılan trafik konHalbuki Anayasamıza göre «Setrolu fazla sür'at yapanlan, usulçimler her safhasmda yargı orgasüz park edenleri, fazla yolcu anının denetimi altındadır» denlanları ve nihayet tümü ile trafik mektedir. Böyle olduğu halde yukaidelerine riayet etmiyenleri gökandaki lstikrarsızlıgı doguran rüp cezalandıracaktır. Şimdi otukoalisyonlar değil de seçime arup radar mı bekliyelim, yok«a vantajlı gırebilmek şeklindeki zıh vüzlerce Klm. yolculukta. ya hiç niyettir. Memleketimizin hakikayapılmayan veya arasıra yapılan ten kalkınmasuıı isteyen partiler; trafik yönetimıni :yice ele mi a!amücadelelerini gerçekçi yöne sokhm? tuklannda, aynı görüşteki parti2 ARAÇ BAKIMSIZLIĞI lerin koalisyonu pek alâ lstikrar Bugün ekseri resmi müessesesağlar, ne v*rki mnhalefetin de W orac baMmınB çoirtmera verı yıkıcı degil, yapıcı bir zihniyeti mektedirler. Bu iş îçm özel babenünsemesi gerekir. kım, yağlama yerleri ile y^teri ka Istikran sosyal yönden görmek dar teknik personel bulunduricabederse, yâni slyasal olduğu ka maktadırlar. Her araç yaptığı mil dar ekonomi olanı d a . . Son zave zaman hesabına göre bakıma manlarda, kamu yararına, çalışgirer, küçük tamiratlarla parça tıklan sabit olmuş genel rnüdürdeğişlmi ve yaglama yapılır. Böyler üzerıne koalisyonun ana parlece sonradan zuhur edecek arızatısi, AP. nin bakanlan taraiından lar muhim olarak önlenrruş olur. oynanmak isteyen oyun koalisyoSahıslara mahsus araçlann banun dığer kanatlan tarafından kım ve yaglamalan ehliyetsiz kim önlenmiştir. seler tarafından aelacele yapılmaŞu halde koalisyonlar fren vası hiç ümid edilmedik anda va zifesi de görmektedir ve bu ba yerde arıza yapmakta ve daha bü kımdan faydahdır da. yük tamiratlara yol açmaktadır Milll bakiye sistemi. gerek parHatta bu tamiratlar yol üzerinde tiler ve gerekse seçmen açısından günlerce sürmekte ve gece do da mükemmeldir. Mademki siyayol kenarında kalan araca diğer sî partiler demokratik hayatımıaraçlar çarpması ile zincirleme zm vazgeçilmez unsurlarıdır; o kazalann olduğu çok görülmüşhalde haklarını vermek icabeder. tür. Bazı h2İlerde rot çıkmasının Bu sistemle vatandaşın oyu, fikri sebep olduğu kazalarda şoföre vede tek tek değerlendirilmiş olrılecek cezada hafifletici bir semaktadır ve milll irade eksiksiz bep teşkil ettiğinden, bazı şoförolarak teşekkül etmiş olacaktır. ler başka olaydan, hatadan doğan kazaya ayni süsü verebilmek için Mehmet AYDIN aracın rotunu her hangi bir darİktisat Fakültcsi öğrencisi be ile yerinden çıkarmaktadırlar. *** Oysa ki, rot çıkması dahi teknik bir arıza değil ve üç sebepten biri muhakkak mevcuttur. tın alıp o yılların ağustos ayında kırk parasız azad edip gene aynı köylüyü sözde Ticarethane) kapılarında vereceği yüzde otuz, yüzde kırk faizle kendine kul yapar.lar, halkın uyandığmı görünce belkı de biribirlerine köylünün fındık emekçisinin uyanmasından dert yanacaklar. Ama halk görüyor ki, fındık bahçeleri elinden çıkıyor, kapısındaki tek inegine haciz konuyor, köyünde kendi de tutunamıyor. Yatak, yorgan y&dellere çıkıyor, tabl karnını doyuruncaya kadar. Ama bilemıyor ki, 35 yıl önce kapısındaki tek tnegine, tek yatagına hüciz koyan, fındık bahçesini • ipotek eden o sözde iyi insan şımdi lider olmuş Türkiye'nin topuna ipotek koyuyor. Sayın M. Engin yazısının bir yerinde (Bu acı dunıma iktidar, belki de istemiyerek seyirci kalmaktadır) diyor. Böylesine tefeciye, faizciye. dalavereciye kökü dayanan bir iktidar ya seyirci, ya âciz kalacaktır. Üçüncü bir yol var mıdır' na lüzum görmeden direksiyona oturmasını bildik. Biz eğer göstergelerinin yansmdan fazlası çalısmayan, direksıyonunda anormal boşluk olan, frenleri zayıf olan, farlannın teki yanmıyan araçla yola çıkabiliyorsak Tanrıdan ne yardım bekliyebiliriz? Bunun için her araçta o bilimi yaşatalım ve fazla para kazanma hırsımızı yenelim. Ahmet TACER Makina Teknikeri MARAŞ * K * Köy Enstitüleri ayın llhan Selçuk'un «Bir sayfa daha» baslıklı yazılannı okudum. Yazar değerli hocam Numan Kartal'ın hazırladıklan İnegölden Arıfiye ilköğretmen okuluna girmek isteyen köy çocuklarıyla ilgili röportajı sunduktan sonra, sınav neticesinde 150 çocuktan 4 ünün sınavı kazandığını belirterek, Köy Enstıtülerinin kapatılmasından yakmıyorlar. Yazarın düşüncelerine bütün gönlürale katılıyornm. Şöyle ki; Savastepe ilköğretmen okuluna girmek isteyen 300 köy çocuğu Balıkesir' de sınava katıldı. Sadeee 4 kişi kazandı. Kalan 296 masum yavru bugüne değin kurdukları tertem.z hayalleri \akılmış bir vaziyette köylerinin yolunu tuttular. Bunlardan 2 si benim yeğenim. (An'f ve Adil Bulut Kamçılı köyü) birincisl doğru sabanın sapına yapışacak. Diğerinde o da yok, öksüz. Tabii çobanhk yapacak. S Trafikkazaları Şimdi asıl meleye gelelim; bugün köylerde cehlin karanlığına karşı ışıktan silâh çeken aydm öğretmenlerin yanısıra köyden va ka silken öğretmenler de gönnek teyiz Köylüye ışık tutan öŞretmenlerin başmda ise Köy Enstıtüsü mezunlan selıyor. ÜNESCO yetkilileri geri kalmış ülkelere eğitimle kalkınmanın İlk koşulu olarak memleketimizde daha evvel açılan Köy Enstitülennin acılması gerektiŞinî ıfade ederlerken. bizim sözde milliyetçiler bunu hiddetle ksrsılıyorlar. Bu memleke'te ara düsüncelerin fikırleri galebe çaldıkça Türkiye her veni eünde karanlığa daha çok gömülooek ve bir gün bu karanlıkta kaybolacaktır. Koy Enstitülerinin açılnası ise Türkiye için büyük mutluluk olacaktır. .<• ••. Tuncer CALLIOĞLO / ^ Knray Lisesi Bahkesir I Evlât Ycrilecek | g g ö Dr. flibett Schweitzer er okul dıploma töreninde ne heyecanlı konuşmalar yapılır, sonunda. gençlere «Yolunuz açık olsun» dilekleri göklere yükselir. Buyrukla olsun, kur'a ile olsun, kimse Doğuya gitmek istemez. Doğuya gitmeyi mecburi bir hızmet süresi, Ankara gibi şehirlerin dışına çıkmayı gurbet sayarız. Bunların nedenleri çoktur. Başlıcalan : 1. Hakiki ldealist insan yetiştiremiyonjz. 2. Görevler, ciddi prensiplere dayanmadığı için guven yok. Korkunç hastalık iltimas fasıt dairesi durmadan çalışıyor. 3. Doğuya gıdenlere yeterll 1 1 giyi gösteremiyoruz. Yalnız Dr. Albert Schweitzer gibi feragat beklemek doğru olamaz. Doğuya giden her meslek sahibi genç, memleketi çapında arkasuıda bir destek bulmalıdır. Evet içlmizden yine Dr. Albert Schweitzer gibi gençler çıksın, fakat yalnız feragat, fedakârlık beklemek, bu yurt sevgisini de bu suretle bir konuşmadan ileriye götürtmez. Bakteriyolog NaU CÇAR Em. Vet. Alb. II g Yeni dogmus sıhhatli erkek çocuğumu evlât edinmek isteyenlere vermek zonınluğundayım. Acele Haseki Hastanesi Nısaiye Klinığine müracaat edülmesini rica ederim. 11 No. lu odada MASUME g $ 5 g Cumhuriyet 1102S WAVTED ELECTRİCAL ENGİNEER , OX rNSTALLATION, İNSPECTION HEAVY POWERPLANT EQU1PMENT AND CONTROLS. MUST BE BILINGUAL ENGLISH TLKK1SH WITH APPLICABLE EXPERIENCE. TELEPHONE : 12 77 05 ANKARA. BETWEEN 9.00 and 13.00 HOURS OR SEN'D RESUME IX ENGLISH WITH SALARY RE«UIREMENTS TO : B Ü R \ S And ROE. INC. Sanyar Barajı. Nallıhan. Cumhuriyet Î1009 500 Ton Kapasiteli Kamyonlar İki adet yükleyici ile Her me«afeye Her türlii ağır nakliyat için Her an hazır dunımda TEDİYEDE KOLAYLIK Gene fmdık... 11 eylul 1965 tarihli Cumhuriyet gazetesinde (Fındık) başlığı altında Mürsel Engin imzalı yazıyı ilgiyle okuduk. Sayın M. Engin'in yazısı gerçekleri acı bir sekilde gözler önüne seriyor. Tüm halk bu gerçekleri gördüğü gün kimlere (iyi insan) dediğihi anlayacak. Köylüyü gelecek yılların fındık mahsulü için sa a Fazla çalışmadan dolayı aşınma (Değiştirilmeli), b Yetersiz j*ağlamadan dolayı aşınma (Değiştirilmeli), c Ayarsız olarak çaUştınlması (Uygun rot ayarı yapılmalı). 3 TANRIYl'üSANDIEIR OLDUK Evet Tanrıyı. hem de fazlası ile usandırır olduk. Çünkü Tanrı, ilmi oku, öğren, dedi, biz ise bu EMEKSIZ OGULLAR! KOL ŞTI. Sanayi Çarşısı Ankara Asfaltı Üzeri EŞKİŞEHİR Tel: 13322842 Telffraf: EMEKSİZ Cumhuriyet 11008 Müfettis Muavini Alınacak YAPI ve'KREDÎ BANKASI 22. çalışma yılına başlarken: l l l \ L ML'M MLIFLIIU Bankamız Teftiş v e Kontrol Heyetine sınavla lüzumu kadar Müfettis Muavini alınacaktır. 1 Müfettis Muavini olabilmek için; A Siyasal Bilgiler, İktisat, Hukuk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Idart tlimler Fakültelerile İktisadl v e Ticart İlimler Akademisi veya yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun olmak, B 35 yaşıtu geçrnemi» v e askerlik gör«vini tamamlaımş olmak, C Yapılacak yazıh sınav v e söziü test yoklamasında başan 8ağlamak, D Hizmet taahhüdü alünda olmamak, na 30 eylül 1965 perşembe akşamuıa kadar şahsen veya yazılı müracaatla istenilen v e saiki tevdi etmelidirler. 3 İsteklilerden 14 v e 15 ekim 1965 <ünlerl yapüacak yazüı sınava ginneleri kararlajtonlaalara dâvetiye gönderilecektir. Dâvetiyede yazılı tarihte gelmlyenlerin sonrald şarttır. 2 İstekliler Beyoğlunda Umum Müdurlugflmuz binasmdaki (Teftia Heyeü Bürosu) müracaatlan kabul olunmaz. 4 Sınav konulan Üe, verilmesl gerekü veslkalar, maaş v e yevmlye miktan, sosyal yardım v e emeklilik haklan, yabancı dil büenlera uygulanacak rejim, Avrupada staj vesair usul v e mevzuabmız hakkındakl bilgiîer mnhalU jubelerimizden ve 2 a d maddede yazolı Büro'daa 8ğrenilebilir. UNIVERSAL TORNALAR • UNIVERSAU FREZELER • SÜTUNLU MATKAPLAR • RADYAL'MATKAPLAR • MASA MATKAPLARI • PLANYALAR • HİDROLİK PRESLER • AKBANT PRESLER • EKSANTRİK PRESLER • FRİKSİYON PRESLER • GİYOTİN MAKASLAR • SAC KIVIRMALAR • BORU' KIVIRMALAR • DEMİR TESTERELER • TAŞLAMA TEZGAHLARI • EL PRESLERİ • ŞAH MERDANLAR • ÇİVİ t MAKİNALAR» • SAİR * ÖZEL TEZGAHLAR Stoktcm tuar sonu ve Hısa oadeli teslimat imkinlart ılv satıja arzedilmiş olup. her tariH mütemmim • mal&mtt için ttşkilitınuz emrlnizdedir Çocuklar için 21 yildır yayınladığı Ooğan Kardeş Dergîsi ve Kitaplariyle Ana Babalara çocuklanmn ruh sağlığını korumakta, " lyl insan. İyi Vatandaş " olarak yerUmelerinde yararlı olmağa çalışan tek Banka: Türkiye »Mümessili ( E g e hariç) Çelik Makina Ticaret A.Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, Karaköy, Tel.: 49 11 41 Telg.:4ÇELMATED •'Istanbul YAPI ve KREDİ BANKASI Kultur çâhşmalan arasında, özel teşebbuse dayanan iik san'al tlyatrosu KUçUk Sahneyl kurarak. tıyatro hayatımızda yeni blr çığır •açan Barka. Genel Satıcısı (Ege hariç) Metal Ticaret T.A.Ş. Tünel Caddesi, Transtürk Han 18, Karaköy, Tel.: 49 51 10 Telg.:,METURAŞ tstanbul Ankara Maöazası: Cankırı Caddesi 15/A Tel.: 11 09 82 YAPI ve KREDİ BANKASI JarJ Reklâmcılık 3632/11024
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog