Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

KAN KONUSMAZ NÂZlAI HİKMET'in İlk öefa yayınlanan ve roman tünindea olan bu eserlru ılgi ve zevkle okuyacaksınız. Fiatı: 12,50 T.L. Yayınlayan: PINAR YAYTNEVİ Genel Dağıtım: KEMAL KARATEKİN Ankara Cad. N o : 44 İst Reklâmcılık: 2631'11019 umhuriyet 42. yıl soyı 14773 KTJRUCÜSU TUNT.'S ÎCADÎ Te!gr*f v e m e k t u p «Aresr Cumhurfyet I^ıanbu) Posta K u t u s u : îstaabtıl N o 348 Telefoniar: 22 42 9 0 2 2 4 3 96 22 4 2 9 7 22 4 2 98 22 42 9 9 30 Ağustos 19 TEBLİĞLER Perşembe 16 Eylul 1965 mıştır. Sayın Edet duyurulur. \ İNK1LÂP ve AKA XİTABE\ Üân&hk: Dev/et Plânlama Teşkilâtı bir raporla Hükümeti ikaz etti Ürgüplü petrolcülerle görüştü, Enerji Bakanına hücamlar devam ediyor v ENFUSYON TEHLİKESİ VAfi "TEDBİRLERİN SÜR'ATLE D ÂUNMASI LÂZIMDIR,, Ankara, (Cıımhuriyet Burocu) Hükümpte sımulan rapor ı!e iljrili •!*rak düşüncelerirü sorduğumuı İktisadi Plâniam» Dairesi Başkanı Dr. Baran Tuncer, özetle «.unîan söylemiştir: •1 Daha önceki yıllarda karşılastıklarmııza nazaran 1N5 yılında «Iddî bhr fiat Utikran meseiesinin bnlundugunn kabol etmek lâzımdır. SIHHAT İŞARETLERI Başhakan indirimin yüzde 20 oranında olmasını istedi Ankara (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ziraat Bankası Genel Miidürii de. değiştiriliyor Ankara (Comhnriyet Bürosn) • Genel mudurleri değiştirane hareketine devam edilmektedir. Olaylara dun bir yenisi k a t ü tnış, Ticaret Bakanı Macit Z e ren'in gbsterdiği lüzum üzenne Ziraat Bankası Genel Miidürii Akil Kitapçtnm bn görevden alınmannı öngören bir ksrarnatnr haıırlanmıştır. Kararnameye gorc, Akil Kıtapçının yerine Halk Bankası Genel Müriurü Halit Taşçıoğlu getiri'"cektir. Fiyat artışları t Yüksek fiat »rtuları bir yandan ckonomiyi genel «larafe u r a r a sokmakta. difer yandan dı» Hibarımız bakunından çok 5nem taşımaktadır. 1959 yılından bn yana Türkiyede fîatlarda ni§bî bir Istikrar sağlanmıstır. Fi•tlardaki bn artış, bn fekilde devam edrr ve yüksek bir seviyeye çıkarsa dış ekonomik ilişkilerimizi etkiliyebilir. Tedbirler 3 Tedbirlerin alınnusı %e • rekir. Bn tedbirler, ahnması çok jfüç olmıyan tedbirlerdir. Trd • birler güratle alınabildifi *ak • dirde, fiat artışlannın önüne geçmek mümkfin olaeaktır.» ile ılgıli bir rapor verdigı vs «Fiyat harekeOerinin, nzerinde gerrekten ciddi olarak dnrnlması gereken bir seyir gösterdiği» ni büdirdıği oğrenilmıştır. Raporda, fıyatların 1965 yılında sekiz ayhk uygulamada yüzde 8.2 oranında bir artış gösterdiği ve gerekli tedbirlerin süratle almmaması halinde bu artışın yıl sonunda çok rahat bir şekılde yüzde 10 oramnı aşacağı ileri sürülmektedir. Ağustos aymda verılen raporun bnüınüzdeki günlerde BakanlıkUrarası îktisadi Kurulda görüşuleceği öğrenilmiştir. D.P.T. nın raporunda, çeşitli resml kuruluşlarea yayınlanan billtenlerde r e Merkez Bankasmın haftalık bilânçolanndan, ekonominin bugünkü genel durumu hakkmda çıkanlan ionuçlar ra gehsmeler ösetle şu noktalarda toplanmaktacuı: yat hareketleri Mart ayına kadar 1 Sekiz aybk uygnlama. itiartar, Eylüle kadar # düşer, bnnbariyle 1964 ve 1965 yülanmn fidao sonra tekrar yükselir. Oyyat endeksleri şöyle bir seyhr foa sa yukarıdaki tabloda 1965 vılı tennistir: riyat endeksinde Nisana kadar istikrar. Mayıs aymda bir kıpır1965 Aylar 1964 dama, Temmuzda bir istikrar ve Ocak 274 2«3 Ağustos aymda ise üzerinde 3nemle durulacak bir artış varSubat 277 2«7 dır. Ağnstos ayında fiyat düşMart 271 286 mesi gerekirken 4 puanlık bir arNisan 270 28X tıs görühnektedir. Bu dnrumda, Mayw 273 292 artış 4 puanm da üstünde olHaziran 26S 29S maktadır. Temmuz 263 2)«9 Ağustos 261 293 B) Yılın genel fiyat artış ortaBu tablodan ç ı k a n l a n sonuçlar Iaması yüzde 92 dtr. Bundan son ise dzetle şöyledir: raki aylarda fiyatların mevsimhk olarak artması normal olduğunArtış mevsimlik değil dan, yü sonuna kadar fij'at artışA) Türkiyede renel olarak filan çok rahat bir şekilcle yüzds 10 oranını aşacaktır. B aşbakan Suat Hayri Ürgüplü, dün saat 10 da, Başbakanhğa dâvet ettiği yabancı petrol şirkeüeri temsilcilerinden, ham petrol ithal fiyatlannda yapüacak lndirimtn, bundan önce yapılmış indinmlerle birlikte yüzde yirmiye tamamlanmasını ıstemıştir. 8 aylık fiat artışları Ham petro. ithal fiyatlarında, indirim sağlamak amacıyla, 5 Ağustostan bu yana, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanüğıyla yabancı şirketler arasmda yapılan müzakerelerin, uzaması ve bükümetl tatmin edecek bir sonnca ulaşüamaması üzerine, Başbakan Lrgüplü meseleye bizzat girmiş ve yabancı petrol şirketleriyle, dün Başbakanlıkta bbr toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya, daha önceki görnşıneleri idare eden Enerji Bakanı M. Turgutun katılmamış olması dikkati çekmiştir. Ürgüplü, Türkiyenin bu konuda kesın karannın, yüzde yirmi olduğunu, şırketlerin Halk Partısl iktidan zamanrnda elde edilen toplam vüzde on iM bucuk indirimin üzerine yüzde yedı buçuk daha ındirim vapmaları Kerektifinı bıldırmıştır Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Turkiye Milll Gcnçlık Teşkilâtı, önceki gece petrol konusunda Hukuk Fakultesmde, akil hastalıkları doktorlaıının da bulunduğu bir açık oturum duzenlemıştır. T.M.GT. Ikinci Başkanı, Mehmet Turgut'un «Petrol konusunda hana çatanlar akılsızdırlar» demesı ürerine akıi hastalıkları doktorlannı açık oturuma dâvet ettiklerıni. Bakanı da çağırdıklann:, ancak Bakanın gelmediğini bıldirmiştır. tkincı Başkan Günday. yaptığı konuşmada »Bakanın görevinden çekilmesi gerektiğmi^ ileri surmüş ve 1965 Türldyesi nasıl şe>hler ve dervişler ülkesi değilse. satılıklar ülkesi de değildir» demistır. Açık oturumda konuşanlardan Profesdr Cahit Talas «193J lardan iribaren kendi şartlarına cn uygun yol olarak dcvletçiliği seçen Türkiyc, kömür gibi, elektrik gibi petrolü de devletlestirmclidir. Bunun her hangl bir (izra)le ilgigi •nktur» demiştir. Muammer Aksoy. yaptığı konuşmada özetie şun] an söylemistin «Gerçek milliyetçilik. Bakanın sahte milliyetçlliği değil, petrole sahip çıkanlanndır. Bu Bakan, günnn birinde Yüce Divanda hesap verecektir.» CKMP basın sözcüsü Gökhan Evliyaoğlu, dün verdıği demeçte, gençliğin Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut'u istifaya dâvetini yerinde bulduğunu bildirmiş ve bu gibüerin kendi parti teşkilâtınca tasfıye edilmesi gerektığini söylemiştir: Evliyaoğlu, bu konuda şunları •îoylemıştir • «Asıl is, mnhterem A.P. teşkilâtına düsmektedir. Bn sorumsuz ve gafil yöneticileri sükelevip almakla hem partivi, hem gafil arkadaslarını. hem de memleketi bâdirelere sürüklenmekten knrtarmış olacaklardırj Turgut toplantıya katılmadı Açık oturum 1958 den bu yana C) Bu artış. 4 Ağusto* 19'» istikrar karanndan sonra en cid dî artıştır. Tedbir ahnmasım gerrktirecek bir durum vardır. Der haJ tedbir alrndığı takdirde yıltık fi*ât artış ortelamam r&âde *J5 ta tutulabDir. D) Bu dururn «Enflftsyon Y»rdır» şeklinde değil «Enflâsyonjst baskı vardır» şeklinde nitelenmektedir. Tedbirler süratle uyjfuîanmaya konulmadığı takdlrda durum 19P6 yüını da etkisi altına alabilecek bir güçtedir. 2 Geçinme endekslerinde de son aylarda önemli arbşlar vardır. Ağnstos ayında Hazirana na zaran tstanbnl ve Ankara reçinme endekslerinde 5 puanlık artışlar görülmektedir. 3 Merkez Bankası haftalık bilânçolarma göre, 5 eylül 1964 te 6^34^16.25" lira. olan emisyon hacmi, 1965 in aynı tarihinde 728 tnilyon liralık bir artışla 7 milyar 62 milyon 523 bln 504 liraya yükselmiştir. Geçen yılın aynı tarihinde 749 milyon lira olan Toprak Ofisın Merkez Bankasından aldığı avans ların, bu yıl bu rakamın altında, 423 milyon lira olarak kalması, hükümetin açık fınansman yoluna basvurduğuna da bir işaret sayılmaktadır. (Arkısı Sa. 7. Sü. 5 te) m ı (< ( *>•••••••••••• eV (( ININf Bakanlık önünde cüppe TMTF yöneticileri tarafından, uzerıne yabancı petrol şirketlerinin markalan konularak diktirılen ve Eneru Bakanlığma bırakılan avukat cübbesı tahkikat konusu olmuştur. Ankara Savcıîığı' rcsimde gorülen cübbenin hakaret sayılıp sayılmıyacağını incelemektedır. «SÜLEYMAV IN NEŞİDELERİ...» : Emisyon arttı HSyB Kumazük \ Yabancı şirket temsilcilerinin Başbakanla yaptıkları toplantı, indirim hikâyesiyle ilgili. Şirketler fiatları 3 üncn Inönü hükümeti devresinde yüzde 10 oranında kırmıslar, daha sonra, bir şirket hariç. yüzde 2,5 Ink bir indirim sağlanabilmiştir. Şimdi bütün çabalar, yeni yapılacak indirim oranını artırmaktır. Şirketler bunnn yüzde 5.5 6 yı geçemiyeceğini ileri snrmüşlerdir. Biz ise aı bnlnyornz bn oranı. 7,5 a çıkarmak istiyornz. Yabancı petrol şirketlerinin direnmeleri, kendi iddialarına göre, Türkiyenin özelliğine dayanıyor. Gazyagı ve asfalt tüketimi ileri olan .Türkiyeye, daha ncnza temin edilebilen Fniloil ve benzin'i bol ham petrol yerine gazyağı, asfalt bakımından zengin petrol getirmek gerekiyor. Bn cins petrolün ise maliyeti yüksektir. Kısacası, onlar Türkiyeyi benzin tüketimi noktasından layıf bir pazar kabnl ediyorlar. Benzini bol, nenz ham petrol getirildiği takdirde bn benzinlerin elde kalacağıni iddia ediyorlar. Aslında Enerji Bakanı Mehmet Tnrgut'un son kararı da bn iddiaya dayanmaktadır. Sokakta kaydırak oynamakla hükümet etmek arasmda hiçbir fark tanımıyan Bakan, sanıyor ki, eğer Petrol Ofis'in istasyon açmasına mâni olnr, rekabeti 6nlerse yabancı şirketler daha ncnz ham petrol getirmek için heveslenecekler ve hesaplanm da rekabetsiz satış üzerine yapacaklar. Enerji Bakanı önceki günkü demecinde niyetini açıkça söylemekte ve «istasyon» kararının geçiei bir zaman için almdı|ını ilân etmektedir. Aklınca yabancı sirketleri tongaya bastıracak, böylect indirimi sağlıyacaktır. Ve sonra da «Ben sizi aldattım camm!> diyivereeek. Hotantoda bile bn derecede gayriciddî hükümet etme görülmüş değildir. Düsününüz, bir yanda kırallan. imparatorlan, hükümetleri parmaklarında oynatmış, oynatmafa alıjmış, her hesabı en ince teferrnatına kadar yapabilen dev petrol sirketleri, öte yanda bir Mehmet Tnrgnt! Hem de bütün kuvvetleri karşısına almış, her akb eren, her memleketinirJ çıkannı düşünen insanın «çekilsin» diye bağnştığı, fakat tınmazlığı politika sanan bir Mehmet Tnrçut! Sanki yabancı şirketler, kendilerini savnnan Bakanın durumnnn bilmiyorlar ve sanki şirketler onnn yaptığı hesaplann âlâsını yapmıyor, ve sanki yabancı şirketler böyle bir savnnncnnnn kendileri İçin knvvet değil aksine zaaf oldnğnnn kestiremiyorlar. Aslında Mehmet Tnrgnt bir politika anlayışının prototipidir. Âmiyane deyimle «yutturma» şeklinde formüllenebilen bn politikayı biz yalnız içerde değil, nlnslararası iliskilerde de nygulamağa israrla çalışmaktayızdır. Sadece kisisel çıkarlara bağlamak dofrn değil bn politikayı. Korkaklık, kararsızhk, dünya meselelerini, dünyanın nereye gitti|ini bilmemek. kısacası. yetersizlik kokan bir politika, daha doçrusn politikasızhktır bn. Amerikadan dış yardım mı alacaksın? tki ayak oynnn yapar, sağlarsın. Sovvet Rnsya ile münasebet rni knracaksın? Moskovada kadeh tokuştnrnr, bnrada küfredersin. İçerde oy ma toplamak istersin? «Ben ne ortanın sağında ne de solundayım» dersin, »lırsın oylan. Bir yandan plâncı görünürsün, öte yandan pilâveı. Ve gününe göre idare eder çidersin. Turkiye anarşi içine ynvarlanıyor, diyorlar. Doğrudur. Hem de süratle ynvarlanıyor. Ama kimdir memleketi anarşiye götüren? Kannnsuz, Türkiyenin çıkarlariyle taban tabana zıt emirleri veren devşirme politika adamları mı? Yoksa, bırakınız Anayasayı, akla, mantıSa. vicdana, ahlâka avkın emirleri dinlemiyenler mi? Elbette nygnlanmaz bn emirler, elbette genel müdürler böylesine emir veren Bakanlann karsısında direnecekler. Anarşiyi önlemenin çaresi genel müdürü knlluk anlayısına zorlamak değil, memleketin kaderine bükmedecek yetenekteki Bakanlan işbaşına getlrmektir. IŞIK, RAVALPİNDİ'DEN DÖNDÜ Ü "PAKISTAN TURKIYEDEN DAİMA DESTEK BULACAKTIR» Ankara, {Cumhuriyet Bürosu) Pakısian, Turkiye ve lran arasmda Ravalpmdide yapılan üçlü gdrüşmeleıe hukumetimiz adına katılan Dışişleri Bakanı Hasan Işık dun gece Ankaraya donmuş ve Esenboğa Hava Alanında gazetecılere, •Pakistandaki temaslarımdan sonra hükumctime yapabileceğim teklif ancak Kesmir Meselesinin mümkün olduğn kadar az ıstıraba sebebi>et vererek mumkün olan en kısa zamanda devamlı bir hal çaresine bağlanabilmesine bütün imkânlarıyla yardımcı olmasıdır» demUtir. Izlenimlenne dayanarak Pakistanın Keşmır meselesine nihai bir çözüm yolu için bir teminat almadıkça silâhları elden bırakmak niyetinde olmadıklannı belirten Dışişleri Bakanı, durumun vahametıne de değinerek CHP lstanbul Senatöru Ekrem Özden, Enerji Bakanı Mehmet Tur gut tarafından yazılı olarak cevap landırması ısteğiyle Cumhurıyet Senatosu Başkanlığına bir önerge vermiştir. Özden, önergesinde Bakanın Petrol Ofisin istasyon açmasını durdurup durdurmadığını, durdurdu ise sebebini sormakta, aynca şu suali yöneltmektedir: « Cumhuriyet Gazetesinde Genel Müdürler ve İşletme Müdürleri hakkında yapılmakta olan ya yın doğru mudur?» Sözlü soru Başbakanın açıklaması İ Ecvet GÜREStN [ mmmmı' L«pmnnııımnnımııııııııılıınnmmnıt junları söylemiştır: ı~~~^^^^^~^^^~~~^^~~~^~~~~~~* « Dünya gerçekteıı barışa bağh>sa >alnız ateş kes'le jetinmez, KeşBaşbakan Suat Hayri UrgüplU, mir Meselesine âdil bir hal çaresi bulunması zaruridir. Pakistan ile beraberinde Gümnik ve Tekel Hindistan arasındaki ihtilâfuı böyle bir duruma, bu çapa gelmesi önemBakanı Ahmet Topaloğlu olduğu lidir. Hindistanın meseleyi uzun bir sure süruncemede bırakması ve ihhalde dün akşam 20.15 de uçakla ti'âflı topraklarm dışına taşırmış olması bakımından hatalıdır. şehrimize gelmiştir. Bölgede barışın ve huzurun sağlanması için ateş kes'i sağlamak yeTürkeş, Vali Muavini ile tfrli dcğildir. Bu meseleye nihai çözüm yolu Pakistanm şartları yemek yiyor da dikkate alınarak sağlanmaIıdır.» Ankara. (a.a.) Başbakan SuIşık basın mensuplarına. Pakistanın Hindistan aleyhinde bir at Hayri Ürgüplü, bir gazetenın, zafer sağlamak peşinde olmadığı•CHP Genel Başkanı Inönü'nün nı belirterek, «Pakistan, Hint kıtaelini öptüğü için Başbakanhk ö sında devamlı bir barış ve huzur zel Kalemi Müdür Vekili göresağlanması kaygusu içindedir. rinden alındı» yolundaki haberı Böyle bir kaygn tabiidir ki. dahakkmda. şu açıklamayı yapmış Hayat pahalılığnun, âdeta uzay ima Tiirkiye tarafından destek tır : füzesi hızıyla, yükselmesi karsıbulacaktır.» demiştir. ESKtŞEHÎR CKMP Genel «Başbakanhk özel Kalem Müsında Başbakan Yarduncısı SiiIşık ile birlikte Pakistana giBaskanı Alpaslan Türkeş ile bırdür Vekili Necati Ayknt. vekâleyman Demirel «bn bir sıhhal cien Genel Sekreter Haluk Bayül lıkte yeraek yeciiği için Içisleri let snresi bittiçinden, ö z e l Kaişareridir> demiş. ken. ikinci daire genel müdürü Bakanlığımn acele bir telefon lemdeki esas görevine liyakatle Abdi İpekçi arkadaşımız bu lâBedii Karaburçak da dün gece emrıyle hakkmda soruşturma adevam etmektedir. fı ciddiye almış, Milliyet'te düııIran hükumetinin Dışişleri Baç l a n Eskişehir Vali Yardımcılakü yazısmda, kısa bir tahlilden MiUî geleneklerimizin çok eükammıza tahsis ettiği özel bir usonra «Bn fikre katılmak güçtiu> rından Osman Gümrükçüoğlu'zel bir tezahürü olan büyükleçakla >Tirda dönmüşlerdir. diyor. nun ıfadesi dün Ankara'dan gerimizin ellerini öpmek, mfieibı Işık Başbakanla görüşmek ülen Mülkiye Müfetti'i tarafmtenkid değil. sayanı takdir ve Böyle bir fikre katılmak elbetzere buşün İstanbula gidecek, Dir maddenın tanıtılması şeklındeki hikâyemıze bugun de devam rian ahnmıstır. Alpaslan Turkeş' asîl bir harekettir. te güçtıir. amma katıla katıla güljarın da Bireşmış Milletler Ge**edeceğiz. Hıkâyemizin ikinci bölumunu, bu madenden tam ya da ın sınif arkadası olan Gümrükmek çok daha kolay ve yerindc Ben de, sayın büvnklerimîn elnel Kurulunun açılışmda hazır yan mamul maddelenn yapımı Ue ılgılı oyunlar teşki) edecektir. cüoğlu'nun A P 'liler tarafından olur. lerini Spmekten ve ananelerime bulunmak üzere Parıs üzerinden 157 yılında, madeni arayan ve çıkaran Etıbank yöneticileri. bundan, CKMP propagandası yaptığı ileD. N. bağlı kalmaktan iftihar dnyaa Nev. York"a hareket edecekür. tam ya da yan mamul maddeler yapımı için rafınerı fesıslennin kuri sürülmüştür. ' bir insanımj Işık Pariste. Fransa Dışişleri rulmasını öngdren bu çalışmalar 1961 yılına kadar devam etti. Beş Bakanı Couve de Murville ile de yıllıfc kalkınma plânının hazırlandıgı bu tarıhte. kolamanıt mıneralini bir görüşme yapacaktır. işlıyecek boraks ve asitborik vapan rafıneri kurulması teklıfi uygun görüldü ve plânın müsveddelerine alındı. [PAKİSTAN HÎNT ÇARPISMALARINA DAtE HABERLERIMİZ 7. tayfada] Bu karar yabancı firmayı ürküttu. Teşebbüsü önleme çabalarına Kadıköy şoförlerinin 25 kuruş zam alabilmek için köy • Göztepe 75, Kadıköy Suadiye 100 ve Kadıköy girişti. Ilk olarak, «Türkiye asitborik yapabilır, aına boraks yapaüç gündenberi yaptıkları «grev» sona ermiş, şoför • Bostancı hattı 125 kunıştur. ma«î> şeklinde bir yaygara koparmaya başladı. ler dün normal olarak çalışmışlardır. • Öte yandan Kadıköy Belediye Şubesi yetkilileri 1950 yılında, «TÜKENDİ» diyen "ve ocaklan kapatan firma, 1962 soförlerin hareketierini takip ettiklerini belirterek Ancak dün onanm için Selâmiçeşme Depo yo yılında 15 bin ton asitborik yapmak üzere yabancı sermaye kanununa >unlan söylemişlerdir: In trafiğe kapatılmıştır. Yoltın kapatılması Ue bir dayanarak gerekli rafineri iznini aldı. İşin ılgi çpk'ci yönü ise «TÜ«Ancak şikâyet olduğn takdirde müdahale etme Iıkte şoförler yolun uzadıgını ileri sürerek 1959 yı KENDİ» dediği ve kapattığı ccakta tekrar maden çıkarımına başlaması Ankara. (Cnmhuriyet Bürosn) mkânımız var. Şikâyet eden vatandaşlar, genellikle lında olduğu gibi kendilerine geniş bir terife venl ve 15 bin tonluk bir rafinaj işine girişmesiydi. Ancak. bu proje konu Üniversiteler giriş sınavmın soförlerin adını bOmedikleri için plâka nurraralarıtıı mesini istemislerdir. sunda da bugüne kadar en ufak bir kımıldarnada bulunmadı. ETinde sonuçları bugün Ankara Üniververiyorlar. Biz de Trafik Şubesinden şoförün adını izinle bekledi durdu. . Bu konuda kendisi ile görüştüğümüz Belediye sitesi konferans salonunda ya • öğrendiHen sonra ceza kesebilivoruz. Şimdiye kaBaskan Yarduncısı Turhan Gürsu, «Kadıköy dolmuş pılacak toplantı sonunda açık dar altmısa yakın şikâyet oldu. Trafik Subesine şoşoförlerinin bir süredenberi. 1959 yıtında verdiğimiz lanacaktır. för »dlarını sorduğumuz halde ononbeş tründür hiç Hıkâyemizin ikinci kısmı burada bıtiyor. tarifeye dayanarak çahşmaları «açtnr. Cünkü tarife bir eevap alamadık. Böylece ceza kesemediğimiz gibi Test bfirosn tarafından deŞerÜçüncü kısmma geçıyoruz hukümsüzdür. Hiç bir zam vapılınamıştır.» demı$tir ce7anın, gıcikme dolâjıeijle tesiri de kaimamakt»' lendirilen sınav kâğıtlarınm so1963 yüında bir gün BORAX CONSALIDATED LIMrTED. TürM. dırj Halen mer'iyette btilunan tarüeyo gör» verilee^Miı. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Başbakan Ürgüplü İstanbula geldi Eskişehir Vali Muavininin if adesi alındı «Biiyiîklerin ellerini öpmek asil bir harekettir» r BİR , ^ DAKİKAt Gıdıklıyor Boraks isini ortaya çıkaranlardan ikisi Yalabık ve Onat Kopartılan yaygara BENIM m Kadıköy şoförleri geçiei tarife istiyor Sınav sonuçları bugün açıklanıyor Günün birinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog