Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet A H L  K Y ASASINA UYMAY I T A A H H Ü T EDER Sahibi: NAZİME NADt * Genel Yayın Müdürü: ECVTT GÜRESİN * Sorumlu Yazı tşleri Müdürü: EROL DAIA1 *• Basan ve yayan: CU5IHURİYET Matbaacıhk ve Gazeıecilik T.A.Ş. Cağaloğîu Halkeri sokak No. 3941 3ÜNCT tLLHtt: Küçüksaat SJeydanı, Edime Hanı Adana Telefon: 4550 • &NKABA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenişehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 3 i • İZMİB Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR A B O N E Senelik 6 aylık 3 ayhk v e İLÂN Türklye 75.00 40.00 22.00 Harici 150.00 80 00 44.00 Bajlık (Maktu) a 3 4 5 taci sahilelerde (santiml) 6 7 nd sahifeler Nisan, Nikâh. Evlenme, Dogum (Maktu) Ölüm, Mevlit. Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (KeHraesl) 175 Lira 40 35 75 90 1 SAYIS1 25 KURUŞ KAM N BENİM IBaslaratı I ıncı satııfede) pişürraiş, diğer ülkelerin toprakları ise madenden nasiplerini alaınamış lardır. Türkiyede ilk defa, 1864 yılında bir tngiliz firması Sultançayır'da boraks ocağı açarak, topraklanmı zı değerlendirmeye (!) başlamıştır. Merkezi Londrada oian bu fir ma (BORAX CONSOLIDATED LIMTTED"1 adını taşımaktadır. Fir ma, Türkiyeden çıkardığı maden ile dünyanm bütün ihtiyacını ra hatlıkla karşılamıştır. 1864 yılmda 12 bin tonluk maden çıkarmış, dünya boraks taleblnin artmasına rağmen 1890 da 6 bin tona, 1930 da 3 bin tona düşmüştür. Nihayet, 1950 yılında îngiliz firması. Türk Hükümetine. ocaktaki madenin «TÜKENDİĞİ^ni ve bu sebeple ocağı «KAPATTlGhm bildirmiştir. Buna rağmen, firma Türkiyeden ayrılmamıştır. Firma, çıkardığı madeni tek boraks alıcısı bir kartele satmıştır. Bu kanel de Türkiyede ocağı işleten fBORAX CONSOLIDATED LIMITEDı adlı tek firma dır. Vani mah çıkaran. satan. alan ve isliyen firma <BORAX CONSOLİ DATED LIMITED) adlı tek firmadır. Aynı firma. aypı şeki'.de 1927 yıhna kadar Güney Amerikada ba zı ocaklar işletmiş, fakat bu tarihte bu ocakların başma da aynı âki bet gelmiştir. Çünkü, firma, bu kere Kuzey Amerikada bazı rezerv Iere el atmış ve buranın üretimi ile dünya talebini karsılamayı. ge rek Türkiye'yi ve gerek Güney Amerika'yı gelecek için elinin a't'.nda hazır kuvvet olarak tutmayı tercih etmiştir. ETİBANK'IN HAMLESİ 19501957 yılları arasında, yerli özel mütesebbisler, yabancı firmanın «TÜKENDİ. sözlerine kanarak. her hangi bir aramayı göze alamamışlardır. Bunun üzerine Etibank, 1957 de Emefte geniş bir alan üzerinde aramaya girişmiş. ve kısa zamanda olumîu sonuçiar almıştır. Bu sonuçlar karşısmda lngiliz firması Etibank'a bir tekiifte hulunmuştur. Teklif şöyle özetlenebilir: •Yıllık kapasitesi 3 bin ton olan ortak bir tesis kuralım. Bu te sisin sermayesjnin yüzde 49 u Eti fcank'a yüzde 51 i de firmaya ait olsun. Teklif reddedilmiştir. Teklifin reddedildiği sıralarda Türkiyenin kolsmanit rezervinin 20 milyon ton olduğu tahmin edil miştir. Yâni. İngiliz kartelinin 7 yıl önce .TÜKENDİ dediği kolamanit madeninden 20 milyon ton luk bir rezervin Türkiyede mevcut olduğu tesbit edilmiştir. PARAVANA KURITLYOR 1955 yıhnda, tngiliz karte'.i, Ya bancı Sermaye Kanununa dayanılarak çıkanlan bir karamame ile Türkiyede (Türk Boraks Madenci lik A. O.) adı altında paravana bir şirket kurrna imtiyazım elde etmistir. Şirketin sermayeşi 2.5 milyon Irradır. Şirket, başlangıçta vaadettiği ser mas'enin çok az bir kısmını getir miş ve geri kalanını da yurd dışmdan aldığı bir teminat mektubu karşıhğında Türkiyedeki bankalardan sağladığı kredi ile t a mamlamıştır. Bu arada. diğer paravana şirket ler gibi dikkat çekmemesi için, adının başına da bir «Türk» kelimesini koymayı zorunlu gb'rmüştür. Eski adı ile Borax Consolidated Limited. yeni adı ile Türk Boraks Madencilik A. O.. Bundan sonra, pek çok ruhsat elde ermiş ve marien. çıkarım ve ihracatına geçmiş tir. Maden şirketlerine v r g i mevzuatunızda tanınan bir imtiyaz ge reğince hiç vergi vermemiş. ancak yüzde 1 oranındski devlet hissesini ödemekle yetinmiştir. Kısacası, sadece işçi ücreti vermek suretiy!e topraklarımızdaki madeni çıkarmış. bunu ihraç etmiş. karşılı gında büyük kazançlar sağlamış. ancak Türkiyeye ne kira, ne de vergi ödemiştir. Mekanizma bugün de böyle devam etmektedir. SÖZDE TÜRK FİRMASI Bundan sonra bu şirket ile Eti Gençlik (Baştarafı 1 inci sahifede) lar» cevabını vermiştir. Pakistan ağır silâh istiyor (Ba.ştarafı 1 iııcı sahifede) nın dikkatini çekmemesi için slgün gelebileceğini de açıklamışyaha boyanmıştır. tır. Huveyda ve Işık Rawalpindi'de GENEL KURMAYDA TOPLANT1 • saat kalacaklardır. i S Ankara, (Cumhuriyet Biiroşu) Öte yandan C Thant dün Hln Başbakan Suat Hayri Ürgüplü distanlı üç Bakan ve Başbakan saat 17 de Genel Kurmay BaşŞastri ile yeniden görüşmüş ve kanhğında yapılan bir toplantıda «ateş kes» i temine çalışmıştır. hazır bulunmustur. Genel KurTHANT HAREKETİNİ may Başkanı Sunay, Millî Savun GERİ BIRAKTI mn Bakanı Dağh ve Genel KurBugün Yeni Delhi'den ayrılamay İkinci Başkanı Tulganın da cak olan Genel Sekreter, New katıldığı bu toplantıda Pakistanın York'a hareketini geri bırakmışTürkiyeden istedigi ağır silâh yar tır. dımı ve bugüne kadar yapılan siBirleşmiş Milletler kaynaklan lâh yardnnı gözden geçirilmiştir. ' Thant'm tekrar Rawalpindiyi ziEZHFR HAN, YURDUMl'ZDAN yaret edeceğine dair haberler üAYRILDI zerinde bir yorumiamada bu'unE>üp Han'ın özel temsilcisi Ham=k isteme^n'stir va Mareşali Ezher Han, dün akDiğer taraftan iyi haber alan şam saat 19.45'de uçakla Tahran'a bir Hind kaynağından ileri sümüteveccihen yurdumuzdan ayrüldüğiine göre, Hindistan, Birrılmıştır. leşmiş Milletler Genel Sekreteri IŞIK. RAWALPİNDFDE UThanfın tekliflerine ce\ap ola(Dış Haberler Servisi) ı rak, cephede bugünkü durum RAVVALPİNDt Türkiye Dışiş muhafaza edilmek şartiyle çarleri Bakanı Işık ile İran Başba j pışmalann duTdurulmasına esas kanı Huveyda, Hindistan ile Pa bakımından ra?ı olduşıınu bildirkistan arasında bir hafta önce ' miştir. patlak veren savaş üç kesimde ı SAVAŞ DURUMi: bütün şiddetiyle devam ederken Bugün savaş hakkında Hindistan Rawalpindi'ye gelmışler, Dışişleri çevreleri ba^ka. Pakistan çevreleBakanı Butto ve Başkan Eytip j ri başka iddialarda bulunmaktaHan ile Pakistana yapılacak yar j dırlar. dım hakkında görüşmelere başla i İki taraf zırhlı birliklerinin Simışlardır. alkot şehri yakmlarında çarpışHuveyda ve Işık Çaklala hava ması bütün şiddetiyle devam etalanında Butto tarafından neşeli ı mektedir. Pakistana göre Hınt bir şekilde karşılanmışlardır. Hiç j birlikleri geri çekilmek zorunda biri de demeç vermemiştir. Dost kalmışlardır. Buna karşılık Hin devlet adamların! şehre taşıyan distan birliklerinin Pakistan arabalann nikelâjlan. güneş ışın Pencabmm Cammu kesimindeki larmı yansıtıp düşman uçaklarıSialkot'un bir kilometre yskınına kadar yaklaşıldığını söylemek Demirele göre (Baştarafı 1 inci sabitede) ANKARA MEYDAN SAHNESİ İZMİR Mirasyedi bir lord bank arasında bir pazar mücadelesi başlamış ve bir süre sonra yerli özel teşebbüsler de karşıiarmda bu firmayı bulmuşlardır. Sözde Türk» firması, bu pazar bulma mücadelesinde Türkiyenin hiç bir şekilde 3 bin tondan fazla maden satamıyacağını, stratejik madde olduğundan dolayı da doğu bloku ülkelerine ihraç edemiyece ğimizi bildirmiştir. Bu bildirim, kendisine paravanahk yapılan v e merkezi Londra'dan olan kartel'den gelmiştir. ARALANAN KAP1 1960 yılında Etibank, İtalyanlar ile bir anlaşma yaparak, karteün dışında bir piyasa eide etme imkânını bulmuştur. Bu tarihte Ital ya'ya 20 bin ton koîamanit ihracı yapılmıştır. (Şirket ise 3 bin tondan fazla satılamıyacağını söylemişti.) Bu önemli adımdan sonra Etibank. Avrupa piyasasına girmiş ve 1962 de kolamanit ihracatı 65 bin tona yükselmiştir. Daha sonra E'ibank'ın. yerli özel teşebbüslerin ve sözde «Türk> şirketinin Av rupa piyasasına yaDtıkları satışlar toplam olarak şöyle bir gelişme göstermistir" İHRACATTA YÜKSELİŞ 1953 de 93 bin ton 1964 » 126 » > 1965 • 150 • • ''tahmin'' Bu hızlı gelişmede şu iki vınsurun önemli etkisi olmuştur: 1 Türkiyedeki madenin çok üstün nitelikte oluşu. 2 Çok ucuza maledilebilecek şekilde üretilmesi. DAHA YÜZ YIL YETER Dünya piyasasında bu madene karşı talep her yıl ortalama olarak yüzde 10 oranında artış kaydetmektedir ve bugün dünya talebi yılda 1.5 milyon tondur. Öte yandan, yapılan he?»nlara gnre. İn üiliz firmasınm TÜKENDİ. dediği maden rezervinin Türkiyede 15fl milyon ton olduğu tesbit edilmiştir. Diğer bir deyimle, dünya talebi bugünkü ölçüsünde sabit kalsa, Türkiyedeki rezerv dünya ihtiyacını daha tam 100 yıl tek başına karşılayabilecek demektir. Türkiyenin îtalya yolu ile Avrupa piyasasına girmesi üzerine sözde Türk şirketi. bu kere başka bir tedbire başvurmuştur. YABANCI SERMAYE KANUNTTNUN LİBERALLİGİ Şirket. yabancı sermaye kanunu na dayalı olarak kurulduğu için elde ettiği kârı. yurd dışına transfer edebilmektedir. Kârını transfer ederken, alıcıya da daima bir risttırn ıtenzilâO yapabilmektedir. Etibank ve yerli özel mütesebbisler ise madeni aynı fiata sat maktadırlar. Etibank ile yerli özel teşebbüslerin kâr transferi şek linde imkânları bulunmadığı için ristuın tanıyamarr.aktadırlar. Kısacası bu durum. İnsiliz şirketme madeni daha ucuza ihraç etme ım kânını vermekte, arkasından gerek Etibank ve gerek yerli özel teşebbüsler fiat kırmak zorunda kalmaktadırlar. Her fiat kırılışında ise sözüm ona Türk şirketi, ris turn vermek imkânını yeniden ha rekete geçiriyor ve diğerlerini ye niden fiat kırma zorunluğu karşısında bırakıyor. Bu mekanizma ile. 1959 da 42 do lâr olan fiat. 1965 yılında 25 dolâra düşmüştür. Diğer bir deyimle. ihraç edilen miktar arttığı halde. yurda giren döviz azalmakta ve milli servet Londradaki kartelin başka bir oyunu ve yabancı sermaye k nunu yardımı ile >Tird dışına ucuz fiatla göç etmektedir. Eıibank. üretimi çok ucuza mal edebildiğinden. kartel karşısında piyasaya yerleşmek ve yeni bir fiat politikası uygulamak düşüncesiyle bugüne kadar dayanmak zorunda kalmıstır. Su var ki karsıhklı rekabette zarar eden Türkiye ekonomisidir. Boraks meselesini neden yazıyo ruz. Bu mesele Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık ve Petrol Ofis Genel Müdürü Kenan Onatın yerlerinden almmak isten mesiyîe ilgiüdir de ondan. YARIN: Tahsin Yalabık ve Kenan Onat hikâyesi. îstenmiyen adam İZMİR Izmir Yüksek Öğrenim gençleri temsilcileri dün Enerji ve Tabii Kaynaldar Bakanı Mehmet Turgut'u «tstenıniyen Adam» ilân etmişlerdir. Bu konuda yayınlanan bildiride şöy le denilmektedir: «Kişisel çıkarları Türk uhısnnnn yüce çıkarlarından üstün tn tarak sömüreen şirketlere ve fmperyalist emellere hizmet edenler Türk ulusnndan sayılmaz lar.» «ONI'N TERfNDE OLSAM tSTÎFA EDERİM» Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Mıliet Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Memduh Erdemir, bazı çenel müdürleri dağiştirmek istedıği halde muvaffak olamıyan Enerji ve Tabii Kaynak lar Bakanı Mehmet Turgut için «Onun yerinde ben olsam çekilirim» demiştir. ATAKLININ TELGRAFI 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Genel Başkanı tabiî senatör Mucip Ataklı, Enerji Bakanına gön derdiği bir telgrafta istifa etmesini istemiştir. Telgraf şöj'ledir: «Devam eden davranışlarınızla millî cıkarlarımızı ve itibarrmızı tahrip etmektesiniz, şahsiyctinizi ve millî itibarımm kurtarmamz bakımından istifa etmcnizi ta\Tİye ederiz.» Ataklı, ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakana Mehmet Turgut'un tutumu ile ilgili telgraflar çekmiş ve bu telgraflarda Turgutun uyarılmasını istemiştir. EVERJİ BAKANI. PLÂNLAMA TOPLANTISINA KATILMADI Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Plânlama Kurulu dün 14.30 da Başbakan Yardımcısı Sü leyman Demirel'in başkanhğında toplanarak madencilik ve petrol konusunu 1966 yılı programı içinde iki sektör halinde incelemiştir. Bu arada 1966 da 1966 tahmini yatınmları. petrol ve madencilik konusunda alınacak tedbirler görüşülmüştür. Yüksek Plânlama Kurulu dün sabah saat 18 da toplanması gerekirken. Demirel ve Enerji Ba kanı Mehmet Turşfut'un gelmemesi dolayısiyle çalışma yapılamamıştır. Turgut Dcmlrelle Baş bakanlıkta uzun bir görüşme yapmıştır. Bunun üzeirne toplantı öğleden sonra saat 14.30 a bırakılmıştır. 14.39 daki toplantıya da Mehmet Turgut gelmemis, top lantıya Demirel başkanlık etmiş ve ondan başka Bakan olarak sa dece Bayındırlık Bakanı Orhan Alp hazır bulunmustur. Toplantıda ayrıca Petrol Ofis Genel Müdürü Kenan Onat. Etihank Genel Müdürü Tahsin Yalabık da bulunmıışlardır. tSTİFA SAYİASI Diğer taraftan. Enerji Bakanı Mehmet Turgut'un Bakanlıktan istifa ettiği yolunda dün şayialar çıkmıştır. Anoak bu sayiaları ne kendisinden. n» de baçka çevrelerden teyit ettirmek mümkün olmam:stır. Ener.ii Bakanı Mehmet Tur?ur'u Bpsbakanlıktan aynldıktan sonra bütün ararnalara ragmpn Ankara ioinde bulmak mümkün olmamıştır. TLRGIT BÖYI.E BİR ŞEY YOK. DEDİ Gece geç vakit evinden te!efonla gorüştüğümüz Enerji Bakanı Mehmet Turgut suylentiler için • Böyle bir şey yok demis ve öğleden sonra Devlet Plânlama Teşkilâtında çalıştığını belirtmiştir. Turgut. Başbakan Yardımcısı Demirel başkanhğında Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılan top lantılara katılmadığını, ayrı bir odada başka bir konu üzerinde inceleme yaptığını sözlerine eklemiştir. Baykamın konuşması ESKİŞEHİR Beş günden beri Marmara bölgesindeki il, ilçe ve muhtelif köylerde 20 den fazla ko nuşma yapan CHP Genel Sekreter yardımcısı Dr. Suphi Baykam, dün de Odunpazan ve gecekondu semt lerinde konuşmuş ve özetle şunlan söylemiştir: Ba defaki sec.imlerde seçmende yıkma yerine yapma şuuru nun hâkim olmasını istiyoruz. Sos yal devlet çağını, yeni Anayasa ile kabul eden CHP. vatandaşı, bu gö rüş etrafında toplamak istemektedir. Sosyal refah devletini, tecrübesi. bilgisi ve cesaretiyle ancak CHP gerçekleştirebilİT.» Sinemasında 21 30 Eylülde Oyunlar ELHAMRA MAÇ Komedi FANTASTİK Müzikal Komedi Reklâmcıhk 3617/109S3 Biletler yann saat 11 den itibaren satılacaktır. ••••"•"«•«•••••I Ekonomik Savaş Baykam memleketin refah ve mutluluğunu sağlayacak tedbirlerin alınmasını, oy kaybı korkusuna kapılmadan savunacağını belirt tikten sonra şöye devam etmiştir: «Millete inanarak en umntsuz ve en giiç giinlerde millî mücade lenin öncülüğünii yapanlar CHP nin kurucnlarıdır. Bugün de aynı innnçla ekonomik İstiklâl Savaşı nı kazanmak mücadelesine girmiş bulunuyoruz. CHP. toplum önünde siiriiklenen değil. topluma yön veren partidir.» Ilıırdası Satılaeaktır • m Türkiye Demir ve Celik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Karabükte İşletmelerimiz deposunda bulunan muhtelif malzeme hurdası kapalı teklif almmak suretiyle satılacaktır. Muvakkat teminat miktan, teklif tutannın % 7,5 ,udur. İstekliler bu işe ait şartname ve mukavele projesini. a) Karabükte İşletmelerimiz Malzeme İkmal Müdürlüğün • • Petrol Yeraltı servetlerine de değinen Baykam «Petrol meselesinde, maden meselesiııde, plânlı kalkınmada millctin gücüne inanmayan AP yöneticilerine, seçmen gereken der si vermek kararındadır demiş ve daha sonra şunları söylemiştir: «Va tandaşın tenceresi palavra ile kaynamnz. Secmeni ninni söyleyip samimiyetsizce dövünerek kan dırmaya çalışan politikacılann usulleri eskimiş. iflas etmiştir.» i Merhum Dr. Necip Bey ve Hatice Mekiye oğlu. Pakize Gorgün'ün esi, Tevfik, Pakize, Servet Ersü'nün dayıları Bedia Bilger. Kâmuran Görgün ve Lâmia Güîcenin amcaları merhum Albay Burhan Develi. Celâl Develi. Yarbay Turgut Develi. merhum Doğan Develi'nin fnişteleri. emekli subaylardan YEFAT SUPHİ GÖRGÜN vefat etmiştir. Cenazesi Üsküdar Araba Vapuru İskelesi yanmdaki Yeni Camidcn 15.9.1965 çarşamba günü öğle namzını müteakıp alınarak Karacaahmetteki ebedi istihatgâhına tevdi olunacaktır. AİLESİ Cumhuriyet 10984 Akhisar Süleymanlı halkından Kocaayan Mustafa kızı, Fatih Dersiâmlarından ve kürsü şeyhlerinden Aksekili Hafız Ali Efendi eşi, Hâkim Burhanettin Atuk, Öğretmen Şerafettin Atuk. Makbule Erönen. Nimet Önen ve Hikmet Kılkış'ın anneleri. Mehmet Kılkış, Lütfi Erönen ve Şevket Önen kayınvalideleri Salihatı N'isvnmtan 11? 1965 tnrihinde vefat etmiş. Siüeymanlıdaki aile nıe^arına defnedilmiştir. Mevli rahmet eyliye. AİLESİ Cjnıhuriyet 10938 BUYUK KAYBIMIZ ÂKİFE ATUK "^' »* MEVLİD Kızımız, gttiniiTi:?. sevgili eşim ECZACI ! ! • ! • ! • ! | > • aziz ruhuna ithaf edilraek üzere vefatırın kırkıncı g\inüne rastlıyan 16 9.1965 perşembe günü (Yarın) ikindi namazını müteakıp Bağdat caddesindeki Erenköy Camiinde. Aynı gün yatsı namazını müteakıp Bulancak Orta Camünde Kur'anı Kerim ve Mevlit okunacağından akraba. dost ve din k.ırdeslerimizin teşrifleri rica olunur. ATLAMAZ ve OKAY AİLELERİ Ecz. YÜKSEL OKAY Cumhuriyet 10950 TÜLÂY OKAY'm HÜCUM. KARŞI HtCUM Sialkofu savunan Pakistan birlikleri ile saldıran Hint birlikleri arasındaki muharebe. savaşın en büyük harekâtı gibi göriinmektedtr. Savaşm kaderini etkileyeceği söylenen bu meydan mu harebesinde Hindistanın gücil 50.000 asker ile bir zırhlı ttimendir. Cephenin Lahor dolaylanndaki merkez kesiminde de durum aynıdır. Taraflar birbirlerinin hü cum ve karşı hücumiannı püskürttüklerini iddia etmektedirler. Lahor'un 500 mil günejine düşen SindRacastan sınınnda da, özellikle Gadra köyü dolaylarında çarpışmalar devam etmekte ve Pakistan, Hint birliklerinin ge ri çekilmekte olduSunu söylemek tedir. Pakistana göre. Hint sınınnı geçen Pakistan kuvvet leri Munaba demiryolu i«tasyonunu ele geçirmişlerdir HAVA HAREKÂTI Pakistan ayrıca. savaşın baslamasındanberi Hmtlilere ait 2) (4 tankın ve yüzlerce zırhlı aracın tahrip edildigini bildirmiştir. Ha va harekâtından Pakistan uçakları 7 Hint hava üssiinü. Hintliler de 4 Pakistan hava üssünü bombalamışlardır. Pakistan dün 8 Hint uçsSını yerde vej'a havada tahriD cttiĞini ileri sürmUştUr. IŞIK DÖYtYOR Ankara. (Cıımhuriyet Büro«;u) Dısisleri Bakanı Hasan Işık ve beraberindeki Türk heveti bu gün Pakistandan yurda dönecektir. Dışişleri Bakanının hangi uçakla döneceği ve ne zaman Ankara' da olacağı henüz kesinlikle belli olmamışhr. HİVDİSTAN BİLGt İSTEDt Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suat Hayri Ürgüplü dün öğleden sonra, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Lal Mehta'yı kabul ederek, kendisine, Dışişleri Bakanımızın Pakistana yapmakta olduğu temaslar hakkında gerektiği kadar bilgi vermiştir. Büyükelçi Mehta'nm talebi üzerine yapılan görüsmede, Lal Mehta, hükümetinin. Dışişleri Bakanırflizın temasları ile yakından ilgilendigtni belirterek, Başbakandan bu konuda bilgi istemiştir. Görüşme 20 dakika sürmüştür. GOVDE GOSTERISt DİYARBAKIR Üç gün önce uçakla Diyarbakıra gelen Yusuf Azizoğlu'yu karşılayan YTP lilerin şehirde yaptıklan gövde gösterisine dün AP liler Sağlık Bakanı Faruk Sükan'ı karşılamakla karşılık vermişlerdir. Partililertn ısran üzerine bir konuşma yapan Sükan, milll bakiye sistemine çatmıştır. den, den, Sob) İstanbulda Galata Okçumusa caddesi Şair Eşref kak No: 7 de Beyaz Han kat 12. c) Ankarada Ziya Gökalp caddesi Yıldız Han kat 1 deki Mümessill iklerimizden, Adana, Samsun, Eskişehir, Bursa ve İzmirdeki Demir Satış Depolarımız Şefliklerinden, e) İstanbul. Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlıklanndan, bedelsiz olarak alabilirler. İsteklilerin şartname ve mukavele projesine uygun olarak hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 1 ekim 1965 cuma günü saat 14.30 a kadar Karabükte İsletmelerimiz Muhaberat Servisine tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazan itibare almmaz. Genel Müdürlüğümüz artırma, eksiltme ve ihale kanununa tâbi olmayıp satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. (Basm 16999/10972) j î i • • • g • ••••••••••••••••••••»•sıaa «•••••••»•ı VEFAT Adapazan eşrafmdan merhum Vahit Efendl ve Fatma Hanımın o|lu. Seylde Turgufun kardeçl, Hayrünüsa Elcmen'tn eşl. N&zım ve Gülen Turgut Sadettln ve Aysel Turgut. Adnan »e Türkân "nırgnt. İlhan ve Namık Balog. lu, Kemal. Erhan. Selmln. Belc'.n vt Sibel'tn serglll dayılan: Slpahl. KOkcü. Ekmen. Adapazarlı atlelerinln vakın akrabası, Adapazarlı C''tCl 14 9.1965 şrlınü Hakkın rahmetlne kavuşmuştur. Cenazesi bugün (159.1965) Adapazan Orhan Camlinden öğle namazmı mütaakıp alle kabrlstanuıa defne<(11«cektfr. AİLESİ (Cumhuriyet 10990) Kiralık Otel ve Lokanta D'înizli'nin en mutena semtinde, parka nâzır, 4 katlı ve 60 odalı 108 yataklı her rürlü konforu haiz, kaloriferli, asansârlü, mefruşatiı otel ve lokanta 1.10.1965 tarihinde kapalı zarf usulü ile kiraya verilecektir. Otel her zaman pörüiebilir. Tâliplerin uygun şartlan ihtiva eden kiralama şartnamesini görebilmeleri içiıı aşağıdaki adreslere müracaatları ilân olunur: 1 Ankaroda Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Emlâk ve Bakı.n İs'cri Müdürlüğü, 2 Denizü'de Sosyal Sigortalar Kurnmu Hastahanesi Baştabipiiği. 3 İzmir ve Avoın Sosyal Sigortalar Kurumu Şube Müdürlükleri. 4 İstarhulda Fındıklı Sosyal Sigortalar Kurumu Emlâk ve înşaat Müdürlüğü CEVDET EKMEN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın: 16917 A 11218) 10969 't MEVLID 5.8 1965 tarihinde ebediyete intikal eyliyen Emekli Maliye Müstesarı ELMA SATILACAKTIR 1) Konya Sarayönü Konuklar Devlet Üretme Çiftliğincie tahminen 55 ton muhtelif cins elma ağacı üzerinde satılacaktır. 2) Açık arttırma 24/9/1965 Cuma günü saat 14.00 de Çiftlik Müdürlüğünde yapılacaktır. 3) Muhammen bedeli tamamı 33.000. liradır. 2.475, lira muvakkat teminat çiftlik veznesine ihaleden evvel yatırıîması lâzımdır. 4) Bu husustaki şartname Konya, Ankara ve İstanbul Teknik Ziraat Müdürlüklerinde ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Ekonomi îşleri Müdürlüğünde görülebilir. 5) Çiftlik idaresi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. • I TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılan çok kıymetli büyüğümiiz ŞHHLRN ELEKTRİKLİ KAHVE OCAĞI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. 0 . Genel Müdürlüğünden: ALİYE ALTAN'ın Cenaze törenine katılan, telgrafIa. telefonla ve evimize gelmek suretiyle başsaghtı dileğinde bulunarak acımızı paylaşan akraba, degerli dost ve arkadaşlarımıza caııdan teşekkürlerimizi arzederiz. ALTAN TÜRKR ECZACIBAŞI AİLELERİ Ilâncılık: 8605 10965 Bombay Konsolosluğumuzun öniinde niimayiş Bombay, (a.a.) Yüzlerce Hintîi müsîüman dün öğleden sonra Bombay'daki Türk, tran ve Endonezya konsolosluklan önünde, bu ülkelerin Hind Pakistan uyuşmazlığında Pakistan ı desteklemelerini protesto için nü mayiş yapmışlardır. Polis konsolosluklan kordon altma almış, fakat herhangi bir olav cıkmamıstır. aziz ruhuna ithaf edilmek üzere kırkma rastlıyan 15.9. 1965 çarşamba günü (Bugün) ikindi namazını müteakıp Şişli Camiinde Mevlit ve Kur'anı Kerim kıraat olunacaktır. Merhumu sevenlerin. dost ve arzu buyuran din kardeşlerimizin teşrifleri rica olunur. AİLESİ ıReklâmcıhk: 3572> 10949 ALİ RIZA REYMEN'in (Basm K • 953 16695) 10976 Makina Yüksek Miihendisleri veya Makina Mühendîsleri Alınacakhr 1 Türkiye Ziraî Donatun Kurumu Genel Müdürlüğünde çahştınlmak üzere fiili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunan, Makina Yüksek Miihendisleri veya Makina Mühendisleri alınacakör. 2 İş merkezi Ankara olup kendilerine 4/10195 sayüı Yevmiyeli Teknik Personel Talimatnamesine göre yevmiye verilecektir. 3 Tâliplerin 40 yaşını geçmemiş olması şarttır. 4 İsteklilerin, hal tercümesi ve tahsil durumlannı ihtiva eden dilekçeleriyle (TZ.DK. Genel Müdürlüğü Ankara) adresine müracaatları ilân olunur. (Basın 16890/10979) Müfettiş muavini alınacaktır Bankamız Teftiş Kuruluna sınav ile lüzumu kadar Müfettiş Muavini alınacaktu" 1 İsteklilenn müscbaka sınavına girebilmeleri için: Siyasal BiJgıler. Hukuk, Iktisat, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakülteleriyle İküsadî ve Ticarî İlimler Akademisi veya Millî Eğitim Bakanlığınca Musaddak yabancı mcnleket'erdeki muadi'lerinden mezun bulunmaları. Memurluk genel şartlarını haiz olmaları, Şmav tanhir.de cü yasmdan yukarı olmamalan ve fiili askerliijini yapmıç veya tecil ettirmiş bulunmaları, Hizmet tscıiılıüdü altında olmamalan, Muhtelif tarıhlerde açılan Bankamız Müfettiş Muavinliği smavlarına daha önce bir defadan fazla katılmamış bulunma'arı, gerekiı. II Yazılı smavlar 16. 17, 18 ve 19 kasım 1965 tarihlerinde Ankara, İrtanbııl ve İzmirde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar, yol paralan Bankaca karşılanmak üzere ayrıca Ankarada sözlü smava tâbı tutulacaklardır. IIı Sınavda başon gösterenler ehliyeti mütaakıp tetkik ve staj için sıra üe ve kararnamelerin verdiği imkân dahilinde yabancı memlekttlere gör.derileceklerdir. IV İstekülerın gerekli vesikaları en geç 5.11.1965 tarihine kadar Ankarada Genel Müdürlük (Teftiş Kurulu Başkanlığına> bizzat veımeleri veya taahhütlü olarak göndermeleri, diğer bilgiler için Teftiş ılurulu Başkaalığına veya şubelerimize başvurmalan icabeder. (Basm: 16913 A11209) 10968 110 2Î0 VolUnewuttur. GARANTILICMR llâncılık 861310985 TEŞEKKÜR Merhum Tapu Müdürlerinden Salih Bey %e Servet Hanımın oğlu, Necile Güven, Nezihe Işık, Bedii Artun. Gazanfer Artun, Kesrin Fer'in kardesleri, Hâkim Mithat Güven. Nejat Per'in, Kâmuran Artun'un kayınbiraderleri, Nuri Büyüközcan ın yeğeni. Ekrem, Asaf, Edip, Sevim Mutlu'nun enişteleri, Makbule Mutlu'uun damadı, Sabahattin, Julide, Jale'nin babaları, Edibe Artun un sevgili esi MİHALIÇÇIK ORVAIS BÖLGE SEFI vazifesi başmda şehit edüır.istir. Merhumun cenazesi 10 9.19f.5 gı'mij Hacı Bayram Omiınden ikindi pamazım m'ite;ıkıp Ankara Asrî mezarhktaki ebedi isürahatgâhına tevdi edilmiştir. Merhuma karjı son vîzifelerin ifasında göstermiş oldukları caııdan alâkadan dolayı başta Sayın Taı ım Bakanı olra^k iızere Bakanlık teskilâtına. Sayın Müsteşar Muavinine, Sayın Orman Umum Müdürüne, Eskis/îhir Orman Başmüdürlüğü ve teskilâtır.a. Orman Mühendisleri Odasına, Ormancılar Cemiyetine, Mihalıcçık halkını temsiien Belediye Easîanına. Sayın Kaymakam Doğan, Sayın Hâkim Osman Bavbek, Sayın Dişçi Mehmet Ali ve eşlerine, Adliye mensuplarına Orman Idaresine, doktor ve öğret menlere, Ankarada Beşkarde; ailesine, acımızı paylaşan. cenaze merasimlne iştirak eden. telefon ve telgrafla tazlyette bulunan dost ve akrabalarımıza te^ekkur ederiz. AİLESİ Cumhuriyet 109B7 S £••••••••••••••••••••• • s 9 • J • • * • B 2 Istanbul Iktisadf ve Ticarî İlimler Akademisi Reisliğinden: Öânc:lık: 8334110960 1 LA N fstanbnl 13 üncü Icra Memurlnfnndan: Dosya No. 19645988 Mahçuz olup satılmasına karar verilen 5500 lira kıy metinde 1 adet elektrik kaynak makinasının birinci açık artırması 2491965 Cuma günü saat 12,30 13 arası Hasköy Kalaycıbahçe caddesi No. 16 da yapılacaktır. O gün verilecek bedel, muhammen kıymetin Vo 75 ini bulmadıgı takdirde 2591965 Cumartesi günü aynı mahal ve saatte ikinci satışı yapılarak en çok artırana ihale edilecektir. Tellâliye ve ihale karar pullannın alıcıya ait olup talipiilerin mahallinde J fcuhınscak memura müraca g Btları ilân olunur. • İ>t. 13 üncü Icra M.M. B Mehmet Ali Çetiner g (Basm 1695110966) • 1 19651966 ders yılı nanjzet öğrenci kayıtları 20 eylül 9 ekim tarihleri arasına rastlayan, pazartesi ve çarşamba günleri saat 9 ilâ 12 de KLÂSİK LİSELİLERE, cuma gün'.eri a\Tiı saatlerde TİCARET LİSELİLERE ait olmak üzere yapılacaktır. a) Namzetlerin şahsen müracaatları gereklidir. lar Akademi dahilinde ilân edilmiştir. Şart MARDİN VALİLİĞİNDEN 1 Mülkiyeti ö z e l Idareye ait Derik llçesindeki eski Ortaokul binası 80.000 lira bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile v e taksitle satışa ç ı k a n l m ı ş t ı r . İhale 4/10/1965 Pazartesi günü saat 10 da İl Daimî Komisyonunca yapılacaktır. Muvakkat teminatı 5250 liradır. 2 İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminatları ile birlikte m ü r a c a a t l a n yayınlanır. (Basm 16972) 10967 SUPHİ ARTUN • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 Güz devresi ikmâl imtihanlan 23 eylül 1965 tarihinde başhyacaktır. Progratr 15.9/1965 tarihinde Akademi dahilinde ilân ediîmiştir. (Basm 17022/10971) î Diyarbakır Levazım flmirliği Sat. Al. Kom, Bşk. lığından Levazım Amirliği ihtiyacı İçin aşağıda cîns ve mıktarı ya/.ılı yiyecck maddelerinin kapalı zarf ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saalleıde komısvonia yapılacaktır. tstekül^rın teklif mektuplarını »ha^e gaatinden bir saat önce Komisyon Baçkânlığra vermiş olnıalan şartt;r. Postada'îi v^kı oUcali secıknr.cler kabul edilrr.f.z. Ev.caf ve şartnamesi Istarbul An • k«ra Levazım Amırliklerir.rîe v> komısyonda görülebiilr. CINSI Miktarı M.beddl G.t»fninatı thale 51in ve saati P.Pirinç Makarna Şehriye 61) Ton 60 Ton 12 Ton 240.000 Lr. 132 000 Lr. 26.400 Lr. 1SC50 Lr. 7850 Lr. 110 3965 ll.OP 2101965 11.00 2101965 11.00 Adana Belediye Başkanlığından: 1 • Cumhuriyet Mahaüesi Sanayi Çarşısmda Karataş Caddesi üzerinde 1160 ada dahilinde muhtelif parsel numaralarmı taşıyan dük&ân srsalannın satış bedeli iki taksitte ödenmek üzere mülkiyeti kapah zarf usuliyle ve artırma suretiyle 5A0/965 çalı günü saat 14.İK) J e Belediye Encümeninde satılacaktır. 2 Satışa arzedilen 1508, 1526, 1532. 1533 ve 1539 parsellerin muhammen bedeli <4'<P lira, 1.509. 1510. 1519. 1527, 1528: 1537 ve 1538 parsellerin muhamrcer bedeli (350) lira, 1511, 1512, 1513. 1516, 1517, 1518. 1529, Ib3u, 1531; 1534; 1535 ve 1536 parsellerin muhammen bedeli '300) liradır. 3 Geçici temmatı akçesi muhammen bedelin Vt 7,5 u nisbetindedir 4 Şartnamesi her gün Hesap Îşleri Müdürlüğünde görülür. 5 îsteklilerin tfklif mektuplarını ihaleden bir saat Snce Belediye Encümenine verrneleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. (Basm: 214 16906) 10975 Tekel Genel Müdürlüğünden 1 Mevcut şartnamesine göre 30.000 kilo Alüminyum Levha pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlığı 275.1965 Pazartesi günü saat 10 da Unkapan ı n d a k i M e r k e z S a t m a l m a Komisyonunda yapılacaktır. 3 Ş a r t n a m e s i h e r e ü n Komisyonumuzda görülebiHr. 4 lsteklilerin 38İ50. l i r a h k m u v a k k a t t e m i n a t tnaklıu/ları v e sair lüzumlu vesikaları ile birlikte o gün ve o saatte Komisyonumuza m ü r a c a a t l a r ı rira olun'.ır. (Basın 16673) 10977 tlâncılık: 880S 10365 KAYTP İLÂXI (1571 • Basın 169751C974) Ekonomi ve Tienret B a g alınan 27.1.1953 tarih ve S828 5»yUl İî!T.cat Ruhsatr.ameEatz kavbolmuçtur. YeTii.=i Vl.raraj.rdan kaybölanır hQkmü k»!madıft! Uftn olunur. TVUK İNTER MAKİNPLEKİ A. ?. (Cumfcurtyat 10991)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog