Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

13 Evlul 1965 CUMHURrTET Pakistan Hindistan çatışması Sîcıcıf li bombcı patlnclı Her taşın altındakiler ya da bay serçe'nin serüveni \ O u n c u >üzyıl Asyasmda her taşın altından çıkan (InI Mgıitere Dogu Hindistan Şirketi) 1848 yılında neden KeşZ^ mir'i bir Hint nıihracesine satmıştır?» • Bu satış karşılığında o zamanuı değeri ile \S müyon dolârlık bir ödeme yapau lîınt mihracesinin ve İngiliz şirketinin çıkarları ZZZ nedir?» Bu sorulara verilecek cevap• ^ lar, konunun başka bir açıdan Z^Z aydınhğa kavuşmasından ötürü = : onemlidir. ÖZGENACAR •••• m £::: 15 Eylül 1926 tarihlî Cumhuriyet'ten II • Ankara, 14 (Hususi) Lotüs vapuru kaptanınm kefalete rapten tahliyesi hakkında mahkemece verilen kararın Fransız gazetelsri tarafından kendi hüTEKSASLI JOHNSON, kümetlerinin bir muvaffakiyeti HAZARALI EYÜP HAN = HER TAŞIN şeklinde yaygara ile ilân edildiFakistanın bu «tehlikeli gidiş» i ği anlaşılmıştır. = ALTINDAKİLER karşısında Johnson, önceden taİngiltere Doğu Hlndistan ŞirLotüs kaptanınm tahliyesi rihi tesbit edilmiş olan Eyüp •^•^ ketinin bulunduğu her ülke hakhakkında Fransız Hükümeti şım Han ile Washington'da yapacagı I S kında şu önyargıya siyasl tarıh diye kadar şifahi veya tahriri görüşmeyi iptal ettirerek belirsiz Endonezya'nın baskenti Jakarta'da Hin•••• •••• ~ kanalı ile ulaşılabilir: •••• (yazılı) on kadar müracaat ve bir tarihe bırakmıştır. distan aleyhine nümayişler olmuş ve halk ' «Nerede bu şirket varsa, orada teşebbüs yapmıştır. Her defasınNisan ayının ikinci yansmda Hindistan çefaretinin önünde şiddet ha•S^ tngilterenin yüksek çıkarları var da tahliye meselesinin ancak olan bu olayı, kısa bir süre sonreketlerine başvurmuştur. Fotoğrafta yakılan ve ters çevrilen bir otomobil görülüyor. (AP) S S dır ve o ülke yeraltı ve yerüstü dâvaya el koymuş olan mahkera Dünjra Bankasına bağlı Pakis servetleri bakımından zengindir.» menin salâhiyeti dairesinde butana Yardım Konsorsiyomunun denler kadar önemli olmamakla ; = = Durum böyle olunca, «şirket Müddeiumumi, Türk Ceza Katoplantısmın bilinmiyen bir ta beraber, dikkat çeken bir nokta : lunduğu hükümetimiz tarafın5SS Keşmir'i neden elden çıkarmıjrihe atılmasına da yine Amerika yı da gözönüne almak zorunda : nununun İtalya kanunundan adan kendilerine cevap olarak ZSZ tır?» şeklinde bir sorunun insakarar vermiştir. yız. Bu nokta da Hindistan Baş ; lındığını, bilhassa bu konuya bildirilmiştir. S S nın aklına gelmesi tabildir. Şastri'nin ; temas eden hükümlerin bu me1965 yılının başından bu yana bakanı Lal Bahadur Bu itibarla Fransız teşebbüsü Bir kere, şirket, burada satış : ortaya çıkan bu hızh gelişme A kişiliğidir. yanda bulunduklarını söylemiş, nün bu bapta müessir olduğu Ş.S işleminden dolayı kendlsine ait merikanın açıkça Pakistan karBoyunun kısalığından ötürü : Türk adliyesinin hiçbir kayd ile kati surette kabul edilemez. S S olmadığı halde bir toprak karşışısmda yer aldığmı dünya kamu arkadaşlan arasında «Serçe» adı ; mukayyet bulunmadığını beyan Kaldı ki, Türk adliyesinin mah lığında o zamanın değeri ile 1.5 oyuna bir kanı olarak yerleştir ile anılan Şastri, aristokrat Neh : etmistir. Fuat Hulusi bey söz kemesine tesir icra etmesine imS S milyon dolar kazanmıştır. İngil••>• miştir. ru'nun yetiştirmesi olmasma rağ : ••»• lerine şöyle devam etmiştir : kân yoktur. Bizzat Adliye VeS S tere adalanndan uzakta bir yermen içe dönük, eflsefe eğitimi : kili bile mahkemelerin mukadEFENDİ Mİ DOST MU? « Hâkimler, karşınızdaki iki *~ de bu şirketin, ne işi vardır? Diyapmış bir Hintlidir. • deratı üzerinde haizi tesir değilJohnson Eyüp Han görüşmemaînun da aynı surette hatah^ ğer bir deyişle kimin toprağını önemli noktalardan birini bu iki Elinde barış güvercini ile ka j si ile Pakistana Yardım Konsorsi dir. dırlar. Emsalı arasında cidden S S kime satmıştır? Bu işin görünen ülkenin 18 yıldır aralarmda sü yumu toplantısmın iptal edilme rikatürize edilen Nehnınun bu : S ^ yönüdür. garabet gösteren bu hâdise pek niteliğini, başka bir söyleyişle • regelen gizli çatışmanın bizzat Anarşistin bombası büyük bir faciaya sebebiyet ver ~~~ îkincisinl, yani görünmiyen yö kendisinde bulmak, sorunu anla si karşısında Pakistan Dışişleri «bir numaralı tarafsız devlet a • = = Bakanı Butto'nun şu sözü dünmiş bulunrr.aktadır. Kazanın ntinü de, bu ülkenin doğal zenmamıza ışık tutar. Anlaşmazlı ya basımnda geniş yankılar u darnı» kişiliğini Şastri devam et : •• İtalya ile Fransa •••• nne olabilmek için kısır bir kadm ender görülecek, garip bir ge • • • • meydana gelmesine S ^ ginliklerini rahatlıkla sömürecek ğın 18 yıl «muallâkta» bırakılmasebebiyet •• tirememiştir. : beliğe katlanmaya raecbur mudur? Biri Yeni Zelandalı, diğeri İs • ••• veren iki kaptanın da koskoca SS: şekilde kendisi için paravana, di sı ve bu gizli sürtüşmenin günün j'andırmış ve tepkiler yaratmışBugün, Nehrunun banş güver • tt:: arasında patladı veçli iki ananm örnegi, böyle bir şüpheyi ister istemez doğurmuş ğer bir deyimle gölge bir siyasî birinde «patlıyacağınnın önceden tır: •••• Akdenizi dikkatsizlik ve tedbircini Eyüp Han tarafından ele • « Biz efendi değil, dost isti geçirilmiş, Asya ve Afrika kıta : bulunuyor. Bu kadmlar yeni bir hormon tedavisinden sonra dünyaya :::: sizlik yüzünden dar bir berzah SjŞ iktidar kunnasında vs bundan bilinmesi ve bunun «kaçınılmaz •••• Fransadan gelen bir Italyan •••• beşiz getirmişlerdir. S sonra akla sığmıyan imtiyazlar bir sonuç» olarak gSrülmesi, ta yoruz.» haline getirmiş olmalarıdır. Neanarşistinin sinyor Mussolini'ye larında Şastri'ye kıyasla daha çok • Butto, bu sözü ile Amerikamn tanınan ve sözü edilen bir lider • Şükür ki Birmingham hastanesinden doktor Çrooke, Hamburg'da 5 S elde etmeslnde, bulmak tabil bir raflan diplomatik alanda tice Bozkurt'un garkına ve için attığı bomba Italyan Başvekilibazı Pakistan üzerinde giriştiği iktisa toplanan son bir tıpı kongresinde, insanlann yüreklerine su serpecek ••«• dekilerin boğulmasma, her iki ni öldürmedi amma Fransa ile S S sonuçtur. olmuştur. Tarafsız ülkeler arasın : yönlere itmiştir. Bu itiş sırasm di baskıyı anlatmak •••• istemiştir. da kendisine duyulan saygı, Şas : •••• bir açıklamada bulunmuştur: «Bundan böyle çok çocuklu dogiımlara •••• kaptanın da dikkatsizliği ve tec ttalyanın arasını hayli açtı. A5S Keşmirl İngiliz şirketinden sa da, Pakistan rakibine göre daha •••• ••«• engel olabilmek için kısırlığın teS S ttn alan mihracenin tam 100 yıl inandırıcı ve samimî bir dış po Diğer bir deyimle Butto'nun bu tri'nin aleyhinedir. : *••• narşist Giovanni'nin ttalyan olYumurtalık birden fazla ovül ••»• rübesizliği sebebiyet vermiştir. darisinde kullamlacak insan men sonraki bilmem kaçıncı göbek litika izlemek suretiyle 1947 yıhn sözü, Amerikanın Hindistana siHindistan Başbakanı Şastri'nin \ Binaenaleyh her iki kaptanın da . masına rağmen Fransaya iltica çıkartır ve bunlar ayn ayn erseli hormonlann dozajını ayarla S ten torununun yalnızca kişisel da Hindistan karşısındaki zayıf yasal vardımda bulunmak ama kişisel bir kapris daha açıkçası : deniz nizamlarına riayetsizlikle etmesi ve oradan tekrar Italyakek hücreyle birleşirlerse, yamaya muvaffak olduk.» SSS gelirinin 5.5 milyon dolar oldu lığmı daha çok düzeltmesini ve cıyla Pakistanı iktisadî baskına bir kıskançlıkla giriştiği bu sa : gark ve vefata sebebiyetten ya geçmiş bulunması infial uyan lancı ikizler meydana gelir. Horalmak istediği şeklinde yorumBir çok «OVÜL». Isveçte ve ~ ğu da dikkate almırsa, mihracevaşın, sorumluluğunu geleceğin ; mücrimiyetlerinin tahtı karara güçlendirmesini bilmiştir. = mon tedavisi ile meydana gelen dırmıştır. lanmıştır. Yeni Zelandada dünyaya gelen S nin bu iştekl çıkannı anlıyabilitarih sayfalarında görmemiz, şa : ahnmasını mahkemenin adale« Pakistan dış politika alaçok çocuklu doğumlar bu kateAyrıca Roma Polis Müdürübeşizlerin sebebi de, Upsala ÜniS S riz. şılması gereken bir sonuç olmı : AH. O FÜZELER... nında ne yapmıştır?» goriye dahildir. tinden talep ederim.» nün azledildiği ve müfrit fırka versitesi profesörlerinden Axel yacaktır. : = RÜYALARA GİREN Diğer bir gelişme de Kıta Çi«Saatli bombanın ergeç patAslında kısırlığm bu yoldan •ili âzalarının tevkif olunduğu haMahkeme karar için yarına Gemzell'in bulduğu aynı hormonBurada insanlık adına üzülecek • hyacağına» inanan Pakistan, nine karşı kullanılmak üzere A ES KEŞMİR tedavisi hiç de yeni değildir. On ber verilmektedir. tâlik olunmuştur. lardır. Hindistana verdiği tek nokta, sefalet içinde doğup ] beş yıldanberi kısırlıklarm yüzde T~~ « İngiliz şirketini 1848 önce kendisine kuvvetli dostlar edin merikanm • • • •• • • « • > » •• • « • •• • « • • • • • « • • •• • •• * • •• • « • •• • • Hipofiz, beynin altı kısmındfl nükleer silâhlann bu ülkede ya ölen Hindistan halkınm durumu : • • • » » • • • • • « • • • • • > 5 i başka yollarla tedavi edilebil , k \'irt«tlMHf1«f>IIIMI»l«tlllltHMtMIIIH*l « • • • • • • • • • • • • • • • • l •«•••••• * J sinde ve sonrasında Keşmire çe me yolunu seçmiştir. Bu seçiş bulunan ve hormon ifrazmı düa»Baaa«a«««*aaBaa*«aa««>«aa«B*aaaaBa*a«MB** rattığı Ustünlük hayali ile ilgi nun düzeltilmesi yerine, sonu mektedir. SS^ ken ya da Hindistanı bu eyalet sırasında, rakibinin düşmanlarını zenliyen küçük bir bezedir. Bu lidir. bilinmez bir kıyama sürüklenmiş Profesör Gemzell tarafından uy s : için rfiya görmesine yol açan se ve bulunduğu yerleşime göre en bezenin ifraz ettiği ve adına «go; Pakistan, bu silâhlann ergeç olmasıdır. gulanan ve cesetlerden alman bepler nelerdir?» sorusuna Keş uygun stratejik noktayı tutan ülmadotrofin» denen bazı hormon= kendilerine karşı kullanılacağım gonatrofi'nin kullanüması ile 7 mir'in doğal zenginlikleri ya da keyi kendisine dost edinmiştir. lann kısır kadınlarda ovül çıSONUÇ bildirmiş ve bu silâhlann Çine jürütülen tedavi usulü ise, elbet•ts: eyaletin Asya kıtasında bulundu ÇEMBERE ALINAN karmaya yaradığı tesbit edilmişkarşı verildiği gerekçesini kabuHindistan ve Pakistan arasınte ki büyük bir ilerlemeyi gös= ğu yerin öneml ile cevap verebi HİNDİSTAN tir. le hiç bir zaman yanaşmamıştır. daki bu savaşın başlıca sorumlutermektedir. Çünkü bu yoldan liriz: Maddl veya mar.evl jekılde kirletmek. Hindistamn, Kıta Çini ile ara Nitekim, Hindistan arkasında A Aynı hormon yumurtanın ollan, Hint toplumundaki üst sıkısırlığm tedavisi oranı çok yük •^ Bu sorular şOyle sıralanmakta sının Tibet suıınndaki anlaşmaz 8 «Kahramanlık meydanı» mânasıpoınlaşmasına ve muhtemel bir merika desteğini, bu silâhlar sa mflar, çıkarları için her tarafa sektir. Ne yazık ki metod halen = dır: birleşme için rahime gelmesine na İki söz. 9 Sıcak mevslrode. lıktan dolayı açık olmasını Pa yesinde üstünlüğünü ve 450 mil kol salan ülkeler ile Hindistan çok pahalı ve nazik bir manzara ZS O Dünyacs ünlü Keşmir kistan değerlendirmiş ve Kıta yardımcı olmaktadır. Fakat baYLKARIDAN AŞAĞIYA: yonluk nüfusunu gözönüne alın Başbakanı Şastri'nin tâ kendisiarzetmektedir. Bir tek kısırın te yünü burada üretilir ve dün Çini ile geniş diplomatik ilişkiler zan bir çok ovül'ün meydana geldir. Keşrnir sorur.u, doğrudan davisi için 7 ilâ 8 cesede ihtiyaç 1 Afrika«ın b a b ı ç ^ k i bir kör335 yaya satılması ile önemli dö kurmuştur. Böylece, Hindistan, ca diğer nedenlerin de itişi ile doğnija temelde yatan bazı kişimesine de yol açmaktadır. tşte , harekete geçmekte gecikmemişvardır. .' .'' . ' ••ITB fezin adıru tasıyan memleketin halkı •3S viz geliri bnray» akar. dört ku ve bir erkek doğuran bir yanda 100 milyon nüfuslu Pa tir. sel ve uluslararası çıkarların göİTALYADA. ö t e yandan: JHlı*. ZSZ O İngiliz şirketinin daha kistan, diğer yanda 700 milyonluk (çogul). 2 İyilerl kötülerden ayırm» Yeni Zelandalı bayan Lawson irünüşteki sebebinden başka bir görme çağını aşmış kadmlann 55 o zaman yaptığı »raştırma Çin tarafından çembere almmış GtTVTRCİN DEĞİL için yapılan kalburdan geçirme harele, üç erkek iki kız dünyaya getişey değildir. SS ların sonucu ve bugün de tır. Pakistan, gelecekte patlıj'a SERÇE ren İsveçli bayan Olsen bu şe idrannda da gonatrofin bulunaketleri (çoğul). 3 İlk çağda Akdeniı bümiştir. Fakat bu maddeyi elsa bilinen gerçek, burada zen cak saatli bombadan daha az zakilde doğum yapmışlardır. tkisi ••^ kıyılsrında kurulmuş bir medeniyetin SON Konu bakımından diğer nede etmek çok zor olmaktadır. Bu ag gin ve çeşitli maden rezerv rarla kurtulmak, yani ileride do de zamanmdan önce çocuklarını adı. masalların meşhur dağı. 4 cHak hormonlar sansyi dalında «pergo dünyaya getirmişlerdir. »* lerinin varlığıdır. Ancak, bu gacak bir saldırıya karşı tedbir dininl kabul et!» karşıhğı iki sözlü nal» adıyla ttalyada hazırlanmakS5S madenler, bugiine kadar ya olarak düşündügü, siyasal aianOysa birden fazla çocuk dogur bir emir. 5 Tersl patlayıcı silâhlartadır. SS bancı kartellerce işletilmiye daki bu işbirligini, Çin ile iktimanın çeşitli ciddi mahrarları dan veya davuldan çıkan sestir, yükKaliforniyadaki Cutter lâbora • rek «gelecek için el altında sadî ilişkiler kurmak suretiyle de vardır. Anne için çok ıstırap ve123456789 s e k P^den yatuvarlan ise Amerika için buluS^ bulundurraa yolu> seçilmiş Mart 1965 de geliştirmiş ve Erici olduğu gibi, rahimin anormal SOLDAN SA&A: şun ticari haklannı almıştır. = tir. insan bu kuvvederecede büyümesinden erken yüp Han'ın Pekini ziyaretinde 50 1 Uzayda dokuz gün kalarak New York Tıp Merkezinde kıtini k'jüanarak ~ Q Tahıl ve sebze üretimi milyon dolârlık bir bağışı da el'• doğum olmaktadır. İnsan neslins'.r 21 kadm üzerinde yapüan de rekor kıran AmerDcan feza gemisinin kendisini fena bakımından zengindir. Böl de etmistir. Bağışın, ileride de : de ikiden fazla çocuk doğurmak nemede, 15 kadının gebe kaldık adı ve numarası (iki söz). 2 ıBilim yollara gitmekten !S genin hütün Uıtiyaçlarını devamı konusunda karşılıklı gö: çok enderdir. Her yüz dogumda aJıkoyabilir, Rura lan görülmüştür. Fakat bu on lasıtası» mânasına iki söz. 3 «Kaç SS karşıladığı gibi, Pakistana rüş birliğine varılmıştır. ; bir ikize rastlanırsa, her 7.500 do ca «bir» sayısı. beş kadından 7 si normal do sayıda erkek?» karşılığı iki sozlü bir SS da ihraç edilmektedir. | ğumda bir üçüz, her 680.000 doİLK BAŞ KALDIRAN 7 «Bizim toğum yapmış, üçünün bir çocu soru. l Dudaklarının arasına alıp " O İndüs, Çenap ve Ce Pakistan bunun yamsıra, Ameİ ğumda bir dördüz ve her 1 ilâ ğu, diğer üçünün ikizleri, bir dipumuza ait kuS lum gibi Pakistana akan rika ve İngilterenin de üyesi bu içine çeken, aısırgan otunun yaptığı DılnkO bolmacanıB lübet İ 42 milyon dogumda da bir beşize karşılığı ğerinin de dördüzü dünyaya gelŞ başlıca büyük nehirlerin lundugu ÇENTO'yu zaafa uğranalİFdllmfe «rkU bir söz ve bir işi yap!« anlamına bir emir. 5 As• rastlanmaktadır. miştir. • k a y n a k l a n buradadtr. Siya tacak ve buna bir rakip yaratır: GERÇEK VE YALANCI. Noryanın dogu kuzeyinde bir akar su, edat. 8 O bas ağrısını da babane Ümit verici bir tedavi usulü oederek İnsanın hayatını sona erdirebiîSS sal zorunluklarla gereğince ken bu iki ülkeyi saf dışı bıraİ mal şartlar altında kadın yumur lan bu metodun gelişmesi, her ilâve parça. S İdare bölümlertrail lir, bir emir. 9 Kuvvetle inen tokaSS suyu baştan kesmek olsnağı, kacak bir öneri ile Türkiye, Iran • talıklan her ay bir ovül çıkanr. den, blr çeşit ajzın yarısı, memurların tm çıkardığl seslerden, sinlrlenen inhalde insanlığa büyük faydalar gg ancak Keşmirde olabilmek ve Pakistan arasında «KaUonmm I Bazan irsl tesirler yüzünden o\ül başım sabırsızlıkla bekledikleri. 7 sanın beynine .ıkar. sağlıyacaktır. İ ikiye ayrılarak gerçek ikizlerin tçin Bölgesel îşbirüği» (R.CJ3.) f| Keşmir; Hindistan, Af : meydana gelmesine sebep olabiTeşkilâtının kurulmasma önderSüi panistan, Pakistan ve Kıta • lir. Bunlar birbirlerine tıpatıp lik etmistir. Amerikanın dümen *~ Çini a r a s ı n d a siyasal b a k ı m • benziyen ikizlerdir. suyunda giden iktisaden geri dan tampon olabilecek strakalmış ülkelerin içinde ilk olaSS tejik yerleşme noktasıdır. rak başkaldıran ve bu polıtikası = Görüldüğü lizere fakir Hindisile Amerikayı kızdıran Pakistan, tan için bu bölge zenginlik ümibununla da yetinmemiş ve Bus Burays paraşütcfl indirmek hangi sivri akıllının fikrl acaba? ^ S = ^ dini ve gereğinde komşulariyle ya ile iktisadl ve siyasal ilişkiS S ortaya çıkabüecek siyasal gelişlerinde kuvvetli adımlar atmışS Z melerde baskı aracı olarak kulr; • tır. lanma olanagını yaratmaktadır. NEREDE KALDI ^ ^ B u n u n aksi b i r d u r u m ise v a r = olan fakirliğini b ü s b ü t ü n fakir, BARIŞ GÜVERCİNİ? ~ Pakistan ve Kıta Çini karşısında Müslüman bir devlet oluşunu siyasal güçsüzlüğünü d a h a d a bir koz olarak Irullanmış, Endo^ ^ giiçsüz yapacaktır. K e ş m i r i n b u nezya, Afganistan gibi Müslüman = : denli zenginliği H i n t yönetici ülkeler ve Mısınn önderlik ettiği Paris ( I X ) «Uluslar Tiyat~ lerinin r ü y a s ı m 18 yıldır işgal et Arap ülkeleri ile ilişkilerini sağrosu» nun yönetiminden nynla mektedir. rak bir «Avrupa tiyatrosu» nun lamlaştırmıştır. kuruluşunu bildiren «Sarah Pakistanın bu şekilde çok yön= ÜSTÜN DIŞ POLİTİKA Bernhard» tiyatrosu müdürü Ju•Üzerinde durulması gereken en lü çalışmalan, Hindistamn ötelien, bu konuda verdiği bir demeçte şunları söylemiştir: « Avrupa tiyatrosunun 1967 yılından önce çalışmalarına baş•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I lıyabileceğini sanmıvorum. «Avrnps tiyatrosu» nnn dayanacaeı formul şu olacaktır: Çeşitli ülkelerin oyunlannın Fransız oynncoları tarafmdan, fransızc» temsili. Şimdilik her yıl dört ovunun otuzar defa temsil edileceğini tahmin ediyorum. Sahne• SON AVRUPA KREASYONLARİLE: ye konnş ve dekorlar, piyesin 5 KUMJURA ÇAVTA DEBİ EŞYA KOVFEKSİYON yazıldığı ülkenin sanatçıları taS KROKO TÜNEL, BEYOĞLU rafından gerçekleştirilecektir.» Öte yandan, Julien'in yerine 5 Cumhuriyet 10932 «L'lnslar Tiyatrosn» nun basına *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>•••• geçen Jean Louis Barrault, bu tiyatroya verilec»k yeni yön koYeni ders yılına bir Parker 45 ile giriniz. nusunda şu açıklamada bulun Temiz ve rahat bir yazıyı temin eden muştur: DAHA fYl Parker 45 dolma kalemi, okul ve evdeki «Her şeyden önce çalışmalara bir ciddiyet getirerek, smatör • yazı işlerinizde yorulmaz ve sadık bir YAZMAK İÇİN : lüğe ve ticari kaygılar» son vedostunuz olacaktır. Özellikleri : kolaylıkla rece|iz, Çalışmalara bir sınır SolvX ihtiva eden çizmek gerekti^ine inanıyornrn. değişen vidalı uç takımt, arzuya göre Bir mevsİRide 6 veya 8 den fazOkulumuz Güverte ve Makine bölümîerine lise mezukartuşlu veya pompalı kullanma imkânt, la eser sabneye konmıyacaktır. nu 22 yaşından gün almayan yatıh öğrenci imtihanla alıcazip'renkler, bol ve ucuz yedek parça, «Özellikle yararlanacağım sanacaktır. natçılar Laurence Olivier, Peter son derece sağlam ve zarif. Aday kayıtları 15. Eylül'den 7 Ekim saat 17.00 ye kadarBrook, Ingmar Bergman, Kd dır. Tamamlayıcı bilgi okuldan öğrenılebilir. ward Alb»e, «Berliner Ensemb!e» olacaktır. (Basm 17004) 10973 Tiyatromuzda her eser kencM dilinde temsil edilecektir.» denberi «bir numaralı tarafsız ül ke» niteliğinden uzaklaştırarak Batı blokuna doğru kaymasına se bep olmuştur. Bu kayış ise, tarafsız ülkeler arasında Hindistana olan güveni sarsmış ve «bir numaralı tarafsız ülke» durumuna gölge düşürmüştür. "Lotüs,, davasında müddeiunvsmi dün iddianamesini serdetti «Lotüs Bozkurt» dâvasına dün de Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir. Büyük bir dinleyici kit'esinin hıncahınç doldurduğu salona Hasan kaptan jandarma refakatinde, Françız kaptan Demons ise serbest olarak gelmişlerdir. tki tarafın vekilleri de yerlerini aldıktan sonra Müddeiumumi Fuat Hulusi bey mevkiini işgal etmiş, reis. zabıt kâtibine raporun okunmasını emretmiştir. Raporun okunmasım mütaakıp bunun üzerinde söz söylemek isteyen bulunmadığından Müddeiumumi Fuat Hulusi bey iddianamesini okumuştur. TAHLİYE KARARININ AKlSLERİ JAKARTA'DA NÜMAYİSLER Ş A S TR İ Ikiz yaratan HORMON A liiiıiiıı ıliiıniiılii lırıııiiilıır hoparlan • hir ııliiyııı perde srkası iüi 1 23 456 789 1 2 3 4 5 6 8 9 Mİ ITaTBM 1 = 5 Avrupa tiyatrosu kuruluyor m\ \ | KROKOda Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden MEVS!M YE OKUL YENILIKLER1 ••• OLUKLU ATERMİT ETERNİT ORALİT ASBEST ÇİMENTO ve SAÇ LEVHALARI Oluklar:na uygun ZİYA veren IŞIKLIK Plostik İLKALON • PİLON levhalorını İnjaolınnda muhakkak kullanınız. Parojız izahnameyl ı'steylnlı. ItUnbul: Tevfik Karadıvut MrtkSy Ktmtraltı Cıddvtl 77 Tıl : 44 42 29 lunlr : Sifa Bilcıojlu Yemiş Çır|w 863 Sokak 60 T»l: 38 268 îlâneüık: 8583/10064 İSTANBUL TİYATROSUNDA «EVLENME TARİFES!» rtanbu! Tlyairosu yeni srzona «EVLENME TARİFESİ» adlı blr oınedi ile sinnck'pdir Crlâl Sururi, Ali Sururi. Toto Karaca ve % •tiğer s."in'" 'i' I >" ı •«' E'flıklaıı bu oyunun çalışmalan dcvam et• • mckledir. Iroti';> lita nyunun bir sahnesinde, Toto Karaca, Avten ve İUun Daneı'i gorujorsunuı... KAYIP Pasomu kaybettira. HüSadık Yamın Cumhuriyet 10955 KAYIP Edime Meriç Nüfus Memurluğundan aldığıra hüviyetiml kaybettım. HükünuUzdür. HUMyla Jikglil «umbuılyat 1MM mürekkebini kunanınız Parker 45 cOkul» çelik uçlu, 2 kartuşla TL. 36.Parker 45 «Arrovv» altır» oçlu, 2 kartuşla TL. 6 0 5 adet Parker Super Quink kartuşu TL. 2.50 er 45 bâncıük: 8364/10963
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog