Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

DORT CtHMHURİYET 13 Eylul 1965 Şehirde ve Yurtta Şehirde ıre Yurtta SEÇİM SECİM SEÇİM SEÇİM SEÇIM avdanberı her gun her gece Kaaıkovun her durdgınĞs her dolmusun ıçınde her \olcu ıle şofor arasında bır hadı^e olujor Hadı=emn t«k sebebı zam . Kaaıkovdekı do'muslara zam % apıldı mı, vapılmadı raı' Sofjr der kı, «25 kurus zam japılrai'tır» Halk der kı, «bovle zam olmaz zammın bır \apıhs tarzı, Beledıve tarafından ılânı \ardır Boyle bır şe\ olmadığına gore, zam japılmamıstır » Işte şoforle, \olcu 2 a\dtr buı u munakaça edıvor kavga ednor, en sonunda trafık polısıne muracaat ednor. Trafık polısının hab»rı >ok . «Beledıve bılır» dnor. Beledı\eve muracaat edıvorlar «haberımız >ok» dıyorlar Soforler grev \apı\or Trafık Muduru şoforlerı topla\ıp çare ararken, Kadıkoy Beledıve şube muduru odasının balkonundan, ısmden yorgun, argın donen vatandasların kuvruklarda peman halını ^eyredıy or Zam vapılmıs mıdır, . apılrrsmıs mıdır, bunun cevabını kım verecek* Tabıi kx Beledıye. oyle ıse nerede Beledıve ilgılılerı, artık çıksmlar ortaya, gırsınter çoforle \olcu arasına, «zam vaptık, veva yap madık» açıklasınlar sunu. Bır vatanda*, Oıarak bunu ogrenmek ıstıvoruz 5 zabıta aıemuru ıle 10 trafık memurunun uzerıne şoforunu, yol cusunu yuruten ılgılıler çıksınlar ortaya .. Kadıkoyde şoforler grev vapıjor, volcular yollarda rjenşan, dolmuş yapmak ıstıven şoforler dovulu' or. Bunun tek mes'ulu Beledıvedır Bıraz daha gızlenır, ortava ehndekı kuw»tlerle çıkmazsa çıkacak daha buyuk hâdıselerın de sorumlusu olacaktır. Ücretli ıııeııııırlara da f?!!.•"!:"":! halk konııtıı verilecek sorumlu ANKARA İmar ve Bakanhgınca '•aptırılan haık mekenlerının kıra^a verılmeM ne daır jonetmehğın bazı maddelerı değıst.rılmjştır Imar ve Iskan Bakanhğının teklıfı uzcııne Bakanlar Kurulu tarafından kaarlaştınlan değısıklığe gore, ucretlı memurlar da ha'k me kenlerınden ıstıfade edebılecektır Yonetmehkte japılan degışıklık'er so\ led r* «Konutların gerçeklesecek bına vergılerı ıle beledhe gelırlerı kanununun ılgili maddelerine gore odenmesı çereKen ıstırak pavları ve değerlendırme resımlerı hazınece odenır. Beledıve gelirlfri kanununa gore alınan temizleme \e avdınlatma resım lerının tamamı kiracıya aıttır. Bu resımler bına vergısı ıle bır lıkte hazıne tarafından odendıkten bir av sonra kiralara eklene rek tahsıl edılır ve çesitlı gelırlere ırat kavdolunur. Halk konutlarından \o netrrehktekı nıteııklerı haız memurlara Bakanhkların ve vahlıklerın teklıflerı uzerıne Malne Bakarlığınca jeterı kadar kontenlan a rılab 'ır Memnrlara verilecek konutlar, memnr konutları vonetmelıfci hukümlerine baglıdır. An cak ucretlı memurlar da halk konntlanndan istifade edebılırler Edirnede CHP listesindeki ısıra partinin şansını azalttı EDIRNE RIZA ATAKTURK yazıyor Edırnelıler 1 Ekımde yapıla0 cak seçımlerde 4 mılletvekıllığınden ıkısını A P nın, bırını C H P nın kazanacağını tahmın edı yorlar Sımdı butun mesele dor düncu mılletvekıllıgmı hangı par tınm kazanacagında Bunu kestırmek de pek kolay değıl. ma A P nın uç mılletvekıli çıkarabılmesı ıçın buvuk nısbette ba ğımsız oyu toplaması gerek. lşte AP nın aksayan yonu burası Çunku uçuncu ve dorduncu adaylar bu mtelıkte değıl Pazla olarak alttan ıki aday C H P. nın kuvvetlı bulunduğu ve AP. den fazla oy aldıgı Keşan, Ipsala, Me rıç ve Uzunkopru onseçımlennm oylarıyle lısteye gırmış vazıyetteler Bu tutum A P ıçındekı bazı yonetıcılerı, eskı D P. lıleri kızdırdı A P Genel Başkan Vekıll Talât Asal'ın (kı 1961 seçımlennde Y. T P den Edıme nıılletvekıli seçılmışti) bu kırgınhğı gıdermek ıçın Edırneve yaptığı gezmın de durumu duzeltmedıği aşıkârdır. Çunku oy kullanacaklar arasında panılılerden zayade bagımsızlara ıhtıyaç vardır. ••••••••••••a C.H.P/de Edıme CHP teşkılâtı 29 Agustos on seçımlerın de herkesı şaşırtan I bır aday lıstesi ortaya koydu Lıstenın başına Turkan Seçkın adında mustafı bır bayan oğretmen vardı Turkan Seçkın'ın lıs teje gırışını normal karşılamak lâzım. Çunkü hakıkaten ıyı bır partıcı ıdı Ve partısı adına da çok çalışmıştı. Ancak Suleyman Bügen gıbı hemen butun Edımelılenn sevgisıni kazanmış başanlı bır mületvekılinın üçüncü sıraya duşmesi akülardan bıle geçmıyen bir sonuçtu. Ortaya çıkan lıste ıki milletvekallığl elde etmeye çalışmak zorunda olan C.H P. ıçın umıt vencı değüdir. Zıra ıl Shell Dıyarbakırdaki istıhsoli artırıyor Dıvaıbakır bolgesındekı petrol sahalarını gelıştırme \e ıs* h <;aîı arttırma çali'malarına de\ am eden Shell ^ırke'ı, Batı Ka\ako\aekı ku\unun gelıMmlmesını tamamlamış ve petrol çık ma\a başlamıştır Dıjarbakırdan Mersıne gunde 8 000 varıl ham Detrol nakleden Shell avrıca Şerbetlı'de de petrol aramalarına devam etmekte ve ıkıncı bır kuvunun bu bolgede açılmasına başlamış bulunır.akt^dır RİZE TAPISI T4B4NCALAR Sur dısında çevrilen bir takside \apılan aramada. Rıze vapısı 9 tabanca bnlunmustur. Resımde, tabancalar ve sofdr tsmail Doğan gornluyor. • Kendisini ağaca asarak intihar etti ANTALTA Alanva ılçe'imn Mahmu*se\dı kovunden Aln e Yığıt, evının bahçesındekı bır ağaca kendı^nı asmak suretıjle ıntıhar etmıstır. 4ö \aşındakı Ahve'nın ıntıharına aıle geçımsızlıgının sebep ol bıldırılmektedır. Minibüs Tanker şarpışmasında 17 kişi yaralandı CETHAN Dun sabah saat 6 "iiralarında Sırkelı koyu cıvann da bır trafık kazası olmu' \e 4 u ağır olmak uzere 17 kışı yaralan mı«tır Ahmet Yıldız ıdaresındekı 01 Af 021 plakah mınıbus Marasa gıderken \oJ kenarında duran tankere arkadan bındırıp dev rılmıştır Şofor Yıldız ıle \olcu Mehmet Akçakoyunun ajakları kırılmış, Kemal öztekın \e Mustafa Sa>gı da komaja gırmıştır A\rıca 13 kı^ı de muhtelıf yerlerınden varalanarak tedavı altma alınmışlardır öte jandan tngılız u\ruklu olup Bağdat Ünıversıtesı Edebı\at Profesoru olan Mıss Edıth Elvana, kullandığı Gn6 515 plâ kah otobusle DDY ıstasionu cıvarından geçerken Mervem Özer ısımlı pamuk amele'ine çarp mış ve ağır şekılde >aralamıştır. Ön seçımde A P. lıler bır bakıma çok zekıce davrandılar Lıste başına bır ılımlı mılletvekılmı (Ilhamı Ertem), ikıncı sıraya aa Dir aşırıyı (Nazmı Özoğulu) oturtarak uyelerının ve sempatızanlarının buyuk kısmının beğenebıleceğı bır lıste çıkardılar. A A.P. 'de de kuruluşunu tamamlamış bır M P vardır bugün Normal olarak bazı çevrelenn oylarını toparlıyacagı gıbı lıstenın başında 5 er alan gazetecı M Kemal Ozer otumlu tutumu ıle ılgı çevresını genısletmektedır CiC M P lıstesınde Şefık önen gut gerek bağımsızlar ve gerekse eskı muhanpler çevresınde elle tutulur bır mevkıe sahıptır. TIP den Talât Akgun (bağımsız) Edırnelı aydın bır koy çocugu olarak hıç de zannedildiğı gıbi soğuk karşılanmamaktadır. YTP. nın Uzunkoprüden alaca ğı oylar acaba C.H.P. nin mi yok sa A P. nınküer mi olacaktır, djye duşunulebılır Butun bunlar C H P. nin ikinci bir milletvekllllğl lcaTJinTTH>.<;ının kolay olmadığına lsaret etmektedır. SAMSUH'DAN ERZURUMA Afyonda merkez adaylan son sıraları paylaştılar AFYON, (Hakkı Merdivencl va zıyor) önseçım sonuçlan belli olduktan sonra adaylann halleri gorulecek şeydı doğrusu «Lıstenın başına geldım, mılletvekilliğıni garantiledım» dıyerek sevincınden yemeden içmeden kesılenler mı ararsınız. yoksa çok umitli olduklan halde lısteye dahı gıremedıklerı ıçın kederlerınden ıçıp ıçıp ağlıyanlar mı' tsı daha da ıleri gotürerek dort katlı evmın balkonundan at lavıp ıntıhara nıvetlenenler dahı oldu. Onseçımler kelımenın tam mâ nasıvle ««urprız» oldu Afjon içm. Kendılerıne çok guvenen mer kez adaylan, ilçe adaylan karsısında mağlup oldular Bu her partıde boyle oldu HARMAN YERİNDE Gümüshanenin Köse buca|ında, harman verinde konustnğıım çiftçi Kemal Alp, açık açık konuştu benımle.. «Ben, dedi AP'liyim.. Ama, Hüsrev'i severiz.. Reyimizi Hüsrev Doğan'a verirız bız.» Resimde, çifti Kemal, düvenini sürerken göriılmektedir. (Fotoğraf: A. B.) Eylul 15 Cemaziyelevvel 19 tsı . JZ S M O V V c «a 9 3 54 İlkokullar yeni ders yılına yarın sabah başlıyor MUVAFFAK OLAMADILAR Kumkapıdaki gazinolardan birinden kadın kacırmak içın kavjjava firisen 4 kafadar yakalanmıştır. Resim. Emin Sonmez, Ahmet Demır, Alı Osman Okyay \e Mehmet Goren atlı sankları tesbit etmekledıı IIIIIL: İlkokullar yenı ders Mİına \a ıın baslnacaklardır Bu munasebetle llkokul Oğretmenlerı Sendıkası dun bır bıldırı javınlavarak oğrencı ve oğretmenlere jenı oğremm jı'ında ba^arılar dılemıstır GÜMÜŞHANEDE BflGIMSIZ ÜÜ ADAY BOLLUGU VAR ... 5 38 12 09 15 40 18 19 19 51 111 17 5 «8 Merkez adaylan Önce merkez sandıklan açılma va başlayınca merkez adaylarınm ağızlan kulaklarına vanvordu Deleselere «Ilçr 'adavlannı «ieçmeyin, merkez adaylarına ov verin» tembıhlerınm netıce verdıgı nı seiınerek gorurlerken ılçe adavlannın da «Merkez adavlanna oy vermevın» telkınlennden haberlerı yoktu anlaşılan Merkezde (ister A P de oKun ister C H P de) neticeler vuzde yuz merkez adaylarımn lehme idı Ancak ılçelerden neticeler gel meve basladıkca yuzlerdekı tebessumler sıhnmeve başladı ve bır an geldı kı merkez adavları nın ağızlanm bıcak açmaz oldu' Ilçe adaylan vavaş yavaş one geçıjorlar, merkez adaylan ı«e b'rer ıkışer aşapya kavıyorlardı Ve netıce merkez adavları ıçın husrpn oldu tl^e adavları ıçın açtıkları kuyulara kendileri duştuler Merkezın ıkı ada\n var sadece lıste başlarında \er alan Bunlar M P nın ılk «ırasını ısgal eden Mustafa ^kalın ıle C K M P rın ilk sırasında yer alan Kemal Çı 9 19 12 00, 132 9 33 ÜiıııııiHiıııııııııiMiıııııııııiMiiiıııııııımnıııınmmMiııııımnnıımini İ E ~ ~ ;• • ^ E E E E E E ZZ Personel Dairesinisı dikkatine îybl sene='nde FıanMZCd oğretmenı ıken, Mılli Eğıtım Bakanhğının muvafakatı ıle, bır Ik tivadi Devlet Teşekkulu olan T, C. Merkez Bankası Genel Mudurluğu emrıne mutercım olarak gırdım Orada, e=kı baremım olan 450 L nın uç ust derecesınden ucret alarak ıkı buçuk sene çalıstıktan sonra, oğretmen !ere du} ulan şıddetlı ıhtıvaçtan dolavı ders ucretlerının arttırılması karsısında, oğretmenlık ı E E dealını benımsemış bır ınsan olarak, mesîekı bılg' 5 ' 1 » arttır mıs bıı haide 1101984 taıılıın de tekrar esıu mesleğıme dondjm Adı geçen bankada emeklılıge esas olan maa«ım 500 L u jukselm stı Haibukı Mılli Eğıtım Bakanlığı, adı geçen bankanm 3So9 «auIı kanuna gore verdığı ucretm emeklılığe e"as olan knmın n baremıme e=as teskıl edemıieceğı gerekce«n le, maas baremımı tekrar oğretmenhkten a\rıldığım zamankı baremım olan 450 L. >a duçındu Halen bu barem uzermden rraaş almaktajım. cumhuriyete mektuplar Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akıl kârı değüdir rındekı bır dere ıçıne sıkışmış •Gümüşhane Gumuşhane, sessız, durgun bır garıp şehırdır.. Işsızlık, ınsanlarının yuzunden okunur ılk bakışta Yoksulluk gıysılerınden cto kulur Yıllar oncesı, «maden oYazıyor cakları işletılirnıiş* Gumuşhane ıganalardan bır jol kıvnla oe O gunlerde, ınsanlar mutlujmu^. Iş varrıış, guç varmıs, kıvnla ıner guneve doğru . I xı bın metre vukseklıkten, ka bereket varmış Ama, butun bun ra bır yılan gıbt kıvrılarak ınen lar «mazi» olmuş Tek umıt, 5ebu volun yeşılı ıse, Gumuşhane nıden madenlere el uzatılmasın1 Yeniden, Gumuşhanenın ma de bıter O guzelım çam orman da denlennın ışletılmesınde Eğer ları artık gerılerde çok genlerde kalmıştır Aynı yol, Gümus bu olmazsa, bir gün gelecek, tıım haneyı geçtıkten sonra jıne yuk Gumuşhaneliler «gurbetcı» olaselır kıvrıla kıvrıla tâ Kosedağın cak . Şımdıden çoğu erkekler, aa tepe'erıne Kıraç, venmsız bu Sılmış vnardun dot bucağına Ek granıt aaa;lardan yıne ınmeye baş mek savaşı vapmaya' lar Erzıncana kadar Insanları ışsız, toprakları Trabzon • Erzıncan yolu uze venmsız, madenleri işletıl Alaeddin Bilgi Z sısında A.P., zarzor bır milletvekili çıkarır'..» Zira, Kelkltlıler denıldığıne gore, «Yemin kassem etmişler» Hıısrev Dofan'dan başkasına oy vermemeye' . Ayrıca \ Doğan'ın Siran ilçesınde de ta ' raftar tcplıyacağı sanılıyor ki, bu durumda Gumuşhanedeki barajı asması mümkun gorulmektedır \ Bir bağımsız adayf konuşuyor ; Husrev Dofan bağımsız adaylı , ğını koyamayıncava kadar, mer ' kezde Selim Üçuncuoğlu adında \ kı bır dığer bağımsız adaya şans * verılmekte ıdı Yalnız, Doğan'm seçime gırmesı, dığer üç bağım sızı mucadele dışı bırakmış Ni tekım, Selim Üçuncuoğlu ile ken dı dukkanmda yaptıgım goruşme \ den sonra bu durumu daha lyi | anladım Uçüncüoğluna gore, 4 * mılletvekıli çıkaran Gumuşhane ' de bu seçımlerde dunım, A.P * ve C.H P. birer tane, bir de ba ; eımsız (Doğan) çıkar. Dordüncü \ su ise, mıUî bakiyeye kalır» şek : lınde olacak . Eski bır A P kuru | cusu olan Uçuncüoglunun kendı S partısınden ıstıfa nedenleri ıse * dusundurucu « Ben A.P. kurucularındanım. A P. de bazı dedikodular, ah 'laksızlıklar hissettiğimden çekil ' dun. A P. liler ıntikam hırsını I koruklurorUr.. Daıma İnönüyu * kotülemelerı beni bu partıden so '« ifuttu.A P. yöneticileri, istifa mek '• tubumda belirittigim gibı, ka 1 raniık faahvetlere koyulmuşlar ~ dır» ^ Millî Eğitim Bakanhğı E açıklasın E I E = E E = ~ z'. 5 = E = E E E E E = ~ E E = E E = E E E S E S E Çeşıtlı sebeplerle ve bılhassa = Yenı Personel Kanununun 11 fakirlık >uzünden orta öğreni • Ş cı maddesınde zıkredılen sınıf Bütün bir semt tuzuğunun daırenızce hazırlan minı vapamamıs veva varıda bı rakmıs olanlara bn ımkânı ve E ması «ırasında, kajbolmus olan ölüyoruz, bizi 3 bu ıkı buçuk senehk hakkım, ren aksam ortaokullarının: 1 Aksam liseleri tumu ile E mesleğın çağnlarına u\ arak kurtaracak makam aynı sene oğretırae başladığı E mezkur kanunun nesır tarıhınhalde, önumuzdekı öğretim vılı r yok mu? den bır vıl once mesleğe donup butun sınıflarının bğretime açıl = Pangaltı, Ergenekon caddesi, gorev \apmaktan ba^ka gunahı mamasındakı sebep nedir" E 104 numarada faaliyet gosteren olmnan benım durumumda o2 Ara sınıflarına devamı ~ bır fabrika >ar. Bu fabrikanın lanların kıdem hakları, şımdıkı bacasından çıkardıfı dnman bü kıdemlerme eklenecek mı aca dusünenlerden: a) Sınıflarının sırasijle 2. sı = j u k kuçuk, hepimizin ciferlerıni ba* Bu hakkımı elde edebılmem doldurmakta, çıkardıfı COü ta ıçın acaba hangı makama bas nıfının bir sene; 3. sınıfınm ikı = sene. 4. sımfının üç gene sonra zı gunden gfine bııleri zehirle \urmalı\ım' öiretime »çılması ile, sımfının = mektedır. Sabahları daima Daş açılmasına kadar geçeeek sene = Ahmet Gunes ağrıları ile uyanmaktayız. Çok = Safranbolu Ortaokulu leri, eskıden, meskün olmıyan bn b) Üç smıfh oUulların 2. \e 3. E mıntakada knrulan fabrika, o Fransızca oğretmeni sınıflanndan ayrılanlardan, sı ş gunkü dnruma gore kurnloşunıfı ö|retime basladıtı « n e de E nu yapmış, fabrika bacasını buvam etmeyip sımfının öğretime E na gore âyarlamıstır. Bneün ıse, basladıtı sene sonnnda bir iıat ~ bu fabrikanın karsısında b»casınıfa devam elme imtihanını sından daba yuksek binalar Kn•verebilece|ını düsunen \e an = rulmnştur. tşte ölunıe namzet cak kazanamnanların geçen ve jŞ bn binaların sakinleridır. Bu va kazananlann sımfının açıl • j= fabrika: «Kapansın» demivoruz, masına kadar geçeeek bir sene E çunkü orada çalısan ve aile baBızler variraa muhtaç, kah leri kayıp deçil midir? E kan isçileri duşUnuyornz. Isteği velerde ıs beklnen, sımsarlar Hem kendileri ve hem de = , miz: Bu fabrikanın bacasını beş elınde ınle>en «fılm artıstlerı»memleket kültnrti laranna olan metre daha yükseltmesidir. Böybu kavıplar ne ile telif ve izale E lece dumanlar; yüksek bir irSendıkamız ve benzerleri bız edilebilir, edilmesi için ne düsu = tifadan bizleri sıyırıp reçebilenulmektedır. = cektir. Bacasını yükseltmek is lerı bırakıp kaçmıslard r Hüdaî Guler lzmır E temezse, mazot yakmakla bizleAcaba (Serdıkalar Umum Mu ri gene zehirli duman ve çama durluğu) \e te«ekkuller buna ne »ırlarımızı kirleten ktjrnmnndan cevap verecek'er çok merak etnzak tntabilir. mektevım Millî Eğitim Bakanının E Erçenekon caddesinden ömer Sedat öktera bir vatandaş dikkatine E Ekmek yerine GRİSSİNİ yiyerek endamınızı MP Afjon adaj ı Mustafa Akalın Sımsar Mustafa Aras'a bakılırsa, CHP kazanacak!. Resimde (ortada) s.msar ve sol tarafmda Kelkıt'te bagımsız adavm kazanacağım [söyliven sofor görüluvor. CHP nin ümidi \ Yardımsız kalan bir meslek erbabıyız CKMP Afyon lıste ba*ı Kemal Çıracı • i İ T. H.Y.' na açık meklup! Frankfurt Ha\a Alanı Ternunalındekı Danısma Burosu, T.H.T.'nın terminaldeki bürosnnun varhğından habersizdır. Neden? Çünki var olduğumuzu belirtmeviz, gosterme>ız. Ter minalın bir kösesine sıkıstırılmıs T.H.Î. Büromuz Tine bır Turk vatandaş >ardımı ile bolnnnr. Fakat kapısı kapalıdır, içeride ilgililer bulnnmazlar, belki de hıç! Neden? Çunki TJ1.Y. «Lufthansa» nın himayesine \erilmistır. Bütün islemleri «Lufthansa» vapmaktadır. Dnrura boyle olunca, daha onceden bır yere nğramaksızın hava alanına giden bir yolcu \lrnanca bilmesine rafmen, bn \üzden nçağın kalkacağı an'a kadar T.H.T. bürosnnu bnlnp gerekli islemleri vaptıracagım diye nğrasır durnr. Frankfnrt'tan Istanbula kalkan ncağın koltnkları >ırtık, sdkük ve yerilen bır bardak suda dahı toprak ve slnekler yüzerler. Neden? Çünki yolculann •• 9t'nı isçilerimızdir. Yabancı ülkelerde her sıkıntıya katlanan en vefakâr kisılerdir. Istanbul'dan Ankara'ya kalkan nçak çok temizdir, servis ijidır. Daha emnijet \encidir. Neden? Çünki işel yolcnların çoğn Isianbnlda inmişlerdir, azalmışlardır! Bütün bunlar nedendir? îsçiye verilen değerdendır:! Hoşça kalıou! Hasan CANTÜRK Koln (Kolon\a) Muhendıs Okulu öğrencisi = • • • • • • • • • « • « » • •• • • • » • • • • • • • • • • • • • •• ••• • » • • • •• • • • • ••......,.. Fiiııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııuuııııııiiiııııuııııııııııııııiıııııtıııııııü Turkıjenın her /•»rınde her ^ derecelı okullarında ofretmen = yıkmtısı çekılırken bazı okulla E ra rasgele tajınler vapılmakta E dır Nığde Lısesı, bunlardan bı ^j 1 rıd . Okulumu?da 1250 oğrencı = \e kar^ılık 12 tane tarıh, coğraî E j a. edebı\at \* edebıvat gruou E ogretmenı varken 13 uncusu de = geldı. 19641965 ders yılıı.da bız E edebnat grupu oğretmenlerı E kendı bran<:ımızdan 20, 21, 22 sa = at derse gıttık haftada. Bu sere E haftada 18 saatten fazlava da E g d°mıveceğız Ders ucretı de Ş hıç alaraıyacağız. Başka okul s larda otuz saate kadar derse gı E den bınlerce oğretmen a\da net Ş 450 L ucret alırken, Nığde Lı = sesmdekı oğretmenler bu hak lardan neden mahrum edılı>or. E Bızım ıçın Edırne ne ı?e Iğdır S da odur. Gonull.ı olarak baska E okullara gıdıp !'er an çahsnıa E ğa hazınz Yet?r kı «•rkeiın fav E dalandığı haklarasn bH de iay dalanalım. E Tâvınlenmizın, kisa zamanda ~ ba<;ka okullara yapılması ıçın =: gereken ıslemın yapılmasını ıs tırham edıyoruz Bu şartlar al E tında çalı^amayıp istifa e*mek = nr'cburı^etınde ka'acağız g l r o ğ r e t r a e n Nığde E l'ancılık 8310 109b3 Burdjr AP adavı Faık Kırbaslı Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 1 2 T 4 1 Yeşılkov Hava Lırrunı Terırınal bınasmın (avakkabı bo\a 1 mahallı bır jıl muadetle 2490 savılı Vanuna gore pazaılıkla ve arttırma usulu îıe kıra\a verılecektır Senelık muhammer bedelı 600 lıra olup geçıcı temınatı 45 lıradır. O»vıcı temınat Hava Lımanımız veznesıne j atınlacaktır Açık arttırması 1 E lu' 1 5 cuma gunu saat 14 30 da 7 % Yeşukoy Hava Lımanı Termınal bınasmda yapılacakt r Eu ıse aıt şartname Yeşilköy Ha' a L'r^anı Malzeme Mı d'irlugunde gorulebıl.r. Ta ıplerın belırlı gun ve saatte ıkametgahlarmı tevsık edıcı belgelerı ve temınat makbuzıarı ıls bırlıkte muracsa'ları ı'an olunur (Buın 7026; 10978 Ote yandan, C H P nın bu se t çımlerde ikı mılletvekıli çıkarma "{ umıdı var.. Bunun nedenı olarak , , miven Gümüşhanedc, şu da, lıstede ıkıncı aday Necati t gunlerde «seçım kavgası» Alp'm Bayburtlu oluşu. «Alp, oldukca kızışmış bulunuyor. Bayburtta oy kazanır» dıyorlar . Garibıme giden yön de, bu Fakat, Doğan'ın «Kelkit cephesi» ufak dojru ilınde tam dort CHP. ye de zarar vermış.. Butane bağımsız mılletvekıli a nu da ınkâr etmıyorlar.. Nuret 4 dayının oluşu. Üç partinin tın Ozdemır m 3 uncuye duşme "1 seçime girdiği bu yerden 4 sı, C H P yi Kelkıtte zayınatmış. ' adav!. Hani seçmen sayısıY T P ıse, 1961 seçımlerınde ka '' na gdre, en çok bağımsız a zandığı 31 bın oyunun üçte ikı 1 ılavı olan ilitniz burası de sını daha once A.P. ye kapttr * Burdur, (Osman Şan yazıyor) nilebilir.. mış olduğundan, bu seçimlerde * Partıler arasında ka>naşma buyuk bır varlık gostermesi bek | son gunlerde em konu kızışmış lenemez Y T P ancak, Torul, Şı * bulunuyor. Bilhassa A P de lısAncak, dort bağımsız aday ı ran ve Bayburttan bıraz oy alır. } te dışı kalan adaylar, arkadaşlançmde bın var kı, Gumuşhanede Alacağı bu oylar da, ulusal artığa . nı duşurmek içın ellennden geA P yı «kara kara» duşundurmek kahr' * lenı yapmaktan geri kalmıyorlar. tedır şu sıralarda A P lıstesın AP. lılere bakılacak olursa. i A P de adaylık ıçın muracaat eden «veto» ecülen bu eskı AP lı «karşılarmda sadece bir C.H.P. * den sekız kışıden uç kısı lıstede serbest aday, kendı partısıne kok var!» Mucadelelerı sadece C HJ" ' \er alabildi Bunlar ıktısat doksokturecek Unlu Kelkit beyıle olacak.. Ancak, bunu bana toru Faık Kırbaslı, avukat îslerınden bınnın oglu olan Husdığer yerde konuşan A P. hlerın maıl Bojacıoğlu ve eskı mılletrev Doğan, AP lıstesme gıremerahatlığı içinde, nedense sbyh % vekıli Mehmet özbey'dır. Lıstenın vınce, mucadele bayrağını açjemıyorlar.. Çunku, Gumuşha I dordüncü sırasını ısgal eden Meh mıs Tum Kelkıtlıler de, Do neye adımmı bır kımsenın, atan | met Erkazancı, lıste başında buğan'm bayrağı altmda toplanmabır kımsenın, AJP. nıa ıkı ay on I lunanları duşurmek gayTetı ıçınj a baslamışlar . Sokaktakı adacekı kuvvetınden çok şeyler kay | de II Seçım Kuruluna muracaatma bakılırsa, «A.P. içinde. A.P. bettığıni hemen anlryacağını bı I ta bulundu. Ancak ıtırazın kurul ve karsı açılan Kelkit cephesi kar lıyorlar. i ca reddi uzerine Erkazancı bu se fer de çantasını kaptığı gıbı soluğu Ankarada aldı. Orada Yuksek Seçım Kuruluna ıtırazını yapacakmıs Yine A.P. den adavlık için muracaat vapan ve önsecimleri kavbeden Emin Savın bu defa A.P. ye cephe alarak bağımsız olarak adavlığını koydu ve çabşmalara başladı. CHP de ıse on seçimlerden evvel Çelıkbaşm lısteye gıremıye ceği soylentısı orta\a çıkmıştı. Ancak onseçım gıinu hava bırden değıştı. Fethı Çelıkbaş ezıcı bir çoğunlukla iistenin en baş sıra sını ısgal ettı Nadır Yavuzkan 1 se ıkınci sırayı kapabıldı ancak A.P. içindeki kaynaşmalar devam ettiei takdirde C H.P nin ikj milletvpkili çıkarma sansı kuvvetlenecektir. Bu kamasmalann T.T.P. oylaGümüshanede bağımsız aday bolluğu var.. Fakat içlerinde sadennı kabartması d» beklene c e ıkisının isminden soz ediliyor. Resimde gorulen Selim ÜçtincüoJi bıür lu da bnnlardan bıri. Burdur'da kaym \aşma ort/yor Kelkit cephesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog