Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

15 Eylul 1965 CIJMHURÎYET 8AHÎFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasında Burgiba, Nâsır'ı suçladı Araplar arasındaki ihtilâflann Zirve Konferansında giderilemiyecek r kadar derin olduğu belirtiliyor KAZABLANKA a.a. A.P. • Radyolar rab Birliçine raensup 13 ülkeden 12 sinin liderleri, Tunus Cumhurbaşkanı Burgibanm Mısır Hükiimetinl şiddetle suçlayan demecinin yarattığı Jerin akisler arasında, dün de ealışmalarına devam etmiştir. Zirve Konferansının dısmda bir toplantı yapan Dışişlerl Bakanları, Burgibamn Kazablankaya gelmeyişmin KbeplerinJ izah eden 17 sayfalık mnhtırasını reridetmişlerdir. Mısrn kendi politikasını kabul ettirmek için Arap dünyasında komplolar hazırlamakla itham cden muhtıra, bir konferans belgesi olarak kabul edilmemis, dolayısiy le Hükümet Başkanlarına resmen m t i k a l •!•••••••« ' etmemistir. K||V|||f • Burgiba, muhbrasında «Mısırlı UUjUll I yetkilllerin Arap Ulkelerinin işlerine kangmalarmı» sistemli çekilde takbih etmifl ve jöyle devam etmistir: • Hiç klmse, Kahirenin dolap Iarma karjı yeter detecede korunuyor sayılamaz. Tann korumasaydı, mağripte, Fas ve Cezayir gibi iki knrde? ülke arasındaki sı ızıl Çinin, davranışları nır uyuşmazhğına Mısınn kanşma yakından tetkik edildisiyle uçaruma yuvarlanabillrdik. ği zaman, PakistanHinÜSTÜNLÜK KURMA distan savaşında kendi Mısır, Arap Ülkelerinin dostlueıkarları peşinde koştuğn kolayğunu ve jrüvenini, ancak üstünlük lıkla görülmektedir. Ne var ki, kurma eğiliminden vazgcçerek ka Pekinin çıkarlan, Pakistamnkitanabilir ve ilk iş olarak adını delere paraleldir. ğiştirmelidir, yalnız Mısırdan mey Kızıl Çinin, anlamsız savaşın dana gelmis bir Birleşik Arap Cum hiç değilse şimdiki safhasına huriyeti de ne deraek?» askeri bir müdahalede bnlnn Arap Birliği Teşkilâtı üye ülkemaya niyetli olmadığı seziliyor. lere ve kendisinin egcmen ülkeleı Ancak askeri bir müdahalede den kuroln bir teşkilât olduğunn bulnnraadan Pakistana yardım gösteren yasaya saygı göstermeiçin mümkün olanı yapmaktan dikçe Arap Birliği ile işbirliğinde da geri kalmıyor. 3,000 kilometbulunmayı reddediyoruz. relik ihtilâflı ortak hndnt boÇok sükür, Cezayir ulusal ordu ynnca bir sinir harbi açarak sunun başında bulunan sağduyu Hindistanın silâblı knvvetlerisahibi ve kısa vâdeli menfaatlerle nin yarısını knzeyde, Himalâyahakiki menfaatleri ayırt edebilen larda bağlıyor ve meşgnl edibir kimse, nnırlanndaki harekâyor. Ortak hndnda yığılan 300,000 ta Mısırlı unsurlann doğrudan doğ klşilik iyl mevzilenmiş, mükemruya kansmasına muhalefet etmek mel teçhizath Kızıl Çin ordncesaretini göstenniştir. Eğer böyle snnun mevcudiyeti, Teni Delhiyi olmasaydı. mağripin sinesinde irahatsız etmeğe, gafil avlanmakinci bir Yemen savası patlak vemak îçin temkinli davranmaya zorlamaya yetiyor. • rirdi.» •••* • ••• • •>• • «•a WM1ER Norveç'te Sosyalistler yenildi OSLO (a.a. A.P. Radyolar) 30 yılhk bir iktidar devrildi •••• ••** UPPMAHN Asyadaki büyük kanşıklıklar Hint Müslümanları ve biz ™\ akistan ile Hindistan araJ sında narb başladı; ama resmen ilân edilmedi.. lkl tarafın sefirlerl yerlerinda durnyor.. Dursnn!. Seör, harb çık masına mâni de|il ki.. Japonlarm ! meşhur Pearl Harbnr baskını sıraI sında Japonyanm Washinçton'da I sefiri vardı.. Diyecek o ki nsultt ! dairesinde bir klâsik harb başlaI mıştır Hint yanmadasında D P A BUGUN Devrüen Başbakan Gerbardson azar günü yapılan Norveç genel seçimleri sonunda. 38 yıllık işçi iktidannın devrildiği aıılaşümıştır. Başbakan Einar Gerhardsen ve Dışişleri Bakanı Halvard Lange önceki ge ce yarısma kadar almah sonuçlar üzerine yenilgiyi kabul etmişler ve bundan sonraki devrede Norveç'in sosyalistler dışmda bir koalisyonla idare edi leceğini söylemişlerdir. KABUL ETTİLEE Gerhardsen, «bu devre yenilgiye uğ radığımızı inkâra lüzum yok, fakat Işçi Partisinin bu yenilgiden sonra uyana cağına ve gelecek defa Iktidara daha kuvvetle geleceğine inanıyorum» demijtir. Bir seçim uzmanı, sosyalist aleyhtarı koalisyonun Parlâmentodaki 150 sandalyenin 85 ini kazanabileceğini söylemiştir. Muhabere güçlüklerinin önüne geçmek amaciyle genel seçim iki gün sürdürülmüş daha ziyade dahili meselelerle Ugili olmuştur. Norveçin 2.400.000 seçmeni vardır. PARLAMENTO TOPLANreOR İşçi Partisi rejimi, yeni Storting (Parlâmento) ekimde toplanıncaya kadar ge çici olarak iş başında kalacaktır. Yeni Başkanın kim olacağı bilinmemektedir. Hükümetin muhtemelen merkezci bir koalisyona devredileceği sanılmaktadır. Eski Parlâmentoda müiterek muhalefet grupunun, aynen Sosyalistler gibi, 74 sandalyesi vardı. Diğer partilerin durumu şöyleydi: Liberaller 14, diğer partiler ve Muhafazakârlar 29, Hıristiyan Halk Partisi 15 ve Merkez Partisi (Ziraatçiler) 16 sandalye. •••• ekiıı Hükümeti geçtiğimiz hafta büfün dünyaya hitaben uzun bir makale yajinladı. Altında Sa\omma Bakanı Mareşal Lin Piao'nun unzasını taşıyan makale, Çin komünistlerinin ihtilâllerinin stratejik felsefesini izah etmektedir. Makaledeki temel fikir şudur: Ortodoks Marksist rejimlerdeki şehirli proletarya değil, fakat gelişmemiş ve geri kalmış ulkelerin köylüleri, ilerlemiş milletlerin, özellikle Amerikanın smaî ve askerî kuvvetleriyle savaşacak ve mücadeleden muzaffer çıkacaktır. Bu restnî açıklama, her ihtilâlci propaganda da olduğu gibi, mutlak kesinlikle yapdmıştır. Kehanetleri gerçekleşmemiş olmasına rağmen Marks da böyle konuşmuştu. Hitler de Beicb'ının 1,000 yıl yaşayacağını ilân ettiği zaman, böyle konuşmuştn. Mamafih, makale deşifre edilip propagandadan ayıklandığı zaman, Çinin niyetlerinin mühim ve dikkate değer bir meşheri haline gelmektedir. Tümiinii başarı ile deşifre edebildiğim iddiasında değilim. Ancak bazı ifşaatlann doğrnluğondan şüphe etmemek gerekir ve bonlar ciddi siyasi önemi haizdir. Her^eyden evvel, dahtl önce de kesinlikle bildiğimiz £İbi, Pekin Amerika ile doğrudan doğruya değil, vekiller kullanarak yani dolayısiyle savasmayı tercih etmektedir. Böylece Başkan Johnson'm müzakere yoluyla mütareke teklifi, ancak Hanoi ve Vietkong Kızıl Çin karsısmda bağnnsız hareket edebildiği taktirde başanya ulaşabilir. • ••a •••• P devleflerin sorumluluğu Sofya Hanoiye gönnllü sevkine hazıt Bn harb ne kadar sürer?. Neticesi n e olnr? Doğrusn pek iyi kestiremiyornm. Bn ulkelerin iç doknsu îıakkında malumatımu tan» değil. tşkembeden de atmak bu yaşta yakışmaz. Ne var ki Hindistan îngilizlerin idaresi altında iken bir ordusn vardı ve bn ordnnnn en kıymetli elemanlan Müslüman kıt'alan idi. Zir» Hindnlann dininde öldürmek merdut bir İŞtir. Ondan başka bn dinin felsefesi çok mütevekkil ve ynmnşaktır. Am* memleket vazifesi ve memleket müdafaası için bn i?i yapar. Ne var ki isteksiz yapar. Beri tarafa, Pakistana gelince; zaten bnnlann mühün bir kısmı I Patan'lar gibi dağlı cengâverlerdir. Bir kısmı Bingallilerdir. Bnn lar çetin adamlardır. Yani Pakistanın harbden görü yılmaı. Eh Allah versin.. Maşallab yüı milyon civannda nüfnsn var. ötekinin de 450 milyon. Bnnlar birec knvvet gibi görünüyor biıe. Aslında nüfus arttıkça zaaf da artar. Bir çocuklu bir aile ile beş çocukln bir aileden aynı şartlar altında hangisinin beli büküktür?. O kalabahk mefhnmn eskiden bir knvvet teşkil ediyormuş. Şimdi dert olmuştur. Bnnlar arzın ve iilkelerin besleme imkânlariyle üstfinde başlıyan nüfus arası nisbetidir ki ayn ve pek mühim bir konndnr. Eğer nüfus kontrolünü iyî tatbik edemezsek biz de bn yüzden tehlikeli bölgeye gireriz. Umalım ki; milletimizin sağdnynşn nçkur keyfine galip gelir de nüfusumnzu «karar bir sayıda tutar, besleme imkSnlanmıza göre ayarlar. Hint müslümanları nezdinde biz Türklerin maddi mânevî o kadar büyük itiban vardır ki; şu Keşmir harbinde bizim Pakistana karşı de ğil müttefik olarak sadece mubib olarak sempati göstermemiz dahi onlar için büyük knvvet teşkil eder; kaldı ki bir millet bir dost memlekete devletler hukukunun mâni hükmü olmıyan şekil ve halIerde yardım yapar ve gönüllü dahi gönderir. Ne arardı Rnslar Küba'da?.. Bnndan başka Kıbrıs dâvasında bizi kayıtsız şartsız desteklemis olan iki devletten ötekisi îran biridir. Bizim yapyalnız kaldığımız günlerde bu dost memleketlerin başmda balunanların sesi bizi siyasî tenhalıktan knrtarmıştır. Bu jestin kıymetini takdir etmek gerekir. Bn dost memleketlerin iç idareleri nasıldır? Bunları incelemek bize düşmez.. ldeoloji akınları millet kitlelerinin birbirlerine olan dostluk ve kardeşlik dnygularına mani olamaz. Böyle bir şey soysuzInk olnr. Şimdi kaç sene olnyor? 1943 başlan. Demek 22 yıl önce biz yani beş gazeteci ve bir hariciyeci Hindistan hükümetinin dâvetlisi olarak bn büyük ve esrarlı yarım adaya gitmiştik.. seyahatimiz altt hafta sürdü harb sıraları idi., , Kalküta'da karartma vardı. Delhide Kıral naibi ile yemek yedikti., | Hayber geçidinde Afgan hndnt karakolnna kadar gittikti.. Haydarâbad Nizamı bize: Memleketinizde fransızca mı konnşnyorsnnnz?. diye sormustu.. Maysor'da mihracenin şerefimize 50 bin ampnlle donattığı sarayının cephesindeki nöbetçi ampullerin sıcaklığından ötürü ancak 50 metre nzakta bekliyordu» yine May • sor da Cangl'de tertiplenmiş bir çay partisine filler sırtında ve nişancı avcılar refakatinde giderken panterlere ve yabanî fillere rastIamıştık» Bütün bnnlar şimdi birer çok renkli hayal olarak gözlerimin önünden geçerken... görüyorum Kalküta Benaresi yolu üzerinde bir ıssız istasyonda dnrmnştnk. Uşak> lanmız haber verdiler. Bir takım müslümanlar bizi görmek istiyorlar. Çıktık. Tam otuz kilometre nzaktaki bir kasabadan yayan gelmişler ve kasabalarının bahçelerinden topladıklan gül yapraklarını getirmişler. ayaklarımıza dök. tüler.. elleriyle üzerlerimize değ. diler, sonra yüzlerine sürdüler.. ; ağlamaklı oldnk.. bnnlar bizi insaa lüstü mahlâklar olarak saymakta ve sevmekte idiler.. tşte bugün Pakistan, bunlarm teşkil ettiği devlettir. Bize karşı hisleri budur. tstisnasız olarak bizi bizden fazla sayar ve severler. Bizim millî knvvetimizin büyüklüğüne inanırlar. Peşaver'de bir snvarede oranm eşrafından birisi yaruma geldi.. bana : Bizi kurtarmak için ne bekliyorsunuz? diye sordn. Bu inanca karşı coğrafî imkân • sızlık, knvvetler, müvazeneler, siyasi durnm gibi mülâhazalar.. sesini çıkaramıyor.. lohnson Vietnomo binlerce asker daha gönderilmesini emretti aşkan Johnson, Vietnam dakl Amerikan askeri mevcudunun 125.000 in üstüne çıkarümasını istediği ni açıklamış, bunun üzerine binlerce piyade askerinin sevkiyatı için hazırlıklara başlanmıştır. Vietnamdaki Amerikan kuvvet lerinin ne sayıda arttınlacağı bilinmemektedir. Fakat ilgililer, A merikan hükümetinin birliklerini büyük çapta takviyeyi düşündüğünü söylemektedirler. B ATINADA KOAÜSYON İÇİN HENÜZ ANLAŞMA YAPILAMADI on dakikalarda ortaya çıkın bazı güçlükler, hemen bemen üç aydanberl devam etmekte olan slyasi buirana hal çareıl bnk mak için girişilen gayretlera ıckta voracaga benzemektedlr. Bununla birlikte, eskl başbak&n yardımcısı Stefanopulos'un kuracsgı bir <M1U1 İsblrUgi» kablneslnln muhtemelen cum» günü yemln ede. eeğlnl ümlt edenler de mevcuttur. BUdlrUdiğine gore, 300 milleUe. kllinden kurnla parlâmentoda 99 temsilclsi bulunan cMiUi Radikal Birlik Partisi,», Stefanopolos'nn ku racagı kabineye katılmayacağını, fa kat böyle bir kabine lehinde oy rereceğini bildinnlştlr. Parlâmentoda, sekiz temsllcisl bulunan llericl partinln llderl Marke. zinls ise, Mllli Radikal Blrllğln ka. blnede aktif rol almasını lstemektedir. Bu gorüş de Markezlnls İle Stefanopulo3 arasında dün cereyan eden göruşme sırasında anlaşmazlıga yol açmıçtır. Milll Radikal Birlik bugün topla. narak nihal karannı verecektir. Çirimokos. Stefanopulos'a kabine. yi kurma görerinl vermesinl Krala tavsiye ftmrk için, partilrr arasındaki Istişarelerin tamamlanmasmı beklemektedir. Merkez Birliği Partlsinden mış olan 36 milletvekill, Papandreu. va bağlı 10 milletveklllnln daha ken dıslnden aynlacagım Te Steıanopulos kftblnesl lehinde oy kullanacağmı soylemektedlr. Genel olarak iyl haber alan kaj. naklara gbre. bahis konusa on milletTekillnin ismi, kabine Kıral pnunde yerain ettikten sonra öğreni. Iecektir. çünkü bu 10 milletvekili. ne de bakanlık verilecektlr. Rusk reddediyor bir Vietkoug yığınağıTiı bombalamıştır. Bu akın devâsâ Bö2 lerin kuzeye yaptıkları 23 üncü hü cumu teşkil etmektedir. Kuzey Vietnam ajansının bildırdiğine göre, Hanoi'nin batısında «Ha Tay» vilâyetinin kuzeyinde üç «F103» Amerikan tepkili uçağı düşürülmüştür. Ajans, 1964 Ağustosundan bu yana Kuzey Vietnamda düşürülen Amerikan uçaklan sayısının 547 ye yükseldiğıni ileri sürmüştür. ATİNA (a.a. Radyolar) S Herkesin kafasında şu Istifham I var: Çinliler, fırsattan yararla ' narak Hindistan» yeniden Mİdı • racaklar mı? | Pekinin de diğer büyük devletler gibi, UTbant'ın barış seferinin sonacuna ve binlerce eana kıyan zâlim savaşın gelişmesini beklediği anlaşılıyor. Hiç bir şey, Hind ordnlarının Pakistan kuvvetlerini mağlup etmesi kadar Kızıl Çinin emellerine I zarar veremez. Zirâ, bir zafer, | Hintlilerin 1963 de kuzeyde Himalâyalarda Çinlilere altı ay I önce de Kuç Bataklığında Pakis I tanlılara karşı nğradıkları yüx • kızartıcı hezimetlerden sonra I sarsılan morallerini takviye e • decektir. Dolayısiyle Çinliler, I savaşın seyrinin Pakiaian aley I hine dönmesi halinde kendi çıkarları nğrnna bir askeri müda I baleyi lüzamln görebilir ve or | tak bndntta harekete geçebilirler. I Pekinin diğer bir hedeli de, I Fakistan Hindistan savaşını ve . sile ederek Amerika ile düşman I kardeşi Rnsyayı küçük düşür ' mektir. Asyalıların Amerikalıla • ra beslediği husumeti bilemek | için demektedir ki: «Asyadaki her savaş Amerikalılar tarafın | dan tatarik edilmektedir. Hindia I tanın Pakistana teeaviizü Was | hington'dan idare olunmaktadır» Asva • Afrika Knliibünü hedef tutan Kızıl Çin propagandası da, «Hind idarecilerinin şovenist yayılma emellerinden Moskovanın «revizyonizmini» somm ln tatmaktadır. Rusya, Pakistanın giriştiği âdil savaşta, karşı tarafı, Şastri gibi «Amerikan emperyalizminin ajanlannı» desteklemektedir. Kızıl Çin ayrıca Birleşmiş Milletlerle de alay etmekten geri kalmamakta ve «âdil savaş lar» ı desteklivenler blokunun lideri olarak durumunu perçinleraek istemektedir. Halihazırda böyle bir militan ittifakın yegâne tam üyesi, Endonezyadır. Fakat Çinliler, savaş siirüp gittikçe Pakistanı destekliyecek dah» büyük bir cepbe kurabilecekle rine inanmaktadırlar. Sadece Kızıl Çini suçlayıp diğer büyük devletleri tenzih etmek akhmızdan geçmez. Demek istedîğimiz, büyük devletler ken di çıkarlarına ateşin derhal kesilmesi gereğüıden fazla önem ve öncelik verirlerse, tkincî Düııya Harbine rahmet okntan barbarlıklar siirüp gidecek, bislerine mağlup olan iki fakir roillet. bir daha bellerini doğnıltamıyacakları biçimde birbirlerini bırpalıyacaklardır. Kavhan SAGLAMER DERİN AYRILIKLAR Müşahitler, Arap ülkeleri arasındaki uyuşmazlıkların, birkaç günlük Zirve Konferansında giderilemiyecek derecede derin olduğunda birleşmektedirler. Nitekim açılış konuşmasım yapan Ge nel Sekreter Hassuna, aradaki an laşmazhklann giderilerek havanın «temizlenmesi» gerektiğine işaret etmiştir. Kıral Hasan da Hos geldiniz» konugmasında Burgibayı desteklemiş, teşkilâtın daha etkili çahşabilmesi için Arab Birliği Yasasmda tadilât yapılması gerektiğıni sa •vunmııştur. DÜNYA MESELELERİ Nâsır ise Zirve Konferansının amacını kısaca •Filistinin kurtarıl masi" olduğunu belirterek, Filis tinin kurtuluşu ile Arap Dünyası nın siyasi ekonomik ve sosyal kur tuluş hareketlerinin birbirlerinden ayrılması mümkün olmayan bir bü tün olduğunu söylemiştir. Başkan Nâsır, Arap liderlerin dünyanın diğer köşelerinde olup bitenlere de kayıtsız kalamıyacak larına işaret ederek, Hindistan ile Pakistan arasındaki kanlı çarpışmaları esefle karşıladıklarını belirtmi?, Vietnam meselesi, silâhsızlanma ve kalkjnma iie ticaret gibi konulann da Arapları doğru dan doğruya etkilediğıni bildırmiştir. öte yandan Dışişleri Bakanı Rusk, gazetecilerin bir sorusu üzerine, Güney Vietnam hükümetinin «merkez istihbarat dairesi» (C.t.A.) adlı Amerikan casusluk teşkilâtına mensup üç ajanın sınır dışı edilmesini istediğinden haberi olmadığım söylemiştir. İddiaya göre, bu üç ajan, Güney Vietnamdaki «dağlılar» adı verilen kabilelerden birinin siyasi teşkilâtlanma hareketine kanşmışlardır. Amerikan Dışişle ri Bakanı Rusk, Amerikanın «Dağ lılar» ile isbirliği yaptığını gizlcmemis, «çünkü» demiştir, «bize göre dağlılar son derece bağımsız olmakla birlikte aynı zamanda son derecede komünist düşmanıdırlar.» Gelecek yüz yıl içinde sentetik canlı yaratılabilecek Atlantic Cıty, (a.a.) Amerıkaîı bir lîlm adamı suni olarak hayat yaratılması yolundakl araştırmaların «milli bir gaye» olarak benımsenmeslnl teklif etmiştir. Amerikan Klmyağerler Cemiyetl Başkanı Charles Prlce, bu yolda araş tırmalann zamana ve paraya baglı olduğunu belirterek demlftir kt: c Nılkleer encrji ve uzay araştırmaları gibi hayatın menşel arajtırmalannın da bir progrım» bag. lanması gerektiği kanısındayım. İlk 10 20 yılda çalışmalar daha zlyade hayvan ve bitkilerın dalıa verim 11 hale getirilmesi ve battâ bazı cinslere jimdıye kadar alışmadıkla. rı gorevler yiıklenmesine yoneltile. bilir. Hattâ insan karakterlsUklerinia ıslahına doğru adunlar atılabilir. Sentez yoluyla yeni canlı yaratmanın gelecek yüzyıl içinde gerçekleı mesi için bıç bir scbep yoktur rt eğer biz bunu milll bir divi ola. ; rak benimsemezjek, sonnnda milll bir felâket olarak karşımıza çücabila ceğini düşünmek zorundayu • •ıtı •••» Mareşal Lin Piao'nun makalesi, Pekinin Vietnam savaşının görünebilir bir gelecekte sona ennesini istemediğini ve Kızıl Çinin çarpışmaların devamı ve müzakereli bir andlaşmayı önlemek için olanca nüfuzunu kullanacağını sarahatle ortaya koymaktadır. Aktif mudahale Mareşal Lin Piao bunları depedüz ifade ve Rusyayı Amerikaya karşı yumuşak davrandığından dolayı yermekle kalmamakta, Mao Çe Tung'un Vietnam savaşının namütenahi devamını arzulamasmdaki stratejik hesabı da ifşa etmektedir. Bu hesaptaki en önemli unsurlardan biri de, ihtilâllerin alâkah halklar tarafından kazanılması gerektiği doktrinidir. Yani zafer Kızıl Çinden ihraç edilmiyecektir. Dolayısiyle Pekinin Vietnam savaşına askerî anlamda aktif olarak müdahalesi beklenmemelidir. Kızıl Çin savaşacaktır, fakat kendisi için uygun olmayan bir araride, Vietnamda değil, seçtiği topraklarda çarpışacaktır. •••< Bulgar gönüllüleri SOFYA Güney Vietnam millî kurtuluş cephcsindcn bir heyetin Bulgaristanı ziyaretinden sonra yayınlanan bir bildiride, Bulgaristanın Vietnama gönüllü göndermeye hazır olduğu belirtil mektedir. «Amerikan emperyalistlerınin Vietnamdaki savaşını takbih» eden bildirıye göre, Güney Vietnam millî kurtuluş cephesi yakında Sofyada bir bıiro açacaktır. Pekinin amacı savaşın devamırıı sağlamaktır. Önündeki mesele de, Kuzey Vietnam ve Vietkongu «ateşkes» i öngören uygun tekliflere karşı ikaz etmektir. Birçok ideolojik vaadler ve tehditler meyanında Pekin demektedir ki: Hanoi henüz Vietnam savaşına tam manasiyle karışmış değildir. Meselâ karşı konulmaz ordusuna başvurmamıştır ve ıhtilâlci savaşta zafere göHH türecek kl ük kozları elinde tutmaktadır. Pekin Hanoi've t p y n ;m y topvekun ;mt v,i^i :::: ha +ce n i d i n^»« ^l;^~.™i. :. „ kaderini kara • n den çekinmemesini, zira savaşın ı..i. : ; ı kuvvetlerinin çarpışmasının tâyin edeceğini söylemektedir. Siyasî askerî denge !••• • •• • •• Akınlar Fakir ulkeier Brejnef gizlice Polonyaya gitti Bu arada Guam'da üslenen Amerikanın stratejik hava kuvvet lcrine baçlı B52 bombardıman uçakları dün Saygonun kuzeyindc ••••••••••••••••••I 39.02.10 Yugoslav Plâstik Lisansı ahnır. Telef on : 27 79 89 (Reklamcıhk: 361İJ 10982 Astronot Carpenter'a zehirli balık çarplı LA JOLLA (California) (a.a.) La Jolla açıkluında Büyük Okyanusun 62 metre dibinde araştırmalar yapan uzar pilotu Scott Carpentcr'i cuma günü bir zehirli balık çarpmıstır. Elinden sakatlanan Carpanter, derhal deniz »Itındaki «Sealab 2« lâboratuvarına frotünilmüş ve kortizonla tedavi edilmi;tir. Ooktorlar. Carpanter'in tamamlyie tylle^tiğinl blldjrmektedirler. Balığın çarpmasmdan birkaç dakika sonra Carpanter'in sol elı ve kolu şişmeğe başlamıştır, Uzay pilotu iyi bir jans eseri olarak bu sırada denız altı lâboraruvarmın yakınında bulunduğu için derhal tedavisi yapılabilmiştir. Astronot Scott Carpenter dun Scalab2 denız altı denemesinin ikin ci 15 günluk de\iine başlamı; bulunmakta ıdı. Su altındaki diğer 10 kişi de insan ın deniz derinliğınde yaşıyabiirre kabılıyetinl olçmek için 45 gunluk d"nemeye devam etmektedir. Bilindiği gibi deneme 28 Ağustosta başlamıştı. KAYIP 19571958 yıhııda Istanbul Erkek Terzılık okulundan aldığım diplomamı kaybettım. Hükurnsuzdur Mehmet Akın Cumhuriyet 10986 San Fransisco, (a a.) Mılletler. | Mcskova. (a a.) Resmen bıldi. arası Sanayı Konferansında konu. ' rlldigine göre, Sovyetler Birliği Ko$an Hollanda Kraliyet Petrol Kum. ! münist Partisi Birinci Sekretcri Lepanyası (Shell> İdare Meclisi Baş. ; onid Brejnef, Polonya Komünist kanı John London, zengin ve fakir. Parti Birinci Sekreteri Wladislaw ler arasında gittikçe açılan nçuru. Gomulka'nın dâvetl üzerine 11 . 12 mun dünyayı buyük bir felâkete su eylul günleri Polonya'yı ziyaret etrüklemekte olduğunu söylomistlr. miştir. Geçen bir yıl İçinde zengtn ülkeGomulka. İle Brejnef, iki ülke ve lerin mamıı] madde lhracatmı yüz : lkl partl arasmdakl Işbırliğinin ge. de 14 arttırmalarına karşı llkel bam , liştlrilmesl konusunda dostça gorüsmadde lstlbsâl eden ülkeler lhracamelerde bulunmuşlardır. Gomulka t;nm yuzde yediyl blle bulmadığına İle Breinef, uluslararasl elyasetle dlkkatl çeken London demiştir kl: llglli meselelerl de gSzden geçlrmls •Bu nispctsizlik giderilmedi|i müd lerdlr. detçe zengin Te fakir ulkeler arasın daki uçnnım dana da açılacak Te : insanlığı felâkete surükliyecektir.» ı ^ ••••••••••••••••••••••f•••••••••«•••••tl London fakir ulkelerin sanayie | yöneltilmesi için bükümetlerin ie ozel tesebbiıslerin harekete geçme sıni tavsiye etmiştir. Hsstalığıma buytık ilgi gösteren 1 a Vietnamdaki hasımlarımızın yakalarını savaşın devamında özel çıkarlan bulunan Pekinden kurtarmaları bir sürpriz olacaktır. Mareşal Lin Piao'ya göre, Amerika Güney Vietnamdaki taahhütlerini artırdığı ölçüde Pekinin çıkarlarına hizmet edecektir. Taahhütlerini artırdığı ölçüde Vietnama daha fazla saplanacak. böyle bir durum da, tamamen önlemese bile, Amerikanın dünyanın diğer kesimlerine etkili bir biçimde müdahalesini önleyecektir. Bu arada Asyadaki siyasî ve askerî kuvve\er dengesi köklü değişikliklere uğramaktadu:. Son zamanlarda, malî ve başka sebepler jüzünden Güney Asyadaki İngiliz nüfuru Adenden Singapura neredeyse tamamen yokolmuştur. Sukarnonun Endonezyası Kızıl Çinle ittifak aktetmiştir. Malaysianm çözülmesiyle Singapur Batının bir kalesi olmaktan çıkmaktadır. Pakistan ile Hindistan kıyasıya kapışmışlardır. Daha büyük bir savaş önlense bile, sürüp giden karışıkhklar bütün yarımadaya ihtılâl tohumlarrnı ekmeye yetecektir. > >•• • •• • •• • •• *••• • ••• TEŞEKKÜR Doç. RÜKNETTİN * TÖZÜM'e Asyaldar Balılılar Hepsi bu kadar değil. Kamboçya ve Birmanya bir tarafa itilse dahi, Amerikanın Japonya ve Füipinlerdeki durumu zayıflamaktadır. Bu gerçek, Kızıl Çinin bütün Asyanın hâkimi ;••• haline geleceği anlamını taşımasa bile, Vietnamdaki askerî mu!! " kavemetimizin komünist olmayan Asyayı bizim tarafımıza çekeceği yolunda Washington'da mevcut inanç ile çelişmektedir. Vietnam sahilleri boyunca askeri varlığımızı takviye ederken. Asyadaki çalkalanmalara rağmln, Batılılarla Asyalılann arada yaşamalaruıı sağlayacak bir formul araştırmak için kafa yormalıyız. (Bu makalenin Türkiyede neşir hakkı yalnız «CUMHTBİTET) gazetesine aittir.) »••a STEYR DİZEL SABİT MOTORLARI ( Tlp: WD 213 S ) Haseki Hastahanesinde âcıl durumuma derhal mudahale eden Bd»sistan AYKUT KAZANCIGIL'e, Asistan Bürkân Yalçına Asistan Engin Erkun'e ve hastabakıcı Hediye ile diğer hemşirelere tesekkur ederim. AYTEKIS EĞILMEZ Cumhuriyet 10951 ivâ:: *!••••••••••••••••««••>•••••! •••••••••••taı••*••••••«>••! ••••••••••••!«••«••• l•»•••*•«••••••••••!•••«••• •*••••••*••••••••••( •>••••>••••••••••>•• •••••••••••••••••••a YAPI ve KRF.Dİ BANKASI 22. çalışma yılına başlarken: Çalışma saatlerini piyasanın ihtıyaçlarına 'göre ayariayan ilk banka : en seçkin kristal, porselen çeşidi ve en güzel hediyelikleri bulacağınız mağaza YAPI veKREDİ BANKASI * Çabukluk, kolayltk, emniyet 2 SIHndlrli 4 Zamanlı, Su ile soğutrna lı 30 Beygir Gücünde, Otomatlk.Marşlı Motorlar Kasnakh ve hsr işeselvenşlı o!up,^bilhassaî elektrik istihsalinde/'benzin istasyonlannda' Çiftükîerde, Sinemalarda. tuğla ve kiremıtj fabrikalarında, Su pompa'ari; ziraat aletleu VS değirmenlerin t çalıştırılmasında kullanilnaktadır. Bankaislerinin "çabuk, kolay ve emniyetle görülmp j en buyuk önemi veren banka: 1 YAPI veKREDİ BANKASI Meslek kredileri Hayata yeni atilan 'yüksek ^tahsil gençterine n.eslek krediteri açarak ilk yardımlarda buiunan TEK Banka: yakında açıhyor istiklâl Caddes; 150 (Etki Japon Mağazasım.ı Ajans 5278/10983 | YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Ooiapdere • Kurtuluşderesi Caodesl No. 61 ISTANBUL TEL : 49 94 00 • 49 14 6? YAPI ve KREDİ BANKASI Reklamcılık I I tnsanlar, tabiatın iki büyük kuv• veti ile karşı karşıyadır. Birisi atom patlaması.. onu kontrol altına aldılar. Oteki büyük kasırçalardır. Onnn henüz çaresini bulamadılar.. lâkin, sevçi denilen kuvvet, bnnların da üstündedir. Sevgi, insanlara neler yaptırmaz ve yaptırmıyor. Ne kadar yazsam az.. Pakistaniıların Türklere karşı besledikleri sevgi, en büyük tabiî knvvetlerin de üstünde bir âmildir. Adamlar, kendilerini vaktiyle Hint Imparatorlnğnnn kurmnş olan Orta Asvalı Türk fâtihlerinin, Babür'lerin, Sah Cihanlarır tornnları sayıyorlar; çoğn da öyledir. Bn mnhabbet taaaa oradan başlar bnna saygı çöstermek vazifemizdir. Bn, o insanların en büyük hazinesidir. Bu hazineyi kornmak, ikimizin de hele bizim vazifemizdir. I B. FELEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog