Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

umhurivel KüRUCUSU YUNt'S NADt \ Nizarçı ve o Seçforçleri emeıKanuWar Seçım h^vası Dağıtım: BİLGİ ŞİTABE^İ Sakarya CaddesıVjo. 8 YapfcşehirjPttr T e l : \ 7 74 03% \ %,. giyi bulaâ^ceğıniz m ^ ÖDE.TKLİ GİfcVDERILİR 42. yıl sayı 14772 Telgraf ve melctup adresı: Cumhurıyet \~\ .nbul Posta Kutufu: İstanbul No 246 Telefonhr: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çarşamba 15 Eylul 1965 DEMiRELE GöRE FiYAT ARTIŞLARI SIHHAT iŞARETi ANKARA, (Cumhurivet Bunrea) G»cen curr.ao.esi ve pazar günleri Başbakan Yardımcısı Demirel, Eskışehır ve Bilecikte bır geziye çı I 4 uncü koalısyon hükümeti sırakan CKMP Genel Baskanı Alpaslan I sında hayat pahalıhğının yüzde 5 Turkeş bu gezisinl «Polis takibl al • tında yaptığmı» bugun gazetecilere I arttığını, bunun nedenlerini izah etmesıni kendısinden isteyen bır »çık]ami5tır. gazeteciye de şu cevabı vermiştır: Torkeş bu konuda .Bu jekildekl |K>hs baskısı demokratik usullcre İktisadi olayları kısa süreler nvfim değildir. Bu yola gi'lenlerin içiııde mutalâa cdemeyiz. Ha>at tkaııuı Başbakardan istiveee&ım» seviyesi her memlekette artar. pa niğe kapılmamamız icap eder. GeÖZTÜRK'ÜN TELEFONU lişen ve genişleycn bir ekonomiTurkeş izahında geçen cumartesi de bunlar olabilir. karşı tedbirler Kunu Eikisehıre giderken bazı ilçe ve alınacaktır. Bunlar sıhhat ifadekc\ıere uğradığını. çok cski meksidir. Memiekete istikrar s;eldi*i tep arkadaşlarından Eskıjehir Vali takdirde piyasaya para çıkacak ve Muavıninın kendısıne bır akşam yemegı verdığiru ve pazar gunu fiatlarda kıpırdaıuna olacaktır. de tatılden ıstıfade eden Hic bir zammın >apılmadığını ve Vali Vuavıni ile bazı yerlere biryapılmıyacağını kesinlikle ifad« lıkte gıttiğıni, bu durumdan kuşkuedebilirim.» lanan Seyfi Özturkün Başbakan Yar dımcısı AP Genel Başkanı SuleyLiderierin gezisi Tıian Demirele telefon açarafc Vali Mus\ıni Osman Gümrükçuyu şfkâPartı Genel Ba^kanlarmm seçim yet etlığinı. bunun uzerine gece yapropaganda gezıleri 19 eylülden rısı V'alı Muavininin Vali tarafından ıtıbaren başhyacaktır. «orgu>a çekıldığıni, peşmden Içisleri 19 eylü! gunu AP Genel BaskaBakaııhğının alelâcele bîr mufettış nı Demırel ve beraberindeki GeCcnueıerek tahkıkata baslat'ıgını. nel Iddre Kurulu üycien ıle ecumartesı ve pazar gıınü yaptıSı nator ve mılletvekıllen uçakla Er butun geziierde kendısırü sivil polı^lerın takıp ettiğıni llerı surmu; ve zuruma gideceklerdır. çu> le demıştır: 20 eyiül günü Malatya\a gıde\ere>e gritiikse polivler bizi cek olan CHP Genel Başkanı Jst«kib rttı. Bu dnrnm bir poli< de*met Inönü'nün Malatyadan sonra leti zi)uıi>etinin \e onun sakat ve hangi illere gideceği kesinlıkle rararlı zihni.vettain her an artma tesbit olunamamıştır »tidadı gosteren bir hareketidir. O CKMP Genel Başkanı Alpaslaa hakımdan konunun uzerinde ivarU «iuracağız ve hııkümet nezdinde teTurkeş ise 22 eylül pazartesi gutebbuste bulunacağıı. nu uçakla Samsuna gıdecektır. Turkeş, daha sonra Karadeniz ıllerınde propaganda gezısıne devam edecektir. Dört Kabile Başkanı M P. Lıderı Osman Bolukbaşı 23 eylul gunu otomobıl ıle Konkurşuna dizildi yaya gidecek. orada partısınm ter tıpledıyı mıtingde konusacak. dnTAHRAN. (a.a I Hukumet ha sonra Ankarava donerek uzun ku\%etierıne baş kaldırmaktan suıecek olan propaganda gezısmın suçlu dört kabıie baskarunın. buprograrrım tesbit ederek tatbık egun Iran ın guncyındeki Şiraz'da decektır kuşuna dızıldığı bîr hükumet sıırcusu 'nafmdan açıklanmıstır. (Arkası Sa. ~. Sü. 6 da) I PflRTİ LİDERLERİNİN SEÇİN GEZİLERİ DÜN BELLİ OLDU EYÜP HANTN ÖZEL TEMSELCISİ EZHER HAN «POLİSBASKISII DEMOKRATİK USULLERE AYKIRIDIR» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) t> a«bak.m Ydrdımcısı Süleiman Demırel, dün kendisıyle konuşan ga°zetecılere, Genel Başkanı bulunduğu Adalet Parüsınin ne kapıtahzmın ne de lıbeıaîizmin savunucusu olmadığmı açıklamıştır. Başbakan Yardımcısı, AP nır ekonomık görüşunun «giınün şartlanna uymak oldaçunu» belirtmlş ve AP izmci değildir. Her hangi katı bir ideolojive ve sisteme t.iraftar değiliz» demıştır. Pakistan ağır silâh istedi Aııkara (Cumhuriyet Bürosu) rjakıstan Devlet Başkanı Eyup Han'ın, evvelkı gun " Ankaraya jolladığı özel teınsılcısı Ezher Han, dun Başkentte temaslarına başlamış, Cumhurbaşkaru Cemal Gürsene yapnğı göruşmede, Eyup Han'ın bır mesajıru takdim ederek, «Pakistanın. uçak \e ağır silâh gibi yardım talcplerini» tekrarlamıştır. Işık Eyüp Hanla görüştü^ Çarpışmalar devam ediyor «Sıhhat işaretleri» r unün ^ Keyfi tasarruflar • • • S • S a • • J • 1 Sıja'i ıktidarların >iıruttnp organlarının memurla ilişkisi Türkıjede bir türlii düzene sokulamamıştır ve sokulacağı tahmin edilmiycn sorunlardandır. Gerçi Devlet Personel Kanunu. rnemurlann sicilleri. terfi ve tâyinleri usullerine veni değişiklikler getirdi. Ne var ki kanıiDun kapsayamadığı. hattâ buRÜnkii Anayasanm mevcnt frenlere rağmen önliyemediCT siyasî iktidarlann memur üzerindeki baskılan devam edip gittnektedir ve gidecektir. Zira bu mekaoizma, kanunlann açık kapılan ne kadar kapatıürsa kapatılsın, önce bir anlayışa dayanıyor. Bu anlayış raemuru âmirin keyfiııe tâbi kılmaktır. Kısacası diyonız ki mademki filân zat o kademeye gelmiştir. Binaenale>b ivi diişünür. ivi karar \crir. Onun her yumurtladığı hikmet. her söylediği keramettir. Idarî hiyerarşide islerin yürümesi için şüpbesra memurun bir de âmiri olacak. Ne var ki modern idare sistennnde artık kulluk \e kölelik anla%işı değişmiş onun yerine bir işbırligi anlayışı. özellikle memurun geleceğini. cezalandırılmasmı, iâyinini, terfiini iki dudak arasından çıkaran sağlam ve âdil esaslar abnıştır. Bn arada siyasî iktidarlann baskılarına karşı yülaca öuce bulunin çareler iktidarların ahlâkî ve âdil davranma gelenrsini yerleştirmiştir. Iktidarla birlikte kilit noktalanndaki mpmurların dc?iştirilmesi sisternini yürüten Amerikada bile son yıllar içinde degişikiik ilgi çekicidir. Turkiyede 27 Mayistan sonra bu sorıuıun halli için hayli uğraşıldı. Anayasaya frenleyici maddeler konuldu ve koalisyonlar partizanlıktan, ruh hastahğından, kişisel çıkarlardan gelen keyfî tasarruflan nisbeten önlediler. Ama keyfüik yapılmadı denemez. Ozellikle hiikümet etmeyi çeribaşılık gibi anlıyanlar Danıştay kararlarını tanımamazlık yolunda dahi inat edip durdular. İç işlerinde, dış işlerinde yüksek dereceli, alçak dereceli memurun havsiyetiyle oynayan davramşlan gösterdiler. 4 üncü koalisyonda ise bu davtanışlar artmış ve partizanlığın >aınnda kişisel (.ıkarlar uğruna ulusal çıkar savunuculannı ezmek Srtbi şimdiye kadar hiç bir devirde görülmiyen kepazelikler srralanmaya başlamıstır. Partizanhk ve çiKarcılıkla birlikte tehlikeli aşağılık komplekslerinin yüriitme organmda Bakan diye anılan bir kısıro politikacıları etkilediği bir vakıadır. Bu konuyu biraz açahm: Bir adarn politikaya sirivor. tesadüfen. para>Ia. ya da cerçekten kademelerde çaüşarak seçimleri kazanıyor, Meclise geliyor, hattâ senel idare kuruluna da seçiliyor. Arkasından Bakan oluveriyor. Bakanlık için kullanılan ölçfi, adamın veterli olup olmadığı deKİl, va sadakati. va demagoji yapabilmesi, ya da özeüikle küçük partilerde başka elemamn bulunamamasıdır. Yıllardanberi bir idare kademesinde şefliğin bile hasretini çekmis aristokrat özentisinin içinde bulundufu ruh halini düşünüııüz. Bir yanda binlerce kişiyp emredebilme imkânı, sırtında miUî irade temsilcfllği. arkasında parti desteği. Bu aâamın yapamıyacaği yoktur. Komplekslerini tatmin edebilmek için temizliyecek etrafını. Hele bir de ahlâkî değer ölçülerini yana itebümisse hem kompleksini tatmin edecek. hem de çıkarlanna karşı gelenleri acık açık ezmeye catışacak. Sonra da biz bunun adına idarî tasamıf divereğiz. Bakanlık vetkisidir diyeceğiz, ruh hastalıthna. çıkarcılığa, bir hukukî kılıf giydireceğiz. İdare kademelerinde yıllar >ıh emek \crmiş müsteşarı kulağmdan tutup atan, fakat zevahiri kurtarmak için istifaya zorbyan, genel müdürlere baskı yapan ve daha aşagı kademelerde çahşanlarla daraa taşı gibi oynryan zihniyete artık paydos demek gerek bu memlekette. Partiler eğer demokratik düzeni devam ettirmek i^tiyorlarsa önce kendi adamlannı hizaya petirmeli, ya da hizada olanlara hiikümet ettirmenin tedbirini almalıdırlar. Zira insanlar kendüerini küçük adamlann bir derebeyi gibi yönetmelerine uzun «üre tahammnl edemezler. Azapkapı Saraçhane yolunda Trafikçilerle B Belediyeciler çatıştı Ecvet GÜRESİN «•••• Çankayadan ayrıhrken gazetecılerle gorusen Ezher Han, Pakistanın gerçekten guç şartlar altında. Hindliler Endonezya Elçiliği önünde protesto gösterileri japıyorlar Tİ.P. bağımsız adayı ve yazar mücadele ettığinı, bu bakımdan Çetin Altanın, Atatürke a:t her türlii yardım talebınde buiun •Türk âlemının en büyük dü« • duklannı belirterek, «Bizim inmam komünistliktir, her görulsan gücüne ihtiyacımız vok. andii*ü yerde ezilmelidir» sözü. e! cak her çeşit ağır silâha mubtaya7isının t?klid edi'diSi idrha cız. bu Toldaki ncalarımızı her sına bir cevap veren. tarihçı dost ve müttefik de\ltte bildiriCemal Kutay, Atatürk'ün tnöyoruz. Türkive de. Pakistanın bünu'ye gonderdısı mektubunı:. yük dostlarından biridir» derniş1928 de Lâtın harflerinın kabu • tır. lü sırasında yazdığını, eski yazı ile haşimesır olmus bir irısanın Ezher Han. Cumhurbaşkanındaha sonra yazdığı el yazısına dan once BasbaJcan Suat Hayrl benziyemiyeceğini, Altan'ın taUrguplu ile de bır sure gorüsrih farklannı belirtmekten kamuştur. çındığmı sövlemistir. Kutav. ceYapılan tekhfte Pakistan, raalvabında, Atatürk'ıin bu konudazernenın bır an once nakli için Le Fıgaro gazetesının yazan kı fikırlerını ögrenmek için Ç«naklıye uçağı gonderebıleceğini JeanFrançoıs Chanvel ile japtıAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) TMTF İkmcı Başkanı Abdullah Zmre İierı dun yaptıgı bır basın tın Altan'ı cTurkive t«tiklâl ve bıldırmıştiı. Hürrıvet Müead»leleri Tarihi» ntoplantısında Eneru Bakanı Me! met Turçufu ütıfaya davet etmış ve «Görüyorsunuı ki petrollerimiz ! ğı konuşmada Kurt lıden Bar • Bu arada sızan habeıleıe gore, zani, Türkiyeden Kürt ordusunripki ve=ıkaları okumava dâvpt den önce sayın Mehmet Tnrgut'nn millilestirilmesi gerekmektedir» demış'ır. da çarpışmak için gelen 400 kz Ejup Hanın temsı'cısıne Türkiye r'mısfır. Beş Gençhk te<ekku)u ıle hırhkte duzenlenen busın toplantısında ajrıca şu ortak goru? açıklan . nin Pakıstana sadecc ıne\cut tıcaşiyi geri gbnderdiğıni soylemışmı^'ır: J tır. rı anlaşmaya gore silâh verebıleceği, ağır silâh ve uçak yardımı•Hükümeti ve Koalisyon parBarzanî, soyle demistır: nın ünkânsız olduğu ifade ediltilcrini ikaz edi>oruz: Sayın Tur « önemli Kürt azınlıklan. mıştir. Ancak, Turkiye sıhlıi malgut tehlikeli >oldadır. tstlfa etnın yaşodıgı Iran ve Türkiyede zeme ve gönüllü doktor, hemşire rnfmekte israr eden sahsın hflktt herhangi bir kanşıkhk çıkarmıgondermek suretıyle yardnnınj 3~acağınuza dair resmen bir taahmctten uzaklastınlmaması hadevam ettirecektu. hüt altına girmeğe hazırım.» linde, s | ı r sorumlulueu paylaşBarzacî, bu sozlerini şoyle tanııs olacaklardırj» Ürgüplü mamlamıştır: Bu arada TMGT de bir bıldıri Başbakan Orjüplü, bu gdrüşme « Isyanın başlangıcında, Türk jayınlamış Turgut'un «polıtıkahakkında basın mensuplanna şun Kürdistanından 400 gönUIIü bi dan çekılme^ını» ıstemiştır. lan sbylemıstir: zimle beraber çarpışmak için geldi.. «Görüşmemiz Pakistanda deOnları jeri gönderdim re saTam eden temasların bir teyididece Irakı Ugilendiren ba işe ka dir. Kendisi, bize. Pakistanla Hin Ote yandan, oğrencı temsılcırısmamalarını istedim. lcrı dun Batraan'dan getırdıkledistan arasında devam eden siTürk makamları bu hareketimi rı bır şışe ham petrolu ve litaıı Lâhlı ihtilâfın her safhasını izah olumlu karsılamıs olacaklar ki, buldan gondenlen ustu yabancı etmiştir. Asıl temas ve teferruatköylerine dönen 400 çönüllü haksırket amblemlemle kaplı avulı çahşmalar, şu anda Rawalpinkında kanunî tâkihat açılma . kotjık cubbe?ını dun Turgut'a di'de Dışişleri Bakanımız İran dı.» \erılmek uzere Ener.ıı BakanhBaşbakanı vc Pakistan Devlet gına bırskmıslardır. İçinde ham Başkanı arasında devam etmektedir. O temas devam ettiği süpctrol olan şışenın uzerine «Dikrece burada tafsilâtlı müzakere kat bu petrol bizimdir> yazısı >a yapılmamaktadır. Pakistanla ara zılmist'r mızdaki silâh anlaşmasmın tatbikine devam edilecektir. Başbakan Ürgüplü, aynca evBd<=bakan Ürguplu dun. kendıvelki gün Amerika, tngütere, Hin sine bu konuyla ilgilı sorular so distan ve Birleşmiş ^Glletle^e ran eazetecılere cevap vererek: gönderilen mesajlann yerlerine Lefkoşe, «Bir Bakanın tasarmflarının intikal ettiğini, cevaplann baıbm Turk Alayı deglştirme mes'uliyeti kendisine aittir. Yap (Arkası Sa. ?, Sü. 4 te) biıliğini getiren Deniz Kurret tığı isler ivi giderse muvaffak lerine alt Onaran gemlsı dun olmus sayılır. Kötü giderse, BaBetsy kasırgasıııın tesirinde kalan Arabi kasabasında, kurtarma faaliyeti sabah saat C".30'da Magosa limxkan onun besabını vermekle mü nında rıhtınu yanaşmıştır. Değij. kelleftir.» demistır. tirme Birliği kafile başkanı ve ge. mide gelen subaylar Ilmanda Türk Bakanların çalışmalarını elleBüyukelçiligl Maslahatgüzan Farnk rını vıcdanlarına koyarak. sağSahinbaş, Büyttkelçilik mensupları, du\u ıle »apmaları gerektığini Yarbay Fikri Gbl komutasındaki Ankara, (Cumhuriyet BürosO) bıldıren Başbakan Ürguplü daha karşdama kafılesi İle Magosa Turk. Kadro dışı bıraküan ve 30 eylül güsonra şunları soylemıstır: leri adma Majosa Türk Lideri AHnü Maliye Bakanlığı tararından satı 40,000 kişinin met Sami, Türk milletvekill Basan «Ben. Bakanlan kâtip gibi kul şa çıkanlmasına karar verilen Ya. GuTener ve Cemaat Meclisi üyeleri havatı tehlikedc vuz savaş Bemlslnln bir «Milli Mtt. lanraam, islerine kansmam. antarafından karşüanmışlardır. ze» olarak kullarulmasıııı temia İçin cak imzamı gerektiren bir husus etsy kasırgasuıın «gazabıonumüzdekl cumartesl günu, M11U olur da konu bana gelirse, onn | na» uğrayan Louisiana eSavunma, Maliye Turlzm Tanıtma valctinde olü sayısmın 490 irıcelerim. Bir de, Bakanlara tav ve Mlll! Eğltlm Bakanlıklan yetfcl. e yükselmesinden korkulursi>elerde bulnnurum.» lüerl yenlden toplanacaklardır. ken, «öldürücü klor gazı> tim«Tarüıl Sanlı Yavuz» un eatıç» sahlar ve zehirli >ılanlar da çıkarüacağırun keslnleşmesl üzerj. bu talihsiz eyaleti nsakinlerine ne kamu oyunöa genls blr tepM Ba=bakan Yardımcısı Suleybaşlemıştır. endişeli saatler yaşatmaya baş man Demirel de, Enerji Bakanı Azapkapı • Saraçhane yolunu kasten tralıge kapatan Beledıye Fen lamıştır. meselesine temas ederek Bakatsleri, dün sabah üzücü olaylara tneydan vermiştir. Resmî makamlar, Mississippi nın tepkiler yaratan tasarrufladeltasında batan klor gazı yuk Saat 9 da, Unkapanı yeraltı geçiti ınşaatı dolayısiyle tek gidış \orı hakkmda bir mutalâada bulu bır mavnayı bulmak için lunu dahı trafığe kapatan Belediye ekipleri, bu sırada kendüenne raulunamıyacağını belirtmiş «Bir butun gayreti sarfederlerken, dahale eden trafık polislerinin üzenne grayderle saldırmışlardır. TraBakanın, Anayasanm 105 nci mad eyalet başkenti Baton Rouge'a fık tıkamklığını gıdermek ıçın olay yerine gıden Başkomıser Muzalfer desine göre bazı mesuliyetleri 100.000 gaz maskesı gönderilAcar, «Belediye, inşaat dolayısiyle bütün yolu trafiğe kapatmıştı.. Canvardır> demekle yetinmiştir. mıstiı kurtaranın acı siren sesi, tıkanan arabalarm klaksiyon sesine karışMavnada buluııaıı gaz 40.000 mış, yol bir anababa günü haliue gelmişti» dr.erek gazetecılere bılgi Ote yandan Enerji Bakanı kişiji tehdit etmektedir. \ermış ve sozlerıni şu şekilde bıtirmıştır: Mehmet Turgut dun Yuksek Bu tehlıke>e ilâveten kasır« Fen tsleri Müdürü Ahrjıet Sönmez, bilinmi\en sebeple grajderPlanlama Kurulu toplantısına gadan tonra New Orleans'uı ciye emir verdi.. Grayder, yüzlerce kişinin gözleri önünde üzerimize gehrken kendı aleyhıne yazılan kuzeyındeki bataklık araziden celdi.. Az kalsın bıçağı altında kalacaktık. Bu durıundan Iıalk gale>alar hakkında yoneltüen bır sokaçan tımsah ve yılanlar şehna geldi ve bizden olmasa çok kötü olaylar çıkardı..» ru\a: «Namuslu adamlann alcv rın sokaklarında gezmektedır. Tâh bir yol bırakmadan bürün gıdışin trafiğe kapatılma«ı, bır sahine Türkiyede her zaman yazar at kadar surmüs ve bilâhare yo! kısmen açtırılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) İSTANBUL SOFÖRLERI DE FAZLA PARA ALIYOR Kadıkoy dolmuş şoforlerinm geçıcı tarifeden faydalanarak halktan 25 kuruş fazla para almaları uzerine İstanbul yakasındakı bazı dolmuş şoförleri de gelışiguzel D ugun sızleıe, ki§ılerı değıl, bir madeni tanıtacağız. Türk topraklarmucret istemeye başlamışlardır ** da doğmuş, ün yapmış bir madendır bu. Maamafih bu maden de ki. Soîorler daha zij'ade kısa mesaj:lerle ilgilidir. felerde çalışmakta, uzak semtle «Bor> denüen madtn. tabiatta, teknik deyimleriyle kolamanit, borare trafik tıkamklığını üeri sure5it razoli^ kermit ve uleksit okrsi bulunmaktadır. Bu mineraller rafirek gitmek istememektedirler .lerilerde işlendikten scıua «boraks. ve «asit borik» haline getirilmekteBu sebeple çok zaman vatandaş riir. Bu ıki raadde ise, cam, izabe kimya, porselen, sun'î gubre sanayünda 50 kuruş yerine 100 150 kuve tanmsal rnücadelc alanında kullanılraaktadır. Sanayide bu ölçüde ruş vermek zorunda kalmaktadıı. ^aygın kullanılış yerin'n üstunde gerçek önemini stratejik bir madde Fazla iicret yüzünden Trafik Bu ' uşu teşkil etmektcuiTıo"=una sıkâyetler artmıştır. Kadıköyde geçici tarıfeyi tatbık etmek. isteyen şoforler, onBu iki maddenın stratejik önemi, fuzelerin katı yakıt maddesi oluşunceki gün başladıklan gTeve dün den ıleri gelmektedir. Sıvı yakıtlara gore çok avantajı vardır. Bundan son vermişlerdir Kadıköy boldolayı altı ay önce Amerıkanın, Avrupadaki bütün üstlerinde bulunan gesinde halkın büyük çapta sıfvizalerden sıvı yskıt kaldırılmıs yerinı katı yakıt almıştır. kıntı çekmesine sebep olan olayTabiat nedense, bu rriddenı getıımi?. Türkiye topraklannın altına gızHARAC MEZAT da şoforler eskisi gıbi 25 kuruş lemis ve biz© nazaran pek az ölçüde de Kuzey ve Guncy Amenka'ya serfarklan alamıyacaklardır. <Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) GEMAL KUTAY, ÇETİN ALTANA GEVAP VERDİ "Her çeşit ağır silâh,, Enerji Bakanına hücumlar devam ediyor Genclik. Hühümetin işe el Uoymasını istedi cevırmıs Barzanî, Türkiyeden gelen 400 gönüllüyü geri Turgut'a hediyeler Başbakanın demeci Değiştirme Birligimiz Kıbrıs'ta K KORKUNÇ KASIRGA... YAVUZ'un durumu tartışılıyor Demirel'in görüşii TUKENDİ DENİLEN BORAKS MADENİ VE BUGÜNKU ÜRETİM.. Katı f üze yakıtı 5TVO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog