Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Şaheser Romanlar |En Buvük YazarUrıı» En Gtizel C»r!«ri A^PREVOST MANON LESCAÜT Dünya edebrjratmds yüzyıllsrdan bfi bir benzeri d«hs yuıUmamı*, oparalara lconu otmuş / J ! Snlü büyuk traiedi romanı Yaidızlı fcabartma vtoh beş renk ofset ceket kaplı 12.5 L 42. yıi sayı 14771 umhuriyet KüRUCUSU YUNTS NADI Telgraf « mekhıp adresi: Cumhuriyet Utanbul Posta Kutusu: İstanbul No !46 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 DDNVA ŞAMPİYONLARI ^YETÎŞTÎRİN OĞRETMENLER'te oo parmakla yrzmayı • Ö6RETİR • İŞ BULUR * D « E T İ TAKSİTLE ALÎR. Msrkez : Lileli, Ağ;yokuşu C»d. H T.I: 22 21 06 Beyoğlu:Lâlt Smemısı karşısı 34/5 Tel: 44 90 11 Kadıköy:Altıyol, Kujdilı 8 Kat 4 Tel : 36 11 60 SDII 14 Eylu! '965 Ürgüplü, Johnson, Wilson, Şastri ve UThant'a birer mesaj gönderdi: Genclik 'Nihaî çözüm y olu için nüfuzunuzu kullanınız.... Ortanm neresi ? olitika hayatında öyle dav. V J raıuşlar vardır ki, pek basit göründükleri halde, toplum üzerine vaptıkları etki bakımından büyük önem taşırlar. 1965 seçim kampanyası başlamadaıı önce, C.H.P. nin yönünfi belirtirken, Sayın İnönii'nün açıkladığı «ortanın solundarız» sloganı da işte böyle davranışlardan biri sayılmalıdır. N> anlamı var «C.H.P. ortanın solundadır» denıenin? Aslına bakarsanız, bn yirmi yıldır nnutulan bir gerçejnn tPİnarından başka bir şey midir? Creçmişinde Saltanatı ve Halifelifri kaldırmak. paşalık, beylik, ağalık, cfendilik gibi kimi sınıflann üstünlüğünü gösteren imtiyaz brlgrlerini »ok etmek. kadın haklarını tanımak. ekonomik hayatta devlete görevler vermek. köv env titülerini açmak tarzmda o zaman için devrim nitrliğinde bir çok girişimlerde bulunan bir parti, heie meydana yavüanları yıkma cfiliminde gerici partiler de çıktıktan sonra. elbptte hep ortamn solunda bulumnak ve karşısındakiler sağa doğru kaydıkca, bulunduğu yere kazık gibi kakılınak serebirdi. Nc var ki arada geçen yirmi yıl Içinde C.H.P., rakiplerinin de zoru ile, kendi ideoloiîk tutumunu koruyamamış, oy kayguları uğruna seçimden seçime bir takim tâvizler vermek gereğini duymnştur. Böylece, bir vandan aydınların umudunu kırarken. öte randan kendi devrimeilijnni nerede ise unutnr olmuş, nnutmasa bile «soleuvum» demektpn korkacak hafr gelmistir. 1930 yülannda. tek parti devrinin ilerici tanınmış vazarlarından birinin şimdi bir vazısını hatırlıyorum. fekonomik kalkınmamm bir an önce hızlandjrmak özlemi icinde hamle ihtivacı ile çırpınan o zamanki idealist vönetint kadro&umın sabırsızlıçını ve ıstırabını dile getirryordu o vazı. Belki de docrudan doçruva Atatiirkiin verdifi direktifle kaleme alınmıştı. Aşağı yukarı şöyle diyordu yazar: « Sömürgeci düşraanlan yurdnmuzdan kovduk. Onlann yerine: tıpkj bir sömürgp vönetimi pbi b'a jeldik. Ankaraya yerleştik. Konforlu e\ierde oturayoruz. suyumuz. elektriğimiz var. Dört kilometre ötemizdeki Kalabst köyünde ise halk hâlâ Ortaçağ bavatı siiriiyor. Ne grtirebildik o kövde yaşjyan insanlara? \ e verebildik »efendiraiz» dediğimiz fakir Anadolu halkina?» Tek parti dcvrinin ülkiicü takimı vurt kalkınmast ujrana 1930 vıUannda böyle çırpmıyordu. Beş yıllık plânlar, esitmpn kurslan, konservatuvar ve halkevleri çalışmaiarı. vokluk içinde varlık varatma jravretleri hep o Szleıniıı, o çırpmısların varatıcı itisi He vürüdii. Çok partil) hayata geçtikten sonra bunlarm diimura nğratılnıası ile bugiin yirmi yıl kaybetmis durumdayız. Bununla beraber. virmi nlımızı kaybettik diye ulusun va.şama ve flerleme aztninin söndüjnine tnanraak da yersiz bir düşünce olırr. Bufün Sayın İnönü partisi için «ortanın solnndadır» diyebflivorsa, bu her şevden önce, vnrdnmuzda böyle bir SÖZD söylemeye plvorisli bir ortamın varatıldığinı eösterir. Sann Inönii çerçek durumu belgelemiş olmakla hem C.H.P. lilere ve C.H.P. ye inanan kitfelere ısık tutmuş. hem de 1965 speim kampanvasının Haçlı Seferlerini andırır bir kördöğiışii halinrip soysuzlaşmasi ihtimallerini önlpmis. hîç değilse azaltmıştır. Çok partili demokratik rejimJe yönetildiçi halde <sol» a umacı, Scü sayan yeryüıünde bir tek memleket gösterilemez. Bo açtdan dünvanın en aoayip demokrasisi bizde uyşrulanıyordn. Sayın İnönii'nün ılatTamsı bu acayip, acayip oldusu kadar da ilkel hale «artık feter:^ dtyen bir nitelik tasıyor. 19«j scçimieri ile rejimimizin onemli bir dönüın noktanna varılacağından şüphemiz olmasın. Bakanını HİNTLİLER TARAFINDAN ESIR EDİLEN PAKİSTANLI PARAŞÜTÇÜLER Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Daşbakan Suat Hayri Ürgüplu, **dün PakJstan • Hındistan çatışması ile jlgilı oLarak, A.BD. Başkanı Johnson, tngütere Başbakanı Wilson, Hindistan Başbakanı Şastri ve Birleşmiş Mılletler Genel Sekreteri UThant'a birer mesaj göndermiştir. Tıirkiye tran Başbakanlan arasında bir siire önce yapüan goruşmelerin ışığı altında hazırlanan mesajlardan Johnson ve Wıl Mjııa gonderilenlerde, bugünku çatışmanın bir an evvel durdurul ması ve Keşmir meselesine nihal bir çözüm yolu bulunması ıçın, bu iki devletin nufuzlannı kullanması istenmekte, bu arads Turk hükümetinin görüşleri belirtilmektedir: HİNDLİLER UHORA10 Kfll. MESAFEOE Dif Haberler Servisi îkinci Dünya Savaşmdaki kadar şiddetli çarpışmalar oluyor davet etti T.M.G.T. Genel Başkanı Alp Kuran, dün basına bir demeç vererek, Enerji ve Tabıi Kajnaklar Bakanı Mehmet Turgutu istifaya dâvet etmiştir. «tlnsal çıkarlarımızı kıyasıya çiçniyen bir sahsın Türk ulusn içinden çıkabilmiş olmasını ba» retle ve üzüntüyle karşıladıjcını» behrten Alp Kuran. A.P yöneticilerinin de Bakanı ıstılaya zorlaması gerektiğini ılen sürmüştür. T.M.G.T. Genel Başkanı, ayrıca şunlan söylemiştir: «Mehmet Tur gutun hâlâ bir Bakanlık tnakanunı işpal etmesine gençliğin sab n ve tahammülü kalmamıstır. Bu sahıs Türk siyasi hayatından tecrit edilmelidir.» öte yandan aynı konu ile ilgili olarak yine bir basın toplantm yapan T.M.T. Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ketenci ve Federasyona bağlı birlik baskanlan «Mehmet Tnrgut Tiirkiyedeki yabancı şirketlerinin bol ücretli bir avukatıdır» demişlerdir. Gençler özel olarak hazırlattıkları ve üzerinde yabancı petrol şirketlerlnin armalan bulunan siyab bir cübbe ile üzerinde «petrol bizim dir» yazan bir şişe petrolü de dün Bakana göndermlşlerdir. u Thant'm Yeni Delhıde yaptığı «ateş kes» görüşmeleri başarısıziığa uğrarken, Pakistan ve Hindistan kuvvetleri dün iki buyuk meydan muharebesinde kıyasıya savaşmışlardır. Meydan muharebelerinin ikisinın de, Pakistan topraklarmda ver aldığı bıldirilmektedir «ATEŞ KES» Hindistan Başbakam Şastn'ye «ıden mesaj, aym zamanda, Şastri'nin, bükumetimize gönderdığl mesaja cevap teşkll etmektedir. Ilımlı bir dille kaleme aluıan me sajda Hint hükümeti ikaz edilmekte ve Pakistan topraklarına girmiş olan Hint askerlerinin gen ççk'lmesi ve ateşm derhal kesıimesı ıstenmektedir. BARlŞ GÜCÜ Turlc hükümetinin, Keşmir böl geMnde. bh Birleşmiş ^ülletler barış gücü fcurulması yolundaki tekhfim, Bir'e'miş Mılletler Genel Sekreteri D Thant'a, bildiren mesajda, ayrıca, Türkiyenın, Keşmir meselesine bir an önce bir çözüm yolu bulunması ıcm besledifi samiml arzular da bıldırilmektedır. Bir yay şeklindeki savaş hattının kuzeyine düsen Sialkot şehn dolaylan, çarpışmaların en şid detlisine sahne olmaktadır. tkı taraf zırhlı bırliklerinin düz bir alanda savaşa tutuşmasından son ra verilen haberler birbiriyle çelışmektedir. Pakistan^ göre. bü\uk kayıplara uğrayan Hind bırliklen geri çekilmek 7orunda kal mışİBrdır. Buna karşılık Hindıstan, Pakistan Pencab'mın Camımı kesiminde bulunan Sialkotun bı> kilometre yakınlann» lcadar gelindifcini iddia etmektedir. Sialkot'u savunan Pakistan bir likleri üe saldıran Hind birlikleri arasmdaki muharebe, savaşın en büyük harekâtı gibi görünmek tedir. Savaşm kaderini etkiliyeceği söylenen bu meydan muharebesinde Hindistan'm gücü 50 b'n asker İle bir zırhlı tümenıdır Pakıstan, Lahor'un kuzey dngusuna düşen Sialkot kesiminde Hınd kuvvetlerıne öldürücü bir darbe indirildiğini ve Sialkot muharebesinin sona erdiğini, Hirıd zırhlı 'ümeninin üçte ikısinin «mahvedildiğini» bildirmişStalkot halkı batıva doğru kaç tıcından. halen sehir. i"iz bir noanzara arzetmektedir. Sehrin merke7İnde çok geni« bir yer isgal eden çar?ı, Hint bombardımanı netıcesinde muszzam bir enkar yığını haline gelmiştir. Bölgede 35 derece olan sıcaklık sebebiyle taaffün etmis ceset kokularına dayanabilmek için burunlannı tülbentle sarmıs birkaç sivil, enkaz altından cesetleri çıkarmava uğraşmaktadır 1ar. Şimdiye kadar 35 ceset çıkanîraıstır Cephenin Lahor dolaylarındaki merkez kesiminde de durum avnıdır. Taraflar birbirlerinin hucum ve karşı hücunılannı püskürttüklerini iddia etmektedirler. Lahor'un 500 mil güneyine düşen Sind Racastan sınınnda da, özellikle Gadra köyü dolaylarmda çarpışmalar devam etmekte ve Pakistan, Hind birliklerinin geri çekilmekte olduğunu söylemektedir. Pakistan'a göre, Hind sınırını geçen Pakistan kuvvetleri Munaba demiryolu istasyonunu ele geçirmişlerdir. (Arkası Sa. T, Sü. 3 te) Sialkot savaşları Meydan Savaşı «TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA PAKİSTAN HIND ÇATIŞMASINA BENZER BİR OLAY ÇIKACAK» PtlTSBURGH A.P. HORSE İKA1 ETIİ: Amerikalı Senatör Wayne Morse Onat'ın demeci Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Petrol Ofısı Genel Müdurü Ke nan Onat, Enerji Bakanı Mehmet Turgut'un iddialarını cevaplandırtnış ve «Petrol Ofise partizanlığı sokmadım. Bunda musirrim» demiş ve «Ofis vatınmları öngörülenin iistfinde gerçekleştirmektedir» şeklinde konuşmuştur. Enerji Bakanı Mehmet Turgut un, hakkında partizanca bayilik yaptığı ve yatınmlan gerçekleştirmediğinl söylediği Onat bu konularda kendisi ile konuşan bir (Arkası Sa. 1, Sü. 4 te) Işık uçağa biniyor EYÜP HAN'IN ÖZEL MÜŞAVİRİ ANKARA'YA GELDİ Pakistan Cunihurbaşkanı EMJO Han'ın özel muşaviri Hava Mareşalı Ezher Han dün gece anı olarak uçakla Ankara"va gelmiştır Eeher Hanın, Evup Han'ın Pa kıstan'ın durumu ile ilgili olarak b^el bır meşajını Cumhurbaskanı Cemal Gürsel ile Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'ye getırdiği ocrenilmistır. IŞIK VE HUVEYDA PAKİSTANA GITTİ DIŞ HABERLER SERVISI Dun sabah Tanrar.'a gıden Turk Dışışleri Bakanı Hasan Işık I'.P Iran Başbakaııı Enıır Abbas Huveyda Pakistan Hınd çarpışmals ımdan dogan buhranı Pakıstanlı liderlerle goruşmek uzere gece geç \akıt uçakla Ravaîpindiye hareket etmişlerdır. Turk Dışışleri Bakanı Hasan Işık dün Tahran'da İran Şahı ıie bır gorüşme yaptıktan sonra Başbakan Huveyda üe de bir sure konuşmuştur. İran hükumet çevrelerınden sızan haberlerden anlaşıldığına gore Işık ve Huveyda, Pakistan hderleri ile yapacaklan görüşmede «Ateş Kes» çağırısıru destekleyeceklerdir. Işık ve Huveyda Pakistan başkentinde bu sabah beklenmektedır. Ankara siyasi çevrelerine göre, Ravalpindı'de cereyan edecek olan Türkiye • Pakistan İran üçlü görüşmeleri Türk tran ortak bildirisinin muhtevasına uygun olarak devam edecektir. Sijasî çevreler Türkiye ile îran'ın Pakistan Hindistan silâhlı çatısması hakkındaki tutumlannı ortak bildirilerinde kesinlikle açıkİBmış bulunduklannı belirtmekAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) tedirler. 10 Ekim seçimlerine katılacak Ote yandan. Dunya Haber Apartilerin kesin aday listeleri ile jansmm «Pakistan diplomalik abağımsız adayların listeleri dün landa ön plânda gidiyor» şeklinResmî Gazetede ve radyo aratalıde yayınlarına işaret eden siyağiyle yaymlanmıştır. Kesin listesi çevreler. Ravalpindi'de yapılalere bakümca, partilerin daha cak üçlü gorüşmenin Pakistan iönce Yüksek Seçım Kuruluna ver çin yeni bir başarı clduğunu da dıkleri listelerde bazı değişiklikişaret etmektedırler. Bilindiği gıler olduğu görülmüstür. Bu da bı, silâhlı çatışmadan sonra, bir ıtiraz süresinde yapılan istıfalarçok ülkenin Pakistan'ı açıkça des dan ve değistirmelerden ilerı gelteklediğini ortaya ko>inasına kar miştir. şıuk. Hindistan için durum böyle oimamiftır. Bir yetkili bugün bu Dün ilân edılen kesin listelerkonuda. •Dostlannın ülkcleriııe de artık değişiklik yapılamıyacak kadar gelip, meseleleriyle ilgilentır. meleri. bir memleket için en azın Seçınılere bütün Türkiyede 176 dan, moral hakırnındaıı unutuibağımsız aday batılmaktadır. Samıyacak bir husustur,» demiştir. dece İstanbuldan 21 bağımsız aday seçimlere girmektedir. Diğer taraftan yetkili kaynaklar dan öğrenildiğine göre. Ingiltere. Y.TP. 19, C.KJH.P. 18, TİJ» 16, Türkiye ve Iran'dan HintPakisMP. 14 ılde seçimlere katılamaten çatışmasında Bırleşmiş MıLet maktadır ier'ın barış çabalarını engelleyıci Listelerde yapılan önemlı detesebbüslere gırişmemelerinı isteğişiklikler arasında şunlar göze miştir. tngıltere. Cento'unn kuzeyçarpmaktadır: C.K M P. Balıkesir den gelecek mııhterael bir saldılistesinde ıkincı sırada merkez rı^a karşı kurulduğu için, bu iki kontenıan adayı gösterılen 14 ler ulkeni» Pakistan'a yapacakları as den Ahmet Er'in admı listelerde kerı yardımın Cento çerçevesi ıbulmak mümkün olmamıştır Ah ç'ne giremeyeceğini de açıkça bılmet Er'in adaylıktan istıfa ettıği dırmiştir. oğrenılmtştir. A Öldürücü darbe Issız şehir merikalı Demokrat Senatorlerden Wayne Morse dün burada düzenlediği bir basın toplantısmda, Amerikan askerî yardımı yüzünden Türkiye ile Yunanistan arasuıda, aynen Hint Pakistan çatışmasına benzer bir hâdisenin çıkacağını söylemiştir. Morse, «Amerika, Hint ve Pakistan knvvetlerine eğitim sağ> ladığı gibi Türk ve Tunan knvvetlerine de eğitim sağlamıstır. Onlara silâh ve teçhizat verdiğimiz, eğitim sağladığımu ve bnnları birbirlerine karsı knllanamıyacaklarını bildirdiğimiz için aynı çey, Târkiye ve Ynnanistanda da olacaktır» demiştir. Değiştirme Birligi Kıbrısa hareket etti AMERİKAN BAŞKOKSOLOSU GEZİYE BL'RSA Trakya ve Marmara bolgesindeki valilere biı nczaket ziyaretinde bulunan Amerika nin İstanbul Başkonsolosu dün sabah 9.05 de Bursa Valisı Vela Poyraz'ı makamında ziyaret etmış ve miiteakıben Eskişehire ba reket etmiştir. Seçim öncesinde yapılan bu se ri ziyaretler siyasi çevrelerde tür lu yorumlara yol açmakta bazı çevrelerde de bir nevi nabız yokIaması şeklinde vasıflandırümak; tadır. LISELERE KAYDOLANLAR SINAVA TABİ TUTULACAK Fatma KARAALİ Lı^elere almacak oğrencı sayısı kontenjanı asögından müracaat eden 5687 öğienci, 17 eylul cuma gunu sınava tâbi tutularak, başarı gösteremeyen 796 öğrencı elenecektir. Millî Eğitım Müdürlüğünün bil dirdiğine göre, bu yıl şehrimızdeki 18 liseye 5687 öğrencı muracaat etmiştir. Halbuki tespıt edilen kontenjan sayısı 4891 dır. Bu yuzden müracaat, kontenjanı aştığından öğıencilerin bilgi ve genel kaabiliyetten sınava sokulması kararlaştınlmıştır. Smavlar 17 eylul günü saat 14 de her ogrencinin müracaat ettiği okulda yapılacaktır. , Bu konuda kendüeri ile görustuğumüz Mılli Eğitim Müdurlugü ilgilüeri imtiban netıcelerinm*19 Eylulde kesınlikle bellı olacağmı soylemıslerdır. İmtihanda muiaHak olamıjan oârencilerin ortada kalmamalan ıçın Teknık okullarda kayıtlar devam etmekte olup, 9 ekım tarihınde sona erecektır. KESIN ADAY LİSTELERİ DÜN YAYINLANDI Merkez kesimi lskenderun (özer öztep bildiri>or) Dun sabah erken saatlerde Atatürk meydanı ı]e barısekideki NATO iskelesınde yapılan törenlerle 44 subay, 2 astsubay ve 257 erden mutesekkıl «Kıbns Değiştirmo Birliğimiz» Magosa lımanına uğurlanmıştır. Atatürk heykeli önundeki muhteşem törene binlerce Iskenderunlu ile Bırlığimiz mensuplarmın yakınları da katılmışlardır. Onaran gemisı, Kıbns karasularına girinceye kadar jet uçaklarımızın himayesınde olacaktır. Sözlerıne devsmla Morse, «Türkiye, Yunanistan, Hindistan ve Pakistana verdiğimiz bütün silâhlar ve gösterdiJimiz ihti. mam, Rnsyanın katılacağı bir harbde, hiç bir ise yararaıyacaktır» demiştir. Amerikalı Senatör, böyle bir harb olduğu takdirde, çarpışmalann bir kaç gün içinde bitece.Şini ve çarpışmalarla birlikte harbe katılacaklann da biteceğini söylemistir. Gcliboluda hallon tepkisi «Saatli Bomba Patladin BUGÜN 5. SAHİFEMİZDE GELtBOLü DS.S. John Paul Jones CDD932) Amerikan harb gemisinin Geliboluyu ziyaretinde bir kısım halk ve gençlik tepkl göstermiştir. Caddelere gençler tarafından «Go Homes, «Kahrolsun Emperyalizm», «Amenkan mandası asla» ibareleri yazılmîştır. 24 saatlik resml ziyareüni ta> mamlıyan gemi, dün sabah saat 8.45 te limandaa aynlmıstır. Türk Kızılay Sağhk ekibi Peşaver'de Pakistan radyosunun biîdırdigine göre. Türk Kızılay Sağlık ekibi. iki ton ilâç ve 100 şişe kan plâzması ile dün Karaşfnin 83 mil kuzey batısındaki Peşaver askeri hava üssüne varmıstır. ••> MUFETTIŞLER BAKANA RAPOR BEĞENDİREMEDI cthiyedek: Gocek Üçkopıü Krom İsletmesinin hikâytsi de bir başka biçim, yahut esasmda aynı bıcim. Işletmenin müdürü maden mühendisi Şev ki Özalp aaha önce devlet teşekküllerinde çalışmış, sonra serbest iş yapraış, bir maden şirketi müdürluğünde bvlunmuş ve nihayet Üçköprü ' Jırom lşletmesinin başına getirilmiş. Üçköprü Krom tşletmesı şımd' tesısleriyle, lojmanlariyle küçük bir sehir, sraa Şevki Özalp cadırda başlamış işe, uğra'•. di.i'ne bugüne gelmiş. İşletme her yıl memlekete 35 milyon lira arasında döviz kazandırıyor. Sevki Özalpin hikâyesi, nüfuz ticaretiye partizan ır.emurla rriicadelenin hikâyesidir ve bu mücadele ba^ma târifsiz işler getirmiştir. r disin oradan alınmasını ister. Mühendis gider, fa kat brokcit'le şap madenleri de beraber gider ve 400 bin lıruya bir özel şirkete satılır. Karaçi'de Türkiye lehinde nümayiş Karaşi, (aa. • A.P. • Radyolar) Pakistanlılar dün Karaşi sokak lannda Türkiye, tran, Suudi Arabistan, Endonezya ve Komünıst Çinin, Pakistanı desteklemesine teşekkür mahiyetinde, bu ülkeler lehinde nümajiş yapmışlardır. NümayisçiJer adı geçen beş ülkenin bayraklartm taşryarak şehir içinde dolasmışlar ve edı geçen ülkelerin büyükelçiliklerine giderek Pakistanın dostluk ve minnet hislerini beîirten mesajlar sunmuşlardır. lürkiye, Suudî Arabistan ve Endonezya Büyükelçileri daha sonra nümayişçilerle birirkte PPkistanın saferi için dua «tmi«l«rdlr. Doktorda sırtını bakana dayamış Q ır de isletmenan doktoru vardır. Daha önc» hükümeı tabibı iken aynı ilin Valisi «II hudutidrı içinde gorev verilemez» di\e Sağlık Bakanlı£'nd açıkça yazmış, ama buna rağmen doktor keo •='ni Göcek'e tâyin ettirmiştir. Tâyinden sonra bazj pürüz'er birer ikişer çıkınca İşletme Müdürü bu doktorun da geri almmasını talep eder, banka da doktorun işine son verir. Ama devir değişaiş, partizanlık kuvvetlenmistir. Banka hesa. bına bu'duğu madenleri açıkça satan mühendisle, doktor iki müdürzede işbirliği ederler, AP teşkilâtmm Ueri gelenlerini de arkalanna alır(iar. Ankarada Bakanla istişareler, görüşmeler, Genel İdare Kurulu üyeleriyle sıkı temas, Müdur Şevki Özslp' istenmeyen adam hâlins getirir. Gariptır ki başka, yere nakl dildigi halde doktor, ışletnıenin lojmanını Bakanma dayenarak boşalt nıai ve t&frah tafralı gezdigi Muğlada seçimlerccn sorır,. mudürun ark.ısından teneke çalmayacağmı vaddeder. (Arkası Sa. 7, Sü. l de) Bir açıkgöz mühendis PEIRoı OfıS SıSKt ] unJ1 IDM NADİR NADİ BAKAN BEY ÇAKMAĞI İÇİN BENZİN RtCA FDİYOR' j ;le':neniü bir etüd mühendisi var. Daha önce «3ih=st alanda çalışmış şansı yâver gitmemis, &onra Üçköprü İşleünesıne girmiş. Görevi madeD ctüdü yapmak, yâni ıjletme adma işlenebilecek nadeı. yttağı bulmak. Gerçekten de bulmuş. Foçada Şap bulmuş yine FeÜıiyeye yakın yerlerde Boksit bulmuş. Bulmuş ama bunlan işletmenin deuıl, kendisinin ve karısının üzerine geçfctivermiş. îçin farkına vanlınca Müdür Şevki Öztlp durumu Etibank'a bildirir ve açıkgöi muhen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog