Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI L Öadamlr Sanea, Omar MaMr Ünl* MîlB Eğitim Bakashğınm I temmuz 1965 gün v« 9350 •ayılanyla 19651966 oğretim yıimdan baslayarak liselenn bırind cruflan içinfiçyıl «üre lle d«n kitabı olarak kabul «drlmif «• aaym edebiyat öğretmen]erin« Srnekler gönd«rilmiıtir.. İ J L T» AKA Kitaberleri Üâneıhk! 8358 10874 umhuriyet KÜRUCUSTT YÜNlfiS NADf 42. yıl soyı 14770 Ttlgrtd *• mdttnp adresi; Cumhmiyrt t t s n b u ! Posta Kutusu: Istanbaî No. 240 T d e f o n l a r 22 43 90 21 « R a tt »T 2 2 4 2 M » 42 » Pozortesi 13 Eylul 1965 Hasan Işık bugün Ravalpindiye gidiyor U Thant Yeni Delhide Şastri ile 3 saat görüştü YUNUS NADI Bakanın karan tepki uyandırdı Barış çalışmaları layda arasında olacak vermıyor G Ankara, (Cumhuriyet Bfiroso) Hukumetımı* lle îran hükume U arasında, dun gece geç saatlerde yapılan yoğun muhaberat sonunda Dışişleri Bakanı Hasan Işık'ın Tahran Uzerinden İran Başbakanı Abbas Horeyda ile birlikte Pakistanm y»nl başkenti Ravalpindi'y» gitmesi tararlaştıfümıştır. Dışişleri Bakanı sabaha karşı ft da Ankara'ya gelmesi beklenen Avusturalya Havayollanna aıt bir uçakla veya bir askert uçakia Tahran'a gidecektir. Bu duruma göre, Dışişleri Bakanı Hasan Işık ve beraberindekilerin bu sabah Tahrana varması ve orada kısa bir süre kaldıktan sonra İran Başbakanı ile bir likte Pakistan Cumhurbaşkam E yup Han, Dışişleri Bakanı Zülfıkâr All Butto ve Savunma Bakanı ile görüşmelerde bulunnıak ürere Ravalpindi'ye bugün öğleye dogru varması beklenmektedir. Buyük bir Ihtimalle de yarın jnne uçakla Ankaraya dönecek olan Dışişleri Bakanı ve beraberm dekiler Ravalpindi'de yapılacak Tıirk tran Pakistan üçlü göruşmelerde Pakistanın askeri yar dım konusundakl taleplertni tekrar gozden geçireceklerdir. Yarısma kitaplar KONU: TÜRK DEVRIM TARIHİ azetemızm kurucusu ustad YUNUS NADİnın adına yapılmakta olan «YUNUS KADl ARMAGAM YARIŞMASI» 20. yılını doldurmuş bulunuyor. Yanşma. bugiıne kadar fıkra, makale, hikâye. şıır vs. gıbı çesıth türlerde yapılmıs, hattâ bazı konuların bir kaç defa tek rar edılmesı zorunluğu lle Kar«ı karşıya kalınmı«tır Bu bakıra dan «GUMHURlyET». P ,0fisin serbest rekabeti önleniyor, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nerjı ve Tabıi Kavnaklar Bakanı Mehmet Turgut'un. Petrol Ofısının yeniden satış 15tasyonları açmasını durduran karan genıs tepkıler yaratmış ve ılgılı çevrelerde, «yabancı petrol şirketlerinin ekmeğine yağ sürme» olarak nıtelendırılmıştir. Ofıs Genel Mıiduru Kenan Onat ise, «Bakanın bu karan Ofisin çalkalanmasına yol açtı, maddl v e mânevi zararlara sebep oldn* demiştir DIŞ HABERLER SERVISI Hindistan Pakistan arasındaki savaş dün de bütün şiddetiyle devam etmişlir. Bu arada Yeni Delhiye gelen UThant Hint yetkilileriylc çöriişmelerine başİamıştır. Ancak şiradiye kadarki çalışmalardan bir başarıya ulaşılamadığı belirtilmektedir. ün Yeni Delhiye gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterı LThant, Hindistan Başbakanı Şastrl ite yaptığı 3 3 saatlik görüşmede, Şastri'yi Güvenlik Konseyinde birkaç gün önce abnan karara uymaya dâvet etmiştir. Güvenlik Konstyi kararlannda. Hindistan ve Pakistan, derhal çarpışmalara son vermeye ve kuvvetlerini mevcut sınırlar gerisine çekmeye dâvet edilmekte idi. D Baykam: Ortanm solu LHP nin göhek adıdır S.Baykam: 'CHP yarım asırdır ortanın solunda, Siyasi parti jttkilileri dun de konuşmalar yapmış, CHP G. Sekreter Yardımcısı Dr. S. Baykam «Ortanın Solunun» dinamiznı. medenivct ve insanhça saygı olduğunu söylcmiştir. CKMP (Jenel Sekreter Vardımcısı >luzaffer Ozdağ ise «CKMP'nin kövlüyü leşkilâtlandıracağını» belirtmiştir. YTP Lideri Aücan. Aılapazarında şahsiyatla uğraşanlara çatmış. AP Genel İdare Kurulu da seçim gezilerini tesbit etmiştir. TİP'nin İstanbuldaki toplantılarında ise Çetin Altan, Sadun Aren, Behice Boran ve diğer adaylar «Büyük sanayi halka maledJlmelidir» demişlerdir. E <xn v ı l Sonuç olumsuz ncak. Hindistan, Pakistan tehdidine son verecek bır lıa) çaresı kabul edümesıni ıstemekte, Keşmır anlaşmazlığırun hallı ama cı ile 1949 yılrnda Birleşmiş Milletler tarafından çızılen ateşkes hattma çekılmeye de yanaşmamaktadır. Hınd resmi şahMyetlerı. Genel Sekreterın, Güvenlik Konseyi tarafından sadece 5 ağustos tarıhinden bu yana vukua gelen olaylar hakkında görüşmelerde bulunmakla gorevlendirildiğini ileri sürmektedirler. A DEGİŞTİRME BİRLIĞİ BUGÜN KlBRISA GİDİYOR ANKARA, (Cnmhariyet Bürosu) Türk Silâhh Kuvvetleri Kıbru AUyı Degiştirme Birligi, ba ısbah, tskenderan lirnanından, Deniı Knvvetleıinin «Onaran» gemisi ile Mago»a limsnıns dogra hareket e«U eektir. Onaran jtemisi yarın Maçosa limanına varacak ve Birlik, Bırleşmiş Milletler Ban; Gurii refakatinde, Lefkose yakınında. Gönyeli Erenköv arasındaki mevzisinde yrr »lacaktır. Demeç vermedi fZ e n * ' Sekreter hava alanında basın mensuplaı ına simdilik tti<;^ ^ bir şey söyleyemiyeceğini ifaıle etmis ve özel bir salonda kendi«ini karçılamaya gelen Hindisian Dışişleri Bakanı Shavnn ile bir nüre Hava alanından Cunüıurbaşkanhjn sarayma hareket eden lThant Hindistaada kalriığı sıirece Cumhnrbaşkanı Sarvepalli Radhakriş.man'ın misafiri olacaktır. Anlaşma yok tc >andan Pakistan hükiimetinin bir «ÖICÜMİ tarafından acıklandığına göre. Pakistan liderleri de lThant tarafından grtirilmiş bulunan Birleşmiş Milletlerin «ulh teklifini «Çok hayal kıncı» bulmaktadırlar. O Sözcü, Pakistanın eski mütareke hattına clunmeii kabul etmesinin imkânsiz olduğunu belirttikten sonra ateşkes hattının Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından sıkı bir kontrol altına alınmasınııi sadece Keşmir'i kuvvet altında tutmaya çalışmakta olan Hindistan'ın işine yarayabileceğini ileri sürmüştür. B a k i s t a n VThant'a verdiği plânda Ke^nıirde plebisiti nngormekte; •rada AfrikaAsya ulusları askerlerinden kurulu bir bans gücüniın rörev almasını istemektedir. *Kurtuluşa giden yol ancak köyden geçer, Ekrem Aücan: *Tartışma tıkır plânında yürümeii, ALMANYAYA TREN SEFERi DURMIYACAK Ankara. (Gumburiyet Bürosu) Alınanya'ys ışleyen trenlerın iki ay siıre ile seter yapamıyacafı yolundakı haberler, Devlet Demir Yolları yetkilüerince yalanlanmıştır. Almanya ile Türkiye seferleri her zamanki gibi devam edecektır. Öte yandan, Almanya'da çalışan işçilerimızin gün geçtikçe çoğalması üzerine, Devlet Demir Yollan bu hatta çalışan tren seferlerinı artırmak ıçın bir süredir çalışmalar yapmaktadır. Ancak, Yugoslavya, bazı hat tamiraü gerekçeleriyle, Türkiye'nin sefer artırma isteginı kabul etmemektedir. M. Özdağ: BAYKAMIN KONUŞMASI BALIKESİR. (Ooğan Keçecıoğlu bıldiriyor) Marmara B«9ge»ınde «sohbet» toplantılarına dp\am eaen ve geceyı burada geçıren CHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Suphı Baykam, A.P. nin «kale^n oiarak tanman Bahkesirde dun sabah bas:n rr.ensunları ve partılılerle yaptıfı tcplantıda ozeîlikle «ortanın soln» deyımi uzerınde durmuştur. larda fikır hayatının goslerdığl gehşmeyı gozonune alarak Yunus Kadı Yarışmasının konusunda ve şeklmde, bu gelısmeve paralel degışıkhŞın yapılmasına karar verraıştır Yunus Nadi Sarışması, bun • dan böyle Türk devrim tarihi konusnnda ve de\rimlerle ılçili olarak Türkiyenın selişmesi konusunda kitap halinde vayınlanmış inceleme. arastırma l e de nemelere tahsis edilmektedir. I 19(5.=. • 19fi6 Yunus Nadı Yarışmasına aıt şarttar şoyledır. ı 1 19 5 19fifi vılı Yarışması.6 na. Turk devrim ta'ihı u?Prmde vapılmıs ve 1 R 9 1 lifiö >ıl!an ıçınde (1965 vılının «OD gunune kadar) kıtap halın'ie yayınlan mış inceleme, araştırma ve deneme nıtelığındekı eserler katılabılecek, jurının seçeceğj en ıyi eser, yarışmayı kazanmış olacaktır. 2 Derleme ve\a tercumeler yarışmava katılamazlar 3 Es^rierın en az dort forma olrra'sı ve 1Q611%5 yıl lan arasmria ı'k ba«kısının vapılmıs bulunma';ı şarttır 4 Yanşmava eııecek esorler (Arkau Sa. 7. Sü. 8 de) Bir cümlelik emir Genel Müdür Kenan Onat'ı görevınden alamayınca çeçıtlı teşebbuslere gınifen Enerjı Bakanı Turgut'un per«.embe eünu bır cümlelik bır emırle. «Petrol Ofisinın >eniden bâyilik dağıtmasını ikinci bir emre kadar durdorması» olayı başkentte çeşıtli çekıllerde vorumlanmıstır. Bu konuda kendisıyle konu>an bır muhabırımize Petrol Ofısı Genel Mudürü Kenan Onat. şunları soy lemiş'ır • Güç durum «Bakanın vazısı, Ofıs ıçuıde ötrenildigı zaman çalkantılara vol açmıstır. Çünkü, Ofis olarak bazı \rnî taahbütlere girisilmis ve bazıları ile de ili«kiler kurulmuş tur. Bu sebeple. taahhütlerinl yerine jefiremlyen Ofis giiç durumda kalmıstır. Milli bir müessese üzerinde boyle bir karar a > lınması önemli ölçüde maddi ve mânevi tararlara «ebep olmuştur.» öte yandan, Enerjı Bakanının bu karannın şu sonuçları yaratacaSı ileri sürülmektedir • INSANLIGA SAYGI i U'tanın solunj «Her vatandasa insan baysiyetine yaraşır bir hayat vaadeden tedbirlerin adıdır» seklinrie tarıf eden Baykam, «Ortanın soln hamleeilerin, ileri eilerin ve devrimeilerin ısıklı yoIndnr. Ortanın soln muhafazakârlıfı reddeder. Ortanın solu dinamizmdir. Medeniyet ve insanlıga naygı demektir» demış ve konuîitıa'inj sovle devam etmıç t;r • «Reformcular, sosyal adalete dayanan. plânlı kalkınma istelenler. verei adaletine taraftar olanlar. isri haklannı savunanlar. ortanın solunda yerlerini almaya mecburdurlar. Çocuklarına ser\etlerinin bir kısmını güven ifinde miras bırakmak isteyen zenginler ortanın ısolunu savnnmak zorundadırlar. Ortanın solu küçük bir zümrenin degil, topyekun milletin refab ve nrntlaInfu için çahşmak azminde olan lann yoludnr.» MURGUL BAK1R BENİM IŞLETMELERİ MUOURÜNUN SUÇU: Ofisin taahhütleri D Yabancı petrol şirketlerinin alabildiğine gelisme eösterdiji bir sırada, mılli bir müessese serbest rekabet imkânlarından uzaklastırılmaktadır. Bu karar, vahancı petrol şirketlerinin ekmegine vaç sürmek demektir. B Ofisin taahhütleri zamanında yerine getirilmemekte ve böylece yatırımlan aksamakta, ayrıca, yeni pazarlara girememesi sebebiyle maddi lararlar ortaya çıkmaktadır. Petrol Ofisi biyileri ile taketicilerinde, Petrol Ofise karsı bir güvensizlik yaratılmakta ve bnnun maddi ve mânevi kaybı büyük olmaktadır. öteyandan, verdiği karar v» Ofisin geleceği hakkında kendisivle gorüsmek istediğimiz Mehmet Turgut ile ilişki kurmak mumkün nlsmamıçtır Nümayişler ^ akarta'da yapılan Hindistan alevhtarı nümayişleri protesto et^ * m e k maksadiyle Yeni Oelhide '.'.n«0 kadar Hintli öğrenci Endonezya Elçiliği önünde nümayişler yapmıslardır. Nümayisçilerin Lndonez^a f.lrilı'tine girme tesebbüsleri ancak kalabalık bir polis grupu tarafından güçlükle önlenebilmis•m . i tir. Buna rağmen bazı nümayis unun •ııı "1 i ^MÜU • V ' ' r r E ' ç l l i k binasının pencere ^ ^ \}n\ hükümetin iki bakanı Pakistan "a yardım konusıuıun ıncelenmesi hakkında gazetecilere bilgi verirlerken biri «her ta.sın altından Amerika çıfcayor» diyor. Diferinln kanaati ise «ner taşm altından Kızıl Çin'in» çıktığı. Bakanlar Kurulunda. anlaşılan içerdeki ve dısardaki bütün taşlar kaldınlıp altına bakılmış ve sonunda görülmüş ki. kimisinin altmda Amerika. kimisinin altında Kızıl Çin var. Bir Bakanlar Kunılu ilerisi bilinmeyen bir karara gitmeden önce elbette olayın nedenlerini. enine boyuna inceleyecek. verilecek kararın sonuçlannı gerçeklerin ıjıgında hesaplamağa çalısacak. Bu taraf normal. Ancak, şaşırtıcı «lan taşın altmdakilerin yeni birer kesifmiş gibi ortaya konnlması ve ba keşiflerin »TTI »yn kanıu oyuna intikal ettirilmosidir. Hind yarımadasındaki huzursnzlnğu özellikle Asyada kendi anlayışına göre, bir politikayi uypulayan Kızıl Çin'in etkilediğine şüphe vok re yine teşkilâta bir türlii alınmsyan Kızıl Çin'in Birleşmiş MUletleri güç durumda bırakacak bir takım çatışmalann desteklenmesinde çıkan oldnğu da aşikâr. Ama onun yanında Hind yanmadasını ateş üstünde Uıtmakta. Amerika ve İngiltere'nin çıkarlan olduğu da bilinmeyen bir şey değildir. Daha HindistanTa Pakistan ayrılırken Keşmir. bir çıbanbaşı olarak bırakılmış ve 18 rüdan beri bu nfunetli alanın tedavisi yerine bir takım ağrı dindirici merhemlerle hastalık devam ettirilmiştir. Aslında bn politika Birinci ve Ikinci Dünya Harbi sonunda. Takındoğuda görülen, ilerdeki çıkarlara göre hölme stratejisinin, Hind yarımadasındaki uygulamasıdır. l'alnız Keşmir değil, Pakistanın doğu ve batı olarak ikiye aynlmasında da ayni geleneksel politikayı görmemeğe imkân yoktur. Şüphes uygulanan politika Hind yarımadasıııın dünya kapitalizminde ve ona bağlı Asya stratejisindeki önemiyle paraleldi. Ne var ki. baska verlerde olduğn gibi Pakistan'da da Eyüp Han'ın işbaşma gelişinden sonra uyanma başlaraıs ve deçişen dünya sartlan önceden yapılan hesaplan lıayli karıştırmıştır. Ekonomik bakımdaıı batı istahmı ceken 300 kiisıır millon nüfuslu bir pazar, ayni zanıanda ham madde deposunun dünvada iddialı olmağa çalışan ve önce Asvayı niifuz alanı haline getirmek isteyen Kızıl Çin'in de istahmı çekmesi tabiî idi. Stratejik Tibefin işgalinden sonra 1962 dekl saldınyl* Kızıl Çin, zaten Hind varımadası üzerindeki niyeüerin* göstermisti. Bu bakımdan elbette çatışmanın gerisindeki bir kısım taşlann aUmdan Kızıl Çin. diğerlerinden ise Amerika ile. daima arka plânda kalabilen Ingiltere çıkacaktı. \ncak bunlar Hind yanraadasındaki taşlardır. Oysa Pakistan'a yardım konusunda asıl önemli olaıı Türkiye'deki taşlann altıdır ve bunların da bilinmeyen tarafı kalmamıştır. Türkiye'nin bütün knvvetleri. üyesi olduğu NATO emrindedir. Amerikan askerî yardımı yine bu anlaşmanın içinde ve anlasmanın gereklerine göre yapılır. Amerika ile aynca ikili anlaşmalarla baglanmışızdır. NATO'da, vine AmeTİka ve tngiltere ile beraberizdir. Dolayısiyle CENTO kanalındsr vapılan yardımlan sadece bu paktın çerçevesi içinde re CENTO devletlerinin mutahakatiyle kullanabiliriz. Kısacası, dı$ politîkamızı isteyerek. dileyerek tek yönlü b' politika baline getirmişiz. Sonra da, tek başımıza karar vermek zcronds kaldı^ımre zaman. çıkı; noktalanndaki kapalılığı görüp pek şaşıyornz. Eskiler, bilinen şeyleı karşısında hayret göstcrenlere, «sabahlar hayrolsun» diye taküırlardı. Türldye'yi yöneten, bfitün dış ilişkileri, dıştaki olaylarm nedenlerini enine, boyuna bflmeleri gereken bakanlanmıza biz de böyle takılmak isterdik. Arn» doğrnsu nyandıktan sonra mı konuştuiar, yoksa uyku »rısında mı sayikladılar bir türlü kef^rcınedik?. Vaniışlık yapmaktan korktryonn da... lerini taslamaya muvaffak elmuşlardır. Olaylar sırasında sadece bir r.umayişçi genç kız yaralanmıstır. Hındistanda dinlenmekte olan Pakistan radvolannın bildirdıgıne gdre, onceki günkü çarpı<;malar sıra<=ında bir Pakistanh geiera) savaş saha=ında ölmustur Hindistan çevrelerı, çarpışmalar sırasında bir Pakistanh generalin de öldürüldüğünü bildir mi's bulunmaktaydı Lahor cephesinde ölen genera!;n topçu birüklerine kumanda etmekte olduju bilrlirı^mektedır. CHP'NIN GÖBEK ADI «Ortanın solu CHP'nin göbek adıdır» dn en Baykam. «Yarım asırlık CHP, ortanın solu felsefesine altı oklu prensipi ile hizmet ederek memleketi bu bale gftirmiştir» demıştır. Genel Sekreter Yardımcısı Baykama refakat eden Konya Mılletvekilı Fakih Ozlen, listenin sonunda bulunduğunu, seçilme şansmın mılyonda bir ıhtımal dahıhnde olmadığını belirttikten sonra, «Siyasi tarihe Türk seçmeninin satılık olmadığı gerçeğini ve hiçbir bedele satılamıyacak politikacıların şerefli mücadelesini armagan edeceğiı» demiş, konuşmasına »öyle devam etmiştir : (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) 1. Amerikan heyetini iyi ağırlamamak 2. Süleyman Demireli uğurlamamak Kaynaşmayı kimler idare ediyor? D Çarpışmalar A te yandan Hint birliklerinin " Lahor ve Sialkot kesimlerinde yeniden hücuma geçtikleri, lakat, siddetli bir mnkavemet karsısında ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldıkları Pakistan hükümet çevreleri tarafından bildirilmektedir. «Çarpışmalar bütün şiddetiyle hâlâ devam etmektedir> dıyen Pakistan askerî sözcüsu, bu aratıa Hint bırliklennın Lahcr ke«ımınde de yeni bir taarruza giı stık'erını. fakat, orada da ağır k&MpIar vererek geri çeoilmekte olduklarını ilerı sürmüştür. Pakistan askeri sözcüsü, bütün kesimlerde çarpışmaların Pakistan birliklerinin kontrolü altında drtam etmekte oldurunn söylernistır. Güneydeki SindRajistan kesiminde ise Pakistan birliklerinin iki gün evvel Hintliler tarafından isgal edilmiş bulunan Gadra sehrini geri almıg bulun"kları bildirilmektedir. Pakistan Hindistan çatışması Saatli toorntıcı ÖZGEN ACAR Hava akını Bu arada Pakistan Hava Kuv' ttlennin Hindistandaki bazı herieflere akınlarının dıin de devam f^miş bulunduğu bildirilmekte, ıc askerl hedeflerle ıkmal yollanna ağır darbeler indirildiği ıleri sürülmektedir. «Hava akınları sırasında Pakistan Hava Kuvvetleri sekiz Hint tankını da tahrip etmişlerdir» diyen Pakistanh sözcü, bu arada asker tasımakta otan 15 askerî araç ile bırçok sahra tcpun'in da imha edilmi} olduğunu ılcri türmuftm, Geçen 17 yıl Keşmir'e çözüm getiremedi L t£ eşmir anlaşmazlığında 1 odüğfi ölçüde başarı sağlıyamadı. •^cak 1948 tarihinde yeni bir Konsey, «idarei maslabat» düperde açüdı. şimcesiyle hareket ederek taraflara «dnnımun düzeltilmesini ve Hindistan fiziki bakundan üsdaha da batüye götürnlmemesitün bulunduğu durumu. diplomani» öğütlemekle vetiniyordu. tik yönden de perçinlemek amaFızaki üstünlüğüntl bu kararla cıyla konuyu Birleşmiş Milletler maskeleyeD Hindistan. Keşmir'Güvenlik Konseyine getirdi. Bir deki kuvvetlerfnln sayısını gün yandan Kesmir'deki kanşıklığin geçtikçe arttırdı. Pakistaniılar tarafından çıkanldığını ileri surerkenriiğeryan PLEBtSİT KARAR 1 bundar sonra daha da dan da PakiMan ıahilp|rrinin Keşmir'den çekilmr«ını i«tP<H. gelışm^ler y ba tetctimto dttfüaNlaan İMS dt Qtt««nllk KaaMjrl. l Ecvet GÜREStN ınınHiııuıuııııuıııuııııııııuınuııınMiiMmı»ıı | y | urgul Bakır Uletmesi Mu ' k.ının başına getirilmiş \e der" " duru Nuri Alyöriik, Yükhal bir tesi projesi hazırlamışj tır. Genel Mudürlukce de kabul sek Kimya Mühendisi. edilen bu prnjenin tatbikatı geMaden ve kömür işleticiliğinin liiedursun müdtir Nuri Alyöriik çesitli kademclerinden geçmis «c , Ankara, (Cnmhunyet Bürosn) aleyhindcki ka,vnaşma başlamış , dört ay önce Murgul'a tâyln e Enerjı ve Tabiî Kavnaklar Batır bile. dilmiş. Murgul 1951de bilgisizre kanı Mehmet Turgut'un petrolün yapılmıs. teknik hata payı yükmıllilectirilmesini istıyenleri sol sek bir fabrika. Diışük tenörlü culukla itham etmesi dolayısiyle bakırı zeuginleştiremediği gibi cı ı CKMP Basm Sozciisü Gökhan kardığı gazlardan yana maddeEvlıvaoğlu bir beyanat vermi? %A urgul'dakı kaynaşmayı bir ler üretip kârlılığı artırmak bir > 1 ve Turgufu «Sapık bir tntom ' AP'li Artvın milletvekili tarafa, üstelik etraftaki bitkiler içinde» bulunmakla suçlamıştır. idare etmektedır. Ergansde olduüzerine zehirleyici etki yapıvor. ğu gibi burada da sendıka kulEvlıyaogltı demecmde şöyle Bu yüzden köylüye milyonlarlanılrnakta ve çengel atılan bir demiştır : ca lira ödemek zorunda kalınıtakım idareciler eliyle huzursuz «Enerji Bakanı Mehmet Tnryor. Nuri Alyöriik işte bu fabri I luk ve baskı hareketlerine gırıgut'un Türkiye'de milli petrol şilmektedir. Milletvekili seçımler isteven avdınlan, basın'ı, genç arefesmde müdürii attırıp çahm kuvvetleri v e bütün aklıbaşında satmayı aklına koymustur. bir ke vatanse^ erleri solculukla itham re... Ankaraya gıde> Enerii Bakanını görür, sozünü de alu etmesi, 30 miiyonun yüksek menfaatlerivle istihza edercesine tekMizansen hazıdır ama bir tür rar edilmis sapık bir tntumnn lü müdürün tâyini çıkrnaz. Bu ifadesidir. yüzden tesküâtta huzursuzl. k büs butün artar Nuri Alyöriık'ün etATESLE OYNAMAK rafındakı ağ daraltılır. hattâ mektupları biie göriınmeyen eller taBu sorumsuz çıkıslarına devam rafından kontrol edilır.. ettiğı takdirde. alacafı cevap ber halde cok sert olacak ve bir daha petrolle böyle atesle oynarcasm.ı ovnamaktan vazgeçecektir.» ^ ^ unlerden bır gun fabrikaja Çakmakkava madenlerının etüdlerüıi tetkik etmek üzere bir FRANSIZ GENÇLİK Amerikan heyeti eglır. Heyet Ergani tevzıatının muşivir firması . BAŞKANLARI Parsons Jurden'in mühendısJerden kuruiudur ve başlarında AMKARADA Etibank'ta uzun yıllar çahşıp sonra Amerikaya göç etmış ve Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) taraflan tekrar dinledi ve (Bir •Amerikan vatandaşı olmus bır Türk mühendis vardır. Aslında • Bir suredır, vurdumuzun çeleşmış Milletler Hindistan ve Paşıtlı bdi^ejennde tncelemelerde Çakmakkaya bakır madenlerının bistan Komitesı UNCIP) şu kabulunan. Pransanın gençlik va M.T^. tarafından etüdleri yapıl • rarlan aldı: kiılrür kuruluşlan başkanlannA Ateş kesilmesl ve bir hat çi ' mıştır ama kıedi alabilmek için ' zilmesi, \ Parsons firmasır.a bu etüdlcri ay j dan hır grup dün Ankara'jra gelnca tetkik ettirmek gerekmek .: mısttr. O Askerl blrlikler lle araçlann tedir. Firmanın mühendisleri geri çekilmesl, Co?eder Teşkilâtı adıyla anıçiinde adam basma İM dolar vöv # Jarnni: ve Keşmir eyaletlerilan kurul'işta toplanan grup, Tür ınıye alarak bu tetkıklerı vap ' nin Pakistan y» da Hindistan'a kne'deki 'ncelemelerini tamamlanıakta ve vo\Tiııyeler ıçın r^rkıba^lanmaMnı tesbiî içîn Birles rl'ktan sopra memleketimlzln •yeve verilen kTe<1ile'H«'n kulıamis ^filletle^ip dene*ımı altında knr.omık sncyal ve tariM duru•erbMt n t*r«fsız bir «plebisit» . nılmaktadır rnunu ele alan «Canlı Türlriye» 1 (ArkaM 8a, 1, 8fl. I da) (Arkası Ba. 7, 8 8 . t de) « »lmH bir kltap hazırlıyacaktır. Sapık tutum Amerikan vatandaşı olan Türk mühendisi!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog