Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ORTA VT. LİSENİN BÜTÜÎJ SLV'IFLARI MEVCfT VE BÜTÜN SINIFLARINrN MUADLLETİ MILLİ EĞITİM BAKANLIĞIÎfCA TASDİKLt ÖZEL YÜKSELİŞ KOLEJİ'NDE KAYITLAR OEVAM ETMEKTEDİR Mahduttur Kontenjan Adres: Ki7:Iay Fevzi Çakmak Sokafc Xo. 30 ANKARA Tel: 12 92 3 4 1 2 90 5 0 1 2 77 2 0 1 3 25 05 Ha,>: 2145 1C826 umhuriyet KURUCÜSU YUNTS NADİ SİLÂH ve •• 42. yıl soyı 14769 Telgraf v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t î s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Pozor 12 Eyiul 1965 Liderler, gezi için miting yerlerinin tesbitini bekliyor Doslça bir uyarma Pakistctn obüs, uzun menzilli top, mermi sıkmtısı çekiyor ••«• *••• •••* •«•• •••• GÖNDERİLDİ IÜRKİYEDE SEFAIEÎ BATAKllKLARIHf KURUTACA6IZ.. 44 \ KAYSERİ, (Özel) Pakistanlı askerler yaralı hir silâh arkadaşlarını cephe gerisine taşiyorlar ilçesinde bir konuşma yapan P ınarbaşıTürkiyede sefalct balaklıklannı Prof. Turhan < Biz kurutmak Feyzioğla, yolundayız» Sayın İrgüplü ile : : : : I yaptığunız son Rusya ge ::£: fzisinde bir gün Pravda ga i\" zetesinin bir yazan bana : : NATO'yu yerici bir konferans ;;; vermeye kalkıştı. Bu yüzden tar tıştık. O, NATO'nun bir saldın • • •! örgütü olduğu tezini savunuvor, dünya milletleri arasında sağlam bir barış kurulmasına bu örgütü engel olarak gösteriyordu. Bense Sovyet meslekdaşımın yanlış dü " " şündüğünü. NATO'nun meşru bir savunma sistcminden başka bir niteliği bulunmadığını ispatlama )] ya çalışıyordum. ileri sürdüğüm gereklere dudak büktüğünü görüncc nihayet dayanamadım: • ran Başbakam iie yapılan görüşmeier sonur.' da varıian mutabakat çerçevesi dahilindc. Türk Hükümeti Pakistan'a maddi ve mânevi yardım için gerekli teşebbüslere geçmiştir. Verilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvctlerinc ait ağır nakliye uçakları ile Pakistan'a Kırıkkale mamulâtı havan topu, bazuka, piyade tüteği ve çeşitli mühimmat sevkine başlanmıştır. Ayrıca Keşmire bir Birleşnıiş Milletler Barış sevki için gerekli müracaatı yapması hu5usııııda B.ış Deıegemiz Orhan Eralp'e talimat verilmiş ve Barış giıcuııe Türkiyeııin de asker vereeeği bildirilmiştir. Pakistan Hindistan çatışması îacstli bomba patladı ATEŞİN KESİLMESİNİ ISTEDIK Hjkunet. Pakistan Hindistan arasında derha! ateş kesilmesinı tenıio maksadiyie gayret sarfetmesini A. B. D. ve İngiltereden dün resmer. istemış, bu müracaata paralel olarak Hind Başbakcinına bir raesaj gönderilerek Keşmir bölgesinde ateşin derhal kesilmesi. Hint kuvvetlerinin geri çekilmesi istenmiştir. Diğer taraftan Ankaraya gelen haberlere göre. İran da diğer ?dvaş malzemıM meyanında Ptıkisîana Jet yakıtı ve benzin gönde ; ıecektir. Türk Kız;lay sağ'.ık ekibi de dün Pakistana hareket etBu arada Yeni Delhı'do bir dcmeç veren HindisUn Dışişlcri Bakam Svaran Sıngh. 'Paki^tan Hindistana tccavüze devaın ettik<c. Hindistan b< menılekete yapılacak asker vc silâh yardıınını. > ı keııciisine yoneitilıniş düşm.uıca bir hareket sayacaktır» demıştiı. ıBU KOXU İLE İLGİLI GENİŞ> HABERÎMİZ 7NCÎ SAYFADADIR) Keşmir 1,5 milyon dolara bir Hint mihracesine satılmıştı ÖZGEN ACAR demi.ştir. Feyzioğlu özetle şunları söylemiştir: «CHP komünizmi reddeder. CHP, komünizmle mücadelenin « akıllı ve en tcsirli usullerini bilen partidir. Biz, Türkijede açbp, sefaleti, geriliği yokederek hür, mutlu ve ileri Türkiyeyi kunna ça« basındayız. Bunun yollaruıj ve tedbirlerini biliyoruz. Ve her Konud» düşündiiğümüz tcdbirleri açıkra ilân etmiş bnlunuyoruz. Si\risinek!e mücadele etmek için bataklığı kurutmak lâzundır. At kırbacl ile bataklık veya sinekleri kırbaçlamak basarılı bir mücadele yota değildir. Biz Türkiyede sefalet bataklıklarını kurutmak yolundayu. Tütmeyen orak bırakmamak kararuıdayız.n Liderlerin gezisi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Partiler, genel başkanlannın seçim gezilerinı düzenlemek için, ilçe seçim kurullarının propaganda yapılacak alanlan ve partilere haftanın hangi gününün venleceğini tesbit etmesini beklemektedirler. Sariece A.P. Gene) Baskanı Demirel'ın 19 eylül 5Ünü Erzurum'a sideceği bilinmektedir. NATO'yu asü kurduranlar j ; si'lersiniz! Deyiverdün. Ortalıkta bir sesFizlik oldu. Tartışma konusunun nerelere kadar uzanacağını kestirmiş olmalı ki. sözlerimi Rusçaya çeviren Orta Asyalı tercüman Nuri. nutku tutulmuşçasma sustu. î ! Ancak ısranm üzerine. cümlemi arada VP havada çiddetini artıran kanlı carpışmalar. Keşmir saPravda yazanna kelimesi kelimevasımrı Doğu Pakistana da sıçraması tchlikesini meydana ?=tirsiııe tekrarladı. Durumu o da heıniştir. Savaşın Doğu Pakistana sıçraması endi.şesi. Pakistan uoaknırıı kavradı ve karşılık vermelarının Gaııhati Hava AlanifteAssffm eyâletindeki Brahmapurta Hatnrk suretiyle tartışmayı kesti. va Alanını bombalamasından dogmuştur. Bu iki bolge de Dogu PaB;:ku konuya geçtik. kistan sımrına yakındır. İkinci Cihan Savaşı bitimine Taraflarm savaşı sona prdirmeye niyetli olmadıklanna dair hiçdüru Sovyet Rusya tarafından bir isarete rastlanmamaktadır. 50 milyon nüiuslu olan Doğu Paklsgii'laleıı politika, NATO'nun kurıılusunda elbette birinci derecetan, savaşın patlak verdiği gündenberi henüz kara çatışmalarına de rol oynıyan faktörlerden biri •;:: sahne olmamıştır. Sayısız su yolları ve derin vâdiler ile kaplı M r idi. O zamanlar Sovyet Rusya Ba :..;: m dverişli olmamakîa beraber. Q , a nD P a k i s t a n k a r a s a v a ş l n a tıya doRru alabıldıgme genişle ;;•; , , ,, ,,,.•,•• n.rk. her gittiği yere kendi reji »Ş; K j z e v kesımlerındekı araz; oldukça duzdur. nıiııi zorla kabu) ettirmek gibi Ote yandan Hindistan gizli haber alma servislerinin raporlarına davranışlara kalkışmasa idi, ne atfen, Batı Pakistan cephesindeki Pakistan kuvvetlerinin, özelllkle Birleşik Amerika Devletleri. ne sahra obüslcri i!e uzun menzilli top sıkıntısı çektiğini iddia etmekde sava.ştan yorgun argın kurtutedir. Bir Hintli sözcü, Pakistan savas karargâhmdan çeşitli birliklere lan barış özlemlisi öteki Avrupa gönderilen radyo mesajlarının ele çoçirilmesi sonucu. Pakistan oirlikmilletleri Kuzey Atlantik Paktı lerinin mühimmst sıkıntısı da çektiğinin anlaşıldığını söylemi.ştır. örgütü gibi ağır masraflı yeııi bir sistem kurmaya her halde lüzutn Sözcüye göre Pakistan genel karargâhı bütün topru batarya'.arına görmiveceklerdi. Başlangıçta yüzmermileri dikkatU kul!anma!armı bildirmiştir. de yüz savunma gereklerine daBatıhlar Hinriistan ve Pakistana harb malzemesi sevkiyatım >!uryanan bu sistpmi âdeta Stalin durmuşlardır. P.ıkistan Doğudan harb malzemesi almamaktadır. kcııdi eliyle kotardı. diyebiliriz. TarafİEiın dün ağır zayiatlar verdikleri, savaşın cereyam nakVnıa. insaflı olmak için Stakır.da ileri siirdükleri iddialar şöyledir: linin de o aç gözlü ve saldırgan pulitikaya Roosevelt taratından kışkırtıldığıııı unutmıyaLım. İkinci Cihan Savaşı biterken (kayıtMZ .şartsız tcslim) ilkesini her sePAKİSTAN Pakistanın ikınHtNDlSTAN Hindistsn. Lsyin üstünde tutan Müttefikler, zaci buyuk şehri Lahor'un doğusuhor cephesınde Pakistanhlar karfrre kojjar adım yaklaşıldığını göna duşen 1 H kılometrelik bir 6 şi>mda gerilediklerini kabul etrünte kendilerini kaybeder gibi «yay» boyunca üç noktada çaımiş, fakat Savunma Bakanı Şaolmuşlar ve kolkola Berline çirpışmaiar bütün hıziyle devarı van. parlâmentoda, toparlanan ınok fantezisi uğruna bütün Duetmektedir. Karaşide yapıları Hint birliklerinin zırhh araçlargu Avrupayı Staliııe kaptırmışresnıî açıkamalara göre. Lahor la mukabil taarruza geçtiklerinı lardır. Aslında Sovyet Diktatörücephesindeki Hint ılerlemesi etiddia etmiştır. ne bir cemile yapmak istiyen Roo • • • kili bir şekilde durdurulmuş veYeni Delhi Radyosuna göre sevelt böylece oııu daha sonra gü • • • Hindistan şimdiye kadar 35 tank deceği pulitikaya ıstemiyerek !!• ya piiskürtülmüştür. Istılâcı kuv vetlerin püskürtülmesinden sonkrıuîi eliyle itmiş uluyordu. • ! • kaybetmiş, buna mukabil 1 2 6 ra Hint topraklarına giren PaPakistan tankını tahrip etmişBütün buular artık tarihe ka : : : kistan birliklerinin. geçen patir. Pakistan ise 48 saat içinds 42 r15.l1. Stalinin ölümiinden bu ya zarteşi günü pa'lak veren çarHindistan tankmı imha ettiğini na Sovjetler Birliğı barış içiude : | | pışmalardanberi ilk defa olarak açıklamıştır. beraber vaşama politikasına git |jj iki Hint sınır karakolunu ele geBir Hindistan sözcüsü. Wagah tikçe daha tazla önem verirken, : ; | : Birltsik Amerika Devletleri. ter • • çirdiklerı haber verilmektedir. •• kesımindeki Hint kuvvetlerinin rıcat halinde olduğuna daır yasine, rahatmı kaçıran ulusal ha ;;:: Karakollan. VVagahdan hareket pılan açıklamaları reddederek. edıp doğru b;r hat üzennde Amreketler karsısında günden güne iddialann aksine Pakistan kuvsinirleniyor. kendi siyasal ve entsar'a iierlemekte olan bir Paknnomik telsıfesini dünyaya zorvetlerinin Wagah yakınlarına bikistan zırhlı piyade ko'.'i ele la kabul ettirme eğilimini bemen le sokulmsdıklannı bildirmiştir. geçırmiştir. , de gizliyemez hale geliyor. Fakat. Hint topraklarına giren Yay'ın kuzey ucuna düaen SiGcrçi bugün NATO'ya da. onun Pakistan birliklerinin Amritsar alkot bölgesinde de Hint biriikküçük kardeşi olan CENTO'ya da iie önemli bir demiryolu kavşa,erı ümitsiz bir şekilde geri çehirer saldın örgütü denemez. A ğ, olan Ferozepore'yı tehdit etkilmektedir. Güneydeki Kusar nıa bu örgütlerin bütün üye devmeye devam ettiklerini bildirbölgesinde içe, bir Hint uçaaıletleri aynı (ilçüde koruyan eşit miştir. Pakistac topçu*u, özellikn:n düsüriilmesinden sonra Pahaklı bir savunma sislemıne da;e Fcrozepore'yi dıırmadan riövkistan birlikler! Hint birliklerıyandıklannı iddia etmek de doğnpktedir. nı şeri çekilmeyp zorlamıslarrusu güçtür. Başkan Johnson iş dır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) başına geleliberi uluslararası UişJamnu'nun kuzeydoğusuna diikilerde tuhaf bir durum göze çarşen Aknur şehri dolaylarır.da. par olmuştur. .Sankı veryüzündebir Hint koluna afır kaj'iplar ki bütün siyasal kurullar hep Anıerikan çıkarlarına. hattâ Sayın ; ; | verdirilmış ve ıkı Hint karakclu Johnson'un partisi çıkarına hizPakistan hirliklerirıin eline gec" met etnıekle »iikümlü imiş gibi î ! ! mistir. Ankara (Cumhuriyet Bü • bir hava esiyor ortada. (jüttüğü •• ; Pakırtana göre. Lahor cepherosu) DışışLerı Bakanı Hadış politikayı kendi iç politikası \\\ sinde bozguna uğrayan Hintiiler san Işikın, Pakistan Hinnın göîgesinde yürütmek ister •:: şimdi tamamcn ağır kayıplar ver distan çatışması iie ügili ogöriinüyor Sayın Başkan. Bu yol : : : dıkîeri bir savunma sava?ına gilarak, bir iki gün ıçınde. geda kimi zzman değme diktatör : : : rektiğı takdırde, Karaşi'ye lere rahmot okutacak pek çiğ dav : : : gıtmesi beklenmektedır. ramşları da olmuyor diyemiyece : : : Basbakan Soat Hayri Ürğiı. Uzaklardan misal aramıya güplü, dün gazetecüerle yaplım. geçen ıl Kıbrıs vesilesiyle tığı konuşma sırasında, bu Başbakan İnönü'ye yazdığı mekihtımali teyid ederek, Dışistup hiç de demokrat rublu. mil leri Bakanının, gerektigi takletlerarası esitlik ilkelerine saygı dirde Pakistana gideceğini duyan bir devlet adamma yaraşa' söylemiştir. •• cak niteiikte değildir. •••• 3 •• MOSKOVA Sovyetler BirUği Bu gezisi gerçekleştiği tak dırde, önümüzdeki iki gün Parayı veren düdüğü çalar fel • • Başbakanı Alexei Kosygin, bugün •• içinde, Karaşi'ye bareket e sefesiylc her istediğini ber zaman ! ! | ! Pakistan ve Hindistana bir çağ. decektir. Gezinin ba kadar başarabileceğini sanan bir hüku )}:j n d a bulunarak harbe son vermelerini istemiş ve Birleşmiş Milletsüratle yapılmasına sebep. met bugünkü dünyada ergeç ha j[j| ier Genel Sekreteri UThant'ın aDışişleıi Bakanının, Bırleşmis yal kınküğına uğramaya mah | | | : teş kesi sağlamak için iarfettigi Milletler Genel Karuln, 20. kumdur. futtuçu bencil ve yaddönem calısmMarıtıın açılılış yolu değişen koşuilara göre | | Î ; şovretleri desteklediğini bildirm:? t.r. şında hazır bulnnmak iizere bir an önce avarlıyamazsa. so " ! * (Arkası Sa. 7, Sn. 3 ie» 15 eylüld* New Tork'a git • nunda Amerikanın da pişman ome karannda olmasıdır. lacağına şüphe yoktur. ••IMflHIMMfHMtOHIH tl«(İIIIIINn K Savaşın Doğu Pakistana da intikalinden korkuluyor Kara savaşı Canlı mankenlerle vitrinlerde reklânı yapma modası. genişlemektedir. Resim. bir mağazanııı vitrininde canlı manken olarak reklanı yapan genç kızı gostermektedir. (Foto: Cumhuriyet Tiilây Divitçioğlu) Kanser kongresinde sigara... "Duman cekenlerde kanser oranı düşük,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yakııı ve Ortadoğu Kanser Kongresi'nin ikinci gününde i'unanlı Profesör A. Symeonidis yaptığı tebliğde, sünnetli erkeklerle evlenen kadmlarda rahim ucu (cervİT) kanseri oranının son derece düşük olduğunn açıklamıştır. Symeonidıs'in. «erkeklerin sünnetli olduğu etnik ve dini gruplarda uterns kanseri» adlı tebliği, Kongrede ilgiyle karşılanmıştır. Teblığde bu konuda Yahudiler üzerinde New York'ta ve îsraelde beş yıl kadar süren araştırmalar yapıldığmı ve bunda istatistik bakımdan karşılaştırma gayesi güdüldüğü açıklanmıştır. Türkiye'de de ba konuda bir çalışma yap^'.masımn gerektiğir.i ılpri süren Prcf., «Bundan başka sonuçlar < x alınabilir. Çünkü, J Yahudilerie Müslümanların sünnet «ekilieri birbirine benzememektedir» demıstir. Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut, Petrol Ofisı Genel Müdürlüğüne bir yazı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) C H P . Genel Sekreter Yar göndererek, Ofisin yeniden satış istasyonları açmasını ikinci bir dımcısı Cihat Baban dün bir deKeşmir anlaşmazlığı, bugün, enıre kadar durdurmuştur. meç vererek: «Demirel'in pek sevHındiftan ile Pakistan arasındadiği tâbirle ekonomik felsefesi, Petrol Ofisi Genel Müdürü Keki savaşın gerçek sebebi olarak D.P. zamanında on yıl tatbik enan Onat'ı bu görevden alamıyan görüimekle ve gösterilmek isten dildi ve valni7 partizan. gayri Mehmet Turgut'un Ofis ile ilgili mektedir. Aslında. Pakistan ile meşru zengin ve karaborsacı vabazı yeni kararlara varmak isteHindistan ara«ındaki savaşın nerattı. C.H.P. kendi mensuplarıdiği öğrcnilmiştir. Bunların ilk deni yalnızca Keşmir anlaşmaznı zengin edcn bir sistemi redtezahiirü perşembe günü görüldedeı" ve bjtün Türk milietinin lığı değildir. Bu savaşın altında müstiir. Turrnt. perşembe günö milli refahtan nasihini almasını yatan daha pek çok neden ve Petrol Ofis Genel MSdfirlüğüne çıkarlar vardır. Bu neden ve çıde bir yazı göndererek, Petrol ister» demlstir. karlar arasında bu iki ülkedeki Ofisin yeniden satış istasyonları Baban aynca şunlan söylemişhalkların ki.şisel direnişleri ile açmasını ikinci bir emre kadar tir: uluslararası çıkarlar da önemli «durdurdufunu» bildirmiştir. «Güven ve huzur için Demirel yer tutmaktadır. Bu konuları üTurgut'un ayrıca, Petrol Ofisi istikrarlı hükumet istiyor. Son çüncü yazıya bırakarak, görüGenel Müdür Yardımcısı Özer dört yıl içinde halkın gözii önünnüşteki baslıca nedeni, yani KeşDerbil'in Bakanlıkta başka bir de cereyan eden olaylar ispat emir «orununu kısaca gözden gegöreve ahnması için teşebbüse der ki, A.P. hükümetleri istikrar çirelim.. geçtiği öğrenilmiştir. Bildirildisız hale sokmak için elinden geleni yapmıstır. A.P. liderinin sözKeşmir sorur.u. 18 yıl önce Hint ğine göre Derbil'in bu görevinlerinden şunıı anlıyoruz. İktidaYarımadasında Pakistan'ın Hinde değişiklik yapılması için Bara A.P. gelirse huzur olacak ve distan'dan ayrılarak bağımsızhkanlar Kurulunca bir kararnadikensiz EÜI bahçesinde diledikğa kavuşması ile ortaya çıkan ve menir? imzalanması gerekli deleri gibi at oynatacaklar. Bu müm çözümlenemediği için de g.ünüğildir. Karann Bakanın tasarrukiiıı değildir.» müze kadar gelen ve Asya kıt'afu i!e yürürlüğe konulması yetsının geleceğini çizme yönünde mektedir. önemli bir yer tutan bir çıban Bakanın kararının Petrol Ofiba^ırîır sin genişlemesini ve gelişmesini ÇANAKKALE Ön seçımlerönleyici bir nitelik taşıdığı belircie A. P listesindeki sırayı betümekteriir. ğenmiyen ve kendi destekledikleri Dr. Muammer Baykan'ın Enerji Bakanı, tenkidçileri Keşmir, üç yandan Pakistan ön sırayı almamasına sinirlenen ve bir yandan da Kıta Çinin yönesolculnkla itham etti Gelibolu A. P. ilçe idare kurulu, timindeki Singyan (Uygnr) ve Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) A. P. li Belediye Başkanı Nuri Tibet özerk bölçeleri ile çevril Enerji re Tabil Kaynaklar Ba^ Erer ile parti idare heyeti aramiş 84.47] milkarelik bir bölgekanı Mehmet Turgut, bir süredtr, sındaki anlaşmazlığı bahane e dir. Keşmir ile Hindistan arasınpartizanca tutumunu ve petrol derek toptan istifa etmiş,tir. daki sınırın uzunlugu ancak 30 indirimi konusundaki yabana şir mil kadardır. Dağlık bir bölgeketlerle yaptığı çalışraalan kifa> yetsiz bularak. kendisini tenkid dir. Yakın bir tarihe kadar Hinedenleri solculukla itham ederek, distan ile karayoln bağıntışı yokgazetecilere: «Solcular bana yaytu. llasınu ise Pakistan üzerintZMİR CHP lzmır listesi • hm ateşi çtılar» demiştir. dcn yapılmaktaydı. nin 10 uncu adayı Haluk N'urbaEnerji Bakanı Turgut, Solcuki dün tzmirde «Parti olarak lara cevap vermiyecek misiniz? kesinlikle komünizmin karşışınsorusunu da şöyle cevaplandırdayız» demiştir. mıştır: 19 uncu yüzyıl Asya'sında ö j Nurbaki, A. P. içinde eski D. « Solculara cevap vermiyecenemli siyasal yer tutan ve geniş ! P. lilerin faahyetlerini de t»nğim, ben aklı başında adamiar» etkileri bulunan «tngiltere Dofn i kid etmiş ve şöyle konuşmuşcevap veririm.» Hindistan Şirketi tarafmdan I tur: Turgut, daha sonra, petrol in1948 yıhnda. 1.5 milyon dolâr kar ; « Vatandaşlarımızın aldatılmadirimi pazarhğı konusunda Başşılığmda bir Hint mihracesine sı ile yüzyüze gelirsek, bir kaç bakana bilgi verdiğlni söylenuş satılmıştır. Yıüarca Moğol ve j kişinin knrdufn iftira cuntası • ve fndirimleri tktisadî Kurula Afgan gibi Müslüman toplumla J nın nedenlerini açıklar ve onarzettikten sonra gelecek haftarın yönetiminde kalmıştır. ' lan Türkiyede gezemez hale genın sonunda açıklıyacağmj bil(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) | tiririz.» dirmiştir. Pakistan Cumhurbaşkanı fcyüp Han'ın yakın bir geçmişte, «Patlatma anı çok .vakın bir saatlı bonıba> dediği. Keşmir sorunu ile ilgili çatısma gerçekten patladı ve toplamı 600 milyonu bulan iki kitlenin birbirine girmesine yolaçtı. Ayrıca. dünya barışı icin yeni ve ciddi bir tchlike olarak beliriverdi. Petrol Ofisin yeni istasyon açması durduruldu Dikensiz gül bahçesi Sırayı beğenmediler Doğal durum "Türkiyede gezemezler,, Toplumsal yapı K^NUN BE Ergani Bakır îşletmeleri Müdürünün hikâyesi bir zihniyeti, ama bu memleket çıkarlarına gerçekten aykırı bir zihniyeti ortaya koyması bakımından ilgi çekicidir. Son atanmaların hikâyesi f Işık Karaşiye | gjdecek YUNUS NADİ ; I SOVYETLER'IN i I ÇAGRISI DUMANI ÇEKENI.ERDE KANSER AZ Öteyandan, Prof. Izzet Kanten ir. «Tütün ve Kanser» adlı teb:ğinde, inanılan bir düşüncenin vsrşîsına çıkmış ve «sigara dumanım içine derin olarak çekenlerde, çekmiyenlere göre akciğer kanseri oranının daha düşük oldnjo» nu ueri sürmüştür. Prof Kartemir'» göre; sigara içerken lumanım derin olarak içine çekeı; tiryakilerde, akciğere alınan duman daha çe^.iş bir saha'. a yayılmakta, daha fa?!a havay :a karışmaktadır. Bu ourumda 'iumanın kesafeti azaldığı için kanser yapıcı etkisi de azalmaktadır. Yarışmanın sekli ve konusu değişti { 140 HrLYON TASARRUF SA61AYAH MODORÜM BAŞINA GEIEHLER tesisler'in yapımından çıkmıştır. Müşavir firma Şöyle ki : l.şietme tevsi teklifı yapar, Genel Müdürlük karar verir. Dış finansman kredi olarak, Beynelmilel Ithalât Ihracat Bankasından almacaktır. Krediden önce bankanın tavsiyesiyle Parsons • Jurden adında bir Amerikan mühendislik firmast müşavir firma olarak tavsiye edilmiştir. Mühendislik firması için verilen kredi 1,5 milyon dolârdır. Tevsi projesi için ise ayrılan yüzde 6 falzli 8 milyon dolârdır. Müşavir firmanın hesabına göre, yeni yapılacak flotasyon tesisleri ancak 182.645.000 Mraya çıkabilecektir ve bu miktar beş yılhk plâna da alınmıştır. Ne var ki. müessese aynı tevsiatın Türk nıiihpndislerinin hazırladıgı projeye göre 182 milyon lira verine il milyon lirava çıknbileceğini vr 8 nıüvotı iolârlık krpriiHen sadece 1 2 milyon dolârın kullanılmasıyİF ıstpnılpnin olrlp edilebile(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) G azetemizin kurucusu üstad % YUNUS NADİ'r.in adma "; yapılmakta olan .YUNUS ' NADİ ARMAGANI YAR1S ^ MASI> 20 yılını doldurmuş bu f lunuyor. % Yarışma, bugiine kadar fık f | ra, makaîe. hikâye, şiir v.b. gı ' | tâ bazı türlerde birkaç defa bi çeşitlikonulann yapılmış hat * ıI tekrar edilmesi zorunluğu ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu bakımdan .CUMHt'RİYET, son yıllarda fikir hayatımn gösterdiği geîişmeyi gözönüne alarak Yunus Nadi Yanşması(Arkası Sa. 7, Sü. S da) Ergani Erganı Bakır İşletmjsinin "ılüdürü Yüksek iladp.i Mühendisi Dr. Ekrem Zeki Aka'dır. Zeki Aka eğitimini Amerika'da yapmış, doktora ını vermış, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Ergani'nın başına getirilmiştir. Dr. Zeisi'nin firganiye tâym edilişinden sonra müessesenin kârhlığmda bâriz bir artma görülür. Gerçekten 1964 yılında kârlılık yüzde 132 oranma erişmış ve bir yılda 95 milyon 252 bin 627 lira net kâr sağlanmıştır. Sadece dış satışlardan ele geçen döviz 11,5 milyon dolârdır CJenç Müdür verimliliği artırmanın yanında bakır cevherinin zenginleştirilmesi, düşük tenörlü bakırdan yüksek randıman ahnması için de çalışmskta, Genel Müdürluğe tekliflerde bulunmaktadır. Zaten «sü mesele de flotasyon denilen ilave NADİR NADİ a % > '••«•••••»••••««»«••••••••••••••{••••••••tttSSSSSS' <MM>"' > ""Mt' l l """ > " f > > f < H < l l " l l < I U t H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog