Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ŞERHI MESNEVI'NIN 3 ÜNCÜ CİLDİ ÇIKTI Havat goruşu ııe Batı duşuncesinde her gun bıraz aaha tesırim artıran MEVLÂKÂ'nın olvır.sıı:: eseri MESNEVTnm Ustsd TÂHIRLLMEVLEVI taraıından hazırianmış bulunan şerhipın 3 uncj cıldi de nefıs b" ba^kı ıV torlumuır.uzun ımfadesıne sunulmuştur TFVZl YERI: SF.LÂM yiYlNLARI UZIN BEDESTEN .\O: 1. KONY4 Orıjınal motifli kapak cıltsız 15 TL luks yaldırlı cıltlı 20 TL. Mahdud mıkta'aa 1 ve 2 rci kıuıplar da mevcuttur. umhuriyet KDRUCUSU: TUNUS NADÎ Şaheser Rom )En Buyük Yaıarbrm En Ç A. PREVÖMfc Dünya edebiyatında yüryıllardan beri bir b»nz«ri daha yaztlamımi}, operalara konu olmu* MANOISI LESCAUT ön İ '° ^ " ^ 'r8İedi 42 yıl soyı «4768 Telgraf v e mefrhıp adresl: Cumhuriyet T°f<Mcm.ar' 22 4 2 9 0 22 C 9 6 Lst^nbul P o s t a K u t u ? u : f s t a n t m ] N o 2 4 8 2242 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 11 Eylul '965 cıltb beş renk ofset ceket kaph 12 5 L Yaldızh kabartma VA r ı n eVI Pakistan'daki yabancılar tahliye ediliyor Liderler ve Bakanlar Kurulu toplandı Hint ucakları Kataşi'pi pine bombaladı DIŞ HABERLER SERVISİ Pakistan'a Türk İran yardımı incelendi t'rgüplü *a Hoveyda toplantıda» TEKLIF Son atanmaların hikâyesi H ind PakhUn Mvaşınm en şiddetii hava hiıeumn, Sncekl jete Karaşiyi hedef alar. Hind uçaklan tarafından yapılmıştır. ,Hmd uçaklarının Karaşı'ye yaklaştığı tesbıt edılir edilraez Pakıstan uçakları derbal havalanmış ve bütun şehırde alârm verilmiîtir. Boırba «Mlerlnip sehrtn C.üneydoğu ve Kuzey kesimlrrinden jrelmesi. Hind uçaklarının askeri tesislni bombaladığı kanaatini uvandırmıştır. llân editnemış savasın en şiddetli hava akını oiduğu tahmin edilea ta«rruzda, Fakıstan ucaksavar bataryaları 15 dakıka müddetle alçaktan ucan cüşman uçaklarım merrai yağmuruna tutmuslardır. Olaya taııık olanlar, 15 dakikalık kısa süre içerisinde en az iiç d*fa Pakistan ve Hin* nçaklannm Karaşi üzerinde raakinalı tüfek muharebesine tutuştuğ'inu soylrmektedirler. Hind uçaklaıının kayıp verip vermediği bilinmemektedır. Çatışma «FENER» PATRİKHANESl CASUSLUKLA SUÇLANDI 1 Öte yandan Hind kaynaklarına gore, mukaddes şehir olarak tanınan Amritsar, dün gece Pakistan uçaklan tarafından bombalanmıs ve iki yerde yangın çıkmıştır. ÖncekJ gece Yeni Delbide jene alârm verilmiş, fakat buudan e\velki iiç gecede oîduğu gibi Pakis tan uraklarmın hücnmnna dair hiç bir belirti görülmetniştir. Pakistan akını Bir kararname özeti ve özel kalem müdürünün merakı Du hıkâye ıik bakışıa kulıanıUmamış, ya da hatalı olar<.i te"şebbüs edtldigı içın durdurulmuş bir idari tasarrufun hıkayesı gibi gcrıto'ir. Ancaıc n;£dalyonun öteki yüzü hiç de öyı« değildir. Petrol Ofıs Genel Müdürü Kenan Onat'ın Etıbank. Genel Mudüril Tahsm Yalabık'ııı başka gbrevlere tayini hikâyesinde, Dıyvıet tşleri Başkanıru Etıatmak için girişilen teşebbüslerde ve giderayak. yap:lrr.ış \e japılmakta olan idarl değişıkhklerJle Anayasaya. ve ona paralel uypulema kanunlarına aykın bir «mlayış hâkımdir. 1960 dan sonra Ivle'ınt/er Bakanı özellıkle Fethl Çelikbaş tarafından ilk denemeıerıne girişilen bu idari tasarruf aıuay şı 4 uncü koahsyon devıiTâde partizanlık, çeşitli ıç ve diş otkılerlB genış ölçüde uytrulanmalc i«.Ur.miş, bunlardan bazıları kamu oyuna aksetmiş, ve turâUü çıkaroığı içın durmuş, bazıları ıse r.ıeselâ Milli £ğthm. Iç isleri Saksnb£|ndBkiler sessız sadasız b»cerilnıiçtir. BAR1S GUCU GONDERMEK Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Turk lran Başbakanları arasında Ankarada iki gün devam eden müzakereler sonunda bir ortak bildiri yayınlanmıştır. Bildiride açıklandığına gore İran v» Türkiye, Anayasalarına uygun olarak Silâhlı Kuvvetlerınden tertıp edecekleri birlıkleri Birleşmi» Mılletler emrine vermeyi taahhüt etmişlerdir. Ortak bildiri Ortak bildiri özetle sovledir: . tki hükumet Hindistanın, Güvenlik Konsc>iııin çağnsuıa rağmen, PakiManın İMilletlerarası hudutlannı aşarak büyük çapt» askerî harekâta başlamış olraasının ihtilâfın vüs'atini yalnız böl ge sulhünü değil. fakat diın>a sulhunu da tehdit edecek şekildc genişlctmis olduğu kanaatini izhar et mişlcrdir. Bu harcUeti tasvip etmeye unkân yoktnr. Turk ve iran hukiımctleri. duru mu Incelerken jalnız CENTO ccrcevcsinde değil, fakat uç nıem lrketi birbirmc bağlayan derin ^4t0Ûpk. ye yakın ortaklık bağlan dolayısıyle de Pakistana Karşı ozel bir vecibeleri bulunduğunu gozönünde tutmuşlardır. İki hükumet, çarpışmalara derhal son yerilerek, Hind kuvvetlerinin Pakistan topraklarından hemen çekilmesi gerektiği görüşündedirler. İki hükumet bu maksatla, müttefik ve dost hükümetlerin tavassut ve desteklerini sağlamak için elden gclen her türlü gayreti sarfetnıekten geri kalmayacaklardır. İki hükumet başkaııı butün anlaşmazlıkların Birleşmis Milletler Yasası ve Milletlerarası hukuk prensiplerine uygun olarak barışeı >ollardan halledilmesi gerektiği goruşunü >enidcn teyit ederken, Birlcşmiş Milletler Güvenlik Kon seyinin derhal ateş kesilmesi için yaptığı çağrıyi desteklenıektedirler. Avrıca Birleşmis Milletler Ge nel Sekreterinin Güvenlik Koıısc>ince kendisine mevdu görevin ifası maksadıyla sarfettiği gayret leri tasvip ve bütün hükümetleri Genel Sekreterin göre\ini kolay(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Turk Ortodoks Patrik Vekıli Turgut Erenol, Fener Rum Patrıkhanesımn 'Yabancı bir casuslnk yuvası» haiine geldiğini açıklamıştır. Papa Eftım hakkında. bir Rumca eazetede yaymlanan ithamlara cevap vermek ve Doğu Ortodoks Kilisesinin asıl temsilcilerinın kendıleri elduğunu açıklamak amacıyla dun Panay»«.Kıiisesınde basm toplantısı yapan Erenol, Fener Rum Patrikhanesinm sahte ol duğunu ve Doğu Kılisesini Papa Eftım'm temsil ettığini soylemışiur. Eftim'in. Cihan^umul patrik olduğunu, Doğu Ortodoks kılisesini temsil ettiğini. Fener Rum Kilisesinin de. buna bağlı olduğunu, 1923 yıhnda Fener Rum Kilisesinin. korgre kararıyla ıskat edüdığıni soyleyen Turgut Erenol, Papahk tarafından kendılerinın bu durumunun kabu! edıldiğini de açıklamış ve bunlara aıt vesika'arı gostermiştır. Kıbrıs dâvâsında. Hıristıyanlık B ri'5ındpn yardım uman Yunan Hukumetınin, Yunan Kilisesine bdtkı yaptığını, bu biHiğe dahıl e^urdığıni, Fener Rum KihseEinın de bu bırliğin kurulmasında yardımcı oîduğunu sçıklayan Erenn! şunları söylemıştır: < Isfenbulda bulunan Fener Rum Pat rıkhanesi sahtedır Yabancı bir casusluk yuvasından başka bır ş<?y değildır. Doğu Ortodoks Kıhsesmtn Cıhansumul Patrikl:ğinin. Turk Ortodoks Patrıkliğınin hımayesinde bulunduğu bütün Hristıyanhk âlenıine duyurulur.> Tedbirler İki iılke arajındaki savaş gitlikce şiddctlenirken. ek tedbirlerin rir alındıği dikkati çekmektedir. rtıin Pakistan Hükümcti. Hindislan iie ticari münasebetierini keserek Hind'Hlere ait bütün malla ra rl koyma kararı almıştır. Hükümet ayrıc.i. stratrjik ötıemi haiz biıtüıı maddelerin, banji âikeye olursa oisun ihrarını r»s*k etmis tir. Bu arada Hindistan bandıralı üç silepe Pakistan Hükumetı tarafın dan el koyulmuş bulunulmaktadır. Bir Pakistan şilepine de Hind makamlan tarafından Kalkütada el konulmuştur. Diğer taraftan dün açıklandığına gore. Batı Pakistanda bulunan (Arkası «ia. 1. Sö. 4 te) Kanun benim «Madeiiiki :ktıdardayım c halde kanuıı benım» şeklınd3 (ormolleştırilebılenbuanlayışın birincidenemesi TJÎ.T. konusımda'apılmıştır. Ancak /.nayasa bükmüne gore özerk bir müessese olan ve ayrı kanuna tâbi batoıau T.R.T. yi 2aptetmek mıimkun olamamıştır. TJl.T. don sonıa Türkiye Petrolleri Genel Müdürd üzenndeki teşebbüsler de {ayda vermemiştir. Ama bunlann yanında Millî Eğıtım Eakanlığındu Müsteşar ve onunla birlikte Genel Müdurler değiştınlebUmış, İçişien Bakanlığmda gürültü cık'jracak noktalara dikkat edilerek genış tâyin ve nakiUere gidilebilınış, Adalet Bakanlığmda jine bu tâyinler Bakanın gidişi sırasmda yurürıüğe konmuş, Ea.vndııl.l'ta Sağhk'ta ve diğer Bakanlmii'i da genış ja da dar ciçüde idari tasarruf yetkıleri kullanı]mışt:r. Kanunların jetkıledıği tu tasdrruflarda hukuka aykırüıktan Jeğıl, ancak jıllardanberi devam eden bir kotu anlayışa paraljiııkten fcahspdilebilır kı hu Petrol Ofis ve Etibank Genel Müdürlerı olayı ıle ortaya çıkmıştır UTHANT, PAKİSTANDA BASARI ELDE EDEMEDİ RAHAL PISDt Bırlesmiş Mılctler Genel Sekreteri CThant Pakistan ıle Hmdistan arasındakı ilân edilmış harbe son vermek maksadı i!e Pakistan lıderierı ıle dun de temaslarda bulunmuştur UThant'ın temaslan hakkında yetkıli bir sözcü Bir ateş kes an'ıpsmasma yaklaşmış değilız. demıstir. Etibank meselesi Gunlerden bır g'jn bır BEkanhk Ozel Kalem Mudurlüğune elden dolaştınlan b;r kara'ntrne gelir. Bu kararnamenın o^îUnde şunlar yazılıdır: «Yüksek Maden Muhçııaısı Tahsın Yalabıkın Muşavırlıge tftyını hakkıctia...» Âlelacele imza için doSaştınlan bu kararnameyi meraiıi Özel Kalem Mudürü okııniadan edemez. Özel Kalem Müdüriınu merailandıran taraf, Müşavıılik tâyininin Bakanlar Kurulundan çıkmasıdır. Duşünür Ozel Kaiem Müdürü: yüksek mühendis bıı iktısadi devlet teşekkülünde ise tâyini 440 sayılı kanuna göre, o teşekküle ait obnak gerck. Bir Bakanlıkta Müşavırliğe getirjüjorsa o zaman Bakanlar Xurulu kararına ihtiyaç yok. Bu yüzden kararnameyi ckur. Bir fie bakar kı Yüksek Maden Mühendisi Tahsin Yalabık Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık'tır ve görevınden alınmaktadır. O sırada görerlp Istacbula hareket edeeek olan Bakaruna karamameyi şölürdüğü zaman bu gerçeği de sbyler, ve Bakan imzalamaz kararı, hpttâ onunla da yetinmez, durufndan diğer Bakan!an, Başbakanı haberdar eder. Neticede Hazırr.. Dağlı, Ismail Hakkı Akdoğan, Recai îskenderoğlu ve Orhan Alp'ın imzalamadıkları kararname askıya alınır ama onunla birlikte ilgih Bakan, dosta düsmana karşı müşkul durumda kalmıştır ve asıl önemlisi beş müessese müdürünün bulundukları bölgelerdeki Akşam arkadaşınuzın bilditdipartizanlar bu işe çok kızacakğine göre, Diyarbakırda, bir Ciz> lar ve belkı başarısızhk seçim reüoğlu'nun bir parti listesınin sonuçlanna da etki yapacaktır. en başında yer almasından dolaMaamafih kendi aralannda meşve yı çok seviniyorlarmış. ret Iruran ilgilüer bunun da çaBu Cizrelioğlu adı bize pek yaresini bulurlar. Işte diyeceklerbancı gelmiyor. dir «koalisjron budur. Eğer koaFilhakika, şu sırada, bir ba$ka lısyonsuz iktidar olsaydı jenel Cizrelioğlu da 3 milyonluk bir müdür de, diğerleri de şımdıyesoygunun tertipçisi olarak aıandek uçup gitmişlerdi». Alınan kamakta, fakat bulanamamaktadır. rarın uygnlanmasına gert planDiyarbakırlı dostlanmız, ıcada derhal geçilir. Elâağ, Artvin, ba, onun ele geçmemesinden de Fethiye, Denizlide Etibank müesaynı derecede seviniyorlar cıı? sese müdürlerini devirmaîj için (Arkası Sa. 7, Sii. 5 te) O. N. Pakistan lehinde yapılan mitinge kaiılanlnr Gençter, Hindistam protesto ettiter Fatma KARAALİ | Hındıstan Pakistan arasındaki çarpışmaların devamı dolayısıyle MTTB'nin .Hindistam protesto amacı ile düzenlediği miting dün yapılmıştır. Mitinge katılan 3 bine yakm İstanbullunun daha sonra Hin» dıstan Konsolosluğuna yürümesine müsaade edilmemiş ve sokak başları ile Hindistan konsolosluğunun çevresi polis kordonu altına alınmıştır. Gençler Pakistan konsolosluğu önünde de sevgi tezahüründe bulunmuşlardır. Pakistan ve Turk mıili kıyafetleri gıymiş, ellerinde Pakistan bayrakları ve .Kesmirin aslanları kudurmuş fillere karşı», Ayni sjtikte iki hilâl». «Jetlerimiz Keşmirde de uçabilir» gibi pankartlar bulunan gençlerin de katıldığı mitmg saat 13.30 da Sultanalımet Meydamnda başlamıştır. Mıtingde ilk sbzü MTTB Genel Başkanı Basım Cinisli al<Doğan KEÇECİOGLTJ bildiriyor) CHP Genel Sekreter Yardımcısı mış, dzetle şunları söylemiştir: Suphi Baykflm bugün Tekirdağ'a gel«Daf başına taş, yiğit bsşına mış ve düzenlenen sohbet toplantıiş gelir. Pakistamn başına da bır sında konusmuştur. Baykara, «AP'nin tecarüz geldi. Fakat kendisioi milleti aldatmak istediğini, belirtcmperyalistlere karşı valnız nımiş ve AP yöneticilerinin dört sorakmıyacağız. Tannnm barbarlan ruju acık olarak cevaplandırmasını istemiştir: birleşerek karşımıza dikildiler. Bu dort sonıda AP aday listelcriHint emperyalistlerinin Lahor nin «Şeref noktaları. ııa oturtnlan minarelerini bakışlan ile kirsahıkların yakınlarının durumu, letmelerine Türk gençligi ve reformlara karşı takınılacak tavır millet olarak müsaade etmiyeve bunlardan hangilerinîn tahribine ceğiz^ gidilece^i, Anayasa'nın değiştirilMiting, Pakistan leyhine, Enmek mi istendiği ve AP'nin gericiliği ile Atatürkçülüğü nasıl bağdonezyadan sonra dünyada yadastıracağı hususlan bihassa yer alpılan ikinci gösteridir. maktadır. Imran Ökttm konujmasını ynpıyor unun Eveleme geveleme riırkİMııiıı dâ\ası CE.NTO'ju kıatarmak nııdır? Voksa sadece ihtilafında deçil, gfnel oiarak bizim yanınuzda yer alan açıkç.ı desteklediğiınizi cünıic âleme pöstennek midir? Öace ıfeisiaı Ijirbirindcj ayırınak gcrek Eğer barışı korumak için PaUstanı desteklemeje, haitâ elimizdeki ünkânlarla derhal yardım etmeye yürekten iııanraıj oruz da sadece CE>fTO"yu kurtarmak iajıcivle bir .şeyler vapmak »a da yapar görünmek istiyorsak. aeık sdyliyflim buna <?eğil Paki.stanlılar, Hotanto'dakiler bile giiler \e istediğimiz kadaı çaba ).östtreliııı sonunda CENTO'nun paı^alanması makadder oldr.su gibi, onun yanında R.C.D. (Türkive • Irao • Pakistan arasındski bölgesel işbirliği) anlaşması ;la 1O . zıılur. Asıl önemlisi, hayli yalnız olduğumuz bir dünyada en yakın dostlarunızddn biritıi daba k?ybederiz. Zira artık ülkeler arası > ı o ütika anlayışının ölfüleri, d'plomasi kuralları. faraza buııdan 20 vıl öncesine s«re. çok deği^miştir. Bırakınız bizi, dünya poiitikasında söz sahibi hiiyük deyletler bile nhıslararası münaseüetlerde kararhbk \e ona raralel olarak açıklık prensipini i;nkîn oranında uygıılamakta, s^m<mryetin, kararsızlıjpn, açıklığin ııygulanmasi oranında da dış politikalar başanya ya da başamızhga gitmektedir. Orneği kendimizden veıelim: Amerikanın Türkiyeye karşı tutuım<ndaki kararsızhk, kapallık ve samimiyetsizliktir ki daha Jön ^1 önce Kennedy'nin tTİvas.ra'ari gözyaşı döken Türkiyeyi »iost ve müttcfikindeıı âdeta foğutımştur. Bir takım hesaplar yapacalr«ın, U Tbant acaba ateşi kesiııir mi? diye vakit kazanmaya çaLşacaksın ve karşındaki hu davrantşm farkına varmıyacak. Olmaz bbvle şey. Bu bakımdan d'yoruz ki meseleyi CENTO'dan ay:rmak te milletçe haklı tonJüğümüz bir dâvada imkânlarıtnızı ilçerek vereceçimiz kararı sçı] lamak gerekir. \slınd3 CENTO meseiesini Tak'stana yardıra meselesinden »vınnak zaten gerekli. Zira Pakistan Türkiyeye başvnrurken CENTO çırçevesi içinde yartlıni ıstenıış değildir. Sadece dost ve mtiitefıb riirkiyeden yardım istenu^tir ve dost Türkiyenin hangi ölcüler içinde yardım yapalıileceğini de bilmektedir. N \TO'ya bağlı ' e silâhlarını Aırerikadan alan bir ülke, elbette sbyIpndiği gibi jct tıçağı ya ıat denizaltı yardımı vapamaz. Kal(t< ki böyle bir yardımın barışı kcruyucn olup olmıyacağı nokiası ıtia avrıca durulabilir. Ancak bunlann üzerinde dunnak başka şe.vdir, yardım» samhııiyetlc karar verip eldeki imkânlan decbal spferber ederek, tecavtze ağrıyan dost ülkenin yanında yer »Itnak ise başka şejdir. Hele «Çok üzülüyoruz», «tetkik edıyoruz», «tecavüzlerin durmasını i'ttriz», geveiemelerinin yanında Pakıstana gönderilen Kıııkkale töiekleri bir askeri yardım mahi pct^ıfie deiil. ticari etntea mahivet.ndedir gibi lâflar etmek büsböl.in ba.şkadır. Bir törlü açık olannvoruz dıs pol'.tlkada. Geçmiş yıllann hattâ 100 • 2M yılın idarei maslabat aclayı^ından, geleneklerinden bir türlii kendimizi Inırtara'nıyoruz. Asü mesele bu. Y. Hâkimler Kurulu hakkında diişünce serdetmek Yargıiay Başkan Vekilinin görevi dışındadır» Ankara. (Cumbnriyct Bürosn) Yargıtay Birinci Başkan vekilı îmran Öktem'in Adalet Yılı acıs konusmasmda. Tüksek Hâkimler Kurulunnn bnçünkü kurnlus tarzınm» doyurucu sonuçlar vermediği ve kurulun yenıden düzenlenmesi gerektiği yoluna sarfettiği sözler tepki uyan dırmış, buna cevap olarak verdiği bir demeçte Yüksek HâkimleT Kurulu Başkar.ı Suphi Örs : «Tüksek Hâkimler Knrulnnon knrulns ve isleyis sistemi hakkında düsünce serdetmek, Targıtav Birinci Başkan Vekilinin eörevinin badleri dışındadır» demî='"ir. Örs avrıca şur'arı sovlemiş'ır : «Yüksek Hâkimler Kurulu, bilindiği gibi, hâkimlcrin bütün özel isleri hakkında karar venne yetkisine sahip bağımsız bir Anayasa müessesesidir. îkl yaşını bitireli çok olmamıştır. Kurnl. bu kadar az bir süre içinde, ümit edilmedik derecede bir başan sağlamıstır. Bütün tasarrnflarında mahkemelerin baçımsızlık sımrlarına yaklasmaktan sakıtıınıs. kamn yarannı her türlü dü«üncenin üstüııde tntmak ilkesin i henimsemis, mesleğin şeref i e itibarını korumasını bilmis. denetim konnsnndaki düsüncesini Adalet Bakanlljına bildirmis. hâkimlerin sosyal «ornnlariyle ilîilcnmis. 1500 d«n fazla taâkimin iMek ve dunımlanna nyçon olarak nakillerini yapmıgtırj DAKİKA: Meseledir Suphi Baykam dün Tekirdağda AP yi gericîiîkle iiham etti Kızılay Pakistana sağlık ekipi ve malzeme gönderiyor Ankara, (Cntnhuriyet Bürosu» Kızılay, Pakistana bir sağlık ekibi ve sıhhi malzeme gönderecektir. Kızılay genel merkez yö. netim kurulu, önceki gece olağanüstü toplanarak yardım yapılması karannı almıştır. Bu maksatla, Kızılay Genel Müdürü Mnzaffer Akın'ın ba?. kanlığında iki doktor, dört hemsire ve yeteri kadar sıhhî malzeme ile kan ve plazma, en k» sa zamanda uçakla gönderilecektir. Avrıca Kızılay, Pakistan Kı zılayma nakdi yardım tahsis e^ mistır. SDP den çıkıp TİP'e geçtiler Sosyal Demokrat Parti Istanbul îl tdare Kurulu, Parti Yuksek Danısma Kurulunun, seçımlerde CHP'ni destekleme konusunda aldığı kararı protesto etmek amacis'le toptan istifa ederek, TİP'e geçmişlerdir. Sosyal Demokrat Partiden istifa etmeden önce, bir basın toplantısı yapan II Başkanı Iskender Enç, Yüksek Danısma Kurulunun CHP'yi destekleme kararını «siyasi flıanet» olarak vasıflandırmış ve «Toplumcu ve emekten yana bir parti olmamız dolayısivle TtP'i desteklememiz gerekirdi. Parti yöneticilerinin aldıkları bu karar. tophımcn va rmekten yana olmadıklarını gosterir, Pakisfan Hindisfan riiiı\ııifi\ıııııı in ii/jj Saatti bomba patîadı Yazı ve fotoğraflar: ÖZ6EN AGAR YARIN Ecvet (1ÜRESÎN • ••••••• ••••••••••••• •••«•••••»••••••••••••••••••••••••••••••••«••••l İTALYAN Yavuzu sizden ahp jilet yapalım ve o jiletleri size satalım. Siz jiletleri kullandıktan sonra bize satarsınız. Biz de • jiletlerden tekrar gemi yapar oz« eatans.. 1 Cumhuriyetîe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog