Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

PALANDUZ. TM MÜJDE!. PT!1 S« alma cihaılannın satışına 15 '9/965 tarihınde baj 'anacaklır. Telf. 21 58 83 umhuriyet < Tiirk Aıısiklopedisi Mıllî Eğitım Bakanlığmca yayımlanan Türk Ansiklopedisinin 98. fasikülü çıkmışür. (Denızlı). CDcprem), (Derebeylik), (Den), (Desen) maddeleri üzerınde özellikle durulan bu fasikul Bakanlık Yaytnevleriyle butun kıtapçılarda 10 lira fıyatla satılmaktadır. (Basın 16617/10752) KTTRUCUSU: TUNUS NADt 42. yıl sayı 14767 Telgraf v e mejrhrp adresı: Cumhunye» | 5 t d ! b u l Posta Kurusru: tstanbul No 249 Telefonlar: 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 2 2 4 2 9 9 Cuma 10 Eylul '965 Port/ liderleri bugün PAKİSTAN, HİNT SALDIRILARINI Imn Bmbakam Ankarada kODUSU İÇİlI Bir ay kala r m görüşmeleri taamıza TOrkiye dün başladı AXKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hındıstan arasında vahım şekilde geusen çatışma konu sunda Türk devlet adarnlarıyle goruşmeler yapmak uzere, dun sa nah Ankara va gelen İran Ba>bakanı Emir Abbas Hovejda, Esenboğa hava £l&.n:nda, kendısıyle konuşan gazetecüere: «CENTO ve RCD ortağu ız, muttefikimiz, yakın dostumuz Pakistanın, Hindistanla olan çatışması konusunu iiıcelemek \e gerekli >ardımları yapabilmek üzere. Sayın Sahın direktifleriyle derhai Ankaraya geldim» demiştir. Hindliler, Pakistana . karşı dün yeni bir DIŞ HABERLER SERVİSİ sıne doğru yürümektedır. Hındıstan Savunma Bakanı Şavan, bu yeni cephede «devamlı inkisaf» olduğunu, çok savıda Pakıstanlının estr alındığını ve «bazı> Paki'tan tanklarının tdhrıp edıldığını ıddıa etmıştir. Ravalpındıde bır hukumet *öz ' ^^ cusu ıse. Çamb bolgesmdekı Hınt taarruzunun durdurulduğunu ve çok sayıda Hıntlının esir alındığını açıklamıştır. Pakistan Hükurcet Sozcusu ayrıca, «bütün cephelerde Hint harb mekanizması faaliyetinin durduruldufunn» açıklamıştır. Pakistan Sılâhiı Kuvvetlermın butun cephelerde me\"zılerını muhafaza ettıklerını sdzlerıne 1 ılâve etmi'tır. Sozcü. dort gun ev vel Hınt kaıa hava ve denız kuv\etlerı tarafından gırı^ılen harekâtın Pakistan Sılâhlı Kuvvetlerı tarafından durdurulduğunu ve Pakıstan kuvvetlermın ] «Lahor dahil olmak üzere bütün cephelerde taktik ilerlemeler ka\dettiklerini» bıldırmıçtir DURDURDUĞUNU AÇIKLADI H lık Keşmirın Hınt kesımınden çıkarak Pakistana aıt Çamb bölge indıstan dün Pakistana karşı "yeni bır taarruza geçmıştır. Bır bir ' ' Jillık çok partili hajatımızın belki en güç anlarına vaklaşı>oruz. Tam bir ay sonra sandık başına gidecek seçmcn vatandaşlarm sırtuıda büyük bir sorum vükü var. Ortaklaşa paylaştığımız bu vukün ağırlığını şimdiden iyi tartmalı ve sandık başmda vicdanımızla başbaşa kaldıfımız zaman görevimizi iyi başarmanın rahathğını duyabilrneliyiz. Yoksa, çözıimü vıldan yüa giiçleşen toplum dâvalan karşısında birbirimize çamur atarak vakit öldürmovc detam edersek, bir gün büshütün batağa saplanmanm ihtimali. hiç şüphemiz olmasın, kapkaranhk bir tehlike olarak önıimuze dikılecektir. Yurt ve dünva knşıılları virmi vıldır daba ziyade kötüye doğru gelişmeUlcdir. Artan nüfusumuza gore üretim giıcümüzü ayarüyamadık. Bu yüzden büyük sıkıntı çeki}oruz ve çağdas uvgarlığa ayak uyduracak yerde gözle görülürcesine ber yıl çerilivoruz. Her yıl daha büyiik sayıda öğretmene. hekime, hâkime. mitnara. mübendise ihtiyacımız olduğu halde. hunu karştlamak sövle dursun. elimizdeki vetişmiş değerlerin dısarıja kaçmasım önliyemiyoruz. Busüıı bir buçuk milvon Türk çocugu okulsuzdur. Kaç Türk »atandasının issiz olduğunu ise valnız Clu Tanrı bilir. Büyük şehirlerin kcnar mahalleleri gecekondularla, caddeleri ve kzldırımları da (Sizli issizlerle dolu. Bunlan a>taklıkUn kurtaı > üretici. tojjluma değer kazanrtıncı bir düzeye vükseltmek böylece ulusal telirimi7İ arttırarak refaha ka\Tişmak için »eni veni iş verleri açmak. iş yerleri açmak için de önemli yatırıralar vapnıak zorundavız. O?sa, politikacılanmi7 sonu gelnıez sistem tartışmaları arasında birbirlerinı vemektedirler. Karma ekonomıde devletin rolü ne olnıalıdır? Yabancı sermajeden ne ölcüde \ararlanabiliriz? Petrolümüzü »e madenlerimizi başkaları mı işletsin. biz mi işletelim? I>in haziıı vanı. bn kısır tartı«malar sürüp giderken bir takım cıkarcılarm saman altından *ıı %ürüterek kendi çıkarlannı pekâlâ saeladıklarıdır. 27 Mayıstanberi sesinı duyurtnaya baslıyan akıl voluııa iltifat edenler şimdilik azınlıktalar. Erıjeç bir gun bu sesin eüçleneceğinden ödü kopanlar henüz lakit büsbütün şreçmedi düşüncesiyle onu bnçmak uğruna ellerînden gelen payreti esirgemivorlar. ^maçları yurt dâvalarını askıda btrakmak ve biçimsel demokrasinin mnkavla dekornna vaslanarak şimdiTe kadar vaptikları gibi vine bildiklerini okumaklır. Bn tutumun mflleti bir gün uçuruma sürükliyeceğini umursamıvnr bir türlü bu adamlar. Rorkunc bir «benden sonra tufan» 7İhniveti benliklerini kıskıvrak baçlamış gibidir Kendi bencil \e ııfacık varlıklan dısında gozleri bir sey eöremez olmu^tur. Bunuıı ıcin fovalannı çabuk meydana eıkaracaemdan korktukları fikir tartısmalarmı kişisel kavça halinde sovsuzlaştırma\a can atarlar \e valan. ^alan. sabah akşam valan sövliverek raas.um vatandası avlamaja bakarlar. Yirrai vıldır millete çok pahalıva raal olan. 27 Mayısın da deEbtiremediği bu zihnivet bir av sonraki seçimlerde belki de artik son savaşını verecektir. Ona bel baçh%anJarın umudu bu sefer de kırılmazsa. demokratik çelişmemir yarın nasıl bir vön alır. şimdiden kesrirmek gıiçtür. Dünya koşuUan da 10 Ekim seçimlerine ayrıca bir önem vermekte \e o seçimlerle kurulacak >eni >Ieclise ağır bir görev yfiklemektedir. Bizi doğnıdan doğruya ilgilendiren Kıbns dâvası içinde bulunduğtımuı ayuı ikmci yarısından itib3ren Birleşmi? MiUetlerde görüşülecektir. Haklı dâvamızı orada başarı Ue savunmak nğmna hüknmetin hiç bir Karşılama töreni 1 ıirk 'V iran bayraklarıyle donanmıs Esenboğa hava alanında. va pılan karçılarna toreninde. Başbakan Yardımcısı Suleyman Demirel Dışrl'rı Bakanı Hasan Işık, Cumhurbaşkanhğı Genel Sekreteri Nasır Zeytmcgiu. Dışışlerı Bakanlıgı Genel Sekreteri Haluk Bayüîken. Pakıstariiiı A'ikara Buyükelçısı Makbul Rabb ve İran Büyükelçiliği tnensupları nazır bulunmuşlardır Öte vandan, CENTO üyesi diğer iki ülke. Ingiltere ve Amerika Birleşik IVUetleri Büyükelçilikleri temsilcilerinin, karşılamada bulunmanıalirı dikkati çekmiştir. yüzunden cıkan anlaşnıazlık, kısa zamanda alevknıp savaş halını almıs, iki ulke butün guç'.erıyle birbirlerıyle vuruşmaya başlamışlardır. Resımlerde. Hıntli esirlerı goturen Pakıstan askerleri görülüyor. Pakislan Hint Çatışması Pakistanla Hındıstan arasında Keşmir bolgosı Ikili müzakereler îıan B^bakanı Abbas Hove\da i'» Ba«bak>m Su.it Hayıi Urguplü aranndakı •Hint Pakistan çatışması ı c Turkbe İranuı bu durum karşmndaki tutumıı konulu ıkııı muzakerelere sabah, saat 114j tc, Ba«bakanlıkta baslanmıstır Ilk göruşmeden sonra. sızan ha • hcrlere gore. toplanüda, tamanıpn Pafcıstaam lehme bır hava esmiş ve Pakis^ana maddl ve mâ nevi yardım yapılması yolunda Turkiye ıle îran arasında muşterek bır gorüş belırmiştır Ürgüplünün demeci Toplantıdan sonra Başbakan Suat Hayrı Urguplıi, gazetecilere su demeci vermiştır. «Konuşmalara başladık. iki memleketin Pakistana olan dostluk ve kardeşlik hislerivle. iki memleketi de çok üzen hâdisevi tetkik edivoruz. Çalışmalarımıza vemekte detam edip. aksam saat 17 de tekrar toplanacaei7.» Pelrol fiallarındoki indirim oranı bugün resmen açıklanacak Ankara (Cumhuriyet Bürosu) abancı Petıol Şirketîeri, dan satalı Enpıjı \e Tabn Ka>nak'a Ba'tanı Mehmet Turgu'.'a H.ını petrol ithal fiatlannda prensip olarak indirim lartm^ bılannı^ipı \e kendısıne •Indiıiın oranını» açıklami;ldirl Halk Pakistanda U Thanfa «Plebisit» diye bağırdı Mukabil taarruz Lahor cephesmde Pakıstanlılar 2î Hınt tankını tahrıp etmı^lerdır Sozcu, Lahrr bnigesınde mukabıl taarruza gırı^tıklerını ve Kerozppore adh Hınt hududu >akınlarında huriudu a«fıklarını ve «cok içerilere» kadar gırdıkler:m de behrtmıstır Mamafıh. kara ıle rlenız ve havadaozeilıkle Batı Pakistan ve Hındıstanın Pencap eyaletınde ustunluk sağlamak amacıyle yapılan sava*m gelistıgı şuphesız o'makla berabrr. c^rpısmaların sevrı hakkında «ıhhatlı bilgiler clde etmek ımkân1!? gıbıdır. Zıra her ıkı taraf da cchşik açıklanıaisr vapmakta. parlak zaferler den. kar^ı tarafa •. Prdırdıklerı «agır» can ve mal kavıplarından, aliık'arı e>;ır!erde*ı mıibalâğalı cır dılle bah«etmel'"dırler. KARAÇt (Dış Haberler Servisi) ^* uvenlık Konseyının Pakı;^ ^ tan ve Hındıstana «ateşkes» çağrısını gerçekleştırmeye çalışacak olan Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteri Uhant dun Londradan Ravalpindiye gelmış ve Başkan Eyüp Han ıle görüşmelere baslamıştır. Ravalpindıden sonra Yeni Delhiye geçecek olan UThant, Güvenlik Konseyıne bır rapor sunacak v e daha önce hıçbır demeç vermiyecektır. UThant. Ravalpındiden once UEradığ] Karaçıde durumu «son derecc ciddî» olarak nıtelemıstıı. Genel Sekreter. Ravalpmdi Hava Alanında «Flebisit, plebisit» dıve haykıran kalabalık bır halk kutlesı tarafından karsılan mı^tır Pakıstanlılar ayrıca, «Keşmir vanarken Birleşmis Milletler nynyor» sloganını havı pankartlarla nümayişler yapmışlardır Katılantar Basbakanlar sevivesindeki top. lantıva. Türkjve tarafından. Başbakan Yardımcısı Sülevman Demirei. Oışişlpri Bakanı Hasan Isık. Dısişleri Genel Sekreteri Büiukelci Halük Bavülken. Tahran Büvükelçimiz Necdet Kent Shaset Plânlama Başkanı Ilter Türkmen. Ikinci Daire Genel Mü dürii Bedii Karaburcak iran tarafından da. Ankara Büvükplçisi Cafer Kafai Dışişlen Sivasi İşlpr Genel Miidiirü Tevmur katılmıslardır. r DAKIKA: BIR Yuzde 18,5 e Körebe oynuyoruı Halk, buvuk oosunlukla. oknma yazma bilmedifi icin kime \e niçııı. o> \ereeefcini anlayamnor. di>enlerimız \ ar. Peki ama, ıste listeler çıktı. Bızim. bir parcacık, oknma \azmamiz \ar. Kime nicin oy ^ereceçimizi bili\or rauvnz? Bir sürii isım. tçinde valnız uc bes ahbap. t st tarafı, nenin nesidir? bilen yok. Falib Rıfkı Atay'ın kulakları çınlasın. Bn sistemde kabahat oknma yazma bilmeMtı masumlarda değil, tam tersine, fazla ( ! ) okamus yarmıs kurıi37lard3. D. N. Çanlcaya' dn Cumhurbaşkanı Cemal Gur^el de saat 16 30 da. Başbakan Ho\evda*yı Çankayada kabul ederek, kendısıyle kısa bır goruşme (Arkası Sa. 7, Sü. 1 te) m Aç k'.annidmdkla beıanc ındııım oranmın >uzde 18.5 olduğu o^ renılmıs'ır BP. Shell \e Mobil ^etkilileri bu oranda ı^rar etnıektedirler. bunuıı >uzde 20 >e cıkarılması ımımkitn ırurulmcktedir Indırım oranlar'nın jazılı o.arak Bakanlığa verılmeai ıstenmce. \dbancı petrol şırketlerı oğleden sonra bu ısteğı \erınc getirmişler dır. Bakanlıktan sızan haberlere gore indırun oran'.an tatrnınkâr ol maktan uzaktır. Indırım oranlan gızlı tutulmuştur Enerjı Bakanı Turgut. muhteme len bugun yapacağı resmi bır açık lama ıle muzakerelerde ulasılaıı sonuçlar hakkında kamu o>una bilgı verecektir Ankara (Cumhnriyet Bürosu) Tdrkıye Tıcaret ve Sanavı Odaian Bırlığınde dun vapılan bır toplantıda Bırlığe bajlı Oiaların vergüer konusunda nuşuncelerı tesbıt edılmış \e farklı du»ur.celer bırle^tııılrr.ı^tır. Tesbıt edılen Bırl'k ortdk gor'isu. ekım a\ında top lanması muhtemel Vergı Reform komısvonu» na sunıı'acaktır Smı kabul edılen Veraı kanuniprının u> gulanmasında go ı ı!e Malıve Bakanhâın oa kurulan «Verçi Reform Ko misvonu» ıcın rlun Bıriık Mnşavırlerı ıle bazı Oda temı!cılen bır toplpntı yapmışlardır Topîantıda Odalarm. bu kor.ucıa d'j'unduklen de£ı<ıkh k l e n oneoren ta^lak üzennde ça''<;nıa!ar yapilmıştır. Ba7t değı^iklıVler ıle Odat.fr Bırl s i n n nıhai göürsu olarak Ve^aı Reform Komisyonun^ bıldırılecek o'an ve bucünlîiı toplantıda goru«ül°n ta'lak ozetî? su nusıısları öngormek'edir A V r " i Mİlarda mali me\zuatta devamlı sekilde vapılan değisiklikler. \er?i mevznatının takibini eüçlestirmistir. Bn «ebeple istikrar sajlanmalıdır. (7) Mali mevzııat basıtle^tinl melı ve boyan ıle dığer mükel O Mali kaza ve mali 'eskilât islâh edilmelidir. (T1 İyi yetismıs olan Malıve mufetti'sleri ile he=ap uzmanlarn'n mıktarı yeterlı deŞild;r. Bu konud^ eerekli drttırım vapılmahdır H Mükelleflerin bir çoeu is temeden ve bilmeden verei sucu islemektedir. Bir mali af ile hunların silinme«i zorunhıdur. (6) Nornif.1 defter B ve be(Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Sabotajcı paraşütçüier F<.W?t taraflaıın dunku faalı%ptı daha ziyade bırbırlerının t< praklarına uçaklarla kuçuk sal^otaıcı paraşutçu bırlıklerı ınriırmck «eklınde gehşmıstır. Pakistan Radyosu, Hınt uçakların.n Karaşi cıvarına iki defa pard<=utçu ındırdıklerını açıklamışt:r Üzerlermde tabanca, el bombaları ve fptoğraf makmelen buhır.an 35 Hıntli paraşütçü yakalanmntır. Radyo ayrıca Pakıstanın Sargodha Vezırabad. SangJa Hıü, Sınıot. Sakıumra. Lahor, Badın, Şahdara, Jelum. Ravalpındı, Sukkur "=phırlerı çevre^ıne para^utçuler ındınldıpını ve bun lardan çoğunun vakalanmış olducunu ılâve etmi't'r Bır Pakistan Savunma Bakan1 2i sozcu^u de Hırdı^tanın mevcut 400 uçağından fimduedek 60 .rtın dusuruldügunu ıleri «urmuş tur Mücadelenin nedeni Pakistan Dışisleri Bakanı Butto. Ravalpindide, UThant Çafelala Hava Alanına varmadan once gazetecilere verdiği demeçte, «Hindistanla yapılan harbte ha>atımız ve mfvcudiyetimiz için mücadele ediyoruz» demiştir. Butto sözlerine devamla, cBütun banşsever milletlerin va dunva ülkelerinin yardımımıza geleceklerıni ümıt ediyoruz. Paki'stan esas müttefıkimiz Amenka ıle ve ayrıca Ingiltere, İran ve Türkıve ıle gorusmeler vapmıstır» şekhnde konuşmustur. Butto. Hındiâtanın «Kesmirle ileili olarak daima tekrarladığı sözlerini \t taahhfitlerini yerine getirmesıni» ve bu olaylara sebeb:\et veren Hımalâya eyaletınde halkın mukadderatını tâyın edebılmesı ıçm bır plebisit vapılmasna vanaşmasını istediğını soylemı^tır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Fransa 1969 da NATO'dan ayrılıyor F ParU ıa.a \.P. Radjolart ran=a Devlet Başkanı De Gaulle dun yaptığı basın topbn tısında En geç 1969 da, NATO'nun B'rlik diye adlandırdığı ^ e kaderımizı yabancı ellere te«lını eden tabııyrt sona erecektır> uemiştır Adaylığı konusundakı soruları re'ap<=i7 bırakan De Gau'le'ün nıâer gcrüilerıni .1. «ayfamızda bularak^ınız. MADANOGLU Kennedy'i «Yliksek mevkide bulunan kimseler öldürfmüş DALLAS (TEXAS), (AP) ark Rulı>. dun, yıiksek mevkilerde» dediği bazı künselerin Başkan Kennedynın katIî ve onu takip eden olaylarla ilsili \dkıaları ^ok etmeğf «.alışnıış olduklarını Ueri sürmüştür. Ruby, bugun reddı hâkım talebının göruşülmesi ıçin mahkeme j e gelirken gazetecüerle konuşmuştur. Ruby, Başkan Kennedy'nın katil] Lee Harvey Oswald'ı oldurmek suçundan hâkım Brown tarafından idama mahkum edılmişti r Ruby, gazetecilere Başkan Ken nedy'nin katledilmrsi üe ilgili hususların hiç bir zaman açıklanmıyacağını sövlerniş ve «Maalesef vüksek raevküerde bulunan hazı kinıselerhı bu riuruma sokmaktan elde edecekleri büyük karancları \ardir deıniştir Trafik kazasında bir ailenin 5 ferdi de öldii BOLl" Dun Çaydut mevkımde vukua gelen feci bir trafik ka zasında bes kiçılik bir aile ölmüstür. Roman>a Elçiliğine ait olup. Oila Petre idaresinde bulunan Oi CK SOS plâka sayılı otomof bil. Çaydut mevkiinden gecerken karşı istikametten gelmekte olan Hasan Çaplı idaresindeki 4? AD 035 plâkalı hıisusi otomobil ile carpışmıştır. Kaza neticesi Hasan Çaplı ile hüviyeti tesbit edilemiyeıı eşi derhai. cocuklan olduğu tahmin edilen ve huviyetleri te«ıbit olunamıyan üç çocuk da kaldırıldıkları Bolu Devlet Hastane«inde olmiişlerdir. 1,000 Tl. mükafaat Hındıstan 15e Pakistanın Pencap bolgcsine, Gazıabad şehnne ve Bengal eyaletinriekı yeni AsansoIDurgapur çelik tesıslerı cıvanna paıa^'j'ruler ındırdığını (Arkası Sa. 7. Sü. 1 d e ) r.il\i\iiiıılliıııli\iiiıı r.ıiı\ııiii\ıııııı içyiizii Saatli hotnba patladı Yazı ve fotoğrafiar: Sehf uniîden bRğıms'Z adavlığını Xovan Cemal Madanoğlu bııtun hanrlıklarını tamamlamıstır. Popu'.er s^nat^ı nham Gençer taralından kurulan ve Cemal Madanoğlunun fahrı koîrutanîığını kabul ettjğı Turızra Ordusu yakında şehrin çesıfli bolgelerinde go^ferilere başlıyacaktır Otp >sndan Anadolu n'in bırcok bolgelermden «»len Madanoğlu tarpftarları îstarb'jidakı hemsehrılerine MadanoŞl'i lehındp rev verdirT^te^e çalı«acaklöıdır. Gelenier arasında MıiEİalı. Siirtii Mardrli Malatva'ı Urfalı \a'anda;lar çogurlugu tu*maktadıı Madanoğlu taraftarları gösterilere ba^ıyor J YUNUS NADİ ^m^^mrn^^^^^^^^^^^ "Partileri eııbüyük lâf ebeleri idare ediyor99 CHP Gene' Sekretsr Yardımcı5i Dr. Suphi Ba\kam, Fıkirtepede y?ptığı konuşmada: « AP, halkı sevmiyenlcr tarafından İdare edilmektedir. AP. halktan yana görunüp. halkı bir kaşık suda bogma tertiplerin «pzgâhlandığı bir çatı haline gelmiştir» demiştir. •Ilk seçim gezisi»ne Fikirtepedcn başladığını belirten Dr. Baykam. halkla yaptığı konuşmada, CHP nin. reformcu, îlerici, devrimci vc «osyal adaletri olduğunu, bu ilkelerle iktidara gelmek Istrdiğini. laf ebeliği yapmadan, istKnıar \e aldatma yollarına sapmadan \a(andastan oy istediğini so'. İTiı^tır AP yı fuçlaydn Başkam, konujmasında şunları soylemiştır: (Arkası Sa. 7, Sn. Z de) Yartsmamn sekli ve konusu değişti ^ azetenıızın kurucusu üstad YUNUS NADİ'nin adına yapıl^ ^ makta olan «YUNUS NADİ ARMAĞANI YARIŞMASI» 20 yılını doldurmuş bulunuyor. Yanşma, bugune kadar fıkra, makale, hıkâye, çıır v.b. gibi çeşıtli türlerde yapılmış hattâ bazı konularm bırkaç defa tekrar edılmesi zorunluğu ile karşı karçıya kalmmıştır. Bu bakımdan «CUMHURtYET», son yıllarda fikir hayatımn gösterdıği gelışmeyi gözönüne alarak Yunus Nadi Yanşmasınm konusunda ve şeklinde, bu gelismev e paralel değiçikliğin yapılmasına karar vermiştır. Yunns Nadi Yarısması, bundan böyle Türk devrim tarihi konusunda ve devrimlerle ilgili olarak Türkiyenin gelişmesi konnsnnda kitap balinde yayınlanmış inceleme, arastırma ve denemelere tahsis edilmektedir. Gerek 1965 1966 yılı yarışmasına katılabilecek inceleme, araştırma ya da denemenın yukarıda izah ettiğimiz an a sımrlar içindekı konusunu ve şerekse yansmanın dığer şartlarını ve usulünü PAZAR GÜNÜ «CrMHURİYET» te bulacaksımz. ÖZGEN AGAR Paıar günü NADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) Cumhuriyette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog