Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

YENİ DERGİ Yoneten: Memet Fuat KYIİL SAY1SINOA: SANAT VE HALK ıSanst ve Halk »rasmdaki ilişküeri Mın'eı açıdan ele alan uzun bir inceleme) Svrıca; James Joyce'un bir hikâyesl; Nerml L'vtsur'un cHiroşima». Asım Bezirci"ııln «Yanık Saıavlar» incelemeleri; Rasih Güran'tn Saııatın Yararlüığı» konusund» bir değintıesi; Osman Mazlum'un, Cevdet Kudret'in tartışma yazılart ve Edip Caraeverin beklenen jiiri: DÖKÜMCC XİKO VE AKKADAŞLAM Sayısı 2.5, .Mllık abonesi 32 hra. DK TAYDJEVİ. VİLÂYFT HAX. tasaloğln SAl KTTRUCUSTJ: TUNUS NADf «Sait Faik'in Bütün N ^ r l e r ı V serisinittj beşinci cildini teşkil eden\«MabaUe Kahvesi Tüneldeki Çocuk» aSlı eser Varlık Yaymlan arasında nefis bhv baskı ve 6 lira fiatla çıkmıştır. 42. yıi sayı 14758 Telgraf r e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e i Istanbııl Hosta K u t u s u : tstantnıl N o 24S l e l e i o m a r : 22 42 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşomba 1 Eylu) 965 İlâncaUk: 8355/ Başbakan Urgüplü 10 ekim seçimlerini iyimser olarak beklediğini açıkladı CHP MECLİSİ DÜN TOPLANDI T. Feyriotlu «Meclis güçlü kurulacaktır» Gfinün anlamı eçen aksam radyoda parti lidcrlerinin :!0 Ağustos • vesilesiyle yayınladıkları mesajları dinliyordum. Sıra A.P. Genel Başkanı Süleyn u n Demirel'e gelince bir yarıra rümle dikkatimi çekti. Sözteri arasında «Tarthinde 30 Ağustos gibi sayısız zaferler bnlunan Türk ordusıı..» diyordu Süleynjan Detnirrl. Cümleye zihnim takıldı. Bir süTr düşündiim ve üzüldüm. Bn, önseçim patırtiları ile kafası yorıılan bir politika yöneticisinin nlerinde fazla işlemeye vakit bulamadan kullanıverdiği beylik bir klise olabilirdi. Belki mesajı başkaları hazırlamış, Süleyman Dernirel onu sadece imzalamakla vetinmişti. Fakat ne olursa olsun, radyo dalgalariyle bütün dSnyaya yayılan o sözler, Atatürk ül. kesinin kadertni ele almak idrtiasıru taşıyan bir siyasal parti liderine aitti, altmda onun imzası vardı. İster dalgınbk. ister dikkatsizlik: bu lider 30 Ağustosu Türk nrdtı.sunun germişteki sayısız zafcrleriyle eş tutuyor, dünya Cöriişümüze vön vermesi geyekli itici püç olarak günün anlamı üzeritnie durmujprdu. Tıirk ordusunun \arin"hid* ' *&r~\ TISIJC zaferler eIbette vsrdı. Askerlik sanatı ve savaş tekniği açısından bunları 30 Ağustos Başkumandanlık mcydan mubarebesi Ue kıyaslamayı nzmanlara bırakalım. Fakat kölelik zröcirlerini kırıp ulusal benliğimize kavnşm ı m ı a sağlamak bakımından bu sayısiz zaferlerin hangisini 30 Ağustosla bir hizaya kovabiliriı? Imparatorluk kuruluş ve ilprleyiş yıllarında «fütuhat» zaferlerimiz olmuştur. Sonra, yüz elli vıla yaklaşan dnraklama çajhnda «dence» laferlerimiz olmuştnr. Nihayet, 1683 dc Viyana bozçunu ile başlayip, 1918 de Anadolnnun galiplerce böliişiilmesine kadar uzayan çnkiintii ve felâket yıllarında zaman zaman düşmanlarm bile haym ve takdirini kazanan «savunma> zaferlerimiz olrnnştur. Bunlarla 30 Ağustos ayıu şry midir? Bunları 30 Ağustosla kıyaslamaya imkân var ınıdır? M Ağustos ne bir fütuhat. ne hir detıge. ne de bir savunma raferidir. (). vıkılmts bir devletin enkazı altınrian sahlanan bir miiletin iç ve dış düşmanlar elinden kcndi varlığını kurtarma zaferidir. Bu itibarla. hir hiiyük de^Tİmin askeri sTiası savılır. Nitekim. askeri safha zaferle tanıamlandıktan hemen sonra devrimi vürütnıe sorunııınu olanca acırlıcı ile vicdamnda duvan Mustafa Ketnal. avağının tozu silinmeden tazetecilere: Görevimiz bitmedi. asıl göreve şimdi başlıyacağız! Domisti. Tarihimizin haıiRİ devrindc hanti komutan bütün varlıfmı nrtava koyarak kazandığı hir muazzam zaferi tüm sosval bir kurtııluş dâvaşı usruna böylesine azımsaniak biivüklüeünü çösterebilmiştir? Sadece bu Rerçek bile Recmisteki sayısız zaferterden hiç birinin 30 Ağustosla bir sayılamıyacaginı KÖstermeye yeter. \tatürk'Un scizünti ıınutmıvalım: İktisadi zaferlerle taçlandınlroıyan askeri zaferler payidar olamazlar. Bir doğa kanuııu kesinliğindeki hu sözü değerlendirmek jörevi. Atatürk'ten bu vana devlet sorumıınu viiklenenlerin sırtındadır. 30 Ağustos askeri zaferinin üstüne devamlı olarak iktisadi zsferler kazanmak zorunda oltlıışumuzu. basaramazsak bir ?ün her seyimizi veni baştan tehlikeye düsürebileceğirnizi hatırlatıyor hize Atatürk. Durum böyle iken. bir BaşbakRn adayının 30 Aeustos ile EPÇmişteki sayisiz zaferler arasında hir fark eörememesi oldukça Hazin kaçıyor doğrusu. Kayseri ihtilafı, ve adaylar goruşuldu Ankara (Cumhuriyet Bürosu) IZMİR ÖZEL ava Haru Okulundaki diploma törenuıde hazır buH lunmak üzere düıı İzmirc gelen Başbakan Suat Hayri HARB OKULUNDA TÖREN C l'rgüplü, basnı nwıı«uplanyla Harb Okulunda yaptığı kısa konuşmada «Seçimlerde yüzde 100 karamsar düşünceler ezilecektir> dcmiştir. Ürsüplü, kendisini Izmire Relmiş saymadıgmı. îakat Fuar bıtmeden once jeniden gelerek İzmirde incelemeler yapacağmı söyledikten sonra rnemleketin genel görürriişü ile ilgili bir soruya şu cevabt vernüştir: U [% Parti Mecli?ı dün saat 10 da Genel Başkan İsınet İnönü"| | , | ' , nün başkanlıgında toplanrmş ve merkez kontenjanı adaylarını tesbite başlamıştır. Normal alarak Parti Meclisi toplantılarına L.H.P. Meclis ve Seııato Gruplarr Vönetim Kurulları üyeleri de katılırken. dünkü toplantıda, Grup Yönetim Kurullanna üye olup da Parti Meclisi üyrsi olnja yanlaı. toplantıdan vıkarılrnışlardır. llasta olan Genrl Sckrcter Kemal Satır toplantıva katıimamıştır. # Merkez Kontenjanı Toplanuda merkez kantenjanlığı ıçm müracaat eaenlerin durumlan reker teker ıncelenmiş. ayrıca kontenjan adayı göstehlecek illerm our'imu ele alınmıştır. Ctaseçimlerde geri sıralara düşen milletvekilleri konusu da görüşülmüştür. C.H.P. Genel Merkezi dün kontenjan adayı olmak ıstiyenler ve listeleröe geri sıralara düşen minetvekilleri, merkez kontenjanı karşısında iüerinin listelerini korumak istiyen C.H.P. il başkanları ile dolup tasm:ştır. Liderler «Seçimler çok vaklaşınıştır. Vatandasta olfunluk. siikünet. liderler(!e ise âzami dikkat ve hassasiyet gorüyonım. Bu itibarla Tnrk millrtıne varasan bir seçira ncticrsi aunacapnı ünıit etmebteTİm. Her halde kuvetli bir Meclis ktırulacağına kanaat cetirmiş buhımıyorum.» Başbakan sağ ve sol cereyanlar hakkında soruîan bir soruya da soylo cevap vermiştir: «Seçimler sıragında saç sol Cekismeleri hararetİFnebilir. Fakat vataııdaş dikkatlidir. Bu rbeple hic bir tehlikeli durum olraaz. l'üzde 100 karamsar daşiineııler rzilecektir. Şimdiye kadar vatandaş bütün seçimlerin sonuçlarında, karamsar düsünceyi tekzip etmiştir. Bütün serimlerin sonucları miispet intiba vermiştir.. «Uç Mehmet» mese'esi Kara. Deniz, Hava Harb okullanndan bıı yıl mezun olanlar diplomalarını almışlardtr. Önceki gün Aıikarada yapılaıı Kara Harb Okulu diploma töreniııde 8Î>6 Asteğmene diplomaları Başbakan Sual Hayri Ürgüplü. Genel Kurmay Iîaskanı Orgeneral Cevdet Sunay vc Kıı\\et Korrmtanları tarafından verilnıiştir. Hava Harb Okulu mezunlarma dün s:»bah İzmir'de. Deniz Harh Okulu mp7unlunn:t da öçleden sonra İstanbulda aynı yetkililer tarafından verilnıislir. Kesimde. lH'iıiz Harbokulıından bu yıl mezun olaıı 138 asteğmen ile donanmaya katılan 86 teğmen ve assubaylıktan subaylıga geren 1 teğmenin, Heybeliadadaki okul bahçesinde yapılan diploma töreniııi izleycn Başbakan Ürçüplli, Başbakan Yardımeisı Demirel. Millî Savunma Bakanı Dağlı. Genelkurmay Başkam Oıg. Sunay. Kuvvet Komutanları ve diğer davelliler görülmcktedir. Foioğraf Selçıık AYBATAR »/ aysen C H P . önseçim sonu•^ cunda. eskı BaKanlardan Meh met. Yüceler'in ikinci sırayı alması ve C.H.P Kayseri ınılletvekilJeri Mehmet Saglam ile Meh met Göker'in beşinci ve altıncı sıralara düşmesi üzerine Sağlam ile Göker adaylıktan istifa etmişler, ancak Sağlam daha sonra istifasını geri almıştır. Kayseride önseçimin bu şekilde sürprizli bitmesi üzerine Genel Merkeze Mehmet Saglam ile Mehmet Göker'in Turhan Frvzıoğlıı ve Mehmet Yüceler'le sert çekilde tartıştıkları volıında naberler eel miştir. Ancak Gev.oi Merkeze ce len Kaysari, C.H P tl Başkanı I Arif Molu »ifi tjaberierı ralanla*. ütei~rt? *orfe' f ' «fece Mehmert»ajtlanı iJe Mehmet Yüceler iinsecım çalışmalariyle ilfili olarak tartışnıışlar. daha sonra hirbtrierini önerek ve tenrik ederek ayrılmıslardır» de! miştir. Arif Molu daha sonra ştl I açıklamayi yapmıştır. Demirel konuşmadı Başbakan Vardııncısı ve AP Genel Baçkanı Süleyman üemirel ise ga2etecilerin sorular:na ce vap vernıemiş ve sadece şunları shyiemekle yetinmiştir: cHOkümet iiyesi olarak seldim. Siyasi konnşma vapmam. manı bilirim. 19 15 tiiıı sonra tekrar çelecfğim. o zaman bol bol sorarsınız.» Baslıakan Yar'.iınn.'1ı. Kuman danlar ve Bakanlar, Harb Okulundan Mtnra Ui'Juevıne gıdtrek kısa bir müddet ıstirahat etmişlerdir. Burada Belediye Başkanı Osraan Kibar'la AP Genel Başkanı Dcmirel'in bir müddet O7el olarak konustufcları dikkati çek mistir. * Anbarn. (Cumlruriyet Bürosu) • : " ' *", . *' . •j'o düu' Kontenj«nınoaıı gostci"iıec«k »dayları tespite başlamıştır. CKMP ySneticileri 18 kişi Merkez Konten.1anından aday göstereceklerdir. Kontenjan adaylaruıiB basınria Genel Ba*kan Alpaslan Türkes gclmektrdir. Türkes, Ankaradaıt aday çöstcrilecektir. Usak'ta on seçimc gireıncyen Ahmet Tabtakılıı Maııbuldan konten iaıı adavı göstcrilecektir. CKMP nin kontenjan ada.vlari nrasmda şunlflr d« bulunmaktadır: Ahmet Er. Kemal Tamer, Muzaffer Oıdağ. tsrnail Hakkı Yıianiıoğlu. Necmettin Erbakan, M. Kemal Erkovanh, Mustafa Kaplan, Gökhan Evliyaoğlu, Fuat Uluç. Saadet Evren. Kontenjan adayhğı için CKAÎP ye 40 ki5i müracaat etmiştir. AP KONTENJAN ADAYLARI Diğer taraftan AP Genel tdare Kunılu da gece saat 21 de toplansrak kontenjan adaylarını tespite başlamıştır. Kontenjandan aday olmak üzere geç saatlere kadar Genel Merkeze 330 kişi müracaat etmiştir. Adaylann çokluğu sebebiyle kontenjan adaylannm tespiti bir hayli uzun süreceğs benzemek tedir. Kurtarma ekipleri. yiizlerce ton huz altmda kalan işçileri kurtarmak için yeni bir eığ tehlikesine rağmen çalışıyorlar. (AP • Radyofoto) Benler Lefkoşe Maslahatgüzarı tâyın edıldi YUNAN KIR.4LİYET KONSEYİ BUGÜN TOPLANIYOR ATİNA, (Özelı Yunan Kraliyet Sarayı yedi haltadanberi devam eden siyasi çıkmaza rnuhtemel tial çareleri aramak ve bunlan muzakere etmek amaciyle bu aksam bir Kraliyet Kotıseyinin toplanacaçını resnıen a > çıklamıştır. Konseye Kral Konstantin baş' kanlık edecektir. Açıklamada, sabık Başbakanlarla siyasi parti liderlerinin Kraliyet Konseyi toplantısında hazır bulunacaklan büdirilmiş, fakat isim verilmemiştir. Öğrenildiğine göre. sabık Başbakan Yorgo Papandreu, toplantıda Novas ve Çirimokos hazır bulunduklan takdirde. isüşarl mahiyetteki bu konferansa katüma arznsunda değüdir. Bu arada. 77 yaşmdaki emektar politikacıya yakın çevreler, Çirimokos ve Novas'm konferan sa katılmalan halinde dahj Papandreu'nun Kraliyet Konseyi • oplantısmda hazır bulunacağını söylemektMirler. (Arkası S. 7, Sü. A de) BİNGÖLDE DEPREM 2OO toireo BI\t;OL Dün 1,5 üıat ara ile \uku bıılan iki şiddetli deprem jriniizde 200 binanın yıküraasma, 3040 kişinin yaralanmasına, bir çok f l e r i n de oturulamayacak hale ge'mesine sebep olmuştur. Yarahlardan ikisinin dunıtnu ağırdır. Sabaiı saat 8 sıralannda olan ilk deprem 12 saniye sürmüş. 9.30 daki ikinci deprem ise hem 1520 saniye sürmüş, hem de şiddetli olmuştur. Vilâyetin her tarafında duyulan yer sarsıntısı büyük heyecan yaratmıştır. Yetkili kaynaklar tarafından "terüen bilgiye göre. depremden eır&zla Karlıova ilçesi zarar «rormüştür. Burada yenı yapıian hükümet konağı oturulamaz hale gelmiş. 5 ev de tamanıen yıkıl. ınıştır. Depremden Kaynarpınar. Kızılçubuk, Sarıkuşak, Halifhan, Tokulsr, Suçatı köyleri ile Goynük nahiye merkezinin de fazlaca zaçar gördüğü büdirilmektedir. KayTiarpınarda deprem çok kııvvetli hissedilmiş, 60 hanelik köyün tamamı yıiılmıştır. Öte yandan, kendisiyle konuştuğumuz Bingöl Valisi Orhan Erbuğ, depremin sabah saatlerine denk gelmesinin iyi bir tesadüf olduğunu, çevTeden alınan bilgilere göre, sarsıntının şiddetli his sedildiği Karlıova ve altı köyde 200 evin yıkıldığını, SM0 kadar yaralı bulunduğuau, ölen olmadığmı söylemiştir. Karlıova ilçesinde ulaşım güçlügvi yüzünden haber alma gecik miştir. 2000 rakımın üstündeki köylerle de irtibat kurmak zor olmuştur. 50 çadır ile motorlu arsçlı bir sağlık ekipi KarlıOVB ve köylerine sevkedilıniştir. yaralandl. yılcılclı BUZ ALTLNDA KALANLAR ARASINDA TÜRK İŞÇİSİ YOK »attnıark tsviçre ıaa. AP) • sviçrede kış sporları mer I kezi, Zermatt civannda yapılmakta olan Mattmark barajı hidroelektrik santralı rizerine önceki gece tahminen bir milyon metreküp büyüklüjiin de bir buzul düşmüs ve şanti yede çalışan 100 kadar işci bu/ların altında kalmıştır. Mattraark hidroelektrik santra'.ı inşaatmm baş mühendisi Alexadre Vervey tarafından açıklandığına göre buz altında kalan 98 itç; arasında Türk bulunmamaktadu. Facia kmbanlarının 27'sinin İsviçreli. 59'unun ttalyan. 7'sînh\ İspanyoi. 2'sinin Avusıuryah. 2sirun Alman, bir tanesinin de milliyetsiz olduğu bildirümektedir. Bu rakkamiara ev\*elce kurtarılan al;ı ceset de dahil bulunmaktadır. Hayatlanndan ümit kesilen kazazedeleri kurtarmak için tcer şündftz çalışan ekipler, yeniden huzulların kop^p düşmesi tehlikesi oldııjundan kurtar ma faaliyetleriue bir süre av,ı termişlerdir. 30 metre yüksekliğinde bii buz tepesiniu altmda kalan yu ?.e yakın kazazedenin canh nUrak kurtanlması hemen hemcı imkânsız görülmektedir. Bir yetkili kazazedelerin olay sı rasında ölmemiş olsalar bile şurs diye kadar muhakkak donmuş olduklarının tahmin edildiğini söylernişiir. Şimdiye kadar 20 yajalı hsâahanelerç nakledilraiş, buz y;Kinının arasından da sadece 6 ceset çıkarılmıştır. Buz kitlelerinin altında kalarıları çıkarmak için 1,000kadar ınsan, özel surette yetiştirilmiş köpekler v e modern lechizatla. araçahjmaktadur. Ankara (Cunılıuriyet Bürobuı Lcfkoşe Ma&iahatgüzariığına Dışişieri Bakanlığı 1 inci îktUat Daiıesi Gene! Müdürü Orta Elçi Özderair Benler atanmışt'.r. Bir sürecen beri bafarı ile Lefkoşe Mas lahatguzarlığı görevini yapaıı FHruk Sahinbaş ise merkezc dönecektir. BenUr. komşu ülkeler \e iktisadi konularda bilgisi. soğukkanlılıği ve miizakereriliü ile tanııımış genç bir diploınattır. Lefko«ede Büyiik Elçinin buluııınaması Benler'in gorevinin önemini artırmaktadır. Öte yandan, bir süredfn beıi boş bulujıan Birleîmiş iliüctler Türk Daimi Temsilciliği İkinci Başkanlığına. Bakanlık 3 iincü Düirp Genol Mt'idürü Vecdi Tiirel ve Bakanlık Kıbrıs Bürosu Başkan Yardımcısı Yavuz Aktulga, Madrid Büyük Elçiliği Müsteşariık görevine atanmışlardır. 2 MILYONLUK SOYGUNLA İLGİLİ TAHKIKAT DEVAM EDIYOR ELÂZIĞ Maden Sıvrıce yolundaki soygun olayı ile ilgili & layın tahkikatına ve parajT çalan ların aranmasma devam edilmek tedir. Dün öğleyin.Elâzığ Valisi Yusuf Yakupoğlu, Emniyet Müdürü. Maden Kaymakamı ve Savcısı, Jandarma Komutam, olay yerinde keşif yapmışlardır. İki buçuk saat süren tahkikat sırasmda pa rayı getiren bankarun ekip şefi İbrahim Koloğlu da olay yerinde ifade vermiş, tzahlarda bulun mustur. Bu arada gazeteci Coşkun Birigöllü'nün de ilk görgü tanığı olarak iJadesi alınmıştır. Tahkikatı idare edenler, olayan bir tertip olduğu noktasında birleşmektedirler. CHP Partt Meclisi çalışmalanna öğleyin ara verdikten sonra saat 16 da tekrar toplanmıştır. Haber alındığına göre sabahki oturumda daha çok ön seçim so nuçlan üzertnde durulmuş, bu sonuçlara göre çeşitli illerde partinin seçim şansınm ne olabileceği konusu görüşülmüştür. Bu arada Merkez Seçiıu Kurulunun kontenjan adaylan ile ilgili raporu okunmuştur. Saat 16.30 da bir açıklama vapan Genel Sekreter Yardımcısı Suphı Baykarn şu bilgiyi vermiştir: Ö t d n s na ğe e o r Açıklama «Parti Meclisi saat ıo da tnönü başkanlığinda toplandı. (Vlerkcz seçim knnılunun kontenjan adaylan ile ilgili raporu okundu. Yurdun her tarafında yapılan ön seçimlerde adaylann durumlarım bildrren raporlar eiizden geçirildi. Ayrıca CHP fienel Merkezine yapılan kontenjan adaybği talepleri parti meclisi üyelerine snnuldu. Öplcden sonra yapılan oturumda CHP Genclik Kolları temsilcisi olarak parti nıcclisinde bulunması gerekcn iıyenın seçimi yapıldı ve Bevhan Cenkçi ittifakla seçildi.» ÖğTenildiğlne göre. Merkez Seçim Kurulunun raporunda CHP deki 23 kontenjandan ikisi kadınlara, 45 i işçilere, 1 i azınlık adayına, 5 kadan ön seçimlerde seçilemeyenlere ve geri kalanı kontenjan için müracaat edenlere aynlması tavsiye edilmektef Arkası S. 7. Sü. 4 de) VİETHAMDA Petrol toplantısı bugiin yapılacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ham petrol ithal fiyatlarında indirim sağlanması konıısunda yabancı petrol şirketleri ile yapılmaktayken bir sure ara verilen müzakerelerç bugün devam edilecektir. Yabanfi petrol sirketlerinin oyal»mı politikası güttttğünun tesbît rdil mesi üzerine kenrlilerine verilen mehil bngün sona ermektedir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanhğı Petrol Dalresi Ba;kanlığında yapılacak «lan ba^itnkli müzakerelere yabaneı l»etrol şirketlerinin ham petrol fiyattarında yapacaklan indirim fiyatlarıaı bildlnneleH serekmektedir. Bugünkt; toplantı Mobil, Shell ve B.P. temsilcileri ile toplu olarak yaptlpcaktır. A.P. İstanbul ön seçim adaylarından Mustafa Gürpınar (Eskl İl Başkanı), Mehmet Ali Yalçm, Faruk Ilgaz, Orhan Cemal Fersoy, İl Seçim Kuruluna jtirazda bulunarak oyların tasnifinde hatalann olduğunu ileri sürmüşler ve tokrar tasnifini istemişlerdir. İl Seçim Kurulu oy tasniflerinl ır.celemeye başlamıştır. İtirazda bulunan adaylar ön seçimde 1*, l.î. 16 ve 17 nci sırayı alarak mer kez kontenjanmdan liste başxna girecek 4 aday ile milletvekilliği şansını az bir farkla kayoetmis sibi sörünen partililerdir. DÖRDtNCÜ GELEN A.P. ADAYI İSTİFA ETTİ İSPARTA E'kı AP milietvekiii ve aday adaylarından o lan Avukat Mustafa Reşit Cesur ön seçimlerde lı.=tede dördüncü sırayı almasına üzülerek îl Mer kezinde bir siire ağladıktan sonra i'tif» etmıstir Dört AP adayı ön seçime itiraz etti Y.T.P. Kontenjan adayı Bu arada, Y.T.P. İstanbul listesinc kontenjan adayı olarak Sadi Bekter'in fMerkez Bankası e s ki Genel Müdürü) girmesinin ko sinleştiği. bir parti yetkilisi tarafından açıklanmıştır. Bu arada. basın toplantısı yapan Y.T.P Gençlik Kolu Başkanı Hasan Saydam. «biz memleket jrençliginin ayrı kutuplar halinde toplanmasının gelecek için iyi bir şey olmıj'acağı kanısmdayız» demiş ve çeşitli ekonomik sistemlere sahip sekiz memleket için bir inceleme yaptıklarmı ay rıca bir anket hazırladıklanm açıkls ınışhr. C H P ve C.K.M.P den seçim sonuçlarına itiraz eden olmanuştır. NADİR NADİ Trafik kazasında 10 kişi öldü Anamur Anamur'a 48 kiiometre uzaklıkta ve abanoz j'aylası civarında vukua gelen bir trafık kazasmda 10 kişi ölraüş, 3 kisı dc ağır surette yaralanmıştır. Anamur'a 48 kilometre uzaklık ta ve Abanoz yaylası civannda viılcua gelen bir trafik kazasında 10 kişi ölmüş, 3 kişi de ağır su Bir delege soyuldu rette ŞARKIŞLA Önceki aJtçam ,mey dana gelen bir soygunculuk olayında ön seçimlerden ionra küyünc dönraekte olan bir delegenin 8.000 lirast çalınmıştır. Sojrgundan sonra dağa çıkan htlirsiz «oygunculann tcsbiti için ]«sdırma tefcrbcr olmuıtuı. Gııney Vietnamda savaşm durmasını istiyen nümavisçiler Hue ş^lırinde Güney Vietnam yöneticileri aleyhinde gosleri yapaılarken Sf>riilüyor. G. Vietnamın as'.er diktatörfi Kao, dün sUiusal Ba>kanhk Konseyine yöneltilen her hücum ordnyu hedef almaktadır diyerek nümayişçileri tefadit etmi«tir. (Vietnamla ilgili diğer haberımiz 3. «ayfadadır.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog