Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MENEDİK HILLARI Yazan: ÜAXE DE FACCİ Lüks cildli, Fiatı 10 Lira. Ankara Dağıtım: Ali Sipahioğlu, Tel: 15 30 76 Taşra Dağıtım: Kemal Karatekitı, İst. NIL Yayınevi: Nuruosmanije Cad. 38 İst. NIL YAVINEVİ SUN'AR umhuriyel KTTRUCUSU: TTJNUS KADI ADAM ia^ İmpaStorluafn sonu. Tv^anm in'e, "tflusya'ya Vye kadar leri. \YDEMIB ve Tiİtkiye'ye 42. yıl scryı 14710 Telgraf r e mek+up adresi: C u m h u r i y e t İstanbu) Posta K u t u s u : îîtanbul N o . 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 9 7 22 4 2 98 2 2 4 2 99 Perşembe 15 Temmuz 1965 "MAflflt/T B0ZI/LDIÖMM1V 40 GENERAL ve AMİRAL EMEKLİYE AYRILDI YAĞMUR Ankara Cumhuriyet Bürosu ürk Silahlı Kuvretlerinde son yıllarda yapılan general terfilerindeki fazlahk sebebiyle «Mahrut sistemi» bozulduğundan normal düzeni kurmak için bir program yapılmış ve dünden itibaren tatbike konulmuştur. Bu plân gereğince. 29 Temmuz günü yürürlük müddeti dolacak olan 42 sayılı kanundan istifade edilerek 40 kadar amiral ve general emekliye ayrılmışlaTdır. inönü Başbakan Ürgüplü'deıı seçim emniyeti istedi Ankara Cumhuriyet Bürosu Genel Başkanı İsmet İnönü. dün sabah Başbakan Suat Hayri Ürgrüplüyü ziyaret ederek, «Seçim emniyeti» istemiş, ve bununla ilçili olarak «son günlerde yapılan kaymakam. savcı. ve buna benzer idare adamları arasındaki değişikliklerden parti olarak endişe duyduklarını» ifade etmiştir. Bu husus, gerck lnönunün göruşmeden sonra basın mensuplarına söylediğı sözlerden ve gerek Ürgüplünün yaptığı açıklamadan anlaşılmıştır. Ayrıca, bu görüşmede Başbakan Ürgüplü Moskovaya yapacağı resmi gezi ile iigili olar.ik CHP Genol Başkanı Inönüye bılgi vermiftır. 40 dakika devam eden bu £orüşmeden sonra İnönü, ba^ın mensuplarına şunları söj'lemiştir: • Sayın Başbakanı ziyaret etmek için randevu istedim. Sayın Başbakan Sovyet Rusyaya yapacağı seyahat hazırlıkları ve tarihi hakkında bilgi verdiler. Istifadeli ve basarılı bir seyahat olacağına inanıyorum. Bundan başka asıl müracaatımın sebebini kendilerine arzettim. Dıkkatle dınlediler. Meşs;ul olacakiarını ümit ediyorum. Müracaatımın sebcbi jcçimler ile ilgilidir. rienebilir.» Basm mcr.suplarının •Seçimlcr için bir teminat mı istediniz?» şeklindeki sorularıııa tnönü, «Gü venlik tedbirleri alacaklar, alırlar. Size fazla bilsi veremem» cevabını vermiştir. Seçim gezisine çık'.p çıkmıyacağı sorusuna ise CHP Gene! Başkanı «Daha zaman gelmedi. Daima hazırım. Tabiî çıkacağım.» cevabını vermiştir. İnönü. son olarak «Başbakanm yanından memnun ayrıldım. Se yahatinde ve işlerinde muvaffak olarağır.a inanıyorum demiştir. GÖRüŞMESt Öte yandan Başbakan Ürgüplü saat lö de Çankaya kö«küne gi(Arkası Sa. 7. Sü. « da) Can emniyetlerinin sağlanmadığını söyleyen T Tebligat yapılanlar 40 kadar General ve Amiralden dün kendilerine emeklilikleri tebliğ •Hilmij olan bir kısmı şunlardır: Yusuf Akmansu (Tümgeneral 2. Knlordu Kumandanıi, Abdülkadir Öncel ıTiimKeneral M.S.B. Teftiş Kurulu Başkanıi. Reşat Bir (Tuğgeneral Orts Menzil Kumandam), Reşat Taykut (Tümgeneral Müsteşar Yardımcısı), Sahabetıin Öztekin <Tuğgeneral 1. Ordu Topçu Kumandanı), Nuri Hazer (Tuğgeneral Antalya Üs Kumandam), Burhanettin Hünoğlu (Tuğgen* ral 4. Tümen Kumandam), Cemal Savaşır (Tümgeneral K. K. de), Nihat Telgeren «Tuğgeneral Muhabere Daıre Baskanı). Tevfik Apay (Tuğgeneral K. K. Zırhlı Birlikler Dairesi Başkam'ı, Rıfkı Alkan (Tuğgeneral Genel Kurmay Ulaştırma Dairesi Ankara ıCumhuriyet Bürosu) Başkanı), Devlet Memurları Kanunu TaAhmet Saltık (Tuğgeneral 12 sarısı. Millet Meclisinin dünkü Tümen Kıımandan Yardımcısı"), oturumunda yapılan müzakere so Ulvi Sirman (Tuğgeneral Genunda kanunlaşmıştır. nelkurmay Ordu Dairesi BaşkaMillet Meclisi iigili komisyonO. 1 nu Scnatoca tasarıda yapılan deMustafa Engin (Dr. generaO. ğisiklikleri aynen benimsediğinFahrettin Soydaner (Tuğgeneden tasarı üzerinde fazla müzaral Ordonat Dairesi Başkanı), kere yapılmamış ve aynen kabul edilmiştir. Ancak, TBMM üyelerinin ödeneklerinin aylık tutarı ile iîgili maddenin müzakeresi sırasında Yine 42 sayılı kanundan faysöz alan Edime Milletvekili Fadalanmak suretiyle kendi arzuhir Giritlioğlu ıCHP' bu maddeları ile emekli olanlar ise şuniaryc göre gelecek devre Milletvedır: killerinin nıaaşlannın 8 bin liraHüseyin Can (Tümgeneral ya çıkacağını. bu rakamın fazla olduğunu bildirmiş ve bu mad Genelkurmay Levazım Dairesi Başkanı V denin kabul edilmemesini isteFevzi Basmacı (Tuğgeneral miştir. Fakat madde. iigili Komis İstihkâm Dairesi Başkanı). yon Başkanı Fahrettın Kerim GöNediın Eray (Tuğgeneral kay tarafından savunıılmuş. madVeteriner), denin anayasa hiikmüne göre kaAli Rıza Türkran (Tuğgeneral leme alındığı belirtilmiştir. Da Piyade Dairesi Başkanı>, ha sonra madde aynen kabul eAmiraller: dilmiş, böylece Devlet Personel Kanunu tasarısı kanunlaşmıştır. İbrahim Bölen (Tuğamiral Başkan Askeri Personel Kanunu da bü Deniz Kuvvetleri Kur. YardımcısO. Şeril Oskay (Tuğayük bir değişikliğe uğıamadan miral Deniz Fabrikalan Kugeç vakit kabu! ediimiştir. Tasamandanı, mühendis). rı Senatova şevkediiecektir. Oevlet Memurları Kanunu da kabuledildi BUYUK HASAR YAPTI Alâeddin BİLGt bildiriyor •• Öğretmenler tabanca taşıma izni istiyor ADAPAZARI. (Özel) gretmenier Kurultayında konuşraa yapan Doğu bölgesi delegeleri. >gericilerin muhteır.el saldırısına karşı, kendilerini savunmak için» köy öğretmenlerine tabanca. verilmesini istemişlerdir. Kurultayın üçüncü gününu bir çeşit «ağlama duvan» haline geüren öğretmenler, yurdun dört bucaâında binbir zorluk içinde çalıştıklarını. kendilerine kendi bakanlıkları dahil» hiç kimsenin üei göstermediğinden acı acı deıt yanarak sosya! adalet ve hııkuk devleti anlayışiyla bağdaşmıyan bir tutunıla karşı karşıya bırakıldıklarmdan yakınmışlardır. ÎmamHatip Okulu mezunlanna öğretmenlik hakkını taruyatı tasarıya karşı >ateş püsküren> öğretmenler. Milli Eğitim Bakanlığına şiddetle çatmışlar ve özetle «Artık' öğretmenifk de on paraya indi. Öğretmen. sennayesi taş ve kireçten ibaret olan bir çimento gibi mütelâa edilmesinden vaz geçilmelidir. ImamHatip okulu mezunları camilerine gitsinler. Biz nasıl ki imamllk yapamazsak. onlaıda öğretmenlik yapamazlar..» demişlerdir. Bu konuda bir konuşma yapan, Federasyon Baskanı Şükıü Koç i?e. tasarının Bakanlıkça çok iyi bir şekilde «kamuflc" edilerek getirildiğini sriylemif ve <Bunun ardmda politik düşünceler vardır..• demiştir. BAŞKANLIK Mİ CADELESİ Öte yandan. 18. Kurultayın üçüncü gününde öğretmenier, «dert dökme yanısıra. yeni Federasyon Başkanhğı kulis faaliyetiyl» günlerini geçirmişlerdir. Edinilen bilgilere göre. Başkanlık için en kuvvetü aday, Hayrettin Uysal görülmektedir. Ancak, yeni bir isimde ortada dolaşmaktadır. Bu da, Dursun Akçam'dır. Şükrü Koç. «Milletvekili seçimlerine katılacağını» ileri sürerek, adayhğını koymamış ve bunu dünkü konuşmasında da bildir» miştir. 1 BEŞ KÖPRİJ Y1K1LDL CA A KAYBI VAR Kendi arzusu ile emekli olanlar ADAPAZARI Dört gündenberi siirekli bir şekilde yağan yağmurlar Sakarya ovasını göl haline getirmtştir. Taşan Melen. Bodurlu ve Diıısiz çayları bu ovadaki 24 köyü tamameıı sular altında mahsur bırakmıstır. Ayrıca Hen dek ve Akyazı ilcelerinin de ille irtibatı kesilmistir. İlk alınan bilgilere göre. merkeze bağlı Taşlık. Pınamartin, Pınaorta, ve Çakallık köylerinde 19 kişinin öldüğü ve sayısız hayvanın telef olduğu, ileri sürülmektedir. Ancak ilgililer can kaybı konusunda kesin bir şey söyleme mektedirler. Bu arada bir çocuğun da kayboldugu gelen haberler arasındadır. Hendek ilçesinde taşan Ihdere, Mahmutbey. Dereboğazı ve Başpınar mahallesinde 95 evin yıkılmasına ve 50 ye yakm evin de oturulamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Öte vandan, milyonlarca liralık maddi zarara sebebiyet veren yağmur. Sakana ovasındaki ekili mahsulü de tahrip etmiştir. Bilhassa son 24 saat içinde sağ nak halinde yağan yağmurlar, Ankara • Bolu Istanbul devlet yolunu trafiğe tamamen kapatmıştır. Adapazan bölgesinde ve Ankara asfaltı üzerinde bulunan Kargalı ve Melen köprüleri seller tarafından yıkılmış, 3 ayrı köprü de çökmüştür. Bu köprülerin yıkıknasiyle 100 lerce vasıta yollarda kalmıştır. Adapazan Va liliği özellikle Mudurnu suyunun «aa sahil seddelerinin patlamasından endişe etmektedir. Zira, bu seddelerin patlaması halinde Akyazı ilçesi ile bir çok köyün durumunun çok tehlikeli olacağı ve ihsanca zayiata yol açacağı ifade edilmektedir. Halen Akyazı ilçesi ve köylerinden hiç bir haber alınamamaktadır. Düzce su altında Bolu, (Aliettin Eratalar bildiriyor) Düzcede yağmurlar bütün şiddetiyle devam etmektedir. Küçük Melen nehri her geçen da kika yükseltnektedir. Düzce ve havalisindeki Cğur, Aksu ve Kü(Arkası S». 7, Siı. 3 de) Heııdek ilçesindr 9h rv vıkıldı, 50 ev de oturulınaz miiş bir rv sorülüvıır. hale geldi. Kesimde, yarıya kadar sulara jamül(Koto Z«"k»i ERDAL) Çıkar Yol Degil Cırörünüyor l'rtıol Kanununda yapılacak değişiklik hakkındaki tasarının. daha. Meclisleriınizde Körüşülmesine başlanmadan önce, ortaya, doğrusu, beklemediğimiz vc beğenmedisimiz bir durum çıkmıştır. Bir vabancı petrnl şirketi, Türkiye Cumhuriyell Hükümeti Maliye Bakanına telgraHa basvurarak. bu tasarı kanunlaştıgı takdirde vahim neticeler doğabilewğini» bildirmiştir. Ayrıca bir şirket de. evveiki sün. biitün senatörlere bir muhtıra göndermiş. ve «akaryakıttan alınan Hazine hissesinin kaldırılmasına ve istihsal vergisi konulmasına dair» olan tasarının Senatodan geçirilmemesini istemiştir. Vurdumurda iş sören vabancı petrol şirketlerinin bu iki davranışı, en hafif bir tâbirle. «yakışıkMzdır.» Birinci telgrafta. Sayın Maliye Bakanının sezmemiş. vrya. öyle göriinmcyi tercih etmiş olmasına rağnıen. biz, pek de kapalı olmıyan. bir tehdit edası görduk. İkiııci müracaatta ise, verilen ınuhtıranın tafsilâtım hîlmemekle beraber. sa.vın Cumhuriyet Senatosu üyelerine, alacakları kararda, bir çeşit. nüfuz ve tesir etmek hevesi vardır. Hcmen söyliyeUm ki, ne birinci telgrafın hükümette. ne de ikinci muhtıraııın Senatoda. herhangi hrr şekilde. şöyle veya böyle bir tesir husule getirmiyeceğine eminiz. Nitekim son selen bir haber bunun ilk işaretini vermiştir. Yabancı şirkctler. tâhir caizse «isi inada biııılirmemeli» ve. kimin için olacağı biliıımiyen asıl «valıinı netieeler» iıı doğmasına yol açmamalıdırlar. Kllıette. devletleriıı havatında. kanuıılar ve anlaşmalar vardır kı, zamanla «kadük» hale gelirler. ortadan kaldırıhrlar. Yine kaııunlar ve anla.şnıalar vardır ki. zamanla. aksaklıkları. boşlukları. işliyememezlikleri görülür. ve yeniden bir «sözdeıı feçirmeye» tâbi tutulurlar. Bunlar. pek bilinen. hakikatlerdir. Biz. ötedcnheri. memleketimizde maalesef yaygın bir hal almak istidadı şrösteren «yabancı şirket düşmanlığı» na karşıyız. Çünkii bu şirketler bizim çıkardığımız kanuıılardan favdalanmışlar, bizinı inızaladığımız anlaşmalarla ise kojTilmuşlardır. Fakat. bu kanunlar ve anlaşmalar. gökten nâzil olmuş. birer âyet değildirler. Yukarıcla söylediğimiz gibi. değişen zamanın icaplarına göre. vakti gelince. veniden ele alınırlar. Çünkü. alınmaları zaten zaruri olur. E%er hiikümetler lüzumlu görürlerse (hattâ. bu yolda, inceleme yapmak istiyen milletvekilleri ve senatörler dahi) alâkalı şirketlerle, istişari olarak. temas ederler. Ama. bu temaslar. hiç bir zaman «vahim neticeler dojurur» esası üzerinde yapılamaz. Hrle. kendilerine hiç hir şey sorulmadan. Ankaraya «vahim neticeler» le kansık telşraflar cekilir. ve mııhtıralar gönderilirse, kanaatimizce. biitiin hiitiin vapılamaz. •(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ntaslıeli şâki 14 ı/asıtayı kaçtı TAIA'AN. (Ahdullah Tekiu bildiriyor) Reşadiye bucağına baâh Toyluca kjyü yakınında yola taş dizen 6 maskeli ve silâhiı soyguncu VaııTatvan karayolu üzerinde sefer yapmakta olan 14 vasıtayı soyup kaçmjşlaıdır. Önceki gece Karzit nıevkiinde vuku hulan soygun olayında yiizlerini birer siyah mendille saraıı 6 silâhiı soyguncu Vandan Bitlise ve Bitlisten Vana Eİtnıekte olan 11 kanıyon, bir taksi, bir pikap ve bir otobimi durdurarak silalı tehdidi ile soymuşlardır. Yolcularda bulıınan para. saat. yiizük ve diğer kıyıııetli esyaları alan soyguncular beğendikleıi elbiseleri de yolcuların üzerinden soyup almışlardır. Soygunlarını bitiren şakileı. durdurdukları bir taksiye binerck olay yerinden kaçmışlardu Şolör Cezrai Damgacı ıdaresindeki taksi ile olay yerinden Van istikamerine 40 kilometre uzaklaşan soyguncular taksiden iııerek dağlara doğru kacmışlardır. Şoftiıün durumu andarmaya bildirmesiyle olayla iigili tahkikata v* s<ıy»uııcuların tâkibine haşlanmıştır. Bitlis îl Jandarma Komutanı Albay Mithat Savcı komutasında bir Binbaşı. 6 Astsubay ve 60 er soygunculan yakalamak için bölğeyi (aramaya başlamışlardır. Soyguncuların şoför ve yolcuîardan aldıkiaıı para. mücevherat ve diğer eşyalann maddi değeri 50 bin liraya yakın olduğu tahmn edilmektedir. ESMI ÎNANÇLARINDAN IEYBEKLERE "Solcu Öğretmenler,, sözü Meclisi karıştırdı Ankara, (Cnmbnriyet Bürosn) Sakarya Öğretmenler Kurul tayı konusu dün Cumhuriyet Senatosunu karıştırmış, konuşaa bazı üyeler, birbirlerini «Aptal • lıkla» ve «Psikopatlıkla» suçlamışlardır. Konu, gündem dışı bir konuşma yapan AP li Fethi Tevetoğla tarafından getirilmış, Tevetoğlıt bir gazete haberini de okuyarak Kurultayda «Suphi Baykama söx verilmesini önlemck istiyen bir milliyetçi ö|rencinin, yüz kadar solcn öğretmen tarafından dövüldüfünü» ileri sürmüştür. Bunun üzerine CHP li üyelerdsn Fehmi Alpaslan, Rıza Isıtan, Sırrı Atalay: «Türk öğretmenlerine hakaret edemezsin. Ötretmenlere solcu diyemez.sin» diye bağırmışlardır. Buna Tevetoglü: «\eye şocnnnyorsnnnz. Ben, Hükümeti ikast etmek istiyorum» demiş, bu da karşılıklı yüksek sesle bağırmalara sebep olmuştur. Ortalık yatıştıktan sonra gündeme eeçilmistir. Büyük Elçi Raymond Hare, A.B.D. Ortadoğu ve Asya İşleri Bakan Yardımcısı oldu \Vashington (a.a. AP Radyolar) A.B.D. Cumhurbaşkanı L. B. Johnson, Ankaradaki görevinden ayrılan sâbık Büyükelçi Ray mond Hare'in, Amerika Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Asya îşleri Yardımcılığına atandığını açıklamıştır. Baskan Johnson'un diğer dünya sorunlarma değinen basın top lantısını 3 üncü sayfamızda bulacaksmız. Tekziptir: Halikarnas Balıkcısı «Bu beyandan haberim ve rızam yoktur» Paxara Cumhuriyette Y,üksek Adalet Bakanhğının son çıkan karavnamesi ile Malatya C. Savcı Yardımcüığma tâyin edildim. Bu tâyinler dolayısiyle gazetenizin sahifel ve sütün 6 da yayın lanan (Savcılar Karara Itiraz Ediyori başlıklı yazınızda. tâyini yapılan Savcı Yardımcılarından Xâzım Karaas!an'a atfen yayınlanan yazı ile her hangi bir çeşit a'.âkam ve dahlim bulunmadığin dan başka adı geçen C. S. Y. Nâzim Karaaslan'm beyanından haberim ve rizam olmadıgı kendisini bu hususta halef de tâyinen etmediğim cihetle benim adıma konuşmpsı vârit ve doğru olmadığından ke3r£iyetin gazetenizin aynı sahife ve sütununda aynen neşrini rica ederim. 3/7/19S3 İzmır C. Ssvcı Yardımcı?ı Necdet Yardımojiu 50L RÖPORTAJî YILMAZ ÇETİNER AÇIK KAPI SİYASETİ Ajirı cerpyanlar içln t*dh!r alınacık Gızeteler Paxar Günü Cumhuriyette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog