Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CjmhuriYet BATN AHLAK. YASASıNA D Î : A Î I T A A H H Ü T EDEK #ta •«•••••••' Sahlbl: NAZİMK NADİ * G«nel Yayın ModflrO: ECVCT GtllESİN * Sorumlu Yazı îsjeri Müdürü: EKOL DALL1 *• Basan ve yayan: CUMHURİYET Matbaacılık T« Gazetecilik T.A.Ş. . Cağaloğlu Halkerl «okak No. 3941 GÜNIT tLLERt: KOçOktaat Meydam Edim« Hanl Adana . Teleion: 4550 + A.VKAKA: Atatürtt Bulvarl Tener Ap. . Yenlşeblr Telefon: 12 09 W • 12 09 66 . 12 95 44.17 57 35 * İZMİR: Gazl Bulran No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR A B O N E SenelUc ( aylık 3 aylık v e Türfctye 75.00 43.00 22 00 İ L  N Hartd 150.00 80.00 44.00 Başlık (MaUtul t 3 « & Ind Müilelenl» (santlml) t 1 ncl sahifelet Nijan Nikâh. £vlenme, Oogıun (Maktu) Ölüm. Mevlit. Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kelimesl) m ura «0 33 7İ 90 1 SAY1S1 25 KTIRÜS Yarın matinelerden itibaren i§[jf F .... Çapkın Hortlak *•, UİnLlVindl «Temps durs pour les Vampires» RENATO KASCEL SYLVIA KOSCrNA Seanslar: 12.30 2.45 5 7.15. Suare 9.45 Tel: 47 77 62 ; CHP bütçenin resmî gazetede yayınım bekliyor Ankara, ıCumhuriyet Bürosu) 1965 yılı bütçesi bugün Resmî Gai zetede yayınlanacak ve CHP Ge(Ilâncıhk: 7018) 7018 , nel Merkezinın daha önce aldığı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) karara uygun olarak, ParlâmenHindistan Cumhurbaşkanı Yarto üyelerinin ödeneklerine yapıdımcısı Dr. Zakir Hüseyin. dün lan 40 milyon liralık zammın saat 12.10 da Ankaraya gelmış Anayasaya aykırı olduğu hakkınve basın mensuplarına Kıbrıs da hazırladığı dilekçe, Anayasa konusunda Hindistanın tutumu »01 • » Mahkeraesi Başkanhğına sunuiahakkında «bir şey söyliyemiyeKAT KALORİFERİ KAZANM3LAHAK İDIALDİR caktır. ceğini» ifade etmiştir. YAKINDA PİYASADA Öte yandan Meclis muhasebeSenato Başkanı Enver Aka since 1 haziran tarihinde Millettarafından karşılanan Dr. Hüveki 1leri ve Senatörlere verilmeseyin. Şeref salonunda Akaya si gereken ödenek ve yolluk eekhitaben Farsça olarak «Tanlerinin eskiden olduğu gibi hazırnıııı dili Türkçedir, a n » ne yalandığrı, zamlara yer verilmedizık ki ben Türkçe bilmem» ği öğrenilmiştir. şeklindeki bir Iran beyitıni söyİTA AMİRLIGININ DURl'MU lemiştir. Öle yandan genel muhasebe kanununa göre bu paraların Manisa Fabrikamızm ihtiyacı olarak soğutma donanımı ile ödenebilmesi için itâ Âmiri buberaber komple soğutma tesisatı yaptınlacaktır. lunan Meclis Baskanı Fuat Sir1 Buna ait dosya Müessesemiz Al 1 Servisinde görülebilir. men'in bordroları imzalaması Kapalı teklifin üzerine 16318,'M.an. yazılarak en geç ', gerekmektedir. 10/6/1965 tarilüne kadar Müessesemiz veya İstanbul Şube| Sirmen'idttçRÜn süreyle izinmizdeki Alım Teklif Kutusuna atılması lâzımdır. li ya da görevli olarak ayrılTeklifler arasından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun ması halinde itâ âmirliçi sıfatı olanı terciiı edüecektir. kendisinde kalmaktadır. Ancak Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) üç gündrn fazla sürecek bir ayBakanlıklar arası iktisadi kurılık balinde kendi yerine basrul, dün Başbakan Yardımcısı kan vekillerinden birini itâ Süleyman Demirel'in baskanhâmirliiine vekil tâyin ttmesi . ğmda üç saat süren bir toplançf rekmrktrdir. Bn durumda tı yaparak düşük cevherü de(Basın: 8928 6162) Meclis Başkanınııı üç çünden mirin takas mukabilinde değil fazla başkentten avrılması. zamdoviz ile ihraç edilmesine kaların parlâmento üyelrrine rar vermiştir. ödenmesini sağlıvabilfcrktir, AP DE ANATASA MAHKEMESİNE BAŞVIRUTOR Öte yandan Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Talât Asaî dün bir beyanat vererek Milletvekilleri ve Senatörlerin ödeneklerine yapılan zamlar husuİstanbul ve çevresi mevsimin en «unda AP nin de Anayasa Mahsıcak gününü yaşamaktadır.. Doğu kemesinde iptal dâvası açacağını ve Orta Anadolu'da gök gürültülü bildirmiştir. ve sağanak yağışlı bir hava tahmi ni yapıldığı sıralarda şehrimiz, puslu ve sıcak bir gün geçirmiştir. Dün 28 dereceye kadar yükselen sıcakhğın bugün de aynı şekilde 1 Bolu, Adapazan, Kastnmonu, Ankara, Amasya, devam etmesi beklenmektedir. Giresun ve Trabzon Orman Baş Müdürlükleri mmtakalarından 1965 yılı tahsisi olarak mübayaa edilecek kâğıtlık Meteoroloii'den bildirildiğine gö IZMtR T.M.T.F. İzmır MaGöknar Lâdin oduniarınm Tzmite nakli için 7/6/l%5 re. hava sıcaklıklan bütün yurtta lî icra başkanı Özçelik Aral i!e biraz artacak. riizgârlar değisik günü saat 17.00 ye kadar kapalı teklif alınacaktır Ege Üniversitesi T.B. Başkanı yöıılerdcn hafif olarak esecektir. 2 Şartnameler İzmitte İşletmemizden, ayrıca İstanAkman San ve İzmir t.T.l.A Öte yandan sıcakların bu şekilde bul; Ankara, Bolu, Kastamonu. Giresun ve Hopa İrtibat Talebe Cemiyeti Başkanı Ahmet artması, plâjlar gibi, açık hava siAtılgan dün yayınladıklan orBürolarımız ve ilgili Orman Başmüdürlüklerinden bedelnemalarını da faaliyete geçirmiştak bir bildiride Cumhurbaskasiz olarak temin edilebilir. tir. Bu arada, plâjlardan çok. emrıı Gurselin «Gençlik pnlitika 3 İşletmemiz ihaityi yapıp yapmamakta veya dileniyet tedbirlerinin bulunmadığı sa vapmamalıdır» sözü üzerindeki iiğine yapmakta serbesttir. (Basın: 8731 A 525İÎ 6139 hillerde denize girenlerin çokluğu, gorüşlerini kamu oyuna açıklaboğulma olaylarının da ortmasma mışlardır. Bildiride «Çesitli kosebep olmaktadır. Nitekim, son iki nnlarda l'lusumuz tarafından gün içinde şehrimizde 4 boğulma bflirtilen düsünce ve sörüsler olayı tesbit edilmiştir. herhançi hir siyasi kurulusun aynı koııudaki sörüş ve riiişünceleri ile aynı olabilir veva benzeyfbilir. Bu hiç bir zaman gençlik o siyasi kurulusun etkisi ile hareket ediyor kanısını rermemelidir. ögrenci kurulusAnkara. (Cumhuriyet Bürosu) ları kendisi ile birlikte aynı çöBakanlar Kurulu dünkü topianTÜS vr düsüncryi savunan kurnGenel Müdüıiüğümüzle, İstanbul Büromuzdan TL. 25, bedeltısında TRT Genel Müdürü Adluslarla ortak olarak henimsel«*1ınacak şartnamelere göre hazırlar.acak tekliflerin 21/6/196p nan Öztrak'ın değiştirilmesi için «Ukleri dâvanın mücadelesine g»ü saat 17,36 a kadar Genel Müdürlüğürnüzde bulundurulma|ı bir kararnamenin çıkarılmasına girmekten ç'kinmeyecektir» deilı olunur. imkân olmadığını kararlaştırmıştır. nümektedir. • TRT konusunda Adalet Bakanı trfan Baran'm verdiği izahatın sonu dinienmiş ve bu arada TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak'ın bu şartlar içinde değiştirileme(Basın: 8991 A. 5457/6166) yeceği anlaşılmıştır. Odalcr Birliği yeni Hindistan idare heyeti seçildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Cıı m h urbaşka ît ı Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar Birliği YöneYardımcısı geldi tim Kuruluna «eçilenler dün belli olmuştur. Yeni Yönetim Kurulu üyelerı şöyledir : Sıtkı Çiftçi (İstanbul Sanayi Odası), Ali Altınordu (Mcrsin Tic. ve Sa. Odası), Sırrı Enver Batur (tst. Tic. Udası), Enver Ak (Antalya Tic. ve San. Odası), \ u suf Tanık (Ege Bölgesi San. Üdası), Mustafa Kopuz (Ist. Tic. Borsası), Şevket Filibeli (Izmir Tic. Odası), Şakıp Sabanca (Adana Tic. Odası), Nuri Ciritoğlu (Ankara Tic. Odası). CEZAYİR 69 MADEN İŞLETMESİNİ MİLLİLEŞTİRİYOR dünyada PIRİNÇ FİYATLARI PİRİNÇ üretinıimiz. 1963 yılıııda. 130.04)0 ton olarak hesap edilmişrj. Mahsulün biı' rekor seviyeyi bulması, fiyatların görülmemiş derecede ucuzlama^ına amil olmuştu. Meselâ: İstanbul Ticaret Borsasında. ortalanıa olarak sıra malların l'iyatı. kilo başıııa lı$ kuruştan. liiks malların fiyatı ise. 225 kuruştan ileri gitmeınişti. GÜNEY bölgesinin pirinç üretimiııe hâkim olan arazi sahipleıi ise. büyük tüketinı merke^leıiııde fiyatlaıııı bu derecede ucuzUnıasmdan pek nıenınun olmamışlardı. Bu menınuııiyetşizliği. •ornıal olarak k.ıışılanıak zorundayız. Zira. iiretici, piyasada pahalıya satılan bir malı. bolca üretmek, ucuza giden bir malın da. ekim sahasını daraltmak yollarını aramaktadır. Bu kaide. en ziyade pirinç iiretiminde belirli bir surette keııdisini göslerraiştir. 1963 yılı pirinç mahsulünün 100.NO tona diişmesi baııa bir nıisâl teşkil etmektedir. ÜRETİMİN. piyasadaki fiyat tesekkiilleriııe »ore azalma<<ı veya rcğalması. istikrarsızlığı doğuımaktadır. Pirinç mahsulünün. bir evvelki yıla ııispetle 30.000 ton noksan olması. pek talıii olarak fiyat yükselmesine sebep olmuştur. Bu yükselmeler, 1965 yılıııın ilk üç ayında. ortalanıa olarak 'ıfiO nispetinde idi. T.ıkat. stokların azaldığı hissedilince. bu nispet. daha ziyade jrtınıştır. Meselâ: 21 Mayıs tarihli borsa bülteninde. karolin pirincinin kilosu. 590 kutuş olarak gösterilmiştir. BİR taraftan pirinç üreticisi, öte taraftan da tüketici hesabına bir düzen kurmak vazifesi. hükiimete diişmektedir. Bunun için de lıatıra üç çare gelmektedir: MAHSCLÜN bol olduğu yıllarda; O İhraeat imkânlarını armak Geçen yıl. bu sahada yapılan gayretierden bir netice elde edilememişlir. Yabancı alıcılar. fiyatları pahalı bulduklan gibi, bizden her yıl. hangi kaIhede ve ne miktar mal alabileceklerini de sormuşlardır. lhracatçı tüccar ise. bu sonılara cevap vermekte zorluk çekmiştir. Bu durum karşısmda. alıcı. mahsulün bereketli olduğu ytllara mahsus olmak şartiyle peryodik bir şekil alan ticarete îirişmekten cckinmiştir 9 İkinci çözüm yolu da Toprak Mahsulleri Ofisinin stok yapmasıdır. MAHSÛLÜN noksan olduğu zanıanlarda da; Q İthalât yaparak fiyat yükselmelerini önlemek de hatıra jfelmişti. Bunu habcr alan çeltik üreticileri, birkaç yıl önce. sessiz yüriiyüş yaparak. bu fikri protesto etmişlerdi. KANAATİMİZCE. Toprak Mahsulleri Ofisinin stok yapması. fiyat istikrarını sağlayan en mâkul bir yol olacaktır. CEZAYİR, a. a. ezayir hükümeti, terkedilmiş olan 69 demir, kurşun, kalay ve bakır madeni işletmesiri millileştirmeye karar vermiştir. Hükümet bir kaç ay önce bu madenlerin ışletilme imtiyazına sahip kişileri. madenlerin işletme imtiyazlarını yenilemeye va ocaklann genişletilmesi ile ilgill plân ve programlarını hükümete sunmaya dâvet etmişti. Yayınlanan bildiride gönderllen proeramlarm madenlerin ışletilmesi yönünde köklü tedbırier ihtiva etmediği belirtilmekte. ve «Bu itibarla hükümet. memleketin zenginliklerini en iyi şekilde işletebilmek için bu madenleri millîleşlirmeye karar vermiştir.» denilmektedir. SOGUTMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR 141, 142 (Baştarafı 1 ınci sahifede) «Faşist bir toplum düzeninı ve insaııa, emeğe değer vermeyen bayat felsefesini yaıısıtan 141 • 142. maddeler yürürlukte tutuldukça, Türkiye'rnizin demokratik ve sosyal bir düzene kavusması, emekçilerin politik bir güc olarak haklarına sahip çıkmaları, genellikle vatandaşın hak ve hürriyetlerinden emin olabilmesi raümkün değildir. Bu iki madde. düsüıı, bilim ve sanat hürriyetlerini temelden yok etmektedir. C DÜŞÜK GEVHERÜ DEMİR DÖVJZLE İHRAÇ EDİLECEK ! SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ TEŞEKKÜR Aüe büyuğümüz vefaiı dolayısiyle cenaze merasimine istirak eden akraba ve arkadaslara ve bizzat eve kadar gelen, mektup, telgraf ve telefonla taziyette bulunan dostlarımıza minnet ve sükranlarıımzı gazeteniz vasıtasiyle arzederiz. ATLESİ Cumhuriyet 6154 / Teklif İsteme İlâıtı Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab. | Işletmesi Genel Müdürlüçünrien İZMİT Sıcaklar artacak RIİIIRİBAN KİHAR'ın ••I izmirli gençlerin yoyınladıgı bildiri ŞÜKRAN BORCU Hayatımı tehdit eden her iki bobreğimdeki taşları on ay aıalıkla Parsiyftl nefrektomi yaparak, büyük hazakatı ve yüksek bilgisiyle beni yeniden hayata kavuşturan memleketimizin medan iftiharı genç Ürologlarımızdan «Görevimize devam edeceğiz» MERStN 3 gün önce sebep gösterilmeksizin işlerine son verildiği bildirilen «Anadolu Rafineri Işçileri Sendikası» Başkanı Arif Hikmet Karakaya, yardımcısı Mehmet Buzruç. Genel Sekreter Erdogmuş Gedizgil ve muhasip Zekâi Tugcu, resmi makamlar tarafından Ankaraya çağırılmışlardır. Dün sabah bir bildiri yayınlıyan sendika yöneticileri, petrollerimizin millileştirilmesi hususunda BP, Mobil ve Shell ?irketlerinin aldıklan tavrı suçlamakta ve özetle şöyle demektedirler : • Emsaline Afrikada bile raslanmıyacak bn sindirme ve şiddet politikaiı karşı<nnda memleketsever birer sendikacı olarak vazifemiz henüz yeni baslamıştır. Görevimize bütün hızımızla. dâvamızı kazanıpcaya kadar devam edecefciz.» GREVE BASLADILAR İZMİR Bir kundura fabrika5inda çalişan 105 işçi. ifverenin toplu Fözleşmeyi imza etmemesi ve Uzlaştırma Kurulunun ücretlere O'ol0 zam kararını tanımaması üzerine dün sabahtan itiba ren greve baslamışlardır. DeriIş Sendikası Başkanı Mustafa Şahin. işçilerin haklarını elde edinceye kadar greve devam edeceklerini bildirmiütir. TOPLU SÖZLESME Mr/AKERELERtNE BASLADILAR 40 bin isçinin çalıstıjı Tekel Genel Müdürlüfü ile Tiirkive Tütün. Müskirat. Gıda ve Yardımcı tsçileri Sendikası arasında dün tapln sözlesme mnzakereleri baslamıstır. • 30.000 Ton Amonyum Sülat < Sun'î Gübresi Alınacaktır TRT Genel Müdürü değiştirilmeyecek yardımcısı Ürolog Mesrur Umut'a, Narkozitör Dr. Vahide Erdo^nn'a Esnaf Hastahanesi mensuplarına, kıymetîi yardınilarını gördügüm Dr. Hüseyin Bağcıya. Dr. Hidayet Kızıla Dr. Refik Kö>mene Dr. Necdet Sİrmen'e. Asistan doktorlara, Bashemçîreyc, servis hemşire=i Birsene. İdare Müdürüne, şükranlarımı arzederîm. FUAT SÖKMEN TCDD. Yüksek Teknik ve Plânlanıa Kunıltı Şube Müdürü AN'KARA Cumhuriyet 6156 Doçent Dr. MUZAFFER AKKILIÇ'a H Avni ŞANDA TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Ataköy 2. Kısım Satılık Dükkân Ataköy 2 kısımda inşa edilmiş bulunan 15 numaralı iükkân açık artırma ile satişa çıkarılmıştır. Taliplilerin sah? şartlarmı öğrenmek ve teminatlarıru fatırmak üzere en geç 18 hazhan 1965 günü saat 14.30 a Kaiar Türkiye Emlâk Kredi Bankası Bakırköy Şubesine nüracaatları ilân olunur. NOT: Bankamız 2490 sayılı kanuna tâbi bulunmadığınlan ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. « • • • • • • • • • • • « « « « • • • • • l •••••••! • • • • • • • • • • • « « • » • • « • • •! ( B a s m : 8891) 8137 Istanbul'un fethinin 512. yıldönümü kutlama törrnlrrinde yapılan bazı konuşmalarla ilgili olarak. Savcılıkça soruşturma açılmıştır. Gazetelerde yayınlanan bu konuvla ilgili yazılan ihbar olarak kabul eden Basın Savcılığı, bu arada Siyasi Polis tarafından tutulan raporları da ıncelemeye başlamıştır. Özellikle, «dini istismar ve Atatürk kanununa muhalefet» vönünden 1 yapıan bu soruşturma devam etmektedir. Fetih yıldönümündeki bazı konuşmalar için soruşturma açıldı İLÂN İstanbul 3. tcra Memurluğıından: 1965 1509 Mahcuz olup satılmasına karar yerilen bir adet 2300 Hra değeıde İtalyan malı dokuma tezgâhı, bîr adet 5500 lira değerde dört yuvalı faal Sömel marka dokuma tezşâhınm birinci satışı 10.6.1965 p«rşenıbe günü saat 16.3017 arası. Mahmutpaşa Sultanmektep sokak No. 10 3 de satılacaktır. O gün verilecekc bedel muhammen kıymetinin 'c 75 ini bulmazsa ikinci satışı 11.6.1965 cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ve en çok arttırana peşin para ile ihale edileeektir. îsteklilerin mezkur gün ve saatte mahaîlindeki memurıımuza müracaatlan Uân oluhur. (Basın: 8924 6163 •EVLET TA1VILLERI SABÎT kIIIII IIIl\ 1,1 llll.lll DIIA Hafta ıçmde Devlet tahvilleri genel olarak sabit kalmışlarcır. Tedavüldeki banknotlarda 77 milyon liralık bir eksilme kaydedilerek emısyon 6 milyar 605 milyona ir.miş, altın «toklarından serbest rr.iktar 22 tonda. rehin alr.nlar 71 tonda sabit kalmıslar.iır Bankalar aksiyonlarından: Başta Merkez Bankası olmak üzere Ziraat Bankası, tş Bankası, Emlâk Kredi, Yapı Kredi, Türkıve Kredi, Sınai Kalkır.ma Bankası •enetlsri sabıt kalmış. yalnız lstanbul Belediyesi aksiyonları 50 kuruş.uk bir artışla 69 lira 50 kuru?î yükselmiştir. Altın fivatlarmda hafif bir gerileme kaydedümiştir. Batı Almanya piyasalarında altının gramı 4 mark 50 fenik. plâtin 11 mark ve gümüşün kilosu 155 marka kadar satılmaktadır. Londra kıymetli metal piyasasında plâtin onsu 35 sterlin, altın 253 şilin, gümüş onsu 109 peni üzerinden muamele görmektedir. Yeni bir TRT Kanun Tasarısı için parti gruplarmdan birer temsilci ile görüşülmesi ve meselenin parti liderleriyle konuşularak son şeklini alması da ayrıca kararlaştırılmıştır. Toplantıdan çıkan Köy lşleri Bakanı Seyfi Öztürk, Genel Müdür Öztrak'ın değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda bir soruya verdiği cevapta şunlan söylemiştir: • Bu konuda herhangi bir kararname (ıkarılmasının mümkün olnıadığı anlaşıldı.» Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz Napolyon 24 Ayar kulçe 93500375 1140014500 105ö010«50 943095«« 965011700 13881400 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a llllllllllllllllllllllllllllllllıııııı>>ı TÜRK DONÜNMA CEMİYETİ EBENSÜ Şefik, Tümgeneral. Harita Genel Müdürü. Ankara, Namık Kema'l Mah. 1. Sokak No. 42, İstanbul, 1328 T.C. ERİLKUN Burhanettin, Emekli Tuğamiral, İstanbul, Beşiktaş, Yıldız Caddesi No. 54/7, İstanbul, 1317, T.C. ERKAN Ferit, Tümgeneral, Genelkurmay Personel Başkam, Ankara Yenişehir Hedef Sokak No. 6/5, İstanbul 1322, T.C. ERKUT Halil Sezai, Ankara Belediye Başkanı, Ankara Eti Yapı Koop. evleri A. Blok No. 7. Mucur 1325, T.C. ERSU Cemil, Emekli Deniz Makine Albayı, İstanbul Ataköy M2 Blok Kat. 7 Daire 13, İstanbul, 1318. T.C. ESEN Fikret, Korgeneral. Jandarma Genel Komutanı, Ankara Yenişehir Nâmık Kemal Mah. 1. Cadde No. 13/4, İstanbul, 1324, T.C. EYİCEOGLU Celâ!. Tümamıral, Kuzey Deniz Saha Komutanı İstanbul Kasımpaşa Dz. Garnizonu Komutan evi, İstanbul, 1330, T.C. FELEK Burhan, istanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, İstanbul, Maçka Teşvikiye Caddesi No. 73/4. İstanbul 1305, T.C. FER Muslih. Başbakanlık Müsteşarı. Ankara Nâmık Kemal Mah. Necati Bey Caddesi D tipi No. 7/5. İstanbul 1325 T.C. GİDEL Nail, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri, Ankara Kavakhdere Büklüm Sokak No. 20/6, Vodina. 1323 T.C. GÖĞEN İzzet. Yük. Mühendis. Emek'i Tümamiral, İst. Fatih Şemsettin Sami Sokak No. 24/4, İstanbul 1327. T.C. GÖKENGİN Mehmet Tuğamiral. AFMEDREP Temsilcisi, İzmir Hatay Caddesi No. 651, İstanbul. 1337, T.C. GÖNEGE Nuri, Emekli Tümemiral, İstanbul Levent Sülün Sokak No. 36. İstanbul, 1317. T.C. GÜRBÜZ Ihsan. Dr. Emekli Tuğamiral, İstanbul Fatih Horhor Caddesi No. 146/2 İstanbul, 1321, T.C. GÜREL Fevki, Emekli Tümamiral, îstanbul Heybeliada Ayyıldız Caddesi No. 61/2. İstanbul. 1317, T.C. GÜRESİN Eevet, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü, İstanbul Nişantaş Rumeli Caddesi No. 23'5, İstanbul, 1335, T.C. GÜRKAN Kâzım tsmail. Ord. Prof. Dr., İstanbul Cağaloğlu Kardeşler Apt. No. 6/1, İstanbul, 1321, T.C. GÜZEY Kâmi, Tümgeneral, Millî Savunma Bakanhğı Müsteşar Yarduncısı, Ankara Kavakhdere Büklüm Sokak No. 54/12, İstanbul, 1329. T.C. HIŞANKAN Mahmut, Tümamiral, Gölcük Üs Komutanı, Gölcük Üs Komutan evi, Varna, 1327, T.C. IŞIĞIGÜ/R M Ali, Dr. Tuğamiral. Deniz Hastanesi Baştabibi, İstanbul Nişantaş Rumeli Caddesi No. 14/9, Bursa 1328, T.C. İLKER Emin, Emekli Tümamiral, îstanbul Kızıltoprak Feneryolu Sitesi Caddesi No. 303. İstanbul, 1318, T.C. İLTER Zeki. Tümgeneral, Genelkurmay Lojistik Başkanı. Ankara Kavakhdere Farabi Sokak No. 5/5, Erzurum, 1326, T.C. İNCİ Tevfik, Emk. Tuğamiral, Senatör, Ankara Otel Devran Palas, İstanbul 1321. T.C. İŞCAN Hâsim, îstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Maçka Teşvikiye Caddesi Barış A p t No. 104/1 D/2., Edirae 1317 T.C. 78. KARACAN Ercüment, Milliyet Gazetesi Sahibi, İstanbul Ortaköy Muallim Naci Caddesi Emin Vafi korusu No. 23, İstanbul 1337, T.C. 79. KARAKOÇ Nazmi, Korgeneral, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, Ankara Nâmık Kemal Mah. Dip Sokak No. 1/5, Bolu 1325, T.C. 80. KARAPINAR Şeref, Emekli Koramiral, İstanbul Erenköy Bağdat Caddesi Kantarcı Bulut Sokak No. 1, İstanbul 1323, T.C. 81 KARAYEL Fahir, Emk. Tuğamiral, îstanbul Arnavutköy, Yalı boyu Caddesi No. 206/5, İstanbul 1329, T.C. 82. KAYACAN Kemal, Tümamiral, Dz. Eğitim Komutanı İstanbul, Heybeliada Komutan evi, Sinop 1331, T.C. 83. KAYLA Ziya, T.C. Merkez Bankası Genel Müdürü, Ankara Yenişehir Akay Sokak No. 23 10. İstanbul 1328, T.C. 84. KAYNAR Adnan, Emk. Yük. Müh. Tümamiral. îstanbul, Şiş:i Osman Bey Hacı Mansur Sokak No. 92, Bilecik 1321, T.C. 85. KAYNAR Hâlis, Türk Amerikan Bankası Müdürü, İstanbul Bebek Yalıboyu Caddesi No. 150/2, Bursa 1320, T.C. 86. KAYRA Macit, Anadolu Bankası Genel Müdürü, İstanbul, K a dıköy Bakla Sokak No. 20/7. Tıabzon 1327, T.C. 87. KESKİNER Ali, Orgeneral, Yüksek Askerî Şura Uyesi, İstanbul Üsküdar İhsaniye Tosun Paşa Sokak No. 1/1, İstanbul 1320 , T.C. 88. KIL1Ç llyas. Samsun Milletvekili, Avukat, Ankara Beşevler 1. Sokak 3 13, Samsun 1337, T.C. 89. KIRAĞLI Zâhit, Emekli Tuğamiral, Sivas Valisi, Siva» Vali Konağı, İstanbul 1329, T.C. 90. KIZILKAYA Metin, Oıdu Yardımlasma Kunımu Genel Müdürü, Ankara Çankaya Basın Sitesi Blok D Daire 8, Çanakkale 1334. T.C. 91. K İ P Emin. Dr., Emekli Tümamiral, İstanbul Göztepe Sarı Sokak No. 13 6, İstanbul 1309 T.C. 92. KİTAPÇ1 Âkil, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürü, Ankara, Yenişehir Adakale Sokak No. 1. Ünye 1334, T.C. 93. KOCATOPÇU Şahap, Dr. Mühendis, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. O. Genel Müdürü, l«tanbul, Şişli Ihlamur Yolu Hayırh Apt. No. 49/10. İstanbul 1332, T.C. 94. KOÇ Vehbi, KOÇ Holding A. O. Yönetim Kurulu Baskanı, îstanbul Şişli Halâskâr Gazi Caddesi Çankaya A p t No. 266/9, Ankara 1317. T.C. 95. KOÇAŞ Sadi, Emk. Kurmay Albay, Senatör, Ankara Tahran Caddesi No. 32'5, Ermenak 1335, T.C. 96. KORUTÜRK Fahri, Emekli Oramiral, Büyukelçi, İstanbul Kadıköy Moda Devriye Sokak No. 48, îstanbul 1319, T.C. 97. KÖKSAL Osman, Emekli Kurmay Albay, Senatör, Ankara Bahçelievler 2. Cadde No. 3, Şelânik 1332, T.C. 9?. KÜLEY Müfide, Prof. Dr.. İstanbul Cağaloğlu Türk Ocağı Caddesi No. 7/1, İstanbul 1320, T.C. 99. KURAN S a i t Prof. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, Îstanbul, Şişli Halâskâr Gazi Caddesi No. 301, İstanbul 1328, T.C . 100. KURAY" Enver, Ankara Valisi, Ankara Yenişehir Mustafa Ke Hnatüzüğü mal Bulvarı Vali Konağı. Manastır 1328, T . C 101. KURÇOKAN Sait, Tuğamiral, Deniz Harb Okulu Komutanı, İstanbul Heybeliada Okul K. evi, İstanbul 1328, T.C. 102. KURDAŞ Kemal, Ortadoğu Teknik Ünivershesi Rektörü, Ankara Bahçelievler Dıkmen Kooperatü evleri Xo. 3/1, Bursa 1337 , T.C. 103. KURULBERK Kadri, Tuğamiral. Dz. K. K. îr.şaat Emlâk Dairesi Başkanı, Ankara Devlet Mah., Dz. Blok 1 D/4, İstanbul 1329, T.C 104. KÜRŞAT Nihat, İzmir Milletvekili, Ankara Kavakhdere Özdemir Caddesi No. 82/B6, Kandiya 1334, T.C. 105. LASKARİDİS Kaludi, Avukat, İstanbul Beyoğlu îstiklâl Caddesi. No. 32/4, İstanbul 1310, T.C. 106. MERÎÇ Kâzım, Emekli Tuğamiral. İstanbul Bostancı Altmtepe Gümüş Yolu No. 27 istanbul 1319. T.C. 107. MUTUK Cevdet, Yüksek Mühendis, Emekli Tuğamiral, İstanbul Nişantaş Topağacı Ortaklar Apt. 7, Mürefte 139, T.C. 108. O'KAN Sezai, Emekli Kurmay Albay, Senatör, Ankara Yenişehir Ziya Gökalp Caddesi No. 78. Bursa 1333, T C. 109. OKYAY Kemal, Kars Milletvekili, Ankara Yeni Mahalle Levent Sokak No. 9,'A, Ardahan 1310, T.C. 110. ORKUNT Sezai, Tümamiral, Genelkurmay îstihbarat Başkanı, Ankara Yenişehir Selânik Caddesi No. 19/3, T.C. 111. ORTAÇ Yusuf Ziysr, Akbaba Dergisi Başyazan. tstanbul Nişantaş Vali Konağı Caddesi No. 35. İstanbul 1311, T.C. 112. OSKAY Şerif. Tuğamiral, Gölcük Dz. Fb. Gn Md., Gölcük Genel Müdür evi, Üsküp 1329, T.C. 113. ÖGEL Kâzım. Yük. Mühendis, Emekli Tuğamiral. İstanbul, Kadıköy Suadiye Karakol Sokak No. 9. Istanbu". 1323, T.C. 114. ÖNER Eyiip. Emekli Hâkim Ti ınamiral, İstanbul Ortaköy Salhane Sokak No 12/7, İstanbul 1316, T.C. 115. ÖZAK Zeki, EmekM Koramiral. îstanbul Taksim Sıraserviler Caddesi No. 97/8, İstanbul 1316, T.C. 116. ÖZDEŞ Rifat, Smk. Tuğamiral. Senatör, Ankara Yenişehir Genç lik Caddesi No. 85/8, İstanbul 1319, T.C. 117. ÖZDENİZ Necati, Emk. Tümamiral. Senatör, îstanbul, Kızıltoprak Çiftehavuzlar Haztrcevap Sokak No. 4, tstanbul 1309, T.C. 118. ÖZEL Turgut, Tümamiral, Deniz Kuvvetleri K. Kurmay Başkanı, Ankara Devlet Mahallesi Subay Loj., Dz Blok 1 D/3, İstanbul, 1330, T.C. 119. ÖZGÜLER Bâki, Emekli Tümgeneral, Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti Genel Başkanı, Ankara Kavacık Subay Evleri Kemalettin Sami Paşa Caddesi No. 5, İstanbul 1315, T C 120. ÖZGÜR Nahit, Hv. Tuğgeneral, Hava Kuvvetleri K. îdari Kurmay Yarbaşkanı, Ankara Küçükesat Bülbülderesi Caddesi No. 112/15. Samsun 1336, T.C. 121. ÖZGÜR Srlâha'tin, Emekli Deniz Kurmay Yarbayı, Senatör, Ankara Umut Sokak No. 42/7, İstanbul 1341, T.C. 122. ÖZOGUL Nazmi, Edirne Milletvekili, Ankara Yücetepe Emekli Subay Evleri No. 38/3, Edime 1334. T.C. 123. ÖZÜLKER Bahattin, Koramiral, Donanma Komutanı, Gölcük Donanma K. evi, Üsküp 1330, T.C. 124. PEKÜN Kemat, Son Havadis Gazetesi sahibi. tstanbul Cağaloğlu Tayan Apt. Xo. 75/1 D/10, İstanbul 1332, T.C.. 125. RADO Şevket. Hayat ve Ses Mecmuaları sahibi, İstanbul Beyoğlu Cihangir Emanetçi Sokak Cevdet Ferit A p t , Radoviç 1329, T.C. 12«. SADIKOGLU Aslan, Armatör. İstanbul Taksim Srraselvüer Caddesi No. 33/1, Rize 1326, T.C. 127. SAĞIROGLU Sabri, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü, Ankara Mebusevleri Ayten Sokak No. 36, Kemab 1332. T.C. 128. SALTUN İzzet, Emekli T ü m a m i r a l . Isianbul Şişli Hanımefendi Sokak No. 68/10. İstanbul 1322, T.C. 129. SAMTJRKAŞ Tevfik, Emekli Tümamiral, tstanbul Ataköy No. 61/6. İstanbul 1319, T.C. 130. SANÇAR llhami. îstanbul Milletvekili. Eski Millî Savunma Bakanı, Ankara K a v a k h d e r e Tunalı Hilmi Caddesi No. 88/7, Gördes 1325, T.C. 131. SARÇ Ömer Celâl, tstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr.. İstanbul Maçka Teşvikiye Kalıpçı Sokak No. 159, İstanbul 1317, T.C. 132. SARGTJT Tevfik, Emekli Tümamiral Vali. îstanbul Şişli Osmanbey Matbaacı Osman Bey Sokak No. 38/4, tstanbul 1320, T C . 133. SARIKEY lsmail. T ü m a m i r a l . Deniz Harb Akademisi Komutanı. İstanbul Beşiktaş Yıldız 1. Ordu Loj. C. Blok D/10 Rize 1330. T.C. 134. SEÇKİN Hayri. Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü. Ankara Yenişehir Olgunlsr sokak No. 32/14, İstanbul 1338. T C . 135. SELEK Cabir, Türkiye Garanti Bankası Yönetim Kuruiu Başkanı, İstanbul Avaspaşa Gümüşsuyu Caddesi Gümüşkonak Apt. D/8. İstanbul 1323. T.C. 136 SERDAROGLU Niyazi, T ü m a m i r a l . G e n e l k u r m a y Lojistik Bşk. I I . Muavini, Ankara Devlet Mah. Dz. Blok 1 D/18, Eğin 1327. T.C. SEYHAN Naci, Emekli Tuğamiral. İstanbul Beşiktaş, Vişne Zade Cami Meydam Marmara Apt 9, tstanbul 1323, T.C. SEZGÎN îsmet, Aydın Milletvekili, Ankara Yenişehir Bayındır Sokak No. 61/4. Ky'.m 1923. T.C. SOHTORİK Ali, Armatör. tstanhul Takfim Cumhuriyet CaddeM No. 43/3. Rize 1327. T.C. SÖNMEZ Necmi, Tuğamiral. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Baskanı. Ankara Devlet Mah Dz. Blok 1, D/15. Malatya 1336, T.C. 137. 138. 139. 140. (Devamı var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog