Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

EKREM MlHfTTIN YEĞLX Alaturka Alafranga YEMEK ÖĞRETİMİ Cıltlı: 30 Lira TATLI re KOMPOSTO 750 kuruş TATLI ve P A S T 4 10 Lira SOĞUK YEMEKLER MEZSLER 750 Krş. SOFRA TANZİMİ ve ADABI 5 Lira INKILÂP ve AKA KITABE\LERI Öâncılık: 6490 4R95 12. yı! sayı 14643 umhuriye Telgraf re Tnelrhıp adresı: Cumhuriyet is.anbu) Posta Kurasu: îstanlrui W 5 24S < Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 * 3 7 22 42 98 22 42 99 '••»A; AĞAOf.LU YAYTNEVİ (Ankaıa Caddeşi 37/7. Vılâyel jfe karşısı Istanbul) ; İAN fLEMİNG'in İstanbulda filme alıâsj RUSYADAN SEVGİLEBLE [•oıjaaından sonra OSS117 IORVOOAN SEVfeİLERLE Pazar 9 Moyıs 1965 Ağaoğlu Yayınev* : Kıtap Çarşısmda ıçin hizmetinizded Böltikbaşı TRT Tasarısının uyutulduğunu söyledi «MEVCUDİYETMDEN RAHATSIZ OLANLAR VARSA, M.P. SİZ BİR HÜKÜMET KVRULMAŞI YOLU AÇIKTIR» BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ MİLLET YAPAR Donanma Cemiyeti salı giinü resmen faaliyete geçiyor MP Koolisyonu tehdit efti M.P. Genel Merkezince dün yayınlanan basın bülteninde açıklannmhuriyet'in açtığı «MİLdığına gore, Bolükbaş» bu konuş|LET YAPAR» kampantası masında koalisyon protokolunun ^üstüne dnsüncelerini açıklaıhlâl edildiğini ileri siirmü?, Turizm yan Sayın Cumhurbaskanıve Tanıtma Bakanhğınca, TRT ile mız söyle diyor : «Bu, memleketin ılgıli olarak hazırlanan tasannm hamle re ilerleme heyecanına suBakanlar Kurulu'na iade edilisini samış oldnçunu göstermesi itibatenkıd etmıştir. r h l e millete ber sahada dnderlik M.P. Genel Başkanı özetfe juolaedeceklerin ve hükümetin elinde n »oylemıstır : biivük bir knvvet olduçuna dikkati çtkerim.» GERÇEKLERE AYKIRI Biz, Sayın Gürsel'in bn sözlerin«Anayasanın emrine uygun ode tesebbüsümüzün ve oııa karsı larak, Devlet Radyosunnn taduvulan genis ilginin gerçek anlarafsız yayın yapmasını sağlamını dile getirilmis go'rmekle kımak üzere Tnrizm ve Tanıtma vançlıyız. Böylece, bir süredir kiBakanlıfınca hazırlanan kanon milerince içine düştüğümüz sanılan ı ta.iarısı, Dörtln Komitede tetkik pasif ve çaresizlik balinin tüm yanve müzakers edilmeden, mntaIıs bir görüşü yansıttığı, halkın yübakata Tarılmadığt yolnnda ger rejindekl dinamik ve yaratıcı ecreeklere aykın bir mflcip sebepberin olanca gücü ile yasadığı kele Baksnlar Karalana iade edil sin olarak gözler önüne serilmektemistir. dir. Bn, her bakımdan gögns kabarTasanyı kırk giin aynttuktan Bugün «Anneler Giinii» dür. Türk Kadınlar Birliğı ve Anneler Derneğı «Anneler Gönü» dolatıcı bir olaydır. Yolnmnzu bn ola•onra, bo yola başvnranların yısnle, geçen sğustos ayında yapılan hava hücumları sırasmda şehit düşen pilot yiubaşı CengU vın ısıgı ile sydınlatır, davranıslahareketlerini maalesef iyi niyetTopelin anneri Mebuse Topel ile yazar Halide Nusret Zorlutuna ve 7 çocukla 12 torun safaibi rımızı da ona göre ayarlarsak, ö ı l e . ' U iwü» «kaMtk n»wkniL4««ilŞahsılet' Tank Aby» yılın anneleri «e^ilıaijlenH'r. Vılm aanelen, bugıin di£imiz mntln Tannlara lirthrTaR • dir. plâketlerini aiacaklardır. Bu konu ile ılgıli roportajımız 4. sayfadadır. lasacagımtzdan hiç şüphemiz olmaYAZILI İKAZLAR lın. Havale kapılmıvoraz. Yasadıtı ' Koalisyon protok&lunün çe?itli mız dünvanın, milletleri daha sıkı yollardan thlâli karsısında, bunu bir dayanısmaya gittikçe zorladığıımza eden Sayın Başbakan *e ornı biliyornz. Eski bagımsızhk kavtaklarımıza yaptıgımı» yazıh ıkaıramı, hele îkinci Cihan Savasından lardan sonra, bu neticeye varilması sonra, biivük bir anlam defeisiklîfeibusbutün mânalıdır. Tarafsız olm« nr ntramıstır. En kodamanından dıgı Hukumet, Başbakan ve koalisen küçüçüne kadar bogün hiçbir yon hderlerince kabul edılen TRT1 millet, ötekilerden kopnp tek basıye, her nedense dokunulmak istenna kendi hayatını yasıyamaz. Samedıği bu tutumdan da anlaşılmak vunraa alanında olsnn, ekonomi tadır. alanında olsnn, milletler birbirleriOrtaklarımız, şayet söze ve ImA\KARA, (Cumhuriyet Bürosu) ni desteklemek zorundadırlar. BuAnkara, (Cumhuıiyet Bürosu) zava sadakat dnstnruna bağlı kalgiın gerekirse nlusal egemenlik Cumhuri>et Senatosunda Içişleri Bakanlığı butcesi gorüşulürken Eş mak istemiyorlarsa, gerçek nivetlehaklanndan bile esit kosullar alumhuriyet Senatosunda dün, öğleden sonra Dışiş ref A>hau (CHP), İstanbul polisi ' rini millete açıklamahdırlar. Asgatında kısıntı yapılabileceiSi genel ri dürüstlük bunn emreder. olarak kabul ediliyor artık. leri Bakanlığı bülcesi görüşulmiye başlanmış, CHP için araştırma açılması konusundaki tutumu dola\ısiyle Bakanı istiM. P. SİZ HÜKÜMET K\et, nlnsal egemenlik haklann adına söz alan Hıfzı Oğuz Bekata, Dış politikayı millî bir fj\a davet etmiş. Mustafa Yılmaz dan kısıntı. fakat anutmıyalım; politika olarak ele aldıklarmı ve hukumeti destekledik Inceoğlu (Bağımsız) cPıyasadakı Söze ve imıaya sadakatten esıt kosnllar altında. baska hiçbir şey talep etmemis lerini bildirerek, «Hiikıimeti aıkada. boşlukta ve yalnız fılmlerm çok açık saçık olduğunu Zengin bir milletin fakir millete ıleri suıerek> tedbir alınmasını iıbolnnan Millet Partisinin prenvardım etmesi, savas gücüne araç bırakmayacağız .Ona destek olacağız.» demiştir. temiştir. «ipleri müdafa» etmesinden ve ve gereç katarak onu desteklemesi Bakan İsmaıl Hakkı Akdoğan TÜRKİYE KARSILIGINI mevcodiyetinden rahatsız olanhicbir zaman fakir karsısında zenyaptığı konuşmada ozetle şunlan ALAMAMISTIR lar varsa, onsnz bir hükümft kn soylemıstır: gine bir hak üstünlüğii sağlıyamaz. rnlması için Halk Partisinin teBekata ayrıca şunları söyiemıştir: «Memleketimizde demokrasinln Madem ki benden yardıra göminat vererek kendilerine tav«Turkıye devletlerarası munayerlesmesi ve kalkmmamn temini rin orsun, o balde davranıslarını •ive ettiği yol açıktır. Demokrasebetlerde gosterdiğı civanmertiçin ilk şart asayiştir. Koalisyon beııim isteğime n> duracaksın ! tik rejime ve memlekete hizmet lığın, fedakârlığın, yürekten hükümeti bu memlekette tarafsız Bn 7İhnivet artık yıkılmıstır. Söiçin girdifimiz yeni hükümetdostluğun asil karşılığını umduidareyi mutlaka kuracaktır.» , mürçeciiiğin iflâs ettiçi bir sırada. teki davranıslarımızın bir gün ğu eşıt anlayış ve eşıt muameBakan, Istanbul polisi için Mecözgürlük uğrana gayret harcadı£ım millete acıklanması bize ancak leyi gorememistir.» lis araştırması talebıne, Mecbste iddia eden bir devlet, maddi çücü şeref verir.» Adalet Partisi adına konuşan Fetyapılan gorüsmeler sırasında genne kadar bttyük olnrsa olsnn, kendi hi Tevetoğlu ise özetle şunlan söysoru açılması ilıtıraahnden bahseFafında yer alan daha az güclü mil lemiştir: dıldıgi ıçın, lehte katıldıgını büdırletlerin seref ve haysivetlerine say«Belirli çevrelerin Türkiyemiri mıştır. gı dnvmak zornndadır. bağimsız bir memleket haline getirAkdoğaıı. ayrıca 70 ilçede kay , mck hususunda harcadıkları boş i Çiinkü, giderilmesine çalısılan makam bulunmadığını. ilçelerin gayretleri gercek plân ve kasıtlamadde alanındaki esitsizliklerr kar. yiizde 67 sinde de jandarma susılık seref, haysiyet ve hak alanın rm neler olduğunu halkımız \e parbayı bulunmadığını bildirmisda zensin fakir avırımı yoktur; tilerimiz cok iyi anlamaktadır. AP tir. Hazırlanan programa göre, olarak Türkiye'nin NATO"dan ayrılAnkara, (Cnmhnriyet Bürosu) ber millet ötekine esittir. ancak 1975 de bütün ilçelerimiı Millet Partili, dörtlu komite uyeması yolundaki fikir ve propa^anKimi politika çevrelerimizin bn ' dalara kaynağı ve rengi ne olursa de bir jandarma subayı buluna I si Içişleri Bakanı Ismail Hakkı bilecektir. Avrıca bucaklarda , Akdoğan, TRT konusunda komitegerçegi son yıllarda nnntması. >a olsun şiddetle karşıyız.» niifus memurlarının kaldınlma1 de cereyan eden gorüsmeler hakda nnutnr görünmesi iyi olmamısÎPOTEKLİ POLİTİKAYA sı ve bunlar yerine gezici ekip • tır. Mandacılık zihniyetinden bir kında dun saat 14.30 da Meclıste PAYDOS lerin nüfus kaydı yapması yo yaptığı türlü kafalarını temizliyemij en bu basın toplantısında «Bu Mılli Birlık Grubu adına konuluna gidileceği Bakan tarafından îneselenin kangren haline gelmeeevreler, «Batıdan yardım göremez san Ahmet Yıldız. «Herşe>den bnce açıklanmıştır. sek raahvolnrnz. Halimize sükrede ipotekli dıs politikaya son verilmesi tarafların (Evet ya ds hayır) lim, sessiz sedasız kösemizde otu lidir.» demiş ve ozetle şunları soyCemal Tarlan'ın (AP) meslek dı demesinden ileri gelmiştir. Biz, ralım» diyerek, millete, hiç lâyık lemıştır: şından vali tâyin edılmemesi yo tarafların ortaya çıkıp kesinlikle lundaki temennisine Bakan, katıl ' tntnmlarını açıklamalarını istiyonlmadığı bir miskinlik ve kaderci \ •Bir tarikat müridi gibi polidığını bildirmış ve «Zamanımda rnz» demiştir. tika giitmekten artık vazgecilelik felsefesini asılamaya çalısmı§meslekten olmayan bir valinin tâcefini umarız. Eski ha^allerin lar, bn davranıslariyle hattâ BatıKOMİTE TOPLANTIS1 boşa çıktığı ve bizi diişuneceğiyini için bir teklif yapümamıştır.» lıları da yanılfarak onların bize ni sandıklarunızın verdikleri demiştir. ı Akdoğan ezcumle şoyle demiştir: kar«i ihmalci tntnmlarını tesvik sozleri bile tutmadıklarını ibret«Benim MP li Bakan olarak, etmi«Ierdir. le gordük.» TRT konnsn halledilemeden, Milletin bn durumdaıı biivük bir hiç bir kararnameyi imzalamaMEGALO İDEA MARAZI fizüntü dnydnğu, hızla çörülecek dığım şeklindeki yayınlar doğ«Üe tarafı denizle çe\rili Türkikadar mevdanda idi. Son kampan ye>e tek cıkarnıa aracı vermiyenru değildir. Kesinlikle böyle ya, Sayın Cnmhnrbaskanının da ler. Mesalo İdea marazının nöbir durum yoktur. Komitede veciz bir biçimde helirttiği çibi, o betleri icindeki Yunanistana düziMersin Anadolu Bafineri İşçikararlastırılan \e dörtlü imzaüzüntüniin ardında sakh duran nelerle lerdiler. Bizim kıyıları keleri Sendikası dün yönetim kurusına karar verilen her kono» hamle \e ilerleme özlemini açığa rumakla gorevli denizaltılarını Yulunun kararıyla ATAŞ rafuıerisınnnn kararnamesi imzalanmısemanet ettîler. Bütun de grev kararı almıştır. tır. Bir aydanberi komite topvnrmaya bir vesile olmustur. Tü naııistana AKSOİ lantılarında TRT kaııun tasarıKarakaya, dün Yönetim Kurulurejinde bö^lesine dinamik bir va bunları japtıklan halde. susınamızsı hiç görüsiilmedi. Genel Milnu toplayarak, grev karan alnıış ratıcı EÜC tasıyan milletimize ina da kullanılan iki koz da komiinist dürün tutumu zaman zaman ve durum butün uyelere açıklannalım \e eüvenelim. Bn inanç ve tehlikesi ve dış vardımdır.» OKSİJEN ÇADIRI çörüsüldü, fakat hiç bir karamıştır. Uyeler bu karan ittifakla ve güvenin biitiin dıs vardımlardan Turk Yunan dostluğunun (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) alkışla karşılamışlardır. daha deçerli olduju çerçe^ini bir •Oksijen çadırında bile» yaşatıan unntmıvalım ! 1. T. V. Talebe Birliği taralamıyacağını söyliyen Tabıî Sefından düzenlenen «Turkıyenator, Plaza raporuna değinerek, NADİR NADİ •Plaza rapornnu okuyan herkes nm petrol politıkası nedir, ne bir akıl hastasının defterini kaolmalıdır?» konuln ikili konnştırıyorum, sanır.» demiştir. feransta konnşan Prof. MuYıldız. şoyle devam etmistir: I ammer Aksoy, cPetrcd Kanununun millî menfaatlere ay•Artık, (diiııya düzeni boznlursa kın olduğanu. söyleyerek, yenl dıizen içinde biz de yerimizi Gazetemizin 41 yaşını bitiralırız) sözlerinin afyonla uyuşmuşdiğer hatip Prof. Fethl Çelikmesi münasebetiyle telefon, ları bile uyandıracak bir gerçeğin bas'ı «Açık ve 'amimî konug tcl?raf, mektupla ve çiçek ifadesi olduklan daha iyi anlasılımamakla» itham etmiştir. «öndererek sevincimizi payyor.» LONDRADAKt NATO TOPLANTISINA GİDEC5K OLAN 1 D lasan okuyncnlarımıza, dostBU AÇIK OTURITM İLE ÎLNAN DIŞtSLERt BAKANIMN HASAN IŞIKLA TEMASLARDA larımıza \e müesseselere te(Yapılan tenkidlere Ba'bakan YarGİLÎ HABKRtMİZ 7. SAYBULUNMASI İÇİN GEREKEN TALİMATIN VERtLDlGt SÖYLE«ekkiir eJeriz. dımci'i Demırel'ın verdığl oevaplar FAMIZDADIR. 1 NİYOR" (Yazıaı 3 uncu »ahıfedo) , 7. sayfamızdadır.» llkin kendimize güveneceğiz ANKARA Cumhuriyet Büro*» illet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı',nm Kütahyanın Gedis ilçe: sinde bir konuşma yaptığı i bildirilmektedtr. M İstanbul ve Izmir Komiteleri dün çalışmağa başladı ANNELER GUNU Bir vatandaşımız çiîtliğini bağışladı Senolodo milli dış polilika islendi C 70 ilçemizde kaymakam DUN VILAYETTE YAPILAN TOPLANTI « U İ L L E T YAPAR» kampanyasını şehrimizde yürün tecek olan komite dün sabah Vilâyet salonunda Vali Niyazi Ala'nın başkanhğında toplanmıştır. I. Ordu Komutanı Orgeneral Refik Yılmaz, Belediye Başkaru Haşim Işcan ile muhtelif idare ve teşekküller temsücilerinin hazır bulunduğu toplantıda Niyazi Akı, kuvvetli bünyeye sahıp nıemleketleria ihtiyaçlannı kendi kendilerine organize ve temin ettiklerini belirtmi? •Cnmhuriyet» gazetesinin açtığı kampanyamn Türkiyede memleket ve ; vatan sevgisini birden bire ayağa kaldııdığını, büyük bir heyecan yarattıgmı soylemiş, deniz sınırlanmızın nzmılnğıına işaretle Türkiyenin kuvvetli bir donanmaja sahip olmasi gereği üzerinde durmuştur. ! Toplantı zonunda Donanma Cemiyeti kuruluncaya kadar Vali Akının başkanhğında bir komitenın çalışması kararlaştırılmış, Komiteye Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Belediye, Vilâyet v« Gazeteciler Cemiyetinden temsiîciler girmişlerdir. î BAĞIŞLAR \ Lira Kr. • Akdoğan: «Koalisyon çökerse çöksün» Müracaatları karşılayacak BANKALAR Kampanyamıza katılan vatan* daşlarımız Türkiyenin her yerindo asağıda isimleri yazıh Bankaların Merkezine veya yurt içmde ve dışmdaki bütun şubelerin* bağışta bulunabilirler. Bağışta bulunmak istiyenler, bankalara MtLLET TAPAR PONANMA rümuzu ile müracaat edeceklerdir. Bankalar bu ru. rnuz altmdaki hesap numaralanna yatınlan paralan en kısa zamanda merkezlerine bildirerek gazetemizde neşrini sağlıyacaklardır. • AKBANK • DENİ2CİLİK BANKASI • ETİBANK Ataş işçileri grev kararı aldılar PETROL KONUSU TARTIŞILDI TEŞEKKÜR TÜRK YUNAN İKİLİ TEMASLAR1 BAŞLIYOR • GARANTÎ BANKASI • İŞ BANKASI • SÜMERBANK i « SEKERBANK i • TÜRK TİCARET BANKASI i # VAKIFLAR BANKASI » YAPI r e KREDt BANKAS1 » ZtSAAT BANKASI l Dun toplanan 129.315,80 S ! Mehmet Musabalı 5.000, S ! (Adana) • îş Bankası Yenicami • Alacaklı Câri Hesap ; Servısi mensuplan 130, ; i Ali Rıza Reymen 2.000, ; 750, S ! Ibrahim Bozkurt ! Iş Bankası Yenicami • Şubesi Senetler Ser• visi mensuplan 147 50 ; • llhan Kurutluoğlu 20, • ıo, ! Ankara (Cnmhnriyet Bürosu) S Kemalettin Başara) ıo,; «Donanmaya Yardım Kampanya S Sevim Aksun 25 • sı> Merkez Komitesi önceki gece S Hüseyin Kalkavan Başbakan Yardımcısı Süleyman i Nevzat Özhal 5, S Demirelin başkanhğında toplan • Nail Ardal 10, " mış ve Türk Donanma Cemiyeti j Nezahat Damla 10, i nin ana tüzük tasarısını görüşe • Nejat Fırat 5, ! rek kabul etmiştir. Toplantıda 5 Emel Düzguner 5, j Amiral Fahri Çoker, Emekli Ami S Aksel Aksu 5, ; ral Senatör Necati Özdeniz, E S Fikret Özturk s, ; mekli Amiral Senatdr Rıfat Özdeş 5.: Basbakanlık Müsteşarı Muhlis Fer • Pervın Altan 10, i hazır bulunmuşlardır. Alınan ka • Coşkun Şen 5, i rara gore tüzük tasansı 11 ma ; Talip Kılıç \ıs salı günü saat 18.30 da ilk ; Hasan Ünsal 10, j donanma cemiyetinin birind kong S Atillâ Öztoprak 5, J resini akdettiği Kasımpaşada es ! Veli Bozoğlu 5, ; ki Bahriye Vekâleti Hünkâr sa i Sevin Ilgar 10, J lonunda, çimdiki Kuzey Deniz • Yentür 50,: Saha Komutanlığı Makam Oda • Ali Güzel 5, S sında kurucularla yapılacak bir toplantıda sunulacak ve Genel ; Ticaret Bankası Ka• Başkan, Yönetim Kurulu ve î sımpaşa Şubesi men! supları 55, • denetçiler »eçilecektir. S Doğu Tamer 15, J Secimden sonra Başbakan Yar i Talât Alp 2oo,: dımcısı Süleyman Demirel tara • Turunç Koll. Şti. 50, ! fından bir koktey! verilecek ve • Şihap Özcan ıo, S bu kokteyle Genel Kurmay Baj 5 Mehmet Yalçınkaya 25. ? kanı, Kuvvet Komutanlan, mülkî ve idarl âmiıler, ileri gelen S Mehmet Lâtıf Erdebil 250. ! 25, ; mfilkf ve askerî öğrenci dernck S Davut Uçak ıo. : lerl temsilcileri, Gençlik temsil • Nazmiye Karayılan 50, i eilerl, Basın mensnplan çağnla • Mehmet Ergül • Orhan Karadağ eaktır. 2.50 S 2,50 J Öte yandan, kurulacak Donan J Irfan Uçak 50, • ma Cemiyeti için Merkez Komi 5 Ahmet Derviioğlu 80, • tesi Ziraat Bankası Merkez Şu S Hüseyin Yanıkoğlu (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da)« besinde 630/8800 ve 1$ Bankası i <Arka«ı S». 7, Sü. 4 t e ) *••••••••••••••••••••.•••••••••£ Merkez Komifesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog