Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ISTANBUL Fotoğraf: Çetin GÜREL METINİN HÜCUMU Milli takım ıtaptanı Metın, Romen kalesiru çok lorlamasına rag•nen, bir türlü gol »tamadı. Resımde; Metınin bır hjcunu goruluyor. RUSÇUK KARMA MAÇI BUGÜN Başkanı bugiin 35 kişi seçecek OLSUN Eşfak AYKAÇ umhuriyet, futboT âlemimizde vukua geicn son ola>lar uzerine blr anket açtı. Bu anketin bir suali cidden çok il gi çekicidir: Futbol Federasjonu Keisi kim olmalı?. Futbo! Federasyonu Reisinin kim olması gerektiği yolunda fikiı beyan edebllmek için, her şeyden evvel, riyaset makamını bekleyen hizmetler konusunda, doğru bilgi sahibi olmak lâzımdır. Bu da, futbol denilen spor etraiında bugun meydana gelmiş olan ie \e dış meseleleri bil meğe bağlıdır. Bu meseleler Idarîdir, tekniktir, siyasidir, malidir, iktisadidir, sosyaldir, kultureldir. Reis, bahis konusa meseleleri. juksek kademedeki sevk ve idare anlajışı içinde ybneten ve sahada o>nanan futbolun mukemmelliğini, bu unsurların mu kemmelliğini sağlaraak suretivle teminine çalışan biı buıo ada mı olacaktir. Atirıcı Sinemcılcırıııcla Tiirlc Bcıyrcığı dalgcılcıtııyor Çetin GÜREL bildiriyor RCSÇLK Milli futbol takımımız bugun saat 17 30 da 35 000 kışılık sehır stadında Ru«çuk karmaü ile temsılî bır karsılaşma yapacaktır. Bu maça çok onem \ eren Rusçuklular maç saatını sabırsızhkla beklemektedırler. Bu kar«ılasmanın butun bıletİTi satılmmır. Bulgar hakemlerın ıdare ede! ceklerı karsılaşmava takımlar şu ikadıoları ile çıkacaklardır: , İstanbul Karması • Ali • Özcan, Numan Mustafa, Ercan, Dogan Yasar, Ogün, Ajhan, Nevzat, Haluk. • ••• • ••• :::: :::: • ••a • ••• C Tıpkı bir Umum Mııdur, hattâ bir Bakan gibi Beri >andan, a>nı meseleler, tasıdıkları be\ııelmilel mânâ ile. butun memleketleriıı kesif faalivet gosterdıkleri entellektuel bir futbol âlemi nıe>dana getirmiştir. Reit, kendi ıııemleketinin, bu âlemiıı muhterem \e muteber bir ruknu balüıe ge tirip. bundan, melhuz her turlü menfaati koparmak >olunda fi ali>et gosteretı bir şahıs olacaktır. Tıpkı bir diplomat. hattâ. fut bolun Dışlşleri Vekili gıbi... Bugun, huviyeti butün dünya yuziınde belirmiş bulunan Futbol Federasyonu Reisi tipi, şahsında, butün bu hizmetleri başarıyla yurutrnek için gerekli muktesebatı toplamış olan insandır. Gazetemizin sorduğu suale şimdi cevap verebiliriz: Turki>ede şu kısa tarife uyan şahıs kimse Reis o olsun. SUAL CEVAP SUALLER: 9 Federasyon Başkatu kim olmahdır? G Tek seçici mi, Teknik komite mi? O Millî takımımızm sistemi ne olmahdır? O 3Iİ1İ1 takımın antrenörü yerli mi, joksa yabancı mı olmalıdır? HAKKI YETEN A O O Prensiplere sadakat gosteren bir kimscnın getirilmesine taraftarım. Bilgili ve ehliyetli 3 kisiden meydana gelen teknik komitenin (aydah olacağı kanısındayım. 421 tatbık edildiğı müddetçe mağlup olunur. Millî takımın > M ve\a Mezzo sisteV mi ile oynaması lâzımdır. Bu sistem ıçınde rakibe çörp taktik hazırlanabılir. Genis bır bilgive sahip yerli antrenör daha faydalıdır. Ideal Başkan Halit DERİNCÖR omeolerls yaptığımız her iki milli maçın neticesi ilk önce lederasyon baskanını yıtirdi. Onun kayması ile alt tabakaların d» sarsıniı geçirmesi veya kayması zaruridir. 2,5 saatlik Tokyo Olimpiyatları filmi neden Türkiye'de gösterilmiyor? ATİNA Özel Muhabirimizden Turkıye Mıllî Olımpıyat Komıtesının butun gayretıne ragmen temın edılemıyen 2,5 saat suren renkh Tokjo Olınıpıyatları fılmımn promıyerı hafta başında burada kralın da dâvetlı ulduğu bır seansta yapıldı Fılmde, Japonlar Turkiye'ye olan sevgılerını gostermışler, her yere Turk bayrağı, Turk gureşçılennden enstantaneler ve Istanbul'a ait renkli sahneler koymuşlardır. Rusçuk Karması : Deanov • Metodiev, Dimitrov Gaganelov, Pene\, Apostolo\ Diev, Abaciev, Asparuho\, Yakimo\ Debarsky. Bugun oynanacak Rusçuk Is tanbul temsüı maçı radyo ile nakledılmıyecektır Havaların ıyı NEDEN?.. Olimpiyad filmi Dünyanın butun sinemalarında Rösterilmesirn» rağmen. Beden olması maça ılgıyı arttırdı. Terbiyesi Imuffl Müdürü bu filmi almamıştır. Acaba neden? Resimde, Tokyo Olimpiyadlarında, Olimpiyad filminin çekimi gorüluyor. [ RUSCUK'A AKIN VAR Sılıstre, Delıorman, Sumnu ve Rasgrad'da yaşayan Turkler akın akın Ruscuk'a gelmıslerdır. Mahallî otorıteler buraya gelen Turklerın 1015 bmı buldugunu soylemektedırler. Turk kafılesının otelıne gelen ve futbolculanmıza tezahurat yapan Turkler, kafıleye buyuk ılgı ve yakınhk gostermektedırler O FARUK SAĞNAK O A O O O 0 O O O & Q A 0 Q t^> bir kımsenın setirilmesine taraftarım. Tek seçici. 424 sistemi. Yerli antrenör. R liyor. Onlar da bir milli takım hetimetinden sonra gore\lerinden affedılmıslerdi. Çocuklnğumdan beri futbol teskılâtımız basına bir takım insanlar çoreklenmistir. Bunlar her de\rin adamları olmuslardır. Yasiarımız ılerledi o iosanlar yin» sahnede. Kabiliyetli oldukları için mi sahneye çıkıyorlar? Hiç mi bu isleri yürütecek kabiliyetli isimler yetismiyor? Mademki bu isimler kabiliyetli insanlardı niçin bu sahısları Karaçöz gibi sahneye çıkartıp indirdik. Görüyorsunuz ya iyi seçim >apamıyoruz. iyi seçim \apamadıgımız müddetçe de her sene yeni federasy onlar görece^iz. Federasyon seçerken kuçük besapları, köhne zibnı\eti bırakıp taze insanlar, taze fikirler çetirelim. Sebat edelira her millî maçtan sonra federasyonları SADRİ USUĞLU O. Seref Apak. Tek seçici. h i tatbik edilirse 424. İyi bir antrenör getirilirse vabancı antrennr GÜNÜN NOTLARİ Senol \ e çifte Yılmazların son hâdiseleri yavas yavas yatışmakla beraber, soguk hava yine de devam ediyor Tuık kafılesı dun 9 45 den oğle yemeğıne kadar Tuna nehrınde gezdı ve bu arads Rusçuk valisı de zıvaret edıldı. Sandro Bükresten 2,5 kilo salam almıs ve Ruscuk'a çelince garsonu çagırarak «bunu firijdere koy» demis . Fakat sabah bir de ne çörsüıı salam ince ince kiMİarak futbolcııların önlerine konulmamrs mı? . Meçer, Bulçarcada «Firijder», ince kıymak, demekmis ] Rusçuk valısı sehri hakkında ızahat verırken, Rusçukta ılk demır\olu ve hastahanenın Mıthat Pasa tarafından yapıldığmı anlattı. Önumuzdekı sene her ıkısının de 100 j ı l donumu kutlanacak. FAHRİ SOMER Orhan Seref Apak. Tek seçicilik. (izikî kondüsyonu iyi hazırlamak şartı>la 424. Yerli antrenör. Başlannda Japon Kon Içıkawa'run bulunduğu 28 rejısor tarafından hazırlanan fılmın pek çok yennde Turkıye unsurunu gormek kabıldır. Ilk olarak, Olımpos dağından yola çıkan Olımpıyat meşalesının, Istanbul'dan ve ozellıkle Galata koprusunden geçırıhşını gonıyoruz. Meşaleyı taşıyan Turk atletı, Sultanahmet meydanında halk arasında gorulmektedır. A>rıca, son derece spektakuler bır şekılde canlandırılan Ohmpıyatların açılış torenınden once, Olımpıyat mahallınde butun mılletlere aıt bayrakların dıreğe çekılmesı sırasında, A>yıldızlı Turk bayrağı dığer bayraklardan seçıhrcesıne on plânda gorunmektedır. Bayrakların dıreğe çekılısı sırasında dujulan hışırtı da. fılmın basından sonuna TtRNLVA SONA ERDI Dün gece yapılan karşılasmaUrdan kadar en buyuk ozellığını teşkıl eden, tabıı seslendırme ile *onra 4. Istanbul lluslararası Voleybol Şampiyonası soıu erdi. hareketlerın senkronizasyonu alanında kaydedılen başarılı Resimde, Millî takımımız merasim sırasında görülu}or. Bueün gene bir takım fedeTürk kafilesi sehirde gezerçalışmayı ortaya koymaktadır. rasyon baskanları empoze edıken arkadan bir ses yukseldı Aynı başanyı, merakla bekledıgımız gureşlerde de gonı«A\han, A\han » di>e, kafile\oruz Hamıt Kaplan rakıbını mındere vurmuş, adeta ezıdekiler sesin geldiği tarafa >or. Tusa getırmeğe çalışıyor. Tam bu arada turkçe olarak dondüklerinde, bir çocukla bir «Haydı Hamıt, >asa Hamıt. Bastır, bastır Hamıt» dıye mınkadının geldiğini gördüler. Meder kenanndan Turk ıdarecı ve sporcularının seslerı duyulu| e r aslen Türk olan kadın, çoyor. Hem de gayet net bır şekılde. cugunun ismini A^han ko\mus Fılmın butunuyle, Olimpiyatları bır şıır halıne getırmek ve kafılemizi znarete geli\orıstemış ve bu yuzden de dokumanter olmaktan çıkmış. Nımus tekım Atına'dakı spor yazarlan da, fılmın teknık ustunlugunu ovmekle beraber sporcuları tatmın edecek nıtehkts olmadıgını yazmaktadırlar. Tokyo Olımpıyatlaruıın 163 musabakası başan ile fılme i Istanbul Uluslararası Voleybol Turnuvası 5 gun de\am etsığdırılmıştır. Ankara Romanya karşısında alıtıkten sonra dun gece sona ermıştır Turnuva sonunda Polon>a nan açık farklı maglübiyetlerden TÜRKİYE 3MESELESİ: bırıncı, Macarıstan ikmcı. Bulgarıstan uçuncu, Türkıye dordun sonra Futbol Federasyonu Başkanı Japon ıdarecıler, fılmın henuz Turkıye tarafından almacu, Iran beşıncı, Israıl altıncı oldular. Muhterem Ozyurt un azledilmesi uzemadığmı beyan etmelen uzerine Yunan gazetecüer musGunun ılk maçında Iran Israılı 154, 15 3, 15 9 mağlup ettı rine %enı Futbol Federasyonu Başkatehzı bır şekılde guluşmuşlerdır îranlılar bu maçta rakıplerme sayı fırsatı vermedıler Guzel nı bugun saat 1100 de Beden Terblsmaçlarla \e rakıplerınm mudafaada zayıf kalrnalarından ıstıfa vesı Genel Mudurlügu binasında 35 CUMIIURİYETİN NOTU: de ederek netıceyı lejhlerıne kolayca çevırdıler. Boylece Turkıye kısllik bir heyet tarafından seçilecekAtina muhabirimizin haberi uzerine rturumu Türkiye tir den sonra 5 ncı oldular Milli Olimpivat Komitesi ilgililerine sorduk ve şu malumaU 35 kışıllk heyette Mıllı Ligin 16 taVolejbol Milli takımımız, Polonyaya 1 saat 15 dakıka suren aldık: kıaıından birer temsılcl, 2. Millî Lig maçtan sonra 3 0 (15 6,15 8,159) mağlup oldu. «Tokyo Olimpiyat filminin Türkiye'de gösterilme hakkı Turnuvanın ılk maçmdanben guzel oyun cıkaran takımımız, den, Ankara, İstanbul ve Izmlrden Millî Olimpivat Komitesine \erilraişti. Ru film indirimli buyuk şohretlerı dıze getıren sampıyon Polonja karşısında da ıkişer kışı, Meraın, Adana, Bursa ve olarak 8000 dolara gelecekti. Komitemiz bu eseri Türkiye'>e Manisadan bırer kışı Antıara, Istan. vermek için yeterli ödeneğe sahip değildi. Durumu 1965 vı beklenen oyununu çıkardı. Erdal'm top çıkarışları K. Yalçın ve bul ve tzmir Bolge Mudurlerl ve AnDeğer'ın smaçları zorda olsa sayıya gıttı, fakat Polonya gerek kara, İstanbul ve İzmır Spor yazarlı başında Spor Toto Müdürlüğune bildirdik. Müdur Haluk mudafaada ve gerekse hucumda üstün olduğunu aldığı sayılarla larmdan lkişer gaz*tecl bulunacaklarYalım, filmi Spor • Toto kanalı ile alıp gençliğe sunmağa kabul ettırdı dır. karar verdi. Fakat görevinden a>Tita»ası uzerine yerine baSon maçta Macarıstan Bulgarıstanı ıkı saat suren çekışmelı 1 İstanbul Spor y&^arlau aama hevtı kan zat bize teklifin reddedildiğini bildirdi. Devlet Bakanı Almanyaran 50 galibiyeti ile sonuçlanan Almanya • Kıbrıs karşılaşmabır musabakadan sonra 3 2 yenerek ıkıncı oldu Setlerı (15 10, te Erdogan Arıpınar üe Samlaı Var Sekip Inal'a durumu arz ettik, 9 Nisandan beri bir cevap smın bir anında Kıbrıs kalecisi Elefteriades yediği bir golden sonra 11 15, 9 15. 1511, 159) bıten maçta başhakem Turhan Baş ıyı bır jer alacaklardır. alanudık. Türk spor se\erlerıni bu imkândan faydalandırbayılmış vaziyette idare eosteremedı. mak şarttır.» Biı şarklıvız. Her şeyden önce iyi seçim yapamıyoruz. Htsierle harektt ediyoruı. Bude kabiliyet veya kabiliyetsiıler başan İle 61çulmez. Madera kl Türkiy» her iki maçta da jenil miştir • halde federasyon baskanı yetersizdir. Bizde bir insanın jeterli ve yetersiı oldu|a >aratılan dedikodadan ilert geçemiyor. Federasvonu leri esas tutarak şişiriliyor. Aradan bir kaç ay geçtikten aradan bir kaç ay geçtikten sonra da yere vurnyoraz. Butün sahalarda ölçüsüzlük var. övmede ölçüsüz olduğumuz gibi jermede de ölçusttz olujoruz. GENEL GÖRVNÜŞ: SEDAT TAYLAN Orhan Şeref Apak. Teknik komite. «Bu konuda konusmamaM tercih fdi\orum.» HALİT DERİNGÖR O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. Şeref Apak. Teknik komite. 42"* • Yeni fikirler getirecek her hangi bir arkadaşın gelmesini temenni ederim. RÜŞTÜ DAĞLAROĞLU TURNÜVfi SONft ERDI Polonyaya da 30 yenildik Orhan Seret Apak'ı tercih ederim. Tek seçici. Büuyemıze has bir sistemin kabul edilmesine taraftarım. Once sistem kabul edilsin, antrenorun jerlı \eja yabancı olması mühim (leğil. Suat Bolayır. Teknik komite. Bıinyemize uygun bir sistem şarttır. Yabancı antrenör. FARUK AYANOĞLU Başkan bugün seçilecek FARUK ILGAZ Orhan Seref Apak. Tek seçici. Millî takımın sistemi tek seçicinin ta<ınin« bırakılmalıdır. Çok ucret verip iyi bir antrenör gclırtılmclidir. TALHA ALTINBAŞAK 0 0 0 0 0 0 0 0 O Orhan Seret Apak. Tek seçici. 424 \erli antrenör. RÜÇHAN ADLI Orhan Seref Apak. Tek seçicilik. I>i çaüşmak ve başarmak şartıyla 424 Yabancı anlrcnör anıa. en İMSI. MÜSLİM BAĞCILAR Orhan Seref \pakı her zaman tutarım. Teknik komite daha fa\dalıdır. 424 sistemi. Ingiliz antrenörleri fa\dalı olu^or. LONDRA, 5 (AP) Bugun Lond ranın Wercbley Stadında >apılan Mılletlerarası bır futbol karşılasmasmda sağıç Jımmy Greaves 17 dakıkada bir gol atarak Ingütere nın Macarıstanı 10 yenmesını sağlamıştır Macarlar bu maçı, Dunya Kupası cleme karşılaşmalarmda Dogu Al manya ve Avusturya ile yapacakları maçlar ıçın bır antrenman addetmışlerdır. Ingıltere takımı da yarın Yugos la\ja, Batı Almanya \e Isveçte maçlar yapmak uzere hareket edecektır. Ingıltere aynı stadyumda 1953 senesmde, Ferenc Puskas'ın onderlığındekı Macar takımı tarafından b 3 mağlup edılmiştı. Bugıinku netıce ile revanşmı almış bulunmaktadır İngillere Macarrstanı 10 yendi Okullar AÜetizm yarışmaları Ortaokullar arasındakı basketbol musabakalarına dün iki salonda devam edilmiştir. Abnan sonuçlar şu sekildedir: VEFA S\LONlı (Tahsin Turan) Galatasaray Orta, A \ usturya Ortajı 6033 yenmistir. G. SARAY: Ka>a K. (6), Mehmet (7). Neşet (6). Murat (7), Ali (b). AVUSTTJRYA: Değer K. (6), Eftal, (6), Mino (6), Kleman (6), Garbis (7), KADIKÖY HALK EĞITIM SALONU (Birol Arcan) Bu salonda yapılan maçta ise Saint Joseph Orta, Kadıköy Koleji Ortaya 4639 gabp gelmiştir. SAINT JOSEPH: Simon K. (8), Lazzaro (7), Hıraç (9), Alfons (10), Dimitri (9). KADIKÖY KOL: Ahmet K. (6). Bülend (5). Sıya\uş (5), Metin (8). Oğuz <5), Erkan (9), Cengiz (6), Omer( (7) (Faruk Arar Lütfıi Mungul) Geçen pazartesi \e salı günü Dolmabah^e stadyomunda yapılan Er kek Liselerarası Bölge Atletizm birinciliği musabakalarının teknik sonuçları şöyle olmuştur: 100 METRE: 1 • Ali Vardar (R. Kolej) 12,1. » • Kubilây Gönen (Kabataş) 12,1 3 Çetin Sarıoğlu (Ist. Lis) 12.3 200 METRE: 1 Meh met Geşaş (Bilir) 23.B i • Toca Türemen (R Kolej) 24,7, 3 • Kubilâ> C.nnen (Kabataş) 24.8. 400 METRE: 1 • Meh met Arad (R. Kolei) 54.5, 3 Orhan Beyaz (Ist. l i s . ) 55, 3 Tokaj Taskıpar (Bakırköy) 56,6 800 METRE: 1 Ali Aksoy (H. Paş») 2,IK>,2. 2 • Orhan Beyaz (Ist. Lis.) 2,12.3. 3 Mus tafa Okmen (R. Kolej) 2,16.3. 1500 METRE: (Steeple) 1 Ceyhaıı Akkas (Sul. Tîc.) 5. 2 • Türker Tııfekçi (Maç. S,ın.) i.08.2 3 Bahri Akbaş (KabaUs) 5.11,6. 3000 METRE: 1 Balırı Akbaş (Kabataş) 10, na, 2 • Alâettin Esentok (Kabataş) 10,54.2, 3 \ahdet Ayyiıdız (Bakırkoy) 11,29,2. 110 ENGELLI: 1 Mehmet Gesaş (Bilir) 16, 5, 2 Murat \ksoy (Ist. Lis.) 20,8. 3 Ferhan Kayahan (R. Kolej) 20.9. 400 ENGELLI: 1 Ferlıan Kayahan (R. Kolej) 1,06,1, 2 Uğur Erşan (R. Kolej) 1,07,5. 3 Hasip sene! (Ist. Lis.) 1,08,1. 4X100 BAYRAK: 1 • Robert Kolej 48,5. 2 . Ka bataş 49,9, 3 Istanbul Erkek Lisesi 50,7. 4X400 BAYRAK: 1 • Ro bert Kolej 3.54.1. 2 • l v tanbul Erkek Lisesi 3,55, 2, 3 • Kabataş 4,08,2. 1500 METRE: 1 Necati Çeteci (Eyüp) 4M. 6. 2 Ali Çetin Akso> (H. Paşa) 4,40,9, 3 Ya\uz Lâçin (Bakırköy) 4 44.8. IZLN ATLAMA: 1 Re>,at Kavalı (R. Kolej) 6,10, 2 Mustafa OkU> (Kabataş) 5,87, 3 • Osman Şişman (Bakırköi) 5,55. YUKSEK ATL\MA : 1 Reşat Kayalı (R. Ko lej) 1.80, 2 • Viron Kostantinidis (R. Kolej) 1 65, 3 • Caner Taranct (Kabataş) 1,60. 3 ADIM: 1 • Engin Oztuğlu (Kabataş) 12,57, 2 Mustafa Oktay (Kabataş), 12.34, 3 • Mehmet Arda (R. Kolej) 12.13. SIRIKLA ATLAMA : 1 Ahmet ÇuUıı (R. Kolej) 2,60. Diğerleri diskalifiye olmuştur. GuUe ATMA: 1 • Metin Çekmez (Kabataş) 1037, i • Sefik Ozkan (Kabataş) 9,71, 3 Moşe Hayim (R. Kolej) 8.83. DISK ATMA: 1 Cenşiz Erdemer (Ist. Lis.) 28,17, 2 Erdoğan Güleri (R. Kolej) 26.82, 3 Refik Cahit (Kabataş) 24. 07. C1RIT ATMA: 1 Toca Turemen (R. Kolej) 38, M5, 2 Melih Akın (Bakırköy) 35,04, 3 • Rasim Tuğbert (R. Kolej) 34,23 ÇEKIC AT»IA: 1 Atillâ Ataokay (Bakırköy) 29.49 2 • Cengiz Erdener (Ist Lis) 23,12, 3 Mustala Yuragün (H. Paşa) 22,61. TAKIM TASNIFİNDE: 1 • Robert Kolej 12.579 puan. 3 • Kabataş Lisegi 11. 439 puan 3 • Bakırköv Ligesi 8, 294 puan İBRAHİM TUSDER Balkan Kupası maçı ıçın pazar gunu Besıkta> ile karşılasacak olan Bulgar Varna takımı bugun sehrımıze gelecektır. Varna takımı cunıa gunu Dolnıabahçe Stadında oir çah^ma japacaktıı. O 0 o Orhan Seref \pak. Tek seçicilik. Kendımize ujsun sistemi. Her zaman \erli antrenör. G. Saray D. Spor 12 Haziranda oynıyacak Galatasara% Kulubu çevrelerınden alınan habeıleıe gore. Sarı Kırmızılı takım Demırspor ile 12 haziranda şehrimizde, 20 haziranda da Ankarada karsılasacaktır. G Sarav, Demırspor'u eledığı takdırde, Fenerbahçe Istanbukpor gahbı ile fınalı o\ nıvacaktır. GÜNDÜZ KILIÇ Kalespor'un Kongresi Kalespor'un yıllık kongresi 16'"> 1965 pazar gunu «aat 10 da Kulup Lokahnde yapılacaktır. Ek«eııyet temın edüemedıSl takdırde konaıe î'i/â'liBT tarılunie olacaktır Futbolu butün memleket çapınrla kalkındnacak, teskılât kurafak, katnen mıllî takımın gahbnetlerınde ve ma§lubi}etlerınde ılgılı bulunmıj aeak bırı^ı. 0 Tek seçici 0 Bence, sı^temden once teknik taktik \e kondusyon fızık bakımlarından olgun futbolcu muhımdır Butün dun\aca maharetlerı kabul edılmıs bırkaç ecnebı antrenör mu'tesna \erlı ıntıenor. • •ııııtmııtııımıımm, •*••«••••••••»•• •iııuıııiiH»tı>ııı,«ı Silâhlı Kuvvetler Basketbol Şampiyonast Silâhlı Kuvvetler Basketbol Şampıyonası Heybelıada Denız Harp O kulu Spor Salonunda başlamıştır Ilk gunku karşılaşmalarda alman sonuçlar şoyledır: Denız Harp Oku lu (92) Hava Harp Okulu (47) Ka raguoti 148) Jandarma gucu (43;. JUNIORLAR ÇALIŞMAYA BASLVDI Beşiktaş Kulübünün açtığı Fdtbol Okuluna kajdıııı ^aptu.ııı namzei futbolculardan seçilen esas kadro dünden itibaren çahsmaya başlamıştır. 13 16 >asları araMiıda oîaıı e.; futbolcular dün ilk defa Şeref SUdjpa jiderek aulrenrua# yspmijl^rdır. Resimde; Juıüorlar duııku ^^^ d ö öMüU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog