Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cui.ihuriYet BAS1N AHLAK VASASINA UYMAVI T A A H H Ü T EDER Sahibi: N'AZİME NADİ + Genel Yayın Müdürii: ECVTT GI.KESİN * Sorumlu Yazj Isleri Müdürü: EROL DALLI * Basan ve yayan: CUM1IURİYET Matbaacıhk v e Gazetecilik T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevi lokak No. 3941 GÜNET tLLERt: Küçüksaat Meydanı Edime Hanı Adana Telefon: 4550 • ANKARA. Ataturk Bulvarı Tener Ap. . Yenişehlr Telefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 85+417 57 35 * İZMİR: Gazl Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BUROLAR A B O N E Senelik 6 aylık 3 aylık ve Türkiye 75.00 40.00 22.00 I L A N Haricl 150 00 80.00 44.00 Ba;lık (Maktu) 2 3 4 5 ıncl sahiıelerde (santiml) 6 7 ncl sahifeler Nisan, Nik&h. Evlenme, Doğıım (Makhı) Ölüm. Mevlit. Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kelimfsi) 175 Lıra 40 33 75 90 1 SAYIS1 KIîRIJS Bastarafı 1. Sayfada I Ayrıca Sosyal Hizmetler Akademisinin. 2* kurslu öğrencisi de aralarınmazdı her halde. CARACAS, VENEZUELA, (AP) testo maksadiyle açıldığı sanılmakda hemen topladıkları 100 lirayı Diğer müracaatlar Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) askerî ve iktisadî yardım alacaklaTedhişçiler bugün Amerikan Bü tadır. Görgü şahitlerinin ifadesine Başkalarının vermediğini millet bankaya açılaıı özel hesaba yatırmıj Maliye Bakanının Senatoda büt rını zannetmişlerdir. Simdiye kayük Elçüiğini makineli tüfekle ta göre, elçiliğe yaklaşan iki kişi halardır. çe ile ilgili konuşmasından sonra dar bu tatbikat. Türkiye'nin milli yapar kampanyası için. dün yapılan ramışlar, Amerikalı memurların ba fif makineli tüfeklerle binayı tararZonguldak .Başkalarının vermüracaatlar arasında İstanbul Baro ilk sözü CHP adına Zihni Betil al ekunomisi ve millî siyaseti yönünzılan ölümden zor kurtulmuşlar ken, bir kadın da elinde tabanca sunun. Adalet Partisi Kadıköy İlçe mediğini millet yapaı» kampanyamıştır. den asla semereli olmamıştır. Asdır. Elçilik sözcüleri, olayda 17 pen ile yanlarmda beklemiş, sonra hep nır alij.a ile İktisat sı ihnıizde büvük Zihni Betıl reddedilen bütçe ile keri ve iktisadî yardım programla Gençlik Kolunun, t.Ü.T.B. cere camının kurşunlarla delifc de si bir arabaya atlıyarak «Küçük kaçrmşFakültesi Talebe Cemiyetinin, Türk karşılanmıştır. Şehrimizde yeni bütçe arasındaki farkları göz rı için Amerikalılar tarafından har ş;k edildiğini, fakat kimsenin yara tır. Hadise çok süratli cereyan etGazete» dünkü nüshasında. okuyucu den geçirmiş ve «Veni tasarıya gö canan her dolarin, hür dünyanın Basın Biıiiğinin. Maçka Sanat Oku larının ve bazı yöneticilenn bu kolanmadığını söylemişlerdir. tiğinden, elçilik muhafızları harekeAmerikan savunma lu Elektrik ve tesviye atölyelerinin nudaki beyanatlarına geniş yer ver re giderlerde hiçbir indirim yapıl emniyetine, Ateşin, Amerikanın Dominik Cum te geçmeğe fırsat dahi bulamamışharcanan her dolar kampanyayı desteklediklerini ve gö miştir. 50 bin üyesi bulunan Zonmamış. bilâkis 141 milyonu caıî masraflarına huriyetine asker sevkiyatını pro lardır. jçiderlerde ve 95.6 milyonu yatırım dan daha fazla hizmet ettiği gerçe reve hazır olduklarını bildiren yazı guldak Maden İşçileri Başkanı Ostarafından ları büyük önem taşıyordu. AP İi man İpekçi. Maden İşçileri olarak, giderlerinde olmak üzere. giderler ği bizzat Amerikalılar ^••••••••••••••••••••••l de 236 milyon 600 bin liralık bir kabul edildiğine göre. alınacak yar gençlerin yazısında: Gazetenizin ön memleketin bekssı için elimizden artış olmuştur. Reddolunan bütçe dımlann. bu açıdan da incelrnmesi derlik ettiği •Millet yapar» kanıpaıı gelen her türlü fedakârlığı yapmaya jası, Türk nıilletiniıı millî şuıır ve ortaya çıkde 300 milyon liralık bir iç istikraz lüzumıı kendiliğinden iıadesiııiıı dainıa a>aUta olılu«uııu hazırız demiştir. düşünülmüş. fakat bugünkü ikti maktadır.» İZMİT aöstermektedir. Teşebbiisii nıânen dar mensupları tarafından bu mikMİLLÎ BİR OKDli Izmit Belediye Baskanı Enver Atave maddeten desteklediğimizi arz etar 100 milyon lira arttırılmıştır. Öğleden sonraki oturumda kofuat. kampanyanın desteklenmesi ko Bütçe konıisMjnunda yapılan arttır nuşmasına devam eden Yurdakuler. der, başaıılar dileriz» denıyordu. nusunda su telgrafı çekmistir:«Büyük tranh öğrencüer adına telgraf nıalarla yeni bütçe tasarısındaki ö Milli Savunma mes'elelerimize denıilletinıizin vatansever duygularıdeııek miktarı. reddedilen bütçeye ] ğinmiş, «Millî kaynaklardan destek göndeıen Yıısuf Sereciyan da şöyle na makcs olan millet yapar teşebbü nazaran 344 milyon lira artmıştır» lenen millî bir orduya olan ihtiya demiştir: sünüzü tzmitliler olarak elimizdeki «Raskalarının vermediîini millet demiştir. çı» belirttikten sonra şunları soylebütün imkâıılarla desteklemeye ba 15 Mayıs 965 tarihinden itıbaren yaz mevsımı dolayısı ıle aşayapar kanıpanyasım hiıtiın kalbimiz CtÖRUŞ FARKI miştir: zır ulduğunıuzu bildiririm.» ğıda yazılı çalışma saatlerini tatbik edeceğıni sayın muştenlerine le benimser \e bu kutsal dâ\»ıla Betil, 1965 yılı programmın uygubıldirir: «MUttefiklerimizin askerî yardım Türk kardeşlerinıizle beraberliğimi naatimce bu büyük iş İçin mutlâlanmasında aksama ve gecikme ola faslından, maksatlı olarak vermekka bur kurulıısa ihtiyaç vardır.» Hergün : 8.30 13.00 15.00 20.00 zi. omuz omuza her türlü ?<irev al cağından şüphelendiğini bildirmiş. ten kaçındıklan silâh. çıkarma ara Cumartesi : 8.30 12.00 14.00 20.00 Belediye Başkanı Kemal Bengü mağa hazır huluııduğumuzu ilân vergi konusuna değinerek, dbrdün cı ve gereçleri kendi paramızla, bir H. Gan Cd. 329 A ŞİŞLI Tel. 48 13 44 48 53 41 de teşebbüsü müspet karşılamıç edcıiz.» cü koalisyon ortakları arasında ver kısmının imâli memlekette yapılırve şunları söylemiştir: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••a, T. M. T. F. nun ilçisi si konusundaki görüş farklarına i ı ken. diğer kısımlannın, Yunanis« Tesebbüs çayet yerindedir. (Reklâmcılık : 1827) 4902 T.M.T.F. Yönetim Kurulu da. Başşaret etmiştir. > tan ile aramızdaki dengenin lehimiTürk mületinin ordusuna yardım YABANCI SHRMAYE ze değiştirilınesinden kay^ı duvnıı kanları Ahmet Ketenci ile birtikıe fırsatı bulmaktan memnun olduMılli Bırli1: Grupu adına bir ko yacak dost devletlerden satın alın dün gazetpmizi ziyaret ederek kam «uııu tereddütsüz söylemek miimnuşma yapan Muzaffer Yurdakuler, ması yoluna gidilmesini. böylece panyayı bütün giicleri ile destekli kündür. lîursalı hemşehrilerimin «Yabancı sermayeyi teşvik kanunu kısa zamanda neticeye ulaşılarak. yeceklerini bildirdiler. Bu arada kampanya için bazı tek böyle bir kampanyaya büyük bir nun süratle ele alınmasını, ıslab ve politikamızın silâhla desteldenme heyecan ve zetkle katılacakiarındeğiştirilmfsini» istemiş, dış yar imkânının yaratılmasını. harb sa lifler de ileri sürülüyordu. Bazı o dan da eminim. Biz Belediye oladımlara değinerek. «Dış yardımlar ııayiimi/.in mevcut imkânlarımn kuyucularımız. milletvekillerini, nıa rak biiyle bir kampanyayı maddi kalkııımamıza hiznıet ettiği nisbet tekrar gözden geçirilerek verimli asiarına yaptıkları 40 milyon iira ve mânevî bütün gücümüzle deste kabul edilmeüdir» demiştir. Yur bir çalışmava kaıuşturulnıası için tutarındaki zammın kampanyaya ba teklemeve hazırız.» dakuler, dış yardımlar konusunda tedbirlerin alınmasını tavsive ede ğışlamaya çağınrken. bir kısmı da YARIMCA gübre fabrikasmdan POLATLIYA 500, g tasarıuf bonolarının kampanyada deDiğer taraftan Bursa Valisi dün şunları söylemiştir: rız.» UŞAK'a 120, KÜTAHYA'ya 100, AFYONa 30, KEŞAN'a | ğerlendirilmesini sâlık veriyordu. basına açıkladığına gore, Cumhu«Amerikan iktisadî yardımlarının 150, İPSALA'ya 50 ve 5ARAY"a 50 ton olmak ü;«?re g uyet'in kampanyasını Bursa ili Arsasını bağışladı üçte birinden fazlası hiçbir suretle . cem'an 1000 ton sun'i gübreye ait nakliye şartnamesi GA^ vevresınde yürütmek üzer» bir Amerikanın dışında yapılacak satııı Fuat Uluç adındaki bir vatandaş da komıte kurulmasını uygun gör» LATA RIHTIM CADDESİ No. 7 de YOLLAMA SERVÎSİ î almalara müsaarie etmez. Yapılan Sıraselviler Mahailesindeki 193 metmuş ve komitenın ilk toplantısıile ESKİŞEHİR ve ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜKLEI yardımın her haliikârda en azınrekarelik arsasını kampanya için ba nın bugün saat 17.30 da yapılacaRİNDEN temin edilebilir. 1 dan üçte ikisi Amerikaya tekrar ğışladıâını açıklıyordu. ğını sciylemiştır. Komiteve parli döner. «C.İMA 23.00« TL. LIK ÇEKİ Teklif verme müddeti 7/5 '1965 cuma günü saat 12 ye % baskanları, Belediye ve İİ Genel TESLİM ETTt AÖIR BORÇLAR Meclisleri temsilcileri, gazete sakad?.rdır. % = Bir yarış haliııe gelen yardım kam Kısacası dış yardım, Amerika Ankara (Cumhuriyet Btirosu) paııvası iciıı. dün erken saatlerde hıplerı, dernek baskanları ve banKurum 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi 1 i için, uzun vadeli bir ihracat kredi Kanadalıların Kıbrıs Turklerlne Yar. yapılan müracaatlar arasında Gima ka mudürleri davet edilmistir. yapıp japmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. {§ si gibi işler, durur. Simdiye kadar dım olarak gönderdiklerl bir milyon nın 25.000 liralık bağısı bulunmakalınan dış yardımların bize ve ge liralık İlâç ve glyecek eşya Montreal tadır. TÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU | lecek nesillere yüklediği ağır borç den İstanbula bir ayda geldlğl halde, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Gima Genel Müdürü Galip Perlara karşılık kalkınmamıza hizmet ŞilepçlHk İşletmeslnden Kızılay İstan hizoğlu. Ankiira Büromuza şimdilik = bui şubeslne bir yılda dort parça^ı dereeesinin incelenip kamu oyuna (Basın 6821,4372) § 25.000 liralık bir çek sunmuştur. GRİPİN, açıklanması milli menfaatler bakı ekslk olarak t<elmıstır. •GÖREV ISTİYORUZ|ı i Monteral'de bulıınan Türklerin mmdan bir zarurettir. ImumiyetIiiıw!n!iıi!:!i!iıtınt;i!iiıwriıiımıiitıiiiiıııitınııııi!ii!iıııii!iııiiıiiii:ı iı.ı'iıiııii:iiiiıiııiıııiiiıiıi!i!ıriı'i ba^, diş, adale, sinir, Öte jandan Erkek Teknik Yüksek Tesebbüsu ile 1 milyon lira değe. le az gelismiş ülkeler. yardım ve««•••*••••••••••••••••••••••••••••••• rinde çeşitli ilâç >e giyecek esva. Ö^retmen Okuîu lesviye bölümü ö^ lıııııbiigo, roınalizma ren devlellerin dış politikasının uvsı toplanmıs \e Kıbrıslı Tıirklere rencilerinden 28 kışiük bir gıup. gulanmasına vardım rttiçi ölçüüe ve siyatik ağnliinıı, \^.Jım olnıak ıı/rre gecen yıl 4 Buroya yazılı oİHiak başvunnuşlar Mi>ı.ta Namık Kemal Silebinc ve 'Millet yapar. kampanyasmda leskiıı eıier yuklenmi^tir. İstanbula mavıs ayı teknik islere hedeııen katılmak issoıııında gelen yardım mal/emr^. tcdiklerini. tes\i\ecî. turııacı ve fre Kı/ılay Merkezine ancak bu yıl zt'ii olarak çalı^mak üzere ' jmkân ııisanda intikâl elmi^tir. Vapılaıı 4 s a a t a r a ile HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİNE» Ailemlzln buyıtgtt. kıymetll sayınıda 39 parca e;>yadan dort sağ^anmasını istemişleıdir. eslm .HARÇLIKLARIMIZDAN.... üdet alınabilir parça e^yanın da eksik olduğıı tes 657 saydı kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi sure20 lira ayluclı Jandarma Astsubay bit edilnıi^tir. FAHRETTİN' KİPERin tiyle harita subaylarına hiçbir kayıt ve jarta tâbi tutulmaKızılay Genel Müdilrü »Uııaffer A. Okulu öğrencileri, harçlıklanndan gerek cenaze merasımine bizzat dan Millet Meclisi kanahyla Mühendis ünvanının verilmesini kın yaptığı inceleme sonlında durum ayırıp topladıkları «910» lirayı, büveya mumcssü, çelenk gonder. öngören, Yeni Ajans 2?6«/4«66 anla^ılmış re sorıınılularııı rezalandı romuza «retirmişler \r •Şimdilik bu mek suretiyle Iştirak eden ve rilması irin olıy Kr/ılay Başnıııfet kadar topladık. lutfen kabul ediııA N A Y A S A ' Y A gerkese evimlze kadar ihtıyarı ti;li|fııe intikâl ettirilmistir. demişlerdir. Para, öğrenciler tarazahraet lutfnnda buhınan. teH U K U K D I V L E T İ N İ Z A M I ' N A fından bankaya yatırılmıştır. lefon teluraf, mektııpla acımı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ K A \ U N İL İK F R E N S İB İ' N E zı paylayan merhumun arkadaş İzmir ajkırı olan, larıvla dost ve ateıbalar.mı/a TURİZ.M BANKASI A. Ş. ..jzıııir tzmir yalisi, Njpıık Keayrı i y f ı tc^ek.kure 'ftüyuk *QH TİÎRK İLİM VE ÖĞRETİM SİSTEMINİ mal Şentürk.^Millct Yggaf» karnpan mız manl oldııguntMıh %« yam YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIÎMDAN topyekun tahrip ve inkâr eden nitelikteki kanun teklifi Millet yamızın btilürf m e m l e k e u e ^ büyük mızla kendilerlne şukran ve bir destek göreceğinden emjn buiun Meclisi gündemine alınmı; bulunmaktadır. minnettarlıiiıınız] arzederız ' SİCİL No: 81079 23802 duğıınu söylemiştir. Şentürk şöyle Ahscn Kiper ve Ailesl Bu mevzuda Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak ve demistir: ışık tutmak üzere en ger 9 mayıs 965 pazar sabahına kadar sayın • Cıımhuriyetln bu hayırlı teşebbü Bankamız Sayın Ortaklarının; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiüyelerimizin ANKARADA bulunmalan gereği önemle duyuruReklâmcılık (1812 ı . 4896 Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) sü karşısmda takdir ve heyecan duy nin 29.4.1965 taııh, 2442 sayılı nüshasmda ilân olunduğu üzere, 21 Bolunun Seben ılçesi Y.T.P. kon nıamak elde değildir. Bu fedakârlık lur. Cumhuriyet 4901 Mayıs 1965 cuma günü saat 10 da İstanbul. Yeniköy, Köybaşı Cadgresınde bir konusrna yapan Ge .•varışına bütün milletin gönüldeıı desi No: 119 da Bankamıza ait Boğaziçi Oteli salonunda yıllık âdi nel Başkan Alican: «Devlet haya katılacaşındaıı şahseıı enıin bulunu Genel Kurul toplantısı yapmalanna karar verilmiş idi. Bu kerre; tıııııı va/seıilmez unsurlarından yorum. İdare âmiri olarak bu konuT. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 29.4.1965 tarihli aceHâd prostat rahatsızlüımı olan partileri fikirdeıı, prensi|) da iizerime diıseıı vazifeye hazırlaıı le telgrafla, Tüık Ticaret Kanununun 368 inci maddesi uyarınca vaktinde teshis ve hâzik mı.dateıı, bilçideıı >ok.sun lıir takım ııı.iiıın heyecaıııııı simdiden duymak mezkür toplantı gündemine alınması hakkındaki talepleri üzerine halesiyle ktsa zamanda beni topluluklar haliııe getirmeye ve tayını.» asağıda jpzılı uçüncü maddenin 21.5.1965 tarihli toplantı gündemine yenidcn sıhhate kavuçîuran bu yoldaıı memleUetiıı diizenini alııunasına karar verildığini arzederiz. Uşak t'rolog Pro(. Dr. Mvd. boımayı kimsenin hakkı yoktur* USAK. Uşak Valisi Musa Eran. demiştir. T.C. TL'RİZM BANKASI A. Ş. *> GIYAS KORKUD gazetemize gönderdiği telgıafta. kam Alican, plân hakkında da şunYönetim Kurulu Başkanlığı •. " ' panyayı bütün Uşak'ın desteklediğive Cerrahpasa Hastanesi Üroloları söylemiştir: GÜNDEM: ni bildirmiş ve: Millet yapar gerçe ]1 Kllnlği tablp, hademe ve mıis «Önümüzdeki mesele, başarı3 Denetci Seçimi tahdemlerine: aile dcst vc heİş Idaresi Şubesi İkinci Devre (Masters) Programı İstanbul, ğini l'şak Vilâyeti. bütün halkı ile lı bir plân uygulanmasıdır. kimim'7 ıBasın: 6966' 4870 Robert Kolej Yüksek Okulu, Master derecesinde diploma vermek vıırekten benimsemektedir. Teşebbü Bu konuda partimi/ıin büyük Dahüiye MUtehassısı Dr. Med. üzere, İkinci Devre Ögretim Programını hazırlamış bulunmaktadır. sııııüzıi hepimiz heyecanla selâmlıyo sikâyetleri vardır. Başarılı bir »»••••**•*•••*••••••••«••••••••••••••••••«> Geçen yıl New Yorfc'ta Columbia Üniversitesinin Yüksek İş İdareMHAT ARASa ruz» demistir. plân uyıtulanması için, her derin şukran ımı arz ederim. si Şubesinden bazı profesörlerin yardımı ıle yürürlüğe giren bu şeyden önce, plânın memleket 260 1%5 sayılı B A.C. Ceza başarıü program 1965 yılı Eylul dönemmde başlıyacaktır. Buna göEm. J. Albay gerçeklerine uymayan aksakDr. Zivaettin (Viaktav Kanunu gereğınce AİLB KART. re öğrenciye iş sevk ve idaresinde üç ayrı branş üzerinden seçme Basri ÖKTENFR lıklardan kurtarılnıası icabeKulak Kurun Koj;u LARINI çıkartmak uzere. T.C. • J hakkı tanınmaktadır: 1) Muhasebe ve Finansman, 2) Piyasa TekIIMMH4.II IHMMtHHMtMIIIMMMMM der.» Haslalıklan dahllindek! Birleşık Arap Cum. niği, 3) Sanayi tdareciliği. Cunıhurivet 4393 hurlyeti vatandaşlarmın Ankave Müfredat programı, 30 kredi saatlik derslerden (10 ders) ve ra'dakt Bırlesık Arap CumhurlAgı» Ce bir de tezden müteşekkildir. 4 yıllık İs İdaresi veya İktisat şubeEski Millî Savunma Bakanı tsyetl Büyük Elçılığine 30/6/1965'e lerinden mezun olanlar bu İkinci Devre Programını normal olarak tanbul Milletvekili llhami Sancar kadar muracaatları rica olunur. raksım Heceppasa C 5/1 2 sömestrde tamamlıyabilirler. dün bir basm toplantısı yaparak, Anl ölümü İle ebediyete erl4»! İU W Ölumu İle bivleri sonsuz acıGazetemizin açtığı «Başkalarının İkinci Devre (Master) ye kabul edilmek için aşağıdaki şartlaçen çok kıymetll alle büyüğü. lBa3in: 6989 4158 4867) lara garkederek ebediyyen aravermediğini millet yapar» kampannn yerine getirilmiş olması gerekmektedir: müz vellnlmetimlz mızdan ayrılan kıymetli varlıyasını yerinde bulduğunu ve des1) Dort yıllık yüksek öğretim (Bachelors) diploması veya Sayın ğımız teklediğini açıklamıştır. muadilini almış bulunmak. AH31ET BABALI'nm Ş E R E F Y I L M AZın Sancar, bu arada Başbakan Yar2) İkinci Devre Programını takip edebilecek kabiliyette olducertaze torentue iştırak eden, velatı dolayi5iyle caml ve kabdımcısı Süleyman Demirel'in Inönü nu belirtmek eve kadar gelerek taziyette buristana kadar gelmek, çelenk Hükumetini, gemi inşa ettirme3) İkinci Devreye devam etmekteki gayeyi açıklıyan yazılı bir : lunan, telefon, telgraf ve mekgöndermek eve gelmek telgraf mekle itham eden beyanatının doğifade vermek Referans olarak 3 isim göstermek. tupla bizlerl teselliye çalışan ve telefonla başsağlıfı dllemek ru olmadığını belirtmiş ve şunları 4) Tanmmış Yüksek İş İdaresi Okulları tarafından kullanılan bütun akraba ve dostlara ayrı suretlyle acılarımıza iştlrak eayrı tesekküre büyük teessürü«Yüksek İş İdaresi Giriş îmtihanları» na Temmuz 1965 tariden akraba ve dostlarımıza ve söylemiştir: muz mânt olduğundan gazetehinde katılmak, « Sayın .Süleyman Demirel'in mesal arkada;lanna candan nlzın delâletinl rica ederiz. bugünkü gazetelerde çıkan beyaıı 5) Eylul dönemine giriş için müracaatı 30 Mayıs 1965 tarihinşukranlarımızı sunarız. Eşi ve Çocukları Bankamızca. dahıli piyasadan 210 adet muhtelif cinste NKBA AİLESİ ları, millî bir dâviya ve bünyeye den evvel yapmış olmak. zarar veren şayanı esef sözlerdir. ve NHKBA kablo başlığı satın ahnacaktır. Müracaat formları ve Programı izah eden bir broşür, Robert lluncılık: 6«23 . 4897 Hedefimiz, ordunun tüm tesanüd Kolej, Kayıt ve Kabul isleri Âmirliğinden temin edilebilir. Bu ise ait sartnameler Eankamız Tıcaret Servisinden ve lsllancılık: 6626 4900 içerisinde çalışması, moral ve silâh tanbulda 1. Bölge Müdürlüğünden 15. TL. bedelle temin edileRobert Kolej Yüksek Okulu, İş İdaresi ve İktisat Bölümfi gücünün arttınlması olmuştur.» bilir. İstanbul Bebek P.K. 8 • İ L Â N Demirel'in «Amerikan dostluğu» Teklifler, teklif bedeline uygun geçici teminatla birlikte en İSTAN'BIL 2 nci İCRA kompleksinden kurtulma çabası içe geç 20/5/1965 günü saat 12.00 ye kadar Bankamızda bulundurulaUlâncılık: 6612) 4865 MEMITRLUĞUN'DAN risinde olduğunu belirten Sancar, Merhum Yarbay Hacı Salih becak ve 21/5/1965 günü saat 15.00 te Satınalma Komisyonunda açı964 5284 çıkarma araçları konusunu ilk defa yin ve merhurne Elnıas Nuriye lacaktır. Bir borçtan dolayı mahcuz İnönü'nün ele aldıgını ve bir kaç hanımın oğulîarı, merhume Zeholup satılmasına karar verira Inaloğlu ile Münev\er Haşiay önce denize indirilen araçların (Ba«m: 6 1 4 A 4080 4883) *4 len 10.000 lira kıymetinde Kami'nin agabeyleri, Sabriye Tunonun eseri olduğunu açıklamış ve dillak marka 30519 plâkalı cer'in eşi, Sadun Kâtipoğlu. Zey «Demirel, ordudaki değerli idarecitek kapılı spor ve müstamel yat İnaloğlu. Tarık İnaloğlu ve lere istenilen insiyatifin verilmediSuhe.,1 Hasimi'nin dayıları, Fuhususi otomobilin açık artırfini belirtiyor. Ordunun değerli idaat Murel, Rüştü Mörel, Naciye ması 25 5,965 tarihinde saat recilerine insiyatif verilmiştir. Ar«Morel'in enişteleri, yüzbaşılık1213 arası Beyoğlu Yeni çarya fitne sokan bu beyaıı, devlet adatan müstafi Devlet Denıiryolları şı caddesi Galatasaray garaEmek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarahndan Ankarada inşa nıına yakışan bir brvan değildirjı emeklilerinden jında yapılacaktır. edilecek Sta.l Oteli tesislerine lüzumlu tahıa 525 M3, kaddemiştir. O gün verilecek bedel muARİF TUNCER ron 400 M3, dikme 300 M3, kalas 20 M3, 0.023 papelli sunta m hammen kıymetinin *u 75 ni 5 5 '9fi5 gıinü Hakkın rahmetine 26 M3 cem'an 1271 M3 kereste 17 mayıs 1965 pazartesi ?ünii bulmadığı takdirde 26/5 '965 kavuşmuştur. Cenazesi 6 5<965 saat 15.30 da Stad Oteli Kontıol Şefliğinde kapalı znrf Ufulü tarihinde ayni mahal ve saatPerşembe günü Kadıköy Hasanile teklif almak suretiyle satm ahnacaktır. te ikinci satışı yapılarak enpaüa camiinden öğle namazını Bankamızm, Küçüksudaki cKüçüksu Plâj ve Gazino Geçici teminatı 50.000. TL sı olan bu işe ait şartname çok pey sürene peşin para muteakip kaldırılarak Sahrayı Tesisleri» tüm olarak 14 mayıs ile 1 ekim 1965 tarihli devre ile ihale edileceği, ihale kave mukaveleler 20. TL. sı karşılığında Ankarada U'ııs İşCedit mezarlığındaki aile kabiçin şartnamesi uyarınca kiraya verilecektir. rar pulıı ve dellâliyenin alıcırine tevdi edilecektir. hanı E Blok 3 üncü katta 309 numarada kaim Stad Oteli Te1 Muhammen bedel 75.000. T.L. dır. Mevlâ rahmet eyliye. ya ait bulunduğu ilân olunur. sisleri Inşaatı Şantiye Şefliğinden temin edilecektir. Ankara (Cumlıurlvet BUrosu^ 2 Muvakkat teminat 5.625. T.L. katî teminatı 75.000. Cumhuriyet 4S90 Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta Turkıyeye 1965 yılmda yapılacak as. (Basın : 7030) 4885 T.L. dır. serbesttir. Cumhuriyet 48TH keri yardımı görüşmelc tlzere 10 ma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••SB1 3 Tekliflerin riayeti taahhüt makammda imzalanmış vısta Ankaraya btr Alman Askerî Yarşartname ve teminat makbuzunu muhtevi kapalı zarfdım Heyeti gelecektlr. Hatırlanacafı üzere ceçen jıl la yapılması lâzımdır. eskl Milli Savunma Bakanı llha4 Teklif zarflan en geç 12/5/1965 günü saat 14 e kadar nıl Sancar'ın Başkanlıjında blr Genel Muhasebe Müdürlüğüne makbuz karşılığında heyetln Bonn'da yaptığı temaslar Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. Şirketi tarafından Ar*arada sonurunda 1965 yardım programıtevdi edilmelidir. inşa edilecek Stad Oteli Tesisleri İnşaatma lüzumlu 755 ton j nı ırorüşmek iizere Ankaraya hlr 5 Şartnameler 12. T.L. mukabilinde Genel Muhasebe muhtelif kuturda St. I ve St. III B demiri 17 mayıs W,5 paheyetin eelmesl kararlastınlmıştı. Müdürlüğünden alınabilir. Fakültemiz kitaphğında mevcut ciltsiz eserlerden 1300 Almanya. 1964 yılında 50 milyon zartesi günü saat 14.30 da Stad Oteli Kontrol Şefliğinde ka6 Bankamız 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp ihaleyi Alman marklık askerî yardımdt adet mecmua ile 700 adet k'tap ciltlenecektir. Tahmin bepalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satm ahnacaktır. bnlunmuştu. Gelerek heyet, Kınkyapıp yapmaroakta veya dilediğine yapmakta serbestdeli 15.000. liradır. Geçici teminat 1125. liradır. İhaGeçici teminatı 50.000. TL. olan bu işe ait şartnams ve kale Fabrikalarının modern silih tir. le 4936 sayılı kanunun 59. rraddesine istinaden hazırlamukaveleler 10. Tl. sı karsılığırda Ankarada Ulus İşhnnı E ları yapacak seviyeye setirilmesi TÜRKİYE CUMHURİYETİ TURİZM BANKASI ^.Ş. rahşmalarına paralel olarak. Al. nan esaslar dsiresinde kapah zarf usulü ile 20 mavıs "5 Blok 3 üncü katta 309 numarada kaim Stad Oteli Tesisleri İnGenel Müdürlüğü manyanın silâh ihtiyacının bir perşembe günü saat 14 de Üniversitemiz Saymanlık Müşaatı Şantiye Şefliğinden temin edilebilir. kısmının bu fabrikada saglanmasıBeyoğlu, Tepebaşı, Sleşrutiyet Caddesi No: 133 M dürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Şartna(Daha evvelki satılan şartnsmeler de ajnen muteberdir.) na çalışacaktır. Beyetin. Gölcük me Dekanhk Bürosunda görülebilir (Basm 7039/4SS2) Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta Tersanclerinin zırhlı geml vapımı(Basın 7055/4894) J na elverişli hâle çetirilmesi konu. serbesttir. Cumhuriyet 4875 mnda da yardımd» bulanacati H'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• îl HI1 İİ 11IUUI1I1İ11İİ1IUI UüIUIIUilllUl tllUUUIlUllUUUUUt lUiUiilinMlirillItllIllUlltllIİIIllIllIllIltlIllIlltlI] lltllllll IlUItlIUfIlUifli lEHir Keklaıutıiis lüib, 489a mlmak t^Au, VENEZUELA'DA AMERİKAN ELCİÜGİ MAKİKELİ TÜFEKLE TARANDI SENATODA BÜTÇE MİLLET GÖRÜŞML .ERİ BAŞLADI YAPAR SOĞUK ALGINLIĞINDAN İLERİ GELEN 1000 TON SUN'İ GÜBRE SEVKETTİRİLECEKTİR | AĞRILARINA KARŞI GRİPiN CRİPİ\, Bir milyon liralık ilâç kayboldu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİGİ TEŞEKKÜR • ••>• Alican: "Plân yyrt gerçeklerine uyar hale getirilmeli» TEŞEKKÜR ROBERT KOLEJ YÜKSEK OKULU THŞEKKUR TEŞEKKÜR I «Demirel'in demeci esef vericidir» I L A N İLLER BANKASINDAN Sıkıcılar kazan içinde saklanır. Kazan paslanmaı çeüktendir. Pülsatör pervane kaynatmatesirlidir. Çok iş göriir az yer tutar. 3,5 kg. içamaşırı 4 dakikada yıkar. VEFÂT T.C. Tnrizm Bankası A.Ş. ne Ait KÜCÜKSU PLÂJ VE GAZİNOSU KİRAYA VERİLECEKTİR Kereste Satın Ahnacaktır Bir Alman heyeti Gölcük iezgâhlam?. tetkik edecek Betonarme ST Demiri Satın Ahnacaktır Universitesi • ^ Elektrik Fakültesi Dekanlığından: İstanbul Teknik 8 HOOVER Halaskârgazi Gad. 133 Pangaltı İstanbul Tel: 4 7 4 4 3 0 Tünel karsısı HOOVER Ma ğazası Karaköy İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog