Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SIBTFE ALTT CüMHUBİIET 6 Mayıı 1965 kumarbazm hilesi EE OUJP&TENLEEt Hafif Müzik 1965 Orkestralar geçidi başanlıydı ESIN ULUER Tanlış bir deyimle Türkiye Müzisyenler Sendikası konseri denmiştl bu organizasyona. Oysaki Belgrad festivall dönüşü yapüan bütün konser. Sevimli Fransız yıldızı Briaitte Bardot, Amerikalı aktör lere ve bu yılkl <orkestralar geçidlAntony Perkins ile beraber bir filimde ne> ıMuammer Yeşil konserleri» demek daha doğru olurdu. Zira Muammer Yeşil, uğraçtı, didlndl ve sonuçta 1965 orkestralar geçidinl bizlere dinlettl. Erkan Yolaç'ın yerine gene M. Yeşil sahneye önce İ.T.Ü. Televizyon Orkestralar Birinclsi ««An Dörtlüsü» nü aldlt. Sonra profesyonel müzisyenliğln bütün lnceliklerinl gösteren Vasfl Uçaroğlu orkestrasını dinledik. Kısa bir aradan sonra Hava Kuvvetlerl orkestrası sahneye çıktı. Konserin yegâne (en güzel topîuluğu) niteliğini taşıyan orkestra«• Filmln hikâyesi doğrusu üzerinde pek çok laf edılmesıne ragmen •• sıydı. Solistleri Erkin Koray bekle kolay ortaya çıktı. Şimdiye dek hiçbir film projesini bu kadar rahat neni veremedi. gerçekleştirememiştim. Filmin prodüktörü olan Carlo Ponti önce benden Ertan Anapa ve arkadaşları bii senarj'o istedi. «Adetiniz üzere senaryosuz film çerirmenizi istemiyoranı», hassa 2. şarkıiarı «In Ginocchlo dedl. Senaryo yazmayı reddettim ama şöyle bir teklifte bulundum: «Bir Datc> adlı melodlde başanlıydılar. kitap alalım, film çevirirken satır satır takip edeyim. Böylece lkiyüz Misafir şarkıcı olarak dlnledlğlmlz sayfalık bir senaryo üzerinden film kumadığından yüzdeyüz emln olDOT sabato «Marla» lle hayll alkıj yapıldığını iddia edebilirsiniz.» topladı. Ben «Le MeprisTahkir» roma dugum Ponti filmin çekimi bitmeŞevket Uğurluer ve arkadaşları nını seçtim. Ponti ise Sophia Lo den benden habersiz Amerikalı işHaldun Özdenizmen'in hasta olma ren ve Marcello Mastrioanni'yi o letmecilere «hafif bir film, Bardot sı yüzünden eksik kadroyla sahne yuncu olarak istiyordu. Reddet birçok sahnelerde çırılçıplak göye çıktılar. Her zamankl canlı tim. lyi bir tesadüf Brigitte Bar rülüyor falan» demiş olmalıkl ACAHİT OBEN Uğurluerl pek göremedlk bu kez. merikah'lar kaba montajı seyre«Tavuk aldım, horoz çıktı..» Eşlik ettlği şarkıcılardan Metln Er dot o sıralarda benimle bir film derken feryadı bastılar: «Okey, çolc yapmak istiyordu. Pırsatı kaçırsoy 10 dakika şarkı hikâyesi anlatfilmde rol algüzel, sanat yanı güçlü ama hiç titıktan sonra 4 dakika lçlnde lkl madım. Bardot'un mak teklifi karşısında Ponti bir cari değıl, kabul edemeyiz!» calypso dinletti. Sonunda kalktım, doğTanju Okan söyledlğl lkl şarkıdan şey diyemedi. Bir açıVlama nsulil Alberto Moravia'nın romanını o rudan doğruya Amerikalılarla tebllhassa «ma vie> de çok başanlıydı. Geçen hafta lçmde blldirdiğtralz masa geçtim. Prodüktör Joe Evine «Cahlt Oben dörtlüsü dagildı» habana bir adam yollayarak istekleberlnde topluluğun 3 elemanımn orrini sıraladı. Filmin başında Brigitkestra şeılnl suçladıklannı yazmış ••••••••••••••••••••••••• te Bardot ve Michel Piccoli'yi yatık. Cah.it Oben durumu gün ışığına çıkartmak lçln btr telgraf yolla. takta sevişirken gösteren bir sahmıs. Metnl aynen yazıyoruz: ne, ortasında gene böyle bir sahna «Para Terdim üç tavnk aldım «çii ve sonunda Bardot'u bu kere Jack: de horoı çıktı. Ben ne japayımT Palance ile sevişirken gösteren bir Gurnbu daiıttım. Z Mayıı 1965 tasahne istiyorlardı. Önce Jack Parihll yannnm eevaptn. CAHİT Olance ve Brigitte Bardot'un yatale BEN». sahnelerini reddettim. Filmin ortaşerif Tttcbasıotln Orkestran ureya, Taksimde, Elmadağ caddesinde yeni atolvesinde ilk sersına konulmasını istediklerl sahn» dağıldı. gisini açmı$ bulunuyor. Yeni atölyenin içinden sevimli mcrimkftnsız denecek kadar saçmaydı. Şerif Yüzbaşloğlu orkestrası Bodivenlerle eski çalışma yerine çıkılıyor. Serginin gezilmesi ona tazlçl Müzik Festlvallne katılıp kaAmerikalı prodüktörlere Brigit göre tertiplenmiştir. Elmadağ yokuşunun başından girenler, yukarıtılmama meselesl yüzünden dağıldı. te Bardot ile ilgili çıplak sahneleri dan, Şakirpaşa apartunanı kapısuıdan ana caddeye çıkıyorlar. Pek ToplulugAın elemanlarından Sallm seyrettirdiğimde Jack Palance'ın de çıkamıyorlardı. Serginin ağırlık mcrkezi yine de iiçüncü katta Asırbas lştlrâk edllmemesl gerektlğlfümde rol icabı çıplak bir kızı yükalıyordu, sanatçı orada oturuyor, kişiliji orada daha belirlidir, ve, nl savunurken Yüzbaşıoğlu katılmazerken görünce gösterdiği tepkinin açılış günü. dâvetliler onun etrafıııda toplaumışlardı. larının şart olduğunu ve söz verdlaynısını gösterdiler. «Tahrik» in kağint orkestra liyelerlne anlatmaya Ertesi glinlerdir ki sergi tam aıılamivle gezilmeğe başlandı, ilk dın kahramanı kocasının kudretçalıştı. Bonuçta btr noktada karar günün davetlileri tekrar orada göriildüler. sizliğini öğrenince sevgisi bitiyor. kılınamadığından bu kadar zamanSanat eseri olarak seramik yapanların büyük çoğunluğu gibi, dır beraber çalısmıs olan orkestra Moravia'nın romanını biraz deFureya da seramiğe resimden gelmiştir. Onun seramiklerini ne zadağllıverdi. ğiştirdim. Fritz Lang'ın rejisör roman eörsem resimlerindeki renkleri. duygululuğu hatırlarım. Kompolünde kJassizmi temsil etmesini iszisyonlarındaki aheogi, ekseriya, bir renk, haykırırcasına bozar gibi tedim. Filmde prodüktör de «Odyolur, fakat tamamlardı, daha doğrusu kişiliğinin etkisini arttuırdı. see» üzerinde bir nazariye ileri süSeramiklerinde de öyle oluyor. Her parçası teker teker bir tablodur, bir araya gelenler pano olur ve mimâri benliği alır. Bunlar bir körüyordu. Ona göre Odysees karısıy$eye, duvara konulduğu zaman orasını ısıtır. Fureya'nın Seramikla anlaşamadığından İtaka'ya dönlerinde bir işe yarayan. kullanılanlar da vardır, fakat her zaman tek mekten kaçınıyordu. Fritz Lang is« parçadır, kompozisyonlan sanatçinındır. Bu geceden itibaren, Ulvi Uraz böyle bir yorumu reddediyordu. Topluluğu, Ankarada bir ay süre Böyle olan eserlere «sanat seramiği» denilir. Bunlar sınırlı sayıHomer ve kahramanları basit inile «Gözlerimi Kaparım, Vazifemi da yapılır. İşe yarayan, kullanrjlı olanları bulunduğu gibi, yalnız sanlardı, onlarda çağımız insanının Yapsrım* piyesini temsiledecek^ zevk i^n, siis diye yapılanlar da^ vardır. Tablo gibi, heykel gibi. komplekslerine rastlamak imkântir. * Fureya'nın sergisinde her tirrjüsii var. ••'•:• ! sızdı. Antik Dilnyanın kıyaslanmaz HaMun Taner'ih 'btı fcryesr'Anharmonisini verebilmek için «Odykara seyİTCİsine 350 nci temsilini veFİKRET ADİL see» i olduğu gibi beyaz recektir. aktarmak gerekliydi...» "lahkirJn hikâyesi DONOI DEBDİNİ BUYÜK&A ' DEFTERIM TUBU TAVA VERM&Yİ .UNL.TTU / VIRTIP l ATTlM WATOİĞİ KISA HABERLER îCZJ.4i h Fureya'nın Sergisi F BLEVIM BIG 9UEÛ.VA OTLJÇ2UP Ü U/ «yı CE. BİC ÜÜ Ulvi Uraz Tiyatrosu Ankarada * ADSIZ KAHRAMAN İSTANBUL A N K A R A BAJC SAMA HİÇ "IUHAM 6.25 Açılış 6.30 Günaydın 6 25 Açıhs 6 30 Günaydın 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler v e 7.00 Türküler v e oyun havaları hava durumu 7.55 İstanbulda bu 7.20 Çin ve ahlâk sohbeti 7.30 gün 8.00 Saz eserlerl 8.15 Kü Saz eserlerl 7.45 Haberler ve hava çük llânlar 8.20 Bu sabah sizinle durumu 7.55 Ankarada bugün 8.40 Şarkılar 9 00 San soloları S.0O Sabah müziği 8.15 Küçük 9.15 Türküler 9.30 Kadın ve ilânlar 8.20 Her telden 9.00 Ev ev 9.50 Müzik kutusu 10.10 için 9.20 Şarkılar 9.40 SollstSarkılar 10.30 Kısa haberler ler, orkestralar 9.55 Arkası yarın 10.15 Türküler 10.30 Kısa haberler Küçük ilânlar 10.35 Arkası yarın 10.55 Solodan soloya 11.25 O 10.32 Çocuk bahçesi 10.45 Hayun havaları 11.40 Çalısırken mü yat bilgisi 11.05 Trafik 11.10 zik 12.00 Sarkılar 12.20 Öğle Müzik dinliyelim 11.30 Türküler tatili 12.35 Küçük ilânlar 12.40 11.4 Konser saati 12.15 Kıbrıs Sarkılar 13.00 Haberler ve hava saati 12.25 Küçük ilânlar 12.30 durumu 13.20 Hafif müzik İki solist söylüyor 13.00 Haber13.30 Bir reklâm 13.40 Sonat saati ler ve hava durumu 13.20 Öğle 14.00 Şarkılar 14.15 Saz eser konseri 13.45 Türküler 14.00 leri 14.30 Haftanın bestecisi Sarkılar 14.20 Dans müziği 14.50 Şarkılar 13.10 Türküler 15.00 Kısa haberler. kapanış. 16 55 Açıhs 17.00 Yurdun sesi 15.25 Kısa haberler 15.30 Hayat 17.20 Vasfi Uçaroğlu orkestrası bilgisi 15.50 Trafik 15.55 Müzik 17.40 Çocuklar için 17.57 Kü dinliyelim 16.15 Çocuk bahçesi çük ilânlar 18.00 Reklâmlar geçi 16.30 Radyo sınıfı 16.55 Kısa hadi 19.00 Haberler ve hava duru berler 17.00 İncesazdan Hüseyni mu 19.30 Şarkılar 19.45 Küçük faslı 17.30 Ocak başı 18.00 ilânlar 19.50 Türkülerle Anadolu Reklâmlar 19.00 Haberler ve hava 20.10 Serif Yüzbaşıoğlu orkestrası durumu 19.30 Çeşitli müzik 20.30 Kısa haberler 20.32 Hü 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük seyin Sadeddin Arel'i anma progra ilânlar 20.00 Şarkılar 20.15 Bir mı 21.00 Radyo tiyatrosu 22 00 köy, bir kasaba. bir kent 20..40 Reklâmlar geçidi 22.40 Hafif mü Türküler 20.55 Küçük ilânlar zik 22.45 Haberler v e hava duru 21.00 Kısa haberler 21.02 Radyo mu 23.00 Seçtiğiniz eserler sanatçıları bir arada 22.00 T.B. M.M. saati 22.20 Yirminci yüzyı24.00 Kapanış. hn müziği 22.45 Haberler ve hava İSTANBUI, İL RADYOSU durumu 23.00 Gece konseri 17.58 Açıhs 18.00 Orkestra mü 23.45 Gece yarısına doğru 24.00 7iği 18.45 Dansa davet 19.15 Kapanış. Melodiden melodiye 19.45 Her ANKARA İL RADYOSU zaman sevilen plâklar 20.15 Rad17.57 Açıhş 18.00 Dans müziği yo İle Fransızca 20.30 Piyano soloları 21.00 Oda müziği 21.40 18.30 Küçük konser 19.00 DünGece konseri 23.00 Bu gece için den bugüne 19.45 Radyo ile Al 2400 Kapanış. manca 20.00 Akşam konseri 1$ SAflTlERİ I Ben bütün müdürlere âşık olan cinsten sekreterlerden değilim. Sadece yakışıklı olanlarla ilgilenirim. t Jİ Nerede • Ne zaman «Her Şey Yeniden» pazartesi Fenerler» Pazartesi hariç ıIAHMARA: (22 38 60) Ge (S. Ahşık), 2 Hıçkırık hariç her gece 21.15, çarher gece 21.30, Çarşamba, UZUNKAYA: (53 41 43) i ranimo şamba, pazar 15 de. Kardeşe Bir Gelin (F. Gi Cumartesi, Pazar 17. de. MELEK (Eyüp): (21 58 76) 1&REMA rtTATROSD (44 6418) ÖÜHURJ KROta rikt Sevgili Öğretmenim ^E. Hun) ATLAS: (44 08 35) Aşk Hocası Çay v e Sempati. Çarsam(t»tantra) rvr»tn>2 Fatoşun Fendi Tayfuru ÜNAL: (44 93 06) 1 Kan ba, Pazar hariç her gün AYSU: (21 19 17) Ekmekçi sunda Keşanlı Ali (her ve Gurur (A. Mekin), 2 Yendi (Ö. Serengil) 18 de tViski v e ŞampanKadııı (T. Şoray) gün 18, pazartesl 18.15 ve Hiç tni Beni Sevmedin yat, her gün 21,15, Çarşam BCLVAR: (21 35 78) Serseri OPERA: (36 08 21) Kara Me YENİ AR: (44 28 51) Askerin 21.30 ü» euma İS T* 18.15 de met (T. Gürsu) ba 18, Pazar 15,30 da. Aşık (C. Arkın) İSTAMBUL: (44 22 36) EvlenTürküsü AZAK (22 62 46) «Onlar Er me Tarifesi Pazartesi hariç ÇELİKTAŞ: (53 44 98) AnÖZEN: (36 99 94) Serseri 7ENİ ATLAS: (48 65 02) miş Muradına ıher akşam jelik Saray Yosması her gece 21.15, çarşamba, Âşık (C. Arkın) Serseri Âşık (C. Arkın) cumartesi EMEK: (44 84 39) Alkatraz REKS: (36 01 12 ı Mişel YENİ (B Köy) (71 68 26) 21.15, çarşamba, cumartesi, pazar 15 te. 16.15 de tHacamat Niyazi» KADIKÖY: (36 06 82) cBerKuşçusu (B. Lancester) pa1 Dişi Seytan (N. Köksal) Strogov pazat 21.15 ve 16.15 de. zartesi matine ve suarelerde 2 Dağ Başını Duman Alnarda Ablanm Evi> perşemRENK: (21 15 25) Uğursuz «Batı Yakasının Hikâyesi» mış (O. Günşiray) AKmKÖY TİYATROSU: Haı be hariç (Her gün 21, pazaı Kuş GÜREL: (47 03 94) 1 Şafak putta Biı Amerikalı pazar15.30) Yıldızı (F. Hakan). 2 İki RÜYA: (44 84 39) Korkunç YENİ (S. Başı) (22 58 92) tesi salı hariç her günORALOĞLD: (49 49 35) GülDakikalar (C. Lee) Askerin Türküsü si de Cesurdu (Y. Güney) 21.15 pazat 15 ve 21.15 yaban) (Pazartesl hariç heı ISIK (Üskudar (36 24 93) SARAY: (44 16 56) Unutul 1ESİ MELEK (44 43 89) BULVAB: (2148*3) KJtn Bo gün saat 21.15 te cumartesi roıyan sevgili (J. Moreau) Serseri Âşık (C. Arkın) Askerin Türküsü roj pazrtesi hariç her gece pazar saat 15 de) Pollyanna İHYA: (55 10 72) Kavga SİNEMA 63: Ormanda Düello 21.15, çarşamba, cumartesi, pazartesi çarşamba hartç b a STMİ METB <ByOp» (21 53 14) (M. Schell) Var giin 18 çarşamba 13 te. 1 Cehennem Arkadaşları pazaı 16.15 te. İNCI: (48 45 95) Kara Me SİTE: (47 77 62) Jerry Levis (E. Taş), 2 Soför Nebahat DORMEN: (44 97 36) (Ankara fEPEBAŞl: (44 U 97) P»met (T. Gürsu) Aşk Hocası (J. Levis) ca> • PaiBrtetf Oarsam. ve Kızı (S. Sezin) «Sanat Tiyatrosu» Ayak BaKERVAN: (48 04 23) Diş SUNAR: (36 03 69) Anjelik YENİ TAKSİM (44 31 91) cak Fabrikası oa • Cum» «a»» U da (Her gece Saray Yosması Şeytan (N. Köksal) «Buzlar Çozülmeden» Şen İstanbul Sokaklarında 21.15, salı, çarşamba 18. Dul (Salı, perşembe, cumarKONAK: (48 26 06) Uğursuz SÜREYYA: (36 06 82) Saha Y1LDIZ (Beşiktas) (47 63 42) cumartesi, Pazar 15 de) ne Dul (Jessika) M. Cheva. tesi 21 de). 1 Kara Memet (T. Gürsu FATİH: (22 01 71) ıBozuk Kuş (G. Pcck 2 Tasralı Kız (H. Koçyiğit) KULÖP (S Başıl (22 71 83) lier. Düzem pazartesi hariç her CSKÜDAR: Cuma hariç (Heı ŞAN: (48 67 92) Dişi Scytan ZAFER: (44 93 06) 1 Sevinç güD 21 de, pazat 15.30 da) Lâfını Balla Kcstira ŞEHZADE StNEMASI: (22 68 Gözyaşlan (F. Akın), 2 gece 21, pazar 15.30 da GENAR: (49 31 09) Havagazı tKapımn Ardında» LÂLE: (44 35 95) Serseri 64) Serseri Aşık (C. Arkıni Mal.alleye Gelen Gelin Pazartesi hariç heı gece 21.15 YENİ KOMEDİ: (44 04 09) SIK: (22 35 42) Kara Memet Aşık (C. Arkın) ıHülleci. her gün saat 21 de cumartesi, pazar 15, çarjam(T. Gursu) LEVENT: (63 55 39) StriptİJ Pazar 15.30 da. Pazar hariç ba 18 de. TAN: (48 07 42) Toto Çapkın her gün 17.30 da «BAKKYıldızı (N. Wood) AKSAHAT HALK TtYATRO GONG TİYATKOSU (Özel Ka Aşık (Toto) LÜKS: (44 03 80) Dişi Ş dıköy Tiyatrosunda) 3« 05 94 HALAR» SU: (44 54 02) nKırmızı TUNCA: 1 Turist Omer tan (N. Köksal) Sinemalar : Tam o anda, anası babası belki de yemeğe oturmak üzere idiler, annesi, vaktinde eve gelmediği için onu bir temiz sopadan geçirmeğe hazırlanıyordu. Merkez komiserliğinin cümle kapısı önündeki kaldınm çökmüştü. Kavrulmuş bir otobüsün iskeleti, duvara doğru itilmiş du ruyordu. Nemetz binanın yanmdan dolaştı, bir yan kapıdan içeri girdi. Normal zamanlarda bu kapı kilitli dururdu. Şimdi ardına kadar açıktı, nöbetçi polisin kulübesi de boştu. Kulağına birinci kattan bir yazı makinesinin tıkırtısı geldi. Bu tıkırtı bütün binayı dolduruyor ve batmakta olan bir geminin telsizinden çıkan acıklı S.O.S. işaretlerini hatırlatıyordu. BEŞİNCİ KADIN Yazan: M. Fagyas Çeviren: Hamdi VAROĞLU 2 Tiyatrolar: var kızdı. Aşağı yukan bir tram larak o günkü duruma pek uy mizden başka kirase yok. Pek âlâ. Içeri alın, o bayanı pete çomağı kadar cazibeliydi. gundu. Nemetz, hiç bir zaman «yoldaş» Çekilir şey olmadığı için hiç kim Nemetz kendi çalışma odasına se ile arası iyi değildi. Yalnız girdi, elektrik düğmesini çevirdi. tâbirini kullanmazdı. Yalnız geç Nemetz, şaşmaz ve bozulmaz bir Oda günlerden beri temizlenme miş zamanın nezaket kaidelerine soğuk kanhlığa sahip olduğun mişti. Her zamankinden daha bağh olmakla beraber bu, şimdidan, İrene'in iğneli lâflanna kar kasvetli görünüyordu. Masanın ki rejime aleyhtar olduğu mânâşı şerbetliydi. üstünde, duvara dayalı duran sına gelmezdi Öte yandan, İrene'in hâşin ta Nedir yazdığınız? diye sor yığm halindeki dosyalar toa için vırlan da bu rejimi beğendiği mâdu. de idi. Nemetz, bürosunun başına ge nasını taşımıyordu. îkisi bir çift İhtiyar kız omuzlarını silkerek: çip oturdu, sumenin üstünde du sirk beygiri gibi, yaptıkları numa Vasiyetnamemi yazıyorum, ran kâğıtlan kanştırmaya baş ralara çok alışık oldukları için yeNemetz merdiveni tırmandı. cevabını verdi. ni bir numara öğrenmek niyetinde Kalem odalarının çoğu boştu. Kalktı, Nemetz'in pardösüsünü ladı. O sırada, mesleğinin en a değillerdi. Şef sıvışmıştı. Maiyetindekiler aldı, askıya taktı, sonra yirmi se lelâda işlerinden biriyle uğraşıZiyaretçi bayan, tekerlekleri alden çoğu meydanda gözükmeme nedenberi her gün yaptığı gibi yordu. İşsiz kalmış bir lokanta garsonu, oturduğu odanın sahibi tına ablmak için seyir halindeki yi ve olayların nasıl bir şekil a aynı suali sordu: lacağını beklemeyi, hale daha uy Ey, dünyadan ne haberler kadını, parası 'çin öldürmüştü. bir katara doğru koşarcasına büroKötü cins bir çift kundura para ya doğru atıldı. Nemetz bir iskem gun bulmuşlardı. Iş başında üç var? beş kişilik bir ekip kalmıştı. Yine her günkü gibi, bu suali sı uğruna ki, hayat mahvolmuş, leyi işaret ederek: Nemetz, yazı makinesi tıkırtı sorarken, dünyadan yeni haber sağ ayak uğruna bir can, sol a Oturun, rica ederim, dedi. sının, kendi çalışma odasına bi ler de oisa kendisinin pek umu yak uğruna da bir can gitmişti. Kadın, zmk diye durdu. Nc tişik küçük bürodan geldiğini an runda olmadığını anlatmak ister İrene, kapıyı araladı, başını u metz'e baktı. Haliyle, teklifi kabnı ladığı zaman hiç şaşmadı. İçeri bir tavır takınmıştı. zatarak haber verdi: ettiğini anlattı, iskemlenin kenagirdi. İrene Lestak, kendi masaNemetz: Sizi bir bayan görmek isti rma ilişti. sının başına oturmuş, her za Haberler hiç de iyi değil, di yor! Inşallah doğru kapı çalmışırr. manki gibi asık suratla makine ye cevap verdi. Beni mi? dır, dedi. Cinayet haberlerini ver sinin tuşlarına vuruyordu. Yirmi seneden beri hiç değiş Elbette sizi. Başka kimi o mek için buraya müracaat edüiİrene çirkin ve kuru bir ihti meyen bu cevap da ilk defa o lacak? Binanm bu katında iki yor, değil mi? (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog