Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

6 Mayıs 1965 CUMHTTRİYET SAHÎFE BEŞ DAHİYANE BİR BULUŞ A(jaç,,ta yaşamak STUTTGART Stuttgart'lı Mimar Horst P. Dollinger'in dahijâne blr buluşu her tarafta büyük bir ügi toplamıştır. Dollinger, lcabmda demonte edilerek istenilen yero nakledilebilen, çok dairell yüksek bir apartımanın projesinl hazırlamıstır. Bu apartıman, dar bir arazi uzerinde çok lnsana geceleme imkânı vermekte ve meselâ kongreler veya olimpiyatlar sırasında, büyük Insaat yerlerinde veya felâket bblgelerinde ve hattâ çok turist çeken plâjlarda geniş Imkânlar gağlıyabilir. Binanııı esasını münferit parçalann üst üste komılmasiyle 90 metreve kadar yukselen çelik ve aluminyomdan yapılmı? bir sıirun teskil etmektedir. Bu sütunun or tasuıda asansor boşluğu bulanar. Sütunun dört tarafına da tıpkı bir ağacın dallan gibi odalar yerleştirümlstlr. Kule çelik halatlarla takviye edilmlstir. Almanyada en tutumlu işçiler Türkler 500 dolar öiriktirebilen Italyanlara mukabil bir Türk ışçisinin yıllık tasarrufu 800 dolar 6 Mayıs 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Cole Porter'in yayınlanmamış 100 şarkısı bulundu Çallşm» Bakanlığı, yabancl memleketlerde çalışan lşçilerin dunımu lle dah» yakından llgllenerek, b a s karar l»r almaktadır. Almanyada yabancı lı çllertn durumu lle meşgul olan tççl TeşekkUllertn* Tardım Dernegl temsll. cllerinden Richard Hear bu makaatla Ankaraya gelmıç, Bakanlıkla temaslar» baflamıştır. Mimar Dollinger, kablneler Için uç Y&pılan bu temMlarda, Almanyaya hal çaresl tcklif etmektedir: Bonlar ya Konferansçı dlnl aohbetler yapaeak 12 yataklık işçi yatakhanesl, ya uç odaUmeeler gondermet, Işçilerlmlz4 kol. lı komple bir daire, yahut da otel isletlektif tasarrufa alı;tıracak tedblrler mesl olarak tek yataklı iki ve çift yaalmak konulan Uzerlnde durulınuştaklı lkl oda şeklinde tanzim edllebitur. lir. 24 kabfaıeden müteşekkil «ağaç mesYabancı memleketlerde halen çalışken«tn maliyeti 1,2 milyon doyçemarkmakta olan lşçllerimlzln sayısı 150 tır. (2.7 milvon Türk Iirasi.) Alman Miblne yakla^maktadır. Bunlann her mar, bu orijinal «mesken kulesi» Için ilk Mimar Dollinger'in projesine göre «Ağaç Apartman. bittiği blrtnln ayda 25 mark tasarruf etmele. müfteriıml jlmdiden bnlmustur. rl hallnde, bu mlkur yllda « milyon zaman bu gorünüse sahip nlacak markı bulmaktadır Takla«ık olartık 125 mllvon Turk Urası Bu pa. Italyada Turın şehrinde ilk deia olar» lle memleketlmlzde yenl teslsler r a k S j a m l l i l u z ı e r amehyatla birbirkurulması fikrl üzerlnde durulmaktalennden ayuiacaklardır Altı yaşındaki Santina ıle ikiz kardeşi Giudır yapışıktırlar. Turin Unıversıtesi lkl yıl muddetle Almanjada çalı seppına kalçalarından bırbırlerine çan lşçllertn bu sekıldekl tasarruflan | Profesorlerinden Dr. Luıgi Solerıo bu hafta içinde ikizleri amehyat sonunda, 250 milyon Ura sermaye bl edecektir. rlkmekte, bu para lle kurulacak teslslerde lşçllertmizln bllflll çalışmaları ve 6 Yoksullara yapılan para yardım bu teslsln hlssedarları arasında buları (çoğul). 7 Eskıden yuruyusler lunmalan mümkün olmaktadır. de ırileri!» mtnasına kullanılan bır te Tapılan hesaplar» gore, Almanyada New York, (AP) •Chappell and rımdı, bır edat. 8 Ankara çevresın çalışan blr İtalyan işçlsinln yılda 500, Co.» müzik yayın firmasının başedide bır banlıyo istasyonu, «o gider sel , Turk lşçtsinln lse, 800 dolar tasarruf törü Dr. Albert Sırmay, müteveffa kalır'ı derler. 9 Çok guzel yaratık ettığl gorülmuştur. Bu rakamlar, tasarruf Euretlyie elde edllecek paraiar. \ahut çok korkunç felâket, otlak besteci Cole Porter'in şimdiys kala yenl teslsler kurmanm. lşçllerlmlzl, YUKARIDAN AŞAĞIYA: dar yayınlanmamış 100 şarkısının 1 Uykuda kendi kendine konuşma bu teslslerin hem sablbl hem de ça. bulunduğunu açıklamıştır. ıjı. 2 Go7İuk veya durbunlerde kul lısan lşçisl halinc sokmanın mumkun lanılan cam parçaları, duvarda eçya olacağmı gostermlştlr Sırmay, Porter'in avukatı John Çalısma Bakanlığı, ylne Ajmanyada konulmak uzert yapılmış tertıbaüan. Wharton'un talebi üzerine, mütevef 3 Bır emır. buyuyup kabarma hare bulunan lsçllerlmlsln memleket has. fa bestecınm Waldorf Tovvers'dekı ketı. 4 Kuzey Amerıkanın batı ku | retınl gldermek millî şuurun deramıOxford (İngiltere), (ajı. • Radyolar) Oxford'lu iki oğrencı dün zejındeki \arun ada, bır hayvan. S nı sağlamak içln 1 milyon 200 b<n 11 15. juzyıl geleneğtiıe uygun olarak duello etmışlerdir. Uyuşrrazhk Sr. daıresinde bir araştırma yaptığını, Insanların ilk yaptıkları denız tasıt | ralık blr tahslsat ayrılmıştır. Bu para Edmund Kolejındeki bır münazara sırasında baş gdstermlştır. Munabulduğu 100 eser arasında «dıizüıelarından, hayvan I lle Almanyaya folklor ek.pler!, fılm zarayı idare eden Dick Else adındalerle mükemmel sarkılar» olduğunu, yavrusu. 6 Ba' ler gönderilecek, lsçUer*mlzln alleln. ıki komite başkanı, Richard Samuel 15. yıizyıl geleneğince, sılâhı seçkanhklarımızdan ı nln seslerl bandlara alınarak radyo1 adındaki başka bir öğrenciyi tüzük me hakkı duelloya dâvet edılene bunun müzık alanında zengın bır : j larda kendllerlne dlnletllecektlr bırinln adı 7 SOLDAN SAĞA: mıras teşkıl ettığıni, söylemiştir. dışı konuştuğu gerekçesiyle ktlrsU ait olduğu ıçin '•îıse, sılâh olarak VATİ'M U'JÜ'.IB «Parçalara tak 15 temmuzdan ltlbaren bıı a andakl 1 cHarb lakırdısı* anlamına ıki Besteci, gecen yılın ekimind* haya sim et f * anla çalısmalara nrha çok nız vedlml; ola den mdırince, bu kararı «1422 nu «bir şemsiyeyi» seçmiş ve duello on maralı madde uyarınca» münazara saniye içinde, Samuel'ın dizleri uta gozlermi kapamışü. 72 yaşındaydı. soz 2 Kongoda son zamanlarda adı mına bir emir, caktır. başkanmı duelloya dâvet etmekten zerıne çokmesiyle son bulmuştur Yayınlanmamıs. şarkılardan bazıla COk geçmıj devlet adamlarından buı, yerlfjıp kalmı; Duellonun tek kurbanı, Eıse'ın rının, Porter'in Broadway'da çok tu hanımlar bu konu uzernıde çok duykır ızi. 8 No KAYIf Pasomu ka.vbettım. Hu 'başka hıçbır şekilde temyız hakkıguludurlar. 3 Tuneller orada kazılırna da sahıp olmıyan Samuel, başka ev sahıbesınden odunç aldığı şemtunan «Kiss mt, Kate> ve>»Ajryt lar <kar?na s6z>. 1 Sabfp. ilkMhar çıkar yol olmadığını gorerek arka siye olmusrur. Eıse çımdi kırılan hing gocs» gibi müzikaller \V birka ' vemişlerTndeiS. 5 BazUarjnıri sev DHnfcO bntmaeanın cuttaki hastark kumsuzdur. ' Candan Küsmenoğlu daşını kolejin bahçesınde kendısuıı şemsiyeyi ev sahıbesme nafeıî vereçımn, çevrilmemiş bir füim ıçın j a dığı nadır yapılan bır yemek. bır eda HaUeâılml» stlüı beUrülerinden. 9 Cumhuriyet 4878 beklemeye dâvet etnuştır. ı ceğıni düşünmektedir. zıldığı anlaşılmaktadır. tın kıjaltllmıs ve kahnlaştırılmışı Parıltı bulmaya çalışma (ikl soz). Türk • Iran muahedesi imzalanmıştır. Iki devlet arasında afc. dolunan bitaraflık muahedcsinin hülâsası şdyledir: «İki devlet arasında (Türkiye ile Iran) bozulmayacak bir sulll câri olacak, taraflardan biri aleyhine bir veya birkaç devlet tarafından bir askeri harekât olursa tarafsızhğı muhafaza edecekür. Biri otekıne tecavaizde bulunSPOR mayacak, kendi topraklannda aleyhlerınde propagandaya mu saade etmeyecektır. Muahedenın ların Taksim stadyomund» akdmden altı ay sonra tıcaret, gumruk, posta telgraf ve suç l'urk Rumen Milli takımları karijilaşacaklar. Bu maçta muluların ıadesi gibı mukavelele \affak oinıak içın takımın en rın müzakerelerıne başlanacakkuvvetli ı c abenkli bir şekilde tır teşkili ve oyuncularımızın da Türkçe, fransızca ve farsça o canla, başla oynamaları lâzım ;:| larak yazılan muahede beş yıl gelir. Fena bir takım ve fen» muddetle muteber olacaktır » bir ovun için mağlubiyet elbette ki mukaddrrdir. Türk İran muahedesi Yarmki maç MussolİDİ'nin Çiçerin'e mesajı • ••• • ••• • ••• Moskova'dan bıldırıldığıne gore, Mılano'daki Rus pavyonunun açılması münasebetiyle Çiçerm ıle Mussolinı arasında teati edılen telgraflar dikkati çekmektedır. Mussolıni telgrafında şöyle demektedir: «Rus mılletinin bır dostu na zarı ile bakılmaklığımı rica ede rım. Rusya ile İtalyanın istikbalde kat'edecekleri yolların muvazı (paralel) olacağuu (ımıd ederım Rusya ıle İtalyanın teş• ••• • ••> rıki mesaisı (işbırlığı), cıhanın • • sulh ve musalemetının temel ta•• ldır :H: ? » •••• #••• "Cumhurıyetın Kupası,, Istanbul ve İzmir muhtclit t»kımlarını Istanbulda karşılastınnak emeliyle bir teklifte bulunmuş ve bu müsabakamn galibine verilmek üzere «Cumhuriyet» adına bir de kupa koymuf bulunuyoruz. İstanbul futbol & • leminde büyük bir hüsnü telâk kiye mazhar olacak bu müsabakayı Izmir sporcularının da kabul edeceklerini umuyoruz. ;;;: Gazi Paşanın 123456789 Oxford'lu iki öğrenci şemsiye ile düello etti Ijlj çiftliğinin yıldönümü !::: jjjj :!:! •:•! •«; ::H !!;; ;Î:; Geçen sene bugün Ankara'da kurulan büyük bir mamurenin yıldönümünde dörtbeşyüz kisiük bir dâvetli topluluğu ağırlanacaktır. Misafirlerin bir kısmı tren • >ir kısmı otomobillerle çiftlife gelmişlerdir. Ga7i Ha7retleri burada misafirlerin ellerini sıknıştır. Hakikaten her •••• türlü ihtiyaca cevap verebüecek derecede geniş, asrî ve faydalı bir nale gelmis bulunan bu «Gazi Nümune Çiftliği» mUlet ve memleketimize mukaddcr mesut inkılâplann belki en büyüğüdür. « » • • • •• • • • • • • • • •• • • . H I • • • • • « • • • • • • • • • « • • •• H •••> •••• * Stenografi Türkçede de tatbık edilebilecek Stenoçrafinin türkçede de tatbik edilebileceği yapılan tecrübelerden anlaşılmıştır. Üsküdar kız mektebi muallimlerinden Zehra Hakkı hanım dakikad» 150 kelime zaptetmeye mavaffak olmuştur. Düello'nun tek kurbanı kırılan şemsiye oldu « • • • • • • • • • • « • • • • • • • •IK » • • • • « • • • • • • • • • • • • • II I • • • • • • • • • • • • • • • • • lflH • • • • • • • • • • • • • « • • •l ll • «••••l||||||l|ltlll|»I||| ••••• « •••••• B | « Uabıllve Mütehassısı Dr. Kâmran Şenel I'aksıro Sıtaselvılcı C»d 111/5 (Almao H»«'anesı yanı) lel: M & 14 5 İthalâtçı Kota Sıra No. 212 76.04 Gümrük Tarife N'umaralı lısans alınacaktır. Trl: 49 12 41 Cumhurıyet 4874 = ANIL YAYlNEVİ ! = • IŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARIN1 SUNAR: • ZABİT ve KUMANDAN tLE HASBIHAL, M. Kemal (2 00) • ATATÜRK VE DEVRİMLERI BIBLİYOGRAFYASI. Durusoy Gokman (3 00) DERGtSİ'nln çıkan MAYIS • ATATÜRK'ÜN ASKERLİGE sayısında, Açıkça Adını SöyliDAIR ESERLERİ (5.00) yerek (İMECE), Köy Enstitüle• ZÂBFT VE KUMANDAN. Con ri (Sabahattın E^uboğlu), Vuker (2 00) ÇEVİRİ YAYINEVİ knat (Başaran), Fransa Bir O• MİLLİ MÜCADELE BAŞzandır (Ceyhun Kansu), MaLARKEN. Gokbılgin (6 00) S UNA R kal'a Mektnplar (Hacıhasanoğ• ATATtRK'ÜTN SAPKA DEV• CÜCE Ml'UAMMET (Hıkâlu), Köyüm (Talıp Apaydın), RIMINDE KASTAMONU VE yeler). Fakir Baykurt, 5 00 Korknnun Elleri (Koklugıller), INEBOLU SEYAHATLERt. îmeTL. ce (3 50 ı Balaban ve daha birçok yazı, • BtR ÖLÜMSÜZ YALMZçevırı. siır. yorum BU SAYI• TÜRKIYE HÂTIRALARL LIK (Şıırler) Tahsin Saraç, YI MUTLAKA GÖRMELİSlLord Stratford Poole < 10 00< NİZ. 1 lıra. P.K. 373 Ankara 5 00 TL • ATATÜRK ANADOLU'DA, Bıyıkhoğlu (750ı • TÜRKİYE İÇİN ÇIKAR YOL % ^* • ATATÜRK HAKKIND \ HÂSOSYALtZM Mt. LİBERA% Okullara Giris tmtihanTIRALAR VE BELGELER. Âfet LtZM Ml? Turan Tan, 5 00 TL larında basarı kazandıran TEST Inan (15 00 ı Genel Dağıtım: YALIM KÎTAKİTAPLARI Bu kıtaplar, • HÜRRİYET. GENE HÜRRIBEVt, Kuçükesat Ankara. Turk ve Amerıkan profesorler, YET. Yucel. (25.00ı *** oğretmenler ve test uzmanlan • YENİ TÜRKİYE. Deny (4 00) Şükrü Canal'ın tarafmdan hazırlanmış, Mıllî • TÜRKİYEDE DURUM VE Eğıtim Bakanhgı Şube MıiduOLAYLAR ÜZERİNE MEKTUPru Mehmet Bertan tarafından L\R. Moltke (12 00) yayınlanmıştır. Bınnci baskıla• ÇANAKKALE'DE TURK ZArı 42 gunde bıttı. Ikıncı baskırEMEL BİÇKİ FERI. Erıkan (5.00) lan çıktı. • ATATÜRK'ÜN DEVRİM DES Butun lcacliD elblselennı tek ie Üniversitelere Giriş TestleTANI, Tunay (17.50) bir melot esası Gzennden ri (10 lira) • KOMUTAN ATATÜRK, Erihocasız dgretea an» kitap ir Zekâ, Kabiliyet ve Basarı kan (17.50 ı (15 Itra) Testleri (7 5 hra) • JON TLHKLERLN SİYASİ ERKEK GÖMLEKLER1 ve Pl•• Eğitim Enstitülerine Giriş * FIKİRLERI. Maıdın (15 00) JAMALARI OA lira) Testleri (8 lıra) • EDEBIYAT TARIHIMİZDEN Sıpanş, kıtapıann bedeli, ic Ortaoknl Son Sırııf Testleri Yucel (S.00I 50 Krs posta ücret) lle Dırlitt(6 lıra). [Fen Lısesme, lıse• İNGİLTERE MEKTUPLABI. te Ziys Canal PJİ. 973 • Istaalere, oğretmen okullarına Yucel. (3 50) bul adresıne gdnderildiğınde gırecekler ıçın]. • HOŞ SEDA, Inal (15.00) derhaı taanhütlü gönderiltr • LEYLA VE MECNUN HİKA•k llkokul Testleri (5 hra) [KoBaslıca Istanbul kıtapçılaYELERİ, Levent (15.00) lejlere, parasız yatılı okulrında bulunur • İLYADA U. (5 00) III. (500) lara ve ortaokullara gire*** IV. (5 00) cekler içın]. ic HİSAR: Nisan sayısı da en • ANNA FRANKLN HÂTIRA Kıtapçılarda bulunur. güzel şnr, hıkâye ve yazılarDEFTERI (3.00) Ödemeli gonderilir. la çıktı. Fıatı 100 kuruş. Yıle SAGDUYU VE ATOM SAVAM. Bertan Maltepe, özveren lık Abonesı: 10 T.L. Adres: SI. Russell (250ı Sok. 39/14 . A n k a r a P.K. 501 Ankara. İstanbul • KOROGLU, Arsunar (30 00) Minnetofln Kitabevi Dağıhmı : MÎNNETOĞLU • CAVITNAME, Ikbal (8.50ı Cağaloğlu t s t a n b u l KÎTABEVİ . Cağaloğlu. • BEETHOVEN. Rolland (10 00 ı • PRATIK MATEMATİK. Yucel (12 50) • HAYYAM'DAN RUBAtLER, Genç Osman (25 00) • MEVLÂNA'DAN SEÇME RUEN B ü T Ü K Y A Z A K U R I N EN G ü Z E l E S E R L E R I ^ ) BAtLER, Genç Osman (20 001 • GOETHE. Eıtaylan (7 50) i Dünya Edebiyatı Klâsiklerı: Çağımızın En Onlü Romanları • • DANTE. Ertaylan (12.00) * D. H L.wr.nc« GUNAHKÂR RUHLAR { t, • Tolstoy HARP VE SULH 1 biJi 4 • ORTA DOGU'NUN KALKIN j + Toltloy DIRILIŞ 12 basü * D.H Liwrmw.OGULV.AR VE SEVGILILER ' * H.VVılpol»; BIR BAŞKA KAOIN ( MA MESELELERI, Mıchaleıs i * E Zola NANA A. MıvraiK IKL1MLER (6001 E Zol» SEN BIR MELEKTIN * V Huoo NOTRE DAME IN KAMBURU * S. Mtvjh.m: ŞEYTANIN KURBANLARl • YABANCILARLN TURKİYE'A. J. Cronmı HAYATA OÖNUŞ * A Dum.» Fılı KAMELYALI KADIN DE ÇALIŞMA HURRIYETİ, Ök * G Fl.ub.rh SALAMBO * A. 1. Crtnın: ERGUVAN AGACl O. basU * N. Shutr. KUMSALDA n. b?<u çur (9 001 * G Fljubtrt MADAME BOV4.R1 * J. O'Hlrı: VIZONLU VENUS * J Auıt.n EMMA • TÜRKİYENIN TARAF OLDU * D. Dv M ı u m r KADIR YOLCULARl * H Murg*r LA BOHEM GU ANDLASMALAR REHBE* Y.,»r K*mal: YER DEMIR GOK BAKIR * H M«nn MAVI MELEK RI. Okçur. (13.50) * T.ylor CıWw.lt SABAH SARKlSI * W Collm»; BEYAZLI KADIN • TÜRKİYEDE NÜFUS ARTINobel Kazanan Yazarlardan SI VE IKTISADİ GELIŞME, Tur kay (9 00) İ • H»mıngwı SILÂHLARA VEDA (S bası) r N • USCL HÜKÜMLERİ, (7.50 I. ) • P«»t«m«k DR JIVAGO a ba*u İHR^CAT (8 00), SERMAYt 'i * Steınbeck. CENNET YOLU C ba: ) * OTOBUSU HAREKETLERİ, (17 50), GÖ 5 * S'eınbeck AŞKVAHŞI ASK SıncU.r Leoıı RUNMEYEN MUAMELELER, \ • Sıncli.r L»w« SENI SEVMEK KAOERİM BEDELSIZ İTHALÂT (17 50). l • P..rl S Buck ANA Cajalojlu i * Andr« Gıd« KALPA2ANLAR Narhbahçe X I I Istanbul Bener. • KAMBIYO KONTROLUNUN ESASLARI, (10 00) 0 Ödemeli gonderilir. Katalok isteyüıiz. • ANIL YAYINEVİ, Vılâyet karşısı No. 11 Istanbul. Tel: 22 23 68 *** AĞAOĞLU YAYINEVİ DE YAYINEVİ • YENİ DERGI. Mayıs sayısında : Romanda Bılinç Akımı. Yırminci yiizyılın en onemH sanat akımlarından «stream ofconscio usness>i butun yonlerıyle ele alan incelemeler ve Joyce, Woolf, Faulkner gıbı yazarlardan bmekler. Aynca : Edip Cansever'in «Pesus» adlı şıirı, Asım Bezarci'nın bır değınmesı, Memet Fuafın «Nâzım Hikmet'in Şıirı» adlı yazısı. 128 sayfa olan bu özel sayı 5 lıradır. 4 YENİ KİTAP: • GOÇEBE. Cemal Süreya. Şıirler. 3 TL. • VtRGÜLÜN BAİjINDAN GEÇENLER. Ulkü Tamer. «Ço culclar ve cicibeyler içın» şiirler. 3 TL. • SOSYALİZM. Bertrand Russell. 3 TL. •• YABANCI'NIN AÇIKLA* MASI. Jean Paul Sartre. 4 TL. ÇEŞİTLİ: •• SÖZCUKLER. Jean Paul * Sartre. Yazara Nobel Armağanı verilmesine yol açan kitap. Bir yıldır dünyanın her yanmda bu kitabın sözü edilıyor. 7,5 TL • DÖŞEGİMDE ÖLURKEN. Wüliam Faulkner. Roman. 7,5 TL. • TÜRK EDEBİYATI 1965. Memet Fuat'ın Seçtıklerı. Yılın en güzel şürlerı, kısa hikâyeleri, denemeleri. 7,5 TL. • SARTRE, YAZARLlGl VE FELSEFESİ. 5 TL. • BAUDELAIRE. Sartre. 7,5 TL. • EPlK TİYATRO ÜZERİNE. Brecht. 5 TL. Anadolu'ya ödemeli göndenlir. • DE YAYINEVİ. Vılâyet Han, Kat 2, No. 13, Cağaloğlu. = Yayın Hayatı ÇEŞİTLİ yayınlar • HALTER VE YAY ÇALIŞMALARI ALBÜMÜ. 250 kuruş. îstanbulda kıtapçılardan arayınız. Pul gondererek «SET KİTABEVİ, Beyazıt İstanbul» adresınden ısteyınız «Bir Uçtan ötekine» yazan FUAD GEDİK'ın şıırlen • BAŞKA AÇI • adı ile artistık bır kab içinde çıktı. Fıyatı 5 lıradır. Başhca kıtabevlerınde satılmaktadır • **# DAMAR SERTLİGt (Angina pektoris, Kalb adalesi enfarktüsü). Dr. LÂMİ GÖRKER. îstasyon Caddesı 10 Eskişehir. Fıatı 5 lıra. ödemeli gonderilir (7 hra) VARL1K YAY1NLARI • SAİT FAİK Varlık Yayınevı, Sait Faık'ın butun eserlerini yeni baştan ve bzel bir ıtına ıle çıkarmaya baçlamıştır. Ikiser eseri bır arada, sekız cıltte tamamlanaeak olan bu kullıyatın ilk cıldı olan Semaver Kumpanya 330 sa\lahk buyuk bır kıtap olarak 6 lıra fıatla ya>mlanmı<stır. • ROMALILAR Tarıh bojunca dunjanın en buyuk ve en sureklı ımparatorluğunu kurmuş olan Romalılar, geçmış yuzyıllarda olduğu gibi bugun ıçın de tarıhin en meraklı saylalarını meydana getirmişlerdır. R. H. Barrow'un Varlık Yayınları arasında çıkan bu baslıklı eserı yalnız Roma tarıhıne değıl, o tarıhı meydana getıren ınsanların yaşayışlanna da ısık tutmaktadır. Merakla okunan bu guzel kitap S lira fıyatla satılmaktadır. ie SUSAN DENİZ Buyuk Fransız edebıyatçısı Vercors'un son savas yıllarında yazdığı ve derhal buyuk bir ılgi yaratan bu nefis eserinde Alman isgali altında Fransız halkınm denizın sususuna benziyen sessiz fakat vakur davranışı nefıs bir uslupla canlandınlmaktadır. Varlık Yayınlan arasında çıkan bu kitabın fıyatı 2 lıradır. • SERSERİLİK GÜNLERİ Buyuk Norveçli romancı Knut Hamsun'un en güzel büyük hikâyelerini bir araya getiren bu kitap Behçet Necatigil'in usta kalemiyle dilimize çevrilerek Varlık Yayınlan arasında ikinci defa basılmıstır. Fıatı 2 lıradır. BİÇKİ Kitapları ŞAHESER ROIDIANLAR^S *** tlkokal Öiretmen ve Adaylarının • YENİ MESLEK KİTABI Derhyerek yazan: Ismail Aksn. Bu eser stajyer oğretmenler ıçın rehber kıtaptır. îdari işler, koy isleri, incelemeler, tuzuk, yonetmelikler hakkında bilgi verır. 350 krş. Sıpariş içın : Ismail AKSU Karasu Sakarya Minnetoğlu Kitabevi Cağaloğlu Meydanı İstanbul *** * EKMEKLt DÖNEMEÇ çıktı Yazan: Fıkret Madarah. Dağıtım yerı: Hur Yayınevı İstanbul. *** Yeni bir kıtap : • AHMET HASİMİN RUH CLKESt. Yazan: Nizan Güntürkün, yayınlayan: Divan Kitabevi İzmir. Kıtapta. Ha«im'ın ruh özelhklerı derınliğine bır gorusle ilk defa olarak ele alınmıs ve mükemmel şekilde «lenmi'tır • OZANLARA ÇAGRI Oğretmenlikle ilgili şiirlerinizi ve idresinizi bekliyoruz. Anafartalar 724 İZMİR. ""tTrnımıııı MiMMiıniM Ankara Cad. 37'7 (Vilâyet karşısı) tstanbul Dunja Edebıvatı Dızısı : KATIRIN ÖLÜMÜ SAMET AĞAOGLU'nun son kitabı • AMBERSONLAR. B Tarkıngton • DÖNÜS Erich Maria Remarque. • MUHTEŞEM GATSBY. Scott Dicle Fırat Kitabevi F Fitzgerald. • HÜCREDEKİ ADAM. Samet Saygılarıyle Sunar: Ağaoğlu. A. Cerrahoğlu Külliyatı: • üGURSUZ AVLÜ. tvo And• TÜRKİYEDE SOSYALİZM rıç (Yeni çıktı) 2 lira, • CEHENNEMDE BtR YUSUF. • ISLÂMİYET VE SOSYA Feyyaz Kayacan. LİZM BAGDASABİLİR MI?, 2,5 • STRAZBI'RG HÂTIRALARI. lıra. Samet Ağaoğlu • İSLÂMIYET VE OSMANLI • GİOVANNİ'nin ODAS1. JaSOSYALlSTLERİ 3 lıra mes Baldwın Sosyalizm Tarihinde • BİTMEYEN KAVGA • ÜNLÜ DÜŞÜNÜBLER ANJ Steınbeck SİKLOPEDİSİ: Birinci Kıtap 2, • AC1 YOL. Tahir Kutsi Makal. Ikmci kıtap 2, Üçuncü kitap 3, Kültür Kitapları Dizisı Dorduncü kıtap 3 lıra. OSMAN. • PUSKİN ÜZERİNE KONUSLI İMPARATORLUGUNUN DAMA. Dostoyevskı GBLMA DEVRİ VE TARİHİ Toplum meselelerinln halkçı bır MADDECİLIK, 2^, TARİHÇİ görüşle tahlili FUAT KÖPRULÜ 4. REFORMA• KUVAYt MİLLİYE RUHU TOR MEHMET ÂKIF 7^ lira. Samet Ağaoğlu Kurtulus SavaMuhtelif Eserler: •SOSYALİZM TARİHİ, Max şma ve Atatürk devnmlerine yön veren fıkır çatışmaian. Birinci Beer. 5 lira, Türkıye Büyük Millet Meolisi• SOSYALİZME GİRİS, Junin destanı. les Moch, 3 lıra, • SOSYALİZM VE tKTÎÜAR. • İSLÂMİYET AÇISINDAN P. Ramadier. Demokratik topŞEYHLİK ve AGALIK. Mehmet lumlarda Sosyal Demokrasi ilkeEmin Bozarslan 5 lira. lerinin uygulanışı + TOPLUMSAL GÜVENLİK Casus Romanları Dızisi NEDİR? Andr6 Gettin, 3 lira. • RUSYATJAN SEVGİLERLE. • SENDİKACILIK NEDİR?, lan Fieming. Orhan Arıman 3 Hra, • BERLtNTJE TUZAK. Lindsay • BİRtNA REŞ (Kara Yara Hardy Kürtçe Piyes, Türkçe çevirisiyle) • TOKYODAN SEVGİLERLE. Musa Anter 5 lira, Jean Bruce • KEVIIL (Kürtçe Türkçe fık • AGAOGLU YAYINEVİ « ra ve gezi notları) Musa Anter Beyazıt, Beyas Saray Kitapçı3 lira. lar Çarsısında her türlü kitap • KÜRTLERtN MENŞEYİ VE isleri için hizmetinizdedir. KÜTIT DİLİ İNCELE^IELERİ, Mc, Carus Minorskı Doğan Kı lıç, 3 lira. H M Mttf * »tt»M lstek üzerine her nevi eser te"i " min edilir. Okunmus kitap saResimll, Haritalı tıhr, satın alınır. DİCLE FI İ RAT KİTABEVİ: Beyaz Saray, Kitap Çarşısı Beyazıt İstanbul. YENİ HUKUK YAYINLARI •k A. Ü. Hnkuk Fakültesi öğrenci Rehberi (2, TL.) III. Banka ve Tîcaret HnkuA kn Haftası (100, TL.) •k Prof J. Akıpek: Türk Esya Hukukn (22,50 TL.) • Prof N. Bılge: Medenî Yargılama Haknkn (40, TL ) • Prof. 1. Arsel: Türk Anayasası, Umumi Esaslar (30, TL.) + Prof. T. Esener: Toplu lş Sözleşmesi (25, TL.) k Prof. F. Erem: Hnsnsi Hükümler (2. baskı, 42,50 TL.) •k Prof. Ali Bozer: Sigorta Hukukn (30, TL.) Ankara Hukuk Fakultesı ve Enstıtülerının yayınlan ödemeli gonderılır. Katalog A U H F. Öğrencı Rehbennde vardır. Kitap Satış Bürosu Hnknk Fakültesi ANKARA Yeditepe Yayınlan Hilmi Kitabevi Huseyin Rahmi Beym: Mıtallâka, Mürebbiye, Knyruklu Yıldız Altında, Gnl Yabsni, Kadınlar Vaizi, İki Hödüğün Seyahati. Tagor'dan: Ask Armağanı, Avare Knslar, Çitra, Firarî, Nalaka, Askı Memnn, Romeo Jfiliyet, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Ali Nizaml Geçmi« Zaman Fıkraları, Anderson Hikâyeleri, Nana, Unntulmnş Günler, Hintli Kulübesi, Katya, Snltan Aziz, Kırım Harbl, İki Neslin Tarihi, Knr'anı Kerim Elifbası, Ask tncisi. Kitapçılara kârlı tenzılât Kuçük Balıklı Han 23 KarakSy • Telefon: 44 63 74 ! Mufassal || OSMANLI TARIHI Her çeşlt .yayın ilinlın Perşembe günlerl bu «utun ' lardv • SOYTARI. Maksim Gorki'nin hikâyeleri. Çeviren: Hasan Âli Ediz. İkinci baskı. 500 kuruş. Dünya Şaiılerinden Seçmeler: • MAX JACOB. 300 kuruş. ir T. S. ELİOT. 300 kurus. • SONELER (Shakespeare). 500 kurus. P.K. 77, İstanbul. Imparatorluğun, kurulufundan yıkıhjına kadar yeni yetikalara f9r« yazümij en mOkemmei ve yegânc tarlhldır. Altı kljlllk blr heyetin eseridir Altı lüks clltte S.800 sayfa vc renkll renkslz 2,600 reslm vardır. Ftatı 250 llradır. Her ay blrer cilt alınabilir. I f k l t v« G O v a n Yayınevler) Cağaloğlu Yolcusu tstanbul r KELLMESİ 1 LİRA'dan yayınlanır. Kllje re çerçevell llanlar normal reklâm tarlfemlz üzerlnden % 20 lndlrlmlldlr. ONCU KİTABEVİ Çağdaş yazarların bütün kitaplariyle unlü solist ve icracılarm plâklarını aynı yerde bulabileceğiniz tek kitabevidir. BeyazsarayBEYAZIT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog