Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT CUMHDRİYET 6 Mayıs 1965 ozianfepli ir zengin şinin nşığı ırahndon jaziantep Sehrimizin tamnş zenginlerinden manifaturacı fur Bahçe, gece yatajında uyurn eşinin 23 yaşınd* aşığı Ali •mir tarafından 5 tabanca kurnu ile öldürulmuştur. »Taşlı kocasından bıkan Döne hçe'nin «Sen Gafur'u iz bırakıdan öldur. Sonra evlenir, serte de kavuşuruz» şeklindeki izlarına dayanamıyan Ali Der, önceki gece arkadaşları ile lokantada içtikten sonra takile zengin tacinn evine gıtmış/atağında uyuyan Gafur Bahnin beynine 5 kurşun sıkan Ali •mir, olaydan sonra evıne doniştür. Emniyet Mudur Vekili Ibrahim vaş'ın uzun suren çalışması so'nda Döne'nin sevgilisi Ali Deır tesbit edilmis ve yakalanmışrdır. Gerek Done ve gerekse i cinâyetlerini itıraf ettıkleri n tevkif olunmuşlardır. BİR EMEKLİ ALBAY EŞİNİ ÖLDÜRDÜ VE İNTIHJIR ETTi | Ona Selâhattin GÜLER sküdar Selimiye Kayyum Ahmet Sokak 1/3 sayıda oturan emokli Deniz Albayı Hüseyin Sıddık Akçakoca 17 yıllık karısı Sabahatı yatak odasında tabanca ile öldürmüştür. Emekli Albay daha sonra abancasını kendi şakağına dayamış ve hayatına sonvermiştir. MELANKOLİ şıddetlı bır sınır krızı geçırmıştır. SEN YAŞIYACAKSIN Hastalık sebebiyle, ikinci ve 17 Rööortaj: İSMAİL CEM Ü Doğuda savaş tehlikesi var,., Araplar İsrael'ı susuz bırakacak projeyi gerçekleştirirken Israelde bu projeye saldıracak zamanın tartışması yapılıyor ISağlık Bakanına iaçık mektup Yaşasın Ordumuı Bır yıl kadar önce emekliye ayrılan 56 yaşındaki Deniz Albayı melânkoli hastalığına tutulmuştur. Bir süre Kasımpaşa Deniz Hastahane yıllık eşi olan Sabahatle sık, sık sinde yatan ve 15 gün önce hasta munakaşa eden Hüseyin Sıddık'ın: Albay ın komşusu olayı (dehşet neden çıkan Hüseyin Sıddık dün «Ben öleceğim. Bunu biliyorum. içinde) anlatıyor Senden önce öleceğim ve sen yaşavacaksın» şeklınde konuştuğu bazı yakınları tarafından ifade olunmuştur. Eşi ile arasında 22 yaş farkı olan emekli Albayın bu korkunç sonucu hazırladığı anlaşılmıştır. CİNAYET YERİ Haydarpaşa lisesinde okuyan ve bekleınede olan 16 yaşındaki oğlu Turgut'u kolonya almağa gönderen Albay. 14 yaşındaki kızı Nılüferin de diğer odada bulunmasından faydalanmıştır. Sabahat yatak odasında sinirli bir halde olan eşi ile münakaşaya başlayınca Hüseyin Sıddık yanında taşıdığı ordu malı ruhTophanede ve ilim prödüktörü Türker Inanoğlunun kardeşi ve Erler FUim Şir satlı tabancasını çekmiş ve dört el Z. Bumunda yaketinin ortaklarından olaıı Berker İnanoğlu dün gece sabaha kar ateş etmiştir. Oda bir anda karışji küçük iki kız şı Mülenruj pavyonunda tabanca ile bir kadını vurmuşmr. Olay mış, tuvalet aynası ve pencere cam;ocuğunu iğfal 1 pavyonun arka localarından birinde cereyan etmiş, sol omuz altın lan kırılmıştır. 17 yıllık karısının sden Enver Ünel cansız yere düştüğünu gören emekdan kurşun yarası alan kadın, koile Kemal Türkli Albay bu defa silâhı şakağına dama halinde llkyardım Hastanesıne kan, yakalanmışyamıştır. Silâh seslerini duyan Niyatınlmıştır. tır. Tophanede lüfer içeri girdiği zaman korkunç oturan Kemal olaya tanık olmuş ve imdat isteİÇKİ VE KADIN Türkkan, zengin miştir. Yetişen komşular yaralı AlGece saat 00.3 de pavyonun arka bir ailenin kızı bayı hastaneye götürmüslerse de localarmda oturan Berker ile Gülolan S. Ş. yi eviHüseyin Sıddık ancak 1,5 saat yaseren Tomaç, viski içmeğe başlane götürmüş ve şayabilmiştir. mışlardır. Fakat bir ara kadının ba dört gün burada ğırdığı görülmüstür. Garsonlar, KESİN SEBEB alakoymuştur. S. genç kadınla erkek arasında bir mü İlk eşinden iki erkek çocugu Ş. bir kolayını Enver Dnel nakaşanın olduğunu anlayınca müolan ve halen biri Sarıkamışta dibulup evden kaç dahale etmek istememişlerdir. ğeri Gölcükte subay olan Albayın mış ve ailesine sı VE StLÂH. çocuklarına durum bildirılmiştir. ğmdıktan sonra, Evli olan Berker, kadınla girişKesin sebebin oğrenilemediğini bedurumu polıse tıği bu tartışma sonunda silâhmı hrten tahkıkat yöneticileri cuıayet bildirmiştir. çekerek ate§ etmeğe başlamıştır. Çı ve intiharm bir cinnet sonunda vuZ. Burnunda da kan kurşunlardan biri, kadının sol kua geldiğini belirtmekle yetinmiş17 yaşındaki En[ omuz altına isabet etmiştir. înanoğlerdır. Üsküdar Savcı Yardımcısı ver Ünel, 9 ya, lu kadını kanlar içinde yere serdık olayı tahkike giden gazetecilere bilşında bir kız çoten sonra kaçmak istemiş, fakat ka gi vermemiştir. Savcı Yardımcısı cuğunu, yengesi pılar polis tarafından hemen tutul bir ara gazetecileri olay yerinden nin evine kilitleduğundan dışarı çıkamamıştır. Suç kovmak istemiştir. miş ve tecavüz âleti 6.35 çapındaki tabanca, loca;tmi«tir. Nezaret nm içinde bulunmuîtur. altına alınan iki SEBEP ?enç için, polis, »oruşturma yap Kemal Türkkan l! Olaym gerçek sebebi tam olarak nağa başlamıştır. i öğrenilememiştir. İddiaya göre Gül| seren, Berker'i kendisi ile evlenmek j üzere zorlamıştır. Beraber pavyona giden Berker ile genç kadın arasınYalovada 2 halk | da daha başka bağların bulunduğu Birinci «Türk Alman Gençlik tahmin olunmaktadır. Posta Pulu Sergisi» dün Yapı ve tipi otel açılıyor Ruhsatsız silah taşımak ve yarala Kredi Bankasınm Galatasaraydaki Yalova işletmesine ek olarak yeni maktan sanık olarak yakalanan Sanat Galerisinde saat 17.30 da dâyapılan 2 halk tipi otel, temmuz ayı Berker İnanoğlu, nezaret altına avetlılere açılmıştır. Sergi bugünden içinde hizmete açılacaktır. Halk ti lınmıştır. Sanık hakkında soruşturitıbaren 15 Mayısa kadar halka açık pi otellerin her birinde 32 oda ve ma bitirilir bitirilmez Adliyeye vetır. Yapı ve Kredi Bankası Kültür 75 er yatak bulunmaktadır. rilecektir. Berker lnanoğlu ve Sanat Hizmetleri serisinde düzenlenmiş olan bu sergi, daha önce geçen yıl Almanyada açılmıştı. Bütün Dunyada posta pulu topHIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII nınıı: layanlar bilhassa ilk, orta, okullarla liselerde büyük bır yekun tutmaktadırlar. Bu sebeble Türk Alman gençlerinden posta pulu toplayanların kurdukları kulubler bir araya gelerek her yıl sıra ile biri Almanyada ve diğeri Türkiyede olmak üzere sergiler düzenlemeyi uygun bulmuşlardır. Türk • Alman Gençlik pulu sergikurtarın. Doktorlara, Kaymakatn Sayın Bakanımı?.! sine ikisi müsabaka harici olmak lara ve Sayın Valilerimize birazVehpi özsoylu yazıyor: üzere 12 Türk, 16 Alman ilk, orta ve Adana Devlet Hastanesine yap cık dikkat telkin ediniz. Bütün lise öğrencisi ile 4 lise ve Kolej katığınız ani teftişte, bu hastanede bunlar vatandaş sağlığı içindir. tılmaktadır. ki çalışmayı, hasta vatandaşla Vatandaş olarak dua ederiz. EliAjTica sergide yalnız bugün için mizden başka bir iş gelmez. nn çüesini ve doktorların vazife özel bir posta damgası kullanılaanlayışını bizzat görmüşsüriüzcaktır. dür. Daha fazla izaha lüzum gör müyorum. Ancak şunu söylemek SAF|YE AYLA isterim ki, fakiriz, hast> olmamakta elde değil; yoksa bu hastaneye uğramak istemezdik. Şifası kendisinin olsun. Safiye Aylâ mevsimin son konseRafct Kahraman yazıyor: Bir de dağ başındaki kasabalarini 14 Mayıs Cuma günü saat 18.30 Bugün yüzde yüz gerçek nmıza teşrif etseydiniz daha neda Saray Sinemasında verecektir. leşmesine çalıştığunız, Eğiler, neler görürdünüz. DoktorlaBu konserde, özel birçok hazırtim dâvamua. çeşitli yönBakırköyün tanınmış bir meze rımız para peşinde. Özel Uâçları lıklar yanında, Klâsik Turk Musilerden her zümrenin katıl evinin sahibiyim. Hafta Tatili varken, devlet ilâçlannı sarfetkisinin tanınmış sanatçısı. aynca maları. hem memlcketin Kananunun 4 ürrcü maddesinin rnek, israf olarak devleti zarara dinleyicilerine Hazreti Yusuf'un geleceğine, hem de bir irD fıkrası «Mtitesariül tesat (çasokmaktır. Hastane tahsisatı ile hayatına dair, bugüne kadar duyulfan ordulanna büyük bir buk boznlan) mevat istimal ve Uâç mübayaa etmek külfetide mamış orijinâl bir eser de sunadestek olmaktadır. Bilhassa v imal eden tatili faaliyeti mamu°k. Sonra muayçne parasıaa ne temel eçitim uydığımız ilk . = caktır. dersiniz? lâtının bozulmaüinı veya tenzili öğretimin her türlü imkânkıymetini mncip olan müesseseEbelerimiz vardır. tcret almalan sağlanına verlmln ardan doğum yapmazlar. Fakirin ler hafta tatili yapmazlar» deditacağı şüphe götiirmez bir hediyesi az olur, hastası d» ona hakikat olacakbr. ği halde bir Belediye memnru göre alâka görür. O da fakir olHemen belirtmek yerinde diikkâna mnsallat oldu. Derdimi masaydı... olacak: Bu dâvaya temel kimseye anlatamıyornm. «Kapat Türkiye Mıllı Gençlik Teşkilâtının Köyler grupu sağbk memurlateşkil etmek üzere zaman 3 gündenberi devam eden başkanhk dükkânı diyor, bir daha deminrtuz vardır. Onlar da doktorlascçimleri nıhayet sonuçlanmıj ve Gezaman bazı yazarlarumzın yor», ben de ba manzume ile nel Başkanhğa Alp Kuran seçilmiştir. nn özel hizmetindedir. Köye git tâbir caizse (Ef. Dâvasınm) derdimi size arza karar verdim, Eski Kurucu Mecli» üyelerinden ve rneye, köylünün derdinl sormaya halli için receteler ortaya kabnl bvyurnnnz lütfen. tstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultene lüzum var? Onlar zaten ahkoyduklan mâlumumuzdur. MÜTESARİÜL FEST si İdare Hukuku Kürsüsü ajistanlaşıktır, tabil hayata. öyle gelmiş Bunu bir hasta için yazılan rından olan Alp Kuran tam oylamaja Kanun çoktan olmuş mat, öyle gider. Kasabadan ayrümasareçeteye benzetmek yeriniştirak eden 74 kiçiden 71 inin oyunu Mütesariül fesat mevat lar da gezi ücretlerini alırlar. de olacak. Nasıl hastalığın almıî, 3 kişı de çekimser k»lmi}tır. Tercüman bul da anlat Gereken iş cetveli ise, o da koteşhisinden sonra ilgili işÇabuk bozulan mevat. lay; yapümamış pezüerin doğru lemler yapılmayınca hastaIçkiyi fazla kaçınnca cetveli her ay muntazaman tanlığın geçmesi beklenemezse. Dükkânı çabuk kapat, tren altında öldü rim edilir. Eğitim dâvamız için de ileSedirde yan gel de yat, ri sürülen careleri yapmah Biz, sağlık hizmetleri edebiyaMallar bozulursa at, Küçukçekmece'de demir\olunun uyız. Hem de millet olarak tını her zaman vaparız. Köylerde 7ennden içksli bir vaziyette karşıya Mutesariül fesat mevat. bu careleri kendimiz yarat bulaşıcı veya bulaşnıayan hastageçmek istıyen Mehmet adında bir şaBayatlarsa mayonez, malıyız. Aslında bir şeyi hıs karjıdan gelen tren altmda kalalıklan hep yok ettik. VaUndaş Elbette kimse yemez, rak feci şekilde ölmüştür. tedavide esas teşhistir. Ama sağbk içinde bunalıyor, deriz. Satsan da etmez penez, Aslen Istanbul'îu olmıyan ve Istanteşhisin gerektirdiğini de Tekerimizin önüne taş koyan mı Belediye dinlemez. bula gezmek için gelen Saray ilçesi Yu yapmak esastır. Yoksa dâvar? Bozulur sosis, salam, valı koyunde oturan Mehmet Kuçükva, kendiliğinden kolay koSayın Bakanım, çekmeceye eğlenmek için gitmis biraz Boşa sarfetme kelâm. lay hallolamaz. Bizi bu ataletten, yapümamış içki içtikten sonra sarhoş bir vaziyeîMütesariül fesat Pasam, tşte şu sıralarda Kocaeli Işleri yapümış göstermekten siz te d^miryokmdan karşı tarafa ffecmek Satamazsın vesselâm. Vilâyeti, Gölcük Kazasmm lsterken karşıdan gelen ve tesbit eHazır midye, istakoz, Ümmiye Köyü İlkokulu; dilemiyen bir trenin altında kalarak TURİSTİ bekliyoruz. Gölcük Deniz Kuvvetlerlfeci çekilde can vermiştir. Jandarma Umum mizden. Akar gemisi perKalkınmada bu son koz sonelinin himayesine almSatamazfinız Cicoz. Kumandanlığının mıştır. Mehmet Hilmi Gür IIK ^ V GÜNAL (Öçal) KONUK Bu personelin başta gemi (Bakırköy) / ile Dikkatine kumandanı, sayın Ahmet r^NECİP KONUK 24.8.1961 tarihlnde vatanl varifçSonışık. n. Kumandan saEvlendiler. mi Erznrum Jandarma Topln Bir•ym Âbidin Karadeniz, I. 5 Mayıs 1965 likte yapmakta iken vurularak s«Çarkçıbaşı sayın Osman GeNls duğün salonu Belediyenin cevabı = kat ve mağdur durııma rtüjtüm. zen, n . Çarkçıbaşı sayın Nl G»«tenlzin 30.3.1965 tarihli tıııs Ş Hakkım olarak bana ödenecek olan hat Demirkıran olmak üzehasmda çıkan «Özel Tiyatrolarm s 1000 (Bin Ura tazminatı 24.8.1961 re şahsi gayretlerine Okul Cumhuriyet: 4903 Ücret Tarifesi» başhklı yarı ilsili ^ tarihinden bu zamana kadar alamaINIüdürü ve köylüler olarak ler tarafından incelenmiştir: S dım. andan teşekkürlerimizi su«1580 sayılı Belediye Kanıınunun = M A Y I S 6 M U H A R R E M 4 Yatalak ve kotüriim olmam cebc13 nci maddesinin 3 ncii fıkrajı ee S nar, sanına yakışır her tiirbi ile dilekçelerle mıiracaatım bir reğince tivatroların tarilelerinin tan Ş lü gayretlerinin yanında, netice vermediğijıdcn bir kere de lim ve tasdlld Beledlyeler ohdesin Ordumuzun Eğitim dâvamı vaziyetimin zorhığunu, gazeteniz va de oldnğıından. Belcdijemiz de bu Ş za katılmasından duyduğusıtasljle ilgili makamlara daytırayetkiye istinaden müzikli tivatro rak tazminatımın odenmeslnl îljarimuz sevinci belirtirim. tophıluklarına otedenberi olduğu X Ulerden çok rica ederim V . ' l 4 5112.10 | 1604 | 19.10:0.57| 2 51 tlgilerinin devamlı olmagibi 12.50 liıa üzerinden tarife ver E ; Rccep AYDEM1K tını bekleriz. miş bulunmaMsdır.i 5 i'iıc nezaret İİIIIİİHTİIVİ/ lllllil illllllll F Rejisör Inanoğlunun kardeşi tabanca ile dostunu vurdu FİLİSTİN MESELESİ ırtakım az gelişmiş ülkenln sımrlı gucünU silâhlanmada kullanmasına ve Ortadoguda sürekli bir gerilimin varlıgına sebep olan Pilistin meselesi, Şeria nehrinin mecrası konusundaki anlaşmazlığını çıkışından bu yana son dönemine gırmiş bulunuyor. Arap ülkelerı Israilin «gitmesi» için her çareye başvuracaklarını belirtirken, İsrailin devlet adamları ve subaylan nehrin mecrasını değiştirecek Arap projesine ne üaman hücum edileceğini tartışıyor. B Filıstin meselesi nedir? (I) uzeyinde Suriye ve Lübnan, Doğusunda Ürdün, Güneyınde Mısır ve Suudi Arabistan, Batısında Akdeniz bulunan FUistin, (2) 30.000 km. kaKahire'deki «Filistin Semineri» ne 45 ülkenin temsilcileri katıldı. Resimde, seminere katılan delegelerrelik bir alanı kaplamaktadır. Buden bir çrup görülüyor. (Afrikalı delegenin yanındaki Prof. Edip Çelik'tir) nun 20.000 km. karesinde îsraıl, geriye kalanmda ise Mısınn ve Ürdünün birer bölümü var. K I. TürkAlman Gençlik Posta Pulu Sergisi açıldı. Tarih boyunea çeşitli kavimlerin hakim olduğu Pilistin, 1516 yılmda Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır Memlüklerinin elinden alınmış ve Türkler tarafından Suriye eyaletine bağlı bir sancak olarak dört yüzyıl idare edilmiştı. Osmanlı İmparatorluğu ile Müttefikler arasındaki savaşın sonucunda Filistin 1918 de Ingılızlerin elıne geçti. Siyonizmin gelişmesi *ğk*fk yıllarmda Fıl;stin halI I I I I I kmın % 90 kadarı A İ V l w rap, geriye kalanı Musevıydı. Arap lıderleri Filistinin bağımsızlığına kavuşarak bir Arap devleti olmasını istiyordu. Amerikan ve îngıliz hükumetleri ise kendi ülkelerindeki Musevilerin de tesirinde kalarak Filistinde müstakbel bir Musevi devletinın kurulması amacındaydılar. Nıtekım İngiliz Dış bakanı Balfourun «Filistinin Musevilerin vatam olması için İngiliz hiikumetinin elinden geleni yapacağını» belirten açıklaması Amerika ve diğer mütteıik devletler tarafından desteklendi. Balfour açıklaması Füistindekı Arapların buyük tepki göstermesıne sebep oldu. Filistinin İngigilız mandasına girecek olması, Araplan harekete geçmeye ve manda şartlarımn kendi lehlenne hazırlanmasına çalışmaya ydneltti. Cemiyetı Akvam tarafından düzenlenen mandanm şartlan ve Churchill'in «.. FUistin Musevilerin vatanlan olabilecektir* yolundaki bildirisi ise Araplan hayal kırıkhğına uğratırken Musevi devleti kurmak isteyenlerin guçlenmesine ve Filistine Musevi kanmın başlamasına yol açtı. Fllistin'in tngiliz Mandasına girdiği 1923 te nüfusun ancak "» 13ü Museviydi. Hızlanan göç sonucunda 1930 da nüfusun ° , o 19'u musevi oldu. Göçmenlerin dışarıdan iktisadl yardım gbrmesi ve Arapların elındeki toprakları satın almaya başlaması yeni kanakınmuı başlamasına yol açtı. 1940 yıllannda Filistindeki 1,5 mılyon insanın üçte biri Iktisaden hayli güçlü olan musevilerdi. İkinci dünya savaşı süresince goçün hızlanması ve iktisadi durumlarmın kuvvetlenmesi, savaşın bitiminden 15 gün sonra musevilerin devlet kurmak için lngıliz hükumetine başvurmalanna yol açtı. cunıhuriyete mektuplar Delegeler Kahire'de çok iyi bir şekilde ağırlanarak, mümkün olduğu kadar sehri ve ütkeyj tanımaları «ailandı. Resimde, toplantıların yapıldığı Kahire Cni% trsitesi'nden çıkan bir grnp, kendilerine ayrılan otobüs ve otomobillere biniyor . tinde 1,9 milyon insanın 1,1 milyonu Arap, 500 bıni Musevi ve geriye kalanı Hıristiyandı. Taksım karanna karşı olan Araplar hemen harekete geçti. Kanlı bir içsavaş başladı. Daha güçlü olan Museviler duruma hakim olurken önce zengin Araplar; sonra, Musevî tedhişçilerinin Yasin köyüne yaptıklan baskınm akabinde, diğer Araplar kitle halinde Filistinden kaçmaya başladılar ve 800.000 insan komşu ülkelere sığındı. 14 Mayıs 1948 de Filistinin 3 te ikisini kapsayan İsrail devleti ilan edilirken, diğer Arap ülkeleri başanya ulaşamayacak bır kurtarma hareketine hazırlanıyorlardı. İSRAEL ise ülkedeki nüfus artışının ve göçlerin. düşük oranda olduğunu belirterek böyle bir genişlemenin söz konusu olmayacağmı ileri sürüyor Q) Filistinli göçmenler meselesi. İsrail devleti kurulmazdan onceki Filistin ıçsavaşında 800000 Arap kaçarak komşu ülkelere sığınmıştı. 1948 den sonra da devam eden göçün sonucunda halen 1,1 milyon Filistmli Arap İsraille Arap memleketlerinin arasındakı bolgelerdeki çadırlarda B.M. ın verdiği yardım sayesinde yaşayan bu insanlar Arap ülkelerinin zaten gereği kadar beslenemeyen nüfusunu artınyor ve sefaletten kurtulamıyorlar. Araplar, halen Israilde yaşayan 200 bin Arabın da devamlı olarak baskı altmda bulundurulduklannı ve ülkeyi terketmeye zorlandıklannı söylüyor. İsrail ise kendi topraklanndaki Araplara herhangi bir baskınm Arapların Filistin konusunda haklı oldukları çeşitli yanlar var. Süveyş kanalımn millileştirilmesinde çıkan olaylar, İsrairin Batı çıkannca kullanılabileceğine onları inandırmış. Ancak, bir diğer gerçek Filistin meselesinin Nasır tarafından başka amaçlar ufrunda istismar edildiği ve Araplann banşçı çözüm yolunu aramakta pek istekli olmamaları. sonra, «Haklısınız». dedı. «Batılılar ve onlar gibi düfünenler tar tışmada mantık arıyor. Biz ise heyecandan başka birsey veremi yoruz.» Mısır, İsrail meselesini olduğundan çok bir «Emperyalizm problcmi» şekline sokmuş. İsrailin Emperyalıst amaçlara hızmet etmiş olduğu iddıasının şüphesiz gerçek yanı var. Ama bu bir Kongo'nun, Vıetnam'ın, Domınik'in, Lâtin Amerıka'nın yanında çok önemsiz kalır. Araplann öne sürdüğü çozum şeklini, Nasınn kurduttuğu «Filistin Kurtuluş Hareketinin» başkanı Ahmed El Şukayri'nin sozlerinde bulmak mümkün. Kendisiyle konuştuğumda bana türkçe hitap eden ve «Araplarla Türkler hemşiredir» diyen Şukayri, seminerde yaptığı konuşmada aynen şunlan söyltlyordu: «Bu dâvanın arkasında, vatanını knrtarmak İçin silâhlı çatı;ma ya hazırlanan, vatanını. hürriyetinl, sereflni kurtaracak olan bir millet vardır. Milletlerarası sjörüşmeiere inancımız tam. Ama İsraelle gSriişülemez. İnsanlar va tanını, hürriyetini, bağımsızlığını görüşme konusu yapamazlar. İsrael ve giyonizm; ırkçı, fanatik ve emperyalisttir. Onun sonu da, Nazi Almanyasının sonu gibi gel melidir. Bu kutsal hedefimize. savaşarak varacağız, ve muzaffer olacağır» '3) Şukayrî'nin konuşması da, bü tün Filistinlilerinki gibi, ünlü Amerikan Generali McArthur*un Filipinlerden aynlırken söylediği sözlerle bitiyordu: «Geri dönece Manzume istidamı 1 i KONSER VERIYOR Sayın İşcan'a takdim ederim Alp Kuran T.M.G.T. Genel Başkanı oldu Arapların iddiaları • sraıl devletinin kuruluşu AI raplar tarafından asla haz• medilmedi ve bu konudaki iddialar, özellikle Mısınn güçlenmesi oranında arttı. Arapların özellikle 1956 dan sonra güçlenen ve katıldığımız seminerde de ileri sürülen tezini şu şekilde özetleyebiliriz: İSRAİL DEVLETİNİN VAROLLŞU SEBEBİ | | i I I i I I i I | • • I j • I | • I | • (î) Araplar, İsrail devletinin dunyadakl paralı Musevüerle emperyalist devletlerin iş ve çıkar birliği sonucunda yaratümış olduğunu ileri sürüyorlar. Araplara göre, Ortadogundaki yeraltı zenginliklerini idarelerinde buİngilteredeki tşçi hükumeti da lundurmak isteyen Amerika ve ha önce Musevileri tam olarak İngiltere herzaman bir sıçrama destekleyeceğini belirtmesüıe rağ tahtası olarak kullanabilecekleri men savaş sonrasmın durumunu İsrail'i, dünyadaki zengin musegözönünde tutarak «Hem Musevi vilerin maddl ve siyasî gücü saIeri hem de Araplan memnun e yesinde yaratmış. îsrail'in Südecek bir çözüm yolu» bulrnak ve veyş kanalı olayında İngiliz ve bunu Amerikaya onaylatmak iste Fransız askerlerine yaptığı yardi. İngilizlerin bu tutumu Ameri dım ve Mısıra saldırışı bu iddiakadaki Musevi kurumlar ve Filis ya delil olarak gösteriliyor. tin Musevüeri tarafından büyük Araplar, 1948 de Filistin nüfubir tepkiyle karşılandı. Bir yan sunun ancak üçte birinin Musevi dan bildiriler yayınlanırken öte olduğunu; buna rağmen Filistin yandan Filistinde museviler silâ topraklaruıdan üçte ikisinin İsraha sarıldı. tç ve dış tepkilerden il'e verildiğini belirterek Ameribunalan İngiliz hükumeti, Churc ka ve İngüterenin tarafsız davhill'in altı ay önce ileri sürdüğü ranmadjğını ileri sürüyorlar. tezi kabul ederek meseleyi Bir(7) Arapların diğer iddiası yaleşmiş Milletlere bavale etti. hut korkusu îsrail'in yayılmak B.M. ler tarafından hemen ku zorunds olmasından ileri gelmekrulan özel bir komite Filistinde 6 tedir. Araplar, dünyadaki 20 milhafta kadar kalarak ıncelemeler yon kadar musevinin sadece 2,5 de bulundu ve Filistinin taksim milyonunun İsraılde yaşadığını, edilmesini öngören bir karar sure göçün devam ettiğıni ve İsrailin tini hazırladı. Bu karar B.M. de yetenekleri sınırlı olduğundan bu görüşülerek 1947 nin ekim ayın ülkenin genişlemek çabasında olda kabul edildi. O sırada Filis duğunu ileri sürüyorlar. Mantık değil heyecan ahırede ve seminerde bizim Kıbrıs mıtinglerini sık sık hatırladım: «Yarm Kıbrıs, öbürgün Atina, sonra Londra» diye bağırışıyorduk. «Ya taksim, ya ölüm» diye dünyaya seslendik; sonuç olarak ne Kıbns taksim edildi, ne de biz öldük. Nasır, aynı havayı Arap dünyasında yaratmayı ustalıkla becermiş. İdealindeki Arap birliğini yaratmak ve lideri olmak için meydana bir ortak düşman çıkarmış. Bu düşmana karşı diğer Arap ülkeleri ister istemez onun dümen suyundan gldiyor. Mısır halkı ise, Nasır rejiminin bozuk yanlarını heyecan fırtınasında göremiyor, görse söyliyemiyor. Sanki bütün ülkeyi bir seferberlik havası kaplamış. Yarm, yann olmazsa öbürgün, mubakkak İsraile saldırılacak gibi. Filistin'li bir Arap öğrenci, artık Filistin sözünden bıkmaya başladığını bana söyledi. «Saldıracaksak saldualım, yahut kapayalım bu meseleyi.» Bir diğeri, seminer hakkındaki tenkidlerimi dinledikten R YARIN ŞERtA NEHRt VE SAVAŞ 1) Siyonizm, İsrael Devletinin kuruluşunu amaç edinen akuna verilen ishndir. «Filistin meselesi nedir» ve •Siyonizmin gelişmesi» bölümleri Encyclopaedia Britannicanın FiUstinle ilgili kısunlarmdan. almmı«tır. (2) Filistin ve İsrael kelimelerl Araplarla İsraelliler tarafından değişik anlamda kuUanıhyor. Biz, uluslararası terimlcre uyarak "FtLİSTİN.i cofrafî bir bölge, tsrael.i bu bölgede kurulan bir devlet anlamında kullanıyoruz. (3> «Dünya Filistin Semineri» tutanakları, Doe. D İ . îîamsikov Trabıon E. 1 9.42] 5 01] 8.54|12.00| 1.46] 7 41 BllllllllillllllllllllllllllIllllllllllllllllllllUlllllllMIIIIIIIIIIIUIIHIIItlllllllllllllllllllllllllllllliUlIIIIIUIIIlllillllı;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog