Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

6 Mayıs 1965 CUMHURİTET 8AHİFK ÜÇ AjANSLAK HADYO ÖZEL MUHABIRLERİMİZ EFLAK Johnson700milyondolarödenekistedi| emsol Kötü bif Bu para Dominik ve Vietnam askerî harekâtının finansmanında kullanılacak Washington (A.P. a.a.) İSTiFA ETTİ !•••••••••••••••••••••••• ••••*•••••••••••••••••••• *•••••••••••••••*••«•«••• •••«•«•••••••••••••••«•••••••••••a* •>••••••••••>•••••«•••••••••••••••< !•«•«••••••••••••••*•••••>••••••••# TUR.KİYE DIŞ BASMDA T Kalkınma mesele firkiyenin kalkınması çareler düşünüyoruz. ] vergi, zoraki istikraz, sc adalet, yatırım.. vesairı •••••••••••••>••••••••••••••••••>• ••••••••••••«•a••••••••«•••••••••• ••••••••>•••>•••••••••«••••••••••' •••••••••*••••••>•••••«•••••••••>• merikanın Batı yanmküresinde Kübadan sonra, ikinci blr komünist rejimin kurulmasına hiç bit fekilde müsaade etmiyeceği anlafilıyor. Başkan Johnson'ın dün Kongreden Vietnam Te Domlniktdd hareketleri desteklemek araaayla 700.000.000 dolârlık ek tahsiMt lstemesi, Washington'ın bu konudakj arim ve kararlılıjpnın deliHdir. Başkan, senatör ve milletvekillerine, 700.000.000 dolârlık ek tahsisat talebimin sonuncn olacağına garanti veremem» mealinde konuşmuştur. Demek oluyor kl, her hangî bir Lâtin Amerika iilkcBinde küçıik de olsa bir komünist hükümet darbesi ihtimali belirse, Johnson derhal tek taraflı rilâhlı müdahale emrl vermekte tereddüt etmiyecek. Ama tıpkı Do minik Cumhuriyeti denemesinde gördüğümüz biçimde, içişlere kanşmamak, selfdetermüıasyon, bağımsızlık, toprak bütünlüğü gibl en basit devletler hukuku ilkeler\ tekrar ve tekrar çiğnenecek... Hukuki ve ahlâki temellerden yoksun ve çağınuzın uluslararası İlişkiler anlayışına taban tabana zıt böyle bir politikanın diğer büyük devletlerce de benimsenmesi, dıinyayı anarşiye sürükleyebilir. Milletlerin arzulanna önera verilmeksizin, büyük devletlerce gözlerinin rengi beğenilmiyecek rejimlere hayat hakkı tanmmaması çığınna kapı aeabilir. Koskoca dünyanm para ve silâhtan yana irüçlü birkaç devlet tarafmdan tak nmi lle sonuclanabilir. Amerika, kendisi gibl adaiet ve özgürlük (ampiyonu olarak tamnan mağrur bir millete yakışmıyacak tehlikeli bir emsal teşkil etme yolnndadır. Kıicük Dominikin 1962 de seçimle işbaşma gelen ilk Başkanı Bosch. 19 ay önce bir askerî hükümet darbesiyle devrilmişti. İleri •üriilen gerekçe, Bosch'un Castro rejimine karşı fazla dostca» dav ranmasıydı. Halbuki Bosch, hiçbir şekilde komünist scmpatizanı Myılamıyacak, müteveffa Başkan Kennedy düşünce ekolünde gereek anlamda bir liberal, bir en. tellektiieldir. Bosch'un devrilmesiyle iktidar, 1965 te yeni «ecimlere gideceğini vâdeden ve Silâhlı Kuvvetlerin desteklediği sağcı ve üçlü bir sivil juntaya geemlstl. Son kanlı karışıklıklar, blr grup genç subayla sivillerüı. Bosch'u menfadan getirmek ve •özgürlüğii halka iade etmek» amacıyla ayaklan malan üzerine patlak vermiştir. Hâlen sivil junta dağılmi} durumdadrr. Yerinl, mütaassrp bir Ratolik, ateşll bir antikomünist olarak bilinen Tuğgeneral Wessin önderliğindeki bir askerî jun taya terketmistir. Wessin şöhretini. orduda din dersleri Ihdas etmesinden almıştır. Bosch'çular da askeri juntaya karşı bir geçici hukümet knrmuşlardır. VVashington'a bakılırsa, Bosch adma yapılan ihtilâl, se>ir değiştirerek komünistlerin kontrolü nltına girmiştir. Bu bir sebepten ziyade mâzerettir. Sebep ise, sağcı bir iktidann Dominikte ikridarda kalmasıni sağlamaktır. Nitekim Amcrîkan deniz piyadeleri. bir zamanlar kurduğu rejimi Washington'ın «dcmokrasi örneği> olarak nitelediği Bosch'un ta raftarlarma karşı. müdahaleleriy Ie cokmesini önledikleri Wessin'e sâdık kuvvetler safında carpısmaktadırlar. Johnson'ın tutumu. muteveffa Başkan Theodore (Franklin ile karıstmlmamalıdır) Roosevclt'in Orta Amerika ve Karayiblcrde polislik gorevini yüklcndiği gunlerin acı hâtıralarım tâzelemiştir. Meşhur deniz pnadeleri o zaman, Dominik dahil Orta Amerika vc Karayibteki bütün ülkeleri işgâl et mişlerdi. Dominikin işgâli 19161924 arasında tam sekiz yıl sürmüştu. Simdi. butün mesele. deniz pi\adelerinin bu defa Dominikte ne kadar kalacaklarıdır. Başkan Johııson'un «Duzen \e gü venlik kurulur kurulraaz cekileceklerdir» demesine bakılırsa, pek gidiciye benzememektedirler. Kayhan SAĞLAMER Başkan Johnson Kongreden, Vietnam ve DomiBEYRLT, (a.a. Radyolar) nik Cumhuriyetindeki askerî harekâtı finanse etmek üzere 700,000,000 dolârlık ek ödenek istemiştir. İçin Baas sosyalı^t partısının Surıyehasta Mıchel de bulunulan mâlî yüın 30 haziranda sona ermesi se lı kurucularından bebiyle ek ödenek isteğinde acele eden Başkan, Eflâk'ın partısınin uluslararası sekreterlığmden istıfa et700,000,000 doların bile, geri kalan iki ay içindeki ih genel tiyaçları karşılamaktan uzak olabileceğini, dolayısıy tığı dun gece açıklanmıştır. la, ihtiyaç duyulduğu takdirde, kongreden yeni ödePartı sekızınci uluslararası nek istiyebileceğini lözlerine ekle kongresıyle ilgılı olarak Şam KALK KOLTUKTAN 1VIADAM!... miştir. radyosu tarafından yayımlanan bır Ote yandan Domınık'in bas haberd'» Eflâkın yerini Urdundekenti Santo Domıngo'da çarpış ki gızlı subenin baskanı Dr. Mumalarm hızını kaybetmesi, düze nıf Al . Razzaz'ın aldığı bıldirilnın kısa bir zamanda sağlana mıstır. cağına inananlan ümıtlendırDr. Razzaz partinin yeni genel mektedır. sekreteri olarak okuduğu bır saBuna rağmen Anayasa Kuvvetleri athk raporda bütun Arap petroldun Santo Domıngo'daki Amerikan lerınin tamamen mıllilestirılmesisavunma çemberının kuzey ve gü ni istemiş, bu arada Arap kalkınney kesımlerine yığılmağa başla ma ve silâhlanması için petrol^ mışlardır. den zengin olan Arap memleketAlbay Caamano dün düzenle lerinin yardımlarıyla finanse edidiği bir basın toplantısında, A lecek bir fon kurulmasım teklıf merikan askerlerinin Dominik' etmiştir. te bulunmalarmı nasıl karsılaDR. RAZZAZ KtMDİR? dığı sorulunca, Caamano şunlaSuriyeh Dr. Razzaz ıki defa rı söylemiştir: «Durum normalleştıkten sonra, hiçbir egemen Ürdunde tevkif edılerek hapishahukümet yabancı askerlerin, top nelerdi yatmıştır. 46 yaşmda olan B. Milletler AP. • a.a. raklarında bulunmasına müsa Dr. Razzaz, Kahire ve Beyrut ade edemez» Caamano hâlen Universitelerinden mezundur. Amman, Beyrut ve Kahire'de emrinde 20.000 silâhlı siville Dominike yapılan Amerikan çıkartması dolayısiyle Gü ven27,000 asker bulunduğunu söyle okuduğu ııralarda Arap meselesı lik Konseyinde yapılan otunun dün de devam etmiştir. Söz alan miştir. Amerikan askeri kaynak lehinde numayişl«re oncüluk etları asi kuvvetin mevcudunu, devlet temsilcilerinden sadeee İngiliz Lord Caradan, AmerikaB 400 kadar askerin sevk ve idaDr. Razzaz, Baas Partisıne 1950 hükümetinin tatumuna tasvip ettiğini belirtmiştir. resinde 12,000 silâhlı sivil ola de girmiş ve ıki yıl sonra Urrak tahmin etmektedirler. dunden sürulmuştur. 1953 de ÜrUruguay delegesi Velasquez, AOAS BAKANLAR KONSEYİ dönen Dr. Razzaz, Nisan merika'nın müdahalesıni takbıh etBu arada, Washington'da Domi ' 1957 den 1959 a kadar hapiste kal mış ve Amerikan Devletleri Teşki SEATO Bakanlar Iki bir nık meselesini ıncelemekte olan mıstır. t Iki yıl l sonra yniden id bi lâtı Yasasmın hangi sebeple oluray hapsedılmiş ve nısandan OAS Bakanlar Konseyinın tam bir kaç e lul 19 4 e k a d a r sa olstın her türlü müdahaleyi red6 evinde goz çıkmaza saplandığı bıldırılmekte > ' dettiğıni hatırlatmıştır. Velasquez hapsinde bulundurulmustur. dır. Bakanlar Konseyi, uç karar ta ayrıca komünist bir rejim kurulma Dr. Razzaz 1963 de «Yeni Arap sansından hiçbirinın gerekli üçte sı tehlikesini bertaraf etmek makıki çoğunlugu elde edememesi sebe hayatının dönüm noktaları» adlı sadıyla askeri bır harekâtı mazur bır kıtap yazmıştır. Kıtap 4 kere bi ile çıkmaza gırmıştır. gosteren «Johnson doktrininı» de millıyetçilığı Şıli ve Meksıka tarafından teklif basılmış ve Arap tenkıd ederek, demiştir kı: edılmiş olan ve Amerikan kuvvet için en iyi kitap armağanını almıs«Johnson doktrini, hukuki balerınin derhal Dominikten ^ u u u u » . ^ u çekılme tır. En son kıtabı «Aı gelismif • i V^....A..W Londra, (a.a. A.P. Radyolar) j kımdan sağlam bir temele datasan ise, mahdut bir I ülkelerde hürriyet» adını taşımak IJ yandığı gibi, milletlerin kendi ı SEATO Bakanlar Konseyının I tadır. l« kaderlerini tayin etmeleri hakkı gizli oturumunda konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Zulfık&r Ali ile de bağdaşamamaktsdır.» Fransa delegesi Roger Seydous Buttonun, Amerikanın Vietnam poise şunları söylemiştır: «Amerikan i litikasmı kayıtsız şartsız desteklemüdahalesinden haberdar edılme ' mekten kaçındığı ve bazı lhzart kamiş olan ve bır iç savaşm bahis ko ı yıtlar ileri sürdüğü bildirilmektenusu olduğunu anlayan Fransa, Do dir. minık halkının istedıği hüJriimeti Butta'nun demecuıin metni, bızserbestçe seçebılmesini v& adaya zat kendi talımatı üzerine açıklançıkarılan birlıklerin derhal «eri çe mamışsa da, iyi haber alan kaynakkümesini temennl etmektedir » lar, Pakistan'ın Vietnam buhranınBolivya delegesi Fernando Or da askeri bır çözümün mümkun oltiz Sanz, Güvenlik Konseyi Baş madığı, tek çbzüm yoluna ise konkanının Santo Domingo'daki ra ferans masası başına vanlabileceği kip terafları, muhasematı dur yolundaki resml görüşünü ifade etdurmaya dâvet etmesini istemiş tiğini belirtmektedirler. ve Dominik halkının kendi probAym oturumda konuşan tngıltelemlerini banş içinde halledebil re, Avustralya, Tayland, Yeni Zemesi için nizamın yeniden ku landa ve Filipinler delegeleri ise, rulmasını temenni etmiştir. Amerika'nın Vietnam politikasını Son olarak Kuba delegesi söz al kuvvetle destekliyerek, hiçbir şemış ve demiştir ki: kılde taviz verilmemesi gerektığıni «Başkan Johnson' un Domi ileri surmüşlerdır. nik'e getirmeğe çalıştığı sükuİyi haber alan kaynaklara gore, net mezarlık sessizliği ve bu ' Pakistan da muhtemelen Fransa' adada kurmayı tasarladığı istik nın yolunu izlıyerek, Amerika'nın rar ise tanklar zoru ile kurula Vietnam politikasını «Bütünüyle cak bir istikrardır.» destekliyecek» bır deklârasyonu imzalamıyacaktır. Bugun oğleden sonra yayımlanması beklenen ortak bıldıri üzerindeki çalısmalara dun ılgıli komisyonda başlanmıştır. Baas G. Sekreterliğine Dr. Al Razzaz tayin edildi G. Konseyinde hücum edildi dün de Amerikaya Pakislan Amerikanın Yietnam politikasını desteklemiyor e r l n i Bu afacanın ; üstünü başını iyice temizleyebTlmek Bu arada da asırı cereyanlar yürür. îani sosjalistlik adı alt Komünıstlik.. Zaten artık hiç I se bu firmavı kullanmaz oldu. Atinada çıkan muhalif (ERE) gazetelerden «KATHİMERINİ» tâ Ruslar bile. Onun için bizd de, Türk ve Yunan silâhlı kuvvetlerini mukayese eden bir yazı komünistlik yapmak istejenler, çıkmıştır. Başlığı, «Yunan Silâhlı Kuv\etlerinin Türk Kuvvet müuistliği itiraf etmiyorlar. D lerine şüphe götürmez» nstünlüğüdür. Emekli Korgeneral K. lim ki bu yasaktır da ondan.. B Papayeorgopulo tarafından kaleme alınan makalenin tam teröyledir. belki değildir. Ama bn • cümesini sunuyoruz: ' münizm» firmasının dünyada it «Kıbrıs meselesı etrafında çıkan son buhrandan bu yana, sağlıyacak derecede değıldir. Ta rı kalmadı. Onun için kimse ke dost ve hasımlar Türkiye ile bıatiyle komşularımızla harb . ne yakıstırmak istemiyor. Kâh etmek arzusunda değıliz. Çün ' yalist, kâh üçüncü dünya, kâh Yunanistan arasında bir harb ku boyle bir harb her ıkımizin rici. çıkması halınde bunun aleyhıaleyhine olacak, ıktısadî duruBenim anlatmak istedışim bu mizde sonuçlanacağı hususunda mumuz sarsılacak ve uçüncü ğil. Simdi Türkiyenin kalkınn müteaddit imalarda bulunmuşşahısları sevındırecek şekilde için komünist sistem tatbik edil lar ve bulunmaktadırlar. Hattâ askeri gucumuz zayıflıyacaktır. sini istejenler var. Komünist sis son zamanlarda gazetelerde «bu Fakat boyle tehdıtleri de ka nedir?. defa büyük bir devletin Türkbul edemeyız. 1965 Yunamstalere mâni olamıyacağı» yolunHer sevi devletin japması, nı 1897 Yunanıstanı olmadığl da gayri resmi bir haber de ogıbı, ıktisaden çokmiış, sıyasl istihsali devletin eline alması, 1 kuduk. Türklerin harbçilık kabakımdan ikıye ayrılmış, müt rikalan, dış ticareti devletin id biliyetlerini takdır etmekle betefıklerın ihanetine uğramış ve etraesi. Devietten baskasının, i raber, böyle hayali intıbalann bütun Anadoluya yayılmış yor tesebbüsün yok olması. yaratümasına müsaade edılmegun bır orduya sahip olan 1922 Bu bir sistemdir ki tatbik edil sinin bır hata olduğu kanısınYunanıstanı değıldir dayım. Çünkü bugune kadar : ği yerde hürriyet kalkar. Tabiî c Turk askerlerinin kolları goz rak kalkar. însanın hür yaşam her şeyi yerli yerinde degerlerınin bnünde, makineli tufek kendi ekmeğini kendi kazanmasi lendirtecek karşı taraftan resleri sırtlarında surüler gıbı hu baslar. Komünist sistemde herb ml veya gayri resml bir belırtı cuma süruklendikleri zaman ye rastlamadık. Tabiatiyle her geçmiştir. Harb araçları, uçak de\let çalıstırır ve herkes devl hangi bir hücuma uğradığımız lar ve genellikle bugünkü vası çalısır. Ekmeğini devlet verir. îm takdirde mukabele edeceğimız ta ve sılâhlar büyük şahsî bir i da nereden ekmek yerse oraı açıklanmış ve gazeteler Silâhlı kabilıyet, sürat ve şahsî insı «köle» sidir. Bütün işçi ve sen* Kuvvetlerimizin alârm duruyatif ister. Ege denizinin kar hareketleri bn acı hakikatin mı munda bulunduğu yolunda müşısında bulunan «askerî» cum | znrlarım gidermek için doğmaşt teaddit haberler yayuüamışlarhuriyetin orta rütbeli askerinin Her şey devlet elinde olunca herl dır. Fakat dâva bu değildır. de bu kabıliyetlerden mahrum sin «rızkı» da devletin eline geç Mağlup olacağımızı bildiğimız olduğunu sdylemekle, bir sır Ne ise maksat bu değil. Asıl p; halde 1941 yıhnda Hitlere de açıklamış sayılmayız. mak basmak istediğim nokta şudt aynı şeyleri soyledik ve sözuBizde henüz tam mânasiyle dev) Geçmişte vatanlarını felâket muzü tuttuk. Türklerin aslında ten kurtaran Türk subayları kurulamamıştır. Devletin vazil sahip olmadıklan güçlü bır nın harbçilik kabiliyetlerini ve leri, klâsik devlet vazifelerl, mes mevkiden konuşmalanna ve bu yuksek vatanseverliklerini çok lâ asayiş, yollar, sehirlerin iç hı suretle Kıbrısla ilgili politikatakdir ettiğimizi soyledik ve ı metleri, posta telgraf, dairelerde larında anlaşılmaz bir sertlık tekrar ediyoruz. Fakat biz on , «kırtasiye» dediğimiz belâ, mahk gostermelerine müsaade ettiğılann gurur ve prestijlerinl kır | melerin sıkışık ve kalabalığı kar: miz kanısındayım. Yunan Simayı düşünmediğimiz gibi, lâhlı Kuvvetlerinin vasatl kaTürklerin de dıkkatli davran sında kadro eksikliği, ne bileyi biliyeti, Türk •ubaylarının malarını ve Trakyadan Kıbrısa her gün hepimizin sikâyet ettiğim mahrum kaldıkları modern kadar karşılarmda Amavutluk, 1 mevznlar ki yıllardanberi süri harb tecrübesi, süratl, atikliğı El Alameyn, Rimini, Akdeniz, Sİder. önce bnnları ele almak ger ve modern silâhları kullanma Atlantık ve hattâ Pasifik Okya ' kir. Her şeyden evvel siyasî sal. ve bakımdaki teknik kabiliyenusunda başarılı bir imtihan > ' hiyetlerin, teknik ihtisasların bi ti, Türklerle çarpışma ihtimali veren askeri liderler bulundu ' birine karısmasmdan doğan kare; olan Trakya, Kıbns, Adalar ve ğunu unutmamalarmı isteriz. salık.. yani bir mnnta7am idare.. b deniz gibi mahdut bölgelerde Türkleri yenebileceğimiz husu Bu bakımdan bizimle düş henüz bunu kuramamısız, >ala sunda ümit vermektedir. Turk man değıl, fakat dost olmaları mı? Merkeziyet dediğimiz belâ; çok iyi olur. Bizim de bunu hepimiz her gün kaldırmaya çalışı Hava Kuvvetlerinin sayı üstun arzu ettiğımize emin olsunlar. çörünürüz, aksine her gün daha i lüğü, harekâtın seyrini değışÇunkü melmeketlerimiz uzun ' yade katılastırınz. Devlette 400 bin tirerek Yunanhların diğer alan bir banş devresine muhtaçtır.» j yskın memnr vardır, yine de tara lmrdaki üstünlügune bir telıf taraf ve en can alacak yerlerd kadro eksikligi isleri aksatmakta dır. Polis kadrosu, posta telgra kadroın, yol onarım kadrosu, ne bi leyim en faal devlet hizmetleriniı kadrolan ve teknik vasıtaları za yıftır. Devlet daireleri maalesef i perisanlık içindedir. Gönül istiyo' ki ilk gayretfmiz bnnları düzeltmel olsnn. Bunlar kanun yapmakla de ğil, ıslahat ve reforra yapmakla diiı zelir. Bunlar düzelmeden, yani hei medenî devletin yapmaya mecbnı olduğu bn reformlar yapılmadan gayretlerimizi devlet sanayiine, dev let ticaretine, devietçiliğe yöneltmek mantıksız oluvor. Burada misaller veriyorum. Biz isin siya« tarafmı ele alıyor. üst tarafını olnruns bağlıvoruz. Her gün beylik islerde rastlanan aksaklıklar bnndan 1 doğarken, yani devletin kendisi himmete muhtaç iken ferdlerin yap makta olduklan şeyleri elinden »hp: Atinanın askeri güctt ll'ill ITIR Optik PEKIN • RAVALPINDİ • YENİ DELHI Emrınızdedır Ote yandan Çın, dun Hındıstan'ı Taksim Meydanı Kuç Batakhğı bolgesmde «TahrıkTel: 44 43 25 çi hareketlere» gırışmekle ıtham ederek, «Haklı dâvasında Pakistam Cumhurıyet 4892 I desteklediğini» ılân etmıştır. SUN RESTORAN YENIKÖY Cumhuriyet 4899 PARKER Senbay GÖMLEKLERİ • • • • • ÇABUK KURUR KIR TUTMAZ BURUŞMAZ ÜTÜ İSTEMEZ VÜCUDUN HAVA ALMASINI SAÖLAR • KATİYEN TERLETMEZ uın fnk HER NEVI KALEM İÇİN ENİYİ MÜREKKEP ,: •..•*&V«3sW. $& ...ancak TÜRKIYE'nin en modern çamaşır makinasııolan.SINGER İle.mümkündür. & Temh çan>*şırran«kiyeter.sıcaklıkfaki su ile >eldo|edm*^Yaln.2|SINGER. çamaşır malAna» bütanCveyaıhavagazı Jle kendi suyuno kendi kaynatı». Çamaşır önce soğutcrtoy» ba«ılırj| kendi kendine • ısinan svytm fçfnde krri kafoarırve böylece ter Sen yapamıyorsun, ben yapaeagım! demesi garip oluyor, kimse. yi inandırmıyor, bn da yine siyasî mülâhazaların realitelerle çelismo ' halinde olmasından doğuyor. Mej »elâ su TRT yani radyo meselesini ele alalım: Şimdi bu idarenin taraflı mı, tarafsız mı.. olduğunu parmağımıza dolamışız. Neden?. Bir liderin sözlerini kesmis.. kesmis mi, kesmemiş mi? Bunu tahkik etmek kabil.. Bu bütün bir parlâmentoyn isgal edecek iş değil. Ama radyolarunızın takati nedir?. Nerelerden isitilebi* liyor? Spikerler ne haldedir? Proçramlar iyi mi, kötü mü?. Daha modern hale nasıl koyarız ve kovmalıyız?. Bu idarelcrde çalısanların is vasıfları ve onlara verilen ücretler kâfi mi?. Nesriyat mükemmel mi?. Bunlarla uğrasan yok. Daha dün Bükresten millî maçı veren spikeri dinleyenler sinir buhranma kapıldılar. Maçı iyi anlatmak bir tarafa, Türkçe kelimeleri iyi ve tam telâffuz edemiyor, ne sesi, ne diksiyonn, hiç birisi uvgun olmıyan birisi.. Tabiî kucak dolusu para verilmis, oraya gitmesi ve oradan konuşabilmesi irin. Bnnunla kimse mesfrul değil.. ille de müdürü değistireceğiz. Yani biz normal devlet islerimizi daha yoluna koymamış iken, her gün herkesin sekvacı oldnğu resmî islerdeki aksaklıkları olduğu gibi bırakıp yeni yeni devlet islerini üzerimize almamız faydasızdır, zararlıdır v e isin fena tarafı sudur ki devlet bir kere bir seye burnunn soktu n o bir daha o isi onun elinden geri alamazsınız!. \\\ de yapsa, kötü de vapsa bir daha ondan koparamazsınız. tste spor ısleri.. 1938 denberi devlet sporu idare eder.. eder de ne ^apar? Gencliein yetismesi hakkında ne vapmıstır? Allah rızası için bir arastırıp bunun kaça mal olduğunu hesaplavan vok mudur?. Vardır. vardır ama devlet bir insan değildir. tnsanların idaresinde bir tesekküldür. O insanlar elde ettikleri mevkilerini bırakmak istemezler. Bu da tabiî bir histir. Kim cıkıp da: Bu benim idare ettiğim is iyi gitmivor, devlet bunu idare edemivor. Dünvanın hic bir yerinde bövle idare yoktnr, bunn kaldırm! der. j Devlet de a\rı bir sahsivet oli madığı iein bnnu sövleyemcz ve yanlış atılmıs adım, her cün biraz daha yanlıs olarak de\am eder . Bu acı hakikatleri sö\lemek benim için bir vazifedir. 50 senedır bn isütunlarda hep bunları vazdık. vine de yazmaktan çekinmeyfa, Devlet öncp devletliğini rapsın; sonra ticaret etsin. fabrikatnrliik vap«m! Bence sosyal adaletin hs«lsneıeı budur. ENBAY GÖMLEKLERİ istanbul Marpuççular, Alaca Hamam No. 40 Tel: 2712 57 İzmir Toptan Satış Yerl GÜVEN TUHAFİYE Karaosmanoğlu Çarşısı No. 10. Tel: 34573 I * SOIMAZ * TIKAMAZ * KALEMİ KORUK * SOLVEKSUDlP ;z^:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog