Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ÇÜMHÜRIYET SAHtFE İEÎ 6 Mayıs 1965 •••••••• Bir millet için en büyük tehlıke, kendi varlığına dnyduğn gü • ven duvgularını yitirmesıdir. 30 milvonu aşkın bir Türkıyenin baş • ka millellerın desteği olmadan ayakta duramıyacagını düsüıımek. • mânevi çöküntünün ta kendisidir . ki, bu mânevi çöküntünün ya ; nında maddi çöküntü hiç kalır. i Biz Türkler hiç kimsenin ihsanına muhtaç olmadan da yasarız. 5 îasıyabileceğimızi de ispat etmisizdir. Bundan kırk yıl önce 13 mil • yonluk Türkiye, buçünkü insan malzemesinin belki virmide biri • kadar imkâna sahip defilken yervüzü tnilletleri arasında bağımsız • lığın ve güvenligin bayrağı gibi dalgalanıyor, az gelişmiş ülkelerin • önderliğini yapıyordu. S Zamanla Atatürkçülüçün bütün temel ilkelerini unuttuk.. Ve~î millet denilen kavramın ne olduğunu da unnttuk. Türk toplumn • nun vasamasını ve kalkınmasını baska milletlerin ihsanında gören • ier, memleket içinde çıkar felsefelerini yurütmek imkânlarını bul • •••• •••• dular. ! len yatırım programı ile sene sonunda fiilen gerile 1967 arasında tatbik edilecek olan Cumhuriyet'in «Millet Yapar» kampanyası kendi çapının dısına • çekleşen yatırımın mukayesesidir. Plân hedefinin hedefi Birinci Beş Yıllık plânımızın "••" kadar taşan büyük hevecan dalçalariyle niçin karsılandı? Çünkü ; gercekleşmekte olup olraadığım anlamak ancak boy milli gelirimizde yatırımların payını le mümkün olacaktır. Türk railletinin özlediği bir düsüncevi yeniden dile getiriyordu. J •/•18 e çıkarmaktır. Plândan evvelki devrede ortaOysa, beş yıllık plânın ilk yıllarında, bu muca bulundugu baskent tstanhul' ! Millet artık büvük tehlikenin suuruna varmaktadır: Vatandaslar S lama olarak, yatırımların tnillî gelirdeki fiilî his Deviet yapısında vukubulan bazı kayeseyi yapmak imkânından tnaalesef mahrum dan çıkarılmamasını» ıstemış, Yu • anlıyorlar ki, en büvük çöküntü, çüvenliçi ve kalkınmayı kendi Ş •esi • 13 ilâ '• 14 civarında idi. Birinci beş yıl' • değişikhkler ve özellikle «ayrılık kaldık. çünkü elimizdeki bilgiler, mütaakıp yıla başkanı Venızelık plâmmızda, gerçekleştirilmesi istenen başlıca Sayın Bülent Uşakhgil hareketleri» nın belirmesiyle bır nan delegasyonu teminatı vermesi S milli kaynaklannın dısında aramak düsüneesinin içindedir. Böyle • los'un da ayni " sınır dışı aranışların maddi ve mânevi bedelini halk kendi «ırtından • hedef, yukarıduki nispetin ortalama olarak • 14 ait Deviet Plânlama Teşkilâtuıın yatırım progra• ' hkte birçok şuphe ve endişeler in j'aptığı konuşmanm ortaya çıkmıştır. Ancak Patrikha üzerıne, Türk heyeti başkanı İsmından ve tahminlerinden Ibaret kaldı. P\ân yıltea • 18 e çıkarılmasıdır. Yatırımların haeminin • ' öder. : ları sonunda fiilen gerçekleşen yatırım hacmi ve son tjölümünü bugün ya ne ile Devletin münasebetlerinın met İnönü bunu kabul etmişti. mutlak ve nispî olarak yükseltilmesi ve yatırım.Millet Yapar» cümlesinin anlamındaki gfrçekleri son Yİrml yı • bunun dağılmu hakkında bilgi sahibi olmadığıBu konu ve varılan sonuç, Lozan ların ekonomide en uygun sahalara dağıtılması bozulması daha zıyade Avrupada yınlıyoruz. lın tarihi içinde değerlendirmek gerekir. Bu konuda Senatör Sami J mız için, programdaki yatınmlar ile fiilen gerçek andlaşmasının nihaî metninde yer neticesinde, millî gelirimizin beş senelik devrede, doğan milliyetçi cereyanların kuv Küçük ve Senatör Nadir Yavuzkan'ın hazirladıkları Millî Savnnma S leşen yatırımlan mukayese edemedik ve dolayıalmakla beraber, Türkiye teminat yine senelik ortalama olarak, • 7 nispetinde bü• vetlenerek Osmanlı İmparatorluraporundan aşagıya aldığımıı tatırlar biıe cok seyler söyliyecektir. Ş siyle plânın ana hedefinin gerçekleşmesi hakkınlara güvenerek, bu davranışıyla yüyeceği hesaplanmıştı. Plânın ana hedefi, bazan ğunu da etkilemesi sonucu belirli Diyorlar ki Senatörler : J da bilgi sahibi olamadık. Bu husus da, Deviet bir kere daha geçmişi unutma ve { rannedildiği gibi, millî gelirin ' ı 7 artması değil bir hal almıştır împaratorluğun r « Bir zamanlar yalnız Türk Ordusunun degil. fakat Ortadogu j Plânlama Teşkilâtının, fiilen gerçekleşmiş yatırım kendi topraklarında > aşayan or ! dir. • 7 büyüıne hızı, şayet plândaki hesaplar az • parçalanmağa başlaması, zaten ıların ve bunların sektörlere dağılımının hesabmı todoks azınlıklarm haklannı ko ' devletlerinin bazılarının dahı bir kısım silâh ve cephanelerini ik J çok doğru yapılmış ise. millî gelirde yatırımlar çinde bulunan çeşitli ırk, din ve henüz yapmamış olması veya yapılmıs ise, neşret ruma ve ayrıca komşusu Yuna ! mal eden Kmkkale silâh ve mühimmat fabrikalarının bugün Alman J tstanbulun fethiyle, hissesinin ' t 18 e yükselmesinin bir neticesi olamilliyete mensup kitlelerin bumemis olmasından ileri geliyordu. nistan ile iyi ilişkiler kurma istek ı sıpansini dahi zamanında karşılıyamıyacak bir duruma düşmesin • caktır. Üzerinde durulması ve münakaşa edilmesi Patriklık Osmanlı Imlunmasıyla gerefe Patrikhanenin, eviet İstatistik Enstitüsü, 1964 yılının sonunda ve iradesini göstermişti. [ den uzüntü duymaktayız. Milli Savunmanın. bir hükümet politi S lâzım gelen asıl hedef bu sonuncusudur. Son zagerekse Devletin durumunu güçparatorluğunun içinde millî gelir mevzuunda neşrettiğt bir bültende, | kası olarak. vardım kanaliyle sağlanmıyan ordunun silâh ve cepha • manlarda yapıldığı gibi, münakaşalann ağulığını leştirmiştir. Bızans Imparatorlukalır.ıstır. Patrikhanenin bu yeni 195$ dan 1963 e kadar Türkiyede, her yıl gerSonuç { ne ihtiyaçlarını bu fabnkalardan temin yolunda yapacağı gayret 5 •enelik biiyüme hızına getirmek, ve her sene fiğunun çöküşünde olduğu gibi Osdurumunu iyice anhyabılmek için çekleşmij olan harcamalann hesabını neşretmis llen vukubulan biiyüme hızını • 7 İle mukayese • ' Türkiye, Lozan Konieransında S ler bu fabrikalara hayativet verecektir. Bunun neticesi olarak da S manlı Imparatorluğunun yerini Osmanlı Imparatorluğunun daha bulunmaktadır. Bu hesaba istinaden, gayrısafi etmek fazla mânidar olmadığı gibi, geri kalışımi Patrikhanenin îstanbulda kalmasını ! Müttefik cephenin bir kısım silâh ve malzemesini burada yapmak S yeni bir Deviet değil, etnik bakımyatırımların, gayrısafi millî gelir içinde ve bu önce kurulusunda şu cüç Evrenn n veya ilerde bulunmamızın gerçek sebeplerini sadece din! yetkilere inhisar etmek • mümkün olacak ve ayrıca Ortadoğu ve uyanan Afrika devletlerine • dan çeşitli «homogene» Devletler kıymete dıs kaynaklann llâvesiyle bulunan toplam selliği» birlikte temsil etmek aaydınlatmaz. şarüyle cömertçe kabul etmekle, bu • de buranın mamullerini satmak fırsatı elimize geçebilecektir. Ayrı • alacaktı. kaynaklar Içindeki paymı tesbit etmek mümkün macında olduğunu izlemek geremüessesenin diğer kiliseler üzerin • ca bir harb vukuunda harbin ilk aylarında kendi yağımızla kavrul • ilhakika bir yandan, her sene vukubulan bfi18211830 arasındaki Yunan aolmaktadır. Mutlak rakkamlan ltibariyle, Deviet kir : de ruhani ve evrensel karakterinin J mak zorunda kalabileceğimiz düşünülerek buranın yegâne ikmal, S yüme nispeti, ziraî istthsaldekj biiyüme hın yaklanması ve yeni bir Mılll «EPlânlama Teşkilâtının hesabiyle Deviet İstatistik kaybolduğunu açıklamıs oluyordu. 1 Orta Asya Evrenselliği, 2 gibi, kısmen o senenin taava sartlarma tâbl j hattâ beka kaynağı olacajmı dikkatten uzak tutmamak gerekir. S len Devletinin» kuruluşu ilk aynEnstitüsünün hesabını doğrudan doğruya mukaÇunkü evrensel talepleri olmayan îslâmiyet Evrenselliği, 3 Romı bulunan ve dolayısiyle tamamen kontrolümüz allık hareketini teskil ederek PatBu arada kapasite itibariyle hem Turk Denız Kuvvetlerıne ve • yese etmek mümkün değildir, çünkü bu hesaplar bir devlete bağlı bir müessesenin S tında olmayan faktörlere bağlıdır. Diğer yandan rikhane ile Devletin arasının açılfarklı fiyat esaslarına dayanmakta ve farklı usul yetkiler'ınin dıni de olsa gene o • hem de Türk ticaret filosuna yapım ve onanm bakımlarından bü • O Fatih Sultan Mehmet bu üç da, senelik biiyüme hızmın, '« 1 ile mukayesesi gemasına yol açmıştır. Patrikhane lere göre hazırlanmıs bulunmaktadır. Bununla devletin sınırları dışına çıkamıya • yük güc sağlıyacak olan Deniz Kuvvetleri ter'anelerinin atıl kapa • evrenselliği şahsında toplamak ri kalnıış olmamızın veya ilerde bulunmamızın de Osmanlı İmparatorluğunun ye beraber, yekunlar içindeki yüzdeleri, hiç değilse cağı mantıkidir. Bu sebeple, Türki • sitelerinin ayrılacak fonlarla harekete geçirilerek millî ekonomide • hedefım sudüyor. Zaten Orta Assebeplerini aydınlatmaz. Asıl üzerinde durulması rini yeni bir İmparatorluğun kabaca mukayese etmek mümkün ve faydalidır. ye Cumhuriyeti, Patrikhane'yi ar • ki yerlerinin değerlendirilmesine zaruret olduŞuna isaret etmek J yanın tarıhınde, ozellıkle Orhun gereken mevzu. fiîlrn gerçekleşen yatırım hac(Yunan İmparatorluğunun) alacaBu mukayeseden, plânlanmış olan ve fiilen gertık bir ruhanî meclis olarak değil, 2 isteriz. Kıbrıs olayları da bu zarureti teyid etmiş bulunmaktadır.» S miyle bunun millî gelire nispetidir. Yapılmad âhidelerinde belirdiği gibi, Türkğı hayaline kapılmıştı! Halbuki çekleşmis olan yatırım nispetleri hakkında fikir bir milli müessese olarak kabul et> gereken nıuka>e«e de. mütaakıp yıl için tesbit edi s • : artık çağın değişmiş olduğunu îsedinmij oluruz. Cetveller asağıdadır: lerin Anadoluya gelişlerinde de mektedlr. Bu sımr içinde ancak bu tanbul Patrikliği anlamadı. Os• ••• Bd satırlar çok düsündörücüdür. Ve flıerinde »enlg tartısmsla Z gene «evrensellik» idealine daya• ••• müessese, çeşitli dinlerin ve hıris • • •>• manlı Devleti de Milli Devletlerin • ••• nan geleneklerini getirdikleri bir • ••• tiyanlık sıfatlarmın yakmlaşması • ra yol açacak çok önemli dâvaları ortaya koymaktadır. A n ı genel S DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLAM HARCAMALARI • ••a kurulmasına düşman olarak, bir • ••• S gerçektir. na gerçeklerin dısında bir büyük S çizgileriyle bu sözler neyi ifade ediyorlar? • ••• Milli Türk Devletine karşı çıkı:::: Şunu ifade ediyorlar ki, bizim geçmis Tillarda milH lavonma S (Cari fiyatlar, milyar lira olarak) 0 Islâmiyetin evrenselliğin» lüğe kapılmadan hizmet edebilir. S •••• •••• yordu. Gerek yeni bir Yunan İm1963 •••• Bugün Fener Patrikhanesi sadece S politikamız, kendi Sz fabrikalarımızı ve millî kuruluşlarımm üvey • geünce: Muslümanhk, bütün in1962 •••• 1961 •••• paratorluğunun. Osmanlı Impara»0 Kıymetler •••• Ş dört metropolitlik üzerinde (îmroz î e v l i t durumuna düsürmüstür, »0 Kıymetler sanh6ı kurtarmak ödeviyle dog• ••• Kıymetler torluğunun yerini alacağını sanan • >•• 71.8 51.5 72,0 Bozcaada, Adalar, Kadıköy ve Trab • Bu da millî savunmanın kaynaklarını dışanda aramak siyaseti J 45,1 rruştur. «Pax Islamic» (Müslü72.5 39.9 Patrikhane, gerekse Osmanlı Devözel tükftim 14.8 10.6 ya) nüfuz sahibidir. Böylece Pat • nin yıllardan beri millî tesislrrimiz üstündeki yıkıeı etkisini gös S 14.1 8.9 rr.an'.ık Barışı)». 13.5 7.6 leti uzağı görememişlerdi! Kamu cari tüketimi 13.4 9,6 rik, ancak Türk tabiiyetindeki Or 5 terivor. 13,9 • 8,'. 14,0 7,8 Ancak burada önemli bir nokGayri safi vatırıınlar (6.9) Yunan Devletinin doğuşuyla, (5.0) todoks Rumların reisidir. (7.3) S Kendi «ilâh «anayiimize sırtımızı çevirmek. dı«arıdaki silâh tüc S (4.0) tava isaret edelim : «Türklerin a) O7Cİ (6,5) «Megalo İdea» fıkri de doğmuş o(4,6) (6,6) S (4,1) (6,8) Özetle deriz ki: Îstanbul Patrik S carlannın ekmefine yağ sürmekten baska nedir ki? (3,8) MüsIümanlıSı yavma metotları, b) Kamu 100.0 luyordu. Patrikhane de bu «Me71.7 100.0 62.7 hanesi bugün Türkiye Cumhuriye100.0 55.0 hiçbi>" zaman fethedilmis ülkeleToplam kaynaklar galo Idea» ihtirası içinde kendi 3.0 2 ° tinde milli bir müessese telâkki •1,4 rin halkına bunu zorla kabul etDış açık ruhani nufuzlarım tekrar elde etdılmektedir. Böyle kaldığı ve mem tirmek defcildi. Sadece Müslüman Yurt içi ga>ri safi mek ve yurütmek hayallni besle68.7 leketin kanunlarına riayet ettiği 604 53.6 milli harcamalar Turk halkını yerleştirmekten iba mişti. müddetçe, dinî ödevlerini rahatça retti. Türkivenin tarihinde a«lâ Diyabiliriz ki, 1821 denberi Yugorebilir. Aksine, Türkiyenin PatDEVLE1 PLÂNLAMA TEŞKİLÂTl, TOP LAM HARCAMALAR baska halklara Müslümanlığm nan milliyetçilerinin «Megalo nkhaneyi tekrar Imparatorluktaki cebir yoliyle kabul ettirildigi göîdea» düşüncesi ile Patrikhane ö gibi ruhanî bir merkez olarak gör(milyar lira ) 1964 (XXX) rülmemiştir. Tarih, Türklerin diyöneticilerinin dinl nüfuz fikri amesi imkânsızdır, çünkü bugünkü 1962 (X) 1963 (XX) Kıymetler »0 nî inançlarda mü'amahakâr olrasında daima bir bağlantı olmuşn Türkiyenin ve Cumhuriyet müesse»0 Kıymetler Kıymetler » 67,1 duklarına tanıklık eder. 46,2 tur. Böylece Patrikhane «Megalo selerinin çercevesine aykın düşer 70.5 41,8 68.1 16,4 özel tüketim 11,2 İdea» nın savunucusu oluyordu. ve Türkiyeyi millî deviet yapan Q Roma Evren=;elhğine gelin13,8 9.7 15.9 7.6 16,5 Kamu cari harcamaUr 11,4 Bu devirden itıbaren Patrikhane prensiplerle çatışır. ce' Osmanlı Türk Devletinin a15.7 9.8 16.0 8.6 (6.5) Gayri safi jatırımlar (4.6) Patrikhanenin Türkiyede yasayabir fesat ve entrika yuvası olmamaçlarmdan biri de Bızanstan son (6.0) (4.2) (6.8) (3.5) (10.0) a) Ozel (6.8) bilmesinin birinci sartı, Ortodoks ğâT Mşlarhıştt. ra. Roma'ya da hâlŞm rflmaktı. (5,6) (9,2) (9,7) (5,1) 100.0 68.8 b) Kamu Reisliği hayallerıne kapılmadan diOsmanlı İmparatorluğu ile Pat61.3 ».Kırmızı Elma ideali). 100.0 100,0 54.8 2.5 Toplam kaynaklar nî ödevini yapması, ikinci şartı da rikhane arasındaki görüş ayrılığı 2,8 Buna karşıhk, Îstanbul Patrik2,1 Dış açık yeni bir Bizansın hasretini duymave anlaşmazlık bir yüzyıl devam hanesinin «Evrenselliği» Bizansın Yurt tçi gayri safi 66,3 masıdır. S8.7 etmiştir. çokuşuyle de kendi kendini yitir52,7 millî hasılât Diğer taraftan özgür bir Deviet Patrikhane, Türkiyede millî bir •••• mis. Patrikler sadece îstanbul Ki(X) Kaynak, Beş yıllık plân, sah. 120, (1961 fiyatları) dınî müessese olduğunu kabul, kurmak için uyanan Balkan mıllıseleri üzerinde söz sahibi olabıl(XX) Kaynak, 1964 programı, (1962 fiyatlan) Türk kanunlarına riayet ve Türkiletlerinüı milli hareketleri de gerr.ışler, bunun ötesinde nüfuzlan (XXX) Kaynak, 1965 programı, (1963 fiyatlan) yenin yüksek menfaatlerine hizmet rek Patrikhane, gerekse Osmanlı hâtıradan ibaret kalmıştır. ettikçe ve Türkiyeye içten ve diîImparatorluğunu tedirgin etmişti. lân tatbikatına başladığımız 1962 ve 1963 yılolmamız geve katî neticeler çıkarmakta ihtivatlı Bu şartlar altında Îstanbul Pattan dostça olmayan emellere âlet öte yandan Sırp, Bulgar ve Arlarındaki durumu mukayese edince hâsıl olan rekir. Bununla beraber, plândaki yatırım hedefinin rikhanesine «evrensellik nüfuz ve olmadıkça kalabilir. Şirketimiz Müdür Muavini, kıymetli mesa! arkadaşımız nav\ıt miHetleri gibi kendi milli intiba, her iki yılda gerçekleşmiş yatırımlarm gerçekleşip gerçeklesmediği hakkuıda, en azından, hakkını tekrar kurabilmek için» devletlerini kurmak isteyenler Yu plânlanmış olan yatırım nispetlerinin hayli altında " ' ~~ sebepler endişe göstermek için „ r . . mevcuttur. Her iki yol kalmıstı : nanlılann bu «Megalo ldea»sına kaldığı seklindedir. 1962 yılında plânlamanın gerhalde Deviet Plânlama Teşkilâtı ile Deviet İstatis1 Bızan^ın ve Evrensel Impak itdi D i t İta karşı idiler. « k ^ i 3i r m e k istediği nispet V.15,7 iken Deviet İstaÎstanbul Patrikhanesi karşısında ç tik Enstitüsünün bir araya gelerek, tesbit edilecek . .. " ..,*••.:!. £ ^.. fiîi«r> gercekleştirilmış. olan jatorluğun yeniden kuvvetlenme 1919 da Yunanistamn Anadoluju Türkiye Cumhuriyetinin tutumu ü görV fi«en g e ç müşterek usullere göre, gerçekleşmiş harcamala'* 'an! olarak geçirdiği kalb krizi neticesinde 5 mayıs 1965 çarsini beklemek. 2 tstanbulda yeistilâya kalkışmaları, bu Megalo hakkında sahsî görüşlerimi zihninispet •. 13.9 olmus, 1963 yıhnda plânlanmış o an nn hesabını yapmaları ve bu suretle plân hedefişamba gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi T, mani bir evrensel imparatorlngun nizde daha açık kılmaktan başka İdea macerasının en yuksek noknispet • . 16.5 iken, gerçekleşmiş olan nispet •,. 13,4 nin daha katîyet ve sarahat ile takip edilmesi te/ yıs 1965 perşembe günü öğle namazını mütaakıp Üsküdar İskurnlmasını sağlamak. bir iddia taşımayan bu demecim tasını teşkil etmiş, Patrikhane de lm menniye sayandır. ° Yukanda isaret ettiğim sebeplerle, mukayesede vesilesiyle, tamamen çahsımla ilgiiçinde bulundugu Türk devletine kelesi Yeni Camiinden kaldırılarak Aile Kabristanına defneIşte, Fener Patrikhanesi bu ikin li bir noktayı da birkaç kelimeyle ihanetten kaçınmamış, fakat her dilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. c: yolu seçerek tarihte birinci debelirtmeme müsaadenizi rica edeikisinin de hayali denize dökulrecede önemli bir olay meydana ANADOLIJ ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ müştür! koyuyordu: İlk defa Fener PatMENSUPLARI Emeklilik yaşunı beklemeden çerikhanesi içinde yaşadığı Bizan» kilmek karannı vermi^ olduğumImparatorluğuna sırtını çe\ririyor dan, Fransadaki ödevim birkaç haf (Basın 7060/4889) ve bu Împaratorluğun hasımlarıtaya kadar nihayete erecektir. Kırk na dönmüş oluyordu. Bu ise, şımyıla yakın uzun bir meslek hayadiye kadar tutulan yolun aksi ıdi. tım, böylece hizmetimi tamanılamu] 1920 de kurulan yeni Türk Devhtanbul Patrikhanesi ilk defa olmamın gururuyla terkedeceğim leti, eski împaratorluğun evrenTürklerin yardımından medet uParis şehrinde son noktasına ulassel niteliğini taşımayan ve milli muyordu. Ve tarihte bir donum mış olacaktır. FransızTürk dostlusınırları içinde kalmayı tercih e*••• r.oktası sayılan bu olay, Bizansın Şirketimiz Müdür Muavinlerinden ğunun yüzyılhk âbidesine nâçiz bir den MılU bir Deviet olduğuna goPapa'dan yardım istemesi üzerine taş ilâve edebildi isem bu, günlük re, acaba Patrikhane'nin böyle bır Floransada toplanan ruhanî mecçabalarımda Fransız Cumhuriyeti Deviet yapısı içinde durumu nedır lise Istanbul Patrikhanesinin gönHükümetinin nezdinde gördüğüm ve nasıl yer alabilır? derdıği cevap: Papa'nın yardımıhüsnükabul ve gösterilen güven sa Bu sorunların cevabını Lozan nı red ve Türklerin tarafını tutyesinde desteklenmis ve cesaret bul ânt olarak 5 mayıs 1965 çarşamba gecesi Hakkın rahmetine Konferansındaki müzakerelerde mak oldu. Buna iki sebep vardı : •••• mus olmamın neticesidir. Bu fe j tedir. kavuşmuştur. Cenazesi, 6 mayıa 1965 perşembe gürtü öğle na•••• Hükümeti ve Millet hükümete ait bulabiliriz: Türklerin karşısmda durulamıyaon günlerde özelUkle ref nişânesi, çahsımı aşarak, pek Bu taşkınlıkların yanısıra eski mazını mütaakıp Üsküdar İskelesi Yeni Camiinden kald>xüakonulardan biri de Azınlıklarm durumu konuşulducağı, ayrıca Katohk Kilisesinin Meclisini mejgnl eden tabii memleketime teveccüh etmek bakanların veda mesajlarının birbiri arkasına rad•••• rak Aile Kabristanına defnedilecektir. ğu esnada, Türk delegasyonu Patnüfuzu altına düşme tehlikesi. Fa•••• T.R.T.'nin tarafsızlığıdır. tedir. •••• yolardan yaymlanması, yeni hükümet üyelerinin •••• rikhane problemini ortaya atmış kat a<=ıl üçüncu ve gerçek sebep Bugün T.R.T.'nin tarafh veya tarafsız davranbazı konuşmalarının basma ise «359 sayılı kanunun Anlaşmalarına sâdık, dostlaruıa ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ve bu müessesenin, kendi karakı«e, Türklerin dinde müsamahadığı incelendiğinde ne gibi noktalar göz önüne çıışığı altında» verildiğine dair bir anons konulmasâdık olan Türkiye, hür dünya iterıyle bağdaşmıyan polıtık faalıkâr oluşlanvdı.. kar? Ve T.R.T.'nin simdiki yöneticilerinin davrası T.R.T.'nin tarafsızlığını bozduğunu iddia edençinde barış için, barışın muhafazası yeti olduğunu, aynı zamanda sanışı sonucunda ortaya çıkan meseleler Türkiye Rad (Basm 7060/4888) lerin ele aldıklan başlıca noktalar oldu. ve kuvvetlenmesi için çalışmaktavaşta Yunanlılarla işbirliği yaptıyolarvnm yalnız tarafsızlığı ile mi ilgilidir? Bu iki «Uygar dünya içinde Müslüman dır. Türkiye Cumhuriyeti, günüğını ileri sürerek, Patrikhanenin sorunun birincisine bir cevap arastınldığı zaman lar ile Hıristiyanlar bir arada bamüzde işbirliği ve ekonomik dayaTurk sınırları dışına çıkanlmasıT.R.T. ye tarafsızlık konusunda yıldınmlan ilk çerış içinde yaşama» prensipinin o nışma ka\Tamları ve gerekçeleriy. eler nı veya lâğvedilmesini talep etken meselenin hükümet progTamıfiın Mecliste oT.R.T.'nin mikrofonlarını kişisel S»> zamandan büyük rol oynamış olle kuvvetlenmis olan «paha biçilmişti. Müttefikler adına îngiltere kunduğu anda radyodan yayınlanmaması olduğu için kullanmasından, pro S ramların yetersızlıduğunu unutmamak gerekmektemez kültür ve uygarlık mirası»nın heyeti baskanı Lord Curzon: «Patdcrhal hatırlanacaktır. 339 sayılı kanvınun finden ve radyo yönetimlerinin içinde dir. korunması amacına ağırbaşlı bir riklik müessesesinin bundan böy5. maddesinin «c» bendinde. radyoların millete en duğu karışıklıktan ötürü doğan meseleler •••• zevkle ve dünyanın tekrar görmek Yüksek Mühendis Istanbul'un fethinden sonra Fale politik ve idarî hüviyetinden iyi şekilde hizmet görebiimesini sağlamak için r/ye siyasî aç.dan yönetilen hücumlar W •••• ten memnuniyet duyduğu bir istiktih'in boş olan patriklik makamıtamamen sıyrılarak, sadece dini •Haberlerin doğruluk, çabukluk ve çağdas haberkaynayıp gitmeye yüz tuttu. Bu « « ^ rar ile katılmaktadır. na bir patrık getirterek tstanbul bir müessese halinde kalacaği tesuru eilik ilkelerine uygun olması.. • istenmektedir. Hütarafsızlığı bozduğunu göstermek ıçın SON Patrikhanesinin evrenselliğini iaminatım vererek, yüzyıllar boyunkümet programı önemli bir haber niteliği taşıdılen bütün iddialardan sonra sıra radyonun muhade etmesi, bu suretle Ortodoksluğına ve haberlerin en kısa zamanda verilmesi bizlefet partisinin organı bir gazete ile tam bir koaBeyefendinin vefatının kırkıncı gününe müsadif 8 mayıs 1965 gu çöküntüden kurtarması, Patzat T.R.T. Kanununda istcndiğine göre Meclisten lisvon halinde olduğunun belirtilmesine geldı. Wcumartesi günü ikindi namazını mütaakıp Bebek Camiinde î rikhanenin yenl împaratorluk ianında yayın yapılarak Başhakanın konuşmasını dialar arasında T.R.T. ile yapılan telefon konuşçinde kendi kuruluşunu geliştiremerhumun aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Kur'anı Kerim ve î çevreye duyurmak clbette gerekirdi. Hükümet prog nıalannm, T.R.T. Genel Müdürü ile Turızm ve Tabilmesi, Bizans împaratorluğuramı, büyük bir dinleyici kitlesiııin radyoların banıtma Bakanı arasındaki müzakerelerin soz KonuMevlidi Nebevî tilâvet olunacağmdan akraba, dost, ahbap ve | •••• nun aksine kilisenin içişlerine smda toplandığına herkesin emin olduğu saat 19.00 su gazetede kelimesi kelimesine yaymlanması \ar. bilcümle ehli iymânın huzurlan rica olunur. • da, haber bülteninde de tekrarlanabilirdi. Bugün hiçbir müdahalede bulunulmamaBu nokta radyo yaymlar, ile ilgili olmaktan daha T.R.T. meselâ maçları niçin oyun sırasında stadcok TRT.'yi yönetenlerin kişiüği ustunde lopıası, Padişahların «Devlet Reisi», Cumhuriyet 4873 yomlardan naklen yaymlamaya önem vermektemvor. Nitekim aynı sebeplerden ötürü de yıldınmpatriklerin de «Ruhani reüleri» dir? Olayları anında ve gerçek sesleriyle halka dular. en çok üstüne çeken T.R.T. Genel Mudurtı ololarak kalabilmeleri, gözden uzak yurmanm radyonun başlıca görevleri arasında buİLÂN maktadır. Bu görevlinin radyo ve televizyon aUntutulmayacak önemli delillerdir. lunduğunu kim inkâr edebilir. Bu artık değişmez larında hiç bir tecrübeye sahip olmayan, eskJ tıuOsmanlı tmparatorluğunun Doğu' Galatada inşa edilmekte olan işhanının BU SENE bir radyoculuk kuralıdır ve bu kurali en basit futkümetin Bakanlarmdan birine çok yakını buluda genişlemesi sonucu Antakya, a) Sıhht tesisat. kalorifer tesisatı, brülör tesisatı, OAHA ETRAFLICA bol maçları için uygulayan bir radyo ve televizyon nan bir kimse olarak teşhir edildiğini artık bı meKudüs ve Iskenderlye Patrikleri 1 b) Elektrik tesisatı kurumunun aynı titizliği hükümet programınm ven kalmamıştır. Kanunlar ve kuraliar 8*™" * de Îstanbul Patrikhanesinin nüfu VE ÇEŞİTLİ yaptırılacaktır. Mecliste okunduğu zamanda göstermesi beklenir. oibi uygulandıktan ve hizmet de >erme getırılüıKzunu tanımışlardır. YENİLİKLERİYLE Madem ki T.R.T. bu titizliği gösterememiştir. o ten sonra bütun bunlarm ne öneml olabılır? İlgiUlerin 12'5/1965 günü akşamma kadar T.C. Emeklı halde Türkiye Radyolannı yönetenlerin «tarafli" Sandığı İstanbul Hilton Oteli İlâve İnsaatı Kontrol Şefliğine ZİYARET EDİNİZ. davrandığı ileri sürülebilir mi? müraraatları. • (21 Nisan 11 Ekim) u sorunun cevabını araştıranlar her şeyden "stanbul Patrikliği ile Deviet (Basm 6829/4871) önce görmüşlerdir ki yeni radyo teşkilâtını ukarıda sıralanan bütün olay ve iddialardan arasında ilişkiler Osmanlı tmyönetenlerin davranışı sonucunda ortaya çıa.ılaşılmıştır ki, T.R.T.» nin ana derdı ta| paratorluğunun gerileme devkan meseleler T.R.T/nin tarafsızhğından daha başrafsızlık kadar hizmetle de ilgilidir. T.R.T. (iskandinav Havayoltarı) rine kadar sızmtısız geçmiş, faka noktalar 1 a ilgilidir. Meselâ, Hükümet prograradvolara meslekî bakımdan belli bir yön verkat XVIII. Yüzyıldan itibaren mınm geç yaymlanması meselesindeki gibi T.R.T. mekten, teşkilâto bir karakter kazandırmaktan çok Jet uçaklan, meşhur İskandinav Misafirperverliğinin sağladığı toprak kayıplarının başlaması ve yöneticileri yersiz bir inatçılıkla normal programuzaktır Radyoların önce programlarım bir takım l a n kaldırıp bütün Meclis konusmalarını banttan huzuT ve eşsiz konfor içinde sizi Kopenhag üzerindcn New gereksiz takıntılardan kurtarması, topluma gerçekBelediyemiz otobüs işletmesine 2490 sayılı kanunun 32. vererek radyolarımızı âdeta bir «Meclis sözcüsü» ten hizmet eder hale gelmesi, yönetim bakımınmaddesi gereğince 1 adet otobüs şasesi kapah zarf usulüyle York'a ulaştırır. Tamamlayıcı malumat ve Rezervasyon için haline getirebilmektedirler. Daha sonra da bunundan gelişmesi, personelin hakkmı verecek bır sesatın alınacaktır Seyahat Acentenize veya SAS Bürolarına ınüracaat ediniz: la yetinilmemis., gerek yorum gerekse açık oturum viveye erismesi «artta. Türkiye Radyolannm çok İhalesi 26/5/1965 Çarşamba saat 15 tedir. GÜNCİ TANDER (Mutlu) vâkın geçmişteki siyasi durumunu habrhyanUr saatlerüıde T.R.T. saatlerüıde T.R.T.'nin savunulmasına yer verilmiş Isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarilatı dairesinde hazırile artık eskiye dönülmesine imkân olmadıgmı nasıl DU jeın ıcj».. belirtmek ve bu yeni teşkilâtın haklı olduğunu SOI/V0IJVAI//A/V AfR£I/V£S SySFF/fi layacaklan teklif mektuplannı belirli gün en geç saat 14.00 e Y. Miıh. l l edilm olsa düşiinmek zorundadırlar. Bugün hangı gaje için radyo yaymlan ısrarla işgal edilmiştir. Radyo kadar Belediye Başkanlığına vermeleri, şartnamesi hergün tstanbul: 47 31 40 Ankaıa : 12 86 20 /zmir: 22 093 ile olursa olsun radyonun tarafsızlığı savunulurBERRÜN TANDER verglsi ödeycn vatandaşm hakkını sırf T.R.T.'nin mesai saatlerinde Belediye Işletmeleı Muhasipliginde görülür. ken T.R.T.'nin gelişHrilmeye muhüç dıger meselehakkını aramak sebebiyle bu sekilde çiğnemek, Evlendiler lerinin karanlıkta kalmaması da sağlanmalıdır. tarafsır.lıktan önce radyo yönetimi ile ilgili bir dü(Basın: 6868) « 8 4 Beyoğlu, S Mayu 19«5 Eenin radyolarımıza yerleştirilmediğini göstermekAjaa* 2JİS/4887 PLÂNIN HEDEFİ 6ERÇEKLEŞİY0R MU ? 1 Prof. Dr. Osman OKYAR 1 PATRIKHANE ı Millet yapar! 1963 yetkisi sınırhdır lıl Osmanlı Türk Imparatorluğunun evrenselliği Patrikhanenin D F .. .i • ••t P ÇOK ACI BIR KÂYIP BURHANETTİN SALTUĞ Veda mesajı PROBLEM YALNI1 TABAfSIZIICI Ml ? TRT Mahmut T. ÖNGÖREN Kaynayıp gitti V Türkiye Cumhuriyetinde Patrikhane ÇOK ACI BİR KAYIP BURHANETTİN SALTUĞ S MEVLİDİ ŞERİF RAGIP DEYRES NEW YORK DÜNYA FUARINI B Sonuç IVGerileme Çağı ve Patrikhanenin nüfuzu Y iiii S4S Edirne Belediye Başkanlığmdan i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog