Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

r jtte * OĞLUMUN ROMANLARI tlk kitap Çocuklarmıza fcor/ avadan vereb//ece|in/z ki taplar! OGLBMUN! ICMİHHtl G U V E N Dunyaca 0nl3 klâsıt roman ^ " " ' " ' « M W.S l . Hz.SÜLEYMA]V'IN © HAZlNEL ERİ 41. yı! sayı 14640 umhuriyet KURUCTJSU: YUNTJS NADt Telgraf ve trektup adresı: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: İstanbu] No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 4ü 37 22 42 98 22 42 99 ,M4*Cevdet*H£DAî Perşembe 6 Mayıs 1965 anın yarattığı ayk , ruhunda yaptığı^^ıntılar, Jftr Şfle*. tai rihinin ya da bir d*e\rin njras? ve sonucu olarak belirir. Fiatı 750 REMZİ KİTABEvK. * İlâncihk: JLLTIN VE DÖVİZ İHTİYATLARI ARTTI Yurdahuler: «Dış katkınmamıza hizmvt ettiği yardımlaruı derecede Giîrsan: «enflâsyon ve deflâsvona \er vermeden için her tedbir istihrar alınacaktır.» ne aeıklanmalıdır.» BİİTCE SENATODA Alina, Işık ile Kostopulos'un görüşeceğini teyid etti ATİNA (Özel Muhabirimizden) Hukümet kaynakları Türk ve Yunan Dışişlerı Bakanlan arasında Londrada iki memleket ılisküeri konusunda goruşmeler yapılacağı yolundaki haberleri dogrulamışlardır. Bu kaynaklara gore, salı gunu Londrada çahsmalarına başlıyacak NATO Bakanlar Konferan«ı vesılesiyle Işık Kostopulos arasında • «o«ü»mb}«re baslanması hususunda prensıp anlaşmasına varılmıstır. Fakat bu görüşmelerde sadece ve doğrudan dofcruya Türk ü Yunan i l i k i l i ilişkilerinin düzeltilmesi ile iUiü konular ele alınacaktır. Yunanistan için bu konular «Ankaranın Patrıkhane ve İstanbul Elenleri ile ilgili tedbir ve baskılarıdır.» Siyasî çevreler, Isık Kostopulos r.örüsmesi için baslıca sartın Tıirki\e tarafından «tahrik \e tehditlorin» durdorulması olduğnnu ilâve etmektedirler. BÜYtKELÇİLER TOPLANTISI Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) Dışıslerı Bakanı Hasan Işık'ın başkanlığında bugün ba«layacak olan Paristeki Buyukelçıler toplantısı için dun bir hazırlık toplantısı yapılmıştır. 1 O ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yı'.ı bütçesinın gorüşülmesine dün Cumhu\et Senatosunda başlanmıştır. Görüşmeıde Butçenin. reddedilen bütçeye gore M4 nıilyon lira bir fazlalıkla geldiği» ileri surülmüş, Mılli Birhk Grupu adına konuşan Muzaffer Yurdakuler, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun değiştirilmesini. istemış ve Dış yardunlar kalkınmarnıza hizmet ettiği ölçiide kabul edilmelidir» demiştir. . Maliye Bakanının konuşması. Malıye Bakanı îhsan Gur^an yaptığı sunus konu«ma.mda. «1965 mali yıh bütçesinin gerek devlete >açladifi harcama imkânı, ferekse yatırım haomi bakımından çeçmis yı\lar bütçelerini geridf bırakan \e plânlı kalkınma gayretlerimizde önemli bir merhalc teşkil «decek bir bütçea olduğunu soylemıstır. Saat 10 da Senato toplantısının a(,ılısında Başbakan Suat Hayrı Ürguplu ve Bakanlar hazır bulunmuşlardır '/••/. azetemizin leşebbüsü ile açılan kampanya bir anda çığ gibi büyümüş, Başbakan Suat Hayıi Ürgüplünün Türkiye Radyolanna verdiği beyr.nat ile en veciz ifadesini bulmuştur: «Gecmişte olduğu gibi bugün de Türk KAMPANYA AÇ1LD1 e Milletinin kuvvetli bir donanmaya sahip olmak arzusundan doğan bu asil heyecanını şükranla karşılamaktayım.» Başbakan, ayrıca illerde valılerin başkanlığında komitelerın kurulacağını açıklamakla kampanyanm şeklini ve cıddiyetıni bu cumle içinde ızah etmış bulunmaktadır. Malı\e Bakanı konusmasında, 1965 yılının ılk uç avının ekonomik durumu hakkında bilgi vermiş ve «Mükümet nakdi ve iktisadi göstergeleri yakından izlemektedir. N'e enflâsyon. ne de deflâsyona yer vtrmeden istikrarı korumak için her türlü tedbir vaktinde alıııacaktır» demiştir. lh>an Gursan bundan sonra Kon'or'îiyumla yapılan çalışmalara değınmis, 29 nisan toplantısında alınan kararla talep edılen 234 mılyon dolârın 222 mılyon dolârının taahhut edildığıni. üye memleketlerin 103 milyon dolâr kredı vereceklerıni, ayrıca 6u jıla dusen borç taksidinden 50 milyon dolârın tecil edıldığini. bu suretle 153 milyon dolâra varan dış yardıma Amerikanın 75, Ingilterenin 13 nıilyon dolârhk yardımlarının eklenmesi gerektığint. bunun dısında AID ve Avrupa Yatırımlar Bankasının vereceği 45 mılvon dolârlık proje yardımlarının 7 milyon dolârlık kısmının ithalât programının fınansmanında kullanılabıleceğıni bildirmistir. îstikrar korunacak İLLERDEKİ ÇALISMALAR S Konsorsiyum ayın Ba^bakanın bu bevanatından önce de birçok ıllerın Vali ve Belediye Başkanları, gazetemizin büyük teşebbusunü destekledıklerini ve hemen faaliyete geçeceklerinı bildirmişlerdir. Bu cümleden olarak bütun illerde Valılerin başkanlığında «Başkalarının vermediğini MİLLET TAPAR» Komiteleri kurulmaya başlannııştır. Komıteler ılk kuruluş hdzırlıklarını tamamladık tan sonra derhal faaliyete geçeceklerdır. Bu arada kampanyaya iştirak etmek istiyen vatandaşlanmızın müracaatlarına cevao vermek için gazetemizde bir büro kuru» larak çahsmalarına başlamıştır. Aynca diğer sütunlarımızda ilân ettiğimiz bankaların yurt içi ve dıçındaki bütün şubelerinde hesap açılmıstır. Bağıslar için bu bankalara «MİLLET TAPAR DON'AN'MA» rümuzu il» müracaat edüebilecektir. ISTANBUL KOMİTESİ •'•& . f f Maşkatarırhn vcrmeditini MİLLET TAPAR» kamK p a n y a s ı için lstanbul Valisi Niyazi Akı, süratle ••harekete «eçerek ilk hazırlıklarını tamamlamış ve Knmilpvi toplamak için ilk çafrısını yapmıştır. Bankalarda açılan hesaplara bagış kampanyas] devam ederken, kurulacak komite de, {aalıyetlerınin esass» nı tesbit ederek açıklıyacaktır. TOPLANAN BAGISLARLA NE YAPILACAK? Vergi reformu Bakan, 1965 >ılı içinde yurt dısındaki isçilerimiziıı Türkiyeye tönderdikleri paraların toplamının 30 milyon dolârı bulacağını tabmin tttiklerini bildirmistir. 1984 yılı soııu itibariyle altın ve dö\iz ihtiyatlarında Ue 11 milyon dolârlık bir artış saflanmıstır. Gursan. 15 mıhar laâ mılyon lıralık 1965 kon^olıde butçesı ile, 14 mılyar 795 mıljon liralık gelır butçesı arasmdakı 400 mılyon lıralık farkın iç ıstıkraz yolu ile kapatılacağını sözlerıne eklemış. vergiler konusuna değınerek: «Vergi Reformn Komisyonu çalışmaları. verçilere ait randıman artırılması \t verRİlerin ekonomik grlismeri tesvik edecek hale setirilmesi konularına öncelik vermcsi sartiyle yürütülecfktir» demı^tır. [MUZAKERELERİN DEVAMI, PARTÎLER ADINA YAPILAN KONUŞMALAR 7 NXİ SAYFAMIZDADIR.] G azetemizin tesebbüsü ile açılan kampanya sonncunda toplanan paralarla başkalarının vermediği gemileri Türk milleti yapacaktır. Bu cümleden olarak toplanan paralar gemi insaatında kullanılacaktır. İSKENDEROĞLU DUNKU BAS1N TOPLANTISINDA İMAR VE İSKÂN BAKANI: Son günlerdeki nesriyatımızı takip eden okuyucularımızdan binlercesi maddî yardımın yanında tersanelerde çalışmak için müracaat etmislerdir. Bn arada 11 yasında bir ilkokul öğrencisi. «Asabevlerımın yanında bende çalışmak ıstıyoıum» derken bütün arkadaşlanmızın gözleri gururla yasarmıştır. «Başkalarının vermediğüıi • Millet yapar» kampanyası açîlmış ve bütün yurtta büyük akısler yapmıştır. Bu kampanya ile Türk Milleti neler yapmağa kaadır olduğunu bütün dünyaya bir kere daha ispat edecektir. Bu sütunlarda kampanya ile ilgili açıklamalar, haberler peyderpey verilecektir. «CUMHURİYET» gazetesi bütün vatandaşlan «Başkalarının vermediğini Millet yapar» kampanyasına dâvet eder. DAKIKA: Acele minganez Her zamanki âdetinıitdir. Xerede bir bozukluk olsa. o Hin nıüdörünü degiştirmekle. duıtımun bir hale yola gelecegini zannederiz. Futbolda da öyle. Geçen pazar, biri İ>tanbulda diğeri Biıkreste iki hüyiik yenilgiye (hezimete) uğradık. Usulen, hemen, r"ederasyon Başkanı vazifesinden aîındı. Bize kahrsa. hiç olmazsa. \enisini tayinde acele etmiyelim. Malum \a. önümüzde bir de Bulgaristanla millî maçımız \ar, Hemen arkasından yeni bir Federasyon Başkanı aramak zarureti olmasın! O. S. "27 GECEKONDUSU OIAHIAR VAR, S MERKEZ KOMİTESİ KURULDU Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Gazetemizin «Millet yapar» kampanyası, Ulusça olduğu gibi. hükümet tarafından da benirnsenmiş, Başbakan Suat Hayri Lrgüplü'nün tensibiyle Ankara'da Başbakan Yardımcısı Süleynıan Demirerin başkanlığında bir «Merkez Komitesi» kurulması ardı ardına yapılan iki toplantıda kararlaştırıInuştiT. Kampanyanm butun yurda daha fazla yayılmasını sağ lamak amacıyle yapılan bu toplantılara, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Başbakan Yardımcısı Süleyman Demırel, Deniz Kuvvetlerinden yetkili olarak Askerl Yargıtay Başsavcısı Amiral Fahri Çoker, Başbakanlık Müsteşan Muslih Fer, gazetemız Genel Yayın Mudurü Ecvet Güresın katılmışlardır. DUnkü toplantılardan sonra «Merkez Komitesi» Başbakan Yardımcısı Suleyroan Demirel'in başkanlığında kurulmuştur. Askerî Yaıgıtay Başsavcısı Amiral Fahri Çoker, Başbakanlık Musteşarı Muslih Fer, Senatbr Emekli Amiral Ne cati Özderuz, Senatör Emekli Amiral Rifat Özdeş'den kurulu komite dün, ilk toplantısını Süleyman Demirel'ın başkanlığında yapmıştır. ehrinıizde bulunan İmar ve İskân Bakanı Recai îskenderoğlu <Gecekondu problemini yaratanların başında. büyük iş adamlarmın. işverenlerin yanında çalışanlarla, kapıcılar gelmektedir» demiştir. •4* îmar Bakanı, hukumetin gec& kondu pıoblemi uzerınde durduğunu ve bunun için butceye 26 mılyon lira konduğunu, Istanbul'dakı 100 bm gecekonıtudan 40 binlnın oturulmayacak halde bulundugunu açıklamış v* şunları soyAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) CHP. Ortak Grulemıştır: bunda dun CHP'nin Sıyasi Partüer Kanun tasarısın« Kouutunu yapan her vaÜsküdar Selımiye Kayvum Ah da parti merkezlerine tanınacak kontenjan oranı uzetandasa yardım japılacaktır. met sokak 1/3 sayılt evde oturan rınde uzun gorüşmeler yapılmış, Genel Başkan İsmet Bu konuda yapılan çalısmalar emekli deniz albayı Hüsevin Sıd İnönünun partılerarası protokolde belirtıldıği gibi ilerlemektedir. Gecekondu >a dık Akçakoca, dün saat 12 de ka yüzde 515 oranı arasında bir kontenjan tanmmasını pımı çok yaygın hale gelmis rısı Sabahat Akçakocayı tabanca ongören onergesi kabul edilmiştir. tir. Hatta ticaret kaynağt ha ile öldürdukten sonra sakağına Siyasi Partiler Kanun Tasarısının bu maddesi gölini almıstır. Bir vatandasın ti sıktığı kursunla intihar etmıstir. rüşülürken ^lecliste CHP liler yüzde 515 kontenjan gecekondusunun bulunduğunu Emekliliğinden bu yana smir kri tanınması yolunda oy kullanacaklardır. tesbit etmis bulunuyoruz. Bu,zi geçıren 56 yaşındaki Hüsevin Meclis bu hususu kabul ederse önümüzdeki durumu yakında çıkacak olan Sıddık'm, olay sırasında veniden seçimlerde parti ıneclisleri 33 milletvekili adayı Gecekondu Kanunu önliyecek ve siddetli bir sinir krİ7İ geçırdigösterebileceklerdir. tir. ğı soruşturmayı yapanlar tarafınGrup toplantısının basında Genel Başkan dan ifade olunmustur İnonu, kontenjan tanınması lehinde bir konuşBU OLAY İLE İLGİLİ TAFSİma yapmış ve özetle şunları soylemiştir: LÂTLI HABERİMİZİ 7. SAY« İlerici elacağız. Islâhatcı olacağız. SosFAMIZDA BULACAKSINIZ yal ihtiyaçların sahibi biz olacağız. CHP ancak Dun bir iki cılız kalemiıı gazetemizin milletce büyük tasvip bunları makul ölçüde ifrattan kurtararak takip goren teşebbüsiinü baltalamak icin nasıl cabaladıklarını yazmış • . edebilir, tatbik edebilir. Bizde bu güven müphem tık. Bunlurdan biri bugün ..Millet Yapar» kampanyamızın Ameri • „ bir surette vardır. Bunu sağlam bir güven haline ka aleyhtarı bir hareket olduğunu \e gazeteıııiziıı bu hareketin , Ankara, (Cumhnrıset Burosu) getirmeje çalısacağız. oııculuğünu japtığım ileri surüyor. Sa>ın Başbakan Suat Hayri t'r .* SağUfc ve Sosyal Yardım B&kanlığı " Bir parti manastır değildir. İçine yeni unsurlar güplıi'nün radyoda j.ıvınîaııaıı demeciııe. teşebbüsün hic bir par aldığı bir kararla penısilln ve strep alamayan bir partinin hayatiyeti kalnıaz. Buna bir u yuzde 15 oranında ti farkı gozetmfksiziıı milletce tasvip edilmesine rağmen hu zaval '^ tedbir bulmatnız lâzımdır. İnkılâpçı parti olarak melı hâlâ gazeteıııize hucunıda ısrar ediyor. y Karar 15 mayısta yürürlüğe glrecek selâ Meclise kadın, işçi, esnaf, milletveküleri sokmaŞu çarpık mantığa bakınız: Milletin kendi keııdisine yardım * tır. Iıvız.» etmesi \e jaıdım edebileceğiııi dosta dıışmana gösterroesi komü V nistlik, Türk Yunan donanmaları arasındaki vurucu kuvvet deıl ^ gesinin duzeltilmesiııe calısmak komunistlik, cıkarma gemüerinin ^ yapılmasma katılmak komunistlik, ama Amerikalılara Türkiyeye % fazla yardım verijorsunuz bu bize yeter de artar. demek milliyet f çilik. Bir milletin gucunu gostermesini onlemek, bir milletin heyecanını sondürmeğe. ve onıı u>utmağa çalışmak milliyetçilik. Çan Kay Şek kitabında bizi komünistler yenmedi, tabii afetlerin altında bile komünist purnıağının aranması gibi bir zihniyet jendi. der. Çok şükür ki Türkiyede bu zihniyetin temsilcileri parmakla gbsterilecek kadar azdır \e çok şükür ki Türk milleti gercek mUHyetçiliğin heyecaıunı yaşamakıadır \e sa«du\u sahibi Âmerikalıların bile nefret ettikleri bu zihniyete karşı oldugunu davranışlariyle göstermektedir. Zavallı kalem «bize satılmış diyorlar, uşak diyorlar» diye kanıyor. Evet gerçek milliyetçiliğe, vatanseverliğe karşı olanlara biz satılmış diyoruz. Evet biz millî heyecanı kösteklemeğe çabalayanlara • ve milleH mütemadi tahriklerle bölmeğe nğraşanlaıa u«ak diyoruz. Hangi tarafa satılmış, hangi tarafuı uşağı olurlarsa olsunlar... ••• SAKLAMBAÇ ••••«•••••Miıııııaıııı>»iMauaauauMaı»u«*au(UBUiuauuauıuauı»ııaııa Emekli deniz albayı eşini öldürdüklen sonra intihar etti CHP Grupu Genel Merkeze °/0 5 15 kontenjan tanıdı BUTUN YURTTA KOMİTELER KURULUYOR D Valiler verdikleri demeçlerde komite hazırlıklarına başlandığını, halkın heyecanlı olduğunu belirttiler Cağaloğlundaki Büyük Keşit Paşa İlkokulunun 5 inci sınıîmda okuyan Serdar Tuzen, sabah, Bebekteki evinden çıkarken annesine <Bir i? için Cumhuriyet Gazetesine uğraya cağım. Geç kalırsam merak etmejin» demişti. Okuldan çıkınca da Cumhuriyett geldi. Kampanyayı yonetenlerin kar";ısına dıkildi: •Başkalarınuı vermediğini millet yapar kampanyasına katılan denizci ağabeylerime jardım cı olmak için şemi insaatında çalışmak istiyorum» de\ıverdı. «Yaşın küçük diye çalıştırmazlarsa ne yapacaksın?» sorusuııu da «Her yere başvurup hiç olmazsa bir çivi çakmak için uğraşacağım» diye cevap landırdı. Küçük Serdar, Cumhuriyetten ayrılırken kapıdan giren postacı, ağabeylerinin aynı mealdeki mektupla rını getiriyordu. Edirne Erkek Sanat Enstitüsü öğrencilerinden 22 si de «Haziran dönerai imtihanları so nundaki yaz tâtilinde gemi inşasında gönüllü olarak çalışmaya hazırız» diyorlardı. Kampanyanm 7 den 70 e kadar her jaştaki Türk tarafından benimsendi J ğınin bundan belirli bir ispatı ola/ (Arkası Sa. 7, Sü. ?«&),, . •< ün gazetemizi ziyaret ederek «Başkalarının vermediğini Millet yapar» kampanyasmı desteklediklerini bildirenler arasında 11 yasında bir ilkokul öğrencisi de vardı. Haydi Oradan.. Penisilin ucuzlatıldı Müracaatları karşılayacak BANKALAR Kampanyamıza katılacak olan komite ve vatandaşlar aşağıdaki bankaların yurt içi ve jurt dısındaki butun şubelerine yardımlarım j atırabıleceklerdır. Para yatııanlar müracaat ettikleri bankaya «MİLLET TAPAR DONANMA» rumuzunu ve sube hesap numarasını zikretmeleri gerekmektedir. Ayrıca gazetemiz idare hanesinde de her türlü müracaat kabul edilmektedır. • İS BANKASI Yenicami 120541 hesap • DENİZCİLİK 80037 » BANKASI Merkez 2679 » • ŞEKERBANK Cağaloğlu • T. TİCARET BANKASI Çarşıkapı 5456 » • YAPI ve KREDİ 225 » BANKASI Bahçekapı • ZtRAAT BANKASI Bahçekapı 14800 » • AKBANK . Bahçekapı 53303 » • VAKIFLAR 34778 » BANKASI îstanbul • SÜMERBANK lstanbul 18147 » Büyük Resit Pa.ş^ılkoJ* tK kulu öğrencisi H yasıi daki Serdar Tuzen de kampanyanm «çönüllüleri» arasındaydı. «Denizci ağabcylerime yardımcı olroak icin gemi insaatında ||Iısmalj \st\diyfl^n. Istc hu eiinde okul .•gazetemize 11 YAŞINDAy^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog