Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

4 YENİ KİTAP GÖÇEBE: Cemal Sureya. Şiirler. S lira (Şairin tükenmij olan ı'k Jritab: «Üvercinka» da basılmaktadır). VJRGÜLÜN BAŞINDAK GEÇENIA: Ülkü Tamer. cÇocuklar r» Cicibeyler ıçın» filrler. 3 lira. SOSYALİZM: Bertrand RtMsell. Çerirao: Murat Belge. S lira. YABANCrNIN AÇIKLAMASI: JeanPaul Sartre. Çevrrenr Bertan Onann. 4 lira. Anadoluya Sdemeli gönderilir. OR Yayınevi, Vilâyet Han, Cağaloğla ~umhuriye( 41. yıl sayı 14639 SSL^ £**> j * * «*•**1* « * • * « t w ». Z ^ \ SAİT FÂİK Varhk Yayınevi Sait Faik'in bfttün îserlerim yeni baştan va özel bir Jtia* ile çdearmaya başlamıştır. 7Jci$er «aeri bir arada, sekiz ciltta tamamlanaeak ılan ba külliyatın ilk cildi olan SernarerKumpanya 330 sayfauk büyük Ur kjtap olarak S lira fiatla yayınlanmıştır. İlâncılık: 6447/48» Çarşombo 5 Moyts 1965 ÜRGÜPLÜ, DONANMA CEMİYETİNİN KURULACAĞINI AÇIKLADh DEMİREÜN BAŞKANLIĞINDA BİR KOMİTE KURULDU, DİNÇER "DENGESİZLİK GERÇEKTİR,, DEDİ "45 yıldır yeterli yardım alamıyoruz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) aıasmdaki dengeyi bozması ile ilgili bir soruyu «Son dort beş jnldanberi Türkiye'ye ne Amerika'dan ne de NATO'dan doğru dürüst askeri yardım gelmediğb şeklinde cevaplandırmıştır. aşbakan Yardımcısı Süleyman Demirel Amerikan B askeri yardımlarımn Tiirk ve Yunan donanmaları Demirel, daha sonra, butun bu iurumlar gozonunde bulunduru!arak bundan sonra sılâhlı kuvvetlerimızın kendi millî gucumuzle donatılacağını, yardım geldığı takdırde alınaeağını da belırterek «İlk olarak Gölcük tersanesinin tevsii ve harb gemisi insası için 450 milyon liralık büyük bir pr» j« hazırlandıgını» açıklamıştır. Bu projenın finaıumaıu konu da belırten Demırel, bu tersanede kuçuk çapta harb gemilerj, refakat gemıleri, çıkarma gemılerı ve donanmanın ıhtıyacı olan d;ğer bazı tasıt araçlarının da ya pılacagını ıfade etmiştir. TESEBBÜSÜMÜZ MIUETE MAL EDİLIYOR ANKARA Cumhuriyet Bürosu v umhuriyet'in açtığı «MilJet yapar» kaınpanyasının bütün millete mal edil mesi için dün Başbakanlıkta Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında bir toplantı yapılmış, bu toplantıda bir Merkez Komitesinin kurulması kararla§tınlmtştır. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel, Askerî Yargıtay Başsavcısx Amtraî Fahri Çoker, Başbakanlık Müsteşarı Muslih Fer, Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Ecvet Güresin katılmışlardır. Kampanyamızıo millete mal olznaM için Biriyılen bu teşebbusun hukumetçe ele ahnması konusunda yapılan goruşmeler sonunda Süleyman Demirel'in baskanlığında Amiral Fahri Çoker ve Mustesar Muslih Fer'ın katıldığı bir «Merkez Komıtesı» kurulmuştur. Bu komiteye parlâmento üyelerınden ıki emekli amiral da iltıhak edecektir. Toplantının sonunda Başbakan Suat Hayri Orguplu şu demeci vermıştır: AMERIKANIN YUNANİSTANA SON OLARAK VERDİĞİ SAVAŞ GEMİLERİNDEN BİRİ C MÜRACAATLARf KARSILAYACAKI BANKALAR «BAŞKAJLARININ VERMEDIGİNI • MtLLET YAPAR» sloganı kısa bir zamanda bütun yurda yayılnuş, heyecanlaruu yenemeyen vatandaşlarımız idarehanemize kadar gelerek, «ClMHURİYET'in böyle bir teşebbüse ön ayak olraasını ısrarla istemişlerdir» Kampanyanın açıldığını ve şeklıni bütun detayı ile bıldirmemernıze rağmen, diğer su tunlanmızda okuyacağınız gibı birçok vatandaşımız maaşlarından, çocuklarının kum baralarından ayırdıklan paraları gazetemize göndermeğe başlamışlardır. CCMHURİYET her konuda olduğu gibi, bu konuda da kampanyanın ciddiyctini, şekliııî biitün detayı ile okuyuculanna açıklayacaktır. Yalnız ilk olarak vatandaşlann heyecanlarına ve müracaatlarına cevap vermek için, aşağıda isimleri yazılı olan Bankaların Vurd içi ve dışındaki butun şubelerindc bugünden itibaren hesap açılmıştır. Vatandaşlarımızın müracaatları adı geçen Bankalarda, «MILLET Y4PAR Donanma» ruDiuzu Ue karşılanabilecektir. • • • • • • • BANKALAR: 1KBANK DEMZCILIK BANKASI IS BANKASI SEKER BVVK TIRK TICARET BİNKAS1 VAPI VE KKEDİ BVNKASI ZIRAAT BAMtASI Ürgüplii*nün demeci Bu banka ve şubelennde açılan hesaplardan baska gazetemız ıdarehanesınde de Denızcılık Bankası memurlarından kurulu bir ekip muracaatlan karşılayacaktır. BUGUN BAŞLADıK Demirel bu proje hakkında lunları söylemiştir: «Elde kaliteli teknisven ve mühendisimiz var. Hepsi de kendi gücümüzle bir seyler yapabilmek için heyecanlı ve azimli. Bunlara imkân vereceğiz. Ibmal edilmiş olan ordu gücünıüzü kendi imkânlarımızla kuvvetlendirmekten baska i Başbakan Yardımcısı Sayın çare yok. Ba arada NATO'dan «MİLLET YAPAR» kampanyamızuı millete mal edilmesi ıçın dun Başbakan Suat Hayri Irgiıplü başkanlijrrove dısarıdan da yardım almaya da bir toplantı yapılarak, bir merkez komitesi kurulması kararlaştınlmıştır. Resimde Genel Yayın MüdiiraSüleyman Demirel'in baskanlımüz Ecvet Güresin. Askeri Yargıtay Bassavcısı Amiral Fahri Çoker, Bafbakan Suat Hayri Ürgüplü vc devam edeceğiz.» ğındaki bu komite eemiyetin tekan Yardımcısı Süleyman Demirel toplantı halinde förülmektedir. Bundan önceki ıktidarın ordu sekkülö için gerekli ön çalısmayoneticilerine gerekli ınisıvatifı lan yapacak ve simdiden büyük vermediğini de sozlerine eklıyen miktarlara yükselme istidadını Demirel daha »onr» joyle konuşgösteren bağışlar ilerde Donanmujtur: ma Cemiyetine intiksl ettirile«Kıbrıs ifin Jüzumlu olan sicektir. leplere eski hükümet 10 millllerde de valilerimizin basyon lira ödemis, simdi 40 milkanlıfında hamiyetli vatandasvon lirava 78 çıkartma gemisi larımızıa bafıslarım ksbal edeinsa edilivor. Çıkartma gemieek birer komitenin kurulmasıleri her bakımdan onemlidir.» Ankara (Cumhuriyet Bürosu) nı nyçun görmekteyim. Golcuk'te ınsa edılen çıkartma Semılerınin hepçının bir tumenı Bursa Mılletvekih Sadrettın ÇanKahraman ve asil Türk millerahat ve serbest durumda ıstenen ga ve Kocaeli Mılletv«kıli Şahatinin şerefli geleneklerinden ilyere nakledebüecek nıtelikte ol bettın Bılgısu dun Millet Meclısı ham alarak donanmaya karsı Hakkı KOŞAR duğunu soylıyen Demirel, bir geBaşkanhğma bir onerge vererek, gösterdifi sevçi ve ilçiye bütün minin 4 tank ve bir tabur asker gazetemızın «Millet yapar tescbkalbimle tesekkür ederim.ı büsü» ne Mılletvekıllerının, Hazıtasıdığını da ifade etmiştir. azlıçeşmede lokavt yapan işverenlerden Cengiz Dargan le ışçiler tan ayı ödeneklennden 500 lira arasmda çıkan bir anlaşmazhğa e l koymak üzere gelen Emniyet \ ardım yapılması yolunda bir Âmiri Selim Ayşıl'ın, işçilere tecavüz etmesı üzerine, dün ciddî; Meclis Genel Kurul karan alınbir olay güçlükle atlatılmıştır. masını ıstemıslerdır. Cengiz Dargan'ın, isçilere Çanga ve Bılgısu'nun onergele | çirkin hareketler yapması üze Gıder: «îsçilerimiz tahrık edildiri şoyledırehrimizde bulunan Milli Sarine, Dargan'a yumurta atıl ler. Esas suçlu dururken ışçımızın «Cumhnriyet Gazetesinin vunma Bakanı Hasan Dinçer, mış ve olay emniyete intikal karakola goturülraesi ışçı üzerin«baskalannın vermediçinı milAmerikan yardunının eşitetmiştir. Fakat, işe el koymak de uzuntu ve tepkı yaratmıştır. sizüği yuzünden TürkYunan Deniz let yapar» adı allırıda çoktaniçin olay yerine gelen Emnidır özlemini dnvduğumuz bir Kuvvetleri arasında vuruş giicü bayet Amiri Selim Aysıl'jn bir Olay yerinde 600 kadar ışçı var kmundan bir dengesizlik meydana (Arkasi Sa. i, Sü. 3 de) işçinin kasketini alarak yere dı. Işverenin ve Emniyet ÂmıriStrazburg, (AP a.a.) Tür»tması>Ia vak'a daba da bü nın davranışı işçiyi tahrık ettı. geldiğini, bunun bir gerçek oldudye Dışisleri Bakanı Işık, Avrupa İkınci bir Zonguldak olayı mey ğunu açıklamıs ve «Gücunııizü bır' yümüstür. Conseyi Istişare Meclisinde, Istişaleştirerek dengesızliği gidermeğe dana gelebılirdi.» demiştır. | «ARKADAŞIMIZI VERlN» re Meclisinin şimdiye kadar, barışçalışacağız. Bu konuda çalışmalara Yumurtayı attığı zannedilen çı bir çözünı yolu bulunmasını önbaşlanmıştır» demiştir. Hayri özdemir adında bir isgoıen muhtelif önergeler kabul etDuıçer, Amerikan Yardımının dePARİS, (a a. . AP) İktisadl tşblr. çinin karakola götürülmesi tığmi hatırlatmış ve Avrupa Kon liğt ve Kalkmma Te=kılâtı (OECD) vam edeceğıni sozlerine eklemiş ve üzerine isçiler «Arkadaşımızı seyinde boyje bir hedef yolunda Konsorsiyumu Türkiyenin dış borçlagazetemızin açtığı «Baskalannın verın. Esas suçlu bize hakaret ki cabalarına devam etmesini iste rını odemesınl kolaylaştırmak İçin bu vermediğini millet yapar» kampanmistir. eden patrondur.> diyerek karamemlekete yenl bir yardım yapılaceyasına değinerek şunları söylekolun önünde toplanmıslardır. Belçikalı senatör Struye, Kıbrıs ğını açıklamıştır. miştir: Emniyet Md. Haydar Özkm oiay Dun yayınlanan blr OECD blldl. konusunda Türkiye ile Yunanistan'ı rliine gore, üye tnemleketler, Tür. \ erıne gelerek grevci isçileri tesbanştırmak için daha etraflı faalikivenln 1965 lthalat programınm kın etmiştir. Hayri Özdemır savyet göstermediğinden dolavı Avrufmansmamnı desteklemck İçin 100 cılığa verilmiş, suç unsuru gorulpa Konseyi Bakanlar Konseyini « Tirrk Donanmasının eski ha.ş+ milyon dolar tutarında yardımlar. mediğinden serbest bırakılmıstır. enkid etmiştir. metli devrine olaşması her Türkda bulunmayı taahhüt etmişlerdtr. 1 Sendika idarecılerinden Cemil ün en büyük arzusudur. Çalışmala• • runn ba »rzuru tahakkuk ettirme (Arkssı Sa. 7, Sü. 1 de) KENDİ İMKÂNLARIMIZLA «Bir Istanbnl pnetesinin milll auvfulır» teronmsn olarak açmı« bnlnndnihı donanmay» yar dım kampanvasDa ksrsı mahterem Tiirk milletinin s3ıterdiğl yakın ilgiTİ memnanlnk va iftiharla izliyorom. Geçmişte oldotu gibi buçün de Türk milletinin kuvvetli bir donanmava sabip olmak srznsnndan doğan bu asil heyecsnını şükrsnla karsılamaktayım. Milletimizin fösterdi^i ba heyeesndsn knvvet olarak bir Donanm» Cemiyetinin kurulması için teşebbüse feçilmis v e Ankarada bir Merke* Komitesi kurulmnstnr. Bağışlar Odeııelılerdpn 300 İJraııııı yarılıııı iriıı aynlıııası isfenıli GREV YERİNDE HADISE ÇIKTI vermedigini Mil 1 let yapar» kampanyasımn | kısa zamanda benimsendiği , yurdun ve dünyanın ddrt bir ya nından gelen teşvik ve katılma telgraflan ile ortaya çıkıyordu. Adanalılar, sehır olarak bir I çıkarma gemisi inşasına yetecek I parayı toplayacaklarını açıklar j larken, bir baba 1,5 yaşındaki . kızının kumbarasmdakı para ile i kendisinin ve eşinin biriktirdiği | 1500 lirayı gonderiyor, Almanyadaki i; adamlarımızdan ikisi 5000 D. Marklık bir çeki Cumhuriyet gazetesine postalıyorlardı. Türk milleti vatanı nğrunda fedakârhkların en büyüğünü yapmaya hazır olduğuna kuruluşnndan bugüne kadar onüne çıkan ber fırsatta ispat etmişti. B VAUNDAŞ YARDIM İÇİN YARIŞA 6İBDİ Şimdi yenı bir hamiyet (edakârlık yarışı başlıyordu. Frankfurt'tan gelen telgıaf foyle yazıjordu: «Büyük teşebbüsünüze firmalarımız candan istirak eder. Emrinize 5.000 D. M. lık cek postaya verilmistir. Konyalı Kâzını Aksur, Halil Aksnr.» Murat Ali Atmaca adh bir aıl» reisi de 5U mektubu gondermıştı: «Bir buçuk yaşındaki oğlnmls esimin kumbaralarında biriktirdikleri 500 lira ile kendim koyduğum 10O0 lirayı Çam sakızı, çoban armağam kabilinden kabu* lünüzü rica ederim.» Kampanya, Meteorolojı Genel Mudurluğunde de bu>uk ilgı u(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) fSIK, fCIBRISLA AVRUPA KONSEYJNİN İLGİLENMESİNİ K «Dengesizlik bir gerçektir» İSTEDİ I Millî Heyecana Karşı Cılız Sesler I Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Doııanmasıuı Dofu Akf denizdeki knvvet dengesini muhafaza edecek bir «güc» e ge| tirmek için gazetemizin giriştiği teşebbüse karsı gösterilen ü| gi Türk milletinin millî konularda nasıl birleştiğini ortaya * koyması bakımından ilgi çekicidir. Gerçi, millî heyeeanın bei lirli hale geldiği ba günlerde meselevi, Amerikan bnsnmet] "'' açısından ele almağa çalışan biriki cılız kalem yok değil. An1 cak, ba kalemlerin milletimizin asil davranışı karşısında «Kıraldan fazla kıral taraftarı» görünmek gibi bir çaba içinde oldnklan bemen anlasılmaktadır. tyi niyetle ortaya attığınuz ıe sadece Türkiyenin baklannın korunmasına dostluk ve Utifak münasebetlerinin milli çıkarlarımıza uygun bir sekilde sürdürülraesine matuf olan yayınımız, sayanı sükrandır ki, | Türk milletinin sağduyusunda ber türlü parti görüsünün, fi •> kir aykırılıklarının üzerinde kabul edilmis ve vatandaslanmu tarafından sevkle, heyecanla karsılanmıstır. Hattâ, bir avuç çıkarcı ve demagogtan çok daha gerçekçi olan ve gerçekci düsünebilen Amerikalılar bile meselevi bir dost ikazı ve tenkidi olarak kabul ettiklerini bildirmektedirler. Hal bövle iken Türk Yunan donanması arasındaki dengenin bozulmasını sırf Amerika taraftarı göriinmek için küçümseyenler çıkıyor. Ve bunlar Kıbrıs dâvasında bu dengesizliğin oynadığı, ilerde oynıvacaSı rolü kisisel çıkarlarını ön plâna al»rak nnutabilivorlar. Her milletin tarihinde olduğu gibi Türkiyenin tarihinde de böyleleri çok çörülmüstür. Bir takım adamlarm .Millî Miicadele devirlerinden önce, meselâ Türk donanmasının yeniden kuvvetIenmesi konusu ortava atıldığı zaman. va DoSu Akdenizdeki tnçîliz hâkimiyetini savunmak, ya da Karadenizdeki Rus donanmasına karsı bir knvvet çösterisine girisildiei hava<>ını vermemek gerekçesi ile millî harekete ve Donanma Cemivetinin knrulmasına karsı cephe almıslar. hattâ laljaıtcı/.inn saksakçılığını >apraıslardır. Ama bütün o çabalar bosa çitmis. millî hevecan, birlik ve beraberlik ruhunun baskısı, çarpık düsünceleri tasfiye etmiştir. Bngün de milletimiz mevcut dostluk i(tif3klarımızın Türkiyenin fedakârlığma paralel bir isleyise kavusmasının bas J reti içindedir. Dostlnklann ve ittifakların Atatürk Türkiyesinin 4 millî çeleneklerine yakısır bir kisilije kavusturıılması genej \ istek haündedir. Millî heyeranın Türkiyemizi inanıyorn*. ba noktaya çetirmekte oldufuna Konsorsiyom 100 milyon dolar verdi KEBAH BARAH 1973 TE BİTECEK Süratle takviye Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) BİR o OAKiKAî f M. FAGİAS'dan ÇEV1REN: HAMDİ VAROĞLU MP Gazeteler yazdı: Sovyet Rusya Dışisleri Bakanı Gromiko Amerikadan 170 bin liralık bir otomobil satın almıs. Se lüzumn vardı? Keban barajııun \apımı için bogöne kadar biri Türk olmak Sayjn Bakan nasıl olsa su 1015 üzere 38 firma müracaat et jün içinde memleketimize gelemiştir. eek. 170 bin liranın lâfı mı olur? Bskan bütün tesislerin «1973 yılma kadar» bitirilecetini be Bizde 300 bin liralık bir otomobil hazır dnrnyor. İirtmis ve gerekli finansman için 140 milyon dolsrın temin Onn kendisine yayet rabsi heedilditini «öylemistir. dive edebllirdik. Bövleee, biz o otoraobüdrn, o Bujune kadar Keban Bara.ının da masraftan kurtuimnş olurdn! r=sat K proıe ı^Jerıne 60 milyon ••••••••••••«• Lıradan fazia harcanmıştır. D. N. Tabiî Kaynaklar ve Enerji Bakanı Mehmet Turgut dun duzenledıği basın toplantısında Keban Barajı inşaatının «Ağustos ayı içerisinde» ihaleye çıkarıiacağını söylemiştir. Üstelik yürümüyorda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog