Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Bebekte Akşam Oldu SAMIH NAFÎZ TANSU Scnpnın Mıllı ve Edebî ronanı Hekes bu lomanda çocuklugunu, gcnclıgını bu^acak gecmış gunlerım \ısav acc's \e hevecanla okuvacaktn INKILAP VE AKA KITABfA LERI üancılık ı>490 480J YENI CIKTI umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADI SERSERİLIK GÜNLERİ Bu>uk ISiorveclı ıomancı Knut Haınsun un en guzel buvuk hıkav cıermı bır araja getıien bu kıtap Behcet NPLatıgıl'ın usta kaieraıyle dıhmıze cevrıleık Var!ık vavınJan arasmda ıkıncı riefa basılmışıır Fıatı 2 hradır. üancılık 6447 4787 41. yıl soyı 14638 Telgraf ve nıektup adresı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul ÎTo 246 Telefonlar 22 42 90 22 »42 96 22 M 97 22 42 98 22 42 99 Salı 4 Mayıs 1965 ••••«••••••«•«••••••••••••••••••••»••«•••"•«•a«"SıaBSSS««>*S"!SSS>SSS*»ı •««••••••••••«•«••«•«••••••••••«•••«••••••••••••••»••••••••••••••••••••••t ••••««•••••«•«•»••«•••••••••••••«••«•»««••»•«•VBıVI>BaaaaBIBaaaBIBBatiaı tff•• r nn11 I L I •• I r T ITIILLBC I V AUAM ifiniFI T rinMfı 4 LÜ ÖZERGEYE tSİZA YILÂMJOGLU DÜ\ ERKOVANU KOYA\ VE ERKOVAMJ SECTİLER BAGIMSIZLIGI A. P. DEN İKİ İSTİFA G. Evliyaoğlu okhaa onergesine Mılletvekıli Yılanhoğlu An6 tamonuEvliyaoğJununIsmaıl Hakkı katılanlardanveKaskaıa Milletvekili Mustafa Kemal Erkovanlı. dun flP Grupuna basın topJanlısında Adalet Partısıni ve onunyaptıkları bır vonetıcılerıni <Verımıı bır calı<ma yenne mılletı aldatma \olunda olmakla» ve «Devlet vapı ve ttç soru ehlıjette bulunmamakla/ yonetımmı vuklenecek partiden itham ettikten sonra istifa ettıklermi acıklamıslardır. önergesi verdi ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) AP.lı Gokhan Evliyaoğlu dun A P. Mıllet Mecüsi Grup Baskanlıgına genel gorusme onergesınden başka ııc tane soıu onergesı vermıstır PETROL KONUSU AN'KARA, (Cumhuriyet Burosu) gemi iıışaatında ANKARA, <Cumhuriyet Burosu) Gençlet TEŞEBBÜSÜNÜH• UYANDIRDIĞI İLGİ HER GİİN GENİŞLİYOR P J|^^^~^ ^^.JİflHl Evlıvaoglu, Enerjı Bakanı Meh met Turgut tarafından cevaplandı rümasmı ıstedığı «Petrol kouusu ile ılgılı» onergesınde şunları sor maktadır EV «Maden ve petrol kavnakları" mızın Turkıye'nın vararına. ola cak surette tanı raııdımanla ısletılmesı ıçın her turlu vasama vıırutme ve ıdare tedbırlerı alınacak mıdır' n Bır takım kapıtuler hukumler " taşıyan ve Turk petrolıinun alevhme kapalılıklar ve elastıkıyet arzeden petrol kanununun mıîletı mızın menfaatlerıne gore 9değıstırılmesı duşunulmekte mıdır E l Petrol Dairesının reorganıze e~ " dümesı. gereklı denetlemeyı ve olumlu çalısmavı sağlıyabılecek duruma getırılmesı ıçın ne dusunulmektedır'* KİTurkıye Petrollerının vatınmla"•* rının yetkılerımn arttırılması ve urunlennın surumunun saglan ması ve Petrol Ofısı ıle ılgısının tan zımı duşunulmekte mıdır' KAMU SEKTORLNUN IHTIYACI | 3 Kamu sektörunun butun ıhtı™* vacının Petrol Ofısten karşılaıınıası ıçın gereklı tedbırlere basvurulacak mıdır 1 j ^ M e v c u t petrol kanunu ve onun ~ ~ hatalı ujgulanması netıcesınde t>enelerden berı 100 mılvonlarca lı ralık dovız kajbına sebep olan tu tumun dıger madenlerımız konu sunda da tecrube edılmemesı ıçın ne gıbı tedbırler duşunulmektedır0 Ve bu jolda olumlu bır mıllıleştır me hareketı duşunulmekte mıdır 9 > Evlıvaoglu Çalısma Bakanına \o nelttıgı sorusunda ıse Denız Iş Ka run tasarısının Meclıse nıçın sev kedıleceğını sormaktadır 9 YABANCI ESERLER Uçuncu soru ıse AP Genel Ba^ kanı Suleyman Demırel e joneltıl mektedır Bu soru soyledır «Iç mılletvekıli tarafından Mıl let Meclısi Baskanlıçma verılen bır onerge ıle vabancı ulkelerde hasılan eserlerın vurda sokulması nı vasaklıvabılen Bakanlar Kurıı lıınun bu vetkısının alınması ve bu nıı saglıyan kanun hukmunun vu rurlukten kaldırılması ıstenmekte dır Bu olumlu tesebbus hakkındı hukumetın tutumu nedır'' Veja ne olacaktır" \P kanadı tarafından hukumet bu konuda hangı jonde etkılenecektır"» Dun Dolmabahçenın Gu mussu^ u sırtlarında «uçkagıtcılaı» genı, bır haKimı, 1020 lııa<:ını almak suretnle dolandırmıslardır Ana dolu ılçelerınden bınnde hakımhk \apan \e bu tıp siKİulaıı sık sık ceza ıle ce7alandıııp mahkum eden kanun adamı bu defa kndısı «Bul kaıa\ı a! paravı» çarkına ka pılmıstır Ola\ memleketı mızde ılk defa cere an etmı^tıı ReMmde \aıgi(,ı dolandılanlar gorulmektdır (BU KON'UD'VKI HABER ROPORT^JIMIZ DOR DINCL SAHIFEMIZDEDIP Ankara, (Cumhunvet Burosu) M P 'lıler T R T konusunun «pesını bırakmadıklannı» dun Başbakan Suat Havrı Ürguplu've çektıklerı Dıgeı taıaltan Gokhan Evhva bır telgrafla ortava kovmu^lardır oglu da dun W Mıllet MeclıM P. Genel Sekreter Yardımcı^ı si Grup Baskanlıgına bır genel ::: •* jorusme onergesı vererek, daha ve Kırsehır Mılletvekıli Memduh Erdemır, Basbakana «TRT'nın taonrekı dortlu onergede bulunan l rafsız vavın vapmadıfını belirten ıddıalarını tekrarlatms mem ck»t problemlerının enıne bovuna ıc , > ve bu Idare bakkında kancnı takıP4RIS, (aı ) Keban barajının ıusulmesını ve A P grupı uun bat v apılamamasının davandığı se ınşaatı ıçın kurulan mılletlerarası bebı» «oıan telgrafında ozetle sov konsorsıyumun uyelerı barajın fı Metlis jasama gorevı u/teıınde le ciemektedn taıtısılmasını ıstemıstır nansmanını saglarna hususunda anTELORAF laşmava varmışlardır Konsorsıytı\ıUnlıoglu ve îıkovan'ı «Hukumetımızın Kıbrıs mese ma Dunva Bankası, Avrupa Yatıdunku ba&ın toplantıında on lesıııı Inonu hukumetındeıı na ıımlar Bankası Amerıka Alınanya, ce ıMıfalarının bebeplennı ac,ıt sıl devraldığını eerçeklerı dıle Fransa ve Italya dahıldır Inçıltelavan v» mustereken hdZırladık çetırerek belirten Mıllet Partı re ve Benelıu nıemleketlen de konları vazılı bır metnı okuraus sorsıvuma uve olmaksızm ınşaut sı Oenel Baskanı Savın Osman fınansmanma ıstırak edeceklerdır. laıdır Bolukbasının. \fvonun Sultan Boylece Keban ıcın ltO • 140 mılYazılı metınde «Bu partının dası ıkesınde vaptığı ve buçün von dolar cıvarında dıs kredı saç • ı Hiııde kalarak mıllete bovle bır gazetelerde vavınlanan konu1'tesekkfllu tavsıve edıp \ebal bulunmaktadır masının metnı basın buHenımızaltında kalmak ısteraıyoruz 8 mılvar kılovat saat enerji : : : le Kadıo Haberler Mcrkezınc Gerçeklerı mıllete bıldırmrvı saglavacak olan baraun ınsası ımıa mukabılı verıldıçi halde vıcdanı bır borç savıvoruz.» bes senede bıtırılecektır. VapıRjdvo bu konusmavı bır kelıme demektedııleı lacak ısler sırasıle baraj çovdeıle olsun mıllete duvnrmamısBasın toplantıında mılletve sı eiıerjı tesıslerı ve nıhavet kıllerı sımdılık CKMP j e gu tır» enerjı ısale hatlarının çekılmesı*••• mevı duşunmedık'ennı bır <udır Gençl Sek T hüf'lin'iir calısacaklarjnı ıfade Slmrsle* ve ıthamlannı "belgel«re davanarak aı,ıklamıslaı rı v e konusmaları Radvonun va\m ladıgı taraf^ızhğm bu olmadığı bedır lırtılmekte taraf tutan bu Radvo İTHAML.4R Yılanlıoflu ve Erkovanlı \P Idare^ı hakkında neden kanunî mu•••• çrubunun altı av nınde ııormal amele vapılmadıd sorulmaktadır Sıhhı sebepleıle Ka>serı Cezaevınolarak 25 defa toplanması terekırT.R T 'VlN GÖRÜSÜ den tahlıje edılmıs bulunan Yassıken aııcak bes defa toplanabıldı Ote vandan T R T vonetıcıleıı ada hukumluleımden Celal Bavarın gını, sıvası partıler kanunu, se= r tedavi suıesı 7 mayıs cuma gunu so •*•• çım kanunu toprak reformu ka telaıat hakkında «u goıuvu one < u na eıecekuı •••• •••• •••• nun tasarısı konularında cıddı bır muslerdıı Halen sehrımızde bulunaıt Bavaı. tutum uıne eırılmedıgını voııetı«lddıalarm çtrcekle hubır ıl 7 mavıs gunu ıızu ettığı takdırde cılerın halkı aldatma volunda ol»ısı voktur T R T vavınları \ Istanbul Savulıgıma venıden sagdusunu ıddıa rtmıslerdır navasa ve 3Vt savılı Kanun hu lık kuruluııa sevkedılerek ve buONFRGHFR GÖKt Sl LDf kumlerıne ve TRT nın mıllet ve radan .ılınacak rapor Adlı Tıp Mt«. AP Mıllet Mtclıı Grubu dun devkt hızmetıııde bulunan hır lısıııe sonderıleıektır toplanarak Gokhan E\\ı%aoglu kamu vavın or;anı olma nıtelıtaı fından veııien genel «oru^nıe Siııın ıcap ve sorumluluguna uv oneıge'ıv le, uc soru oneıgcını g<v sun olarak tesbıt edılmıs preuıusmustur Yonetım Kurulu uı sıplere eore vapılır Bn prensıponeıgenın gundeme alınmatina lerle baçdasmıvan hususları vav °°nel gorusme oneıge>ının de noı ma;a TRT nın sorumluluk suumal vollaıdan gecme'ının saglan ma^ma kaıar veımıstır Bu du ru asla musaıt deçıldır TUT her sevdeıı evvel vataıı ve mılrumda «Genel şorustne» onergeı let menfaatlerını eozetecektır » bugun toplanacak AP Mıllet Mec lı«ı Grubunda okunacak f,elecek otıııumda ıe gundeme alınıp alın manıası j2oru uleıerv ovlanacaktıı GRIP BASK\M öte vandan bugun vapılacak 4P srupu toplantısında Hu kumet kuruldueundan bu vaııa TVTV4N Gece ha\anın bırbos olan \P Mıllet Meclısi Grup Baskanlıgı ve Baskan dcn ogunoMi ld kar v agısı bd'.\ «"kıllıçı ıcın seıımler vapıla lamı^t ı Bu mevMmde hıç beklenmeven kar Tatvanlılan gafıl caktır «vlamı^tır Sabah karın kalm'uı 14 santımı bulmus ve &un»y \ an jolu tıafıge kapanmıstır Çıçek açmıs mevva agaçları çıçeklennı dokmu^ ve tomarciklar do ımu^tur Kar vagısı devam etmekt'd r 3İTLISTE MP Radyoyu Ürgüplüye şikâyel etti KONSORSIYUM KEBAN İGİN 140 MİLYON DOLAR VERİYOR a belı bır ordu mensubu «Turk milleti haysi>etlidir. (Ekonomik yonden, Türkrta Doğu Teknık Ünıversıtesi Idan Ilımler Pakultesi oğrenci örgutu, buronıuza gonderler bize mecburdurlar, onun icin biz dıklen bır mektupta «Butun Idan Ilimler Turkivevi istediğimiz gibi somururuz. Fakültesi öğrencilerı olarak» bu konuda gorevr istediğimizi kolaylıkla yaptınnz) jjıbi almaya hazır olduklarını büdırmışlerdır sakat dusunceyi kafalanndan atmıvan çalışacağız,, dostlanmız bilsinler ki, Turk halkı 'Tersanede aclığı pahasına ha>sivetini nasıl koıyasal Bügüer Fakultesı oğrenci orgutu açtııııduğunu tarih boyunca birkaç kere ğımız kampanvava paralel olarak genış bır gustermıstiı » «Yardım kampanyası nazırLğı» na gırmışler kında goruslerını acıklıyan yuksek rut G azetenıizin «Başkalarının vermediğiııi millet yapar» kampanyası hak lenler «Yardım» ıçın. butçelerınden ayırdıklan raları bır an once vermei ıstemektecürler. ''Göreve haztrız,, O dır Geçmiş devir < İ J çte ve dışta Turk ulusunun somurülmesın I den jana olanlar çeşıtli sebeplerle bunun • devam edeceğını sananlar karsılannda hay «ıvetmı herşejden ustun tutan Turk halkını bula caklardır. Geçmiş devnn Turk ulusuna reva gor dugu davranış elbette uzun zaman devam etme jecektır Bu boyleoe bılmmelidır. Cumhunvet gazetcsınm hu hareketı, Turk nuUttuıın hakbiz duşuuceje salııp dosUanınız^ en olumlu bır ct'vap olacaktır.» Yuksek rutbelı Ordu mensubu kampanja ıçın «Başarılar» dıle mışur S aa Yardım şeklı belü olur oımaz, orgutleaecele olan oğrencıler, bunun yanı sıra gerektığı anda yazın «Gemi tezgâhlarında» bedenen çalışmak ıçın buromuza muracaat etmışler ve bu konuda her an hazır olduklarını ve gereklı yardımın sağlanmasını ıstemışlerdır OğrencileT yaz tatillcnnde gerekırse ve imkân tanmusa gemi yapımmda ışçi olarak çalışmağa hazır olduklarını bıldinnişlerdır. Parlarnentoda te >andar» gazetemızın teşebbusü Paılâmcnto uyelerı arasmda da ılgı uyandırnn'ur. Mıllet Meclısi Baskan Vekılleıinden Nuıettın Ok (CKMP), bu konuda sunlau soylemısür «Türk tarihinde bu gıbi harekcüenn pek tok orneklerı vardır. Mılletçe zorunlu kaldığınıız he* hususta karsıhklı davanışma ve yardımlaşma esa. sınııı kabulu çıle çekmış bu millet ıcın bır zaru* rettır. Büvük favda umarım. Mıllî varlığımız \a butunlugumuz ıçın elbette rnıUetce bırbırimıze bağlı ve birbirimize yardımcı olacağız.» Cumhurbaskanı kontenjantndan Sadi Kocaş ıse şunları soylemıştır «Bır muddet evvel Sayın Amiral Ozdenız ıle beraber bu mevzuu etud etmış ve eski Donanma Bayarın tedavi süresi 7 mayısta sona eriyor Yarış O O te \andan «Başkalarının vermcdıgını mıllet vapar» kampanyası Baskent te çok genış bır ılgı ujandırmış, bızzat buromuza gelen va tanda^lar, telefonla muracaat edenler, kampanva hakkında daha fazla bılgı almak ıçın âdeta yarı sa gırmışlerdır Telefonlarımız sabahın erKen saatlennden ıtı baren vatandaşların ve Cumhurıjet okurlarının «lardım teklıflerı» ıçın çalmakta, buromuza ge DONANMA CEMİYETİNİN İHYASI MI? Yazan: Amiral Fahri ÇOKER Cemıvetıne musabıh bır dernck kurniarak Denız Kuvvetlerımızin vatandasm hamıvetiyle gereği kadar kuvvetlendınlmesı içın bir ça« lısma vapmak uzere bazı tedbirler dusunmustuk. Cumhurıv et gazetesının bu konuda bıze on almıs olmasını buyuk bıe memnunivetle karşıladıkj» Tatvan ve Bitlise kar yağıyor Istanbulda Gazetenın telefonları devsmlı olarak çalarken Tophanedekı çırm bıı bmada toplanan 100 laşi de ko« nuyu tartışıjordu. Kunısı kolunu, kımısı bacağını, kimısi gozunu, dı» geılerı ıse eş v?e babalarını Tataa ugıuna kaybetmişleıdj. Turk Donanmasmıa ustualuğun^ jıtırmesı uğrunda gırişılea polıtıl» ovunları hazmedemiyor, heyecan» dan kısılan sesler \ e goz pınarla» ımda bırıken yaslaıla bır geyle» vapmanm zamaıu geldiğıni savo» nujorlaıdı. Ortada Cumhurıvel Gazetesı tarafından açıhnış bıe kampanya vardı. Baskalannın ver< medıgını mıllet yapacaktl. O halda tek yol bu kampanyayı desteklemek olacaktı. Sonuca varmca paranın toplan» (Arkası Sa. 7, Su. 5 te) REŞADIYE ZIRHLISI Avrupa Konseyi çalışmaları dün başladı Petrol Kanunu teklifi ilgi topladı Ankara (Cumhunvet Burosu) Resıt Ulker (CHP Mılletvekıli) ıle Kamıl Karavelıoglu (Tabıı Sena tor) tarafmdan hazırlanan «Petrol kanunu teklıfı» nı dun 45 senator ve mılletvekıli daha ımzalamıştır Cuma gunu Meclıs Baskanlıgına verılecek tasarı o gune kadar mı' letvekılı ve santorlenn tetkık ve jmzalarına açık tutulacaktır ••>• s BIR o ' DAKIKA: DI11RB4KIR D^arbakroa Stıasbouıg (a a ^ P Radvolar) Avrupa Konsevı Danı^ma Kuru tam bır bahar havası hukum «urljnun Stıabbourgdakı ılk bahar mekte ıken Bıtlıste venıden kar 'oplantıları dun saat 18 00 de ba«vagmava baslami'itır Idmıstıı Kurulun toplantısından once Tuıkıve Dısıslerı Bakanı HaIşık ın baskanhgında toplanan Bakanlaı Komıtesı Malta\ı A\ upa Konse>ıne 18ncı uje devlet olarak kabul etmıstır Vmeııkan Kongresıue meusup Macır ıhtılalının ı ıı kaıılı mıııbır hevetın de katıldıeı Konsev leruıde, Peşte sokaklaıını dolde Dunva durumu gozden gedııran tesetleı arasında geccırılecek ve muhtemeleıı llusmıs bır ask ve macera ronıaııı lararası fınaıısnıan ve başka sıvası ve askerı soıunlar vaııınAI F4ıGIASdan da Kıbrıs. Vıetnam ıle Domınık' tekı dnrum da ele alınacaktır. CE\IREV Toplantılarda Anierıka Birlesık Devletlerı sıvasetuun sert eleşHAMDI VAROGLU tırılere uğrıvacağt sanılmaktddır BEŞİNCİ KADIN ^ Birinci Dunya Savaşından önce «Donanma Cemiyeti» nasıl kuruldu? ^ Deniz kuvvetlerimizi takviye edecek yeni gemiler almak için millet nasıl şahlandı? O heyecanh günleri anlatan bir inceleme yazısı. KOÇAŞ S50 MÎLYOy DOLAR1 «AZ» BULDU Asıl aranacak... Bır ıhmızde defıne aravıcılar ızın almışlar. Beledıye bınası nın bodrum katını kazmaya baş lamıslar. Gu>a, asırlar bo>nı gomulu kalmış bır hazıne bula caklar Bıze kalırsa, bu savın vataıı daslar, hattâ, yalnız bır degıl bır cok ıllerımızde, Beledıvele rın bodrum katlarım kazacakla rına, ust katlarım soyle bır, aravıp tarasalar, cok daha olur Hem, defıne aramak ıçın deçıl sadece Beledıyeyi ve teşküatını aramak ıçın Hele, bır de bulurlarsa D \ VİliYEnE HAZIRIIK IOPIANIISI YAPIIDI G d&rt >uz Amerıkan vdtandas>mı korumak ıcin Domınık'e cıkarma japtık .» Baskan Johnson Çıkardığunız askerleri korumak icuı Dominık'e ^enıden çıkarma japtık.» 3aşkan Johnson ANKAR4, (Cumhurıyet Burosu) Cumhunvet Senatosu uyesı Sadı Koçaş, basın mensuplannın «Cumhunvet Gazetesınde, Turkıve'dekı vabancı uslere odenmesı BUGUN IKINCI SAYFAMIZDA gereken kıralar hakkında nesredılen jazının, sızın daha evvel dısıslerı Bakanlığından sorduçunuz sorularla bır ılgısı var mıdır? Bu jazıda ılerı surulen dusunceler hakkında fıkrınız nedır'» soru^una cevap olarak «Cumhurrvet Gazetesınde nesredılen vazımn benımle veva benım sorulanmla bır ılgısı voktur. Bahıs konusu vazı askerî tesıslere ve Amerıka'va ınbıaar etmektedır. Cumhunvet Gazetesınde, Amendzetemızın mıllet vapaı, teseb vttlı uluılaısa olsunlaı. daıuıa ka'nın dığer memleketlerde ısgal busunun akıslerı devam et nıılletın guclu desteğınde hayatı ettığı arazı içın metre kareye on mektedır. Dun Istanbul Va jet bulurlar. Cuuıhurıyetin oıı dolar ödedigı. ona gore Turkıjelısı Nıjazı Akı, bır demeç vereavak olduğu teşebbusü, ozellıkle ve de 350 mılvon dolar odemesi ıek sunlaıı soylemıştır. bu bakundan değerlı ve 'vennde gerektığı vazılmıstır. «Mıllî guc, mıllet olarak \arli buluvorum » Bızım kanaatımıze gore, bır arağımızın ana temelıdır. Bu guc, Ote yandan, dun Nıjazı Akı ıle zıve odenecek kıra raıktarı, kıraşaulı tarıhımızde bııcok defalar gazetemız temsılcüeıı arasmda ya cınıtı o arazîden elde ettığı kaşahlanmanın orneklermi vermış pılan ıhzarî toplantıda kampanja zançla mutcnasıp olmak gcrekır» tu nın butun yuıda teşmıli konusun demıs ve Turkıye'nın stratenk AIıllî gucun şahlaııışı, hukumet daki esaslar tesbıt edılmıstır. onemı bakımından kıra mıktanlerın ve devletın gucuıııı artırır. Akı, son ıkı gun ıçmde çeşıtli nm daha fazla o'ması gerektığını Zıra hukıımetler ne kadar kuvSa 7 Su 3 de) b°lırtmı<!tı••••••••••••••••••••••••••••«••«•taBa>« «BB a a BB BBB IIMIIMIMIIMlHMMMIIIIıılllılMMiıaıııîıIaı ::::>••>;"•!• > • > • • • • ••••••••••••lltll(»IlMll*MlllttlW •••••i;::.:"»i!r:::î:ı;:":î'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog