Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Dünyaea Maruf RULMANLARI'nı ^îer yerde arayınız. Emsalinden kalitece üstün, fıatca ucuzdur. Türkiye Umum Mümessili: RULMAK TİCARET Müessesesi İthalâta tavassut: 49 48 32 Toptan Satış: Karakby, Fermenecüer Cad. No. 35 İSTANBUL 42. yıl soyı 14665 u m h u r i yet KURÜCUSÜ: CTJNUS .VADf Telgraf v e » e k t u p adresi: C u m h u r i y e t I s t a n b u ) Posta K u t u s u : Istanbu] No. 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 AV .VAİM TEZMEN • AVtftfAHSIN ATAKAN m İZAHLI IÇTIHATLI İş Hukuku ve Sosya! SİGORTA KÜLLİYATI Alâkalı diğer 200 den fazla kanun, Nizamname, Talimatname, sTalimat ve 1000 den fazla Yargıtay, tanıştay içtinatlarını toplamıştır. 1100 Sahife. Liiks Ciltli, 50 Liradır 1ENİ ÜNİVERSİTE KİTAPEVİ Ankara Cad. No: 80 fSTANBUL Cumhurîyet 6121 Pazartesi 31 Mayıs 1965 Odenekler JLnayasa Mahkemesinde /AÖ/VÜAf/A MÜRACAAT DİLEKCESfoî KEMAL SATIR MAUKEMEYE VERECEK C.H.P. An İPTAl DAVASI açıklania Aiif . 1 yaptı A UlıUn ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A l l f f e G e n e l Başkanı İsmet Inonü, bugun Anayasa Mahkemesîne l İ İ H > a p a c a ğ ı bir muracaatla 196ö mali yılı bütçe kanununda " l l f yer alan mılletvekili ve senator maaşları ile ılgılı 40 milyon lırahk odenek hakkındakı maddemn ıptalını ıstıyecektir. Müracaat, bütçenın bugun Resmi Gazetede yayınlanması dolayısıyla yapılacaktır' Dün sabah .saat 10 da C.H.P. (ienel Merkezinde >apılan bir toplantıda bu konu ele alınmış \e iki ayn komisyon tarafıntlan hazırlanan raporlar gözdeıı geçirilmiştir. Toplantıda \arılan karar gereğince, iki komisyonun hazırladığı raporların birbirlerini tamamlayacak şekildc birleştirilınesi için Turan Güneş. Atalay Akan ve Şefik İnan'dan kurulu bir alt komisyon kurulnıuştur. Saat 15 de toplanak alt komisyon çahşmalarını akşama kadar Umamlamış te 18.30 da C.H.P. Genel Sekreleri Kemal Satır'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapılmış \e alt komis>onun hazırladığı 13 sayfalık metin bazı ufak değişikliklerle aynen kabul edilmişlir. Toplantıda ayrıca bütçe kanurıunun busrun Resmi Gazetede yayınlanması halınde C.H.P. Parfı Meclisinın saat 15 de olağanustü bir toplantıya çagınlması kararlaştırılmıştır. Kanunun bu gün Resmî Gazetede yayınlanması şarttır. Aksi halde yeni biitçeden herhangi bir ödeme yapılamıyacaktır. Bugun saat 15 de toplanacak olan C.H.P. Parlı Meclisi, dün hazırlanan 13 sayfalık metni göz den geçirerek Anayasa Mahkemesîne söz konusu bütçe maddesinın ıptali hakkında son hazırlıgı yapacaktır Ozel Sektör sag ve sol cereyana URGÜPLÜ Başbakan Odalar Birliğinde konııştıı Özel Sektör Ö yatırımda geri kaldı ANKARA Cumhuriyet Bürosu Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar Birliğinin İT nci Genel Kurul çalışmalarının ikinci gününde yaptığı konuşmada: Gerek özel sektör ve gerekse kamu sektöründcn aluıan randımandan memnun değiliz. Vazifeye başladığımızdan bu yana özel sektör yatırım yapmakta geri kalmıştır. Özel sektör, çekinmedcn yeni yatırınılar yapmalı ve tesislerini genişletmelidir» demiştır. ANKARA Cumhuriyet Bürosu RAPOR HAZIR Parti Meclisi bir raportöre ha\ale edecek ve böyleee bu meselenin (.eııel Kurula gelmesi için üç ai geçecektir. Ayrua. araya Adliyenin vaz tatili jrirdiğindeıı, kotıunuıı Anayasa Mahkemesinin Genel Kurulunda görüşülmesi için rn az beş aylık bir süre jecrcektir. Bu bakundan da meselenin çözümlenmesi uzun bir süreyi gerektirecektir. C H.P. nın bugun Anayasa Mahkemesine vereceği müracaat dılekçesinde söz konusu 40 mıl j yon liralık maddenin Anayasanın ruhuna ve ayrıca T.B.M.M. üyelerinin odenek ve yolluklarını ' düzenleyen 1 sayılı kanuna ayları olduğu bildinlmekte ve bu iddialann gerekçeleri geniş olarak \ ifade edılmektedir. >> • Dilekçeyi Satır verecek Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsalar Birliğinın 17 ınci genel kurul toplantısmda nıeslek kuruluşlannca yayınlanan bir bıldıride. «Gerek basında ve gerekse kamu oyunda son /amanlarda özel tesebbüs hakkında ileri sürülen görüşmelerden bazılarımn samimiyetten uzak olduğu» belirtilmektedir. Bildiri özetle şöyledir : «Fert bürriyetine vc teşebhüsüne verilen değer demokratik düzenin ilerlemesinde başlıca âmildir. Bu sebeple özel teşebbüse lâyık olduğu kıymeti vermeyen ve avnı zamandu hürriyet nizaniı içiııde yaşavan hiçbir meın leket gösteriletnez. Suratle kalkınmanın tek >olu imis gibi gösterilmek istenen bazı sistemleriıı hürri^etimiz pahasıııa tecrübe edilmesi hevesleri memleketimiz için telâfisi miimkün olmayacak sonuçlar getirecektir. SELÂMET YOLl Selâmet ve şeref yolu ne aşırı sağuı, ne de aştrı solun diktatoryasındadır. Ozel tesebbüs, insanın hür yaşamasını sınırlayan aşırı cereyanlara, şahsî tesebbüs gücünün gelişmesini engelleyen haksız rekabete, rüşvete, devlet eliyle iş görmeğe. ekonomik kudretle siyasi kudretin tek elde DIŞ YARDIM Ürgüplü, konuşmasma devamia, Türkiyenin cko nomik güçlük içinde bulunduğunu, hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak güçlü bir kalkınma çabasına gırmcmizin gerekli olduğunu bu ortam içinde daha uzun yıliar dış yardımdan yararlanmamızın zoıunluluğunu beürterek şöyle demiştir: « Dış vardımlara geniş ölçüde ihtiyaç hissctmekteyiz. Bu yardımlardan daha uzun süre yararlanmazsak riddi problemlcrle karşı karsıva kalınz. Memleketimizin kalluma hızının artırılraası grrekmektedir. Yüzde 7 lik kalkınma hızı azdır. Yerli ve yabancı kaynakları ahenkli bir şekilde kullanırsak kalkınma hızını yüzde İS oranıııa çıkarmakta giiçlükle kar$ılaşmayız. Burada. hükümete de siyasi istikrarı tcmin etmek görc\i dıi^mektedir.» Memleketin iş adaını. tehlikeli cereyanlar sezerse. yatırım >apmakta tereddüt eder. Fakat böyle bir durum yoktur» diyen Ürgüplü, muhalefet ve iktidarın ahenkli bir şekilde çalışmasının zorunlu olduğunu, siyasi istikrarın ihracat ve ithalâtın geliç(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) • a İKTÎDAR • MUHALEFET Bu kararın aiınmasından sonra C.H.P. Genel Başkanı İsmet lnönü. Anayasa Mahkemesine bir dilekve göndererek bütçenin sadece bu maddesüıin iptalini is teyecektir. Müracaat dilekçesini muhtemelen C.H.P. Genel Sekretrri Kemal Satır bu akşam üzeri Anayasa Mahkemesine bizzat götiirecektir. DCNIZ MCVS1M1 BAŞLADI Şehrimizde havalar iyicc ısınmış ve İstanbuüular dün mesırelerc, plâjlara akın etmişlerdir. Henuz haziran ayına girilmemış olmakla beraber, bazı plâjlaı da düı: açılarak müsteri kabulüne başlamışlardır. Beledfye ilgilileri yaptıkları kontrol sonunda. açılan plâjlardan altısını. sağh5[a zararh göreıek kapatmışlardır. Metcorolojid'en verilen bilgiye göre ısı derecesi bir süre Jaha bu şekilde devam edtcektir. Resım. Boğazda dün serinlemevp çalısan ve denize giren İstanbulluiaıı gbstermektedir. TIP Genel Başkanı Demirele cevap verdi Sirmenin durumu Ote yandan, ita âmın durumunda olan Mıllet Meclisi Başkanı Fuat Sırmen, bu odemeyi yapmıyacağını çeşıtli zamanlarda açıklanııştı. \nayasa Mahkemesine müracaat edilmediği takdirde bütçeye knnulan 40 milyon liralık odenek 1965 bütçesinde Fuat Sirraen'in göreti devam cttiği sürece semholik bir rakam olarak kalacakttr. Ürgüpfü, Gürsel He goruştu AııkHia. llumhuriyet Bıirc^ul Basbakan Suat Hayri Ürguplü. dun sabah saat 10 da Çankaya Köşküne giderek Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile 40 dakikahk bir görüşme vapmışiır. Heı hangi resmi bir açıklama ya pılmamakla beraber. bu görüşmede Ürgüplü'nün, Gürsel'e 1%3 mali yılı bütçe kanun tasarısı hakkında bilgi verdijji öğrenilmiştir. Bugunkiı Resmi Gazetede yayuı lanması gereken 1965 roali yılı büt çe kanun tasarısını Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel oııaylamıştır. Cnmhurhaşkanının. hütıe kaııunlarını. Ana>asa geregince veto hak kı hulunmamaktadır. k ' • • • « • • • • • « • » • •• • • •• • • • • •• •• • » • f Gürsel'in genç/ere nasihatı: Anfcsn, (Comhuri.TPt Bürosu) T.İ.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar. dün T.İ.P. Çankaya ılce kongresinde bir konuşma japmıştır. Aybar, Kıbrıs politikası, Türk petrolünun mıllileştırümesi, Demirel'in «Sınıf kavgasına müsaade etmiyeceğiz» şeklındeki sözleri etrafında görüşunu açıklamış ve özetle şunları soylemıştır: Sivas'daki subaylar maaşlarımn o/o20 sini bağışlayacaklar [ ! ij ; S ;:;: !?•• SİVAS .Millet Yapar» kampanyası ile ilgilı olarak Vılâyette Vali Zahit Kıra^lı'nın başkanlığında. Tümen Komutanı General Fuat Do«u, Vah Muavinı ve Da.re Mudürlerınden kurulu komıtenin çalısmalart dısında ^ehrımız dm adamları ria kampanyaya katılmaKtarlırlar. Sivas Miütüsü Mehmet Tov. 60 camide kampanya ile ilgıli hutbe okunacaçını bilciirmis ve 2 merkez vaı/ıni bu isle gorevlendirmıstir Öte yandan sehrimız Garnızon Subayları araların'irı topladıkları 5 bın lirayı «Mıllet Yapar» kampan;ası 'ıeSnbma bankaya yatırmısla:dır. Subaylar ayrıca maa«larının yuzde yirmisini de kampanyaya yatırmaya karar vermi'lerdir. CHP İl Gençhk Kolu dd yaptığı bir toplantıda kampan\ayı desteklemeye karar vermiştır. Urgüplünün bildirisi: Türk Milletine Gazetemizin açmış bulunduğu «MİLLET YAPAR» kampanyd^ının gordüğü büyük ilgi karşısında Başbakan Suat Hayri Ürgüplü hükümetin Türk milletine karşı duyduğu takdir ve şükranı belirtımf ve aşağıdaki bildiriyi yayınlamıştır. Büdiride şöyle deruncktedir: şükranlarımı sunarım BAŞBAKANLIĞIN BÎLDÎRlSİ Kıbrıs El Kıbrıs konusunda Türkiye • Yunanistan • Kıbrıs arasında yuvarlak nıasa konferaıısı düzenlenmesi düşüncesindeyiz. Türkiye. Kıbrısın milletlerarası garanti altında yabancı üslerden temizlenmiş. silâhsızlaştırılmış ve tarafsızlaştırıimış, bağımsız, federatif bir devlet statüsüne kavusturulması tezi ile ortaya çıkacak olursa. Amerikan. Ingiliz ve Yunan emperyalizmüıin emellerine set çekilecektir. Enosis önlenecektir. Vakit henüz geçmemiştir. Hükümeti uyarıyoruz. ::;: D 4 mayıs 1965 tarihinde Türkiye Radyolarma verdığim demeçte belirttiğim gibi, bir İstanbul gazetesinin millî duygulara tercüman olarak açmış bulunduğu Donanmaya Yardım Kampanyası, Büyuk Türk Milletinin gösterdiği yakın ve sıcak ilgi ile kısa zamanda <?elişmiş ve hükümet olarak takdir ve şükranla karşılanmıştır. E l Büyük Türk Milletinin şerefli gelenenklerinin ilhamiyle Donanmamıza karşı gösterdiği bu asil heyecandan kuvvet alınarak bir Donanma Cemiyetinin kurulması için teşebbüse geçilmiş ve Başbakan Yard.mcısı Süleyman Demirel'in başkanlığında kurulan (Arkası Sa. 7, Sü. . de) En az beş ay (he vandan. Anayasa Mahkemesi. keııdisine bu konuda müracaat japıldığı anda. konuyu "Sizlerden politika değil, teknik ve bilim istiyoruz,, ANKAKA. la.a.l Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel. dun Gölba.ında halkla yaptığı hasbıhal Midsında (a.a.» muhabirine. gençleıin politikaya fazla itibar etmelerı hususuna i^aretle «Biz. senclerden bilim istiyoruz. teknik isthoıuz. Politika yapmak isti>orl<ırsa. mekteplerini bitirdikten soııra >apabilirler demistır. Memleketin genel durumu hakkındaki göıüşlerini açıklayan Giirşe;. özetle şunları söylemiştir: •Hükumet büyük bir farkla güven oyu almıstır. Bu memlekette ferahlık yaratacak bir güven amilidir. Biitçe tasdik edildikten soııra. >atırımlar. süknnette yapılarak. memlekette iktisadi hareketi uj andıracaktır. Fğer, gençliği istismar eden unsurlar arasında partiler varsa. onların da gençlcri rahat bırakmalarını temenni ederim.» Petrol konusu n Başbakan Yardımcısı yaban"™ cı şirketlere kanunla verılmiş haklara el süremeyiz dıyor. Kanunla verilmiş haklar, kanunla geri alınır. Hele bu haklar Petrol Kanunu gibi yabancı uzmanların hazırladığı mıllet aleyhıne bir kanun olursa. sı Adam .»pcneklere zam lapılmasıııı C.H.I'.li milletvekillerinden çosunun istediei bir gerçektir \e şaliba zaten o vüzden mesele Grupa Retirilememis. Parti Meclisinin karar almaM daha nygnn görülmüştür. Tıpkı A.P. Temsilciler Meclisinin aldığı karar sibi. Bıı kararlar çerçi «rupları tç Tüzüğe göre baçlamaz. Su \ar ki, parti genel merkezleri. Meclisten çıkan bir kanunnn Anayasaya avkırı olduğu için iptalini her zaman istiyebilirler. C.H.P. anlasılan. Grupta gürültü çıkmaması icin bn yolu tercih etmiş ve bövlece parti tüzel kisîiisijle. milletvekillerinden bir kısmının davranısını birhiriuden ayırmıştır. Bu bakımdan artık C.H.P. nin parti olarak zammı desteklediği iddiasından değil. bir kısım milletvekillerinin zam istediklerinden bahsedilebilir. Rısacası. C.H.P. ivi bir taktikle. keııdi zamcı milletvekillerini bile karsı tarafa itivermistir. Simdi Ana>asa Mahkemesine müracaat edilecek \e oradan cıkacak karar beklenecektir. Daha doğrusu. bcklenmesi eerekir. O>sa, önceki aiin üç milletvekili verdikleri önergeyle, zamları ödememekte kararlı olan Meclis Baskaııı Sirmeni itâ âmirlisinden ıskat etmek. ve paraları paylasmak içiu çirkiıı bir teşebbüse çırismislerdir. Nevse ki. hütün partiler zamaııında ovunu farkedip, parlâmentonun itibannı bir anda yokedecek ve milletvekillerini, yalnız tarih değil ceza kanunUrı karsısıuda bile sorumlu duruma sokacak teklifin. arkasından gitmediler. i'.ırakınız önersenin Iç Tüzük hükümlerine. diğer mevzuata a>kırılığını. sadece oyunun mahiyetini düsünmek bile insana dehşet verivor. Ha bir bankanın kasasını soymak için kasadarlıga kendi adamını getiren çetecinin zihniyeti. ha ıskat teklifi.. Hattâ diyebiliriz ki, çeteci zihniyeti pesinden koca IHeclisi sürüklemek gibi bir sonuc vermiyeceği için, diğerinden çok daha makbuldür. Nihayet enteresan bir ganesterlik olayıdır der geçeriı ona. Ama öteki övle değil. Simdi sucun islenmesi önlenmistir. Aııcak, parlâmentonun itıban yine yara almıstır. Gazetelerde iki satır yazı çıkınca çürültüyü koparan parti liderlerine soruyoruz: Bu önergevi imzalnanlar ve Meclisi topyekün töhmet altında bırakacak bir davranısa doğru itenlere karsı parti mekanizmalan harekete geçmiyecek midir? Onlar A.P.'Ii, Y.T.P.Ii ve M.P.'li olduklarına göre, partiler haklarında bir karara gitmezlerse, davranısları dolayısiyle benimsenmis olmazlar mı? Parlâmentonun itibarı ve parlâmanter düzenin geleceği aneak o itîbarı kendi çıkarı için yıkmaktan çekinmiyenlerin ve düzenin geleceçini kendi çıkarı için tehlikeye sokanların trmizlenmesiyle kurtulabilir. Toksa, ikiüç sandalye kaybedecegiı diye «nlann üzerine kanat gererek değil. KARAMANÜS SUÇLU BULUNOU ATINA Yunan Mecli* So • ıu;lunna Komitesı. «elektrik | işlermesindeki yolsuzluk id I dıasından sanık olaıak, eski I Ba'bakan Karamanlis i!e iki . bakanın ozel mahkemeye sevk | lerine oy birliğiyle karar vermiştir Eaki Başbakan iie ba I kanlar. «gorevi kotü>e kullan I mak \e ruşvet almakla itham edilmektedirleı. I Oto yandan ana muhalefet I lıderi. komıtenin almı^ olduiaı bv karaıı «düşüncesizlik I va^ıflandıımıştır. le» va^ıflarıdnmıştır. Kabibay: geri döniis voktııryy «.Artık DemirePe cevap n «A.P. Genel Başkanı özel te"™ sebbüsü savunuyor. (Sınıf kavgasına müsaade etmiyeceğiz) diyor. Başbakan Yardımcısı sınıf kavgasını önlemek mi istiyor? O halde, hemen petrolü millileştirsin, topraksıza toprak versin, herkesten gücüne göre vergi alınmasını sağlıyacak vergi kanunları çıkarsın, îssizlik Sigortası Kanunu getirsin. Kısacası. Anayasa yı eksiksiz, tastamam uygulasın. Yoksa «sınıf kavgasını» önlemek sözüniin altında yatan gerçeğin bugünkü bozuk düzeni ayakta tutmak çabasından baska bir şey olmadığı ortaya çıkar..» L ESKlStHlR Eski MBK üyesi Orhan Kabibay, dün Şan sınemasında duzenlenen CHP Merkez İlçe kongresinde bir konusraa vapmıs ve «Türkive mutlaka yükselecektir. Artık geri döniis yoktur. Hürriyet mücadelesi devri Türk toplum hayatında kapanmıstır» demiştir. Kongrede soz alan delegeler yurd sorunlanna değınmis ve petroiün millîlestirılnıepinı istemislerriir. Avukat Ertekin Tanrıyaku! bu konuda yaptığı ko nusmada «hnçün Türkiyede satılmıs insanlarla hakikî vatanperverlerin savası vardır. Bugün Türkiyede Amerikan dolarlarına satılmışlar ile milli mücadele ruhunu tasıvanlar savasmaktadırlar. Türkiye, ikinei bir millî mücadelenin eşiğindedir* demiştir. V"fa Lisevinde toplanaıı 5 bin lira ea/etemize yatırıhyor : ••• »>• VEF A LİSESİ MENSUPLARI 5.000 LİRA BAĞIŞLADI Ortaokul ve liselerde yaz tatilinin başlamasma rağmen «Mıllet Yapar» kampanyası büyük bir ilgi ile devam etmektedir. Vefa lisesı ogretmen ve öğrencıleri aralannda topladıkları 5.000 lirayı «Millet Yapar • Donanma» hesabına yatırmışlardır. Diğer okullardakı kampanya çalışmaları da peyderpey sonuçlanmakta, okul idareleri bağışlan bankalardaki hesaplara yatırmaktadırlar, Öte yandan, Lâstikİş Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü bir toplanü dıizenliyerek üyelerinin birer günlük kazançlannı kampanyaya bağışlamalarını kararlaştırmıştır. SARKIŞLA KOMİTESt FAALİYETTE Şarkışla İlçemizde; Donanmaya Yardım Komitesi Kaymakaın Cemal Barun baş kanlığında toplanarak, şu kararları almıştır: Şehir sinemasının dört günlük hasılatı, sonbahar at yarışlarımn hasılatı, Komite adına bastırılacak makbuzlarla halltın yardımı sağlanacaktır. Elde edilecek bagışlar Millet Yapar • Donanma kampanyasına b » ğışlanacaktır. 141142 için murafao yapılacak Ankara, (CumtLurıyet Bürosu* Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerinin Anayasaya aykırıiığı konusunda Anayasa Mahkemesine müracaat eden T. İ.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, bu sabah Anayasa Mabkemesinde dinlenecektir. Bu sabah yapılacak olan rnu rafaadan sonra Anayasa Mahkemesi 141 ve 142 nci maddelerin Anayasaya aykırıiığı hakkında ilerı siinilen iddialan karara bac üyacaktır Ecvct GÜREStN NESEBİ GAYRt SAHİH ?.. > B B n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••••••••••••• İ!U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog