Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA OZEL YEKİŞEHİR KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Lisan (İngilizce Fransızca Almanca) ve Fen dersleri takviyeli olan K.Olejimizde, İlkokul I , Ortaokul I. H. IH. ve Iise I. II. smıflarına 196566 öğretün yılı için YatıhGündüzlü aday öğrenci kayd: başlamıştır. Müracaat sırasına göre öğrenci alınacağından, isteklilerin aşağıdaki adreste merkez binamızdaki kayıt bürosuna müraca=»t ederek yer ayırtmalan rica olunur. Ksranfil Sokak, No: 53 Tel: 12 »3 71 u m huri yeı KUKUCUSU: YUNTJS NADİ : jy.' MıutfiÖİhjri Egell Seyahat k ı l a v t S * ^ İsfi olarak gideceklere rehber ^Öpfcricl olarak sidileoek okullar v» bastilrma yollan PBATİK ALMANCA KONUŞHA ÖGJMBH KİTAP Yurt dıjmd» çalıçân isçiler» LMft r e küçüK sanat kredisi açılması hafckında kanun BedeUİ» ithal rejimi bakkında malum»t. Fiatı 10 Lira. Müellifin diğer bLr eserjfc ALMANTAÖA ÇALIŞIYOHIEM da nyvcuttur. 10 lira y HARİTALI Gidiyorum 42. yıl soyı 14664 Telgraf T » m e k t u p adresi: Comhuriyat İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : îstanbtıl STo. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazar 30 Mayıs 1965 İNKILÂP ve AKA KİTABŞVI«ERİ İlâncılık: «90/6085 INONU: ZAMCILARI SEÇİMLERDE MİLLETE ŞİKÂYET EDECEĞİZ AHMET ZEYDAN ADİL ALTAY MEHMET BAŞARAN JAKİH ÖZLEN BÜTÇE KABUL EDİLDİ C.H.R. KIRMIZI OY KULLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) HECIISTE ZAM YUZUNDEN KAVGA CIKTI Fuat Sirmen'in başkanlığında toplanan Miilet Meclisinde dün, 1965 yılı büîçesinin maddeleri görüşülürken, bütçenin 16 ncı maddesine bir ek yapılmasını ve Meclis Başkamndan ihtilâf halinde ita âmirliği görevini almayı öngören bir önerge «Ödenekler konusunun» yeniden ortaya çıkmasına sebebiyet vermi.ştır. Önergeyi Şükrü Kösereisoğlu (Y. T.P.), Saki Zorlu (M.P.) ve Fethi Mahramlı (A.P.) vermişlerdir. Önerge üzerinde C.H.P. Genel Başkanı İsınet İnönü de söz almış ve bir konuşma yaparak, «Miilet Meclisi ve dcınokratik rejim hükünı siirmcdiği zamanlarda bile boytülmal denilen miilet hazinesine, haksız nldıığu şiiphesi mevcut iken, heyet kararı veya tertibi ile el uzatıldığına örıırk gösterilemez» deraiş, parayı alnıak ıçın oy verenlerı seçmılerde millete «>jikâyet» edeceğinj bildirmiştir İnönü'nün konuşması diğer parti grupları içinde elektrikli bir hava yaralmış, söz alan .M.P. liıieri Osman Bölükbaşı, Y.T.P. Genel Baskânı Ekrem Alican, C.K.M.P. Genel Başkanı Ahmet Oguz ve A.P. Cirupu adına konu.şan Sadettin Bilgiç, lnönu'vü ve C.H.P. yi bu konu\u «istismar etmekle» sıulamıslar, aııcak öııerçe »leyhine oy vereceklerini de bildirmişlerdir. 512 nci Fetih yıldönümü dün törenlerle kutlandı AYASOFYA'nın cami haline getirilmesi istendi J stanbul'un büyük Tüık hükümdan Fatih SulI t;ın Mehmed tarafından fethinin 512 nci yıldö• nünıü dün yapılan törenlcı'.e kııtlanmı>ıır. Töıenler gecen yıllara nazaran farklı olnıuş. ¥ntih Sultan Mehmed'in İstanbula girişi ve Sultanahnietie kadar yürüyüşü temsiü ofarak canlandırılni'stır. Bu yürüyüş ilgiyle takip edümıştir. Bu aıad. Milli Türk Talebe Biıliği tarafından Sultanahmei meydanında düzenienen toplantıda Ayasofya müzesinin cami haline getirilmesi istenraiş, bu güne kadar buna mâni oian'irr protesto edilmişlerdir. Topkapı surlarının önünde, saat 10 da yapılan tören. 21 paıe top atışıyia başlamış, bunu saygı duruşu ve İstiklâl Marşının söyleniij: takip etmiştir. Mehter takımı cenk havaları vururken. doksan kişilik tarihi kıyafctli birlik, otağı hümayunun civarındaki eski bir topu mevzie süT«rek' mfchüven" lerle Ulubath Hasanı temsilen surlara tırmanmıç ve sancak dikmiştir. Bunu Fetih Derneği Başkanı Ekrem Hakkı Ayveıdi. Belediye Ba.şkan Vekili Cavit Köksa! ve ordu adına Yarbay Rı/at Kaskatın yaptıklaıı fethi anlatan konuşmalar takip etmiştir. Daha sonıa Mehter takımı hamaset havaları çalmıstır. Askeri birliklerin ve okullann geçidi ile buradaki tören sona eııniştir. Bilâhare topluca büyük hükümdarın Fatih Canıiindeki tüıbesine gidilmif, saygı duıuşunda buiunulmuştur. Bu arada bir kıta er havaya 3 el ate> etmiş, sancak ve tuğlar. kılınç erleıi ile Mchteı hâfızlaıı sanduka başında yer alarak Fatihin ıuhuna fatiha okumus'ardır. 22, gün 4611.310.55 LİRA TOPLANDI «Miilet Yauar» Donanmaya Yardım Kampanyası ıçte ve dtîtakJ vstandaş ve jrkdaşlarımız arasında büyük bir alâka ile üevanı etnıekte ve gelişmektedir. Nitekim geçtiğımiz hafta bize intıkal eden bazı büyük bağışlar olmuştur. Bilindiği gibi T.C. Merkez Baukası 500 bin. İpraf'ın 200 bin liralık bağışlarından başka Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da 500 bin liralık bağışta bulunmustur. Bursada 150 bin, Antakyada da 67 bin lira toplanmıştır. , ' yerilen önerge Surlar alınıyor Üç milletvekilinin verdiği öneıge okunduktan sonra ilk olarak Emin Paksüt (CHP) söz alm;ş. önergenin anayasaya aykırı olduğunu, Anayasa Mahkemesine gitmeden önce paral»rı almak an lamını taşıdığını bildirmiştir. Paksüt, önergenin aslında bir iç tüzük tadili getirdiğini. bu bakımdan. bütee kanununda. değil iç tüzük değişiklerinin normal olarak geçtiği yollardan geçmesi gerektiğini söylemiştir. İnönü kürsüde Paksöt'ten sonra îsmet înönü'niin söz aldığı görülmüştür. 1nönii, bütün Meclisin ses çıkarnıadan dinlediği bir konuşma yapmıştır. T.B.M.M. iiyelerinin ödeneklerine zam münakaşası hugün yeni ve son safhasuıa girmiş bulutıuyor» diyerek konuşmasına başlayan İnönü. şimdiye kadar yapılanlar hakkında kısa bir bilgi vermiş ve özetle şöyle devam etmi.ştir: Haksız zam • Meclisten tahsisat kanıınu çıkıyor. Meclis Başkanı. kanun Anavasaya aykırı olduğu kanaatindedir. Bunun tatbiki kendi yetki^i ve sorumluluğu altında olriueu iriıı Anayasa Mahkcmesi hükmii belli olmadan ita enıri vermeyeceğini belirtmiştir. Meclis Ba<>kanını tatbikat alaııından (Arkası Sa. 7. Sii. i de) Akıl Fukaraları roplumlarda uvanmalar. şuurlasmalar baslayınca elbett e birtakım kıpırdanmalar olacak. Hiiner. bu şuurlaşmaları söndürme«e çahsmak yerine, aksirıe onu nıemlekelin şenel çıkarı için eıı yararh yöne doğru itmektir. Ve herhalde hüner, toplumdaki sınıflaşmaların öııüne aşılmaz gibi çörünen barikatlar knrmak, kuvvetleri birbirleri aleyhine tahrik etmek deçildir. Son bir ay içindeki selişmelere baktığımız zanıan. hükümeti ve özellikle A.P. kanadııu akılcı olacak yerde belki tecrübesizlik ve sosyal çalkantıların tarihini bilmemezlikten, belki de çesitli çıkar gruplarının baskılarındaıı çelen bir tutum içiııde görüyoruz. Petrol meselesinde. sanki her şeyi elimizden kaçırıyormuşuz gibi. millîleştirmeve karşı katı bir crphe almıştır. Ba yüzden Mecliste yumruklasmağa kadar varan catışmalar olnıaktadır. Ote yandan hükümetin sorumln adamları zaten çesitli tahriklerle earip bir telâş içiııe sireıı özel sektörü, sol akımlar karşısında açıkça birlesmeye davet ediyorlar. Sanırsınız ki Türkiye. 1917 niıı Rnsyasıdır ve sanırsınız ki ki?ıl ıhtilâlin patlaması çün meselesidir. Bu şibi davraııışların serisinde şiiphesiz basiretsiılik, devlet adamhfı yoksunlu»u kadar birtakım hesaplar da rol oynuyor. özel sektörii. klâsik deyimiyle burjuva ya da burjuva olmak için emekliyen kitleleri hir bayrak altında toplama rahaları. biiyük kriz sırasında Italyada çörülmüs ve sonunda Mussolini Roma'ya yürüyüvermiştir. Bütün nnsurları ayııı olmamakla beraber, o zamanki ile bufünkü birlestirme çabalarımn tema'İ3rı arasmda yakın benzerlişin bulundnjn gözden kaçmamaktadır. Tera» şöyle : özel sektörün ve statiikonun muhafazasını istiyenlerin karsısındaki sol akımları kızıl bavrak altında çibi göstermek ve hayalî bir komünizm âfetinin korkusunu yaratmak. Meelisin komisyonlarında. kürsiilerinde. miting meydanlarındaki konuşmalarda avnı tema islenmekte. ve bu hattâ bazı gazetelerde. «kalkııı ey ehli vatan» naralarına kadar varmaktadır. Dün iki Bakanın. Odalar Birlişi toplantısındaki konnsmalarmda bn paralel çidişi çörmemete imkân yok. tstiyorlar ki eepbe teşekkiil etsin. ve «ehli vatan» ayağa kalksın. Ancak düşünmedikleri taraf şndur: «ehli vatan» bir kere ayağa kalkarsa, bırakınız tekrar oturtmayı, hangi yöne dofrn gideceğini kâğıt ttzerinde kestirraek mümkiin değildir. Böyle bir deneme 6/7 Eylülde yapıldı. Daba önceleri de yapıldı. Fakat küçük Slçnde olm«larına rağmen mukadder neticelerin önüne geçilemedi. Tahrik heveslileri eçer varsa akıllarını başlarına toplasınlar Türkiye ne Güney Amerikadır. ne Iran.. Hele çıkar gruplariyle hirleştirilmesine çalışılan 31 Mart özlemcilerinin at oynalabilecekleri bir Türkiye hiç değildir. İstanbul daliıl hemen hemen bütün il ve ilçelerimızde toplanan bağış toplamı rneçhulümüzdür. Size ancak gazetemize telgraf. mektup ve banka dekontlariyle verilen bilgiye dayanan rakamları genel toplam içinde açıklıyabiliyoruz. Rakamların eksiksiz olarak vayınlanması Tiirkiyenin hemen hemen her şehrinde açılan «Miilet Yapar • Donanma> hesaplarının, Türk Donanma Cemiyeti Genel Merkezı tarafından açılan T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi 630/8800 ve Türkiye İ ş Milli Türk Talebe Birliğinin düzenlediği aııma Bankası Ankara Merkez Şubesi 6001 sayıh hesaplara aktanlmasından töreni saat 13.45 te Topkapıda başlamıştır. Beyaz sonra mümkün olacaktır. bir kır atın üzerine bindiıilen. Fatih îlkokulu öğrencilerinden Basri Kaya, Fatih Sultan Melunedi Bu arada şehirlerimizde kuıulan komıteler kendi gevıelerinde teni5İlen Mehter takımının marşları aıasında şehre topladıkian bagışların yekununu haftada bir mektupla gazetemize girmişiir. Temsiü Fatih, Aksaray yoluyla Sultanahbildirirlerse bize büyük bir yardımda bulunmuş olacaklardır. ınede kadar gelmis, İstanbulluların coskun tezahüBugün size yardım kampanratı ile karşılanmıştır. yasının başladığı 7 Mayıs 1965 Burada ilk konuşmayı Milli Türk Talebe Biıtarihinden düne kadar yapılan liği Başkanı Rasim Cınıslı yapnıtş. Fatih Sultan menkul, gayrimenkul ve nakdî Mehmedin kişiliğini ortaya koymuştur. Tam bu sıbağışların toplammı açıklıyoruz. rada Sultanahmet Camii minareierinden müezzinleBilgimiz dahilindeki rakamlara rin okuduğu ezan duyulmuştur. Bunun üzerine Cıgöre 22 giinde toplanan bağış nıslı ezanı tazimle dinliyelim» demiş, bir anda se.• miktarı 4 milyon 611 bin 310 lisizlik oıtalığı kaplamıstıı. ra 55 kuruşa yükselmiştir. Ra kamların çok eksik olmasına < Ayasofya» rağmen bu toplam küçüksenmiDaha sonra konuşan Alımet Kabaklı. 497 yıi yecek derecede büyük bir ba .IIUCinit'11' «/mw | Ayasofyada ezan ve Kur'an okunduğunu belirtğ:ş toplamıdır. 29 Mayıs 1965 mış «Fatih'in heykeli nr zaman dikilecek, Ne zatarihine kadar bize bildirilen baman Ayasofvadan okunan Knr'an ve ezan sesleriğışların tasnifi şöyledir: EDİRNE Beş kişiyi bo | ııi duyacagız» denıiştir. Kabakh'nır. bu sözlerine 23 5'1965 tarihindeki İstanbulun 512. Fetih yıldoiıümün ınünasebetiyle düzenlenen törende güsteriler ğarak öidürmekten sanık «E I halk. «Şimdi dnynıak istiyoraz» Ia mukabele ettoplarn nakit 964.260.55 yapan Mehter takıraııun yürüyüşünii bir turist kadın makinesi ile tesbit ediyor. dime LandıusTi» diye adlandj. | mistir. Menkul ve gayrimenrılan Mehmet Yaman ile kaMerasimi izleyen hükümet kokullerin değeri 2.200.000.00 I r ı s ı Zehra'nın 7 ay 28 günden I seri F.minönü Kaymakamı Namık T.C. Merkez Bankası 500.000.00 bcri Ağır Ceza Mahkemesin | Sezgin konnsmaUr hakkında bir Türkiye Petrolleri A.O. 500.000.00 de devam eden duruşmalan rapor hazırlıyacatmı bilhassa İpraş" 200.000.00 dün sona ermiş ve her iki sa I Hukuk Fakiiltesi öçrencileriııden İpraş mensupları 10.000.00 I n ı k da oy birliği ile ölüm ce I Bursa 150.000.00 Gündoğdu Serhatoğlu'nun kozasına çarptırılmışlardır. Antakya 67.050.00 nuşmasında snç onsnra balun ; Karar acıklanmadan önce I duğuııa kanaat getirdi|iııi. dnru ( karı koca santklar suçsuz I 4.611.310.55 nıu Savcılıça ihbar edeceğini be j olduklarını ileri siirerek belirtmiştir. ' raetlerini istemişlerdir. Mah | kcmc. «Landru» Mchmefi 5 I dımcısı Süleyman Demirel, «AnAnkara. (Cumhuriyet BÜJCOSU) ayrı suçtan, karısı Zehra'yı | cak bu çalışmaları azımsamak za Türkiye Ticaıet ve Sanayi Oda iki ayrı suçtan iki defa 1 . rureti vardır. Nizamın korunmaÖte yandan Milliyetçiler Derdaları ile Borsalar Biıliginin 1 7 dam cezasma çarptirmıştır. I sıııdü. haklarm istihsalinde, rejineği İstanbul Şubesi ile M.T.T.B. inci genel kurul toplantısında Mahkeme heyeti karann oy. I miıı bekasında, refah devletinin Hukuk Demeği tarafından saat 19 bir konuşma yapan Başbakan birliği ile verildiğüıi ve ceza> tahakkukunda sizlere azimli işda Eminönü Öğrenci Loka'.inde Yardımcısı Süleyman Demirel, ların hafifletilmcsi içiıı hiçbir I ler düşmektedir.» demiştir. düzenlenen .Fetih Günü nde >AİTürkiyc'de bir sınıf kavgası yasebcp bulunmadığını bildiı I ALKIŞ ÇEKEN SÖZLER lah.. •Peygambei'. .Müsluman ratılnıasıııa asla müsaade etmiyemiştir. I Başbakan Yardımcısı Demirel'Kardeşler» sözü sık sık kullanılLfğiz» demiş, Ticaret Bakanı Main şu sözleri ise şiddetle alkışlan mış ve bu konuşmalar Hükümet Ankara. (Cumhuriyet Bürosuı I cıt Zeren ise .Bir takım hasta fiSavcının delil yetersizliğinlîusfır: Komiseri taıaiuıdan tesbit edi:kirlerle smıf kaıgası yaratmak Merkez Bankasından sonra den beraetini istediği Zehra, «Özel teşebbüs demek, serbest miştir. isteyenlere karşı birle^meniıı zadün Türkiye Petrolleri Anonim kararı dinledikten sonra bütefekkür demektir. «Serbest düıiıaııı gelmiştir.» şeklinde konugOrtaklığı Yönetim Kurulu Milyük bir şaşkır.lığa kapılmışToplantının açış konuşmasmı yamuştur. zen demektir.» Özel teşebbüse let Yapar. kaınpnnyasına 500 bin tır. Mehmet ise aleyhinde yapan Milliyetçiler Derneği İstankarşı yapılau, vurguncular, çıiira baâışta bulunmayı kararlaşÇALIŞMALAR zı yazanların kurbanı oldubul Şubesi Başkanı Teknik Ünitımııştır. karcılar, vergi ve döviz kaçakçıAZm'SANMALIDlR ğunu ve ismi geçen bütün şaversite Asistanlarmdan Ahmet ları gibi maksatlı ithamlardan yıl Beşyüz bin liralık çek Genel Birliğin bugüne kadar yapılan hıslaıın karısının öldürdüğü g Nuıi Yüksel. Ayasofyanın biran mayınız. Güven verici bir ortam Müdür îhsan Topaloğlu tarafınçaiışmalarında olumlu çalışmanü söylemiştir. I önce ibadethane haline getirilmedan önümüzdeki gunlerde ilgili lar yaptığını söylemekle konuş | icindesiniz. Bu ithamlara karjı si üzerinde durmus ve konuşma(Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) komiteye verilecektir. masına başlayan Başbakan Yar ; * • • • ^İ^BM. ^MHBM M ^ B B Bİ^^^V smı «Fatihin Ruhuna Fatiha» İU bitirmi^tir. Temsilî f^atih lEdinıe Landrusm *ile karısı idama • mahkum oldu Öğrenci Lokalinde DEMİREL, "SINIF KAVGASINA MÜSAADE ETMİYECEĞİZ,, DEDl I TÜRKİYE PETROLLERİ 500 BİN LİRA BAGIŞLADI I I I Ecvet GÜRESÎN Ismet Tümtürk'ün. Kıbrıs ve Patrikhane» konusundaki konuşnıasından sonra kürsüye gelen Xecib Fazıl Kısakürek, Fatih hakkında uzun bir konuşmı. yaptıktan sonra, Fatihin ölümü ile Türk milletinin daima geriledisjini, 30 milyonun din ve iman gücü sayesinde kaldığını belirımiş ve Birinci Cihan Harbinden ve İttihatçılardan bahsederek, Istanbulun boşaltılmasına deginmiş ve devamla, <Kaçan İttihatçılarm teklifini kabul etmeyen ulu Abdulhamid» diye eski devre karşı duydcgu özentiyi iiada ttmek iıtemiftir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri. Türk petrolünün satışını kendi güçleri oranında arttırmak için dün Ankarada Petrol Ofis istasyonlarmda gnmillii (;a lışmaya başlamışlardır Hesiındt henzin satan gönUllü ögrcncileı görülüjor. TÜRKİ5 ve T.MTJ. yoUara yaii yazarak emper>alizme savaş kampanyasını actılar Gazeteler YOL GÖRÜNDÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog