Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Dünya edebıyatıntn ölmez eser lerinden birini daha tunarl & Bıîiiiirn'iınmM lç>nd. nbırnzlıitll okınun bir «ler r « r a l m ı f t , r «dvbtyvima «n Gnlö «s*Hcrind«ı> eUn bu kiitik »<«,„„,„ ,,„, ,,r. onuB lt,<iw d.,,n ^ 6a!ıı COULINS t» » » , < , h^^c.» „ ,r,t BEYAZLI KADIN drtu 4l\Jıl sayı 14637 it**., umhuriyeC KURUCUSÜ: rUNUS NADİ KTTRTTrTTSTT TTTVTTS V i n Telgraf v e m e k t u p adresı: C u m h u r i y e t İstanbuJ Posta tKurusu: fstanbtd N o . 246 Telefonlar: 2 2 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 İMF r Sasan Deniz Büyük Fransız edebiyatçısı Vercors*un son »avas yıllannd» yazdığı ve derhal büyük bir ilgi yaratan bu nefis eserind» Alman ijgali altında Fransır halkmıu d»nizin susuşuna benziyen sessiz fakat vmktır davranısı neris bir üslupla canlandınlmaktadır. Varlık Yayınlan arasmdm &~ kao bn tdtabm fiyatj 2 Ilradır. tâncılık: 6447/474» Pozartesi 3 Mayıs 1965 CHPftira BÜYÜK TEŞEBBÜSÜ CÖLCÜMTE AYIN 10 .imDA DENİZE İNDİRİLECEK OLAN 4 TANK SEVKEDEBİLECEK ÇIKARMA GEMİSİNİN 1IAKETİ VK ASKERİ BİR ANDA vali tâyinletinde partızanlık götmedi İçişleri Bakanı, basın toplantısında Yunan uyrukluların sınır dışı edilmesine devam olunacağını söyledi «Millet yapar» teşebbüsü yurtta geniş ilgi uyandırdı VALİLER DESTEKLİYOR Dün vatandaşlar ve teşekküller ve özellikle gençlik teşekkülleri, pazar olmasına rağraen, gazetemize müracaat ederek bu büyük teşebbüse katılmak istediklerini ve »çılacak olan kampanyaya bütün organlariyle katılmağa hazır olduklannı bildirmişlerdir. •"umhuriyet'in «Millet yapar» teşebbüsü " b ü t ü n yurtta geniş akis uyandırmakta devam ediyor. C.H.P. İKTİDABA K 6ÜÇ1UK ÇIKARMAYACAK ANKARA Cumhuriyet Bürosu ŞAH ve DlBA ANKARADAN GEÇTİLER AKI ve IŞCAN Istanbul Valisi Niyazi Akı, hareketi heyecanla karşıladığını söyiemiş, bu milli dâvayı desteklediğini ifade etmiştir. Belediye Başkanı Haşim Işcan da şunları söylemiştir : «Memleket savunmasına temiz duygularla i.ştirak araacını güden bu teşebbüse ben de bütün gayretimle iştirâk etmeyi millî bir borç sayarım. Memleket her bakımdan kuvvetlenmelidir. Bu kuvvetlenmede bütün milletin hissesi bnlnnmalıdır.» İşçîler lokavt yapan îş verenleri protesto ettiler ALÂEDDİN BİLGİ ürkiyede ilk defa olarak dün, işverenlerin lokavt yapma karannı protesto etmek amaciyle, Kazlıçeşmede bir işçi mitingi yapümıştır. 5000 den fazla işçinin katıl^lgı bu mitingde konuşan, Türkİş Bortge tefflsilcisi, «Bugünden Itibaren Türkîş, l^irkiyede açfîkTa>"selStelle mücadele kampanyasını resmen açmış bulunuyor..> demiştir. Saat 13.10'da binlerce işçinin bir ı ağ.zdan söyledikleri İstiklâl Mar M İsverenler insafa gelmezlerse, vy'yle başhyan miting'de özellik yann Saraçhanebaşınd» yarım mille, Kazlıçeşmede lokavt yapan 49 yon kişinin iştirâk edeceği daha meren'in tutumu şiddetli bir şe D Ü y ü k mitİBg yllpicıiklza d e m i S | kılde protesto edilmiştir. Bu ara | j ^ ^ n . t Sendikası Başkanı Keda İlk konuşmayı • yapan îsmail ' m a l T ü l k e r i s e « ç a ü ş a n v e ç a I l s t l . , P , ^ ^ . • t n « n l a r l , ** b i r a . k a n ran sımflar avrıld.kça, çok önetnli »efaleiın kucaS,na atan z.hn.yete ,„ o y l ı a ı u | l j J e c ^ teüıtiai, karşıyız » dıyerek ^oze başlam;ç .t i r ve devamla, «49 işverenin baksız ' DÖVIZLER KONtŞLYOR!... lokavtiyle binlerce işçi ailesrnin Çeşitli sendika temsilcilerinin sefaletin kacağına atılmasını prokatıldığı bu mitingde yapılan kotesto etmek istiyornz. Ba memlonuşmalardan daha çok, işçilerin kette ba lokavt kararı, böyle intaşıdığı dövizler dikkati çeksafsızca kullanıldığı müddetçe sadece açlık ve sefâlet degil, roillf servet te ziyan olacsktır . » demiştir. «İU RASI ATİNA DEGİL!...» Zaman zaman tezahüratla karşılanan konuşmasında, işçilerin fabrikalara saldırmalarınra 5 z konusu edüemiyecpğiÖ nı, «Çalışanların hiç bir zaman baysiyetsiz kalmıyacağını» da belirten Topkar, bu arada önceki gün Atinada «işçi polis» çatışmasına da değinerek, «Atina'da 3 bin işçi poliüle çarpısmıs. Biz memleketimizf de emniyetimizi saçlıyan «mniyetçilerle çarpışaeak değiliz. Biz onlann yardımcısıyız .. Burası Atina değildir. Olmıya ı caktır. Burası Türkiye'dir, hör I memlekettirîj. demiştir. KURAY ve ERKUT Ankara Valisi Enver Kuray ve Belediye Ba.şkam Halil Sezai Erkut, CUMHURlYET'in bu büyük teşebbüsünün Ankarada gerçekleşmesi için bütün imkânların sarfedileceğini, Ankara Büromuz vasıtasiyle gazetemizg i t e f i i r i i « ş Bu arada Ankara Büromuz dün şu haberl vermiştir : (Arkası Sa. î, Sü. 3 de) T Gölcükte her ay bir çıkarma gemlsi yapılabilir YILMAZ ÇETİNER hnlarından akan ter ile ellerinin altınIdaki «Çeliğe su veren» Gölcük gemi tezgâhlarının yürekleri iman dolu işçileri, mühendisleri ve başlarında bulunan koTÜRK SUBAYLARI VE TÜRK işçİLERİNİN mutanlangünlerdenberi ulvî bir heyecan i n A e İNŞA ETTİĞİ 470 TONLUK KARAKOL GE ^ Çabşmalarmı bir kat daha hızlanMİSİNİN SON DURUMU... D^nlzKuvvedennin Gölcükteki tesi.lermde SAN BÜTÜN GÜCÜYLE GEMİYE SON ŞEK neferinden komutanına kadar aşkla, şevkle ve muciz e v ! LİNİ VEKMEK İÇİN ÇALIŞIYOR diyebileceğim bir kuvvetle durup dinlenmeden meydana getirilmesine çalışılan bu eser neydi? Ne yapmak istiyordu, her bir parçasına varlıklarından varlık «•••a katan 24(10 ün üzerinde insan? Bu mutlu haberi, mayısın 19 uııda bütün Tiirkiye ögTenecek, anıa geliniz şu heyeran fırtınası içinde ben size çiındiden söyliye yim!.. BİNLERCE İN Huzursuzluk kaynağı Millet Partisinin davranışlan hükumette huzursuzluğu devam ettiriyor. Bölükbaşının kişiliği ve psikolojik durumuna paralel olan bu hareketlere hergün bir ypnisi daha eklenmektedir. Dörtlü komitede M.P. li bakan. Bölükbaşıdaki T.R.T. sabit fikrinin savunucusudur ve Adnan Öztrak yerinden atılmadan bütün tayin ve nakil kararlarına karşı olacağını açıkça söylemiştir. M.P. li bakanlar ortak sorumluluğu bir tarafa bırakarak âdeta pasif mukavenu't bareketine girmişlerdir ve kararnameleri imza etmcmektedirler. Meselâ bir bakan yazıldıktan sonra imza için dolaştınlan kararları hukuk müşavirliğine havale etmekte, böylcce diğer partileri pazarlığa sürüklemek istemektedir. Yine Millet Partili bakanlar siyasî yatırımı açıkça yapmaktan kaçınmıyorlar. Demeç üstüne demeç, hikmet üstüne hikmet. Aslında yaratmak istedikleri hava sanki millet inamrmış gibi eskiden kalma aksaklıkların kendileri tarafından düzeltildiği ve meselâ seçim emniyetinin Millet Partisi tarafından sağlandığıdır. Geçenlerde hükumet geceli çündüzlü Kıbrıs buhram üzerüıde çalışırken bunlardan biri seçim bölgesinde kendisinin ve partisinin propasandasını yapmaktan çekinmeyecek kadar işi fütursuzluğa vardırmıs ve onun yanında gezisini «Bakanlığa bağIı dairelerde tetkikler» olarak göstermekten çekinmemiştir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ve çoğalttıkça memleketteki huzursuriuğun devşirme bir takım politikacıların maksatlı ve o nispette gayri ciddi tutumlarından ileri geldiğini görürüz. Vlaksat şudur: Millet Partisi sadece tek kişiye dayanan ve tek kişinin kafa yapısına, çene kuvvetine göre yürütülen küçük bir partidir. Aslında milletvekili istihsali için kurulmuş bir teşekküldür.. Fikrî bir temele değil, liderin üzerine oturtulmuştur. Parti seçlmlerde istibsali arttırabilmek için bir şeyler, ama sivri bir şeyler yapmak ve özellikle liderine aslan dedirtmek zorundadır. Bunun için muhalefete saldıracak, hükumette güya prensipierin savunucusuymuş gibi davranacak, gerekirse mubtıralar verecek ve huzursuzluğu devam ettirip isminden bahsettirecek, ve onun yanmda liderleri çıkıp Kıbrıs konusunda vatan millet nutku atacak. Şimdi girişilen hareketlerde gerçek maksad» erlşmek için nygulanan bir çirkin politika. Önce başbakana çıkış yapan ve ondan yüz bulamayınea şikâyet için Cumhurbaşkanına kadar giden M.P. liler partilere muhtıra verip yeni bir denemeye girmişlerdir. Eğer diğer koaüsyon partileri, dolayısiyle hükumet, muhtıraya göre M. P. nin isteklerini yerine getirirse bu, liderleri için seçimlerde kullanılacak bir başarı kozu olacak, aksine reddedilirse, koalisyondan çekilerek saldırıcı muhalefete geçeceklerdir. Bütün bu gürültüler, taktikler önümüzdeki seçimlerde üç beş kişiyi daha Mecllse sokmak için. Onun yanmda huzurguzlukmu;, işier sürüncemede Irabyormuş umurlannd» değil... Tank ve asker taşıyabilen 400 tonluk modern bir çıkarma gemisi ile saatte 21 mil siirat yapan düşman denizaltılarına aman vermiyecek siiâhlarla mücehhez bir Karakol Gemisinin arkasında şampanya patlayacaktır o gün... TOPKAK, DÜNKÜ MİTİNGDE KON"USUYOR Şanlı Yavuz'la konuştum... Gölcük Deniz Fabrikalaridl, : Terşaneyi, 25 bin tonluk ve ya ; tun asırlık meşhur ha\Tizu.... Ni : hayet onun yanmda hâlâ bütün ihtişamı ile yatan şanlı Yavuzn gördüm orada... Türk denizcilerine kahramanIık menkıbeleri yazdııan. onlarla savaştan savaşa. zaferden zafere koşan Yavuz, ihtiyar. fakat ruhunu hâlâ muhafaza eden bir (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) j mekteydi: «Hak aradık, sokağa abldık...» «Senelerce boğaz tokluğuna çahştık. sokağa atıldık:.», GENÇLİK İŞÇİTLE BERABER i «Şişko kâr • cılız ücret», «Faşizme, Komünizme karşıyız..» Ve Gençlik adma mitinge katılan SEÇİMLER ' bu arada, oldukça büyük tezaTürkiye Milli Gençlik Teşkilâtı Bas j hüratla uçurulan kırmızı • beyaz kanı Erol Ünal, yaptığı konusmada | Seçimlerle ilgili çalışmalardan renkli uçurtmaya yazUı «5 Gre bahsedilen bildirinin son kısmında ise, lokavt yapmak suretiyle işçileve, 49 lokavt... Kim sermaye ve bir yerde şöyle denilmektedir: rin kötü duruma düşürülmesini ten servet düşmanı?..» yazıları ve kıd etmiş ve «Türk gençliği bütün «Parti Meclisi, bazı teşebbüslerden daha buna benzer yüzlerce dö ve kamu • oyuna yayüan haber ve ilerici kuvvetlerle Türk işçisiyle beviz, mitingin amacıru dile getir işaretlerden endişe etmektedir. Buraberdir...» demiştir. mekteydi... Saat 16'da sona eren nun gibi, partizanlık sayılacak taTEHLİKELI DURÜM miting'de dikkati çeken diğer savvurları ve seçim emniyeti namı bir husus ta, 5 otobüs dolusu altında tam aksine seçim emniyeTütün Müskirat Federasyopolisin bu mitingi talrip edişi tini tehlikeye düşürecek davramşlanu Başkanı İbralüm Dinçer de, olmuştur. «İşverenler ba şekilde tutumrı da ciddi olarak takip etmektedir. larına devam edecek olurlarsa, ELİT İŞ DE TÜRK İŞE KARŞI Anayasadan kuvvet alan müessesınıf mücadelesini yaratmıs olaAnkara, (Cumhuriyet Burosu) selere karşı reva görülen hücumlarcaklardır» demiş ve işçilerin yal Türkiye Elit İş sendikası ve An ls ve Anayasanın tanıdığı yetki ve nız özel sektörde değil, Devlet kara Elektrik Havagazı işçileri Sen sorumluluklan zorlama eğilimleri sektöründe de baklarını tam o dikası, dün Türkİş'in karşısında ile CHP olarak mücadele edeceğilarak almadıklarını belirtmiştir. yer aldıkJarım va Türkiye İşçi Sen mizi yüce Türk milletinin bilgisine EnerjiIş Sendikası yöneticilerin dikaları Dayanışma Konseyini des arzederiz.» den Hilmi Gürbüz, «Eğer bn insaf teklediklerinl açıklamışlardir. Ankara, (Cumhuriyet Çahşmalannı bitiren CHP Partl İçişleri Bakanına daha önce Meclisinin dün yaymladığı bildiriyöneltilen değişik soruların cede «Dördüncü Koalisyon Hiikümeönin basarmağa mecbur olduğuhiz vaplan özellikle ?u nolctalarda toplanmıştır : metlerde muvaffak olabilmesi için CHP iktidara asla güçlük çıkarmak NAKİL VE TÂYİNLER niyetinde değildir. Hükümetin omuzlannda büyük ağırlıklar vardır. n Hazırlanmakta olan yeni y5Kıbns davâsı bilhassa çok ciddi • " netmelikteki esaslara göre mayıs ayı sonnnda normal nabir safhaya girmiş bulunmaktadır» denilmektedir. kil ve tâyinler yapılacaktır. Bn Üç gün süren çalışmalardan son nakil ve tâyinlerde tesbit olanacak prensipiere tam bir sadara yayınlanan bildiride memleketin katle riayet olnnacaktır. iç havasına, Kıbns konusuna ve gelecek seçimlere değinilmekte ^ 3 Bakanlığın üst kademesinde dir. bulunan memurlar arasmda «GÜÇLÜK ÇIKARILMIYACAK» tâyin ve nakil düşünülmemektedir. Bildiride iç politikayla ilgili olarak şöyle denilmektedir: E l Emniyet Genel Müdürü Ah«CHP memleketin içinde bu ^ ^ met Demir hakkmda alınmıs bir karar mevent değildir. lunduğu iç re dıs şartlar karşısında yurtta huzur ve güven haYUNAN UYRUKLULAvasınm hâkim olmasmı başlıca RIN DURUMU meseTe savnuktâdır. tç bünyedeki yersiz ve ifratlı çekişmele RJ Türkiye ile Yunanistan ararin, bilhassa dış politika olaylasmdaki ikamet, ticaret ve nnın ciddiyetini daha da artırleyrüsefain anlaşmasının feshedığı bu nralarda memlekete zadilmesi üzerine ikametleri sona rar Tereceğine kanidir. Dördün i erenlerin memleketten çıkarılcü Koalisyon Hüküraetinin bamalanna devam edilmektedir. şarmağa mecbur olduğu hizmetYapılan istisnalar üzerinde dulerde muvaffak olabilmesi için CHP İktidara asla güçlük çıkar j rulmaktadır. Görüşümüz Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. mak niyetinde değildir. Siyasi rakiplerimizin de bu anlayışa ge: ÂSAYİŞ DURUMU lerek ifratçı taraftarları ve yayınlan ile tahrik ve ifratlara son | î | (L) cetvelinde bulunan kadvermelerini temenni ederiz. C. ^ ^ rolardan 500 polis memnm H.P. kendini savunmak zorunbn yıl bütçeslyle serbest bırakılda kalmadıkça yapılan bu tahmaktadır. Bütçe kannnlaşınea rik ve iftiralara kapılmamaya ba kadrolar» tâyinler yapılaeakçalısacaktır.» tır. KIBRIS KONLSÜ VE ^ Bekçi teşkilâtma yeni bir DIŞ POLİTİKA veçhe verilmesi için bir kanun tasansı hazırlanmaktadır. Bildiride Hükümetin omuzlannYakında görüş ahnmak amaciyda büyük ağırlıklar olduğu, Kıbns le tasan Bakanlıklara gönderidavasısın ciddi bir safhaya girdiği, lecektir. hükümete bu konuda gayretler düş^ J tstanbulda işlenen 21 cinayetüğü belirtilmekt* ve şöyle devam tin faillerinden ikisi, Ankaedilmektedir: rada 11 einayetten birinin, tz«Yabancı memleketlerle müzakemir'de II einayetten birinin failrelerde seçimlerin yaklaşmış olmaleri bnlnnamamıştır. sı ileri sürülerek bazı yabancı devf 3 Jandarma bölgesinde asayiletlerin masa başına oturmak isteşin daha ciddî sağlanması için memeleri karşısında Türk Hükümehassas bölgelere takviyeler göntinin bu müzakerelerde, başlıca ma derilmiştir. Bütçeye gerekli araç halefet partisi olan ve dış politikalar için 50 milyon lira konmuşda millî tesanüt duygusu ile haretur. ket eden partimiz tarafından desteklenmekte olduğunu ve bu ba Q Dış piyasaya iç piyaıadan kımdan Türk Hükümetinin bu göcanlı hayvan ve emtia kaçırıl rüşleri yürütecek kudrette olduğumaktadır. nu hatırlatırız.» itap, mecmua ve gazeteleri kanştırmak yasaktır» levhalannın asılı olduğu Içişleri Bakanlığı kütüphanesinde bir basın toplantısı yapan İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Âkdoğan CHP iktidan zamanında Valiler ' arasmda yapılan tâyinlerde «Partizanhk görmediğini» Bürosu) | söylemiştir. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) • Romaya gitmekte olan iran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve İm» paratoriçe Farah Diba dün, Ankara Esenboğa Hava Alanından transit olarak geçmişlsr ve 40 dakika kadar hava alanmda kalmışlardır. Şah ve Iflgparatoriçe hava alanmda Cumhurbaşkaııı Cemal Gürsel ve Bayan Gürsel, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Kar» Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Genel Kurmay Ikinci Başkanı Korşeneral Refik Tulça, Ankara Valisi Enver Kuray ve diğer askeri ve mülki erkân tarafından i karşılanmıştır. Milli marşlar dinlenılmış, 21 pare top atıldıktan ve merasim kıtası teftiş edildikten sonra, Şah, Cumhurbaşkanı Gürsel ve Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ile şeref salonunda yarım saat kadar j"ö', rüjmüşlerdir. FARAH DİBA Imparatoriçe Farah Diba, basın' da Panama stili yeşil bir şapka, üzerinde lâcivert bir pardesü v« yeşil bir elbise olduğu halde uçaktan inmiştir. Diba ayrıca boynunda üç sırah inci bir kolye ve fene inciden kupeler ta$ımaktaydı. ; İmparatoriçe saçlarını gene kendi stilinde yaptırmıştt. ŞAH VE DIBA'NIN SÖZLERl ; lran Şahı Muhammed Rıza Peh\ levi, saat 1.15 de Roma istika. , metine hareketinden önce %azete• cilerin bir sorusu üzerine: «Türk Topraklarına tekrar ayak basmaktan çok memnannm, Türk | halkına refah ve saadet dilerim.» ; demiştir. Diba uçağa binerken Türkç» olarak «înşallab gene geleceğim» de' miştir. VALİLER ^rt Ankara'da sokak nümayişlerini önleraeyip bilâkis oğlu ve yeğenini de kattığı iddia olunan Ankara Valisi Kuray'a yapılan isnatlar doğru değildir. Çünkü ola3'ların cereyan ettiği sırada, Ankara Valisinin üç vali ile beraber Londra'da bulunmakf a olduğu tesbit edümiştir. Q j Partizan hareketler sebebiyle Bakanhğımıza intikal etmiş ve edecek ihbar ve şikâyetler üzerinde hassasiyetle dnmlmaktadır. Bir gazetecinin, «CHP iktidannda valiler arasmda partizanca atanmalar yapıldığını iddia ediyordunuz. Şimdi ise böyle bir şeye raslamadıgınızı beyan ettiniz. O iddialar bir yatırım mıydı?» sorusuna Akdoğan açık bir ce ' vap vermemiş, ancak «Dosyalarda, ben bu tâyini partizanlık için yaptım diye bir yazı olmaz. Bundan böyle yönetmeliğe çöre hareket edilecektir» cevabını vermiştir. YALINAYAK DÜNYA TURU Yanlarına gıtarlarını alan iki turist tam tabiriyle «yalın ayak» dünya turuna çıktılar. Dün Istanbulluların da dikkatinı çeken bu iki gencin bundan sonraki durakları neresi olacak belli değil; ancak «pabuç eskitmek» derdinin başlannda olmamasından m^mnun görünüyorlar. Amerika Dominik'e 2090 asker daha gönderiyor VV'ashington, (a.a. AP RadvoIar) Başkan Johnson. Dominik'e 2000 Amerikan paraşütçüsünün daha şönderileceğini açıklamıştır. Johnson bu yeni sevkiyata gerek' ce olarak, adadaki 5000 Amerikan askerinin tecavüze ngraması ihtimalinin variıftnı çöstermiştir. [BU KON'UDAKİ DİĞER HABüRLERİMİZ 3. sayfadaj Oğrenci derneklerinin durumu inceleniyor Ankara, (a.a.) Bazı öğıenci derneklerine seçilen idare heyetlerinin. hukuki durumları itibarı ile, bazı an laşmazhkiarla karşılaşıldı, bu idara heyetlerinin tasarruf haklarını gereği gibi kullanamadıkları yolundaki müracaatlar üzerine, j<;işleri Bakanlı ğınca ilgililere tâlimat verilmis, Mülkiye müfettişlerince tahkikata bajlanılmıştır. Mülk'iye miifettişleri, İstanbuldaki talebe derneklerinin scçimlcrinde cereyan eden hâdiselarin ışıeı altında. bu dcrnpklrrhl hııkuki ritırtımlarım lcsbit cde. rek, biı rapor hazırUıyacaktır, l. Ecvct GÜREStN | «•••••••••••••I •••••••••••••• İŞÇİLEB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog