Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Mılli Eğitim Bakanlığınca Dünya Edebiyatmdan Tercümeler serisinde y eniden bastınlan eserler. Kuruş ÂVÂKE KADIN Colette Suut K Yetkin Lütfü Ay 380 DUBROVSKİ A.S. Puşkin H. Âli Ediz 860 MAÇA KIZI A.S. Puşkin H. Âli Ediz 150 KÖYl'.V ÇOCUĞU E. Eschenbach Burhan Arpad 530 (Basın 8080 5998) 42. yıl sayı 14662 u m h u r i yet KUHUCÜSU: YÜNUS NADİ Telgraf v* mektup adresı: Cumhuriyet Istanbul Posta Kurusu: İstanbul No. 245 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 37 22 4 2 9 8 2 2 4 2 99 T Ü K S £ R İ Sİ İ CIKANLAR inP. Ronbert F. 250 K. F. 250 K Jfc, Kousselt v.* . 230 K De»oyer .MOQ|^lHpgLXC P. Dcjoycr F^göO K M. Duverger F. î a i K SİY. ÇOCÜĞ' , ^ EĞİTİMİ ^jfcrge F. 2İ0 K SİYASÎ PriPlifi'aa J. M. Domerîişh F. 300 K SÖZ ve FİKİR HCRRİVEÖJ.B.Bıiri F. 200 K * FELSEFE MESELELKRİ B. BuSscl F. 400 K. HATIPLİK SA.NATI J. Brun Bos F. 400 K. REMZİ KİTABEV M n c ı k k ; Ç488/Jİ Cuma 28 Mayıs 1965 BAYRAM HEYECAHLA KUTLANDI HELE ŞÜKÜR, BU DA GEÇTİ. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ayıs Hüniyet ve Anayasa Bayıamı. dün biitün yurtta heyecanla kullanınıştır. Bu aıada, illerden bi.zılannda siyasi partilerden sadece CHP nin kutlama törenlerine katılmış olması dikkaü çekmiştir. Ankarada Harb Okulu. ilk defa törene katılmıştır. Ayrıca geçen yıllara kıyasla. bu yıl tstanbulda yapılan kutlama törenlerinde de hiç konusmn yapılmamıs. kapalı salon toplantılannda ise, 27 Mayıs devriminin iktisadi ve siyati özgürlüğü üzeıinde duıulmuştur. Yine ilk defa ulaıak bu yıl. iikokullar dii. yağışlar yüzünden kutlayamadıklan 23 Nisaıı Egemenlik ve Çocuk Bayraınını» da bu arada kutiama fırsatını bulmuş!ar. İstanbul cadtle ve sokaklaıında taşıdıklaıı döviz ve pankaıtlaıla halkı «Millet Yapar kampanyasına çağırmışlardır. Ankarada yapılan torenlerden bir görünüş Saat 9.00 da Anıtkabiıde vapılan törene, Cumhurb<ışkanı adına Cumhuriyet Senatosu Başkanı Enver Aka. Genel Sekreter Zeytinoğlu, Muhafız Alay Kumandanı. Baştabib Pıof. Dr. Albay Vural ile üo emir subsyı kattlmışlardıi". Ayııca Millet Meclisi ANKARA Cumhuriyet Bürosu ' Başkanı Siımen. Başbakan Ürgiiplü. Genei Kuımay Başkanı Orgeneral Sunay, Anayara Mahkemesi BaşI kanı ve ü>eleıi, Kuvvet Kumandanlaı 1. senatör vr | milletvckiileri. siyasi paıliler başki:ıı ve genel sekTicaret Bakaıılığı Dış Ticaıet Daiı«rsinde önemli reterleri, askcıî ei"kân. Danı^tay. Yargıtay. Sayışta.% japılnıırjtır. 1 Başkanlan, Rektürler. Dekanlar, Diyanet İşieıi Ba>Dıs. Ticaret Daiıesi Baskaııı Nida Tiirkmen. İç Ticaret Dairesi kanı. Ankara Valisi. dernek ve genclik te.şekkiilleı: Adana Bölgesini tedvire memur edilmistir. temsilcüeri de kortcjdeki yerlerini almı.şlardır. İç mozelede Ti borusu ile saygı duruşu başlaDış. Ticaret Dairesi Baskaıı yardımcılarından Targaıı Çarıklı mıç ve Senato Başkam Aka, kıımızıbeyaz karanTctkik Kııruluna. Giindiiz Arda İç Ticaret Dairesi içinde baska bir fillerden yapılan Cumhurbaşkanlığı çelenğini kabıı goreve Turgut Çarıklı Tetkik Kıırulunda.ı Dış Ticaret Dairesine. koynıuşuıi". İ.siiklâî Mar.^njn çniınışîndan sonra saygı duruşu bıtnıi.;. Ak;ı. öztl dtftere: «Atanı. hu^iiıı Baskan vardımcılarındaıı Celil Vahisoğlıı ikinci başkanlığa, Tetkik 37 Mayıs Anayasa ve Ilürriyet Bayramım millcUc Kurulundan Abdülhalik Indere, kutluyor ve huzurunda saygı ile eğiliyoruz» cümlesıDış Ticarev Dairesi Müşavirligine ni yazmış'.'r. getirilmışlerdir. Bundan bir süre önce Bakanlık Devnnı ŞehiUiğintle yapılan ihıiranı duıuçuyic Anıtkabırdcki türen sınia frmiştiı. TeJtiş Heyeti Başkam Tarık Sesyılmaz'ın İstanbulda bir göreve âtanınası ile Bakanlık ıçınde daha başka tâyinlere gidileceği bek lenmekteydi. Nitekim, bütçe gö9.45 de Genel Kumtay BaşkanliKiıuUı düzeııleııen rüsmelerinin Millet Meclisinde töıende ise. pıotokola dahil /.evat. (îeııel Kuımay Ba*tamamlannıasmdan sonra bu deFotoğraf: Tulây DH'ITÇIOĞLU kanı Orgeneral Sunay. Kara Kunetleri Kumandanı Ankara. 1 Cumhuriyet Büroğışıklikler yapılmıştır. Oraeneral Turul. H»va Kuvvetleri Kuınaııdaııı OrgcnrBir kiıruk iki asker arasından mcrasimi seyredyor su I CKMP Genel İdaıe ral Tajısıl. Deııiz Kuvvetleri KuKurulu, Genel Kongrenin amandanı Oramiral L'raıı. (îenel day yoklamalanndan önee ya Kurnıay İkinci Başkanı Korgeneral pılması için hazırhklara başTul«a. Jaıularnıa Genel KunKiııdulamıştır. Bu aıada. tüzük ve nı Korçenernl E.sen. Milli (iüveııAnkara. 1 Cumhuriyet Bürosu) pıogvam değişikliği yapmak lik Kurulu Genel Sekreteri Knrne27 Mayıs 1960 ıhtilâlini yapan üzere iki komisyon kurulmuş neral L'lgenalp'i tehrik etmi»lerdir. Milli Biriik Komitesi üyeleri butur. gün Anayasa ve Hüniyet BayraÖte yandan. dün bir biljnının be.finci yıldönümünde 14" diri yayınlayan CKMP. iki ler ve diğerleri olarak ilk deta günden beri basında CKMP bir araya gelerek topluca Anıthakkında çıkan yazılar hakKabri ziyaret etmişler ve oelenkkında şöyle demektedir: ler koymuşlaıdır. Daha sonra, törenlere katılan zeMilli Birlik Komitesi üyele«İki günden beri. partinıiz \at, saat 10.30 da Anayasa Mahkeline iiderlik yapan Fahri Özdılek hakkında basıııda çıkmış bunıesine gelmişler ve Anayasa MahAnıtKabir Şeıef Defteıine şunlunaıı yayınlar. (ieııcl ldare kemesi Başkanı Lütfi Akadlı ile 'an ya/mıştır: kurulumuz taraıındaıı iıueüyelerin bayramiarını kutlaınışlar«Ölünısüz Atanı. eıııaıulleriııiıı f T.M.T.F. vv TürkUin müştereken hazırludıklan pftroliın nıi 11 ils ^li 1 i 1 mıı> U iiyilî aiişlei". unceki gelenıniş ve nıuhteviyatı umudır. bekıisi öğütlerinin izleyicisiyiz. j ce şehnn başlıca bina ve yerierine yapıştn ılmıştır. «Petrol millile^tirilecektir.», «Türkiyeyi soınüren yanıi bir üzüntü doğuıınuştur. Saııa minııet ve sükranlarımızı ; baıuı şirketltr kahrolsun». Türkiye. bir Vietnam, bir Donıiııik olmayacaktır. Kahrolsun Emperyalizm!..» yaarz ederiz.» CKMP mensupları. partiııin j zılı 3000 aüşten başka. şehıin ba.şiıca 15 caddesine de büyük harflerle a>nı cümleler yağlı boya ile yazılmıştır. 14 LER DE BEKABEK kurulduğu tarihteıı bu yaııa. i Valilihten müsaade alınmasina 1't.ğmen. afişleıin yapıştırılışı sırasmda. bazı oiaylaıa meydan vermemek AnıtKabri ziyaret ederek .saySaat 11.00 de büyük bir ka ' için. pulib taıafından alınan tertibat. sabaha kadar devam etmiştir. Bu sebeple ber hangi bir olayın cereinandıkları fikir ve dâvaların gı duruşunda bulunan eski Milli iabalık tarafından izlenen Hikıskanç savunucuları olarak yaıı etmediği ilüililerre helirtilnıistir. Birlik. Komitesi üyelerine 141er "podromdaki törende Hüivümot her türlü şahsi davraııı^larm den bazilan da katılmışlardır. Buadına bir konuşma yapan Deykarşısında bulunnıuşlardır.» giinkü saygı duruşuna katılan 14 let Bakam Altınsoy: Afişieri yapıştıran ve yere yazı yazanlann küıılikleri polis mrat'ından ıcfbit cdılmiştır. Eınniyet .MüBildiride ayrıca. paıtinin lei' şunfardır: • 27 Mayıs Devrimi. tarilıi ve fiili dürlüğüne çağrılaıı ve isimleri tesbit edilen 50 kişinin üniversite ve yüksck okul öğrencileri oldukları birlik ve beraberlik havası iAlpaslan Tüvkeş. Numan Esin, bir zaruretten doimuştur» demiş öğrenilrııiştir. Öğrencileı serbesı bırafcjlmışlardır. ktedir. çinde olduğu belirtilmektedir. i Fazıl Akkoyunlu. Muzat'fer Özv e Türk Silâhlı Kuvvetleri adıdağ. Oıhan Kabibay, İrfan Soimana bir konuşma yapan Üsteâmen zer. Mustafa Kiiplun. (Arkası Sa. 7, SU. '.i de) A.P. PEIROl VE MADEN KANUNIARIN! SAVUNDU ANKARA Cumhuriyet Bürosu Mecliste vapılan Sanayi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhkiarımn bütçesinin müzakerelcrinde petrol ve madenlerin miilileştirilmesi konusunda tartışmalar olmuş C'.ll.r., M.P. ve C.K.M.P., A.P: nin bu konuüaki davranışına siddetle çatmışlaıdır. Bu arada Turhan Feyzioğlu ile A.P. liler arasmda kısa ağız kavgası cereyan etmiştir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam M. Turg^ıt bııgünkü statükoyu savunmuş, A.P. Grup sözcüsii ise özel sektöre daha fazla ağırlık verilmesini istemişlerdir. (Bütçe müzakerelerinin tafsilâtı 7 nci sahifemizdedir.) Dış Ticaret Dairesinde önemli tayinler yapıldı ANKARADA 27 Mayıy Anayasa ve Hürriyet Bayramı. bütiin yuıtta olduğu gibi. dün ^ehrimizde de törenleıie parlak şekilde kutlanmışıır. Şehir. baştan başa bayııklar ve yeşillikieıle donatılmış. gece ışıklandınlmış ve fener alayiarı düzenlenmiştıı. Bursa'da 150 bin lira toplandı ANITKABİRDE CKMP de hazırhğı Bl'RSA Gdzetemizin açtığı «Başkalarının vermediğini MlLLET TAPAR» kanıpanyası dolayısıyle Bursa Donanma Ccmiyeti resmen kurulrauştur. Dün akşam 35 kişiiik kurucu heyet ilk toplantısını yapmış. ve 16 kışilik yönetim. kurulu seçilmi.ştir. Yönetim kurulunda 5 siyasi partinin temsilcileri ile Bursa Müftüsü de yer almıslardır. Bu sabahtan itibaren resmen faaliyete geçen Donanma Cemiyeti Yönetim Kurulu. şehic, ijc* ve köy.lerde bağıs toplama programını tesbit etmiştir. Düne kadar kampanya . resmen sçılmış olmamasına rasmeıı. vatandaşların bağı? tutarı 100.000 lirayı aşmıs bulunrnaktadır. Dün Rece toplanan Bursa Ticaret Odası Meclisi de kampanyaya 50 bin iira bağışta bulunma kararını vermiştir. Dor nanma Cemiyetinin «Millet Yapar» kampanyasını kı?a bir çüre icinde 1 milyona ulaştıracağı umulmaktadır. 100 Kl Zl BAGIŞLADILAR AP HARİÇ, ÜÇ PARTİ MİLLİLESTİRME İSTİYOR Millet Meclisinde dun Sanaji bütçesi görüşüiürken petrol konusu üzerinde ourulmuş ve koalisyon ortaklarından M.P. ve C. K.M.P. partileri sözcüleriyle, C. H.P. sözcüsü A.P. ye siddetle hü cunı derek, petrolün mülileştirilmesini istemişlerdir. Özellikle M.P. sözcüsü, Demirel'e ve M. Turgut'a çatnıış ve A.P. nin kötü ycflda ördu|anü söy lemistir. I GENELKURMAYDA M6K ÜYELERI ANIT KABIRDE «PETROLÜN MİLLİLEŞTİRİLMESİ» ESKİŞEHİR Sivrihisar'ın Ertuğrul köyü halkı. 100 kuzu vermek suretiyle. «Millet Vapar» kampanyasına katılmaga karar vermişlerdir. Köy halkı, kuzuian yaıın satışa çıkaracak ve aldıkları parayı. kampanya hesabına yatıracaklardır. PLÂJLAR, HASILÂTLARIM VERİYOR Timlo Ataköy Plâj Tesisleri bir karar alarak, 28. 29. 30 mayıs günleri plâjdan elde edilecek hasılatı Donanma Cemiyetine bağışlıyacaktır. Süreyja Plâjı Tesisleri de buçün ve yarının hasılâtını Donannıaya hasışlıyacaklır. Ağrı, (Telefonla) Felımi Olgun ismınde bir çiftçi, «Donanma» adını koyduğu tarlasına 20 teneke arpa tohumu »Kmiş ve bundan meydar.a gelecek mahsuiü yardım kanapaııya=ına bırakmıstır Ayrıca. Airı'da Vali Ahmet Paftalının başkanlığında kurulan il komitesi de muhtarlarla bir y;ni toplantı daha yapmıstır Sımdiye kadar Ağn'da 20 bin lıra toplanmış olup. vardım ve bağış miktan artmaktadır. Adana Şehıımızın tanmmı.ş ressamı Sevinç Ener, Adana'da açtığı ilk sergisinııı ha^:lâtını (Millet Yapar) kampanyasına bırakmaktadır. Salı akşamı bir kukteylle açılan seıqi, büyük ilgı görmüs ve ilk ;un 13 tablu satılmıştır. MhMAZ ÇETİ.VER ANAYASA MAHKEMESLNDE ÖG Ü 50 ÖGRENCININ DÜN EMNİYETTE İFADESİ ALINDI 50 ÖĞRENCİNİN ÎFADESİ ALINDI «Cumhuriyet» e şeref üyeligi, Y. Çetinere altın kalem verildi Hipodromda «ŞAHİNLERÎN DİYARINDA BAYKUŞLARIN YERİ YOKTUR...» Ött yanOoiı. dün bir baıın topiantısı yapan Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanı Ahmet Güryiiz Ketenci: 27 Mayısın bcşinci yıldönümü olaıı buniiıı. Ruın:ı cmperyalizmhıin aııcak yıkılabildiği bu tarilıi krntten. hiitiiıı dünyaya sesleniyoruz: Türkiye. ne Batı emperyalistlerinin doîiı sınırmdiiki hudut karakoludur. ne rie Doğu âleminin insan lıak ve hürriyetlerine goz diken ııa/arlarının toplandığı ülkedir. Şahînleriıı diyarında baykuşlarıtı yeri yoktur. olmıyacaktır..» demıştir. Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Devrimleri Duyurma Derneği nin öncekı gün Genel Merkezde yapılan yıllık Genel Kurul toplantısında Cumhuriyet'e «Şe» ref iiyeliçi beratı» veıılmı.ştır. «Başkalarının vcrmediğini Millet Yapar» kampanyasının açılmasına başiangıç olan yazıların yazarı arkadaşımız Yılmaz Çetinere toplantıda «Altın Kalem» armağan edllmıştıı. Diğer taraftan Yılmaz Çetıner ve Çetın Altan, toplantıda «Yılıtı Gazetecileri» olarak seçılmişlerdır. Devrimleri Duyurma Derneği düzenledigi törenle «Cumhuriyet» e verilen «Şeref Üyeliği Beratı» ile Yılmaz Çetiner'e verilen «Altm Kalem» i dün Ankara temsilcinıiz Keınâl Aydar'a teslim etmiştir. Batman rafinerisi işçileri greve gidiyor Diyarbakır (A.A.) T.P.A.O. ile Türkiye PetroKimya ve Atom İşçileri Sendikası arasında çıkan anlaşmazhktan sonra, Sendika greve gideceğini açıklamıştır. Sendika yöneticileri T.P.A.O. ile yaptıkları toplu sözleşme gereğinoe, Batman rafmerisinde çalışan işçilerin ücretlerine 1 Nisan 1965 tarihinde zam yapılması gerektiğini ileri sürmekte ve isverenle bu konuda görüşme talebinde bulunmaktadırlar. Taraflar arasında bir anlaşma olmadığı takdirde. 6 işgününün sonu olan 2 Haziran Salı gününden itibaren Batman'da rafineri. sondaj ve istiirâl bölümlerindf çalışan 1851 işc>. grev yapacaktır. ».MLLLET YAPAKJ» kampanjas>ma ijtüak edeıı ilkokul öğrencileri 2 Mayısın. üikeyi ekonomik yön T den yarı sömürge duıumuna düşürmek istiyen ve meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara ve dış düt manlaıa karşı girişilmiş «Kemalrst bir reaksiyon» olduğunu da bı arada beliı len Ketenci. sözlerin devamla şunları söylemiştir: «Denıokıasi ve Hüniyet lafıııı. eıı çok söz koııusu edîldiği >el Türkiye nlnıasına rağıııeıı. denıok rasi ve hürriyetin cıı cıık katledil diği yer sene Türkivedir. Türkiyt kadar hiç bir yerde Ilürriyet vt demnkrasi ihlal eıiilmemi'rtir. Bı: yüzden artık halkııtıız hu çok perdeli oyundan hir şey aıılıyamaz lı. le ffelmiştir." 21 Mayia'ın amacmı topiantı sııabinda özellikle «iktisadi teınellere» dayayan T.M.T.F. Başkanı, uiu sun mutluluğunu sağlamak içir gerçekleşürilen bu uiusal direııişin, gerektiğmde hukuk dışı davranışlaıa yeltenecek hcı türlü kurura, iktidar ve zümreyc ve şahü saltanalına karşı da güjleniecegini üade. etmıjUr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog