Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

PEŞİN FİATINA TAKSİTtE BâhçeKapı Vakıf hın . 17 42. yıl snyı 14661 u m h u r iyet KURUCÜStT: TÜNTJS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbııl Posta Kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 4ü 37 22 42 98 22 42 99 ICA TÜRKÇE IÖZLÜK Nihat OZÖN hangi arap harfli bir Bu ıvıp metinjerls lugatin aktarn kontrol edı ıa getirümiştir. Tanıklar ifa ^ fazla Arapça ve Farsça ..... iH'e 10 OM den fazla deyim vr kılişe^? anlajşiah açıklanmıştır. ^tğŞ. Fıatı ciltli Şfjtfct&uc. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEKI Perşembe 27 Moyıs 1965 CUMHURBflŞKflNI GÜRSEL'İN DEMECİ: Hürriyet bir ve açık rejiın ortaım içinde atılahilir BUYÜK llllllllllllllllllllllllllllllll TARTISMALAR ZARARLI 27 Mayısın OLMAZ hedefi debiyata lüzum yok. Açık • konuşalını: 27 Mayıs devriktni. çiğnenpn bir hukuk düzenini yeniden kurmak anıacı ile yapılmıştır. Bu bakımclan. dış gorünüşü ile. 27 Majısı yarataıı etkcııiu bir uskiye doıııış nzlemi olduğu sanılahilir. Bir bakıma büyücek bir gerçek payı da \ardır bu sanıda. Hareketin sozculeri devirdikleri kadroyu Atatürk ilkelerine ve demokratik Anayasa düzenine ibanet etoıiş olmakla suçluyorlardı. Ne \ar ki düş.ük yönetim kadrosıı 10 yıl içinde ulusumuzu 1950 lerden, 1930 lardan. hattâ ilk Cumhuriyet yıllarmdan da (laha geriye doğru itmiş. yurdumuzda Tanzirnat de\rini hatırlatan bir ortamın gelişip serpilmesine yol açmıştı. Oy avcılığı kaygusu ile bunların benimsediği .snasal tutnnı yanında 27 Mayıs ; çıların özlemi geııe de ilerici, hem de pek ilerici bir nitelik taşnordu. Devrimiu kansız başarılması. yıırdurnuzun bir dikta rejimine kaymasını önleraek, ayııı zatnanda ' demokratik haklara yeniden ka ! vuşmasını sağlamak bakımından iyi olmuştıır. Ileri gürüşlü yeni bir Anayasa yapılmış, bu Anayasaya avkırı kanuıüarın çıkmasını önleyiri bir yüksek mahkeme kunılmuş, plânh^ataHMMfse geçilnıiş çok Hkirler acıkca ortaya BAGISLAR mıııııııııımıııııııııııımııımıııımıı BASLADI Vlerkpz lEnııK.ısı: 500 B i n l|inı\ lliiliııi'iı\i: 200 Bin Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) «Millet yapar» katnpaııyasıııa T.C. Merkez Bankası 500 bin lira ile katılnuştır. «Millet yapar» kampanyası ıçın «Ankara Uunanmaya Vardım U Komitesi» ne nakıt olarak yapılan bağış mıktan dun 619 bin lıraya yukselmıştır. Ankara İl Kümıtesı dun Vali Enver Kuray'ın başkaniıgıncla uzun bir toplantı yaparak 2 Hazıran çarşamba gunu duzenlenecek «Donannıa Gunu» nun son hazırlıklannı gozden geçırmıştır Komıte toplantısında son gune kadar yapılan bagış mıktarının 619 bin 671 lıra 71 kuruşa j'ukseldığinı tesbıt etmıştır, Bunun 500 bin lirası .\ferkez Bankası bağışıdır. Diğer bankalar da bağış ıçın karara varmak üzeredirler. Ankara ılindekı bütün askerl bırlıklerde gorevlı subayiar da ellerıne geçen net aylıklarının yüzde beşını verıneyı kararlaşurnuşlar ve bunu Komiteye bıldırmışlerdir. Bu bağış da 250 bin lıra tutmaktadır. ııııııııııımıiıııııııııııııııııııııııı Haluk BESEN Ankara Cumhurbaşkam Cenıal Gursel, dun gazetemize özel bir demeç vererek. «27 Mayıs. fikir tartı^malarına konan engelleri ortadan kaldırmı^. haysiyetli bir insan toplumuna vakısır hir idare sistemi getirmiştir.» demıstır. Gursel, Çankaya Koşkunde. «Beş >ıl soııra 27 Mayı.s de\rimi hangi lıoktadadır?» souı^una veıdığı cevaota şunldiı soylemişıır: «27 Mayıs bugün en iyi t e en güzel noktasına doğru yükselmekte le millet 27 Mayısın getirdiği hürriyet \e sosyal meselelerin kavramı \e ^uuıu Uiııde her gun biraz daha sn.tsi. »os\al \e ahlaki bakımdan yiiksclmektedir. Hürriyet ve açık rejim ortamı içinde birçok fikirler. görüşler ve dUşıınceler alenen geniş bir şekilde ortaya atılabilir. Bu doğruvu ve süzeli bulma çabasınm delâleti vp alâmetidir. Klbette bazı kinıselerin lıoşuııa gitmeyeıı fikir j.ıhihi ıılanl.ır w • tıırlıı konusaıılar rıkacak> tır. Bunu bir kâbııs kabul edip memlekette facialar oluvor seklinde yoruınljmak \aıılıstır. Ksasen 27 Mayı.sın faziletlerindeıı birisi dc geniş bir şokilde milli. so.syal. ekonımıik \e politik mescleleriıı serbestfe münakaşa.sına imkân \e fırsat vermesidir. Tekrar edi>orunı, her meselede baska baska tıkir sjhihi olanlar \e kendi fikirlerini sJ\uııaıılar \ardır. Bu zahir gorüııüşü ile memlekette bir aııarşi oldtığu /ahabıııı varatabilir ve>a zayıf görüşlere öyle gelebilir. Hakikatte bu asla böyle değildir. Uoğruyu hulmak için milletçe sarfedileıı gayretlerin kendisidir. Bu tiirlü açık münakasalar. sade maddi meselelerin doğru çözümlenmesine yardım etmez. aynı zamanda mânevî ve ahlâki ycinlerinin durulmasına \e kemaline de hizmet eder. lşte. 27 Mayıs. fikir tarlışıııalarına konan engelleri ortadan kaidırmış, haysiyetli bir insan toplumuna yakısır bir idare sisteıni getirmiştir.» İPRAS1N BAĞIŞI HÜRRİYET ve ANAYASA BAYRAMI i ı | , J I Buyuk hıssesı Turkıye PetroUenne aıt olan ve Amerikan Caltex Petrol Şırketının de ortak bulunduğu «İzmıt Petrol Rafınen Anonım Sirketı (IPRAS) «Millet Yapar Donanmaya Yardım» kampanyasına büyük bir bağışla katılmıs ve dun Iş Bankasına 200 bin lıra yatırmıştır. ^ırkete muvazı olarak rafineride çalışan memur ve müstahdem de aralarında 10 bin lira toplryarak Donanma hesabına yatırmışlardır. M. T. T. B. NİN GECESİ ^'JMHP*1' ulusça kalkınrnarmzın hanei melodla gerçekleşebileeeği koıuısunda, Batı için pek eski olmakla beraber biz . de henüz alışılmamış fikirler dc bu arada boy gösterme fırsatına karuşmuşlardır. Bizce 27 Mayısın siyasal ve sosyal yapıınıza getirdiği en büyük yenilik bu sonuncu noktadır. Devrimin olumlu bir biçimde çöre\ini tamaınlaması da benimsemeye çalıştığımız demokratik sistem içinde bu ayrıcalı ekonomik görüşlerin serbestçe örgütlenebilmesine bağhdır. Bİ7 şimdiye kadar hep sovut bir takım formüller arkasındaıı gittik. Halkın gerçek çıkarı nerede oldııçunu araştıranlar önüne yasak bölge duvarları yükselttik. Buralara yaklaşılmıyacak dedik. Solculuğu umacı saydık \e solcuya ne basında, ne de Farlâmentoda söz hakkı tanıdık. Kurulan partiler az farklarla hop birbirine benzedi. Bunlar eski tek partinin yavruları olarak aralarında didişip durdular. Simdi. \nayasamızın ışığı altında. ilk defadır ki ekonomik kalkınnıa ga%retlerimize hız verebilecek. sosval adalet ve sosyal şrü\rnlik ilkelerini daha rasvoııel \ollardan gerceklestirebilecek bir takım fikir hareketleri yurt düzevinde örgütlenme çabası içindedir. \ e yazık ki bu gayretlerden ürken ufak bir çıkarcılar zümresi telâşa kapılmakta ve 1950 • 19fi(l devresinde muhalefeti tasfiveye çalısan zihniyeti benimsiyerek toplumculara karsı bir haclılar seferi ilânma yeltenmektedir. Vani. vatandaş Haııyayı. Konyavı öğrenmeye vakit bulanıadan solcular ezilmeli ve bicimsel dcmokrasi oyunu üç bu(,tık parti arasında siirüp gitmelidir. Secimlerrie fikirler. prensipler. sosyal. ekonomik ve siyasal inançlar değil. Ahmetler. Mehmetler. Aliler. Veliler karşılaşmalıdır. Nişantasındaıı Taksime. Kavaklıdereden Kızıla>a tasınır gibi. bir partiden ötekiııe rahatça geçilebilmelidir. Bu zihniveti \piiintk. mullaka venmek gerekir. Deği.seıı dunvada geriye dönüs bir havaldir. l l u s coğıınluğunu umacılarla. bos formüller ve kof ııutuklarla uzıın • ue •r a\utma>a imkân voktur. Anayasanın lâfzma ve ruhuna u\aun olarak bütün eğilimlerin halk önünde açıkça boy ölçüsnıesi hiç bir kuşkuya >er \ermeksizin sağlanmalıdır. Gerçek demokrasi budur. Yurdumuz böyle bir ortanıa kavuştuğu gün 27 Mayıs da hedefine varmıs olacaktır. Mccliste 2 MilletvehiU yumtuMaştı Ankara, ıCunıhuri>et Bıırosul Millet Meclısınde dun Çalışma Bakanlığı Butçesının gorusmeleıının sonunda saat 17 3u da Sadı Pehlndnoğlu ıAP' ile Necıp Mırkelâmoslu 'CHP' aıabinda bir ka%^a çıkmiKtu. Her ıkı Mı!let\ekılı biııbiııııe juınıuk savurmuiilar aid>a gııen her iki partiden bazı Milletvekılleri kavgacıları zorlukla ayırmışlardır Çalışma Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangıl tenkıtleri cevaplandııdıktan sonra son söz olarak CHP gıubu adına Seref Bakşık bir konusma yapmıştır. Baksık'ın konuşmasi AP lilen çok sinnlendnmis konuşmanın burdüğu 10 dukıka boyunca devamlı olarak Bdksık'a söz atmıslardır. Bu arada Özien CHP baskdna hıtaben • tahrikleıi bnlemiyorsunuz. nıecliM terk ediyorum» denıış ve ialondan ayrılmıstıı. Şadı Pehlıvanoğlu'nun Seref Bakşık'a iâf attığı \e «AP ııiıı aslaıı toruııunı» dediği. Necıp Mirkelâmoğlu'nun ıse oturduğu >erden «alaj mı ediyorsun?» dıje^orduğu \e «e\et alay ediyorum cevabını aldığı öğrenilmistir. Bakşık kuiauden indıkten sonra Mırkelâmoğlu'nun bırden hucum ettığı gorülmüştüı. BAKŞIK'IN KONISMASI Şeıef Baksık kavgaya sebep olan konuşmasında Bakan Çağlayanğile hitap edeıek «anıele keliımsiııin kullanılmasma alışkanlık diyorlar, bizim de kendisinden şikâyetimiz, alışkaıılıklara bağiı olnıasında \e 17 inci asır Sosyal Politika anlavısı içinde bulunmasındandır» denıiştir. BAKAN1N KONTŞMASI Çalışnirf Bakanı Çağlayangii ^e >aptığı konusmada «amele deyınıinin tezyifkâr bir mânası olduğuua inanmıyorunı. Bizim zanıanımızda anıele deııirdi demiştır. Ote yandan L'lastııma Bakdnlıgı butçesi de kabul edılmiş ve bu arada Cla^tırma Bakanlığının ılgası ıstenmiştır. ILHA.Mİ SANCAR Saneur diiîi Urgüplü'ye cevap verdi Ankara. (Cuınhurijet Bursu) Eakı Milli Savunma Brfkanı Ilhamı Sancar dun bir beyanat vererek Başbakan Suat Hayri Ürgüplunün Mecliste Dışişleıi Bütçesi goruşuluıken >aptığı \e «Gerekir«e Genel Kurma^v dosyalarmı arıklarım» dediği konuşmasma cevap veırriiştir. Sancar, sunlaıı soylemistir: «Dun sayın Başbakandan tarafsız bir be>an beklerken tamamen tek taraflı tehditkâr. itlıaıtıkâr sozleıle karıjılaştık. Mıizakereuia yeteıliği kararı ce^aba imkân \ermedi. Kendisi de şu dakika\a kadar bir tavzihte bulunmadı. Bu durunı karşısında uıııumi efkârı avdııılatmak zarureti doğdu. Kıbrıs meselesi. gizli oturunılarda. eeşitli komisyonlarda. Genel KurmıiMİa yapılan birifinglerde rnilletvekillerine gereği kadar zamaııında açıklanmıstır. Buııuıı dı^ında ima ettikleri mânada Genel Kurmayın herhangi bir raporu. vesikalar diye bahsettiği şeyler me\zuubahis değildir. Bu heyanın hakikatle hir bir ilgisi yoktur. İstedikleri zaman gizli oturunı yapıp ellerinde ne %arsa ortaya koymakta serbesttirler Sayet, yanlış soylenmiş ve işarei ettiği maksadı taşımayaıı bir bcvaııda bulunmuşlarsa. bunu da kendileri düzeltmeleri lâzun gelir.» Urgüplü 1 haziranda yurt gezisine çıkıyor Oğux Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Ceza\ııdekı Aya Afrıka De\ let Ba«kanları Konferansına katılacagı açıklanan Başbakan S'iat Hajrı Ur«uplu, salı gunu Afyondan ba^lamak uzere bir j u ı t yezısın»* çıkacaktır. İLK DURAK : AF¥O\' Basbdkan Üıguplu salı şuııu ütonıobılle Afyona hareket edecek ve oradan da Burdur, l<=paıta, Antalya. sahıl yolu. Mer'in. Tarsustan 6 hazıran günu Adanaya gelmıs olacaktır. Ürguplu 7 haziranda Adanada baslıyacak olan 26 valının katılacağı plânlama tonlantı»ına baskanlık edecek ve Başbakan Yardımcısı Sulejman Demırel de kendısıyle burada bulusacaktır. Başbakan bu toplan'ıdan sonra Kayserı ve Kırsehır uzerınden Ankaraya donecektıı. 60 VLKE KATILACAK Ote yandan Cezayirde toplanacak olan ıkmci Asya Afrika Kon ieransına katılmak uzere Urguplu ile Dışışlerı Bakanı Hasan Işık ve 20 kışılık bir heyetm Hazıran a>mda Cezavıre gıdeceklerı ogrenümıstır. «MOBIL. İN İDDİALAR1 Ote yandan Urguplu, dun, «T. R.T. konusunun miimkün olduğu kadar süratle sonuçlandınlacağını» soylemistir. Urguplu. saat 13 de Başbakanlıktan aynürken basın mensuplarına «Mobil» şırketının iddıalarının Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanhğının butçesı görüşülürken genış şekilde ele ahnacağım ve boylece bir cevap verilmiş olabıleceğıni söylemış, müteakıben T.R.T. konusundakı bir soruya cevaben de şoyle demıştir: « Adalet Bakanı İrfan Baran. Bakanlar Kurulu toplantısıııda hazırladığı raporu islâh edecektir. Sayet Bakanlar Kurulumla görüşmeler süratli cereyan ederse bir toplantıda da bitirebiliriz.» Ankara, (Cumhuriyet Btirosu) Hurrıvet ve Anayasa Bayraıııının besıneı yıldonumu dunden ıtıbaren kutlanmaya baslanılmıştır. 27 Mayıs Inkılabının be.ıncı yılı «.enhkleri ıçin dun başkent balan basa bayraklar ve yesılıklerle suslenmıs. sece bınalar .Mklandırılrhıstır. Kutlama toıenlerine bugun saat 9 da Anıt Kabırde baslanacaktır Cumhurbaşkam. Cumhuriyet .Senatosu ve Millet Meclısı Başkaııları, Başbakan Anayasa Mahkemesı Baskanı, Genel Kurmay Ba^kanı. Bakanlar. mulki ve askerı erkân saat 9 da, once Anıt Kabrı, sonra da Devrım Şehıtligmı zıyaretle aygı durusunda bulunacak. çelenkler koyacaklardır Mutaakıben protokola dahıl zevat saat 9,45 te Genel Kurnıav Başkanlığında, Genel Kurma\ Baskanı. fkıncı Başkanı, Kuvvet Komutanları. saat 10 40 ta Anayasa Mahkemesınde de, Anayasa Mahkemesı Başkan ve uyelerinı ziyaretle tebrikte bulunacaklardır. Daha sonra Hipodromda bir geçıt resmı yapılacaktır. Öğleden sonra da şehırde muhtelıf korteiler yürüyüş yapacak. bandolar konserler vereceklerdır Gece de fener alavları duzenlenecektır (Arkası Sa. 7. öıı. 1 de) YURITA KUIIANIYOR BUÎÜN j I j , M. T. T. B , haMlatı «Millet Yapar» kampanşasına verılmek uzere bu aksam saat 21 de Açık Ha\a Tıyatrosunda bir sece tertıplemıstır. AYDIN «Millet \apar» kampanyası ile ılgıli olarak şehrımızde büyuk bir seferberlik başlamıştır Dün Şoförler Cemiyeti Başkanı Ismail Vıldızer'in önderliğinde 30 minibüs ve 26 taksi. önde trafik arabası olmak üzere Vilâyet önüne gelmiş, oradan da bütün sokak ve caddeleri dolaştnıştır. Halk Eğitim aracı ise, hoparlörlcrle «Donanmaya yardım milli bir borçtur» dıye çeşitlı sozlerle halkı yardıma dâvet etmıştir. Di ğer vasıtalar ise onceden bastınlmış pankortları halka dağıtmıjtır. BAĞIŞLAR Kocaelı Yuk. Oğrenım Der. 1 526,85 Mehmet Aykut 600, Kemd] Eıımez 1 00ü. ^jeker 1> Sen. 14.350, Cıhanbeylı Orta Okulu 780, Konya Merkrz Orta Okulu 227,70 lst Erkek Lısesi Öğrencılerı 1.186,70 U. Köprü Gazi Mahmut tlkokulu Öğ. 316, E. S. Müduroğlu 8.(Sterling) Azot Sanayıı T.A.Ş. Site Lokantası 547, mensupları '^Ceyhan Sarıkaya İlk 437,80 Okul öğrencileri Safranbolu Oğretmenler Yar. derneği 1.000, Iskenderun Deniz F a b . G. Md. personeli 2.590, 235,50 Ortaköy ö ğ . Yurdu 50,Dr. Tevfik User Kardesler Birlik Bedikoğlu 100, İsmail Ergüder 200, Ol. Ens adına Nejlâ Barlas 655, Emıne Baykar 25, Kırklarelı Üsküp Bucağı halkı 425, îslâhıye P T T Md. ve memurları 60, Karabük Donanmaya Yardım Komitesi 10.912,50 Kara Gürcek köyü 100, tlkokulu Turkıye Halk Ban. 235, tst. Şb. Men. Konya Sekun tlkokulu 50, Aydın Ana Saglık Okulu ikinci donem ogrencilerı. kendilerine ayda verılen 30 lira kursıyer ücretlerını «Millet yapar» kampanyasına vermişlerdır. 17 kursiyer • öğrenci 510 lira toplamışlardır. Ayrıca Koçarlıda sinemalara 25 er kuruş zam yapılmıştır. i ! ı , ' ! ı ı KONYA EREĞLl Donanma ya yardım kampanyası şehrimizde de bıiyük bir ılgiyle karşılanmıştır. Kaymakam Fikret Koçak başkanlığında Belediye Bşk. Fabrika Md., işçı temsilcileri, banka md.. okul md.. dernek bşk.. partı baskanlarından kurulu bir komıte teşkil edılerek çalışmaya başlanmıştır. ayrıca kby lere gezıcı bir ekıp gönderilerek koylüler de yardıma çağınlmaktadır Bu maksatla Abdurrahım İlkokulunun 100 kışilık bir mehter takımı. ellerınde çeşitlı dövizlerle, şehır içinde bir gösteri yürüyüşu yaparak, halkı donanmaya yardıma dâvet etmişlerdir. Kampanyanın ilk günü Ereğlide 4630 lıra toplanmıştır IZMIR Izmır Oğretmenler Derneğının teşebbusü ile ilımız hududu içindekı bütün okullarda «Millet yapar» kollan kurulması kararlaştmlmıştır. Ayrıca il ıçmde bir de «Donanma Haftası» ilân edilecektır Öğretmenler Derneği yaymladığı bir bıldirıde «İzmir Oğretmenler Derneği Millet Yapar çağnsmı. ulus yaptı dedirtinceye kadar ber türlü gücünü bu kampanyanın emrinde ulusuna adamıştır» demektedir. 1 , MÜRACAATLARI KARŞILAYACAK BANKALAR YAPAR. panyasına tatılacak olan vatandaşjar, yapacaklan yardırrı bütun yurtta aşafıda bildınlen Banka Merkez ve Subelenne yatırabıleceklerdır • AKBANh • ANAIN)LU BANKASI • OEMIRBANK • UENIZCIL'K BAM4AS1 • E11LÂK KKtüİ BAAKAS1 • EMNIVKI SANO1Ğ1 ti.AKAN'H HALK BANKASI ISMMBl'l BA.VKASI I!> BANKASI OSMANLJ BANKASI OGRETMENLER BANKASI PAMUK BANK SL'MEKBAMt SEKKKBA.NK rÜKKIYb KKEUİ BANKASI FÜKK ll(JAKb| BANKASI V4K1KMK BANKASI VAPI ve KKHJIH BANKASI ZİRAAT BANKASI ifşaatta bulunacak Ankara, (Cumhuriyet liürosu) Turkes ve arkadaşlarının gırmesı ile karısan CKMP deki olaylar ıç pohtikada birınci plâna duşmus. Genel Baskan Ahmet Oğuz, dun «ben bu sibi polemiklerden mümkiin mertebe kaçınmak istiyorum. Müsaade edin birkaç gün sonra konnsurum. Ama bizi rahat bırakın.» demıstır. Ote jandan CKMP'lı Mıllî Savunma Bakanı Hasan Dinçer, Basbakanlıktan çıkarken, «CK MP içinde olanlara ne diyorsuııuz?» sorusuna. «biz kendi meselelerimizi CKMP içinde hallederiz» cevabını veımiştır. «APA OFSET» KAMPANYAYA KATİLDI Apa Ofset Matbaası, Başkalaıının veımedığını Millet Yapar kam panyasına katılarak 6.000 tane dört renkli karton afiş hazırlamış ve gazetemize getirmiştir. Daha da karışacak CKMP çevıelerinden öğrenılaığıne gore, önceki gün Genel Ba.şkan Ahmet Oğuz'un teşkilâtın dikkatini çekmek için verdıği demeçde kullandığı, «korkunç zihniyeti açıklıyacağım» Jeyıminın önümüzdeki günler1e CKMP >i daha da karıştıraıası beklenmektedir. Ancak. ,enel idare kurulunda azınlık• kalan Oğuz'un ifşaatının Türa ;eş taraftarlarım yıldırmıyacaı oelirtilmektedır. NADİR NADİ Yeni İnfaz Kanunu Tasarısı Komisyonda kabul edildi Ankara. lCumhuriyet Burosul Ceza ve ınfazları yumuşatacak, hapishaneleıdekt mahkum sayısını azaltacak ve bu arada 70 milyon lira tasarrug sağlıyacak «İnfaz Kanunu Tasarısı. Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmis ve Meclis tatıle girmeden görüşülmesi isteğıyle Meclis Başkanlığıra sevkedılmiştır. Tasarmm gerekçesinde 1953 de ağırlaştırılan ceza ve infaz sistemının. hiçbir fayda sağlamadığı mahkumların sayısını artırdığı ileri sürülmektedır. Verilen bilgıye gore halen 55 000 mahkum bulunmaktadır. Turkijede hapishanelerin kapasitesi ise 27.000 kı^ıhkuı. TASARININ ÖZELLIKLERLNİ 7. SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ Türk Amerikan Derneği binasının Izmirde temeli atıldı ZMIR Tuık Amerikan derneğinin yeni bmasına temel atnıa törenınde Amerikan Büyükelçısı bir konuşma yapmıştır. Büyukelçi Raymond A. Hare, Türkij e • Amerıka muster^| eserınm yıkılmasma çalışanlann bulunriuğunu ıfade etmış ve «Bu glınlerde ara sna işıtılen bdzı tırmalayıcı sozler bızim muntazam işbırliğimizi önemsiz gostcrmek Utemektedir.» demıştir. T Oğuz sinirli Genel idare kurulunda 11 e 6 emlgiye uğrayan genel baskan Oğuz, bu kongre kararı ıizeriae önceki gün sert bir demeç vererek bazı onemlı ıfsaatta bulunacağını bildirmıştır. Bu •fçaatm ve partivi uyarma konuşmasının Turk»ş ve arkadaslarının davranısları uzerinde o!«cağı Oğuü tBraftarlarmca açıkç» ıfadc edılmektedir. Aksaray il olııyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Aksaray ilçesinin il olmasın; öngören kanun tekltfıni oncekı gun Millet Meclisi bütçe komisyonu da kabul «tmıştir. İzmir gemisi kaçak esyalarla dolu olarak geldi Adınatık «eferınden donen «îzmır» gemısınde gemı persoııeline aıt olduçu ılerı suıulen bir hayli miktarda kaçak mal ele geçirılmiş. 19 kişı kaçakçılık yapttklan iddiasiyle tzmirde nezaret altına alınmıstır. CAN ÇIKAR. H U Î ÇIKMAZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog