Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Hüseyin Rahmi Gürpınar Buyuk rnnancımızın dogumunun 100. yıl donumünde. bütün eserterl. yetkıh kalem sahıplennın eJıyle ve büyuk bır trtızlıkle bugünün dılıne aktanlaıak yayınlanmdya başlamıştır Ilk kıtap cıktu Fıyatı 6 Lıra, Posta odemelı de gonderılir. NİMETŞİNAS Eütun eserleri : I umhuriyet VUVÜS NADÎ A TLA S KtTA B£V 1 42. yıl sayı 14660 Telgraf ve niektup adresı: Cumhurıyet ,rinbui Fosta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefoalar: 22 42 90 22 42 96 22 42 37 22 42 98 22 42 99 Çorşambn 26 Mâyıs 1965 F. Scott Firzgerald kççsi: Can YÜCEL \ garip hfr kışinin r o Buyuk bir a | çok takdir kazanan manı. Çağımı kaleminden. Amerikan 'Cumhuriyet 5902 lııtam liaisby Çad. 37/7. ViISyet Karşısı. istanbul) \ Dışişleri bütçesinde Erim açıkladı: KIBRIS YÜNANLILARIN IŞGALI ALTINDADIR ANKARA Cumhuriyet Bürosu Millet Meclisinde dun Dışişleri Bakanlığı butçesı görüşulerek kabul edılmıştır. Butçe uzerındekı goruşmeler, Adalet Partıh Milletvekıllerının eskı hukumeti çeşitlı yollardan «Enerjik olmamakla, zamanında hareket etmemekle» suçlamaları üzerine Kıbns konusunda Genel bir görüşme havası halini alıııış, AP' li ve CHP'ü Milletvekilleri biribirlerine bağırmışUrdır. Dışişleri Bakanı Hasan Işık, yaptıgı konuşmada «Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında temasların devam edeceğini, Yunanistanla başlanan ikili temasların Ankara ve Atinada diplomatik kanallarla yapılacağını» bildırmiştır. Gruplar adma konuşan milletvekıllen «Türkiyenin millî hedefe uygun bir dış politika gütmesini» istemışlerdır. A.P. adma konuşan Erol Akçal ile C. K.M.P. adına konuşan Cevat Odyakmaz «Kızıl Çinle ticari münasebetlerin geliştirilmesini» isteraiştir. C. HP. grupu adına konuşan Nihat Erim, Kıbrısta «Askerî bakımdan fiilî durumun bir Rum idaresine daha elverisli olduğunu» ıleri surmuştur. Bağımsızlığı korumak ANKARA Cumhuriyet Bürosu Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay dün Türkiye radyolarına verdiği bir demeçte «Banş devresinde, siyasî, askerî iktisadî ve kültürel alanda daimî bir bağımsızlığı koruma mücadelesi vermek zorundayız>> demiştir. Sunay. demecinde şunları söylemıştır: «Kurulan, Türk Donanma Cemiyeti, her türlü sun'i zorlamalar ve telkinler dısında, Türk milletinin maseri vicdamnda bir kere daha alevlenen üstün vatanseverlik duygusunun yarattığı ve milletin kayıtsız şartsız tasvibine mazhar olan bir hamlenin adıdır ve mutlaka muvaffak olacaktır.» Suna>, Tıırk milletinin «Tarihi bovunca daima bür bir vatanda tam istiklâle sahip olarak serefle yaşamayı şiar edinmiş bir millet» olduğunu söyledikten sonra konusma«ına söyle devam etmıstır : «tçinde bulunduğumuz çag. milletleri, yalnız harbte değil, barbten önde daha banş devresinde. siyasî, iktisadî ve kültürel alanda daimi bir bağımsızlığı kornma mücadelesi vermek mecbnriyetinde bırakmaktadır. Banstaki mücadeleyi, bazırlık yetersizliğinden ötürü kaybeden milletlerin savaş anında mnzaffer olmalarını ummak tam bir hayaldir.» Orgeneral Sunay konusmasını şu srizlerle tamamlamıstır : tBv HUİJi bamler Ttirk deniz sınırlarında bansın vakor ftekçiliğini yapah Donanmamıza gü<, Törk milletine seref ve hnzur kazandıracaktır.» G.K. BAŞKAM MESAJINDA BAĞIMSIZLIĞIIS KORUTSMASİ İZMİRLİ İÇİN MUCADELE ETMEK GEREKTİĞÎyİ SÖYLEDİ İŞÇİLER 1.400.000 LIRA AHMET OGIZ C.K.M.P. lideri Kongre 10 Ağustostan önce BAGIŞLIYORLAR IZMİR Türklş bolge temsılciliğine bağlı Işçi sendikalan Millet Yapar kampanyasına geniş ölçüde kaülmaya karar vermişlerdir. Sendika temsücileri tarafuıdan yapılan ortak toplantı sonunda açıklandığına göre, sendikalara bağlı 120 bin işçi. haziranın ilk haf tasında bir günliık yevmiyelcri'u kampanyaya vereceklerdir. Bu suretle toplanacak yekunun 1 milyou 400 bin lira civannda olacağı hcsaplanmaktadır. Bundan başka Ege Sanayi Odası, dün kampanya emrine 190 bin lira vemıiştir. Ege Sanayi Odasına bağlı bölge Sana>i Odaları adına da ayrıca 50 bin lira yatııılmıstır. MAAŞLAKINDAN YÜZDE BIR ZONGULDAK îlimizde Donan maya Yardım kampanyasına, bütün dernek ve okullar iştirak etmiştir. Kilimli Bucağı Ortaokuıu tertiplediği eğlencede, donanmaya yardım amacı ile bir açık artırma yapmış ve 294 lira toplanmıştn. Ereğli Kömürleri tşletmesi Memur ları Derneği de 2704 metnurdan bir yıl müddetle maaşlarından yüzde bir kesilerek kampanya>a verilmesin! kararlaştırmıştır. A> rıca (0 bin maden işçisinden de yev miye mjktarına göre en az 1 lir.ıdan başlamak üzere bir yıl müddetle para kesilmesi için Maden İş çileri Sendikası başkanlığınca gerekli çalışmalara başlanmıştır. BİRER YEVMİYE ADANA Teksif Sendikası Başkanı Fahri Karakaya, Donanmaya Yardım için, açılan kampanyayı, Sendikanın hızlandırdığım ve Sumerbanfc Çırçır fabrücalarmda çalışan 117 Sendika üyesmin, birer yevmiyelerini, bu kampanyaya ba ğışladıklarını açıklamıştır. Öte yandan Karakaya, mensuc.ıt iş kollarında da kampanya devam ettirildiğini, bu iş kolunda çalı^aa 10 bin işçiden yapılacak yardımı kabul etmek üzere birer ekip kurulduğunu sözlerine eklemiştir. TEKSTİL İŞÇİLERİ UŞAK Dün yUhk kongrelerini yapan tekstil işçileri birer yevmiyelerini «MtLLET YAPAR» kampanyasına bağışlamaya karar vennişlerdiır. îçlerinde yüz kadar da kadıa işçi bulunsn 400 tekstil işçisi bir günlük yev<Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) CKMP'DE KAYNAŞMA DEVAM EDİYOR Genel Başkanı Ahmet Oğuz'un dun verdıği yazılı • mesaj» ı Genel Baskan ıle «Parti üst kademeleri» nde derin bir anlaşma?lıeın mevcut olduğunu ortaya koymustur. Ote yandan Türkeş taraftarlarının 10 apustostan once. buyuk kongıe yapma kaıarını Genel Idare Kuruluna aldırmaları, OğuzcularJa mucadele eden Turkeş'çiierin iik başarısı olarak yorumlanmaktadır. Geçen hafta sonlarında, gerek Grupta, gerekse Genel Idare Kurulunda Genel Baskan Ahmet Oğuz'un, Celâl Bayar ile. hıç bır orga. na daDLşraadan. japtjeJ.£Qrıı«ne. eok sert tenkıdlere uğramıs, Oğuz. bu hareketmın «kefaretini ödemek içln milletvekilligindeıı ve Parti Genel Baskanlı Jındaıı» ıstıfaya basvurmustu. Görüşmeler Dışişleri Bakanlığı bütçesi konusunda C H.P. grupu adına konuşan Nıhat Erim, genellikle Kıbrıs konusuna değınmiş, C.H.P. nin hukümetin dış politıkasını destekledığinı, ancak Türkıyede C.H.P. hukumetlerinin «Enerjik davranmadığı yolunda» yapılan propagandaların doğru olmadığını soylemiştir. C H.P. sözcüsu, Kıbrıs meselesınde son durumu su sozlerle özetlemıstir: «Rus tahdidi kalkmıştır, ikili görüşme başlamıştır.» y ; ,. İkili görüşme Erim, başlıyan ikılı goruşmelerle ilgıli olarak şunları soylemiştir: «Kıbrıs anlaşmazlığınm bas sorumlu.su Makarios kadar Yıınanistandır. Bundan dolayı Atina ile, vasıtalı veya \asıtasız görüşmeler yapılması elbette yerindedir. Türkiye. buhranın ilk günlerinden beri görüşmeye hazır olduğunu dainıa soylemiştir. Bunun çereğini yeri ve sırası geldikçe yapmıştır. Bu türlü bir çalısmadan kaçınan şimdive kadar Yunanislan olmuştu. Atinanııı tutumundaki soıı değişikliğin nedenleri üzerinde önemle eğilmek lâzımdır. Acaba bu gelişme müttefiklerln artaıı baskısı karşu>ında yeni bir vakit kazaııma Uktiği midir? Wıw, hn ihttmal Imvvetlidir. Başka bir ihtimal de oldu bitti ile kesin netice alamıyacaklarını nihayet anlıvarak, devletler hukuku \e milletlerarası ahlâk kurallanna bir dönüşün ilk belirtileri önünde buluıımamızdır. Fakat bu ikincî şık, şu anda zayıf görünmektedir. Iyimserliğe yol açatak bir gelişme heııüz ortaya çıkmadı.» O ğuz, Bayar ıle >aptığı gızli goruşmenın, Parti Başkan Vekıli Mustafa Kepır'ın bır bncrgesi ile Grupta muzakere edılmesi ve bunun basına aksetmesi üzerine partınin aleyhıne bazı sonuçlar doğuracağı hususu üzennde de durmuş ve bu goruşmenın, dısarı sı/mamasına çahsmıstı. Bu «uyarıya rağmen haber, süratle basına aksetnıistir. «Aleyhimize olur» Fiilî durum ve sonuçları Ermenilerin fltinadaki toplantıları Atina, (özel muhabirimizden) Atinadaki Ermenılerin tertipledikleri anma törenlerinde Yunan hükümetini temsilen Mılli Eğitim Bakanlığı siva<u müstesarı da hazır bulunmuş ve bır konusma yapmıştır. Toplantıda hazır bulunan iktidar milletvekillerınden Nıkolaidis ise aslen Ordulu olduğunu soyleyerek 1915 yıllanna ait kendi hatıralarını anlatmıs ve «Türk devletini ortadan kaldırmak suretiyle insanlığı huznra kavnsturarak Anadoluda Ermeni ve Elen devietlerinin knrnlmasına yardım edecekleri yerde müttefiklerin o zaman bundan istifade etmediklerini ve medeniyete vaptıkları bu ibanetin tarih tarafından affedilemiyeceğini» sbylemış, «Türk barbarlığından» bahsetmistir. B l Erim. Kıbrıstaki fıılî durum ve bundan çıkacak sonuçlar konusunda şu şekılde konusmuştur: «Askeri bakımdan fiilî durumun Yunan idaresine daha elverişli olduğu doğrudur. Aına bu durum «Parti üst kademeleriııden» Türkiyeye ait bir hatadan dolayı değil. baslıca mütunun uzerıne dun bır «mesaj» vayınlayan tefiklerin derece derece Yunanlılara müsait duyCKMP Genel Baskanı Ahmet Oğu? bu RUİarı ile. vani Enosi.se >a taraftar. ya kayıtsız olme^rijına «parti üst kademelerinden verildi|i malarından meydana geldi. Onlar Yunanistanın A anlasılan bazı haberleri bugün basında okudayı silâhlandırmasına her halde ka>ıtsız kaldılar. N'için böyle davrauıldığı arastırıldığıncla. en iyi ııidum» diye başlamakfa ve şoyle de\am etmekyetli müşahitlerin ve müttefiklerin dilinde bütün (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) bunlara mazeret olarak. Kıbrıslı Rumların ve Yunanlılarm kendilerini aldattıkları cevabı duyuluyor. ...... Bu hallerin neticesi olarak, bu gıin Kıbns adası fiilen Yuııanhların isgali altına çirmistir. Ev\4lce Türk hükumetinin miisahede ettiği çibi. Kıbns meselesi tM Türk Yunanistan dâvası halini almıstır. Bu durumun sivasi neticeleri çok genis olduğu gibi askerî neticeleri de büsbütün ye14 leriıı partilcre girmiş olmalacı. son günlerin uzeriııde en fazla poni ihtimaller \e manzaralar kalemik >apılan konusu. zanmıstır.» Ancak. garip olan taraf şudur ki. polcmik. Tıırkeş 1 e arkadaşlarıınn CKMP ye katılmalarından «onra değil de. Kabibay, Erkanlı ve Solmazer'in CHP vc gırişleriııden sonıa başlamıştır. Vapılan tenkidleri birkac noktada toplamak miimkun. 1 Daha once 14 lerle temas ettikleri iddiasiyle 4 CHP li Gülek. Erim. Doğan l e Gole Haysiyet Divanına verilmişler. hattâ bazıları hakkında mu\akkat ihraç karatı bile alııiffliştır. Bu kaıarCHP Grupu sözcusü. Kıbrıs ların mürekkebi kuruuıaduiı 1 lerden 3 ıınün partbe almmaları 4 me=elesınin Amerika ve \ATO cclişik biv durıım >acatnııştır. Y.ı üt >ıl onceki kararlar yanlışulkeleri ile ilişkilerimizi de ettır, ja da bugıııı eski ihtilâlcilerin CHP >e kabulleri. kılediğini, buhranda. anlasmaBu, hem parti iciııde hem de parti dısında genişleme istidadıııı gostejarı bo/an hukumetlerle, anla'ren başlıca tenkidlerderı biri. 2 CHP ile 27 Mavıs ihtilâli anısıııdaki ilişki iddidları ise, iki ayrı maları bozmayan Turkıye arayonde tenkid \e polemik konusudur. sında taraf^ız kalmaktan bahsedı?n Amerikanın «Hem lideri ol Bir kısım CHP lilere göre Kabiba\ \e arkada^larınıu paıti>e almmaladuğu batı manzumesi içinde varı. CHP nin omuzlarıııa yükleuen 21 Mayıs tahrikçiliği, hattâ 27 mayısın perde arkasındaki >ap'cısı olduğtı ithamlanııı lıaklı zifesini yapmadıfını, hem de gosterecek bir davramştır. Gerçekten karşı taraf. özellikle AP haksızlık ettiğini» sovlemiş ve liler. bu konuyu hayli ıstisnıar ediyorlar \e girişi Halk Partisi MJ\ le devam etmi'tir: 27 Mayıs beraberliğinin delili olarak yorumlu\oılar. «1964 yılı haziranında garanti 3 Yalnız CHP ye değil. CKMP >e de yöııeltilen \e bu partianlasmasını yürütmek isteyen nin ıüksek kadenıeleriııde ratlamalara sebep olacak gib'ı gorüTürkiveve Amerikanın engel ol neıı bir diğer tenkid ise. ihtilâlcilerin sivasi partilere almmasıduğu Türk kamu ovunca artık dır. İddiaya gore 14 leriıı partilcre girmeleri. ıejmiıı geleceği babiliımor. aynı zamanda Yukımından tehlikeli olacak ve ilerde yine bir takım huzursuzluknanistanın bir tümen askeri ve ları ortaya çıkaracaktır bir kısmını N'ATO'dan aldığı si 4 Butiin bu gürültüler aıasında şimsekleri en fazla ceken. Kabibay lâhlarla Amerikanın \e N'ATO ve arkadasiarınm CHP >e giriş sebcbi uzeriııde Inönüıııııı yaptığı müttefiklerinin gözleri önünde, konuşma, özellikle bu koııuşmanm Türkeş ve arkadaşlarına karKıbrısa götürdüğü Türk halkıSi Kabibay ve arkadaşları şeklinde j orumlanmasıdır. nın bilmediği bir sır değildir.» Erim, bundan sonra devam Ortaya atıKııı iddialarla bu iddiüldi.ı pıralel teııkidleıin bazıljrı ilk ederek Acheson'un Şikago'da bakışta haklı gibi gorulebilir. JMI var ki politikada nıeseleler geverdıği bir konferansta, «Amenellikle zamana ve o guıııın ş;ırtlaııııa gore elc almmalı ve her rika'nın çıkarmay) önlemekle halde değerlendırmeler bu ölçiılere göre vapılmalıdır. bü\ük bir sorumluluk yüklenMeselâ, ııç yıl önce CHP de. 14 lerle tenıas konusu bir takım ihtilâfdiğini, bu hareketin Rumlara ce lara sebebiyet vermiş vc o kararlar da alınmıştır. Ancak o guııden saret verdiğini» soylediğine isa bugiıne koprülerm altından hajli su gecti ve son olarak en fazla rıt etmi<;tir. Sözlerine devarr. ithama uğrayanlardaıı Kasım Gülek. yeniden partiye doııdu, çaeden CHP milletvekili, «CHP lışmaya başladı. Bu bakımdan bueünun şartlan o günun şartlanin dıs poütikasında batıh müt rından değişiktir. Kaldı ki 14 ler hakkında girişilen adlî takibattefiklerden ve NATO'dan ayrıltan hiç bir netice alınnıamış ve bu vatandaşlaıımız üzerlerindeki ithamlardan kurlulnıuşlardıı. mak yoktur. Am» acı da olsa gercekleri dostlarımızla serbest Simdi mesele şudur; çe tartısmayı, düsündüklerimizi Orduda yıllarca şerefli hizmetler goımüş. 13 kasmıda bilinen çekişapacık onlann yüzlerine sBylemeler yüzünden. elçilik müşavirliklerine atanmış 14 lerin nıadem mevi hak saymaktayız.» demışki görevleri sırasında suç işlememiş oldukları anlaşılnııştır. binaentir. aleyh. onlar da bir partiye sirmek gibi bütım vatandaşlara tanınan sivasi haklarını elbette kullanacaklardır. Türkiyenin genel' dış politika14 lerin partiler içinde sivasi mücadcleye girişleri aynı zamaııda sına değinen Erim, Batı manzuçok partili duzenin karşısıııda oldukları ileriye sürulen bu vamesi içinde yer almanın, dış ili« tandaşlarınıızın haklarındaki iddiaları fiilen yalanlamaktadır ki kılerde serbestlîği ,yjtirmek anhu. her halde eok partili demokratik duzenin yerleşmesi bakılamma çelmediğini; KATO Bamından az oncmli dcğildir. kanlar Konseyi .bUdirısine, Av1 Ecvct GÜRESİN rupa Kon'evi çahsmalarına u(Arkası Sa.. 1, Sü. 4 de) maaaBiıııaıııaııııaaaııı >•••••••••••••••••••••••••••*••••••••••"* 200 pocuk 2 saat güldii ünün li ı . I ımaııınıı/da misafir olarak bulunan H'M.S. CENTAL'K ucak gemisinde dün bir I çocuk partisi verilmiştir. Parti>e Çocuk Esirgeme Kurumundan ve ilkokullardan " gctirilmis 200 kadar yavru katılmıştır. 15 ten 17 ye kadar devam eden parti başıııdan sonuna kadar neşe içinde geçmistir. Kesimde korsan kılığına giren lııgiliz denizcileri ile iki küçük görülüyor. TÜRK YUNAN KArıs'a IŞBIRLIGI KONITESİ KURULDU PARl» (A.P.) Turk iunan işbirliği hakkında bir milletlerarası istisare komitesiniıı kurulduğu, dün Türk Yunan iktisadî isbirliğiyle ilgili özel N'ATO Par lâmenterler Komitesinin Baskanı New York'ln Senatör Jacob (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Amerikanın tutumu Dışışlen Bakanlığına yakın çevreler, Gromiko"nun Ankarada yaptığı basın toplantısında Kıbıista bulunan Rus tank ve silâhları Emınonu Mahalle Bekçileri «Millet Yapar» kampanyası yaranna hakkındaki «yalan ve uydurmadır» sözlerinin bu iddiaya davanmış olduğunu ifade etmlşler ı 1.000 lira toplayarak bankaya yatırmışlardır. Resımde bekçıler bir arada ! banka memuruna parayı verırlerken gdrülüyor. dir. İsmmin açıklanmasmı istemiyen Dışişleri Bakanhğmdan bir yetkili, Gromiko'nun silâhlar ko MURACAATLARI nusunda Türk hükümetine şu a! Türkiye Karayolları çıklamayı yaptığını kendisiyle 5oo, : KARŞILAYACAK İ işçileri Sen. konuşan bir mukabirimize soy1.220, • | Supru Akeloğlu BANKALAR lemiştir. 10ü, ! ! Tahp Okkıran «Rusya, Kıbrısa silâh gönder ! Nasibe Arıkan ıoü, : 50, • miştir. Ancak, bu silâhlar 30 Ey • Ulvıye Tuzun fcara30, • lül 1964 tarihli Kıbrıs Sovyetler • İrfan Bağbat panyasına katılacak olan va50, : ticaret anlaşması gereğince Ada! B. Şemsı Yumlu tandaşlar, yapacaklan yardıya gönderilmiştir. Bu silâhlar, • İzmıt 28 Haziran İlk rrı bütün yurtta aşağıda bil70,50 \ Okulu Öğrencıleri daha ziyade piyade silâh ve mü • dırılen Banka Merke2 ve 200, î ! Turan So} sengız himmatıdır. Anlaşmanın hukümŞubelerine yatırabılecekler500, : leri yerine getirildiğinden, taraİ Hakkı Saatçı dır 730 • fımızdan Adaya başkaca bir si î D.S.I. Mensuplan • AKBANK lâh gönderilmemiştir. Ancak. A • Elâzığ 19 Mayıs • ANAÜOLÜ BANKASI 9.300, [ • Stad hasılatı dada bulunduğu ifade edilen Rus • DEMİRBANK tank ve füzelerini Kıbrısa biz sat •' Namık Kemal İlk • DENİZCİLIK BANKAS1 | Okul müsamere madık. Bunlann Vlısır kanalı ile • EMLAK KREUİ BANKASI 3.000, : ! hasılatı Kıbrısa gönderildiçni tesbit et • Fahrı Sunguroğlu • EMNİYE1 SANDIĞ1 6oo, • tik. Aynı silâhlann. başka ülke ! Tevfık Karaman • ETİBANK 600, • lere de yine aynı kanaldan gitti • Necded Zırhlıoğlu • GAKANTt BANKAS1 600, : ğini öğrendik. Fakat, İskenderi • Şerif Koyunoğlu • HALK BANKASI 6oo, : yeden Kıbrısa bu tank ve füze j Olcaay Tanyolu • İSTANBUL BANKASI 600, • lerin daha çok Amerikan bandı î Zulfi Saka • IS BANKASI 500, j ralı gemilerle nakledildiğini ha • Sait Özer • OS>IANX1 BANKASI 6oo, : ber alma teşkilâtımrz, bize bazı • Mahmut Ercan ı.ooo, • • ÖGRET>IENXER BANKASI önemlj delülerle rapor etmiştir.» i Yılmaz Corbacıoğlu • PAMUK BANK 500, s Gromiko'nun basın toplantısın ; Sami Güney • SO1ERBANK 500, : da söylediği «Bu meselenin yük ; V. S. Alkaya • ŞEKERBANK 300, : sek seviyedeki resmî bir toplan : Ali Gücaltı 9 TÜRKtYE KREDÎ 200, • t;da görüşülmesi gerekir» sözün ; Mustafa Köksal BANKASI 750, : den anlasılması lâzırrj gelenin bu ; CevC^d Tiranlı 500, : • TÜKK TİCARE7 BANKASI açıklama ile ilsili olduğu Dışiş Ş Kemal Zırhlıoğlu 5oo, • • VAK1FLAR BANKASI 280, ; leri Bakanlıgır.ın vetkılisi tara ; Arslanoğlu • YAPI ve KREU* BANKASI fından muhabırınuze ıfade edıl ! • ZİRAAT BANKASI (Arkası Sa. 7, Sü 3 de) İ . CKMP DE HUZURSUZLUK Gazeteler mıştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1/ıbrısta Rumların elinde bulunduğu ileri sürülen •»Rus tank ve füzelerinin Mısır'm İskenderiye limanından Kıbrıs'a Amerikan ve Yunan bandıralı gemilerlc nakledildiği Rus Dışişleri Bakanı Gromiko tarafından Türk hükümetine resmen bildirildiği öğrenilmiştir. nasıl sokuluyor ? Rus silflhları BEKÇILERIN BAĞIŞI İ BAGIŞLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog